Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00525 010299 11040454 na godz. na dobę w sumie
MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne - książka
MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 116
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-632-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka ta ma na celu wprowadzenie czytelnika w arkana edycji tekstu przy użyciu edytora Microsoft Word XP, który wchodzi w skład pakietu Microsoft Office XP PL. Microsoft Office XP PL, jest kontynuacją pakietu Microsoft Office 2000 PL. Jeżeli wcześniej czytelnik zapoznał się z poprzednią wersją tego pakietu, to z pewnością stwierdzi, że Office XP PL wygląda jakby znajomo -- i tak jest rzeczywiście. Firma Microsoft zachowała ogólny 'image' interfejsu całego pakietu. Przedstawione w książce ćwiczenia nie obejmują wszystkich możliwych aspektów edycji tekstów przy użyciu Worda XP, ale nie taka jest jej idea. Ma ona na celu przygotowanie czytelnika do tworzenia tekstów, z którymi spotykać się może na co dzień w pracy, domu czy szkole, czyli sprawozdań, raportów, listów czy wypracowań. Bo taka jest najczęściej szara rzeczywistość naszego życia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MS Word XP/2002. ˘wiczenia praktyczne Autor: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 83-7197-632-1 Format: B5, stron: 116 Ksi„¿ka ta ma na celu wprowadzenie czytelnika w arkana edycji tekstu przy u¿yciu edytora Microsoft Word XP, kt(cid:243)ry wchodzi w sk‡ad pakietu Microsoft Office XP PL. Microsoft Office XP PL, jest kontynuacj„ pakietu Microsoft Office 2000 PL. Je¿eli wcze(cid:156)niej czytelnik zapozna‡ siŒ z poprzedni„ wersj„ tego pakietu, to z pewno(cid:156)ci„ stwierdzi, ¿e Office XP PL wygl„da jakby znajomo -- i tak jest rzeczywi(cid:156)cie. Firma Microsoft zachowa‡a og(cid:243)lny (cid:132)image(cid:148) interfejsu ca‡ego pakietu. Przedstawione w(cid:160) ksi„¿ce (cid:230)wiczenia nie obejmuj„ wszystkich mo¿liwych aspekt(cid:243)w edycji tekst(cid:243)w przy u¿yciu Worda XP, ale nie taka jest jej idea. Ma ona na celu przygotowanie czytelnika do tworzenia tekst(cid:243)w, z kt(cid:243)rymi spotyka(cid:230) siŒ mo¿e na co dzieæ w pracy, domu czy szkole, czyli sprawozdaæ, raport(cid:243)w, list(cid:243)w czy wypracowaæ. Bo taka jest najczŒ(cid:156)ciej szara rzeczywisto(cid:156)(cid:230) naszego ¿ycia. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Rozdział 1. Wprowadzenie ..................................................................................................................................... 5 Nowości w programie Word XP ...................................................g...............................................6 Menu Worda XP...................................................g...................................................g...................12 Rozdział 2. Tworzenie pierwszych dokumentów..................................................................................... 15 Zapisywanie utworzonych dokumentów...................................................g.................................19 Otwieranie dokumentów ...................................................g...................................................g......23 Wprowadzanie tekstu ...................................................g...................................................g...........26 Zaznaczanie tekstu ...................................................g...................................................g...............33 Wycofywanie i powtarzanie ostatnich poleceń ...................................................g.......................35 Kopiowanie, przenoszenie i wklejanie elementów ...................................................g.................38 Wyszukiwanie i zamiana tekstu ...................................................g..............................................40 Rozdział 3. Formatowanie tekstu — podstawy........................................................................................45 Formatowanie tekstu — atrybuty, kolory, kroje i rozmiary czcionek........................................45 Formatowanie — zmiana kroju i rozmiaru czcionek ...................................................g..............48 Formatowanie — zaawansowane formatowanie czcionek ...................................................g.....52 Rozdział 4. Formatowanie zaawansowane................................................................................................ 55 Formatowanie akapitów ...................................................g...................................................g.......55 Wstawianie i usuwanie podziałów strony ...................................................g...............................66 Wstawianie przypisów do tekstu...................................................g.............................................68 Wstawianie nagłówka i stopki...................................................g.................................................71 Tworzenie kolumn...................................................g...................................................g................75 Rozdział 5. Listy wypunktowane, numerowane i hierarchiczne ..................................................... 79 Tworzenie list wypunktowanych ...................................................g............................................79 Tworzenie list numerowanych ...................................................g................................................83 Tworzenie list hierarchicznych ...................................................g...............................................87 Rozdział 6. Tworzenie tabel ............................................................................................................................... 93 C:AndrzejPDFMS Word XP. Ćwiczenia praktyczne\_SPjIS_TRESCI.doc 3 4 MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 7. Tworzenie autotekstów .............................................................................................................. 113 Rozdział 8. Drukowanie ....................................................................................................................................... 115 Drukowanie — ustawienia strony ...................................................g.........................................115 Drukowanie — podgląd wydruku ...................................................g.........................................116 Drukowanie dokumentów ...................................................g...................................................g..118 4 C:AndrzejPDFMS Word XP. Ćwiczenia praktyczne\_SPIS_TRESCI.doc 55 MS Word XP. Ćwiczenia praktyczne Zapewne często spotykałeś się ze zdaniem — „tekst dokumentu jest podzielony na po- szczególne akapity”. Czym jednak jest ów akapit? W programie Microsoft Word akapit jest to wydzielony fragment tekstu mogący charakteryzować się indywidualnymi atry- butami formatu (na przykład sposobem wyrównania, odstępami i stylami). Po akapicie zawsze następuje znacznik akapitu, który możesz rozumieć jako znacznik określający miejsce zakończenia akapitu. Sposób formatowania akapitów w dokumencie zależy od zamierzonego zastosowania i stylu dokumentu. Niejednokrotnie będziesz stosował kilka różnych rodzajów formatowania akapitów w obrębie jednego dokumentu. Na przykład przy pisaniu pracy magisterskiej możesz utworzyć stronę tytułową, na której będzie umieszczony tytuł wyrównany do środka w jednym akapicie, a następnie pojawi się — w osobnym akapicie — nazwisko autora (czy data) wyrównane do prawego marginesu na dole strony. Tekst części zasadniczej opracowania może być wyrównany do lewego marginesu z odstępem pomiędzy wierszami (tzw. interlinią) ustawionymi na 1½ wiersza. Twój dokument może zawierać także nagłówki, stopki oraz przypisy dolne i końcowe sformatowane jako odrębne akapity. Format akapitu można określić na dwa sposoby — najpierw ustawić atrybuty formatu akapitu i potem wpisać tekst lub wpisać tekst, zaznaczyć go razem ze znacznikiem aka- pitu i wtedy ustawić atrybuty formatu. Po naciśnięciu klawisza Enter w celu zakończenia jednego akapitu i rozpoczęcia na- stępnego, nowo tworzony akapit będzie miał takie same atrybuty formatu jak poprzedni. Aby wszystkie akapity w opracowywanej pracy magisterskiej były wyrównane do lewej strony i miały podwójne odstępy między wierszami, wystarczy te atrybuty ustawić tylko dla pierwszego akapitu. Naciśnięcie klawisza Enter spowoduje przeniesienie formato- wania do kolejnego akapitu. 56 MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne Wyrównywanie akapitów Ćwiczenie 4.1. Jak wyrównać obydwa marginesy akapitu? Jak zapewne zauważyłeś, Word domyślnie formatuje akapit wyrównując tylko lewy margines (prawy jest „poszarpany” tak jak w przypadku maszyny do pisania). Jeżeli chcesz, aby Twój dokument wyglądał bardziej elegancko (miał wyrównane marginesy i wycentrowany tytuł), przyjrzyj się poniższym ikonkom. Wyrównanie akapitu do lewej Ctrl+L Wyrównywanie akapitu do środka Ctrl+E Wyrównanie akapitu do prawej Ctrl+R Justowanie akapitu Ctrl+J Podobnie do atrybutów przyciski formatowania działają jak przełączniki, co oznacza, że pierwsze wciśnięcie włącza dany atrybut, kolejne naciśnięcie — wyłącza. O ile jednak w przypadku atrybutów, aby zmienić tekst, trzeba go było zaznaczyć, to przy wyrów- nywaniu marginesów akapitu wystarczy ustawić kursor w jego obrębie, by Word auto- matycznie wyrównał cały akapit!!! Aby wyrównać obydwa marginesy akapitu wystarczy ustawić kursor w dowolnym miejscu danego akapitu, a następnie kliknąć ikonę Justowanie akapitu (możesz zamiast tego nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+J) znajdującą się na pasku narzędzi formato- wania . Gotowe! *) Ćwiczenie 4.2. Jak zmienić sposób wyrównania kilku niezależnych akwapitów jednocześnie? 1. Trzykrotnie kliknij lewym przyciskiem myszki w obrębie ępierwszego akapitu. 2. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl. 3. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl kliknij trzykrotnie lewym przyciskiem myszki w obrębie akapitów, w których chcesz zmienić sposób wyrówęnywania. 4. Po zaznaczeniu wszystkich wybranych akapitów naciśnij ęprzycisk znajdujący się na pasku narzędzi formatowania, który odpowiada wybranemu pęrzez Ciebie sposobowi wyrównywania. Możesz też skorzystać z odpowiadającej mu ękombinacji klawiszy. Ćwiczenie 4.3. Jak umieścić w jednym wierszu tekst wyrównany do lewej, wycentrowany i wyrównany do prawej (który wygląda tak jak na poniższym przykławdzie)? Windows XP Word XP PL Ćwiczenia praktyczne *) Jak zapewne się domyślasz, aby wyrównać akapit do lewej, do prawej bądź wycentrować, wystarczy po prostu nacisnąć odpowiednią ikonkę (lub skorzyst ać ze skrótu klawiszowego). Rozdział 4. L Formatowanie zaawansowane 57 1. Z menu Widok wybierz polecenie Układ wydruku. Jak zapewne pamiętasz, taki tryb pracy Worda pozwala zobaczyć, w jaki sposób tekst, grafikię i inne elementy zostaną rozmieszczone na stronie. 2. Rozpocznij nowy wiersz tekstu. 3. Przesuń kursor na lewą stronę nowego wiersza tekstu. Kursoęr powinien zmienić wygląd na 2.3;7 . . Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki i wpiszę tekst 4. Przesuń kursor ponad środkową część wiersza. Kursor powinienę zmienić wygląd na . Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki i wpiszę tekst 36.  . 5. Przesuń kursor na prawą stronę nowego wiersza tekstu. Kursoęr powinien zmienić wygląd na ;-/2+46+8-2/. . Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki i wpiszę tekst Jedną z cech edytora Word XP jest mechanizm Kliknij i wpisz. Jest to mechanizm służący do szybkiego wstawiania tekstu, grafiki, tabel i innych elementów w puste obszary dokumentu. Wystarczy kliknąć dwukrotnie pusty obszar, a mechan izm Kliknij i wpisz automatycznie zastosuje formatowanie potrzebne dla umiejscowienia elementu w danym miejscu. Uwaga! Technika Kliknij i wpisz nie działa w następujących obszarach: kolumny, listy wypunktowane i numerowane, obok obiektów przestawny ch, na lewo lub na prawo od obrazków otaczanych tekstem od góry i od dołu, a także na lewo lub na prawo od wcięć. Z mechanizmu Kliknij i wpisz nie można ponadto korzystać w widoku normalnym, wi doku konspektu i podglądzie wydruku. Wcięcia Ćwiczenie 4.4. Jak uzyskać wcięcie pierwszej linii akapitu? 1. Ustaw kursor w obrębie akapitu, w którym chcesz zrobić wcięęcie. 2. Jeżeli na ekranie nie widać linijki poziomej, wybierz z ęmenu głównego polecenie Widok Linijka. 3. Za pomocą myszki przesuń znacznik Wcięcie pierwszego wiersza tak, aby uzyskać żądane wcięcie (patrz: rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Znacznik wcięcia pierwszego wiersza Ćwiczenie 4.5. Jak uzyskać wcięcie całego akapitu z lewej? 1. Ustaw kursor w obrębie akapitu, w którym chcesz zrobić wcięęcie. 58 MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne 2. Jeżeli na ekranie nie widać linijki poziomej, wybierz z ęmenu głównego polecenie Widok Linijka. 3. Za pomocą myszki przesuń znacznik Wcięcie z lewej tak, aby uzyskać żądane wcięcie (patrz: rysunek 4.2). Rysunek 4.2. Znacznik wcięcia z lewej strony Powyższa metoda pozwala na płynne ustalanie wcięcia z lewej strony akapitu. Jeżeli chcesz ustawić wcięcia na szerokość (lub wielokrotność) ta bulatora, powinieneś po ustawieniu kursora w obrębie akapitu skorzystać z przycisków Zmniejszanie wcięcia / Zwiększanie wcięcia znajdujących się na pasku narzędzi formatowania. Ćwiczenie 4.6. Jak uzyskać wcięcie akapitu z prawej? 1. Ustaw kursor w obrębie akapitu, w którym chcesz zrobić wcięęcie. 2. Jeżeli na ekranie nie widać linijki poziomej, wybierz z ęmenu głównego polecenie Widok Linijka. 3. Za pomocą myszki przesuń znacznik Wcięcie z prawej tak, aby uzyskać żądane wcięcie (patrz: rysunek 4.3). Rysunek 4.3. Znacznik wcięcia z prawej strony Ćwiczenie 4.7. Jak uzyskać wysunięcie akapitu (tzw. wcięcie wiszące)? Procesor — teoretycznie rzecz biorąc, Windows XP powinien się bez większych kło- potów zainstalować na każdym komputerze z procesorem klasy Pentium (lub wyżej). Jako wyznacznik wydajności systemu należy jednak przyjąć, że absolutnie minimalna szybkość taktowania procesora wynosi 300 MHz. Jeżeli masz zamiar korzystać z kilku programów naraz lub też wykorzystywać bardziej wymagające aplikacje, takie jak np. oprogramowanie do zastosowań CAD czy też obróbki obrazu, to jako minimum musisz przyjąć co najmniej 450 MHz. 1. Ustaw kursor w obrębie akapitu, w którym chcesz zrobić wysuęnięcie. 2. Jeżeli na ekranie nie widać linijki poziomej, wybierz z ęmenu głównego polecenie Widok Linijka. 3. Za pomocą myszki przesuń znacznik Wysunięcie tak, aby uzyskać żądany efekt (patrz: rysunek 4.4). Rozdział 4. L Formatowanie zaawansowane 59 Rysunek 4.4. Znacznik wysunięcia (tzw. wcięcia wiszącego) Ćwiczenie 4.8. Posługując się ikonkami dla dowolnie wybranego akapitu ustaw na linijce poziomej na- stępujące wcięcia. 3 cm od lewego marginesu strony 3 cm od prawego marginesu wcięcie pierwszego wiersza na 2 cm wcięcie „wiszące” na 2 cm Ćwiczenie 4.9. Jak precyzyjnie ustalić wysunięcie odpowiednie dla wróżnych akapitów? 1. Z menu głównego wybierz polecenie Format Akapit. Na ekranie pojawi się okno dialogowe opcji formatowania akapitu (patrz: rysunek 4.5ę). Rysunek 4.5. Opcje formatowania akapitów 2. W sekcji Wcięcia odszukaj i rozwiń listę Specjalne, a następnie wybierz z niej opcję Wysunięcie. 3. W polu Co wpisz żądaną szerokość wysunięcia. 4. Naciśnij przycisk OK. Ćwiczenie 4.10. Posługując się okienkiem opcji formatowania akapitu ustaw dla dowolnego akapitu wcięcia identyczne jak w poprzednim zadaniu. 60 MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne Jak łatwo zauważyć, za pomocą powyższego okienka możes z również precyzyjnie ustalać szerokości wcięć akapitów od lewej, od prawej oraz wcięcia pierwszego wiersza. Ustalanie odstępów między wierszami Ćwiczenie 4.11. Jak zmienić odstęp miedzy wierszami na 1,5 linii? *) 1. Ustaw kursor w obrębie akapitu, dla którego chcesz zmienięć odstęp między wierszami . 2. Kliknij lewym przyciskiem myszki małą, czarną strzałkę zęnajdującą się obok ikonki Interlinia na pasku narzędzi formatowania i z listy rozwijanej węybierz żądaną wielkość odstępu (patrz: rysunek 4.6). Rysunek 4.6. Ustawianie interlinii 3. Jeżeli chcesz ustawić większy odstęp niż odstępy dostęępne na liście, wybierz opcję Więcej… . Spowoduje to otwarcie na ekranie okna opcji formatoęwania akapitu. 4. Odszukaj i rozwiń listę Interlinia, wybierz opcję Wielokrotne, a następnie w polu Co wpisz żądaną wielkość odstępu międzywierszowego. 5. Naciśnij przycisk OK. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis poszczególnych opcji ustawiania odstępu mię- dzywierszowego. Pojedyncze 1,5 wiersza Podwójne Ustawienie dla każdego wiersza odstępu wielkości najw iększej czcionki użytej w tym wierszu, która zostanie powiększona o przestrzeń do datkową. Wielkość dodatkowej przestrzeni jest uzależniona od stosowanej czcionki . Ustawienie odstępu między wierszami 1,5 razy większe niż odstęp pojedynczy. Na przykład w tekście o wielkości 10 punktów z odstępa mi 1,5 wiersza odstępy będą wynosić w przybliżeniu 15 punktów. Ustawienie odstępu między wierszami dwa razy większ ego niż odstęp pojedynczy. Na przykład w tekście o wielkości 10 punktów z odstępa mi podwójnymi odstępy będą wynosić w przybliżeniu 20 punktów. *) Interlinie, czyli odstępy między wierszami określa ją odległość mierzoną od dolnej krawędzi jednego wiersza do dolnej krawędzi następnego wiersza. Program Microsoft Word ustala odstępy między wierszami na podstawie rozmiaru czcionki, w jakiej napisany j est tekst. Na przykład pojedyncze odstępy między wierszami, w których tekst napisany jest przy użyciu czcionki 10-punktowej, wynoszą około 10 punktów (plus minimalny odstęp dodatkowy). Program Word dopaso wuje odstępy między wierszami odpowiednio do największej czcionki lub największego elementu gr aficznego w wierszu. W programie Word jako domyślny przyjmowany jest pojedynczy odstęp między wierszami. Rozdział 4. L Formatowanie zaawansowane 61 Co najmniej Dokładnie Wielokrotne Ustawienie minimalnego odstępu między wierszami, któ ry można dopasować tak, aby pomieścić czcionki większych rozmiarów lub obiekty graficzne, które nie zmieściłyby się w podanym odstępie między wierszami. Ustawienie stałego odstępu między wierszami, który ni e jest zmieniany. Ta opcja powoduje, że odstępy między wszystkimi wierszami bę dą równe. Ustawienie takiego odstępu między wierszami, który m ożna zwiększyć lub zmniejszyć o określony przez użytkownika procent. Na przykład ust awienie odstępu między wierszami na wielokrotność 1,2 zwiększy odstęp o 20 , a ustawienie odstępu na wielokrotność 0,8 zmniejszy odstęp o 20 . Ustawienie ods tępu na wielokrotność 2 jest równoznaczne z ustawieniem odstępu podwójnego. W polu Co należy wpisać lub zaznaczyć wybrany odstęp. Wartość domyślna wyno si trzy wiersze. Jeżeli wiersz zawiera duży znak lub element graficzny, Word automatycznie zwiększa odstęp dla tego wiersza. Aby wszystkie wiersze miały równe odstępy, w polu Interlinia kliknij opcję Dokładnie, a następnie w polu Co wybierz odstęp, który jest wystarczająco duży, aby pomieścić w wierszu największy znak lub element graficzny. Jeśli mimo to znaki lub element graficzny nadal będą obcięte, wpisz wę polu Co większą wartość. Ustalanie odstępów między akapitami Ćwiczenie 4.12. Co należy zrobić, aby w całym dokumencie odstępy między akapitami wynosiły 6 punktów? 1. Z menu głównego wybierz polecenie Format Akapit. Na ekranie pojawi się okno dialogowe opcji formatowania akapitu. 2. W sekcji Odstępy odszukaj pole Po i wpisz wybraną wartość odstępu między akapitami (w naszym przypadku 6 punktów). 3. Naciśnij przycisk OK. Od tego momentu po każdym naciśnięciu klawisza Enter (czyli po zakończeniu bieżącego akapitu) Word automatyczęnie wstawiał będzie odpowiedni odstęp. Ustalanie odstępów między tabulatorami domyślnymi Ćwiczenie 4.13. Word domyślnie wstawia tabulatory co 1,25 cm. Jak można wzmienić ten odstęp na 2 cm? 1. Z menu głównego wybierz polecenie Format Tabulatory. Na ekranie pojawi się okno opcji formatowania tabulatorów (patrz: rysunek 4.7). 2. W polu Domyślne tabulatory wpisz nową wartość (w naszym przypadku 2 cm) i naciśnij przycisk OK. 62 Rysunek 4.7. Opcje formatowania tabulatorów MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne Tworzenie obramowania stron W wielu publikacjach można się spotykać z różnymi rodzajami obramowań strony. Ob- ramowania można dodać do dowolnego boku lub do wszystkich boków dowolnej strony Twojego dokumentu. Obramowania te mogą mieć rozmaite style linii i różne kolory (możesz również skorzystać z dużej ilości obramowań rysunkęowych). Ćwiczenie 4.14. W jak sposób można dodać obramowanie do poszczególnwych stron dokumentu? 1. Wybierz z menu Format polecenie Obramowanie i cieniowanie.... 2. Zaznacz kartę Obramowanie strony. 3. Z opcji Styl wybierz rodzaj linii, który chcesz zastosować do obrysowęania strony. Do dyspozycji masz ponad 20 różnych rodzajów linii. Aby jęe zobaczyć, przewiń listę Styl za pomocą suwaka znajdującego się po prawej stronie lęisty. 4. Rozwiń listę Szerokość i wybierz grubość linii. Zauważ, że dla każdego rodzaju lęinii możesz indywidualnie dobierać grubości linii. 5. W kolumnie Ustawienie zawierającej kilka predefiniowanych sposobów obramowanięa wybierz opcję Ramka (patrz: rysunek 4.8). Rysunek 4.8. Opcja Ramka 6. Gdybyś teraz nacisnął przycisk OK, Word utworzyłby ramkę znajdującą się w niewielkiej odległości od krawędzi strony. Jeżeli chęcesz zmienić ustawienie ramki tak, aby była rysowana „po marginesach” strony, kliknij przycisk Opcje… 7. Na ekranie pojawiło się okienko z kilkoma dodatkowymęi opcjami rysowania ramek (patrz: rysunek 4.8). Odszukaj w nim listę Mierzone od i rozwiń ją. Wybierz opcję Tekst i naciśnij przycisk OK. W ten sposób wróciłeś do okienka Obramowanie strony. Aby zakończyć, naciśnij przycisk OK. Gotowe! Word dodał obramowanie do Twojej strony. Rozdział 4. L Formatowanie zaawansowane 63 Rysunek 4.9. Opcje obramowania strony Jeżeli chcesz zobaczyć obramowanie „w pełnej krasie”, to rozwiń listę Powiększenie znajdującą się na standardowym pasku narzędzi i wybierz z niej pozycję Cała strona. Jeżeli chcesz powrócić do normalnego widoku strony, to z listy Powiększenie wybierz opcję 100 . Ćwiczenie 4.15. Jak usunąć obramowanie strony? Wybierz z menu Format polecenie Obramowanie i cieniowanie…, zaznacz kartę Obra- mowanie strony i z kolumny Ustawienie wybierz opcję Brak. Kliknij przycisk OK. To wszystko! Word automatycznie usunie ramkę ze strony. Tworzenie obramowania akapitu Obramowanie akapitu jest świetnym sposobem zwrócenia uwagi potencjalnego czytel- nika na konkretny fragment dokumentu. Tworzenie obrysowanego akapitu jest niemal identyczne jak tworzenie obrysu strony. Różnica polega na tym, że trzeba wybrać inną kartę z opcjami: Format Obramowanie i cieniowanie… karta Krawędzie. Okienko wygląda bardzo znajomo (praktycznie 99 opcji jest identycznych, a w stosunku do tworzenia obrysów strony brakuje tylko opcji Wzór). Rozwiązanie takie z jednej strony upraszcza obsługę programu (unifikacja opcji obrysu strony i akapitu lub tekstu), z drugiej jednak strony początkujący użytkownicy mogą mieć pewne kłopoty z nawigacją między tymi dwoma zakładkami. Poniższe ćwiczenia wskażą, jak można utworzyć obramowanie akapitu. Ćwiczenie 4.16. Wykonaj obramowanie akapitu według poniższego wzoru. Procesor — teoretycznie rzecz biorąc, Windows XP powinien się bez większych kło- potów zainstalować na każdym komputerze z procesorem klasy Pentium (lub wyżej). Jako wyznacznik wydajności systemu należy jednak przyjąć, że absolutnie minimalna 64 MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne szybkość taktowania procesora wynosi 300 MHz. Jeżeli masz zamiar korzystać z kilku programów naraz lub też wykorzystywać bardziej wymagające aplikacje, takie jak np. oprogramowanie do zastosowań CAD czy też obróbki obrazu, to jako minimum musisz przyjąć co najmniej 450 MHz. 1. Ustaw kursor w obrębie akapitu, który chcesz obrysować. 2. Wybierz z menu Format polecenie Obramowanie i cieniowanie…. 3. Zaznacz kartę Krawędzie. 4. Z opcji Styl wybierz rodzaj linii, który chcesz zastosować do obrysowęania akapitu. Do dyspozycji masz ponad 20 różnych rodzajów linii. Aby jęe zobaczyć przewiń listę Styl za pomocą suwaka znajdującego się po prawej stronie lęisty. 5. Rozwiń listę Szerokość i wybierz grubość linii. 6. W kolumnie Ustawienie zawierającej kilka predefiniowanych sposobów obramowania wybierz opcję Ramka. 7. Naciśnij przycisk OK. Gotowe! Word dodał obrys do Twojego akapitu. Jeżeli nie są Ci potrzebne bardzo wymyślne ramki doo koła akapitu, to najszybszą metodą utworzenia takiej ramki jest ustawienie kursora wew nątrz akapitu i kliknięcie ikonki Krawędzie zewnętrzne (patrz: rysunek 4.10). Word utworzy wtedy obramowanie o parte na ustawieniach domyślnych. Ikona ta działa jak przełącznik, co znaczy , że pierwsze naciśnięcie włącza obrysowanie, a kolejne — wyłącza (o ile oczywiście k ursor znajduje się w obrębie akapitu z obrysem). Rysunek 4.10. Możliwe rodzaje obramowań Ćwiczenie 4.17. Jak usunąć obramowanie akapitu? Najszybszą metodę znajdziesz w powyższej wskazówce, ale oczywiście możesz rów- nież wybrać z menu głównego Format polecenie Obramowanie i cieniowanie…, zazna- czyć kartę Krawędzie i z kolumny Ustawienie wybrać opcję Brak, a później nacisnąć przycisk OK. To wszystko! Word automatycznie usunie ramkę z akapiętu. Zmiana koloru tła akapitu Innym sposobem wyróżniania akapitów (czy w ogóle fragmentów tekstu) jest zmiana koloru tła. Przypuśćmy na przykład, że tworzysz formularz, który później będzie wy- pełniany ręcznie. W takim przypadku, aby ułatwić wpisywanie możesz w tych polach, które trzeba wypełnić, zmienić kolor tła na szary (na pewno będą one bardziej widoczne i łatwiej będzie uniknąć pomyłki ). Rozdział 4. L Formatowanie zaawansowane 65 Ćwiczenie 4.18. Jak można zmienić kolor tła akapitu na jasnoszary? Procesor — teoretycznie rzecz biorąc, Windows XP powinien się bez większych kło- potów zainstalować na każdym komputerze z procesorem klasy Pentium (lub wyżej). Jako wyznacznik wydajności systemu należy jednak przyjąć, że absolutnie minimalna szybkość taktowania procesora wynosi 300 MHz. Jeżeli masz zamiar korzystać z kilku programów naraz lub też wykorzystywać bardziej wymagające aplikacje, takie jak np. oprogramowanie do zastosowań CAD czy też obróbki obrazu, to jako minimum musisz przyjąć co najmniej 450 MHz. 1. Ustaw kursor w obrębie akapitu, którego kolor tła chcesz zęmienić. 2. Wybierz z menu Format polecenie Obramowanie i cieniowanie…. 3. Zaznacz kartę Cieniowanie. 4. Wybierz kolor jasnoszary klikając kolorowy kwadracik opcęji Rodzaj wypełnienia. Rysunek 4.11. Standardowo dostępne kolory wypełniania tła komórek 5. Z listy Zastosuj do wybierz opcję Akapit. 6. Naciśnij klawisz OK. Gotowe! Word zmieni kolor tła akapitu, w którym znajduęje się kursor na wybrany kolor. Jeżeli chciałbyś od razu zmienić ękolor tła w kilku akapitach, to musisz najpierw je wszystkie zaznaczyć ię dopiero potem wykonać wszystkie polecenia zaczynając od punktu 2. Aby szybko zmieniać cieniowanie w tabeli, akapicie lub wybranym tekście, możesz użyć paska narzędzi tabeli. Jeżeli chcesz zmienić kolor tła tabel i, zaznacz komórki, wiersze lub kolumny, w których chcesz zmienić cieniowanie. Jeżeli chcesz zm ienić kolor tła wybranego fragmentu tekstu , zaznacz go, a jeżeli chcesz zmienić kolor tła całego akapitu , po prostu ustaw kursor w jego obrębie. Następnie rozwiń listę kolorów (ikonka Kolor cieniowania) z paska narzędzi tabeli i kliknij kwadracik z żądanym kolorem (patrz : rysunek 4.11). Word automatycznie przypisze wybrany kolor tła temu elementowi dokumen tu, który zaznaczyłeś. Rysunek 4.12. Standardowo dostępne z paska narzędzi kolory wypełniania tła komórek 66 Ćwiczenie 4.19. MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne W jaki sposób po zmiany koloru tła akapitu można powrócić do stanu poprzedniego i usunąć cieniowanie? Aby usunąć cieniowanie z tabeli, kliknij w jakimkolwiek miejscu znajdującym się w jej obszarze. Aby usunąć cieniowanie z określonych komórek, zaznacz tylko te komórki wraz ze znacznikiem końca komórki. Aby usunąć cieniowanie tła akapitu, kliknij w jakimkolwiek miejscu znajdującym się w obszarze tego akapitu. Aby usunąć cieniowanie z wybranego tekstu (na przykład zdania), zaznacz ten tekst. Następnie z menu Format wybierz polecenie Obramowanie i cienio- wanie… i zaznacz kartę Cieniowanie. W opcji Rodzaj wypełnienia kliknij opcję Brak wypełnienia i naciśnij przycisk OK. Word usunie wybrane cieniowanie. Podczas dobierania koloru tła danego fragmentu Twojego t ekstu zawsze pamiętaj o tym, jakiej jakości drukarką dysponujesz. Przy słabszych drukarkac h może się zdarzyć tak, że mimo iż na ekranie dany zestaw (kolor tła — kolor czcionki) wyglą da dobrze, na wydruku może być cokolwiek nieczytelny. Tak naprawdę 95 sukcesu zależy od drukarki, więc najlepiej będzie, gdy przeprowadzisz kilka eksperymentów…. Ćwiczenie 4.20. Jak rozpocząć pisanie kolejnej sekcji dokumentu od wnowej strony? 1. Ustaw kursor na początku wiersza, od którego powinna sięę rozpoczynać nowa strona. 2. Wybierz z menu polecenie Wstaw Podział…. Na ekranie pojawi się okienko zatytułowane Podział. Wybierz opcję Podział strony (patrz: rysunek 4.13). Rysunek 4.13. Wstawianie podziału strony 3. Naciśnij przycisk OK. Strona została „złamana” w miejscu ustawienia kursoęra i cały tekst znajdujący się po prawej stronie kursora znalazłę się na stronie następnej. Rozdział 4. L Formatowanie zaawansowane 67 4. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak będzie wyglądał tekst na wydęruku, kliknij ikonkę Podgląd wydruku pliku (patrz: rysunek 4.14). Rysunek 4.14. Podgląd wydruku Ćwiczenie 4.21. Jak usunąć podział strony z dokumentu? 1. Włącz podgląd znaków niedrukowalnych (znaki niedrukowalnęe to takie, których nie widać na wydruku lub ekranie podczas normalnej edycji ętekstu, ale mimo to mają wpływ na wygląd dokumentu, na przykład podział strony,ę koniec akapitu, tabulator znajdującą się itp.). Aby tego dokonać, naciśnij ikonkę Pokazywanie wszystkiego na standardowym pasku narzędzi. Ikonka ta działa jak ęprzełącznik — naciskając ją powtórnie wyłączysz podgląd znaków niedrukowalnych. 2. Odszukaj w tekście dokumentu miejsce, w którym wstawięłeś znak podziału strony i ustaw kursor bezpośrednio przed tym znakiem (patrz: rysęunek 4.15). Rysunek 4.15. Podział strony 3. Naciśnij klawisz Del. Podział strony zostanie usunięty, a tekst powróci doę poprzedniego wyglądu. 4. Wyłącz podgląd znaków niedrukowalnych powtórnie klikającę ikonkę Pokazywanie wszystkiego. 68 MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne W każdej poważniejszej publikacji możesz natknąć się na przypisy. Choć wygląda to bardzo poważnie i profesjonalnie, to przy użyciu Worda utworzenie przypisów jest niemal tak proste jak zwykłe wpisywanie tekstu! Word XP pozwala na tworzenie przypisów dolnych oraz końcowych. Zazwyczaj są one używane w celu objaśniania, komentowania lub uzupełniania zasadniczego tekstu do- kumentu. W tym samym dokumencie możesz umieszczać zarówno przypisy dolne, jak i końcowe (przypisy dolne mogą na przykład zawierać szczegółowe komentarze, a przy- pisy końcowe mogą prezentować spis źródeł, z których korzyęstałeś podczas pisania). Przypisy dolne (jak sama nazwa wskazuje ) umieszczane są w dolnej części każdej strony dokumentu, a przypisy końcowe zazwyczaj znajdują się na końcu dokumentu lub sekcji. Przypis dolny i końcowy składa się z dwóch powiązanych ze sobą części — znaku od- syłacza przypisu oraz odpowiadającego mu tekstu przypisu. Do odsyłaczy możesz za- stosować automatyczne przydzielanie kolejnych numerów lub też zdefiniować własne symbole. Gdy dodajesz, usuwasz lub przenosisz przypisy ich numery są automatycznie aktualizowane. Tekst przypisu może mieć dowolną długość i możesz go dowolnie for- matować. Podczas wyświetlania dokumentu na ekranie możesz obejrzeć zawartość przypisu przez zatrzymanie kursora nad odsyłaczem przypisu w tekście dokumentu. Treść przypisu zostanie wyświetlona w małym okienku ponad odsyłaczęem. Podczas drukowania dokumentu przypisy umieszczane są we wskazanym miejscu (przypisy dolne na dole każdej strony lub bezpośrednio pod tekstem, a przypisy końcowe na końcu dokumentu lub na końcu każdej sekcji). Ćwiczenie 4.22. Jak można wstawić przypis do tekstu? 1. Ustaw kursor na końcu wyrazu, do którego będzie się odnoęsił przypis (patrz: rysunek 4.15). Rysunek 4.16. Ustawienie kursora 2. Wybierz z menu polecenie Wstaw Odwołanie Przypis dolny…. Na ekranie pojawi się okienko przedstawione na rysunku 4.16. Rozdział 4. L Formatowanie zaawansowane 69 Rysunek 4.17. Opcje wstawiania przypisów 3. Naciśnij przycisk Wstaw. Word wstawi znacznik przypisu i przeniesie kursor do obszaru, w którym możesz umieścić treść przypisu. 4. Wpisz treść przypisu. Aby zakończyć edycję przypisu kliknęij w dowolnie wybranym miejscu ponad linią oddzielającą przypis od reszty tekęstu. W ten sposób powrócisz do normalnej edycji dokumentu. 5. Zwróć uwagę na to, że w miejscu wstawienia przypisu poęjawił się znacznik przypisu (patrz: rysunek 4.17). Rysunek 4.18. Znacznik przypisu 6. Jeżeli chcesz szybko obejrzeć treść przypisu, to wystarczy, ęże przytrzymasz przez chwilę nieruchomo kursor nad symbolem przypisu. W małym ęokienku pojawi się jego treść (patrz: rysunek 4.18). Rysunek 4.19. Wyświetlanie przypisów w treści dokumentów 7. Jeżeli chcesz poprawić treść przypisu, to wystarczy, że dwukęrotnie klikniesz jego znacznik, a Word wyświetli obszar przypisów i umożliwi ięch edycję. W oknie Przypis dolny i przypis końcowy znajdziesz kilka opcji, które pozwolą Ci zmo- dyfikować wygląd wstawianego przypisu. Lokalizacja — umożliwia wybór rodzaju przypisu (przypis dolny ustawiony domyślnie lub przypis końcowy). Załóżmy, że chcesz wstawić przypis dolny. Do wyboru z listy rozwijanej masz przypis umieszczony na dole strony lub bezpośrednio pod tekstem na danej stronie. 70 MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne Format numeracji — umożliwia wybranie formatu numeracji przypisów wstawianych automatycznie. Znacznik niestandardowy — pozwala na użycie dowolnego symbolu jako znacznika itd.). Mo- przypisu (na przykład jeżeli chcesz przypisy oznaczać w taki sposób: żesz skorzystać z przycisku Symbol…, którego naciśnięcie spowoduje otwarcie na ekra- nie okienka umożliwiającego wybranie żądanego symbolu. *) **) ***) Rozpocznij od — pozwala na wybranie wartości, od której Word rozpocznie automa- tyczną numerację wstawianych przypisów. Numerowanie — pozwala na określenie tego, czy numeracja przypisów będzie ciągła, czy będzie rozpoczynała się od początku na każdej kolęejnej stronie. Pamiętaj, że w trakcie tworzenia przypisów obowiązują te same zasady, które obowią- zują przy edycji normalnego tekstu (w identyczny sposób możesz zmieniać kroje czcio- nek, rozmiary, kolory, wyrównania i wiele innych elementóęw). Ćwiczenie 4.23. Jak można usunąć przypis z treści dokumentu? 1. Ustaw kursor bezpośrednio za znacznikiem przypisu. 2. Dwukrotnie naciśnij klawisz Backspace. Word usunie zarówno znacznik jak i treść przypisu. Pamiętaj! Przypisu nie można usunąć przez usunięcie te kstu przypisu( mimo że tekst przypisu znika, to jednak znacznik przypisu pozostaje dalej w dokumencie). Przypisy możesz wstawiać i usuwać w dowolnej kolejno ści (Word sam zadba o to, aby ich numeracja była zgodna z kolejnością występowania w d okumencie). Aby przypisy końcowe rozpoczynały się na oddzielnej s tronie, wstaw podział strony na końcu sekcji lub na końcu dokumentu (zależnie od tego, gdzie umieszczone są przypisy końcowe). Ćwiczenie 4.24. Co zrobić, aby użyć w dokumencie przypisów dolnych oraz przypisów końcowych o róż- nych formatach numerowania? 1. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, wstaw podział ęsekcji w miejscu, od którego ma być stosowany inny format numerowania przypisów dolnęych lub końcowych. 2. Przejdź do widoku układu wydruku, a następnie ustaw kuęrsor w miejscu, w którym ma zostać wstawiony znacznik przypisu. 3. Z menu głównego wybierz polecenie Wstaw Odwołanie Przypis dolny. 4. W zależności od potrzeb wybierz opcję Przypisy dolne lub Przypisy końcowe. 5. Wybierz żądany Format numeracji, który ma być zastosowany w bieżącej sekcji. Rozdział 4. L Formatowanie zaawansowane 71 6. Rozwiń listę Numerowanie i wybierz żądany wariant automatycznego numerowania przypisów. 7. Rozwiń listę Zastosuj zmiany do i określ, do jakiej części dokumentu ma zostać zastosowany przypis dolny lub końcowy o nowym formacieę numerowania. 8. Naciśnij przycisk Wstaw. Program Word wstawi kolejny znacznik przypisu i umieści kursor w odpowiednim obszarze przypisów. 9. Wpisz tekst przypisu. 10. Aby wstawić kolejny przypis dolny lub końcowy o zmienioęnym formacie numerowania, ponownie ustaw kursor w żądanym miejscu i ępowtórz polecenia przedstawione w punktach 3 – 9. Word automatycznie użyje ęodpowiedniego formatu numerowania dla poszczególnych rodzajów przypisęów w obrębie danej sekcji. O sposobach określania nagłówków i stopek w programach do edycji tekstu napisano już wiele dzieł i stoczono mnóstwo potyczek słownych. I to wszystko z jednego (dość błahego) powodu — z profesjonalnego punktu widzenia nagłówek powinniśmy (sic!?) nazywać paginą górną, a stopkę — paginą dolną naszego dokumentu (zgodnie z defini- cją paginy są elementami tekstu drukowanego nad i pod obszarem tekstu głównego, a ponieważ z reguły powtarzają się na każdej stronie dokumentu, są więc tym, co prze- ciętnemu użytkownikowi edytora tekstu — niekoniecznie Worda — kojarzy się właśnie z nagłówkiem i stopką). Ale cóż — przyzwyczajenie to druga natura człowieka i jeżeli ktoś przywykł do nazywania paginy górnej „nagłówkiem”, a paginy dolnej „stopką”, to dlaczego zmuszać go do zmiany przyzwyczajeń w imię idei? Bądźmy więc tolerancyjni i zobaczmy, w jaki sposób w Wordzie można utworzyć (i piszę to nie bez pewnej satys- fakcji ) nagłówek i stopkę. Z nieznanych powodów w Wordzie XP (tak jak w Wordzie 2 000 i we wcześniejszych (skoro wersjach) polecenie edycji nagłówków oraz stopek znajd uje się w menu Widok wstawiasz nagłówek, to chyba logiczniej byłoby szukać tego polecenia w menu Wstaw…). Nie to jest jednak istotne. W nagłówku (stopce) możesz umieścić dowolny tekst, wstawić tabelkę, element graficzny itd. Będą one automatyczni e powielane na kolejnych stronach Twojego dokumentu. Zwykle umieszcza się tam również in formacje o bieżącym numerze strony, ilości stron dokumentu, dacie utworzenia do kumentu itp. Word umożliwia proste tworzenie takich elementów. Po wybraniu z menu głównego polecenia Widok Nagłówek i stopka Word przejdzie w tryb edycji nagłówka (Word zawsze zaczyna od nagłówka, więc nawet wtedy, gdy chcesz edytować stopkę, to i tak za cząć musisz od edycji nagłówka, skąd możesz przełączyć się do edycji stopki). Na ekranie po jawi się również paleta ikon edycji nagłówka (stopki). Poniższe zestawienie pomoże Ci zorient ować się w znaczeniu poszczególnych ikonek. 72 MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne Wstawia pole numeru strony Ukrywa lub pokazuje tekst dokumentu Wstawia pole ilości stron dokumentu Ustawienia formatu numeracji stron Wstawia pole daty Wstawia pole czasu Tworzy taki sam nagłówek jak poprzedni Przełącza edycję nagłówka — stopka Przełącza edycję na poprzedni nagłówek lub stopkę Przełącza edycję na następny nagłówek lub stopkę Ustawienia strony dokumentu Kończy edycję nagłówka lub stopki Ikonka Autotekst pozwala na umieszczenie w nagłówku (stopce) wybranyc h, predefiniowanych wcześniej elementów. Domyślnie tekst i elementy graficzne umieszczane w na główku (stopce) są automatycznie wyrównywane do lewej, ale możesz dowolnie zmieniać sposób wyrównywania. Ćwiczenie 4.25. Utwórz nagłówek dokumentu według poniższego wzorca. Strona 1 z 1 2001-11-01 15:06 Windows XP — ćwiczenia 1. Z menu głównego wybierz polecenie Widok Nagłówek i stopka. Word przejdzie w tryb edycji nagłówka. 2. Wpisz wyraz Strona i naciśnij spację. 3. Naciśnij ikonkę Wstawianie pola numeru strony . Word wstawi pole z bieżącym numerem strony dokumentu. Naciśnij spację, aby wprowadzęić odstęp. 4. Wpisz literkę „z” i naciśnij spację. 5. Naciśnij ikonkę Wstawianie pola liczby stron. Word wstawi pole z bieżącą ilością stron dokumentu. 6. Naciśnij klawisz Tab, aby przestawić kursor do środkowej części obszaru nagłóęwka. 7. Naciśnij ikonkę Wstawianie pola daty. Word wstawi pole z bieżącą datą. 8. Naciśnij spację, aby wprowadzić odstęp, a następnie nacęiśnij ikonkę Wstawianie pola godziny. Word wstawi pole z bieżącą godziną. 9. Naciśnij klawisz Tab, aby przestawić kursor do prawej części obszaru nagłówkaę. 10. Wpisz tekst „Windows XP — ćwiczenia” i naciśnij ikonkę Zamknij. W ten sposób stworzyłeś swój pierwszy nagłówek! Rozdział 4. L Formatowanie zaawansowane 73 W identyczny sposób możesz tworzyć stopki Twojego dokumentu. Wystarczy, że po przełączeniu się w edycję nagłówka klikniesz ikonkę Przechodzenie do nagłówka/stopki, a Word przeniesie Cię w obszar edycji stopki. Jak edytować stopkę? Dokła dnie tak samo jak nagłówek. Do dyspozycji masz ten sam zestaw ikon, które podpo rządkowane są tym samym zasadom co przy edycji nagłówka. Gdy powrócisz do normalnej ed ycji dokumentu i po jakimś czasie zajdzie potrzeba ponownej edycji nagłówka czy stopki (krótko mówiąc — pomyliłeś się i musisz coś poprawić), to po prostu dwukrotnie kli knij dowolne miejsce w obrębie nagłówka (stopki) i Word automatycznie przełączy się w tryb i ch edycji. Ćwiczenie 4.26. Co zrobić, aby nagłówki (stopki) pojawiały się dopiero od drugiej strony dokumentu, gdyż pierwsza jest stroną tytułową? 1. Z menu głównego wybierz polecenie Widok Nagłówek i stopka. 2. Na pasku narzędzi Nagłówek i stopka odszukaj i kliknij Plik — ustawienia strony. Na ekranie pojawi się okno ustawień parametrów strony. 3. Zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie, a następnie kliknij przycisk OK. 4. Jeśli jest to konieczne, to kliknij znajdujące się naę pasku narzędzi Nagłówek i stopka przyciski Pokaż poprzednie lub Pokaż następne, aby znaleźć się w obszarze Nagłówek pierwszej strony lub Stopka pierwszej strony. 5. Utwórz nagłówek lub stopkę dla pierwszej strony dokumeęntu lub sekcji. Jeśli nie chcesz umieścić nagłówka ani stopki na pierwszej stronęie, pozostaw obszary nagłówka i stopki puste. 6. Aby przejść do nagłówka lub stopki w pozostałej częścię dokumentu lub w następnej sekcji, kliknij znajdujący się na pasku narzędzi Nagłówek i stopka przycisk Pokaż następne i utwórz odpowiedni nagłówek lub stopkę. Ćwiczenie 4.27. W jaki sposób utworzyć nagłówki dla stron nieparzystych, które będą inne niż dla stron parzystych? 1. Z menu głównego wybierz polecenie Widok Nagłówek i stopka. 2. Na pasku narzędzi Nagłówek i stopka odszukaj i naciśnij przycisk Plik — ustawienia strony. Na ekranie pojawi się okno ustawień parametrów stronyę. 3. Zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych, a następnie kliknij przycisk OK. 4. Za pomocą przycisków Pokazywanie następnego nagłówka/stopki (Pokazywanie poprzedniego nagłówka/stopki) znajdujących się na pasku narzędzi Nagłówek i stopka przechodź na obszary nagłówków kolejnych stron i utwórzę odpowiednie nagłówki. Ćwiczenie 4.28. Jak utworzyć różne nagłówki dla poszczególnych sekcwji dokumentu? 74 MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne Jeżeli chcesz utworzyć różne nagłówki dla różnych części dokumentu, musisz najpierw podzielić dokument na odpowiednie sekcje. Czym jest sekcja? Jest to najprościej mó- wiąc wyodrębniony fragment dokumentu, w którym możesz ustawić odrębne opcje itp. Jak można formatowania strony, nagłówków, rozmiaru papieru, numeracji stron utworzyć w dokumencie nową sekcję? Całkiem łatwo, więc wykonaj poniższe polecenia. *) 1. Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz rozpocząć nową sekęcję (jeżeli chcesz tworzyć różne nagłówki, to powinieneś ustawić kursor na kęońcu strony poprzedzającej nową sekcję). 2. Z menu głównego wybierz polecenie Wstaw Podział. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Podział (patrz: rysunek 4.20). Rysunek 4.20. Tworzenie podziałów sekcji 3. W grupie Typy podziałów sekcji wybierz odpowiednią opcję (na przykład Następna strona). Masz do wyboru cztery możliwości: L Następna strona — podział sekcji i podział strony zostają wstawioneę tak, że nowa sekcja rozpoczyna się od początku następnej sętrony; L Ciągły — wstawiony zostaje podział sekcji, w wyniku czegoę nowa sekcja powstaje od razu (bez wstawiania podziału strony); L Strona parzysta — wstawiony zostaje podział sekcji, w wyniku czego ęnowa sekcja powstaje na kolejnej stronie parzystej (jeśli ępodział sekcji wypada na stronie parzystej, następna strona nieparzysta pozostaęje pusta); L Strona nieparzysta — wstawiony zostaje podział sekcji, w wyniku czegoę następna sekcja powstaje na kolejnej stronie parzystęej (jeśli podział sekcji wypada na stronie parzystej, następna strona nieparzysęta pozostaje pusta). 4. Naciśnij przycisk OK. Gotowe — utworzyłeś nową sekcję. Wstawianie nagłówka nowej sekcji 1. Ustaw kursor na pierwszej stronie nowej sekcji, a nastęępnie z menu głównego wybierz polecenie Widok Nagłówek i stopka. Word przełączy się w tryb edycji nagłówka (stopki) i na ekranie pojawi się pasek narzęędzi edycji nagłówków (stopek). *) Po utworzeniu nowej sekcji możesz zmieniać następuj ące elementy formatowania: marginesy, rozmiar i (lub) orientację papieru, źródło papieru dla druka rki, rodzaj obramowania stron, sposób wyrównania w pionie, nagłówki i stopki, podział na kolumny, nume rację stron, numerację wierszy, rodzaje znaczników przypisów dolnych i końcowych. Rozdział 4. L Formatowanie zaawansowane 75 2. Naciśnij przycisk Przełączanie łączy nagłówków/stopek znajdujący się na pasku narzędzi Nagłówek i stopka, aby przerwać połączenie pomiędzy nagłówkiem i stopką sekcji bieżącej oraz sekcji poprzedniej. Zauwaęż, że Word przestaje wyświetlać tekst „$++4346/.23” w prawym górnym rogu ramki nagłówka (stopki). 3. W zależności od potrzeb zmodyfikuj istniejący nagłówek ę(stopkę) lub po prostu utwórz nowy nagłówek (stopkę) nowej sekcji. Ćwiczenie 4.29. W jaki sposób usunąć nagłówek (stopkę) z dokumentu? 1. Z menu głównego wybierz polecenie Widok Nagłówek i stopka. Word przełączy się w tryb edycji nagłówka (stopki). 2. Zaznacz tekst i (lub) elementy graficzne nagłówka, któręe chcesz usunąć i naciśnij klawisz Del. 3. Aby zakończyć, naciśnij przycisk Zamknij znajdujący się na pasku narzędzi Nagłówek i stopka. Jedną z bardziej efektownych opcji Worda XP PL jest możliwość tworzenia tekstu po- dzielonego na kilka kolumn (czyli tekstu typu „gazetowego”). Jak się za chwilę przeko- nasz, utworzenie takiego sposobu formatowania nie sprawia żadnej trudności, a może w znaczący sposób wpłynąć na podniesienie stopnia atrakcyjności Twojego dokumentu. Maksymalnie możesz podzielić tekst na dziewięć kolumn, choć jeżeli używasz papieru A4 w układzie pionowym, to ze względów praktycznych nie powinieneś stosować więcej kolumn niż trzy (większa ilość jest oczywiście możliwa do uzyskania, ale musisz się li- czyć z tym, że w takim przypadku Twój dokument będzie mało przejrzysty). Kolumny mogą mieć jednakową szerokość lub różną szerokość, mogą mieć różne odstępy między kolumnami, mogą być oddzielone pionową linią. Podział tekstu na kolumny możesz za- stosować do całego dokumentu lub wybranych akapitów. Ćwiczenie 4.30. Podziel na dwie kolumny wybrany fragment tekstu, tak wjak na załączonym przykładzie. Jeżeli kiedykolwiek używałeś komputera osobistego, to na pewno zetknąłeś się już z systemem Windows. Pomimo że na rynku można odnaleźć sporo różnych systemów opera- cyjnych, to jednak nie można zaprzeczyć, że przytłaczająca większość będących obecnie w użyciu komputerów osobi- stych i laptopów posiada na „pokładzie” taką czy inną wersję tego systemu operacyjnego. Windows XP jest najnowszym „dzieckiem” firmy Microsoft kontynuującym tradycje popularnych „okienek”, które sięgają jeszcze połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Niewtajemniczony użytkownik podczas instalacji systemu Windows XP może odnieść wrażenie, że jest to czynność nieomal banalna — jest to prawda, ale jednocześnie proces instalacji jest tak prosty, że można narobić niezłego bała- ganu nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jeżeli podczas instalacji systemu wpadniesz w tarapaty (zwłaszcza gdy zaczynają się kłopoty z instalacją składników sieciowych lub dysków), . 76 MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne 1. Z menu Widok wybierz polecenie Układ wydruku. Taki tryb pracy Worda pozwala zobaczyć, w jaki sposób tekst, grafiki i inne elementy ęzostaną rozmieszczone na stronie. 2. Zaznacz fragment tekstu, dla którego chcesz zastosować ępodział na kolumny. 3. Naciśnij przycisk Formatowanie kolumn znajdujący się na standardowym pasku narzędzi (patrz: rysunek 4.21). Rysunek 4.21. Tworzenie kolumn 4. Przeciągnij kursor w celu wybrania żądanej liczby kolumn,ę a następnie naciśnij klawisz Enter lub dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszki wybraęną opcję. Jeżeli chcesz zmienić szerokość kolumn i wprowadzić odpowiedni odstęp pomiędzy nimi, przeciągnij znaczniki kolumn znajdujące się na przy miarze poziomym (u góry ekranu). Pamiętaj, że aby taka operacja była możliwa, wcześniej musisz ustawić kursor w dowolnym miejscu znajdującym się w obrębie tekstu podzielone go na kolumny. Jeżeli tego nie zrobisz, to po prostu nie zobaczysz na przymiarze znaczników szerokości kolumn i nie będziesz w stanie niczego zmodyfikować! Jeżeli utworzyłeś kolumny o równej szerokości (opcja Jednakowa szerokość kolumn jest włączona), to przy modyfikacji szerokości jednej kolu mny zmieniają się również szerokości wszystkich pozostałych kolumn. Jeżeli szerokości kolum n nie są równe, zmieni się tylko ta kolumna, w której określono zmiany. Spróbuj podczas zmiany szerokości przy wykonywaniu operacji za pomocą myszy trzymać wciśnięty lewy klawisz Alt (prawy ma zupełnie inną funkcję!!!). Wówczas Word na pr zymiarze poziomym wyświetli szerokość poszczególnych kolumn w centymetrach, co jest chyba najszybszym sposobem na dokładne ustawienie rozmiar u kolumn (patrz: rysunek 4.22). Rysunek 4.22. Szybka i dokładna zmiana szerokości kolumn Ćwiczenie 4.31. Zmodyfikuj podział na kolumny, który wykonałeś w poprzednim ćwiczeniu tak, aby teraz tekst był podzielony na trzy kolumny (każda w odległości 0,5 cm od drugiej). Zrób to tak, aby pomiędzy poszczególnymi kolumnami znajdowała sięw pionowa linia dzieląca. Rozdział 4. L Formatowanie zaawansowane 77 Jeżeli kiedykolwiek używałeś komputera osobistego, to na pewno zetknąłeś się już z systemem Windows. Pomimo że na rynku można odnaleźć sporo różnych systemów operacyjnych, to jednak nie można zaprzeczyć, że przytłaczająca większość będących obecnie w użyciu komputerów osobistych i laptopów posiada na „pokładzie” taką czy inną wersję tego systemu operacyjnego. Windows XP jest najnowszym „dzieckiem” firmy Microsoft . Niewtajemniczony użytkownik podczas instalacji systemu Windows XP może odnieść wrażenie, że jest to czynność nieomal banalna — jest to prawda, ale jednocześnie proces instalacji jest tak prosty, że można narobić niezłego bałaganu nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jeżeli podczas instalacji systemu wpadniesz w tarapaty (zwłaszcza gdy zaczynają się kłopoty z instalacja składników sieciowych lub dysków) jakiś ważny składnik. Jeżeli nie jesteś pewny swoich poczynań, to lepiej nie zdawaj się na przysłowiowy „łut szczęścia” — po prostu przeczytaj dokładnie dokumentację (możesz również sprawdzić, co może na ten temat powiedzieć pomoc systemu Windows). Jeżeli mimo to nie potrafisz odnaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, to zadzwoń do Działu Wsparcia Technicznego firmy Microsoft — tam na pewno otrzymasz wyczerpujące informacje. 1. Z menu Widok wybierz polecenie Układ wydruku. 2. Zaznacz fragment tekstu, dla którego chcesz zastosować ępodział na kolumny. 3. Z menu Format wybierz polecenie Kolumny.... Pojawi się okienko dialogowe Kolumny (patrz: rysunek 4.23). Rysunek 4.23. Okno opcji tworzenia kolumn 4. W polu Liczba kolumn wpisz wartość , a następnie zaznacz opcję Jednakowa szerokość kolumn (jeżeli nie jest jeszcze zaznaczona). Utworzysz w tenę sposób tekst trójkolumnowy. Zauważ, że Word XP jako domyślny odstęp poęmiędzy kolumnami przyjmuje odległość (cid:26)-, co czasami może być wartością zbyt dużą. Zmień zatem parametr Odstępy na wartość (cid:26)-. Jeżeli wszystkie kolumny są jednakowej szerokości (a tak je przecież ustawiłeś), to Word automaętycznie ustawia również jednakowe odstępy między kolumnami. Jeżeli jednak chcęesz, aby odstępy te różniły się między sobą (lub zostały utworzone kolumny o różnych szerokościach), to musisz wyłączyć opcję Jednakowa szerokość kolumn i ustawić parametry każdej kolumny z osobna. 5. Jeżeli chcesz, aby każda z kolumn była oddzielona pionoęwą linią, to zaznacza opcję Rozdzielone linią. 6. Naciśnij przycisk OK. Gotowe! 78 MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne Podczas edycji tekstu wielokolumnowego czasami zachodzi potrzeba „przerwania” ko- lumny w konkretnym miejscu i rozpoczęcia wpisywania nowego akapitu w nowej ko- lumnie. Poniższe ćwiczenie pozwoli Ci zapoznać się z tęym procesem. Ćwiczenie 4.32. W trójkolumnowym tekście, który opracowałeś w poprzednim ćwiczeniu, wstaw znak podziału kolumny w kilku różnych miejscach i zaobserwuj, jaki wpływ ma miejsce wstawiania znaku podziału kolumny na zachowanie kolwumnowego układu tekstu. 1. Z menu Widok wybierz polecenie Układ wydruku. Taki tryb pracy Worda pozwala zobaczyć, w jaki sposób tekst, grafiki i inne elementy ęzostają rozmieszczone na stronie. Kliknij w miejscu, od którego zamierzasz roęzpocząć nową kolumnę. 2. Z menu Wstaw wybierz polecenie Podział. 3. Zaznacz opcję Podział kolumny, a następnie naciśnij przycisk OK (patrz: rysunek 4.24). W efekcie tekst następujący po znakuę podziału kolumny zostanie przeniesiony do początku następnej kolumny.ę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: