Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00083 006410 13426152 na godz. na dobę w sumie
Mac OS X. Wydanie drugie - książka
Mac OS X. Wydanie drugie - książka
Autor: Liczba stron: 784
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-079-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> mac os
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Mac OS X nie jest już dla użytkowników 'jabłuszek' nowością. Pojawiła się nawet jego kolejna wersja. Jak twierdzi Apple, w Mac OS-ie X 10.2 zadebiutowało 150 nowych funkcji. Oznacza to, że system ten, znany pod nazwą Jaguar, to całkowicie odmienione środowisko pracy. Mac OS X jest jeszcze szybszy, jeszcze potężniejszy i jeszcze łatwiejszy w obsłudze.

Do płyty instalacyjnej w dalszym ciągu nie jest jednak dołączany żaden podręcznik. Lukę tę znakomicie wypełnia książka 'Mac OS X. Wydanie drugie', której pierwsze wydanie stało się bestsellerem roku 2002 w USA -- w ciągu pierwszych miesięcy sprzedano ponad 100 tysięcy egzemplarzy. David Pogue przygotował teraz nową wersję tego podręcznika dla wszystkich użytkowników Jaguara, stanowiący swoisty 'nieoficjalny podręcznik'.

Omawiane tematy to między innymi:

Książka 'Mac OS X. Wydanie drugie' jest napisana lekkim i dowcipnym językiem, dzięki czemu poznawanie nowego systemu operacyjnego Apple'a będzie ogromną przyjemnością.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Mac OS X. Wydanie drugie Autor: David Pogue T³umaczenie: Marcin Jêdrysiak ISBN: 83-7361-079-0 Tytu³ orygina³u: Mac OS X: The Missing Manual Format: B5, stron: 784 Mac OS X nie jest ju¿ dla u¿ytkowników „jab³uszek” nowoġci¹. Pojawi³a siê nawet jego kolejna wersja. Jak twierdzi Apple, w Mac OS-ie X 10.2 zadebiutowa³o 150 nowych funkcji. Oznacza to, ¿e system ten, znany pod nazw¹ Jaguar, to ca³kowicie odmienione ġrodowisko pracy. Mac OS X jest jeszcze szybszy, jeszcze potê¿niejszy i jeszcze ³atwiejszy w obs³udze. Do p³yty instalacyjnej w dalszym ci¹gu nie jest jednak do³¹czany ¿aden podrêcznik. Lukê tê znakomicie wype³nia ksi¹¿ka „Mac OS X. Wydanie drugie”, której pierwsze wydanie sta³o siê bestsellerem roku 2002 w USA — w ci¹gu pierwszych miesiêcy sprzedano ponad 100 tysiêcy egzemplarzy. David Pogue przygotowa³ teraz now¹ wersjê tego podrêcznika dla wszystkich u¿ytkowników Jaguara. Omawiane tematy to miêdzy innymi: • Rozpoczynanie pracy w Mac OS-ie X. Pierwsze rozdzia³y omawiaj¹ Dok, paski narzêdzi Findera oraz now¹ strukturê plików. • Nowe technologie, które zadebiutowa³y w Jaguarze. System jest teraz ġciġle powi¹zany z Internetem (Sherlock 3, iCal, iSync, us³ugi .Mac, wbudowana zapora sieciowa i udostêpnianie ³¹cza) oraz bezproblemowo obs³uguje ró¿nego rodzaju sieci (Rendezvous, prywatne sieci wirtualne VPN i sieci Windows). Nie zapomniano tak¿e o rozrywce (programy iTunes 3, DVD Player, Inkwell i iChat). • Podstawy Uniksa, na którym oparto ca³y Mac OS X. Wykonuj¹c kilka klikniêæ mysz¹ mo¿esz uzyskaæ dostêp do Terminala z tajemniczym wierszem poleceñ. • Prosta przesiadka z innych systemów operacyjnych. Dwa rozdzia³y ksi¹¿ki zosta³y przygotowane specjalnie dla dotychczasowych u¿ytkowników Mac OS-a 9 oraz uchodĥców ze ġwiata Windows. Ksi¹¿ka „Mac OS X. Wydanie drugie” jest napisana lekkim i dowcipnym jêzykiem, dziêki czemu poznawanie nowego systemu operacyjnego Apple’a bêdzie ogromn¹ przyjemnoġci¹. David Pogue jest felietonist¹ dziennika New York Times i twórc¹ serii ksi¹¿ek „Missing Manuals”, ciesz¹cych siê ogromnym powodzeniem wġród u¿ytkowników Macintoshy. 5RKU VTGħEK O Autorach ...................................................h...................................................h........ 9 Od Recenzentów...................................................h................................................. 11 Wprowadzenie ...................................................h...................................................h. 13 Część I Biurko w Mac OS-ie X...................................................u......27 Rozdział 1. Teczki i okna ...................................................h................................ 29 Rozpoczęcie pracy w systemie Mac OS X ...................................................r............................. 29 Praca z oknami ...................................................r...................................................r................... 33 Trzy widoki okien ...................................................r...................................................r.............. 44 Widok znaczków...................................................r...................................................r................ 46 Widok listy ...................................................r...................................................r......................... 52 Widok kolumn ...................................................r...................................................r................... 59 Wylogowanie się i wyłączenie komputera ...................................................r........................... 63 System pomocy w Mac OS-ie X ...................................................r............................................ 66 Rozdział 2. Organizacja plików ...................................................h..................... 69 Struktura katalogów w Mac OS-ie X...................................................r..................................... 69 Nazwy ikon ...................................................r...................................................r........................ 74 Zaznaczanie ikon...................................................r...................................................r................ 76 Przenoszenie i kopiowanie plików ...................................................r....................................... 79 Aliasy ...................................................r...................................................r................................. 85 Ulubione...................................................r...................................................r............................. 88 Kosz na śmieci......................................r...................................................r................................. 89 Informacje o pliku ...................................................r...................................................r.............. 92 Wyszukiwanie plików — pasek wyszukiwania ...................................................r................... 95 Wyszukiwanie plików — program Find...................................................r............................... 99 4 Spis treści Rozdział 3. Dok, biurko i paski narzędzi...................................................h..... 109 Dok...................................................r...................................................r................................... 109 Konfiguracja Doka......................................r...................................................r......................... 110 Praca z Dokiem ...................................................r...................................................r................ 115 Pasek narzędzi Findera ...................................................r...................................................r.... 119 Projektowanie własnego biurka ...................................................r.......................................... 126 Menulet — brakujący podręcznik ...................................................r....................................... 128 Część II Aplikacje w Mac OS-ie X................................................. 131 Rozdział 4. Programy i dokumenty ...................................................h.............. 133 Uruchamianie programów w Mac OS-ie X ...................................................r......................... 133 Obsługa programów poprzez Dok ...................................................r..................................... 138 W jaki sposób dokumenty odnajdują swoich rodziców? ...................................................r.... 144 Sterowanie menu przy użyciu klawiatury ...................................................r.......................... 149 Okna dialogowe Save (Zachowaj) i Open (Otwórz) ...................................................r........... 153 Trzy typy programów: Cocoa, Carbon i Classic ...................................................r................. 159 Zalety technologii Cocoa...................................................r...................................................r.. 161 Instalacja programów w Mac OS-ie X ...................................................r................................. 168 Rozdział 5. Powrót do Mac OS-a 9...................................................h.............. 173 Dwie drogi do Mac OS-a 9 ...................................................r.................................................. 173 Classic — OS 9 wewnątrz Mac OS-a X...................................................r................................ 175 Restart w systemie Mac OS 9 ...................................................r.............................................. 187 Cztery sposoby na szybką zmianę systemu...................................................r........................ 189 Rozdział 6. Przenoszenie danych ...................................................h.................. 195 Przenoszenie danych między dokumentami ...................................................r...................... 195 Wymiana danych z innymi Macintoshami ...................................................r......................... 199 Wymiana danych z komputerami z Windows ...................................................r................... 204 Rozdział 7. Wprowadzenie do AppleScriptu ...................................................h 209 Uruchamianie gotowych skryptów AppleScript...................................................r................. 209 Tworzenie własnych skryptów AppleScript ...................................................r....................... 216 Nagrywanie skryptów w trybie obserwacji ...................................................r........................ 221 Zapisywanie skryptu ...................................................r...................................................r....... 226 Samodzielne tworzenie skryptów...................................................r....................................... 228 Dodatkowe źródła informacji..................................................r............................................... 236 Spis treści 5 Część III Komponenty Mac OS-a X ............................................... 239 Rozdział 8. Preferencje systemowe ...................................................h............... 241 Okno System Preferences...................................................r...................................................r. 241 Accounts (Konta)......................................r...................................................r........................... 243 CDs DVDs (Dyski CD i DVD)...................................................r......................................... 243 Classic ...................................................r...................................................r.............................. 244 ColorSync ...................................................r...................................................r......................... 244 Date Time (Data i czas) ...................................................r...................................................r245 Desktop (Biurko)...................................................r...................................................r.............. 247 Displays (Monitory) ...................................................r...................................................r......... 251 Dock (Dok) ...................................................r...................................................r....................... 254 Energy Saver (Oszczędny komputer) ...................................................r................................. 254 General (Ogólne) ...................................................r...................................................r.............. 258 International (Międzynarodowe) ...................................................r........................................ 259 Internet ...................................................r...................................................r............................. 264 Keyboard (Klawiatura)...................................r...................................................r..................... 265 Login Items (Rzeczy logowania) ...................................................r......................................... 265 Mouse (Mysz) ...................................................r...................................................r.................. 265 My Account (Moje konto) ...................................................r...................................................r 267 Network (Sieć).......................................r...................................................r.............................. 267 QuickTime...................................................r...................................................r........................ 267 Screen Effects (Efekty ekranowe) ...................................................r........................................ 268 Sharing (Wspólne)...................................................r...................................................r............ 271 Software Update ...................................................r...................................................r.............. 271 Sound (Dźwięk)........................................r...................................................r........................... 272 Speech (Mowa)...................................................r...................................................r................. 274 Startup Disk (Dysk startowy) ...................................................r............................................. 274 Universal Access (Uniwersalny dostęp) ...................................................r............................. 274 Rozdział 9. Darmowe programy ...................................................h................... 279 Darmowe programy w Mac OS-ie X...................................................r................................... 279 Przybornik Mac OS-a X ...................................................r...................................................r....308 Rozdział 10. Płyty CD, DVD i iTunes ...................................................h............ 333 Macintosh a dyski i dyskietki..................................................r............................................... 333 Nagrywanie płyt CD i DVD...................................................r................................................ 339 iTunes 3 — szafa grająca CD i MP3 ...................................................r.................................... 342 Odtwarzanie filmów DVD ...................................................r.................................................. 351 6 Spis treści Część IV Technologie w Mac OS-ie X............................................ 357 Rozdział 11. Jeden Mac, wielu użytkowników ................................................. 359 Konta użytkowników — wprowadzenie ...................................................r............................ 360 Tworzenie kont użytkowników ...................................................r.......................................... 361 Konfiguracja procesu logowania i wylogowywania ...................................................r........... 368 Logowanie do systemu ...................................................r...................................................r.... 373 Uproszczony Finder i inne ograniczenia...................................................r............................. 378 Wylogowywanie się ...................................................r...................................................r......... 382 Konto użytkownika root ...................................................r...................................................r.. 382 Rozdział 12. Obsługa sieci ...................................................h.............................. 385 Tworzenie sieci....................................r...................................................r................................ 386 Współdzielenie plików.................................r...................................................r....................... 388 Łączenie się z komputerami Windows ...................................................r............................... 405 Zarządzanie grupami ...................................................r...................................................r....... 412 Łączenie się z Macintoshem poprzez Internet ...................................................r.................... 415 Pęk kluczy i hasła...................................................r...................................................r............. 415 Rozdział 13. Grafika, czcionki i drukowanie...................................................h. 421 Obsługa drukarek ...................................................r...................................................r............ 421 Drukowanie..........................................r...................................................r............................... 424 Zarządzanie wydrukami ...................................................r...................................................r.. 429 Udostępnianie drukarki ...................................................r...................................................r...431 Pliki PDF ...................................................r...................................................r.......................... 432 Czcionki w Mac OS-ie X...................................................r...................................................r...434 Wygładzanie czcionek na ekranie ...................................................r....................................... 440 ColorSync ...................................................r...................................................r......................... 441 Obsługa grafiki w Mac OS-ie X ...................................................r........................................... 443 Skróty klawiaturowe do tworzenia zrzutów ekranowych...................................................r.. 445 Rozdział 14. Dźwięk, filmy, mowa i rozpoznawanie pisma............................ 447 Odtwarzanie dźwięków ...................................................r...................................................r... 447 Nagrywanie dźwięku...................................................r...................................................r.......450 Filmy QuickTime.......................................r...................................................r.......................... 453 Rozpoznawanie mowy...................................................r...................................................r..... 464 Macintosh zaczyna mówić ...................................................r.................................................. 473 Inkwell — rozpoznawanie pisma ...................................................r....................................... 478 Spis treści 7 Rozdział 15. Terminal — brama do Uniksa...................................................h... 485 Terminal ...................................................r...................................................r........................... 488 Nawigacja w Uniksie..................................r...................................................r......................... 490 Praca z plikami i katalogami ...................................................r............................................... 499 System pomocy w Uniksie...................................................r.................................................. 505 Preferencje Terminala................................r...................................................r.......................... 506 Sztuczki i porady..................................r...................................................r............................... 511 Rozdział 16. Zabawa z Uniksem ...................................................h.................... 513 Przenoszenie zablokowanych plików i katalogów ...................................................r............. 513 Włączenie konta użytkownika root...................................................r..................................... 525 Osiem narzędzi przydatnych w Uniksie ...................................................r............................. 526 Narzędzia dodatkowe...................................................r...................................................r......529 Łączenie poleceń ...................................................r...................................................r.............. 535 Rozdział 17. Włamywanie się do Mac OS-a X................................................. 539 Narzędzie podstawowe — TinkerTool ...................................................r............................... 539 Zmiana skrótów klawiaturowych ...................................................r....................................... 541 Modyfikacja grafiki w Mac OS-ie X ...................................................r.................................... 542 Zmiana ikony teczki domowej ...................................................r............................................ 546 Zmiana ikon w Finderze ...................................................r...................................................r.. 547 Modyfikacja poleceń menu ...................................................r................................................. 547 Część V Mac OS X w Internecie ...................................................u.. 551 Rozdział 18. Dostęp do Internetu, firewall i konto .Mac................................. 553 Dobra wiadomość ...................................................r...................................................r............ 553 Łączenie się poprzez modem...................................................r.............................................. 554 Połączenia szerokopasmowe...................................................r............................................... 558 Bezprzewodowa sieć AirPort...................................................r.............................................. 560 Systemowy firewall...................................................r...................................................r.......... 561 Przełączanie położeń...................................................r...................................................r........ 564 Multihoming...........................................r...................................................r............................. 565 Udostępnianie połączenia internetowego ...................................................r........................... 567 Usługi .Mac ...................................................r...................................................r...................... 571 Pliki z adresami internetowymi ...................................................r.......................................... 579 8 Spis treści Rozdział 19. Mail i Address Book ...................................................h.................. 581 Konfiguracja programu Mail...................................................r............................................... 581 Sprawdzanie poczty ...................................................r...................................................r......... 582 Tworzenie wiadomości ...................................................r...................................................r.... 585 Czytanie wiadomości ...................................................r...................................................r....... 592 Filtr antyspamowy ...................................................r...................................................r........... 605 Książka adresowa Address Book...................................................r........................................ 606 Rozdział 20. Sherlock 3, iChat i iCal ...................................................h............. 617 Sherlock 3 ...................................................r...................................................r......................... 617 iChat ...................................................r...................................................r................................. 625 iCal oraz iSync...................................................r...................................................r.................. 638 Rozdział 21. SSH, FTP, VPN i udostępnianie witryn....................................... 655 Udostępnianie witryn (Web Sharing)...................................................r.................................. 655 FTP ...................................................r...................................................r................................... 663 Zdalne łączenie się z Macintoshem...................................................r..................................... 664 Zdalny dostęp poprzez SSH ...................................................r............................................... 665 Wirtualne sieci prywatne ...................................................r...................................................r.669 Dodatki ...................................................u.......................................... 673 Dodatek A Instalacja Mac OS-a X 10.2 ...................................................h...... 675 Dodatek B Rozwiązywanie problemów ...................................................h...... 685 Dodatek C Krótki przewodnik dla użytkowników Macintoshy................... 703 Dodatek D Krótki przewodnik dla użytkowników Windows....................... 725 Dodatek E Dodatkowe informacje...................................................h............... 743 Dodatek F Skróty klawiaturowe Mac OS-a X .............................................. 747 Dodatek G Polskie litery w Mac OS-ie X ...................................................h... 751 Skorowidz ...................................................h...................................................h...... 755 8 Preferencje systemowe Centrum konfiguracji Macintosha stanowi program System Preferences — nowoczesny następca Panelu sterowania Windows i tablic kontrolnych w starszych wersjach Mac OS-a. Niektóre panele preferencji systemowych są wyjątkowo ważne, gdyż decydują, na przy- kład, o sposobie połączenia z Internetem, podczas gdy inne służą jedynie do zmiany in- terfejsu systemu. Ten rozdział przedstawia szczegółowo wszystkie panele preferencji systemowych. Tylko administrator systemu (porównaj rozdział 11.) może zmieniać ustawienia dotyczące wszystkich użytkowników określonego komputera. Są to, na przykład, ustawienia paneli Internet i Energy Saver (Oszczędny komputer). Mały znaczek kłódki w lewym dolnym rogu panelu (zobaciz rysunek 8.11) ostrzega użytkowników, że zmiany ustawień w tym oknie może dokonać jedynie administrator, który musi wprowadzić swoją nazwę i hasło. Okno System Preferences Program System Preferences można uruchomić, wybierając odpowiednie polecenie z me- nu a, klikając jego ikonę w Doku lub klikając dwukrotnie jego ikonę w teczce Applications. Po chwili pojawi się okno programu zawierające ikony pogrupowane według funkcji: Personal (Osobiste), Hardware (Sprzęt) itd. W systemie OS X 10.2 możliwe jest wyświetlenie wszystkich ikon w porządku alfabe- tycznym, co pokazano na dole rysunku 8.1. Pozwala to na szybkie odnalezienie panelu, którego nazwa jest znana (nie patrząc na ekran, powiedzmy szybko, w której grupie znaj- duje się ikona Date Time?). Poszczególne panele preferencji systemowych zostaną przed- stawione w tym rozdziale również w kolejności alfabetycznej. 240 Rozdział 8. Preferencje systemowe Rysunek 8.1. Na górze: należy kliknąć przycisk w prawym górnym rogu, aby ukryć pasek narzędzi. Można także zmodyfikować zawartość tego paska, przeciągając na niego ikony najczęściej otwieranych paneli. Na dole: w Jaguarze można wyświetlić wszystkie ikony w porządku alfabetSycznym. Aby to zrobić, należy wybrać z menu polecenie View: Show All Alphabetically (Widok: Pokaż alfabetycznie). W ten sposób nie tylko oszczędza się trochę miejsca, ale i ułatwia sobie odnalezienie żądanego panelu, gdyż ukryto kategorie preferencji Kliknięcie wybranej ikony powoduje wyświetlenie powiązanego panelu w głównym oknie System Preferences oraz ukrycie pozostałych ikon. Istnieje kilka sposobów ponownego wyświetlenia wszystkich ikon: Szybko: klikając ikonę Show All (Pokaż wszystkie) w lewym górnym rogu okna lub przy • użyciu skrótu X-L. Teraz można przejść do innego panelu. Szybciej: wybierając nazwę nowego panelu w menu View (Widok). • Najszybciej: klikając ikonę szukanego panelu na pasku narzędzi. Należy umieścić tam • wszystkie często odwiedzane panele (zobacz rysunek 8.1). Kolejność ikon w pasku narzędzi można zmienić, przeciągając je w lewo lub w prawo. Aby usunąć ikonę, należy wyciągnąć ją z paska. Można także ukryć pasek narzędzi, klikając owalny przycisk w prawym górnym rogu okna. Od tego momentu zmiana aktywnego panelu odbywa się poprzez menu Edit (Widok). CDs DVDs (Dyski CD i DVD) 241 Accounts (Konta) W tym panelu umieszczono listę wszystkich użytkowników, którzy mogą zalogować się na danym Macu. Panel Accounts (Konta) służy do zmiany nazwy użytkownika, obrazków startowych oraz uprawnień dostępu do różnych funkcji systemu. Wszystkie te opcje zo- staną opisane w rozdziale 11. CDs DVDs (Dyski CD i DVD) Ten przydatny panel (zobacz rysunek 8.2) jest nowością w Mac OS-ie X 10.2 i służy do wybrania operacji wykonywanych przez komputer po włożeniu do napędu płyty CD lub DVD. Włożenie płyty muzycznej spowoduje, na przykład, uruchomienie programu iTunes (zobacz rozdział 10.) w celu odtworzenia kolejnych utworów lub przekształcenia ich do postaci plików MP3. Program iPhoto może uruchamiać się automatycznie po wy- kryciu płyty zawierającej zdjęcia (na przykład Kodak Photo CD). Umieszczenie w napę- dzie filmu DVD będzie związane z uruchomieniem aplikacji DVD Player. Rysunek 8.2. W panelu CDs DVDs (Dyski CD i DVD) można wybrać czynSność wykonywaną przez komputer po włożeniu do napędu różnego rodzaju płyt CD Dla każdego rodzaju dysku (czysta płyta CD lub DVD, muzyczna płyta CD, płyta ze zdjęciami lub film DVD) dostępna jest odrębna rozwijana lista z następującymi opcjami: Ask what to do (Zapytaj co zrobić). Po włożeniu czystej płyty pojawi się okno dialogowe • pytające użytkownika o chęć nagrania na płytę własnych danych. • Open iDVD, iTunes, iPhoto, DVD Player (Otwórz iDVD, iTunes, iPhoto, DVD Player). Po włożeniu dysku komputer może automatycznie uruchomić wybraną aplikację. Jeśli używamy innego programu do odtwarzania plików MP3 niż iTunes, możemy wybrać opcję Open other application (Otwórz inny program). 242 Rozdział 8. Preferencje systemowe Run script (Uruchom skrypt). Ta opcja pozwoli na wykazanie się własnymi • umiejętnościami tym wszystkim, którym spodobało się pisanie skryptów AppleScript (zobacz rozdział 7.). Można, na przykład, napisać skrypt, który po włożeniu czystej płyty CD automatycznie skopiuje na nią teczkę domową. Ignore (Ignoruj). Komputer nie wykona żadnej operacji po włożeniu dysku. • Classic Dzięki środowisku Classic w Mac OS-ie X można uruchamiać programy napisane dla star- szych wersji systemów. Panel Classic służy do uruchamiania, zatrzymywania i restartowania tego środowiska (zobacz rozdział 5.). ColorSync Ten panel preferencji stanowi część większego zestawu oprogramowania, którego głównym zadaniem jest zapewnienie wierności kolorów zeskanowanych rysunków lub cyfrowych zdjęć. ColorSync jest odpowiedzialny za wszystkie operacje wykonywane na takich mate- riałach — od skanowania poprzez wyświetlanie na monitorze aż po drukowanie. Szcze- gółowy opis tej technologii znajduje się w rozdziale 13. Preferencje systemowe — kulisy działania Cały program System Preferences stanowi po prostu zbiór graficznych nakładek pozwalających zmieniać ustawienia Uniksa. Jeśli Czytelnik zna dobrze ten system operacyjny, może całkowicie pominąć preferencje systemowe. Polecenie defaults pozwala na dokonanie zmian wszystkich opisanych w tym rozdziale ustawień bezpośrednio w oknie Terminala. Poszczególne panele preferencji są pakietami znajdującymi się w różnych folderach teczki Library. Podstawowe panele systemowe można odnaleźć w teczce System: Library: PreferencePanes. Mac OS X sprawdza także obecność teczki Network: Library: PreferencePanes. Jeśli taki folder istnieje, to niektóre znajdujące się w nim pliki są wyświetlane w oknie System Preferences. Program System Preferences można rozszerzyć o dodatkowe moduły umiesz- czane w teczce Home: Library: PreferencePanes. Administrator komputera może utworzyć folder PreferencePanes w głównej teczce Library, dzięki czemu wszyscy użytkownicy danego Maca (zobacz rozdział 11.) uzyskają dostęp do nowych paneli preferencji. Przykładem dodatkowego panelu ustawień jest program TinkerTool 2, który został opisany szczegółowo w rozdziale 17. Wszystkie nowe panele pojawiają się w oknie System Preferences w nowej kategorii o nazwie Other (Inne). Dzięki tej opcji każdy użytkownik Maca może dysponować innym zestawem paneli preferencji. Date Time (Data i czas) 243 Date Time (Data i czas) Kwestia precyzyjnego odmierzania czasu odgrywa dla użytkownika ogromną rolę. Wszyst- kie utworzone i zapisywane pliki są oznaczane znacznikiem czasowym. Również e-maile wysyłane i odbierane przez Maca zawsze zawierają informacje o dacie i godzinie. Panel Date Time (Data i czas) służy do ustawiania wbudowanego zegara komputera. Zakładka Date Time (Data i czas) Aby zmienić miesiąc i rok, należy kliknąć małe strzałki znajdujące się w sekcji Today’s Date (Dzisiejsza data) po obu stronach nazwy miesiąca i roku. Teraz można wybrać dzień miesiąca, klikając odpowiednią datę w widoku kalendarza. Nie wolno zapomnieć o klik- nięciu przycisku Save (Zachowaj)! Jeśli włączona została opisana poniżej opcja Network Time (Czas sieciowy), nie będzie trzeba ustawiać daty, godziny ani strefy czasowej. Aby ustawić zegar, należy kliknąć jedną z liczb w polu czasu w sekcji Current Time (Bieżący czas). Teraz można zmienić aktualną godzinę, minuty lub sekundy, wprowadzając odpo- wiednie wartości lub klikając miniaturowe strzałki. Aby przejść do kolejnej pozycji w polu czasu, trzeba wcisnąć klawisz Tab. Bieżący czas można także ustawić, przeciągając od- powiednie wskazówki zegara analogowego. Po dokonaniu wszystkich zmian należy kliknąć przycisk Save (Zachowaj). Jeśli ustawiony został błędny czas, można przywrócić poprzednie ustawienia, klikając przycisk Revert (Przywróć). Darmowe narzędzie do obliczania stref czasowych Zakładka Time Zone (Strefa czasowa) w panelu Date Time (Data i czas) może być wykorzystana do dokładnego obliczenia różnicy czasowej między dwoma dowol- nymi punktami na Ziemi. Aby użyć tej funkcji, należy włączyć zegar w pasku menu i ustawić opcję View as Text (Pokaż jako tekst). Trzeba się także upewnić, że usta- wiono właściwą strefę czasową. Aby obliczyć różnicę czasową, należy otworzyć zakładkę Time Zone (Strefa czasowa), zapamiętać aktualną godzinę, a następnie przesunąć wskaźnik na inną część świata. W czasie przesuwania można zaobserwować zmianę godziny wyświetlanej przez zegar. Jest to spowodowane przejściem do kolejnych stref czasowych. Porównując początkową godzinę oraz czas wyświetlony po przejściu do wybranej strefy, można z łatwością ustalić różnicę czasową między dwoma dowolnymi punktami. 244 Rozdział 8. Preferencje systemowe Zegar na pasku menu może wyświetlać czas w formacie 12- lub 24-godzinnym (na przykład godzinę 5:30 PM lub 17:30). Aby zmienić to ustawienie, należy przejść do zakładki i włączyć lub wyłączyć opcję Use the 24-hr. clock (Użyj formatu 24-godzinnego). Należy jednak zauważyć, że ta opcja wpływa jedynie na zegar na pasku menu, a nie na wszystkie inne daty (takie jak daty modyfiikacji plików w widoku listy). Aby zmienić to ustawienie, trzeba przejść do panelu International (Międzynarodowe) znajdującego się w preferencjach systemowych i wybrać zakładkę Time (Czas). Tutaj dostępne są opcje 24-Hour clock (Zegar 24-godzinny) i 12-Hour clock (Zegar 12-godzinny). Zakładka Time Zone (Strefa czasowa) Ustawienie właściwej strefy czasowej odgrywa dla komputera ogromną rolę. Jeśli nie zostanie to wykonane, to wszystkie wysyłane e-maile i dokumenty będą oznaczone nie- właściwą datą i godziną. System nie będzie mógł ustalić, które pliki są nowsze, a które starsze. Sposób wyboru strefy czasowej na mapie pokazano na rysunku 8.3. Rysunek 8.3. Ustawienie strefy czasowej wymaga wykonania dwóch kroków. Należy przejść do zakładki Time Zone (Strefa czasowa) i kliknąć właściwy region na mapie świaSta, a następnie użyć rozwijanej listy, aby wybrać Polskę Desktop (Biurko) 245 Zakładka Network Time (Czas sieciowy) Po włączeniu opcji serwera czasu komputer będzie automatycznie ustawiał zegar syste- mowy według informacji uzyskanych z bardzo dokładnego zegara atomowego. Należy włączyć opcję Use a network time server (Użyj sieciowego serwera czasu), wybrać jeden z dostępnych serwerów i kliknąć przycisk Set Time Now (Ustal czas teraz). Macintosh natychmiast połączy się z Internetem i ustawi własny zegar. Jeśli Czytelnik posiada stałe łącze internetowe (na przykład poprzez modem kablowy lub DSL), może na stałe włączyć opcję Use a network time server (Użyj sieciowego serwera czasu), dzięki czemu zegar systemowy zawsze będzie wskazywał właściwą godzinę. Tę opcję należy wyłączyć, jeśli łączy się z Internetem poprzez modem, gdyż komputer będzie samodzielnie próbował nawiązać połączenie w celu synchronizacji zegara. Zakładka Menu Bar Clock (Zegar w pasku menu) Na zakładce Menu Bar Clock (Zegar w pasku menu) można włączyć lub wyłączyć zegar wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli zaznaczona zostanie opcja Show the date and time in the menu bar (Pokaż datę i czas w pasku menu), będzie można wybrać zegar cyfrowy (Text) lub analogowy (Icon). Zegar cyfrowy udostępnia wiele opcji wyświetlania aktualnego czasu — na ekranie mogą pojawić się sekundy, a separatory godzin i minut mogą pulsować. Zegar na pasku menu zawsze wyświetla aktualną godzinę. Aby sprawdzić bieżącą datę, należy po prostu kliknąć zegar. Spowoduje to rozwinięcie menu, w którym można także przełączyć typ wyświetlanego zegara (analogowy lub cyfrowy). A teraz coś dla miłośników Uniksa. Datę i czas można zmienić także poprzez Terminal (zobacz rozdział 15.). Należy wpisać polecenie sudo (porównaj rozdział 16.), a następnie rozkaz date 200304051755.00 i wcisnąć Enter (200304051755.00 oznacza datę 5 kwietnia 2003 roku i godzinę 17:55). Ta metoda może być szybsza, niż użycie panelu Date Time (Data i czas) w preferencjach systemowych. Desktop (Biurko) W panelu Desktop (Biurko) można wybrać nowy rysunek, który upiększy ekran komputera. Apple dołączył do Mac OS-a X kilkadziesiąt gotowych obrazków biurka, ale oczywiście można wybrać także własne rysunki i zdjęcia. Począwszy od OS-a X 10.2 obrazki mogą nawet zmieniać się automatycznie co pewien czas. 246 Rozdział 8. Preferencje systemowe Kolekcja rysunków Apple’a W systemie Mac OS X dostępne są cztery zbiory obrazków biurka; są to zarówno zdjęcia w stylu National Geographic, jak i obrazki wypełnione jednolitym kolorem. Aby wybrać obrazek biurka, należy wybrać jedną z kategorii znajdujących się na rozwijanej liście Collections (Zbiory), co pokazano na rysunku 8.4. Poszczególne zbiory mają nazwy Apple Background Images, Nature (Natura), Abstract i Solid Colors (Kolory jednolite). Rysunek 8.4. Dzięki rozwijanej liście Collections (Zbiory) można przejrzeć całą teczkę zdjęć lub rysunków, zanim podjęta zostanie decyzja co do konkretnego obrazSka. Aby wyświetlić miniaturki rysunków, należy wybrać na liście Collections (Zbiory) polecenie Choose Folder (Zaznacz teczkę) i przejść do folderu z obrazkami. Kliknięcie jednej z miniaturek spowoduje przeniesienie rysunku na biurko Należy teraz kliknąć wybraną miniaturkę, aby ustawić ją jako obrazek biurka. Nie ma po- trzeby usuwania wcześniejszego rysunku, gdyż system automatycznie dokonuje zamiany. Wiele obrazków biurka Apple’a jest dostępnych w dwóch wersjach. Rozciągnięte w poziomie rysunki mogą być umieszczone na panoramiciznym ekranie Apple Cinema Display lub wyświetlaczu PowerBooka G4 Titanium. Własne obrazki biurka — przeszukiwanie teczki Praca na Macu będzie znacznie przyjemniejsza, jeżeli na biurku umieszczone zostanie własne zdjęcie lub rysunek. Do tego celu można wykorzystać cyfrową fotografię, zeska- nowany rysunek lub grafikę zapisaną w praktycznie dowolnym formacie (JPEG, PICT, GIF, TIFF, PDF lub plik Photoshopa). Desktop (Biurko) 247 Aby wyszukać właściwy obrazek, należy użyć rozwijanej listy Collections (Zbiory), która pozwala na przejście do teczki Home: Pictures lub wybranie innej teczki. Na liście znajdują się także ostatnio używane foldery z rysunkami. Po odnalezieniu żądanej teczki można wyświetlić miniaturki zawartych w niej obrazków, co pokazano na rysunku 8.4. Własne obrazki biurka — przeciągnięcie rysunku Jeśli znane jest dokładne położenie wybranego rysunku, można zaoszczędzić sobie kło- potu z nawigacją po teczkach. Wystarczy przeciągnąć plik na miniaturowy obraz biurka w panelu Desktop (Biurko). Wybrany obrazek pojawi się najpierw na tym podglądzie, a następnie wypełni cały ekran. Własne obrazki biurka — użycie iPhoto Jeśli użytkownik korzysta do organizacji swojej kolekcji zdjęć z darmowego programu Apple iPhoto, to w celu ustawienia nowego obrazka biurka wystarczy zaznaczyć żądaną miniaturkę, kliknąć przycisk Share na dole okna iPhoto, a następnie kliknąć przycisk Desktop. Wybrane zdjęcie natychmiast pojawi się na monitorze. Opcje obrazka biurka Niezależnie od metody wyboru obrazka biurka, należy pamiętać o pewnej istotnej kwestii. W większości przypadków rysunek ma inne wymiary niż rozdzielczość ekranu (na przy- kład 1024×768 pikseli). Choć można dokonać edycji obrazka w programie graficznym, to istnieją prostsze sposoby. W Mac OS-ie X 10.2 dostępna jest specjalna lista rozwijana (po prawej stronie podglądu obrazka; zobacz rysunek 8.4) z następującymi opcjami: Fill screen (Pełny ekran). To polecenie powiększa lub pomniejsza rysunek, aby zapełnić • cały ekran. Jeśli wybrany obrazek jest zbyt mały, to zmiana rozdzielczości da mało atrakcyjne efekty. Jeśli rysunek jest zbyt duży, a jego wymiary nie odpowiadają wymiarom ekranu, to jego krawędzie zostaną obcięte. Warto jednak wiedzieć, że w przeciwieństwie do opcji Stretch (Rozciągnij), polecenie Fill screen (Pełny ekran) nie powoduje powstania zniekształceń. Stretch to fill screen (Rozciągnij, by wypełnić ekran). Opcji tej należy użyć na własną • odpowiedzialność, gdyż może znacznie ścisnąć duże rysunki lub rozciągnąć poziomo lub pionowo małe obrazki. Wyniki takiej operacji bywają dość zabawne. • Center (Na środku). To polecenie powoduje umieszczenie rysunku na środku ekranu. Jeśli obrazek jest większy od ekranu, to widoczna będzie tylko jego centralna część, a krawędzie zostaną obcięte. Zbyt mały rysunek nie zapełni całego monitora, ale spowoduje pojawienie się pustych „ramek” przy krawędziach ekranu. Pewnym rozwiązaniem jest użycie specjalnego 248 Rozdział 8. Preferencje systemowe przycisku (zobacz rysunek 8.4) do wyboru koloru takiej ramki. Kliknięcie tego przycisku spowoduje pojawienie się narzędzia Color Picker (Próbnik kolorów), które zostało przedstawione w rozdziale 4. • Tile. Jeśli wybrany rysunek jest mniejszy od rozmiarów ekranu, to Mac OS X wybierze tę opcję automatycznie. To polecenie powoduje wielokrotne powtórzenie tego samego wzorca, dzięki czemu pokryty zostanie cały ekran. Oczywiście żadna operacja nie jest wykonywana, jeśli obrazek jest większy od ekranu. W tym przypadku widoczna jest tylko środkowa część rysunku. Automatyczna zmiana obrazków biurka Każdy nowy obrazek biurka, jeśli będzie wyświetlany każdego dnia, po pewnym czasie utraci swoją atrakcyjność. Z tego powodu Apple wprowadził w Mac OS-ie X 10.2 funkcję losowej zmiany obrazków. Należy utworzyć teczkę z rysunkami, które mają być wykorzystywane jako obrazki biurka (może to być, na przykład, zbiór fotografii cyfrowych), a następnie rozwinąć listę Collections (Zbiory) i wybrać polecenie Choose Folder (Zaznacz teczkę). Teraz będzie można wskazać teczkę. Jeśli na liście wybierana zostanie opcja Pictures Folder, uzyskany zostanie dostęp do wszystkich zdjęć i rysunków w teczce Home: Pictures. Należy zaznaczyć teraz opcję Change picture (Zmieniaj obrazek) na dole okna dialogowego. Używając rozwijanej listy, można wybrać częstotliwość zmiany obrazka biurka: when waking from sleep (budząc się ze snu), every day (codzień), every 15 minutes (co 15 minut), a nawet every 5 seconds (co 5 sekund). Wszystkie teczki pod ręką Funkcja wyboru obrazka biurka z teczki zawierającej rysunki jest bardzo wygodna, ale ma jedno, dość istotne ograniczenie — można wskazać tylko jedną teczkę. System nie zauważy żadnych podkatalogów znajdujących się w środku. To ograniczenie jest szczególnie dotkliwe dla użytkowników programu iPhoto, który umieszcza zdjęcia w teczkach o dość skomplikowanej strukturze. Czy ozna- cza to, że nie będzie można wyświetlić na ekranie całej kolekcji obrazków? Na szczęście Jaguara można oszukać. Należy uruchomić iPhoto, utworzyć nowy album na liście po lewej stronie okna i nadać mu dowolną nazwę, na przykład Obrazki biurka. Do tego albumu trzeba teraz przeciągnąć wszystkie zdjęcia, które mają być wykorzystane jako obrazki biurka. Może to być nawet cała biblioteka fotografii. iPhoto utworzył w folderze Home: Pictures: iPhoto Library: Albums nową teczkę z pseudonimami wszystkich zdjęć. Teraz można wskazać tę teczkę poprzez roz- wijaną listę Choose Folder (Zaznacz teczkę). Displays (Monitory) 249 Można zaznaczyć również opcję Random order (W kolejności losowej). Jeśli to nie zostanie zrobione, to obrazki biurka będą się zmieniały w kolejności alfabetycznej nazw rysunków. Od tej chwili obrazki będą się zmieniały automatycznie, a biurko Maca nigdy już nie będzie takie samo. Displays (Monitory) Panel Displays (Monitory) zawiera wszystkie ustawienia monitorów, takie jak rozdzielczość, liczba wyświetlanych kolorów oraz opcje kalibracji koloru i jasności. Dostępne elementy sterujące są zależne od używanego monitora. Poniżej przedstawiono najczęściej wystę- pujące opcje. Zakładka Display (Monitor) W tej zakładce znalazły się najważniejsze ustawienia monitora: Resolution (Rozdzielczość). Wszystkie monitory i wyświetlacze Maców mogą • powiększać i pomniejszać obraz na ekranie, aby dopasować się do wykonywanych zadań. Ta operacja jest wykonywana poprzez zmianę rozdzielczości, czyli liczby pikseli wyświetlających obraz. Na liście Resolution (Rozdzielczość) znajdują się wszystkie obsługiwane przez monitor ustawienia rozdzielczości, na przykład 800×600, 1024×768 itd. Po wybraniu niskiej rozdzielczości (na przykład 800×600) piksele tworzące obraz powiększają się, przez co wszystkie okna są większe. Należy użyć tego ustawienia w czasie oglądania niewielkich filmów QuickTime, dzięki czemu na ekranie będą wydawały się większe. Monitor pracujący w wyższej rozdzielczości (takiej jak 1024×768) wyświetla mniejsze okna i ikony, ale pokazuje większy obszar. To ustawienie będzie przydatne, na przykład, w czasie składania gazety, kiedy konieczne będzie wyświetlenie rozkładówki. Rozmyty obraz na ekranie LCD Właśnie przełączyłem mojego iBooka z 2001 roku na rozdzielczość 800×600, gdy nagle obraz stał się niewyraźny i brzydki. Jak mogę to naprawić? W przypadku wielu wyświetlaczy LCD (nie tylko w komputerach przenośnych) obraz wygląda dobrze tylko w jednej rozdzielczości — najwyższej. Jest to tak zwana macierzysta rozdzielczość danego ekranu. Dzieje się tak, gdyż każdy piksel ekranu LCD ma stałą wielkość. Po przełączeniu na niższą rozdzielczość komputer próbuje połączyć dwa sąsiadujące piksele, ale wynik nie wygląda zachęcająco. Tradycyjne monitory z kineskopem działają po- prawnie, gdyż działo elektronowe potrafi zmniejszać i powiększać piksele. 250 Rozdział 8. Preferencje systemowe Colors (Kolory). Nowoczesne monitory udostępniają różne ustawienia głębi kolorów, • czyli liczby kolorów jednocześnie wyświetlanych na ekranie. W większości przypadków rozwijana lista Colors (Kolory) zawiera tylko dwie opcje: Thousands (Tysiące) i Millions (Miliony). Tryb 256 kolorów jest zwykle niedostępny, chyba że wyłączona zostanie opcja Show modes recommended by display (Pokaż tryby zalecane przez monitor), co pokazano na rysunku 8.5. Rysunek 8.5. Jeśli niektóre ustawienia w panelu Colors (Kolory) nie są dostępne, należy wyłączyć opcję Show modes recommended by display (Pokaż tryby zalecane przez monitor). Po wybraniu „nieautoryzowanego” ustawienia komputer poprosi o potwierdSzenie chęci wykonania tej operacji. Jeżeli obraz będzie wyświetlany nieprawidłowo, system przywróci poprzednie ustawienia po 15 sekundach Jeszcze kilka lat temu wybranie większej głębi kolorów mogło spowodować pewien spadek wydajności Maca. Przyczyną tego była konieczność obliczenia koloru każdego z tysięcy pikseli tworzących wyświetlany obraz. Obecnie takie ograniczenie liczby kolorów już nie istnieje. Z tego powodu warto wybrać oopcję Millions (Miliony), w której najlepiej wyglądają zdjęcia cyfrowe. Jeśli Mac OS X nie rozpoznał drugiego monitora podłączoneigo w czasie „snu” Maca, należy przełączyć menu Colors (Kolory) na Thousands (Tysiące), a następnie z powrotem na Millions (Miliony). W wielu przypadkach spowoduje to włączenie obsługi dodatkowego monitora. Refresh Rate (Odświeżanie). Ta rozwijana lista pozwala na zmianę częstotliwości • odświeżania ekranu przez działo elektronowe monitora. Należy wybrać ustawienie, które powoduje najmniej drgań obrazu. Opcja Refresh Rate (Odświeżanie) nie jest dostępna dla ekranów LCD. Displays (Monitory) 251 Brightness (Jasność) i Contrast (Kontrast). Trzeba tak użyć tych suwaków, aby uzyskać • najlepszą jakość obrazu w określonych warunkach oświetleniowych. Zwykle kontrast jest ustawiany na maksimum, a jasność mniej więcej na wartość znajdującą się w połowie suwaka. Regulacja kontrastu nie jest dostępna dla ekranów LCD. Wszystkie komputery przenośne Apple’a oraz większość monitorów i klawiatur tej firmy ma specjalne klawisze do zmiany ustawień jasności. Ustawienia programowe są tylko uzupełnieniem. W przypadku posiadania starej klawiatury Apple’a do regulacji jasności można użyć klawiszy F14 i F15. Głębię kolorów i rozdzielczość ekranu można zmieniać bez pośrednictwa programu System Preferences. W tym celu należy zaznaczyć opcję Show Displays in menu bar (Pokaż Monitory w pasku menu), co spowoduje dodanie menuletu Monitors (porównaj rozdział 3.) po prawej stronie paska menu. Zakładka Geometry (Geometria) Ta zakładka pojawia się tylko na starszych Macach z wbudowanym monitorem CRT, czyli na eMacach oraz starszych kolorowych iMacach. Dostępne tu ustawienia służą do regu- lacji położenia, wielkości i nachylenia obrazu na ekranie. Zakładka Geometry (Geometria) będzie szczególnie przydatna dla posiadaczy starzejących się monitorów. Warto skorzystać z możliwości usunięcia czarnych ramek przy krawędziach ekranu, gdyż to miejsce po prostu marnuje się. Należy kliknąć przycisk Height/Width (Wysokość/Szerokość), a następnie użyć przycisków w pobliżu prawego dolniego rogu miniaturowego monitora, aby powiększyć obraz pionowo i poziomo. W wielu przypadkach procedura ta wymaga również wyceintrowania obrazu. Zakładka Arrange Już od zarania ery kolorowych monitorów Macintoshe oferowały możliwość obsługi kilku monitorów przyłączonych do komputera. Niektóre z nich wyświetlają ten sam obraz na obu ekranach (tak zwany lustrzany ekran), co może być przydatne, na przykład, w czasie prezentacji lub w klasie szkolnej. Niektóre modele komputerów traktują oba monitory jako wspólny ekran roboczy. Na większym ekranie można umieścić, na przykład, rysunek Photoshopa, podczas gdy na mniejszym znajdują się wszystkie palety i narzędzia tego programu. Aby przełączyć się między monitorami, wystarczy przesunąć wskaźnik myszy w wybrane miejsce. Ta wspaniała funkcja jest obsługiwana przez wszystkie Macintoshe z dodatkowym wyj- ściem wideo, takie jak PowerBook, iBook, iMac i eMac. Aby przyłączyć dodatkowy moni- tor, wystarczy uśpić komputer. Program System Preferences udostępnia oddzielne okna Displays (Monitory) dla każdego monitora, co pozwala na niezależną zmianę głębi kolorów i rozdzielczości. Również me- nulet Display pokazuje dwa zestawy ustawień. 252 Rozdział 8. Preferencje systemowe Jeśli komputer potrafi wyświetlić inny obraz na każdym monitorze, to w panelu Displays (Monitory) będzie dostępna zakładka Arrange z miniaturką każdego ekranu. Przeciągając miniaturki, można wybrać sposób „przyłączenia” obu urządzeń. Większość użytkowni- ków umieszcza drugi monitor po prawej stronie pierwszego, ale można je rozlokować nawet jeden nad drugim. Oczywiście fizyczne urządzenia powinny znajdować się w iden- tycznym położeniu, ale nie jest to wymogiem. To jeszcze nie koniec zabawy. Czy na pierwszej miniaturce widać mikroskopijny pasek menu? Można go przeciągnąć na ikonę drugiego monitora, co spowoduje analogiczną zmianę w rzeczywistości. Należy zauważyć także, że Macintosh potrafi wyświetlać różne wygaszacze ekranu na każdym z monitorów! Zakładka Color (Kolor) Ta zakładka służy do kalibracji monitora i utworzenia dokładnego profilu ColorSync. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 13. Dock (Dok) Rozdział 3. zawiera dokładne omówienie Doka i panelu preferencji systemowych o tej samej nazwie. Energy Saver (Oszczędny komputer) Panel Energy Saver (Oszczędny komputer) ma ogromne znaczenie dla każdego użytkownika. Wyłączenie ekranu po pewnym czasie braku aktywności przedłuża życie monitora. Uśpie- nie komputera pozwala zmniejszyć wydatki na energię elektryczną. Prawidłowe ustawienia dysku twardego i ekranu znacznie przedłużają czas pracy baterii komputera przenośnego. Ustawienia usypiania Po otworzeniu panelu Energy Saver (Oszczędny komputer) pojawiają się dwa suwaki. Jeden z nich jest początkowo niedostępny. Jeśli nie widać tych suwaków, należy kliknąć przycisk Show Details (Pokaż szczegóły). Suwaki są domyślnie ukryte na komputerach przenośnychi. Górny suwak decyduje o czasie uśpienia Maca. Minimalna wartość to jedna minuta braku aktywności, a maksymalna to Never (Nigdy). Aktywność jest definiowana jako ruch myszy, praca na klawiaturze lub przesyłanie danych przez Internet. System nigdy nie uśpi kom- putera w połowie procesu pobierania plików. Energy Saver (Oszczędny komputer) 253 Po upływie wyznaczonego czasu ekran zostaje wyłączony, dysk twardy przestaje się obracać, a częstotliwość pracy procesora spada prawie do zera. Oznacza to, że Macintosh śpi i zużywa bardzo mało prądu. Aby obudzić komputer, wystarczy wcisnąć dowolny kla- wisz lub poruszyć myszą. Wszystkie programy i dokumenty ciągle będą obecne na ekranie. Aby wyłączyć funkcję usypiania, należy przeciągnąć suwak do pozycji Never (Nigdy). Aby uzyskać większą kontrolę nad procesem usypiania, należy włączyć drugi suwak, zaznaczając opcję Use separate time to put the display to sleep (Oddzielny czas dla usypiania monitora), co pokazano na rysunku 8.6. Rysunek 8.6. Na górze: tak wygląda panel Energy Saver (Oszczędny komputer) po pierwszym uruchomieniu na komputerze przenośnym. Komputer stacjonSarny oferuje mniej opcji. Na dole: kliknięcie przycisku Show Details (Pokaż szczegóły) zmienia zawartość oknSa Energy Saver (Oszczędny komputer). Jeśli włączona zostanie opcja Use separate time to put the Sdisplay to sleep (Oddzielny czas dla usypiania monitora), będzie można ustawić czas wyłączania ekranu. Można Stakże skorzystać z opcji Put the hard disk to sleep when possible (Uśpij dysk, gdy to możliwe). W tym przypadku nie jest już dostępny suwak, ponieważ wewnętrzne procesy systemowe i aktywność sieciowa mSogą uniemożliwić uśpienie dysku 254 Rozdział 8. Preferencje systemowe Funkcja wcześniejszego usypiania monitora odgrywała ogromną rolę w starszych sys- temach Apple’a, ponieważ komputer przechodził w tak zwany lekki sen. Po upłynięciu określonego czasu monitor był wygaszany, ale budził się natychmiast po użyciu myszy lub klawiatury. Oczywiście nie dawało to znacznych oszczędności energii, ale chroniło ekran. Dużą zaletą tego rozwiązania był fakt, że użytkownik nie musiał oczekiwać ponad dziesięć sekund na obudzenie całego komputera. Mac z zainstalowanym systemem OS X budzi się prawie natychmiast. Nie istnieją więc żadne przyczyny, dla których ekran należałoby usypiać niezależnie od samego komputera. W panelu Energy Saver (Oszczędny komputer) nie ma już opcji włączania i wyłączania komputera o określonej godzinie. Na szczęście istnieje rozwiązanie zastępcze. Można uruchomić Maca w systemie OS 9 i użyć starej tabliicy kontrolnej Energy Saver do zdefiniowania pory włączenia komputera. Potem wyibrać Mac OS-a X w tablicy kontrolnej Startup Disk i wyłączyć komputer. Mac włączy się o określonej godzinie i uruchomi system Mac OS X. Opcje dla komputera przenośnego Panel Energy Saver (Oszczędny komputer) zmienia swój wygląd na komputerze przeno- śnym (zobacz rysunek 8.6). Jest to spowodowane znacznie większą rolą, jaką zarządzanie energii odgrywa dla laptopa — w tym przypadku liczy się każdy elektron. Rozwijana lista Optimize Energy Settings (Optymalizuj ustawienia) oferuje wiele ustawień oszczędzania energii, które można wykorzystać w różnych sytuacjach: Opcja Automatic (Automatycznie) wykrywa, czy komputer jest przyłączony do źródła • prądu. W takim przypadku system przechodzi w opisany poniżej tryb Highest Performance (Największa wydajność). W czasie pracy wykorzystującej baterie komputer automatycznie przełącza się w tryb Longest Battery Life (Najdłuższa trwałość baterii). Dzięki opcji Automatic (Automatycznie) zapewniona jest maksymalna wydajność w biurze oraz długi czas pracy przy zasilaniu bateryjnym w terenie. Opcja Highest Performance (Największa wydajność) ustawia oba suwaki usypiania • w tryb Never (Nigdy), dzięki czemu ekran nigdy nie zostanie wygaszony. Jeśli suwaki nie są widoczne, należy kliknąć przycisk Show Details (Pokaż szczegóły). Wybranie tej opcji powoduje wyłączenie opcji Put the hard disk to sleep when possible (Uśpij dysk, gdy to możliwe), dzięki czemu dysk twardy nie będzie wyłączany, a także włączenie wszystkich trzech ustawień na zakładce Options (Opcje). Opcja Longest Battery Life (Najdłuższa trwałość baterii) usypia ekran już po jednej • minucie braku aktywności, natomiast cały komputer zapada w sen po pięciu minutach. Dysk twardy jest wyłączany, jeśli tylko jest to możliwe. Zapewnia to maksymalny czas pracy z baterii. Choć nie jest to nigdzie zaznaczone, opcja ta powoduje także zwolnienie tempa pracy procesora. Energy Saver (Oszczędny komputer) 255 Opcja DVD Playback (Odtwarzanie DVD) pozostawia włączony komputer, ekran • i napęd DVD, ale usypia dysk twardy, jeśli tylko jest to możliwe. Dzięki takiej konfiguracji użytkownik nigdy nie przegapi momentu, w którym Bogusław Linda strzela do bandziorów. Choć zapotrzebowanie na prąd jest spore, to opcja DVD Playback (Odtwarzanie DVD) nie jest tak żarłoczna jak ustawienie Highest Performance (Największa wydajność). • Tryb Presentations (Prezentacje) przypomina ustawienie DVD Playback (Odtwarzanie DVD) z jednym wyjątkiem — napęd DVD nie jest wykorzystywany. Ten tryb może odegrać ogromną rolę w karierze użytkownika, gdyż komputer nie uśnie w środku prezentacji prowadzonej dla zarządu firmy. Ustawienie Custom (Własne) oznacza, że nie wybrano żadnej z powyższych opcji. • Każda zmiana suwaka lub wybranie opcji spowoduje przełączenie rozwijanej listy właśnie na tę opcję. Należy jednak pamiętać, że dokonane ustawienia nie zostaną zapamiętane. Jeśli przełączymy komputer na inny tryb pracy, to ręcznie dopasowana konfiguracja odejdzie w niebyt. W oknie Energy Saver (Oszczędny komputer) dostępna jest także rozwijana lista Settings for (Ustawienia dla), która pozwala zdefiniować odrębne konfiguracje dla komputera przenośnego pracującego w trybie normalnym i z baterii. Innymi słowy, można utworzyć dwa warianty każdej domyślnej opcji, na przykład dwie wersje DVD Playback (Odtwa- rzanie DVD). Nie należy przegapić bardzo przydatnej opcji o nazwiei Show battery status in the menu bar (Pokaż status baterii w pasku menu), która powoduje umieszczenie w prawym górnym rogu ekranu specjalnego menuletu z iniformacjami o stanie naładowania baterii. Kliknięcie tego menuletu powoduje rozwinięcie listy opcji. Teraz można zdecydować, czy wyświetlić dostępny czas pracy z baterii lub procent jej naładowania. Po podłączeniu Maca do źródła prądu informacje zmieniają się i wskazują czas potrzebny do pełnego naładowania baterii lub procent jej naładowania. Budzenie i inne opcje Należy kliknąć zakładkę Options (Opcje) w panelu Energy Saver (Oszczędny komputer), aby uzyskać dostęp do kilku dodatkowych funkcji: Opcja Wake when the modem detects a ring (Obudź, gdy modem wykryje dzwonek) będzie • przydatna w dwóch sytuacjach — kiedy Mac używany jest do odbioru faksów lub ma się łączyć z innym komputerem poprzez sieć telefoniczną. W obu przypadkach połączenie inicjuje modem komputera przenośnego, co powoduje obudzenie i nawiązanie połączenia. Opcja Wake for network administrative access (Obudź dla administracyjnego dostępu) • będzie przydatna tylko dla posiadaczy komputerów pracujących w sieci z serwerem Mac OS X Server. Serwer sieciowy może obudzić komputer ow celu wykonania operacji systemowych. 256 Rozdział 8. Preferencje systemowe • Ostatnia opcja, Restart automatically after a power failure (Wznów automatycznie po awarii zasilania), powinna być włączona, aby łączyć się zdalnie z komputerem lub używać go jako serwera plików lub WWW. Po usunięciu awarii zasilania komputer włączy się automatycznie. Powyższe opcje mogą stanowić część ustawień domyślnych dla komputera przenośnego. Innymi słowy, wybranie, na przykład, ustawiienia DVD Playback (Odtwarzanie DVD) spowoduje wyłączenie opcji na zakładce Options (Opcje), natomiast ustawienie Highest Performance (Największa wydajność) włączy je ponownie. General (Ogólne) Panel General (Ogólne) umożliwia zmianę wyglądu i zachowania okien, menu, przycisków, pasków przewijania i czcionek w Mac OS-ie X. Dostępne ustawienia nie pozwalają na dokonanie drastycznych zmian w interfejsie Aqua — ogólny interfejs systemu pozostaje bez zmian, ale można dostosować ten interfejs do własnych potrzeb. Zmiana kolorów Dwie rozwijane listy znajdujące się w górnej części okna General (Ogólne) służą do zmiany kolorów używanych w systemie: Na liście
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mac OS X. Wydanie drugie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: