Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00361 006864 18476260 na godz. na dobę w sumie
MS Outlook Express 6. Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne - książka
MS Outlook Express 6. Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-940-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> poczta elektroniczna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Przeznaczona dla tych, którzy dopiero zaczynają oswajać się z możliwościami Internetu książka, omawia jedną z najważniejszych i najpotężniejszych usług światowej sieci: pocztę elektroniczną (e-mail). Już obecnie liczba e-maili wysyłanych na świecie przekracza liczbę tradycyjnych listów. Korzystanie z poczty elektronicznej umożliwia szybki kontakt z całym światem: list przesłany tą drogą dociera na drugi koniec globu w czasie kilku minut.

Napisana prostym, przystępnym językiem książka, opisuje korzystanie z popularnego programu Microsoft Outlook Express, dostępnego za darmo z każdą wersją Windows. Omówione zostało także korzystnie z e-maila poprzez strony WWW za pomocą przeglądarki Internet Explorer.

Dowiesz się:

Chcesz lepiej poznać możliwości elektronicznej korespondencji, tak, by korzystać z niej bez problemów? Zrób swoje pierwsze kroki w świecie e-maili z tą książką.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Poczta elektroniczna. Æwiczenia praktyczne Autor: Maciej Kitajewski ISBN: 83-7197-940-1 Format: B5, stron: 182 Przeznaczona dla tych, którzy dopiero zaczynaj¹ oswajaæ siê z mo¿liwoġciami Internetu ksi¹¿ka, omawia jedn¹ z najwa¿niejszych i najpotê¿niejszych us³ug ġwiatowej sieci: pocztê elektroniczn¹ (e-mail). Ju¿ obecnie liczba e-maili wysy³anych na ġwiecie przekracza liczbê tradycyjnych listów. Korzystanie z poczty elektronicznej umo¿liwia szybki kontakt z ca³ym ġwiatem: list przes³any t¹ drog¹ dociera na drugi koniec globu w czasie kilku minut. Napisana prostym, przystêpnym jêzykiem ksi¹¿ka, opisuje korzystanie z popularnego programu Microsoft Outlook Express, dostêpnego za darmo z ka¿d¹ wersj¹ Windows. Omówione zosta³o tak¿e korzystnie z e-maila poprzez strony WWW za pomoc¹ przegl¹darki Internet Explorer. Dowiesz siê: • Jak zainstalowaæ potrzebne programy • Jak je skonfigurowaæ • Jak za³o¿yæ w³asne konto poczty elektronicznej • Jak wysy³aæ i odbieraæ korespondencjê • Jak zabezpieczyæ siê przed wirusami i niechcian¹ korespondencj¹ Jak radziæ sobie z najczêġciej wystêpuj¹cymi b³êdami.Chcesz lepiej poznaæ mo¿liwoġci elektronicznej korespondencji, tak, by korzystaæ z niej bez problemów? Zrób swoje pierwsze kroki w ġwiecie e-maili z t¹ ksi¹¿k¹. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z.................................................7 Co zyskasz, a co stracisz? ...................................................c..........................................7 Co nowego?...................................................c...................................................c.............8 Rozdział 1. Instalacja niezbędnego oprogramowania...................................................z.......................9 Microsoft Internet Explorer 6...................................................c...................................10 Microsoft Outlook Express 6 ...................................................c...................................16 Rozdział 2. Konfiguracja...................................................z...................................................z.................................17 Microsoft Internet Explorer 6...................................................c...................................17 Paski narzędzi ...................................................ę...................................................ę.................. 18 Synchronizacja ...................................................ę...................................................ę................. 21 Opcje internetowe ...................................................ę...................................................ę............ 21 Microsoft Outlook Express 6 ...................................................c...................................28 Wstępna konfiguracja ...................................................ę...................................................ę...... 28 Tożsamości...................................................ę...................................................ę....................... 31 Układ okna programu...................................................ę...................................................ę....... 33 Kolumny listy wiadomości ...................................................ę................................................. 34 Paski narzędzi ...................................................ę...................................................ę.................. 36 Zarządzanie kontami ...................................................ę...................................................ę........ 37 Reguły wiadomości...................................................ę...................................................ę.......... 40 Opcje ...................................................ę...................................................ę................................ 42 Rozdział 3. Krótko i na temat, czyli szybkie przedstawienie...................................................z.........53 Microsoft Internet Explorer 6 na start ...................................................c......................53 Pierwsze uruchomienie programu...................................................ę....................................... 53 Na starcie...................................................ę...................................................ę.......................... 55 Zastosowanie...................................................ę...................................................ę.................... 56 Standardowa budowa ...................................................ę...................................................ę.......56 Microsoft Outlook Express 6 na start...................................................c.......................57 Pierwsze uruchomienie programu...................................................ę....................................... 57 Na starcie...................................................ę...................................................ę.......................... 59 Zastosowanie...................................................ę...................................................ę.................... 60 Standardowa budowa ...................................................ę...................................................ę.......60 6 MS Outlook Express 6. Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 4. Zakładanie własnej skrzynki pocztowej ...................................................z.........................63 Komercyjne i darmowe skrzynki poczty elektronicznej............................................64 Zakładanie nowej skrzynki pocztowej ...................................................c.....................65 Zakładanie konta pocztowego w konto.pl...................................................ę........................... 65 Zakładanie konta pocztowego w tenbit.pl...................................................ę........................... 68 Rozdział 5. Czas rozpocząć używanie programów ...................................................z.............................73 Obsługa konta w programie Microsoft Internet Explorer 6 .......................................73 Elektroniczne konto pocztowe w konto.pl ...................................................ę.......................... 74 Elektroniczne konto pocztowe w tenbit.pl ...................................................ę.......................... 82 Obsługa konta w Microsoft Outlook Express 6 ...................................................c......99 Elektroniczne konto pocztowe w konto.pl i tenbit.pl...................................................ę.......... 99 Rozdział 6. Po pewnym czasie ...................................................z.....................................................................121 Zabezpieczanie danych ...................................................c..........................................121 Eksportowanie...................................................ę...................................................ę................ 122 Importowanie ...................................................ę...................................................ę................. 125 Usuwanie programu ...................................................c...............................................129 Microsoft Internet Explorer 6 ...................................................ę........................................... 129 Microsoft Outlook Express 6 ...................................................ę............................................ 130 Rozdział 7. Informacje dodatkowe i ciekawostki...................................................z............................133 Aktualizacja...................................................c...................................................c.........133 Tworzenie e-maila doskonałego ...................................................c............................134 Dlaczego nikt nie lubi spamu? ...................................................c...............................137 Ochrona antywirusowa...................................................c...........................................137 Kto mi pomoże? ...................................................c...................................................c..138 Pomoc w programie Internet Explorer 6...................................................ę........................... 139 Pomoc w programie Outlook Express 6 ...................................................ę........................... 140 Kto to wszystko stworzył? ...................................................c.....................................142 Podsumowanie........................................z...................................................z................................... 145 Dodatek A Słowniczek...................................................z...................................................z..................................147 Dodatek B Struktura głównych menu...................................................z.....................................................151 Microsoft Internet Explorer 6...................................................c.................................151 Microsoft Outlook Express 6 ...................................................c.................................155 Dodatkowe polecenia w oknie tworzenia nowej wiadomości w Outlook Express 6159 Dodatek C Do roboty ...................................................z...................................................z.....................................161 Dodatek D Skróty klawiaturowe ...................................................z................................................................ 171 W programie Microsoft Internet Explorer 6 ...................................................c............171 W programie Microsoft Outlook Express 6 ...................................................c...........174 Dodatek E Microsoft Internet Explorer i Outlook Express w Windows XP.............................. 177 Microsoft Internet Explorer 6...................................................c.................................178 Microsoft Outlook Express 6 ...................................................c.................................179 Dodatek F Podstawowe błędy ...................................................z....................................................................181 404 w Internet Explorer 6...................................................c.......................................181 Zwrot wiadomości w Outlook Express ...................................................c..................182 Rozdział 3. Krótko i na temat, czyli szybkie przedstawienie Zapraszam Cię na wycieczkę, ale nie myśl, że wybieramy się do Nowego Jorku. Naszym celem jest wirtualna podróż po programach Microsoft Internet Explorer i Outlook Express. Mam nadzieję, że Ci się spodobają i często będziesz do nich wracał. Już niedługo dowiesz się, w jaki sposób korzystać z programu. A więc — do dizieła! Microsoft Internet Explorer 6 na start Nadszedł wreszcie czas, aby zapoznać się z tym bardzo przydatnym programem. Dzięki temu rozdziałowi dowiesz się do czego służy przeglądarka firmy Microsoft oraz z jakich elementów się składa. Pierwsze uruchomienie programu Internet Explorer jest już zainstalowany, więc trzebai go wreszcie uruchomić. Wygląd Twojego pulpitu powinien być zbliżony do tego iz rysunku 3.1. 54 MS Outlook Express 6. Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.1. Ale czysto na tym Pulpicie ☺ Ikona programu ma postać stylizowanej litery „e” (rysuinek 3.2). Rysunek 3.2. Ikona IE 6 Skróty do przeglądarki Microsoft Internet Explorer 6 są umieszczane podczas instalacji w następujących miejscach: (cid:1) na pulpicie, w lewej części ekranu, bezpośrednio poid ikonami Mój komputer i Moje dokumenty, (cid:1) obok przycisku Start w lewym, dolnym rogu ekranu, za ikoną Pokaż pulpit, Rysunek 3.3. Pasek szybkiego uruchamiania (cid:1) w Menu Start, w folderze Programy, Rysunek 3.4. Zawartość folderu Programy — tutaj już jest mały bałagan (cid:2) (cid:1) w katalogu, który został wybrany jako docelowe miejsice instalacji. Rozdział 3. (cid:1) Krótko i na temat, czyli szybkie przedstawienie 55 Aby uruchomić program Microsoft Internet Explorer 6m należy kliknąć ikonę programu w dowolnym z wymienionych powyżej miejsc. Możesz również uruchomić program, korzystając z polecenia Uruchom… w menu Start. Kiedy okno Uruchom zostanie wyświetlone, należy (za pomocą przycisku Przeglądaj…) odszukać program Internet Explorer 6 na dysku twardym. Jeśli raz uruchomisz program w ten sposób, to ścieżka dostępu do niego zostanie zapisana na liście rozwijanej i na- stępnym razem będzie proponowana automatycznie. Rysunek 3.5. Uruchom program Na starcie Przy pierwszym uruchomieniu Internet Explorera 6 okno programu wygląda tak jak na rysunku 3.6. Rysunek 3.6. Okno programu IE 6 — ciesz się jego funkcjonalnością Jak zapewne zauważyłeś, jest to okno programu z domyślnymi ustawieniami — stroną startową programu jest strona polskiego oddziału firmy Microsoft i znajdują się w nim standardowe przyciski. Domyślnie ustawioną stronę startową oraz inne opcje konfigu- racyjne możesz szybko zmienić, korzystając ze wskazówek zawartych w rozdziale 2. „Konfiguracja”. 56 MS Outlook Express 6. Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne Zastosowanie Program Microsoft Internet Explorer 6 jest przydatny w bardzo wielu sytuacjach (warto w tym miejscu przypomnieć, że jednym z jego składników jest program pocztowy Microsoft Outlook Express 6, a więc pakiet Microsoft Internet Explorer 6 zawiera rów- nież funkcje programu pocztowego). Za jego pomocą możesz otwierać wszelkie typy stron WWW oraz pliki, które się na nich znajdują. Mogą to być grafiki, teksty, filmy, dźwięki i efekty specjalne związane z muzyką oraz animacje. W przyszłości, prawdopodobnie, będziesz miał możliwość otwierania nowych, nieznanych dzisiaj typów plików (jeżeli takie zostaną wymyślone), gdyż program Microsoft Internet Explorer 6 posiada funkcję instalacji plug-inów — specjalnych dodatków, które rozsze- rzają jego możliwości o obsługę nowych formatów. Standardowa budowa Microsoft Internet Explorer 6, jaki jest — każdy widzi, ale nie każdy wie, do czego służą poszczególne elementy okna programu i jak je wykorzystać. Dlatego też zapraszam do szczegółowego zapoznania się z opisami elementów oznaczonych na rysunku numerami. Opisy znajdują się pod rysunkiem 3.7. Rysunek 3.7. Elementy okna programu (opis oznaczonych elementów w tekście) 1 2 3 4 5 6 9 8 7 1. 2. Tytuł — nazwa strony nadana przez webmastera, który ją stwiorzył. Menu główne — zestaw poleceń standardowych, które zostały dokładniie objaśnione w dodatku na końcu książki. Rozdział 3. (cid:1) Krótko i na temat, czyli szybkie przedstawienie 57 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Menu przejścia — zbiór przycisków, za pomocą których można obsługiwać aktualnie oglądaną stronę. Menu adresowe — pole adresu strony WWW (aby przejść do wybranej stroiny, należy w tym polu wpisać jej adres) oraz przycisk z itypowymi łączami. Pasek przewijania — element, który pojawia się wtedy, gdy nie wszystkiie elementy strony widoczne są na ekranie. Jeżeli strona jest zibyt długa, pasek jest pionowy, jeżeli zbyt szeroka — poziomy. Służy do przemieszczania się po zawartości okna. Obszar główny — w tym miejscu wyświetla się oglądana strona, a wiięc jest to najważniejszy element przeglądarki. Rodzaj obsługiwanej sieci — określa typ sieci, z którą współpracuje przeglądarkia. Jeśli będzie to sieć lokalna, to w tym obszarze zostanie wyświetlona nazwa „Intranet”, a jeśli sieć globalna, to pokaże się napis „Internet”.i Zabezpieczenia — informuje, czy dana strona została zabezpieczona przed wzrokiem ciekawskich (bezpieczna strefa) czy też jest to obszari niechroniony (strefa ryzyka). W tym miejscu pojawiają się oznaczenia: kłódka — strefai bezpieczna lub czerwony znak zakazu — strefa ryzyka. Adres odnośnika — to pole ma dwa zastosowania. Jeśli najedziesz wsikaźnikiem myszy na napis lub grafikę z odsyłaczem, to w tym miiejscu pojawi się zdefiniowany tekst albo dokładny adres dokumentu, do którego prowiadzi odsyłacz. Tak prezentuje się po na początku przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6, z usta- wieniami domyślnymi. Zapraszam teraz do zapoznania się z program pocztowiym Microsoft Outlook Express 6. Microsoft Outlook Express 6 na start Przestań zadawać sobie pytania w rodzaju: (cid:1) Z czego składa się Outlook Express 6? (cid:1) Do czego tak naprawdę służy? (cid:1) Jak go uruchomić? W dalszej części tego podrozdziału, poznasz odpowiedizi na te pytania. Pierwsze uruchomienie programu Zakładam, że Twój program został już zainstalowany. Teraz przyszedł czas, aby go wreszcie uruchomić. Wygląd Twojego pulpitu powinien byić zbliżony do pokazanego na rysunku 3.8. 58 MS Outlook Express 6. Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.8. O! Tutaj też jest ład i porządek Po zainstalowaniu programu na pulpicie pojawiła się kolejna ikona w kształcie białej koperty z dwiema niebieskimi strzałkami. Widać ją na irysunku 3.9. Rysunek 3.9. Ikona OE 6 Skróty do programu pocztowego Microsoft Outlook Express i6 zostały umieszczone: (cid:1) na pulpicie — w lewej części ekranu, pod ikonami Mój komputer, Moje dokumenty, Kosz; (cid:1) obok przycisku Start, w lewym dolnym rogu ekranu, za ikonami Pokaż pulpit oraz Uruchom przeglądarkę Internet Explorer (zobacz rysunek 3.3); (cid:1) w menu Start, w folderze Programy; Rysunek 3.10. Zawartość folderu Programy — tutaj już nie jest tak porządnie (cid:1) w katalogu, który został wybrany jako docelowe miejsice instalacji. Aby uruchomić program Microsoft Outlook Express 6, nmależy kliknąć ikonę programu w jednym z miejsc wymienionych powyżej. Rozdział 3. (cid:1) Krótko i na temat, czyli szybkie przedstawienie 59 Możesz również uruchomić program, korzystając z polecenia Uruchom… w menu Start, w sposób opisany w punkcie „Pierwsze uruchomienie programu” podrozdziału „Microsoft Internet Explorer” tego rozdzialu. Rysunek 3.11. Uruchom program Na starcie Kiedy po raz pierwszy uruchomisz program pocztowy Microsoft Outlook Express 6, możesz być miło zaskoczony. Na stronie startowej, z którą uruchamia się program za pierwszym razem (i jeśli nie zmienisz tego — również później), umieszczono odnośniki do podstawowych funkcji programu: (cid:1) zarządzanie tożsamościami, (cid:1) czytanie i wysyłanie wiadomości, (cid:1) zarządzanie grupami dyskusyjnymi, (cid:1) zarządzanie kontaktami. Ponadto na tej stronie możesz: (cid:1) określić sposób uruchamiania programu, (cid:1) uzyskać poradę. Oczywiście zaraz będziesz mógł zmienić konfigurację, ale przy pierwszym uruchomieniu okno programu wygląda tak, jak na rysunku 3.12. Rysunek 3.12. Dokładnie obejrzyj okno programu 60 MS Outlook Express 6. Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne Domyślne ustawienia programu możesz w każdej chwili zmienić — do czego zachęcam — korzystając z porad z rozdziału 2. „Konfiguracja”. Zastosowanie Dlaczego polecam ten program pocztowy? Jest kilka powodów. Najważniejszy jest taki, że doskonale nadaje się do obsługi elektronicznych kont pocztowych, czyli wysyłania i odbierania listów elektronicznych, tzw. e-maili. Kolejny — to jego funkcjonalność i możliwość korzystania z grup dyskusyjnych. Jest także trzeci, bardzo ważny powód — z programem jest zintegrowana książka adresowa, w której możesz gromadzić dane adre- sowe znajomych lub kontrahentów Twojej firmy, dzięki czemu masz do nich bardzo łatwy dostęp. Standardowa budowa Okno programu Microsoft Outlook Express 6 może różnie wyglądać — w zależności od zaznaczenia na ekranie głównym opcji Przy uruchamianiu programu Outlook Express automatycznie przejdź do mojej Skrzynki odbiorczej — dlatego główną część okna opi- szę dwukrotnie. Na rysunku 3.13 widać, jak wygląda okno programu Microsoft Outlook Express 6 bez- pośrednio po pierwszym uruchomieniu. Rysunek 3.13. Standardowe okno programu (opis oznaczonych elementów w tekście) 1 1 2 3 4 5 9 8 7 6 Oto opis oznaczeń z rysunku 3.13. 1. Pole nazwy — jego zawartość zmienia się jednocześnie ze zmianą ikatalogu w oknie Foldery. Rozdział 3. (cid:1) Krótko i na temat, czyli szybkie przedstawienie 61 2. 3. 4. 5. 6. Menu główne — zestaw wszystkich poleceń programu, które zostały oipisane w dodatku na końcu książki. Zarządzanie pocztą — za pomocą przycisków umieszczonych tutaj wykonujesiz typowe czynności, jak tworzenie i wysyłanie nowych wiiadomości, odbieranie wiadomości oraz otwieranie książki adresowej. Pasek przewijania — umożliwia przewijanie zawartości okna (wiadomościi lub listy wiadomości). Główna część okna — tutaj znajdziesz najistotniejsze informacje o tożisamościach, kontaktach, wiadomościach i grupach dyskusyjnych. Ta cizęść okna zmieni wygląd przy następnym uruchomieniu programu (popatrz na rysiunek 3.14), gdy zaznaczysz opcję Przy uruchamianiu programu Outlook Express automatyczntie przejdź do mojej Skrzynki odbiorczej. Stan — informacja o tym, ile nowych wiadomości zostało poibranych oraz jak przebiega proces wysyłania i odbierania. 7. Tryb — określa tryb pracy: (cid:1) online — jeśli jesteś aktualnie połączony z siecią Intiernet, (cid:1) offline — jeśli nie jesteś aktualnie połączony z sieciią Internet. 8. 9. Kontakty — wykaz osób znajdujących się w Twojej książce adresowej, które dodałeś osobiście lub którym odpowiadałeś na wiadomości. Foldery — wykaz wszystkich dostępnych folderów z wiadomościamii. Jeśli w sektorze głównym zaznaczyłeś Przy uruchamianiu programu Outlook Express automatycznie przejdź do mojej Skrzynki odbiorczej, to sektor ten wygląda podobnie do tego na rysunku 3.14. Rysunek 3.14. Natychmiast po uruchomieniu programu możesz przeczytać pierwszą wiadomość (opis oznaczonych elementów w tekście) 1 2 Zapoznaj się z opisem oznaczonych numerami okien z irysunku 3.14. 62 MS Outlook Express 6. Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne 1. 2. Wykaz wiadomości — pokazuje zawartość aktualnego foldeiru. Treść wiadomości — tu wyświetlana jest treść wiadomościi podświetlonej w górnym oknie (1). Poznałeś już strukturę okien obu programów, które można wykorzystać do obsługi poczty elektronicznej. Powinieneś teraz zapoznać się z ich diziałaniem.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Outlook Express 6. Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: