Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00620 003445 18665842 na godz. na dobę w sumie
Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy - książka
Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1616-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> mac os
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Windows jest niezaprzeczalnie najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie. Pytanie brzmi, czy najlepszym? A może najlepszy jest Linux, a może jednak MacOS X? Na to pytanie nie ma, nie było i nie będzie jednej odpowiedzi. Wszystkie te systemy mają zarówno swoich fanatycznych zwolenników, jak i zaciekłych przeciwników. Jedno jest pewne, to właśnie MacOS X jest źródłem wszystkich innowacyjnych rozwiązań w interfejsie użytkownika. To właśnie on słynie ze swojej intuicyjności, stabilności i wydajności. To właśnie MacOS X jest uznawany za najlepszy system dla grafików, projektantów i artystów. To właśnie on stanowi jedno z najlepszych alternatywnych rozwiązań dla domu i biura. Tym faktom nie można zaprzeczyć!

Jeżeli znasz już ten system operacyjny, ta książka będzie dla Ciebie świetnym leksykonem, pomagającym uporządkować wiedzę na temat MacOS X. Zyskasz możliwość zapoznania się z funkcjami dostępnymi w najnowszej wersji tego systemu, noszącej nazwę Leopard. Jeżeli zaś chcesz dopiero poznać ten system, nie mogłeś lepiej trafić. Dzięki temu podręcznikowi szybko zapoznasz się z filozofią systemu, zasadą działania jego interfejsu oraz jego możliwościami. Książka 'MacOS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy' przedstawia obowiązujące zasady bezpieczeństwa, sposób konfiguracji systemu oraz dostępne w nim narzędzia. Sprawi ona, że zechcesz usiąść do klawiatury i wykorzystać możliwości drzemiące w MacOS X Leopard!

Zmień system operacyjny na lepszy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy Autor: Chuck Toporek T‡umaczenie: £ukasz Suma ISBN: 978-83-246-1616-9 Tytu‡ orygina‡u: Mac OS X Leopard Pocket Guide Format: 115x170, stron: 272 (cid:149) Jak wykorzysta(cid:230) narzŒdzia dostŒpne w MacOS X? (cid:149) Co nowego znajdziesz w najnowszej wersji Leopard? (cid:149) Jak zapewni(cid:230) bezpieczeæstwo w MacOS X? Windows jest niezaprzeczalnie najpopularniejszym systemem operacyjnym na (cid:156)wiecie. Pytanie brzmi, czy najlepszym? A mo¿e najlepszy jest Linux, a mo¿e jednak MacOS X? Na to pytanie nie ma, nie by‡o i nie bŒdzie jednej odpowiedzi. Wszystkie te systemy maj„ zar(cid:243)wno swoich fanatycznych zwolennik(cid:243)w, jak i zaciek‡ych przeciwnik(cid:243)w. Jedno jest pewne, to w‡a(cid:156)nie MacOS X jest (cid:159)r(cid:243)d‡em wszystkich innowacyjnych rozwi„zaæ w interfejsie u¿ytkownika. To w‡a(cid:156)nie on s‡ynie ze swojej intuicyjno(cid:156)ci, stabilno(cid:156)ci i wydajno(cid:156)ci. To w‡a(cid:156)nie MacOS X jest uznawany za najlepszy system dla grafik(cid:243)w, projektant(cid:243)w i artyst(cid:243)w. To w‡a(cid:156)nie on stanowi jedno z najlepszych alternatywnych rozwi„zaæ dla domu i biura. Tym faktom nie mo¿na zaprzeczy(cid:230)! Je¿eli znasz ju¿ ten system operacyjny, ta ksi„¿ka bŒdzie dla Ciebie (cid:156)wietnym leksykonem, pomagaj„cym uporz„dkowa(cid:230) wiedzŒ na temat MacOS X. Zyskasz mo¿liwo(cid:156)(cid:230) zapoznania siŒ z funkcjami dostŒpnymi w najnowszej wersji tego systemu, nosz„cej nazwŒ Leopard. Je¿eli za(cid:156) chcesz dopiero pozna(cid:230) ten system, nie mog‡e(cid:156) lepiej trafi(cid:230). DziŒki temu podrŒcznikowi szybko zapoznasz siŒ z filozofi„ systemu, zasad„ dzia‡ania jego interfejsu oraz jego mo¿liwo(cid:156)ciami. Ksi„¿ka (cid:132)MacOS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy(cid:148) przedstawia obowi„zuj„ce zasady bezpieczeæstwa, spos(cid:243)b konfiguracji systemu oraz dostŒpne w nim narzŒdzia. Sprawi ona, ¿e zechcesz usi„(cid:156)(cid:230) do klawiatury i wykorzysta(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci drzemi„ce w MacOS X Leopard! (cid:149) Nowo(cid:156)ci w systemie MacOS X Leopard (cid:149) Bezpieczeæstwo w systemie MacOS X (cid:149) Wykorzystanie interfejsu u¿ytkownika (cid:149) NarzŒdzia Finder, ExposØ, Washboard (cid:149) Konfiguracja sieci bezprzewodowej (cid:149) Zarz„dzanie czcionkami (cid:149) Dostosowywanie dzia‡ania systemu (cid:149) Wykorzystanie mo¿liwo(cid:156)ci BootCamp (cid:149) Sposoby aktualizacji oprogramowania (cid:149) Rozwi„zywanie problem(cid:243)w w systemie MacOS X (cid:149) Drukarki i drukowanie Zmieæ system operacyjny na lepszy! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treļci Nowe ciekawe moĔliwoĈci systemu Leopard Twoje konto uĔytkownika Bezpieczeþstwo Wymuszanie zakoþczenia programów Ponowne uruchamianie programu Finder Skróty klawiszowe Wstýp ............................................................................................5 1. Nowoļci w systemie Leopard .................................................... 10 13 2. Poradnik przetrwania w systemie Mac OS X ............................33 33 55 68 70 70 3. Podstawy systemu operacyjnego Mac OS X ..............................76 76 91 96 107 110 133 134 137 139 152 158 Pasek menu Kontrolki okien Dock Kosz Program Finder Tworzenie nowych katalogów Menu Usäugi Exposé Dashboard Spotlight Uzyskiwanie informacji i praw dostöpu do plików 3 Wyszukiwanie ustawieþ Przeglñd zawartoĈci okna Preferencje systemowe Programy Narzödzia 4. Preferencje systemowe ............................................................ 162 165 166 5. Programy i narzýdzia ...............................................................185 185 198 6. Konfigurowanie systemu .........................................................207 208 210 220 230 232 234 237 240 244 247 248 249 7. Znaki specjalne .........................................................................253 Skorowidz .................................................................................259 AirPort i sieci bezprzewodowe Dostosowywanie dziaäania systemu Pliki i katalogi Korzystanie z czcionek i zarzñdzanie nimi Konto .Mac Program Mail Konserwacja i rozwiñzywanie problemów Sieè Uzyskiwanie informacji na temat systemu Konfigurowanie drukarki i drukowanie Narzödzie Spotlight i wyszukiwanie plików Przeglñdarka Safari i internet 4 _ Spis treļci Rozdziaĥ 1. Nowoļci w systemie Leopard Jeszcze na däugo przed oficjalnym udostöpnieniem systemu operacyjnego Mac OS X Leopard firma Apple umoĔliwiäa twórcom oprogramowania zapoznanie siö z podstawowymi moĔliwoĈciami tego Ĉrodowiska i opublikowaäa nieco informacji na temat jego najwaĔniejszych funkcji na stronie internetowej Mac OS X, znajdujñcej siö pod adresem: http://www.apple.com/macosx/leopard. Jednak na wypadek, gdyby do tej pory nie udaäo Ci siö zapo- znaè z tñ däugñ listñ nowoĈci, postanowiäem przedstawiè poni- Ĕej najbardziej istotne elementy i cechy bieĔñcej wersji systemu: x Narzödzie Time Machine oferuje uĔytkownikowi moĔliwoĈè szybkiego, prostego i regularnego tworzenia kopii zapaso- wych wszystkich danych przechowywanych na komputerze Macintosh. JeĈli wiöc zdarzy Ci siö niechcñcy usunñè jakiĈ plik, nie musisz siö tym martwiè. Wystarczy, Ĕe uruchomisz program Time Machine i odtworzysz za jego pomocñ od- powiedni zbiór z ostatniej kopii zapasowej. x Program Mail zostaä wyposaĔony w mnóstwo nowych funkcji, wĈród których znalazäa siö miödzy innymi integracja poczty z listami zadaþ narzödzia iCal. Program umoĔliwia skorzy- stanie z zestawu szablonów uäatwiajñcych tworzenie wiado- moĈci e-mail. x Nowe moĔliwoĈci otrzymaä program iChat. NaleĔñ do nich funkcje zwiñzane z korzystaniem z obrazów i materia- äów wideo, które przypominajñ opcje oferowane przez na- rzödzie Photo Booth. Dziöki temu moĔna miödzy innymi stosowaè filtry do obrazów przekazywanych w czasie po- gawödki wideo. x Narzödzie Spaces wzbogaca Maca o dodatkowy wymiar, oferujñc moĔliwoĈè korzystania z wirtualnych Biurek, które uäatwiajñ zarzñdzanie programami i otwartymi oknami. 10 _ Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy x Stosy pozwalajñ szybko przeglñdaè zawartoĈè katalogów umieszczonych w Docku. x Narzödzie Spotlight pomaga w szybkim i äatwym wyszuki- waniu danych dziöki funkcjom indeksowania i katalogo- wania treĈci wszystkich plików przechowywanych w systemie. MoĔliwoĈci wyszukiwania Spotlight zostaäy wbudowane w narzödzia Finder i Preferencje systemowe oraz w wiele in- nych programów, takich jak Mail i KsiñĔka adresowa. x OdĈwieĔeniu ulegä w Leopardzie interfejs graficzny progra- mu iCal; poprawiono takĔe integracjö narzödzia z programem Mail w takich kwestiach jak zarzñdzanie sprawami do za- äatwienia i spotkaniami. x Ulepszono opcje uniwersalnego dostöpu Leoparda. Zostaäy one miödzy innymi uniezaleĔnione od uĔywanej rozdzielczo- Ĉci, dziöki czemu moĔna swobodnie powiökszaè elementy ekranu, nie wpäywajñc na jakoĈè ich wyĈwietlania. Obrazy i teksty sñ przez to tak samo ostre po powiökszeniu jak w przypadku oglñdania ich w normalnych rozmiarach. x Core Animation to nowa warstwa programistyczna, którñ firma Apple udostöpniäa projektantom i twórcom oprogra- mowania. Technologia ta wykorzystuje procesor graficzny komputera Mac (okreĈlany skrótem GPU, w przeciwieþstwie do jednostki centralnej, znanej jako CPU) do szybkiego wyĈwietlania elementów graficznych tworzñcych interfejs uĔytkownika. Przydatne mogñ siö okazaè równieĔ dodatkowe moĔliwoĈci sys- temu, takie jak: x Nadzór rodzicielski, który pozwala na zarzñdzanie uĔyt- kownikami i ograniczanie ich dostöpu do róĔnych rzeczy. Narzödzie umoĔliwia na przykäad zezwolenie uĔytkowni- kom na przeglñdanie tylko tych stron internetowych, które Rozdziaĥ 1. Nowoļci w systemie Leopard _ 11 zostaäy zaakceptowane przez administratora, a takĔe spra- wowanie kontroli nad tym, z kim mogñ oni prowadziè po- gawödki za pomocñ programu iChat. x Narzödzie VoiceOver oferujñce ciekawe moĔliwoĈci osobom niepeänosprawnym fizycznie. x Przeglñdarka Safari, której moĔliwoĈci sñ stale powiökszane, co w przypadku wersji dostarczanej wraz z systemem Le- opard oznacza miödzy innymi dodanie funkcji obsäugi pro- tokoäów RSS i Atom oraz automatycznego powiadamiania o wystöpowaniu Ēródeä wiadomoĈci na odwiedzanych stro- nach internetowych. Informacja tego typu pojawia siö w pa- sku adresu programu Safari w postaci bäökitnej ikony RSS, której klikniöcie powoduje wyĈwietlenie Ēródeä dostöpnych na przeglñdanej stronie. x Narzödzie .Mac Sync umoĔliwiajñce aktualizowanie waĔnych danych, które sñ przechowywane na dysku komputera Mac, w urzñdzeniach przenoĈnych oraz na kontach .Mac. x ćrodowisko Xcode 3.0, które daje nowe moĔliwoĈci projek- towania oprogramowania i pozwala programistom na szybsze tworzenie aplikacji oraz wykorzystywanie nowych techno- logii firmy Apple, takich jak Core Animation. Wskazówka JeĈli zajmujesz siö tworzeniem oprogramowania i jesteĈ zain- teresowany poznaniem nowego API systemu Leopard, powi- nieneĈ odwiedziè stronö internetowñ Apple Developer Con- nection, znajdujñcñ siö pod adresem: http://developer.apple.com. x Wiöksza moc systemu Unix, który bazuje na szybszym, po- prawionym jñdrze i oferuje 64-bitowe rozszerzenia przezna- czone dla komputerów Mac, wyposaĔonych w procesory Core 2 Duo i Quad Core. 12 _ Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy x Zmiany w dobrze znanych programach uĔytkowych, takich jak KsiñĔka adresowa, iCal, iSync, iChat itd. x Wiele maäych ulepszeþ oraz sporo duĔych poprawek, w tym równieĔ znaczñce zmiany w programie Finder. NieĒle, prawda? A tak naprawdö to dopiero poczñtek. W sumie firma Apple wyposaĔyäa system Mac OS X Leopard w ponad 150 nowych funkcji i — choè niektóre z nich mogñ nie byè zbyt wi- doczne na pierwszy rzut oka — z pewnoĈciñ dostrzeĔesz efekty ich dziaäania podczas korzystania ze Ĉrodowiska. NiezaleĔnie od tego, czy jest to znaczne skrócenie czasu äadowania systemu, czy teĔ tylko niewielka nowa funkcja w czösto uĔywanym pro- gramie, Leopard z pewnoĈciñ ma do zaoferowania coĈ, co ucieszy kaĔdego posiadacza komputera Macintosh. Nowe ciekawe moŜliwoļci systemu Leopard W tym podrozdziale znajdziesz skrótowy opis niektórych no- wych moĔliwoĈci, w jakie zostaä wyposaĔony system operacyjny Mac OS X Leopard. Nowy Finder PrzejdĒmy od razu do rzeczy najwaĔniejszej: uĔytkownicy Maców nareszcie otrzymali nowñ, poprawionñ wersjö programu Finder. Zostaä on co prawda nieco zmieniony juĔ w systemie Mac OS X Tiger, lecz dopiero w przypadku Leoparda uzyskaä caäkowicie no- wy wyglñd i sposób dziaäania. Modyfikacji ulegä pasek boczny, co moĔna zobaczyè na rysun- ku 1.1. W stosunku do poprzednich wersji poprawiono teĔ sposób integracji pola wyszukiwania narzödzia Spotlight, a ponadto pojawiäy siö zupeänie nowe funkcje, takie jak Szybki przeglñd czy Cover Look. Rozdziaĥ 1. Nowoļci w systemie Leopard _ 13 Rysunek 1.1. Spotkanie z nowñ, wprowadzonñ w Leopardzie wersjñ programu Finder Nowy Finder jest wydajniejszy, szybszy, lepszy i po prostu duĔo ciekawszy niĔ wersje programu dostöpne w starszych edycjach systemu operacyjnego Mac OS X. Wiöcej informacji na temat Fin- dera, funkcji Szybki przeglñd i Cover Look oraz wyszukiwania za pomocñ narzödzia Spotlight znajdziesz w rozdziale 3. Time Machine JeĈli ĈledziäeĈ zapowiedzi zwiñzane z wydaniem systemu Mac OS X Leopard, z pewnoĈciñ säyszaäeĈ juĔ duĔo na temat narzödzia Time Machine, które umoĔliwia tworzenie kopii bezpieczeþstwa danych zapisanych w Macu i odzyskiwanie utraconych plików. Time Ma- chine przez caäñ dobö przechowuje kopie wykonane w odstöpach jednogodzinnych, codzienne kopie przetrzymuje przez miesiñc, zaĈ cotygodniowe — aĔ do czasu zapeänienia dysku, na którym zapi- sywane sñ kopie zapasowe. Gdy to nastñpi, narzödzie pozbywa siö najstarszej kopii, aby zwolniè miejsce dla nowej. 14 _ Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy OstrzeŜenie Kopii zapasowych nie powinieneĈ zapisywaè na innej partycji wewnötrznego dysku twardego. W przypadku awarii takiego napödu wszystkie Twoje dane — w tym równieĔ kopie bez- pieczeþstwa wykonane za pomocñ Time Machine — zostanñ utracone. Aby móc korzystaè z narzödzia Time Machine, musisz je wäñczyè i okreĈliè ustawienia dotyczñce miejsca zapisywania kopii zapa- sowych oraz tego, które dane przechowywane w Macu majñ siö w nich znajdowaè. W tym celu powinieneĈ kliknñè widocznñ w Docku ikonö Time Machine lub przejĈè do okna Preferencje sys- temowe, kliknñè ikonö Time Machine i przesunñè duĔy przeäñcznik widoczny w lewej czöĈci okna z pozycji wyä. do wä., tak jak zostaäo to pokazane na rysunku 1.2. Rysunek 1.2. Wäñczanie narzödzia Time Machine za pomocñ odpowiedniej kontrolki widocznej na panelu Time Machine okna Preferencje systemowe Nastöpny krok to klikniöcie przycisku Wybierz dysk archiwizacyjny... i wybranie zewnötrznego napödu, na którym bödñ przechowy- Rozdziaĥ 1. Nowoļci w systemie Leopard _ 15 wane kopie bezpieczeþstwa, tak jak zostaäo to przedstawione na rysunku 1.3. Rysunek 1.3. Wybieranie zewnötrznego napödu przeznaczonego do przechowywania kopii zapasowych Przedstawiony na rysunku 1.4 proces wykonania pierwszej kopii bezpieczeþstwa zajmuje wiöcej czasu niĔ zapisanie kolejnych. Jest tak gäównie dlatego, Ĕe narzödzie Time Machine za pierwszym ra- zem kopiuje wszystkie dane, a przy nastöpnych okazjach do kopii sñ dodawane lub z niej usuwane juĔ tylko te pliki, które ulegäy zmianie. Po utworzeniu kopii bezpieczeþstwa danych przechowywanych na Twoim Macu i zapisaniu jej na zewnötrznym dysku lub napö- dzie sieciowym moĔesz wyszukiwaè znajdujñce siö w nich pliki, klikajñc widocznñ w Docku ikonö Time Machine. Dziaäanie to spo- woduje znikniöcie Biurka, Ty zaĈ natychmiast po uruchomieniu narzödzia Time Machine zostaniesz porwany w przestrzeþ ko- smicznñ, tak jak zostaäo to pokazane na rysunku 1.5. 16 _ Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy Rysunek 1.4. Pasek postöpu widoczny w dolnej czöĈci rysunku informuje o etapie tworzenia kopii bezpieczeþstwa za pomocñ Time Machine JeĈli znajduje siö tam plik, który chcesz odtworzyè, moĔesz wyszu- kaè go w jednej ze swoich kopii bezpieczeþstwa, klikajñc strzaäki widoczne w prawej czöĈci ekranu. Gdy odnajdziesz plik, zaznacz go za pomocñ wskaĒnika myszy i kliknij przycisk Odtwórz widoczny w prawej dolnej czöĈci ekranu. Spowoduje to odtworzenie zbioru i umieszczenie go w odpowiednim miejscu na Twoim dysku twardym. Narzödzie Time Machine znacznie upraszcza tworzenie kopii bez- pieczeþstwa danych przechowywanych na Macu. Wystarczy, Ĕe pozwolisz programowi dziaäaè w tle lub uruchamiaè siö, gdy tylko podäñczysz swojego MacBooka Pro do zewnötrznego napödu dyskowego, a Time Machine wykona za Ciebie caäñ niezbödnñ pracö zwiñzanñ z tworzeniem kopii. I chociaĔ z pewnoĈciñ masz nadziejö, Ĕe katastrofa tego typu nigdy nie nastñpi, w przypadku awarii dysku twardego i wystñpienia koniecznoĈci wymiany go na inny bödziesz mógä odzyskaè wszystkie swoje dane i za po- mocñ Time Machine przenieĈè je na nowy dysk. Rozdziaĥ 1. Nowoļci w systemie Leopard _ 17 Rysunek 1.5. Klikniöcie widocznej w Docku ikony Time Machine powoduje znikniöcie Biurka i przeniesienie uĔytkownika w przeszäoĈè (jeĈli moĔna tu zastosowaè takñ metaforö), dziöki czemu moĔliwe bödzie odzyskanie plików Wspóĥdzielenie ekranu Ile razy za pomocñ programu iChat rozmawiaäeĈ z kimĈ, kto miaä jakiĈ problem ze swoim komputerem Macintosh i komu próbo- waäeĈ pomóc w rozwiñzaniu zaistniaäej sytuacji? CiöĔko zliczyè, prawda? I przy kaĔdej okazji, gdy próbowaäeĈ zdiagnozowaè pro- blem, bezsilnie rwaäeĈ wäosy z gäowy, myĈlñc, Ĕe gdybyĈ tylko miaä dostöp do tego systemu, naprawiäbyĈ go w mgnieniu oka, racja? Racja. Teraz moĔesz juĔ wysäaè swój list dziökczynny na adres sjobs@apple.com, poniewaĔ firma Apple zapewniäa wreszcie obec- noĈè niektórych funkcji narzödzia Apple Remote Desktop w sys- temie Leopard, a w dodatku nie musisz za to dodatkowo päaciè! 18 _ Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy Korzystajñc z programu iChat, zauwaĔysz zestaw przycisków znajdujñcy siö w dolnej czöĈci okna Listy znajomych, tak jak zostaäo to pokazane na rysunku 1.6. Przycisk widoczny z prawej strony, oznaczony symbolem dwóch nachodzñcych na siebie ekranów (po- dobnym do tego, który znajduje siö na klawiszu F7), umoĔliwia udo- stöpnienie Biurka Twojego komputera osobie, z którñ rozmawiasz. Rysunek 1.6. Rzut oka na dolnñ czöĈè okna Lista znajomych programu iChat pozwala sprawdziè, czy moĔesz udostöpniè swoje Biurko osobom znajdujñcym siö na liĈcie Wskazówka Aby funkcja ta mogäa dziaäaè, obydwie osoby uczestniczñce w pogawödce muszñ korzystaè z systemu operacyjnego Mac OS X Leopard. JeĈli po zaznaczeniu nazwy uĔytkownika widocznej na liĈcie znajomych zauwaĔysz, Ĕe przycisk wspóädzielenia ekra- nu nie jest aktywny i nie da siö go kliknñè, bödzie to oznaczaè, iĔ wybrana osoba nie korzysta z Leoparda na swoim Macu. Rozdziaĥ 1. Nowoļci w systemie Leopard _ 19 Gdy ktoĈ udostöpnia Ci swoje Biurko, otrzymujesz peänñ kontrolö nad jego systemem. Gdy przesuniesz wskaĒnik myszy u siebie, ten sam ruch kursora zostanie wykonany w systemie zdalnym, co w praktyce oznacza, Ĕe moĔesz swobodnie otwieraè okna, uruchamiaè programy, a nawet odczytywaè wiadomoĈci poczty elektronicznej naleĔñce do wäaĈciciela komputera. Ale z pewnoĈciñ nie zamierzasz tego robiè, prawda? Na rysunku 1.7 przedstawiony zostaä ekran, na którym widoczne jest Biurko z innego systemu. Gdy przyjrzysz siö mu bliĔej, dostrze- Ĕesz niewielkie okno oznaczone tytuäem Mój komputer, które jest w istocie miniaturowñ wersjñ ekranu Twojego wäasnego komputera. Rysunek 1.7. Narzödzie Wspóädzielenie ekranu pozwala Ci przejñè kontrolö nad komputerem Macintosh naleĔñcym do innego uĔytkownika Aby móc ponownie korzystaè ze swojego komputera, naleĔy klik- nñè to okno. Spowoduje to usuniöcie go z ekranu i powrót do zwykäego Biurka lokalnego komputera Macintosh. Dodatkowñ kontrolö nad dziaäaniem narzödzia Wspóädzielenie ekra- nu oferujñ opcje zebrane na panelu Udostöpnianie okna Preferencje 20 _ Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy systemowe. Korzystajñc z nich, moĔesz wybraè uĔytkowników systemu, a nawet znajomych z Twojej KsiñĔki adresowej, którzy bödñ mogli uzyskaè zdalny dostöp do Twojego ekranu. Szybki przegléd Narzödzie to speänia dokäadnie tö funkcjö, jakñ sugeruje jego na- zwa, a wiöc umoĔliwia szybkie przeglñdanie zawartoĈci dowol- nego pliku lub katalogu znajdujñcego siö w Twoim systemie. Aby skorzystaè z funkcji Szybki przeglñd, wystarczy tylko zaznaczyè odpowiedni zbiór i kliknñè widocznñ na pasku narzödzi programu Finder kontrolkö, która zostaäa oznaczona symbolem oka, lub teĔ przejĈè do menu Plik i wybraè z niego polecenie Szybki przeglñd. MoĔna równieĔ skorzystaè ze skrótu klawiszowego Command+Y. Wskazany plik zostanie otwarty w oknie podglñdu, które bödzie widoczne ponad wszystkimi innymi oknami wyĈwietlanymi na ekranie, tak jak jest to przedstawione na rysunku 1.8. Rysunek 1.8. Narzödzie Szybki przeglñd pozwala na szybkie przeglñdanie zawartoĈci plików i sprawdzanie wäaĈciwoĈci katalogów Rozdziaĥ 1. Nowoļci w systemie Leopard _ 21 Jak äatwo zauwaĔyè na rysunku 1.8, funkcja Szybki przeglñd po- zwala otworzyè dokument programu Microsoft Word lub plik PDF za pomocñ niewielkiej przeglñdarki, która umoĔliwia przewiniöcie caäej zawartoĈci pliku. Klikniöcie symbolu skäadajñcego siö z dwóch strzaäek widocznych w dolnej czöĈci okna Szybki przeglñd powo- duje powiökszenie go w taki sposób, aby zajmowaäo caäy ekran. JeĔeli zainstalowaäeĈ w swoim systemie program iPhoto, w przy- padku kaĔdego pliku graficznego przeglñdanego za pomocñ na- rzödzia Szybki przeglñd tuĔ obok symbolu dwóch strzaäek bödzie wyĈwietlana ikona, dziöki której bez trudu moĔna dodaè obraz do biblioteki iPhoto. Gdy zastosujesz funkcjö Szybki przeglñd w stosunku do katalogu, tak jak ma to miejsce w sytuacji przedstawionej na rysunku 1.9, zamiast jego zawartoĈci ujrzysz informacje na temat liczby znaj- dujñcych siö w nim plików, caäkowitej iloĈci zajmowanego przez nie miejsca na twardym dysku, a takĔe datö i czas ostatniej mo- dyfikacji elementów wchodzñcych w skäad katalogu. Rysunek 1.9. Korzystajñc z funkcji Szybki przeglñd w przypadku katalogu, moĔna poznaè szczegóäy dotyczñce jego zawartoĈci 22 _ Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy Szybki przeglñd jest narzödziem bardzo prostym w uĔyciu; jego zastosowanie wymaga jedynie zaznaczenia pliku i naciĈniöcia kombinacji klawiszy Command+Y. Funkcja ta znacznie uäatwia przeglñdanie plików zapisanych na Twoim Macu. Spaces Doskonale wiesz, jak bardzo moĔna zapchaè ekran komputera, nawet otwierajñc w tym samym czasie tylko kilka programów. WyobraĒ sobie, Ĕe otworzysz na przykäad program Mail w celu sprawdzenia poczty elektronicznej, narzödzia iCal i KsiñĔka ad- resowa w celu uzgodnienia terminów spotkaþ i danych kon- taktowych, edytor Word w celu opracowania jakiegoĈ tekstu, iChat w celu podtrzymania kontaktu ze znajomymi, program Sa- fari w celu przeglñdania serwisów internetowych i tak dalej. W ten sposób w ciñgu paru chwil obszar ekranu zostaje zapeäniony oknami i choè w kaĔdej chwili moĔesz skorzystaè z narzödzia Exposé do rozdzielenia ich, z pewnoĈciñ szybko stwierdzisz, Ĕe potrzebujesz czegoĈ — hm, jak by to okreĈliè — lepszego. I to jest wäaĈnie moment, w którym z pomocñ przychodzi program Spaces. Narzödzie Spaces wzbogaca Twojego Maca o dodatkowy wymiar, oferujñc moĔliwoĈè skorzystania z dodatkowych „przestrzeni” do zarzñdzania oknami uĔywanych programów. Konfiguracja funkcji odbywa siö za pomocñ kontrolek zgromadzonych na panelu Exposé i Spaces okna Preferencje systemowe, tak jak zostaäo to pokazane na rysunku 1.10. Narzödzie Spaces nie jest standardowo wäñczone, zatem aby móc z niego skorzystaè, musisz zaznaczyè pole opcji Wäñcz Spaces. Na- stöpnie za pomocñ pola widocznego w Ĉrodku okna moĔesz wy- braè liczbö rzödów i kolumn uĔywanych przestrzeni; system po- zwala korzystaè z maksymalnie 16 obiektów tego typu. Rozdziaĥ 1. Nowoļci w systemie Leopard _ 23 Rysunek 1.10. Korzystanie z panelu ustawieþ Spaces w celu skonfigurowania sposobu dziaäania narzödzia w systemie operacyjnym MoĔesz równieĔ skonfigurowaè Spaces w taki sposób, aby okre- Ĉlony program otwieraä siö w wybranej przestrzeni. Jak widaè na rysunku 1.10, skonfigurowaäem swojego Maca tak, aby program Podglñd byä otwierany w ramach obiektu Przestrzeþ 1, progra- my iChat i Mail — w obiekcie Przestrzeþ 2, zaĈ przeglñdarka Sa- fari — w Przestrzeþ 4, ale moĔesz oczywiĈcie dowolnie ustaliè wäasne reguäy w tej kwestii. Wystarczy, abyĈ w tym celu kliknñä przycisk dodawania oznaczony symbolem plusa (+), wybraä od- powiedni program lub narzödzie, a na koniec okreĈliä wäaĈciwñ przestrzeþ. Szybkie przeäñczanie pomiödzy przestrzeniami przeprowadza siö za pomocñ kombinacji klawisza Control i klawiszy strzaäek skie- rowanych w prawo lub w lewo, lecz moĔna teĔ po prostu zasto- 24 _ Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy sowaè skrót säuĔñcy do przeäñczania programów, czyli kombinacjö klawiszy Command+Tab. Wybranie w takim przypadku programu znajdujñcego siö w innej przestrzeni powoduje automatyczne przejĈcie do niej. Aby zobaczyè wszystkie przestrzenie, tak jak zostaäo to przedsta- wione na rysunku 1.11, naleĔy kliknñè widocznñ w Docku ikonö Spaces lub nacisnñè klawisz F8. Korzystajñc z widoku Spaces, mo- Ĕesz po prostu przeciñgaè okna programów pomiödzy przestrze- niami; przejĈcie do jednej z nich wymaga jedynie jej klikniöcia. Rysunek 1.11. Klikniöcie widocznej w Docku ikony Spaces pozwala zobaczyè wszystkie dostöpne przestrzenie i znajdujñce siö w nich okna programów JeĈli Twój sposób myĈlenia choè trochö przypomina mój, szybko docenisz narzödzie Spaces i uznasz je za jednñ z najlepszych funkcji systemu operacyjnego Mac OS X Leopard. Jestem pewien, Ĕe nie minie duĔo czasu, a zaczniesz siö zastanawiaè, jak kiedyĈ w ogóle mogäeĈ sobie bez niej poradziè. Rozdziaĥ 1. Nowoļci w systemie Leopard _ 25 Stacks Narzödzie Stacks (czyli stosy) oferuje nowy sposób przeglñdania i otwierania plików znajdujñcych siö w katalogach, które sñ prze- chowywane w Docku. Za kaĔdym razem, gdy pobierzesz z inter- netu jakiĈ plik (dokument PDF lub obraz dysku), automatycznie pojawi siö on w katalogu Pobrane rzeczy znajdujñcym siö w Twoim katalogu domowym. MoĔesz jednak nie wiedzieè, Ĕe katalog Pobrane rzeczy ma równieĔ swój skrót w Docku, a jego ikona wi- doczna jest tuĔ obok Kosza. Jej klikniöcie spowoduje wyĈwietlenie listy plików, dziöki czemu szybko poznasz jej zawartoĈè, tak jak zostaäo to pokazane na rysunku 1.12. Rysunek 1.12. Funkcja Stacks umoĔliwia uzyskanie szybkiego dostöpu do plików naleĔñcych do katalogów, które zostaäy umieszczone w Docku 26 _ Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy Aby otworzyè plik znajdujñcy siö na liĈcie, po prostu kliknij jego ikonö, a natychmiast zostanie uruchomiony odpowiedni program i w jego oknie pojawi siö zawartoĈè zbioru. JeĈli klikniesz ikonö symbolizujñcñ inny katalog, zostanie on otwarty w nowym oknie programu Finder. Gdy na wyĈwietlonym stosie nie znajdziesz szu- kanego elementu, kliknij widocznñ poniĔej w Docku strzaäkö skie- rowanñ w dóä, aby zwinñè listö, lub kliknij przycisk PokaĔ w Finderze, aby zamknñè stos i wyĈwietliè zawartoĈè katalogu w oknie Findera. Zastosowanie funkcji stosów w Docku nie jest oczywiĈcie ograniczo- ne do katalogu Pobrane rzeczy. MoĔesz zatem na przykäad otworzyè okno Findera i do obszaru znajdujñcego siö w prawej czöĈci Docka przeciñgnñè katalog Dokumenty. Spowoduje to utworzenie skrótu wskazujñcego ten katalog i umieszczenie go na pasku Docka, dziöki czemu bödziesz mógä szybko sprawdziè, co siö w nim znajduje. Rozszerzenia programu iCal JuĔ od däuĔszego czasu miaäem nadziejö, Ĕe przy okazji wydawania kolejnych wersji systemu Mac OS X firma Apple wprowadzi pew- ne rozszerzenia do narzödzia iCal, ale zawsze spodziewaäem siö otrzymaè wiöcej, niĔ ostatecznie dostawaäem. Jednak tym razem jest inaczej! Najnowszñ wersjö iCal wyposaĔono w nowy interfejs, który moĔesz zobaczyè na rysunku 1.13; program zostaä równieĔ zintegrowany z aplikacjñ Mail w duĔo wiökszym stopniu, niĔ miaäo to miejsce kiedykolwiek wczeĈniej. Nowa wersja iCal pozwala miödzy innymi na: x wymianö spraw do zaäatwienia z programem Mail; x dodawanie do kalendarza zaproszeþ otrzymanych za po- Ĉrednictwem poczty elektronicznej; x udostöpnianie kalendarza innym uĔytkownikom Maców dziaäajñcych w sieci lokalnej, dziöki czemu mogñ oni spraw- dziè dostöpnoĈè jego wäaĈciciela; Rozdziaĥ 1. Nowoļci w systemie Leopard _ 27 Rysunek 1.13. Program iCal wreszcie otrzymaä nowy wyglñd! x synchronizowanie kalendarza z innymi urzñdzeniami lub komputerami; x dodanie kalendarza urodzin, który korzysta z dat urodzenia przechowywanych w KsiñĔce adresowej; x a takĔe wiele, wiele wiöcej! Nowy iCal zostaä mocno rozbudowany w stosunku do swoich poprzedników, wiöc koniecznie wypróbuj jego moĔliwoĈci. Dostosowywanie wiadomoļci w programie Mail za pomocé papeterii Dlaczego miaäbyĈ wysyäaè proste tekstowe wiadomoĈci e-mail, skoro moĔesz w bardzo prosty sposób je znacznie uatrakcyjniè? Korzystajñc z programu Mail (Programy/Mail) naleĔñcego do ze- stawu narzödzi systemu Mac OS X Leopard, moĔesz zdecydowaè, czy wiadomoĈci majñ byè wysyäane w zwykäej formie, czy teĔ 28 _ Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy chcesz zastosowaè interesujñce projekty graficzne, podobne do tego przedstawionego na rysunku 1.14. Robi siö to za pomocñ przyci- sku PokaĔ papeteriö. Rysunek 1.14. Papeterie programu Mail umoĔliwiajñ wysyäanie wiadomoĈci wzbogaconych o elementy graficzne i zdjöcia pochodzñce z biblioteki iPhoto Program oferuje wybór papeterii spoĈród ponad dwudziestu róĔ- nych wzorów, które moĔna przeglñdaè po klikniöciu przycisku PokaĔ papeteriö, widocznego w oknie tworzenia nowej wiadomoĈci pocz- towej. W oknie tym znajduje siö równieĔ przycisk Przeglñdarka zdjöè, z którego moĔesz skorzystaè, aby dodaè fotografie. Ten sam efekt uzyskasz, przeciñgajñc odpowiednie pliki wprost z okien Findera i upuszczajñc je w oknie wiadomoĈci e-mail — to naprawdö proste! Inne ulepszenia programu Mail Narzödzie Mail jest w systemie Leopard czymĈ wiöcej niĔ tylko programem do odczytywania i wysyäania wiadomoĈci e-mail. Rozdziaĥ 1. Nowoļci w systemie Leopard _ 29 WĈród nowych funkcji dodanych do Maila w Mac OS X Leopard znajdujñ siö miödzy innymi: x moĔliwoĈè tworzenia notatek, przydatna w chwilach, gdy coĈ przyjdzie Ci do gäowy i zechcesz to zapisaè, aby póĒniej wykorzystaè; x moĔliwoĈè tworzenia zadaþ do wykonania, przypisywania im daty i czasu, a takĔe sprawiania, aby pojawiaäy siö w pro- gramie iCal; x moĔliwoĈè uĔywania programu Mail zamiast przeglñdarki Safari w celu pobierania wiadomoĈci ze Ēródeä RSS. Nadzór rodzicielski Trudno w obecnych czasach wysäuchaè wieczornych wiadomoĈci, w których nie byäoby wzmianki o jakiejĈ mäodej osobie napasto- wanej przez kogoĈ za poĈrednictwem internetu. Rodzice dyspo- nujñ bardzo ograniczonym arsenaäem Ĉrodków, które mogñ pomóc w ochronie ich dzieci przed niebezpieczeþstwami w sieci. Tak w kaĔdym razie byäo do tej pory. System Mac OS X Leopard oferuje w tym zakresie caäkiem duĔe moĔliwoĈci zwiñzane z narzödziem Nadzór rodzicielski. MoĔesz je skonfigurowaè w oknie Preferencje systemowe za pomocñ odpowied- niego panelu, który zostaä przedstawiony na rysunku 1.15. Jak moĔesz zauwaĔyè na rysunku 1.15, panel Nadzór rodzicielski zawiera piöè kart, które pozwalajñ dostosowywaè i ustawiaè kon- trolki parametrów dostöpu Twojego dziecka lub pracownika. Wiöcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 2., w podrozdziale zatytuäowanym „Nadzór rodzicielski”. 30 _ Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy Rysunek 1.15. Nadzór rodzicielski w Leopardzie oferuje rodzicom moĔliwoĈci niezbödne do naleĔytej ochrony ich dzieci Boot Camp Narzödzie Boot Camp umoĔliwia uĔytkownikom instalowanie i uruchamianie systemów operacyjnych Windows XP i Windows Vista na komputerach Macintosh wyposaĔonych w procesory firmy Intel. Aby móc z niego skorzystaè, musisz dysponowaè in- telowym Makiem, a wiöc komputerem MacBook, MacBook Pro, Mac Pro lub teĔ jednym z nowszych iMaców lub Maców mini. Program Boot Camp partycjonuje twardy dysk Maca i tworzy na nim miejsce przeznaczone do zainstalowania systemu Windows. Po zainstalowaniu tego systemu bödziesz miaä moĔliwoĈè wyboru pomiödzy uruchamianiem Mac OS X a Windows oraz wyboru domyĈlnie äadowanego systemu, w czym pomoĔe Ci panel Dysk startowy okna Preferencje systemowe. Rozdziaĥ 1. Nowoļci w systemie Leopard _ 31 Wskazówka Wiöcej informacji na temat uĔywania programu Boot Camp do instalowania wybranej wersji systemu operacyjnego Windows na komputerze Macintosh wyposaĔonym w procesor firmy Intel znajdziesz w mojej publikacji cyfrowej zatytuäowanej Running Boot Camp, którñ opublikowaäo w jözyku angielskim wydawnictwo O’Reilly. To tylko niektóre z wielu nowych funkcji, które zostaäy wprowa- dzone do systemu operacyjnego Mac OS X Leopard. W trakcie lektury tej ksiñĔki poznasz ich znacznie wiöcej, ale nawet te nie- liczne, wymienione tu moĔliwoĈci powinny daè Ci przedsmak tego, co Ciö jeszcze czeka. 32 _ Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: