Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00300 006864 18478797 na godz. na dobę w sumie
Mac OS X. Leksykon kieszonkowy - książka
Mac OS X. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 132
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-980-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> mac os
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ten leksykon kieszonkowy zawiera najważniejsze informacje na temat systemu Mac OS X. Może być najprzydatniejszą książką dla doświadczonych użytkowników Macintoshy. Osoby migrujące z wcześniejszych wersji Mac OS-a odnajdą tu wiele informacji na temat różnic w sposobie pracy w obu systemach, a także poznają podstawy podsystemu Unix. Dotychczasowi użytkownicy Uniksa, Linuksa i FreeBSD znajdą zalecenia dotyczące sposobu użycia interfejsu Mac OS-a X, a także informacje o różnicach i podobieństwach w zakresie użycia poleceń uniksowych w Terminalu. Koncepcje Terminala i Uniksa z pewnością są czymś całkowicie nowym dla użytkowników Windows, choć mogą one przypominać pracę w środowisku DOS.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mac OS X. Leksykon kieszonkowy Autor: Chuck Toporek T³umaczenie: Marcin Jêrysiak ISBN: 83-7197-980-0 Tytu³ orygina³u: Mac OS X Pocket Reference Liczba stron: 132 Ten leksykon kieszonkowy zawiera najwa¿niejsze informacje na temat systemu Mac OS X. Mo¿e byæ najprzydatniejsz¹ ksi¹¿k¹ dla doġwiadczonych u¿ytkowników Macintoshy. Osoby migruj¹ce z wczeġniejszych wersji Mac OS-a odnajd¹ tu wiele informacji na temat ró¿nic w sposobie pracy w obu systemach, a tak¿e poznaj¹ podstawy podsystemu Unix. Dotychczasowi u¿ytkownicy Uniksa, Linuksa i FreeBSD znajd¹ zalecenia dotycz¹ce sposobu u¿ycia interfejsu Mac OS-a X, a tak¿e informacje o ró¿nicach i podobieñstwach w zakresie u¿ycia poleceñ uniksowych w Terminalu. Koncepcje Terminala i Uniksa z pewnoġci¹ s¹ czymġ ca³kowicie nowym dla u¿ytkowników Windows, choæ mog¹ one przypominaæ pracê w ġrodowisku DOS. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 5RKUVTGħEK Wstęp ...................................................n............................... 5 Konwencje użyte w tej książce ........................................... 5 \úħè+ 2QFUVCYQYGKPHQTOCELGQU[UVGOKG/CE15:  Porównanie systemów Mac OS X i Mac OS 9 ................... 9 Menu Apple (Jabłko) ...................................................n.... 9 Preferencje systemowe .................................................. 12 Inne brakujące elementy ................................................ 15 Porady dla użytkowników Windows i Uniksa .................. 16 \úħè++ 2QFUVCY[U[UVGOW/CE15:   Elementy sterujące oknami ............................................... 19 Praca z oknami ...................................................n............... 20 Finder ...................................................n............................. 21 Pasek narzędzi Findera .................................................. 25 Porady dotyczące Findera .............................................. 26 Skróty klawiaturowe ...................................................n...... 27 Podstawowe skróty klawiaturowe ................................. 27 Dok...................................................n................................. 29 Użycie i konfiguracja Doku ........................................... 30 Zaawansowane funkcje Doku ........................................ 32 Mac OS X i środowisko Classic ....................................... 33 Użytkownicy i logowanie ................................................. 35 Wskazówki dla użytkowników ...................................... 35 Podkatalogi użytkowników............................................ 38 Konto użytkownika root ................................................ 39 Informacje o pliku i ustawianie uprawnień.................... 41 \úħè+++ 0CT\úF\KCU[UVGOQYG  Preferencje systemowe...................................................n... 43 Personal (Osobiste) ...................................................n..... 45 Hardware (Sprzęt)...................................................n....... 46 Spis treści 3 Internet Network (Internet i sieć)............................... 48 System...................................................n......................... 49 Aplikacje i narzędzia...................................................n...... 50 Aplikacje ...................................................n..................... 50 Narzędzia ...................................................n.................... 53 Narzędzia dla programistów ............................................. 57 Instalacja narzędzi dla programistów ............................ 57 Przegląd narzędzi dla programistów.............................. 58 \úħè+8 2QFUVCY[QDUđWIK7PKMUCYU[UVGOKG/CE15:  Konfiguracja i użycie Terminala....................................... 61 Ustawienia Terminala ...................................................n. 61 Skróty klawiaturowe ...................................................n... 63 Edycja wiersza poleceń z użyciem tcsh ............................ 64 Tryb Emacs ...................................................n................. 64 Tryb vi...................................................n......................... 64 Dodatkowe kombinacje klawiszy w wierszu poleceń ... 68 Dodatkowe polecenia powłoki.......................................... 68 bindkey...................................................n........................ 68 defaults...................................................n........................ 70 open...................................................n............................. 72 Podstawowe polecenia Uniksa.......................................... 74 \úħè8 7UVCYKGPKCKRTGHGTGPELGU[UVGOW   Indeks ustawień systemowych .......................................... 83 Dopasowanie systemu...................................................n. 84 Pliki i teczki ...................................................n................ 87 Czcionki i zarządzanie czcionkami................................ 90 Obsługa polskiego języka .............................................. 91 Wyszukiwanie plików...................................................n. 94 Pobieranie informacji o systemie................................... 95 Internet i poczta elektroniczna ..................................... 101 Modemy i połączenia modemowe ............................... 105 Obsługa sieci...................................................n............. 106 Konfiguracja drukarek i drukowanie ........................... 110 Rozwiązywanie problemów......................................... 113 Znaki specjalne ...................................................n............ 116 5MQTQYKF\ F  4 Mac OS X. Leksykon kieszonkowy \úħè+++ 0CT\úF\KCU[UVGOQYG W tej części książki omówię różne narzędzia dołączone do systemu Mac OS X. Poszczególne podrozdziały są poświęcone następujiącym kwestiom: • preferencje systemowe; • aplikacje i narzędzia; • narzędzia dla programistów (Developer Tools). W części 5. można odnaleźć dodatkowe informacje poświęcone użyciu preferencji systemowych do konfiguracji systemu, a także opis wyko- rzystania niektórych standardowych aplikacji i narzędzii Mac OS-a X. 2TGHGTGPELGU[UVGOQYG Jak już wspomniałem wcześniej, preferencje systemowe w Mac OS-ie X wykonują bardzo podobne funkcje, co tablice kontrolne we wcześniej- szych wersjach systemu. Aby uruchomić aplikację System Preferences, po prostu kliknij znajdującą się w Doku ikonę przypominającą włącz- nik światła. Po chwili pojawi się okno pokazane na rysiunku 9. Okno System Preferences jest podzielone na cztery kategorie: Personal (Osobiste), Hardware (Sprzęt), Internet Network (Internet i sieć) oraz System. Po dodaniu własnych rozszerzeń pojawia się również piąta kate- goria o nazwie Other. Na górze okna znajduje się pasek narzędzi przy- pominający analogiczny pasek w oknie Findera. Jeżeli jakiś panel pre- ferencji jest wybierany dość często, można go przenieść na ten pasek. Oczywiście możliwe jest wykonanie odwrotnej czynności dla rzadko używanych opcji; w tym celu wystarczy kliknąć wybraną ikonę na pa- sku narzędzi i upuścić w dowolnym miejscu. Preferencje systemowe 43 Rysunek 9. Okno preferencji systemowych Po kliknięciu wybranej ikony w oknie pojawią się ustawienia danej opcji, ale pasek narzędzi pozostanie bez zmian. Aby ukryć pasek narzędzi, kliknij owalny przycisk w prawym górnym rogu okna. Aby powrócić do głów- nego okna, kliknij przycisk Show All (Pokaż wszystkie), wybierz z menu polecenie View→Show All (Widok→Pokaż wszystkie) lub użyj skrótu (cid:1)+L. Po zakończeniu konfiguracji ustawień możesz wyjść z okna prefe- rencji, używając polecenia menu System Prefs→Quit (Preferencje systemowe→Skończ) lub skrótu (cid:1)+Q. W dalszej części rozdziału znajduje się omówienie wszystkich opcji dostępnych w System Preferences. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfiguracji systemu poprzez preferencje systemowe, przejdź do podrozdziału „Indeks ustawień systemowych”. 44 Część III Narzędzia systemowe 7YCIC Niektóre panele preferencji systemowych wymagają posiadania praw administratora. Jeśli zostaniesz poproszony o podanie hasła, spróbuj użyć hasła używanego w czasie logowania się na kompute- rze. Jeżeli to nie zadziała, powinieneś poprosić administratora sys- temu o pomoc. 2GTUQPCN 1UQDKUVG Te opcje służą do konfiguracji wyglądu i zachowania inteirfejsu Aqua. Desktop (Biurko) Ten panel umożliwia ustawienie wzoru biurka. Możliwe jest także użycie dowolnego zdjęcia lub rysunku. Dock (Dok) Jest to jeden ze sposobów konfigurowania Doku; możesz także użyć polecenia menu a→Dock→Dock Preferences (a→Dok→ Preferencje doku). Zajrzyj do podrozdziału „Użycie i konfigura- cja Doku” we wcześniejszej części książki, aby poznać więcej in- formacji na ten temat. General (Ogólne) W tym panelu wybierane są kolory przycisków i podświetlenia, położenie strzałek przewijania (na górze, na dole lub razem), a także sposób interpretacji kliknięcia w pasek przewijania (przejście do następnej strony lub przewinięcie do wybranego miejsca). Panel General pozwala także na podanie liczby ostatnich rzeczy w menu a→Recent Items (a→Ostatnie rzeczy) dla podmenu programów i aplikacji. Ostatnia dostępna opcja to wygładzanie tekstu (anti- aliasing) dla wybranej wielkości czcionek. International (Międzynarodowe) Panel używany do włączenia obsługi różnych języków, w tym ję- zyka polskiego. Poszczególne zakładki pozwalają także na skonfigu- rowanie formatu daty, czasu, liczb i walut, a także na wybranie wła- ściwego układu klawiatury. Preferencje systemowe 45 Login Ten panel umożliwia konfigurację ustawień logowania, co zo- stało opisane wcześniej. Screen Saver (Wygaszacz ekranu) Ten panel może być użyty do wybrania jednego z domyślnych modułów wygaszacza ekranu wraz z opcjami czasu braku aktyw- ności, obsługi hasła i wyboru aktywnych narożników do szybkiego włączenia wygaszacza. Universal Access (Uniwersalny dostęp) Opcje zgrupowane w tym panelu ułatwiają pracę osobom mają- cym problemy z użyciem klawiatury lub myszy. Jedne z najcie- kawszych opcji to Sticky Keys (Lepkie klawisze), dzięki której znacznie ułatwione jest użycie skrótów klawiaturowych, oraz za- stąpienie myszy przez blok klawiszy numerycznych. *CTFYCTG 5RT\úV Te panele są używane do kontrolowania ustawień urządzeń przyłączo- nych do komputera. ColorSync Ten panel jest wykorzystywany do kontrolowania jakości kolorów wyświetlanych na ekranie, a także drukowanych i skanowianych. Displays (Monitory) Tutaj dostępne są ustawienia rozdzielczości monitora (na przy- kład 640×480, 800×600, 1024×768 itd.) oraz głębi kolorów (256 kolorów, tysiące i miliony). Zaznaczenie opcji Show displays in menu bar (Pokaż monitory w pasku menu) powoduje umieszczenie elementu sterującego monitorem w pasku menu. Dwa suwaki na dole okna umożliwiają zmianę jasności i kontrastu moinitora. Energy Saver (Oszczędny komputer) W tym panelu można skonfigurować opcje automatycznego usy- piania komputera, dysku twardego i monitora. Niestety, ta opcja nie działa poprawnie, jeśli głównym językiem systemowym jest język polski. 46 Część III Narzędzia systemowe Keyboard Access (Klawiatura) W tym panelu konfigurowane są opcje prędkości powtarzania klawiszy (przy użyciu suwaka Wolno-Szybko) i opóźnienia przed powtórzeniem (suwak Długo-Krótkie). Jeśli wybierzesz ustawienie Off (Wył) dla opcji Delay Until Repeat (Opóźnienie przed powtórze- niem), zostanie ona wyłączona. Przejście do zakładki Full Keyboard Access (Pełny dostęp do kla- wiatury) i zaznaczenie opcji Turn on full keyboard access (Włącz pełny dostęp do klawiatury) włączy możliwość użycia klawiszy funkcyjnych lub klawiszy liter wraz z klawiszem Control zamiast myszy. Poszczególne kombinacje klawiszy i ich funkcje zostały przedstawione w tabeli 6. Tabela 6. Kombinacje klawiszy przy pełnym dostępie do klawi.atury Kombinacja klawiaturowa Opis Control+F1 Control+F2 Control+F3 Control+F4 Control+F5 Control+F6 Control+F7 Esc Spacja Mouse (Mysz) Włączenie funkcji dostępu do klawiatury Sterowanie paskiem menu Sterowanie Dokiem Aktywacja okna lub okna znajdującego się pod nim Sterowanie paskiem narzędzi aplikacji Sterowanie oknem narzędziowym aplikacji (lub paletąf) Używana do zaznaczenia pól tekstowych i list w aplikacjach i oknach dialogowych; pozwala także na użycie dowolnych elementów sterujących Przywraca funkcje myszy i wyłącza kombinacje klawiszy Control+Fx Wykonuje funkcje klawisza myszy Ten panel pozwala na zmianę ustawień myszy lub gładzika (w przy- padku komputerów przenośnych). Obie zakładki umożliwiają zmia- nę prędkości kursora, a także odstępu między podwójnym klik- nięciem. Preferencje systemowe 47 Sound (Dźwięk) W panelu Sound znajdują się dwie zakładki służące do konfiguracji dźwięków ostrzeżeń i do sterowania wyjściem dźwięku. W zakładce Alerts (Ostrzeżenia) znajduje się również opcja pozwalająca na umieszczenie kontrolki głośności dźwięku w pasku menui. +PVGTPGV0GVYQTM +PVGTPGVKUKGè Panele zawarte w tej sekcji służą do konfiguracji połąiczenia Maca z innymi komputerami. Internet Panel Internet ma cztery zakładki służące do ustawiania konta iTools, obsługi poczty elektronicznej, stron WWW i grup dysku- syjnych. Jest to miejsce, w którym należy wprowadzić ustawie- nia e-mail, wybrać domyślny program pocztowy i przeglądarkę internetową, a także podać miejsce, do którego będą trafiały pliki pobrane z Internetu. Network (Sieć) Ten panel służy do konfiguracji ustawień połączeń modemowych, Ethernetu i AirPortu, a także sieci AppleTalk. Szczegóły na temat odpowiednich ustawień można znaleźć w podrozdziale „Indeks ustawień systemowych” w dalszej części książki. QuickTime Ten panel pozwala na zmianę ustawień QuickTime’a służącego do odtwarzania filmów i dźwięków. Jeśli nabyłeś QuickTime Pro, kliknij przycisk Registration (Rejestracja), aby wprowadzić nu- mer rejestracyjny. Sharing (Wspólne) W tym panelu można włączyć udostępnianie plików, stron WWW i aplikacji. 48 Część III Narzędzia systemowe 5[UVGO Poszczególne elementy sekcji System umożliwiają konfigurację wielu ustawień komputera. Classic Użyj tego panelu do uruchomienia, zatrzymania i wznowienia środowiska Classic. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w podrozdziale „Mac OS X i środowisko Classic” we wcześniejszej części książki. Date Time (Data i czas) Ten panel służy oczywiście do ustawienia czasu i datyi systemowej. Software Update (Uaktualnianie programów) Jedną z najciekawszych opcji systemu Mac OS X jest możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania systemowego. Do tego celu służy właśnie panel Software Update, który pozwala na ręczne lub automatyczne (codziennie, co tydzień lub co miesiąc) spraw- dzanie dostępności nowych wersji aplikacji. Po odnalezieniu ta- kiej aktualizacji zostaniesz zapytany o chęć jej pobrania i instalacji na komputerze. Speech (Mowa) Ten panel może być użyty do rozpoznawania mowy i wybrania domyślnego głosu używanego w programach do czytania tekstu. Niestety, te opcje są dostępne tylko dla języka angielskiiego. Startup Disk (Dysk startowy) Panel jest używany do określenia systemu (Mac OS 9 lub Mac OS X) startowego komputera. Users (Użytkownicy) Jak sama nazwa wskazuje, ten panel służy do dodawania i usu- wania użytkowników, a także do zmiany ich ustawień i ihaseł. Po dokonaniu wszystkich zmian w preferencjach systemowych użyj skrótu (cid:1)+Q, aby wyjść z aplikacji. Preferencje systemowe 49 #RNKMCELGKPCT\úF\KC Apple dołączył do systemu Mac OS X zestaw natywnych aplikacji i na- rzędzi. Wśród nich można znaleźć programy do przeglądania i druko- wania plików PDF, podstawowej edycji tekstów, obsługi poczty elek- tronicznej, montażu filmów, a także do zarządzania sysitemem. Dostępne programy i narzędzia znajdują się w dwóch teczkach, a mia- nowicie Finder→MacOS X→Applications i Finder→MacOS X→Appli- cations→Utilities. Szybkie przejście do katalogu Applications jest możliwe poprzez kliknięcie ikony Applications (Programy) w pasku narzędzi lub użycie skrótu klawiaturowego Option+(cid:1)+A. Ponieważ nie ma takiego skrótu dla teczki Utilities, warto rozważyć przeciągnięcie ikony tej tecz- ki do paska narzędzi Findera. 7YCIC Nie jest zalecane przeniesienie lub usunięcie aplikacji z teczek Appli- cations i Utilities, ponieważ może spowodować to problemy w czasie aktualizacji systemu. #RNKMCELG Poniżej znajduje się lista i opis programów umieszczonych w katalogu Applications: Acrobat Reader Jest to program firmy Adobe, służący do przeglądania i drukowa- nia plików PDF. Address Book (Książka adresowa) Address Book to rodzaj bazy danych z informacjami o rodzinie i znajomych. Wybranie nazwy w książce adresowej i kliknięcie przycisku Send Mail (List) pozwala na szybkie wysłanie e-maila do tej osoby. 50 Część III Narzędzia systemowe AppleScript Ta teczka zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do tworzenia własnych skryptów AppleScript. Jeżeli zainstalowałeś pakiet Deve- loper Tools (opisany w późniejszej części książki), to będziesz miał możliwość tworzenia skryptów również przy użyciu Apple- Script Studio. Calculator (Kalkulator) Jest to prosty kalkulator z najważniejszymi operacjami matema- tycznymi (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzieleniei). Chess (Szachy) Wykorzystując program GNU, Chess Apple stworzył aplikację do gry w szachy z ładnie zaprojektowanymi trójwymiarowymi figurami. Clock (Zegar) Uruchomienie tej aplikacji spowoduje umieszczenie ikony zegara w doku. Zmieniając preferencje programu można przełączać się między analogowym i cyfrowym wyświetlaniem godziny. Zegar może mieć również formę przezroczystej tarczy w dowolnym miejscu ekranu. DVD Player Jeżeli w komputerze masz zainstalowany napęd DVD, to w systemie zostanie zainstalowany programowy odtwarzacz filmów DVD. Image Capture (Pobieranie obrazka) Ten program służy do pobierania zdjęć z przyłączonego do Maca aparatu cyfrowego. Image Capture był dostępny w starszych wer- sjach Mac OS-a X i został zastąpiony przez znacznie potężniejszy iPhoto. iMovie iMovie to pierwsza „iAplikacja” firmy Apple w systemie Mac OiS X. Program służy do tworzenia i montażu cyfrowych filmów na komputerze. Więcej informacji na temat iMovie można odnaleźć na stronie http://www.apple.com/imovie. Aplikacje i narzędzia 51 Internet Connect (Połącz z Internetem) Ta aplikacja jest wykorzystywana do łączenia się z Internetem lub innym komputerem poprzez modem lub połączenie AirPort. W oknie programu znajdują się informacje o aktualnych usta- wieniach połączenia (zgodnie z konfiguracją w panelu Network w preferencjach systemowych), a także przycisk Connect/Dis- connect (Połącz się/Rozłącz) w celu nawiązania lub przerwania połączenia. Internet Explorer Domyślną przeglądarką internetową w systemie Mac OS X jest Internet Explorer 5.1. iPhoto Ta aplikacja umożliwia pobieranie, organizację i edycję zdjęć wy- konanych cyfrowym aparatem fotograficznym. iPhoto ma znacz- nie więcej funkcji niż opisany wcześniej Image Capture. Więcej informacji na temat tej aplikacji można odnaleźć na stronie www.apple.com/iphoto. iTunes Program wykorzystywany do odtwarzania muzycznych płyt CD i internetowych stacji radiowych, nagrywania własnych płyt z mu- zyką, a także do odsłuchu i tworzenia (ripowania) plików MP3. Je- śli masz przenośny odtwarzacz MP3 o nazwie iPod, możesz użyć iTunes również do synchronizacji własnej kolekcji MP3. Więcej informacji na temat tej aplikacji można odnaleźć na stronie www.apple.com/itunes. Mail (Poczta) Jest to domyślny klient poczty elektronicznej w Mac OSi-ie X. Preview (Podgląd) Preview to prosta przeglądarka zdjęć i rysunków, która umożli- wia otwarcie i eksport plików w różnych formatach, na przykład PICT, GIF, JPEG i TIFF. Ta aplikacja służy także do otwierania i drukowania plików PDF. Preview nie pozwala na drukowanie zdjęć. 52 Część III Narzędzia systemowe QuickTime Player Niezbędny do odtwarzania filmów w formacie QuickTime, a także do oglądania i słuchania plików strumieniowych QuickTime.i Sherlock Sherlock to wyszukiwarka pozwalająca na wyszukiwanie plików w systemie lub informacji w Internecie. Po zindeksowaniu teczek z dokumentami poprzez Find→Index Now (Znajdź→Indeksuj teraz) będziesz miał możliwość wyszukiwania słów kluczowych wi plikach. Stickies (Nalepki) Jest to prosta aplikacja umożliwiająca tworzenie „żółtych karte- czek” na ekranie monitora. Podobnie jak tradycyjne nalepki, Stickies mogą przechowywać ważne notatki i numery teleifonów. System Preferences (Preferencje systemowe) Jest to aplikacja System Preferences opisana we wcześniejszej części książki. TextEdit TextEdit zastąpił aplikację SimpleText z wcześniejszych wersji systemu Mac OS. Jest to prosty edytor tekstu obsługujący format tekstowy (.txt) i RTF. 0CT\úF\KC Narzędzia w teczce Utilities służą do zarządzania komputerem i urzą- dzeniami peryferyjnymi. AirPort Admin Utility (Administrowanie AirPort) To narzędzie służy do administracji stacjami bazowymii AirPort. AirPort Setup Assistant (Asystent ustawień AirPort) To narzędzie pozwala na skonfigurowanie systemu w celu obsługi połączenia z bezprzewodową siecią AirPort. Apple System Profiler Program śledzi wszystkie informacje związane z systemem. Można tu odnaleźć takie dane, jak: numer seryjny komputera, zainstalowana pamięć i karta wideo, informacje o poszczególnych komponentach Aplikacje i narzędzia 53 i urządzeniach przyłączonych do komputera (na przykład napęd Zip lub Jaz, CD-ROM itp.), a także informacje o dyskach twar- dych i partycjach. Znajdują się tu również listy rozszerzeń i aplika- cji zainstalowanych w komputerze. Applet Launcher To narzędzie umożliwia uruchomienie apletów Java. ColorSync Utility (Narzędzie ColorSync) To narzędzie ma trzy podstawowe funkcje. Kliknięcie ikony Profile First Aid pozwala na weryfikację i naprawę ustawień ColorSync. Wybranie Profiles (Profile) wyświetla listę zainstalowanych w sys- temie profili ColorSync. Ostatnia ikona o nazwie Devices (Urządze- nia) przedstawia listę przyłączonych urządzeń zgodnych z Color- Sync, a także nazwę i położenie aktualnego profilu. Console (Konsola) Głównym zadaniem Konsoli jest zapisywanie w dzienniku informa- cji o zdarzeniach w systemie operacyjnym i interakcjach między aplikacjami. Włączenie funkcji śledzenia informacji o awariach poprzez Console→Preferences→Crashes (Konsola→Preferencje→ Awarie) spowoduje uruchomienie Konsoli po każdym nieocze- kiwanym zawieszeniu się aplikacji. Dziennik awarii może być użyty przez programistów do usuwania błędów aplikacji. CPU Monitor Jest to proste narzędzie, wskazujące aktualne obciążenie procesora komputera. W przypadku Maców z dwoma procesorami obcią- żenie będzie podawane osobno dla każdej jednostki centiralnej. DigitalColor Meter Ta prosta aplikacja pozwala na zbadanie i skopiowanie ustawień kolorów dowolnego piksela na ekranie. Directory Setup To narzędzie kontroluje dostęp systemu Mac OS X do różnych usług katalogowych, takich jak: NetInfo, LDAP i Active Directoriy. 54 Część III Narzędzia systemowe Disk Copy (Kopiarka dysków) To przydatne narzędzie umożliwia tworzenie obrazu dysku (pliki z rozszerzeniem .dmg) w celu grupowania i przesyłania plików (łącznie z teczkami i aplikacjami) między użytkownikami Ma- ców. Wiele programów instalacyjnych jest dostępnych właśnie w formacie .dmg. Disk Utility (Narzędzie dyskowe) Disk Utility służy do naprawy uszkodzonych dysków twardych, a także do formatowania i partycjonowania nowych dysków i no- śników wymiennych. Display Calibrator (Kalibrator) Kalibrator umożliwia kalibrację ekranu w celu stworzenia własnego profilu ColorSync. Grab Narzędzie Grab służy do robienia zrzutów ekranowych w systemie. Dwie najważniejsze funkcje programu to możliwość umieszcze- nia na zrzucie wskaźnika kursora, a także 10-sekundowy zegar odliczający czas do wykonania zrzutu. Daje to czas na przygoto- wanie się do zrobienia zrzutu. Installer (Instalator) Ten program jest uruchamiany za każdym razem, kiedy w syste- mie jest instalowana nowa aplikacja. Java Web Start Java Web Start (JWS) służy do pobierania z Internetu i uruchamia- nia aplikacji w języku Java. Key Caps (Klawisze) Program Key Caps umożliwia przeglądanie znaków dostępnych w dowolnej czcionce. Różne kroje pisma zawierają ukryte znaki, które nie są dostępne w normalny sposób. Zmiany aktualnej czcionki można dokonać poprzez menu Fonts (Czcionka). Tabela 20. w pod- rozdziale „Znaki specjalne” zawiera listę skrótów klawiaturowych pozwalających na użycie znaków specjalnych i międzynaroidowych. Aplikacje i narzędzia 55 Keychain Access (Pęk kluczy) To narzędzie może być użyte do tworzenia i zarządzania hasłami dostępu do zabezpieczonych witryn sieciowych i serwerów FTP, serwerów i innych elementów, takich jak zaszyfrowane pliiki. NetInfo Manager NetInfo Manager jest narzędziem głównie dla administratorów systemu i sieci; pozwala na przeglądanie i edycję ustawień sys- temowych. W celu użycia tego programu konieczne jest posiada- nie praw administratora. Network Utility (Narzędzie sieciowe) Jest to graficzny interfejs użytkownika dla standardowego zestawu narzędzi Unixa, takich jak: netstat, ping, traceroute, whois i finger. Network Utility pozwala także na przeglądanie informacji o po- łączeniu sieciowym i skanowanie dostępnych portów dla kon- kretnej domeny lub adresu IP. Print Center (Centrum drukowania) Nazwa tego narzędzia mówi sama za siebie — Print Center umoż- liwia konfigurację i sterowanie drukarkami przyłączonymi do komputera. Program zastąpił Choosera znanego z wcześniejszych wersji systemu. ProcessViewer (Przegląd procesów) Po uruchomieniu programu pojawia się lista procesów urucho- mionych w systemie. Kliknięcie wybranego procesu powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji w panelu More Info (Więcej informacji), a także skończenie procesu (polecenie kill w termino- logii Uniksa) po wybraniu z menu polecenia Processes→Quit Pro- cess (Procesy→Skończ proces). W tym celu możesz użyć również skrótu klawiaturowego Shift+(cid:1)+Q. StuffIt Expander Jest to popularne narzędzie służące do rozpakowywania (dekom- presji) plików w różnych formatach. Aby uruchomić StuffIt Expan- der, po prostu kliknij dwukrotnie spakowany plik. 56 Część III Narzędzia systemowe Terminal Terminal to interfejs wiersza poleceń dla podsystemu Unix w Mac OS-ie X. Więcej informacji na temat Terminala można odnaleźć w podrozdziale „Konfiguracja i użycie Terminala” w dalszej części książki. 0CT\úF\KCFNCRTQITCOKUVÎY Apple dokłada wszelkich starań, aby przyciągnąć nowych programistów do systemu Mac OS X. Jedną z „przynęt” stanowią dostępne środowiska programistyczne dla języków C, C++, Objective-C, Objective-C++, Java i AppleScript. Wszystkie te narzędzia pozwalają na tworzenie aplikacji typu Cocoa i są dostępne w pakiecie Developer Tools. +PUVCNCELCPCT\úF\KFNCRTQITCOKUVÎY Aby sprawdzić, czy narzędzia dla programistów są już zainstalowane, wyszukaj na dysku teczkę /Developer. Jeżeli jej tam nie ma, konieczna jest instalacja narzędzi z dołączonej do systemu płyty Developer Tools CD lub z obrazu dysku, który może być pobrany ze strony Apple Deve- loper Connection (ADC). Płyta Developer Tools CD stanowi część zestawu z pełnym systemem Mac OS X (włączając w to Mac OS X Server), a także jest dołączana do każdego nowego Maca z OS-em X. Aby zainstalować te narzędzia, wystarczy umieścić odpowiednią płytę w napędzie (szara płyta CD) i dwukrotnie kliknąć plik Developer.mpkg. 7YCIC Jeżeli nie otrzymałeś płyty Developer Tools CD wraz z nowym kom- puterem, to poszukaj pliku Developer.mpkg w katalogu /Applications/ Installers/Developer Tools. Jeśli nie możesz odnaleźć Developer Tools CD lub posiadasz tylko aktu- alizację systemu Mac OS X (niektóre wersje aktualizacji Mac OS X Narzędzia dla programistów 57 10.0 do 10.1 zawierały tylko jedną płytę), powinieneś odwiedzić stronę ADC pod adresem http://connect.apple.com i pobrać odpowiednie pliki. Rejestracja w ADC ma swoje zalety, aczkolwiek istnieje kilka poziomów członkostwa. Darmowy poziom Online zapewnia dostęp do najnow- szych wersji Developer Tools i możliwość śledzenia zgłaszaniych błędów. W celu pobrania Developer Tools należy zalogować się na stronie ADC Member, kliknąć odnośnik Download Software w pasku nawigacyjnym, a następnie kliknąć kategorię Mac OS X. Dostępne opcje pozwalają na załadowanie narzędzi w postaci jednego dużego pliku lub w kilku seg- mentach. Jeżeli wybrałeś tę drugą opcję, po prostu kliknij dwukrotnie pierwszy segment, a StuffIt Expander zajmie się połączeniem wszyst- kich segmentów w jeden plik. Narzędzia dla programistów są umieszczone w pliku .dmg. Po dwukrot- nym kliknięciu ikony obrazu zostanie utworzona tymczasowa partycja na biurku. Przejdź teraz na tę partycję i kliknij plik Developer.mpkg w celu uruchomienia instalatora. 2T\GINæFPCT\úF\KFNCRTQITCOKUVÎY Jak już wspomniano wcześniej, Developer Tools są instalowane w teczce /Developer/Applications. W tej części rozdziału krótko omówię najczę- ściej używane komponenty tego pakietu. Interface Builder Interface Builder to edytor graficznego interfejsu użytkownika dla aplikacji Cocoa i Carbon. Program zapewnia pełny system pomocy dostępny poprzez uruchomienie Project Builder i wybranie z menu polecenia Help. Project Builder Jest to zintegrowane środowisko programistyczne, obsługujące zarówno aplikacje Cocoa, jak i Carbon, oraz takie języki, jak: C, C++, Objective-C i Java. Pełny system pomocy jest dostępny po- przez menu Help. 58 Część III Narzędzia systemowe Project Builder for Web Objects (Project BuilderWO) Project BuilderWO powinien być używany tylko przez progra- mistów Web Objects. FileMerge To narzędzie porównuje dwa pliki lub katalogi, a następnie umoż- liwia ich połączenie. PackageManager Ten program pozwala na stworzenie „pakietu” aplikacji, dzięki czemu Mac OS X Installer może je zainstalować na komputerze użytkownika. IconComposer To narzędzie jest używane do tworzenia plików ikon (.icns) z istnie- jących rysunków i zdjęć. icns Browser Narzędzie wykorzystywane do wyświetlenia zawartości plików .icns. PEFViewer PEFViewer wyświetla zawartość binarną PEF w trybie szes- nastkowym. Pixie To narzędzie wyświetla powiększony obraz elementu znajdującego się pod wskaźnikiem myszy. PropertyListEditor Ten program pozwala na edycję i tworzenie list właściwoiści XML. Więcej informacji o dostępnych narzędziach programistycznych (włącznie z narzędziami wiersza poleceń i programami do obsługi języka Java) można odnaleźć w dokumentacji w teczce /Developer/Documentation/ DeveloperTools/DevToolsOverview.html. Narzędzia dla programistów 59
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mac OS X. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: