Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00278 007799 13586513 na godz. na dobę w sumie
Macromedia Dreamweaver MX 2004. Oficjalny podręcznik - książka
Macromedia Dreamweaver MX 2004. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 600
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-536-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> dreamweaver
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Macromedia Dreamweaver MX 2004 to kolejne wcielenie jednego z najpopularniejszych edytorów stron WWW. Zarówno początkujący, jak i najbardziej zaawansowani projektanci witryn WWW doceniają jego możliwości. Dreamweavera można używać w trakcie całego procesu tworzenia i utrzymania witryny WWW -- od zdefiniowania jej struktury, poprzez tworzenie stron w trybie wizualnym i w trybie edycji kodu, aż do publikowania i aktualizacji witryny. Możliwość stosowania gotowych skryptów JavaScript i komponentów umożliwiających tworzenie dynamicznych stron WWW, współpraca z innymi produktami firmy Macromedia oraz rozbudowane narzędzia edycyjne Dreamweavera usprawniają i przyspieszają proces tworzenia witryny.

'Macromedia Dreamweaver MX 2004. Oficjalny podręcznik' to polecany przez firmę Macromedia zbiór ćwiczeń, dzięki którym poznasz możliwości tej aplikacji. Ćwiczenia przygotowano przy współpracy z pracownikami działu obsługi technicznej firmy Macromedia, co gwarantuje ich poprawność merytoryczną. Czytając kolejne rozdziały podręcznika, nauczysz się korzystania z narzędzi Dreamweavera, tworzenia pojedynczych stron WWW i całych witryn, dodawania do stron elementów interaktywnych i multimedialnych oraz umieszczania witryny na serwerze za pomocą wbudowanego w Dreamweaver klienta FTP.

Książki z serii 'Oficjalny podręcznik' są wykorzystywane na kursach i szkoleniach prowadzonych w autoryzowanych centrach szkoleniowych firmy Macromedia. Skorzystaj z autoryzowanego źródła wiedzy i poznaj możliwości programu docenianego przez wielu webmasterów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Macromedia Dreamweaver MX 2004. Oficjalny podrêcznik Autor: Khristine Annwn Page T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak ISBN: 83-7361-536-9 Tytu³ orygina³u: Macromedia Dreamweaver MX 2004: Training from the Source Format: B5, stron: 600 Macromedia Dreamweaver MX 2004 to kolejne wcielenie jednego z najpopularniejszych edytorów stron WWW. Zarówno pocz¹tkuj¹cy, jak i najbardziej zaawansowani projektanci witryn WWW doceniaj¹ jego mo¿liwoġci. Dreamweavera mo¿na u¿ywaæ w trakcie ca³ego procesu tworzenia i utrzymania witryny WWW — od zdefiniowania jej struktury, poprzez tworzenie stron w trybie wizualnym i w trybie edycji kodu, a¿ do publikowania i aktualizacji witryny. Mo¿liwoġæ stosowania gotowych skryptów JavaScript i komponentów umo¿liwiaj¹cych tworzenie dynamicznych stron WWW, wspó³praca z innymi produktami firmy Macromedia oraz rozbudowane narzêdzia edycyjne Dreamweavera usprawniaj¹ i przyspieszaj¹ proces tworzenia witryny. „Macromedia Dreamweaver MX 2004. Oficjalny podrêcznik” to polecany przez firmê Macromedia zbiór æwiczeñ, dziêki którym poznasz mo¿liwoġci tej aplikacji. Æwiczenia przygotowano przy wspó³pracy z pracownikami dzia³u obs³ugi technicznej firmy Macromedia, co gwarantuje ich poprawnoġæ merytoryczn¹. Czytaj¹c kolejne rozdzia³y podrêcznika, nauczysz siê korzystania z narzêdzi Dreamweavera, tworzenia pojedynczych stron WWW i ca³ych witryn, dodawania do stron elementów interaktywnych i multimedialnych oraz umieszczania witryny na serwerze za pomoc¹ wbudowanego w Dreamweaver klienta FTP. • Definiowanie witryny lokalnej i zdalnej • Wprowadzanie i formatowanie tekstu • Umieszczanie na stronie elementów graficznych • Tworzenie mechanizmów nawigacyjnych • Wstawianie tabel do dokumentów • Korzystanie ze stylów, bibliotek i szablonów • Budowa stron opartych na ramkach • Tworzenie formularzy i elementów interaktywnych • Publikowanie i aktualizowanie witryny • Testowanie witryny • Gotowe skrypty — behawiory • Edycja kodu ĥród³owego stron WWW • Tworzenie animacji opartych na DHTML-u Ksi¹¿ki z serii „Oficjalny podrêcznik” s¹ wykorzystywane na kursach i szkoleniach prowadzonych w autoryzowanych centrach szkoleniowych firmy Macromedia. Skorzystaj z autoryzowanego ĥród³a wiedzy i poznaj mo¿liwoġci programu docenianego przez wielu webmasterów. Spis treści Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. ...................................................n............ 13 Lekcja 1. Podstawy programu Dreamweaver MX 2004......n...................................................n....................... ............... 19 Poznawanie środowiska pracy ...................................................ś...............................................................................20 Strona początkowa...................................................ś...................................................ś............................................... 21 Przygotowania do rozpoczęcia pracy nad własną witryną...................................................ś.................................22 Definiowanie witryny lokalnej...................................................ś..............................................................................24 Tworzenie i zapisywanie nowej strony ...................................................ś................................................................. 31 Przegląd dostępnych narzędzi ...................................................ś............................................................................... 35 Praca z panelami...................................................ś...................................................ś................................................... 38 Nadawanie tytułu stronie...................................................ś...................................................ś....................................40 Określanie koloru tła...................................................ś...................................................ś........................................... 41 Określanie przeglądarek internetowych dla podglądu ...................................................ś...................................... 43 Lekcja 2. Dodawanie właściwej treści do strony WWW...................................................n............................................. 47 Podstawowe metody formatowania tekstu ...................................................ś..........................................................48 Tworzenie podziału wiersza...................................................ś................................................................................... 50 Ustawianie opcji tekstu.............................ś...................................................ś.............................................................. 51 Importowanie tekstu...................................................ś...................................................ś............................................ 53 Wstawianie twardej spacji ...................................................ś...................................................ś................................... 54 Wyrównywanie i tworzenie wcięć w tekście ...................................................ś......................................................... 54 Tworzenie list...................................................ś...................................................ś........................................................ 56 Tworzenie list definicji ...................................................ś...................................................ś........................................ 59 Zagnieżdżanie list...................................ś...................................................ś................................................................. 60 Formatowanie znaków ...................................................ś...................................................ś........................................ 61 Zmiana czcionki...................................................ś...................................................ś................................................... 63 Zmiana rozmiaru czcionki ...................................................ś...................................................ś................................. 66 Określanie koloru czcionki ...................................................ś................................................................................... 68 Dodawanie znaków specjalnych ...................................................ś........................................................................... 71 Dodawanie poziomych linii ...................................................ś...................................................ś...............................72 Automatyczne dodawanie daty ...................................................ś.............................................................................74 Dodawanie tekstu Flasha...................................................ś...................................................ś..................................... 75 Modyfikowanie tekstu Flasha...................................................ś................................................................................78 Lekcja 3. Praca z obrazami ...................................................n.....................................................................................................n. 79 Stosowanie obrazów graficznych w roli tła...................................................ś.......................................................... 81 Umieszczanie grafiki na stronie...................................................ś............................................................................ 83 Modyfikowanie rozmiarów i odświeżanie grafiki ...................................................ś..............................................87 Rozmieszczanie grafiki na stronie ...................................................ś........................................................................88 Dodawanie obramowania do obrazów ...................................................ś................................................................90 Przypisywanie obrazom nazw i atrybutów alt...................................................ś.....................................................90 Wstawianie obrazu z panelu Assets ...................................................ś...................................................................... 91 Zarządzanie obrazami za pomocą listy ulubionych zasobów ...................................................ś.......................... 95 Otaczanie obrazów tekstem...................................................ś...................................................ś................................98 Dostosowywanie wolnej przestrzeni wokół obrazów ...................................................ś.............................................99 Wstawianie miejsc na obrazy ...................................................ś............................................................................... 100 Zastępowanie miejsc na obrazy ...................................................ś........................................................................... 102 Ustawianie preferencji edycji obrazów...................................................ś............................................................... 102 Podstawowe narzędzia do edycji obrazów ...................................................ś......................................................... 103 Wyrównywanie obrazu względem pojedynczego wiersza tekstu ...................................................ś....................106 Dodawanie przycisków Flasha ...................................................ś............................................................................ 108 Modyfikowanie przycisków Flasha ...................................................ś.....................................................................110 Dodawanie animacji Flasha...................................................ś...................................................ś............................... 111 Wstawianie obrazu z ułatwionym dostępem...................................................ś......................................................113 Używanie narzędzia Image Viewer...................................................ś.......................................................................115 Stosowanie mechanizmu Web Photo Album ...................................................ś................................................... 122 Wstawianie na stronę filmów QuickTime...................................................ś......................................................... 124 Lekcja 4. Tworzenie łączy...................................................n...................................................n...................................................n 127 Definiowanie koloru i formatu łączy...................................................ś................................................................. 129 Tworzenie łączy hipertekstu ...................................................ś.................................................................................131 Łącza i struktura plików ...................................................ś...................................................ś.................................... 134 Tworzenie łączy graficznych...................................................ś................................................................................ 135 Definiowanie miejsc docelowych łączy...................................................ś.............................................................. 136 Wstawianie nazwanych kotwic i definiowanie wskazujących na nie łączy...................................................ś.... 138 Tworzenie map obrazkowych...................................................ś...................................................ś........................... 142 Wstawianie łączy do poczty elektronicznej ...................................................ś....................................................... 146 6 MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 Oficjalny podręcznik Lekcja 5. Projektowanie tabel ...................................................n............................................................................................. 149 Tworzenie tabel...................................................ś...................................................ś....................................................151 Importowanie danych z arkuszy kalkulacyjnych...........ś...................................................ś................................... 157 Kopiowanie i wklejanie komórek tabeli...................................................ś............................................................. 158 Zaznaczanie tabeli...................................................ś...................................................ś.............................................. 160 Zaznaczanie i formatowanie komórek tabeli...................................................ś.....................................................161 Sortowanie tabel ...................................................ś...................................................ś................................................. 167 Modyfikowanie tabeli...................................................ś...................................................ś........................................ 168 Eksportowanie tabeli ...................................................ś...................................................ś..........................................171 Stosowanie obrazów w tabelach ...................................................ś.......................................................................... 172 Zagnieżdżanie tabel ...................................................ś...................................................ś........................................... 177 Obramowanie tabeli ...................................................ś...................................................ś...........................................181 Projektowanie stron uwzględniających rozdzielczość ekranu ...................................................ś........................ 184 Wykorzystywanie rozmiaru okna przeglądarki do testowania układu strony ................................................ 185 Tworzenie tabeli w trybie Layout ...................................................ś........................................................................ 186 Modyfikowanie układu tabeli ...................................................ś............................................................................. 189 Stosowanie formatowania komórek...................................................ś................................................................... 194 Określanie szerokości tabeli układu ...................................................ś................................................................... 194 Stosowanie obrazów kalkowych...................................................ś.......................................................................... 197 Lekcja 6. Tworzenie arkuszy stylów....................n...................................................n...................... ........................................ 201 Czym są style? ...................................................ś...................................................ś.....................................................203 Tworzenie stylów wewnętrznych...................................................ś.........................................................................205 Konwertowanie stylów wewnętrznych na style zewnętrzne ...................................................ś............................ 212 Łączenie z istniejącym zewnętrznym arkuszem stylów...................................................ś......................................... 213 Tworzenie stylów zewnętrznych...................................................ś.......................................................................... 215 Tworzenie stylów dla kombinacji znaczników ...................................................ś.................................................222 Edycja istniejącego stylu...................................................ś...................................................ś....................................223 Zarządzanie priorytetami stylów ...................................................ś........................................................................225 Ustawianie tła za pomocą stylów CSS ...................................................ś................................................................232 Tworzenie podstawowego układu CSS...................................................ś............................................................... 235 Lekcja 7. Stosowanie bibliotek...................................................n........................................................................................... 243 Tworzenie elementu biblioteki...................................................ś............................................................................245 Umieszczanie elementu biblioteki na stronie...................................................ś...................................................248 Odtwarzanie elementu biblioteki ...................................................ś....................................................................... 251 Modyfikowanie elementu biblioteki...................................................ś..................................................................252 Aktualizowanie odwołań do biblioteki...................................................ś..............................................................254 SPIS TREŚCI 7 Lekcja 8. Stosowanie szablonów ...................................................n....................................................................................... 257 Tworzenie szablonów ...................................................ś...................................................ś........................................259 Dodawanie do szablonu obszarów do edycji ...................................................ś....................................................262 Usuwanie obszarów do edycji...................................................ś.............................................................................. 266 Tworzenie zawartości opcjonalnej...................................................ś......................................................................267 Wstawianie obszarów powtarzalnych...................................................ś.................................................................269 Budowa stron na bazie szablonu...................................................ś.........................................................................273 Kontrola zawartości opcjonalnej ...................................................ś........................................................................275 Dodawanie wpisów powtarzalnych ...................................................ś....................................................................276 Modyfikowanie szablonu ...................................................ś...................................................ś.................................279 Tworzenie edytowalnych atrybutów znaczników...................................................ś............................................. 281 Modyfikowanie edytowalnego atrybutu znacznika ...................................................ś.........................................282 Tworzenie szablonów zagnieżdżonych ...................................................ś..............................................................284 Lekcja 9. Tworzenie ramek ...................................................n...................................................n................................................ 289 Tworzenie zbioru ramek ...................................................ś...................................................ś................................... 291 Zapisywanie zbiorów ramek ...................................................ś...................................................ś.............................293 Modyfikowanie rozmiarów ramek w zbiorze ramek ...................................................ś.......................................295 Określanie właściwości ramki........................ś...................................................ś......................................................298 Tworzenie i edytowanie zawartości ramek...................................................ś......................................................... 301 Tworzenie pozostałych dokumentów treści ...................................................ś...................................................... 305 Otwieranie w ramce istniejącej strony...................................................ś................................................................ 306 Sprawdzanie zawartości ramki ...................................................ś............................................................................307 Kontrolowanie zawartości ramki za pomocą łączy ...................................................ś..........................................308 Tworzenie treści wyświetlanej poza ramkami ...................................................ś................................................... 310 Lekcja 10. Tworzenie formularzy ...................................................n...................................................................................... 313 Budowa własnego formularza ...................................................ś............................................................................. 315 Grupowanie zawartości formularza ...................................................ś................................................................... 317 Dodawanie jednowierszowych pól tekstowych...................................................ś................................................. 319 Dodawanie wielowierszowych pól tekstowych ...................................................ś................................................. 326 Dodawanie pól wyboru ...................................................ś...................................................ś.....................................329 Dodawanie przycisków opcji...................................................ś................................................................................331 Dodawanie elementów list i list rozwijanych ...................................................ś.................................................... 334 Dodawanie przycisków...................................................ś...................................................ś...................................... 336 Tworzenie pól ukrytych ...................................................ś...................................................ś.................................... 338 Formatowanie formularzy ...................................................ś...................................................ś................................340 8 MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 Oficjalny podręcznik Przetwarzanie formularzy ...................................................ś...................................................ś................................. 341 Testowanie formularzy...................................................ś...................................................ś......................................342 Tworzenie menu skoków................................ś...................................................ś......................................................344 Lekcja 11. Dodawanie interaktywności ...................................................n...................................................n......................... .. 349 Wstawianie efektu rollover do obrazu..................ś...................................................ś.............................................. 351 Dodawanie behawiorów...................................................ś...................................................ś.................................... 354 Wymiana wielu obrazów w reakcji na jedno zdarzenie...................................................ś.................................... 359 Dodawanie behawiorów do map obrazkowych ...................................................ś................................................ 361 Edycja akcji i zdarzeń...................................................ś...................................................ś......................................... 363 Tworzenie komunikatów wyświetlanych na pasku stanu...................................................ś................................ 366 Sprawdzanie przeglądarki ...................................................ś...................................................ś................................. 367 Otwieranie nowego okna przeglądarki ...................................................ś..............................................................370 Tworzenie menu podręcznego ...................................................ś............................................................................372 Weryfikacja formularzy...................................................ś...................................................ś.....................................378 Lekcja 12. Zarządzanie witryną...................................................n.......................................................................................... 383 Stosowanie panelu Files...................................................ś...................................................ś..................................... 385 Modyfikowanie plików lokalnych poza zdefiniowanymi witrynami programu Dreamweaver...................389 Dodawanie do witryny nowych folderów i plików...................................................ś...........................................390 Tworzenie mapy witryny...................................................ś...................................................ś................................... 393 Przeglądanie podzbioru całej witryny ...................................................ś................................................................ 395 Praca z łączami w trybie mapy witryny ...................................................ś..............................................................397 Modyfikowanie stron z poziomu panelu Files ...................................................ś.................................................399 Nawiązywanie połączenia ze zdalną witryną...................................................ś.....................................................403 Wysyłanie gotowych plików ...................................................ś...................................................ś.............................406 Ukrywanie plików i folderów ...................................................ś.............................................................................. 410 Wypożyczanie i zwracanie plików ...................................................ś...................................................................... 414 Korzystanie z dokumentów Design Notes ...................................................ś........................................................ 418 Eksportowanie definicji witryn...................................................ś...........................................................................420 Włączanie zgodności z programem Contribute ...................................................ś............................................... 421 Tworzenie połączeń z serwerami zdalnymi ...................................................ś.......................................................423 Lekcja 13. Testowanie i problem dostępności ...................................................n........................................................... 427 Generowanie kodu zgodnego z paragrafem 508. amerykańskiej ustawy o rehabilitacji ................................429 Testowanie dostępności...................................................ś...................................................ś.....................................430 Sprawdzanie zgodności przeglądarki ...................................................ś................................................................. 433 Sprawdzanie łączy wykorzystywanych na stronach witryny ...................................................ś...........................439 SPIS TREŚCI 9 Wyszukiwanie osieroconych plików ...................................................ś..................................................................440 Generowanie raportów dla witryny ...................................................ś....................................................................442 Sprawdzanie pisowni ...................................................ś...................................................ś.........................................444 Lekcja 14. Edycja kodu ...................................................n...................................................n... ...................................................n. 447 Przełączanie widoków dokumentu...................................................ś.....................................................................449 Edycja kodu HTML w widoku kodu...................................................ś.................................................................. 451 Dostosowanie lokalizacji nowego okna ...................................................ś.............................................................454 Metaznaczniki i komentarze ...................................................ś............................................................................... 456 Korzystanie z paska Tag Selector ...................................................ś........................................................................ 461 Edycja kodu za pomocą elementów Quick Tags ...................................................ś..............................................462 Wykorzystywanie podpowiedzi dla tworzonego kodu ...................................................ś.................................... 465 Wykorzystywanie gotowych fragmentów ...................................................ś..........................................................468 Porządkowanie kodu HTML...................................................ś...................................................ś............................ 471 Praca ze stronami HTML wygenerowanymi przez Worda...................................................ś..............................474 Drukowanie kodu wyświetlanego w widoku Code...................................................ś...........................................475 Lekcja 15. Stosowanie techniki Find and Replace...................................................n.................................................... 477 Przeszukiwanie dokumentu...................................................ś...................................................ś..............................478 Usuwanie znaczników HTML...................................................ś...................................................ś.......................... 481 Wykorzystywanie funkcji Find and Replace do dołączania zewnętrznych arkuszy stylów...........................484 Wykorzystanie funkcji Find and Replace do stosowania własnych stylów CSS..............................................490 Zapisywanie i ponowne wykorzystywanie kryteriów wyszukiwania...................................................ś..............492 Wyszukiwanie i zastępowanie z wykorzystywaniem wyrażeń regularnych...................................................ś...495 Znajdowanie różnych wariantów określonej nazwy ...................................................ś........................................498 Lekcja 16. Tworzenie warstw...................................................n............................................................................................... 501 Tworzenie warstw ...................................................ś...................................................ś............................................... 503 Nazywanie warstw ...................................................ś...................................................ś..............................................508 Modyfikowanie warstw ...................................................ś...................................................ś..................................... 510 Zmiana kolejności wyświetlania warstw...............ś...................................................ś.............................................. 515 Zagnieżdżanie i usuwanie zagnieżdżania warstw ...................................................ś............................................. 518 Modyfikowanie ustawień widoczności warstw ...................................................ś.................................................520 Ustawianie opcji linii siatki i linijki ...................................................ś...................................................................522 Wykorzystywanie behawioru Drag Layer ...................................................ś.......................................................... 525 Wykorzystywanie behawioru Show-Hide Layers ...................................................ś..............................................528 Przekształcanie warstw w tabele...................................................ś........................................................................... 530 Wykorzystywanie poprawki dla przeglądarek Netscape’a...................................................ś............................... 533 10 MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 Oficjalny podręcznik Lekcja 17. Rozszerzanie funkcjonalności Dreamweavera...................................................n...................................... 537 Instalowanie rozszerzeń ...................................................ś...................................................ś.................................... 539 Wykorzystywanie rozszerzenia Calendar ...................................................ś.......................................................... 543 Wykorzystywanie rozszerzenia Superscript............ś...................................................ś........................................... 545 Wykorzystywanie rozszerzenia Toggle Checkboxes...................................................ś......................................... 546 Wykorzystywanie rozszerzenia Lorem and More...................................................ś.............................................547 Tworzenie prostych obiektów ...................................................ś.............................................................................549 Zaawansowane dostosowywanie Dreamweavera ...................................................ś.............................................. 553 Dodatek A Wyrażenia regularne...................................................n........................................................................................ 555 Dodatek B Skróty klawiaturowe w systemach Windows...................................................n........................................ 557 Dodatek C Skróty klawiaturowe w systemach Macintosh ...................................................n.................................... 565 Skorowidz ...................................................n...................................................n................ ...................................................n............... 575 SPIS TREŚCI 11 2 Dodawanie właściwej treści do strony WWW Podczas tej lekcji nauczysz się importować tekst z plików w różnych formatach oraz wykorzystywać materiały pochodzące z różnych systemów operacyjnych. Dowiesz się także, jak należy ustawiać domyślne opcje dokumentu, jak formatować tekst w wielu różnych typach list, oraz jak można wykorzystywać dostępne kroje i rozmiary czcionek celem dostosowania tekstu do edytowanej strony. Właściwe formatowanie tekstu jest ważnym elementem tworzenia stron WWW, które będą czytelne i estetyczne. W wielu przypadkach tekst jest najważniejszą częścią strony; powinieneś więc poświęcić trochę czasu na odpowiednie zorganizowanie i sformatowanie prezentowanego materiału, dzięki czemu użytkownicy będą mogli szybko i wygodnie ezapoznać się z zawartą w nim treścią. Podczas niniejszej lekcji dowiesz się, jak dodawać treść do swoich stron, oraz jak należy formatować tekst podczas tworzenia strony wprowadzającej dla witryny internetowej Lights of the Coast. Nauczysz się także testować swoje strony i stosować tekst Flasha Efekty działań przeprowadzonych w czasie lekcji znajdziesz w folderze Completed w podfolderze Lekcja_02_Treść na dołączonej płycie CD-ROM. Czego się nauczysz? Po przerobieniu materiału tej lekcji będziesz potranfił: (cid:1) umieszczać tekst na stronie, (cid:1) tworzyć listy, (cid:1) rozmieszczać i formatować tekst, (cid:1) ustawiać domyślne opcje dokumentu dla czcionki i koeloru, (cid:1) dostosowywać opcje dotyczące kroju, rozmiaru i koloeru czcionki, (cid:1) wstawiać znaki specjalne i inne elementy, (cid:1) tworzyć i modyfikować tekst Flasha. Czas trwania Lekcja powinna w przybliżeniu zająć jedną godzinę. Materiały do lekcji Pliki startowe: Lekcja_02_Treść/introduction.htm Lekcja_02_Treść/Text/introduction.txt Lekcja_02_Treść/Text/introduction_mac.txt Gotowy projekt: Lekcja_02_Treść/Completed/introduction.htm Podstawowe metody formatowania tekstu Tekst do dokumentu introduction.htm możesz dodać, wpisując go bezpośrednio na tej stronie. Masz do dyspozycji wiele prostych opcji formatowania tekstu w edytowanym pliku HTML. Większość ustawień formatowania tekstu w dokumentach HTML jest bardzo ograniczona — nie mamy peł- nej kontroli nad rozmiarem, odstępami i wyrównywanieem. Większą kontrolę nad wyglądem tekstu mogą Ci zapewnić arkusze stylów CSS (od ang. Cascading Style Sheets) — za ich pomocą można definiować wygląd i rozmieszczenie elementów na stronach WWW. Podstawowe metody formatowania tekstu za pomocą arkuszy stylów omówimy w tej lekcji, natomiast dodatkowe informacje na temat tej technikiL znajdziesz w lekcji 6. 48 MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 Oficjalny podręcznik 1. Otwórz plik introduction.htm znajdujący się w folderze Lekcja_02_Treść. W oknie dokumentu wpisz tekst: Introduction to Lights of the Coast: Exploring Ligh thouses. Ta początkowa wersja dokumentu introduction.htm przypomina wersję stworzoną w lekcji 1. Wprowadzany tekst będzie widoczny w oknie dokumentu ejuż w czasie jego wpisywania. Będzie to nagłówek Twojej strony. 2. Z listy rozwijanej Format panelu Property inspector wybierz Heading 4. Zdefiniowaliśmy właśnie dla naszego tekstu format nagłeówka czwartego poziomu. Tekst został sformatowany na poziomie całego bloku. Wsezystkie opcje dostępne na liście rozwijanej Format dotyczą całego bloku tekstu. Nie możemy stosować forematowania nagłówków ani żadnego innego formatowania blokowego dla pojedyncezych słów lub innych części bloku tekstu. Oznacza to, że nie musimy zaznaczać całeego tekstu, dla którego chcemy zastosować formatowanie nagłówka — wybrane z listy Format formatowanie zostanie zastosowane automatycznie dla całego tekstu należąceego do danego bloku. Do innych ustawień formatowania stosowanych wyłącznie na poziomie całych bloków tekstu należą opcje akapitów, list, linii poziomych oraz wyrównywania. Więcej informacji na temat stosowania tych elementów znajdziesz w dalszej części lekcji. Nagłówki są formatowane za pomocą większych lub grubszeych czcionek niż te stosowane w tekście podstawowym. Język HTML obsługuje sześć poziomóew nagłówków oznaczonych numerami od 1 do 6. Nagłówek pierwszego poziomu (opcja eHeading 1) wykorzystuje największy rozmiar czcionki, nagłówek poziomu szóstego (opcja Heading 6) ma natomiast najmniejszy rozmiar czcionki pośród nagłówków. Oznaczenie akapitue jako nagłówka automatycznie powoduje wydzielenie otaczającej go przestrzeni, któerej rozmiar różni się w zależności od wybranego poziomu nagłówka. Jedynym sposobem kontroelowania tych przestrzeni jest arkuszy stylów do sterowania formatowaniem. Nagłówki mogą być pomocne przy dzieleniu treści stronye na podrozdziały i zwracaniu uwagi czytelnika na pewne fragmenty. Użytkownicy zwykele jedynie „przeglądają” strony WWW, zamiast dokładnie je czytać. Uwzględnienie tego już w fazie projektowania witryny może nam pomóc w tworzeniu stron, które będą bardziej czyteelne dla przyszłych odwiedzających. Formatowanie tekstu za pomocą nagłówków i innych tecehnik wykorzystywanych w tej lekcji umożliwia nam wyróżnienie odpowiednich fragmentów teekstu i tworzenie jasnej hierarchii wizualnego układu stron. LEKCJA 2. Dodawanie właściwej treści do strony WWW 49 W wielu dokumentach pierwszy nagłówek strony jest identyczny jak jej tytuł. W przypadku wielo- częściowych dokumentów tekst pierwszego nagłówka powinien zawierać szersze informacje, np. tytuł rozdziału. Tytuł nadawany całej stronie powinien identyfikować dany dokument w szerszym kon- tekście (powinien zawierać np. jednocześnie tytuł całej kLsiążki i tytuł bieżącego rozdziału). 3. Naciśnij klawisz Enter (w systemach Windows) lub Return (w systemach Macintosh). Stworzyliśmy właśnie pod nagłówkiem Introduction to Lights of the Coast: Exploring LighthousLes kolejny wiersz będący częścią nowego bloku tekstu. Domeyślnie nowy blok tekstu jest formatowany jako akapit. Każdy nowy akapit jest auteonomicznym blokiem tekstu. Format akapitu jest w ogólności wykorzystywany dla poedstawowego tekstu oddzielonego od pozostałych bloków tekstu za pomocą pewnej liczbye odstępów — takim odstępem oddzielającym nowy blok tekstu od poprzedniego może ebyć np. pojedynczy pusty wiersz. Jedynym sposobem modyfikowania odstępów jest zastosoewanie arkuszy stylów CSS do kontrolowania formatowania. Aby zastosować formatowanie akapitu dla bloku tekstu, należy z listy rozwijanej Format dostępnej w panelu Property inspector wybrać opcję Paragraph (akapit) lub użyć skrótu Ctrl+Shift+P (w sys- temach Windows) albo Command+Shift+P (w systemach MacintoshL). 4. Zapisz plik. Zauważ, że za każdym razem, gdy zmodyfikujesz swój dokeument, program Dreamweaver umieszcza znak gwiazdki (*) obok nazwy pliku na samej górze okna dokumentu. Znake ten oznacza, że w danym pliku wprowadzono zmiany, które enie zostały jeszcze zapisane. Znak gwiazdki znika, kiedy zapisujemy dokument. Staraj sięe zapisywać edytowane dokumenty możliwie często, aby uniknąć bolesnej utraty efektów eswojej pracy. Tworzenie podziału wiersza Jeśli chcesz stworzyć nowy wiersz bez dodatkowego odstępu dzielącego go od poprzedniego wier- sza tekstu (czyli stworzyć pojedynczy podział wiersza), możesz użyć tzw. podziału wiersza (ang. line break). Technika ta jest przydatna w przypadku wierszy adresu; przykładowo, kiedy chcemy umie- ścić każdą linię adresu w osobnym wierszu bez dodatkowych odstępów typowych dla nowych akapitów. 1. W dokumencie introduction.htm umieść punkt wstawiania w nagłówku, bezpośrednio przed słowem Exploring. Naciśnij kombinację klawiszy Shift+Enter (w systemach Windows) lub Shift+Return (w systemach Macintosh). Tekst znajdujący się za punktem wstawiania zostaniee przeniesiony do kolejnego wiersza. Stworzyliśmy tym samym podział wiersza, nie nowy akapeit, co oznacza, że nie zostanie wstawiona dodatkowa przestrzeń pomiędzy tymi dwoma ewierszami. 50 MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 Oficjalny podręcznik Jeśli zastosujesz dwa podziały wiersza, możesz upozorować nowy akapit; ponieważ jednak fak- tycznie nie stworzono nowego akapitu, możesz mieć trudności w zastosowaniu różnych stylów for- matowania dla fragmentów tekstu, które oddzielono co prawda dwoma podziałami wiersza, ale wciąż należą do tego samego akapitu. Możesz także wstawić we wskazanym miejscu podział wiersza, klikając opcje Insert/HTML/ Special Characters/Line Break (wstaw/HTML/znaki specjalne/podział wiersza) lub wybierając kategorię Text w pasku Insert, klikając menu Characters (znaki) i wybierając pozycję Line Break. Ikona znaku podziału wiersza jest oznaczona literami BR, poLnieważ znacznikiem języka HTML dla podziału wiersza jest br . Ustawianie opcji tekstu Tekst na stronie możemy dodać, kopiując i wklejając efragment istniejącego dokumentu. Możemy bez przeszkód otworzyć Dreamweavera i aplikację, z której chcemy skopiować interesujące nas materiały (np. jeden z programów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office), po czym skopiować i wkleić lub zaznaczyć i przeciągnąć do Dreamweavera fragment teekstu lub inny potrzebny element. Dreamweaver może także otwierać pliki stworzone w edytorach tekstu i aplikacjach do składania tekstu pod jednym tylko warunkiem — otwierane pliki muszą być zapisane w formacie ASCII. Pliki tekstowe (z rozszerzeniem .txt) zawsze są otwierane przez program Dreamweaver w nowym oknie trybu Code view. Po otwarciu pliku tekstowego możemy skopiować i wkleić zawarty w nim tekst do innego dokumentu. Podczas kopiowania tekstu z pliku tekstowego możemy zachować proste formatowanie (np. nowe znaki nowego wiersza), aby jednak było to możliwe, musimy zrozumieć różnice pomiędzy formatem ASCII pojawiające się na rozmaitych platformach. W plikach stworzonych w systemach Windows do oznaczania nowego wiersza w tekście wykorzystywane są zarówno niewidoczne znaki sterujące, tzw. znaki przesunięcia o wiersz (ang. Line Feed — LF), jak i tzw. znaki powrotu karetki (ang. Carriage Return — CR). W systemach Macintosh w ogóle nie stosuje się znaków przesunięcia o wiersz, a jedynie znaki powrotu karetki (CR), natomiast w systemach Unix do oznaczania nowego wiersza wykorzy- stywane są wyłącznie znaki przesunięcia o wiersz (LF).e Aby prawidłowo importować tekst z plików ASCII i zachować formatowanie podziału wierszy, musimy zmienić ustawienia Line Break Type (typ podziału wiersza) w programie Dreamweaver na takie, które będą zgodne z właściwościami systemu operacyjnego, w którym importowane pliki zostały stworzone. Proces modyfikowania ustawień przedstawieamy w poniższym ćwiczeniu. LEKCJA 2. Dodawanie właściwej treści do strony WWW 51 1. Wybierz opcje Edit/Preferences (w systemach Windows) lub Dreamweaver/Preferences (w systemach Macintosh), aby wyświetlić okno dialogowe Preferences, i na liście Category kliknij pozycję Code Format (format kodu). Z listy rozwijanej Line Break Type wybierz opcję CR LF (Windows). Z listy rozwijanej Line Break Type możemy wybrać opcję CR LF (Windows), CR (Macintosh) lub LF (Unix). W przypadku użytkowników systemów Windows domyślnie uestawiona jest opcja CR LF (Windows). W przypadku użytkowników systemów Macintosh domyślniee ustawiona jest opcja CR (Macintosh). Jeśli korzystasz z wersji Dreamweavera dla systemów Maecintosh, zmień to ustawienie na CR LF (Windows). Jeśli pracujesz w systemie Windows, upewnij się tylko, że wybrana jest domyślna opcja CR LF (Windows). 2. Kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Preferences zostanie zamknięte. Do programu Dreamweaver możesz także importować tekst z dokumentów aplikacji Microsoft Word zapisanych jako pliki tekstowe (z rozszerzeniem .txt) lub pliki HTML. Aby zapisać doku- ment Worda jako plik HTML, otwórz ten dokument w programie Microsoft Word i wybierz opcje Plik/Zapisz jako stronę sieci Web. Importowanie plików HTML wygenerowanych przez program Microsoft Word rodzi wiele trudności — związane z tym problemy i sposoby ich rozwiązania przedstawimy w lekcji 14. 52 MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 Oficjalny podręcznik Importowanie tekstu Jeśli mamy już prawidłowo ustawioną opcję podziału weiersza, możemy przystąpić do importowania tekstu. W tym ćwiczeniu wykorzystamy dokument stworzony na komputerze z systemem Windows. W po- przednim ćwiczeniu ustawiliśmy opcję Line Break Type w sposób umożliwiający prawidłowe im- portowanie plików stworzonych w tym systemie. W folderze Pliki początkowe znajduje się także dodatkowy dokument, intro_mac.txt (stworzony na komputerze Macintosh), dzięki czemu możesz eksperymentować z importowaniem plików tekstowych pochodzących z innych platform. Jeśli zdecydujesz się na eksperymenty z tym plikiem, pamiętaj, że musisz odpowiednio zmienić ustawienie Line Break Type — przed otwarciem lub zaimportowaniem tego pliku musisz zmienić wybraną wcześniej opcję CR LF (Windows) na CR (Macintosh). 1. Otwórz w programie Dreamweaver plik Lekcja_02_Treść/Text/introduction.txt, po czym zaznacz i skopiuj cały tekst zawarty w tym pliku. W pliku introduction.htm umieść punkt wstawiania stworzonym wcześniej wierszu nowego akapitu (pod nagłóewkiem Introduction to Lights of the Coast: Exploring Lighthouses) i wklej tekst skopiowany przed chwilą z pliku Lekcja_02_Treść/Text/introduction.txt. Do kopiowania i wklejania tekstu możesz używać menue Edit, opcji Edit/Copy (edycja/kopiuj) i (lub) Edit/Paste (edycja/wklej), albo zastosować powszechnie znane skróety klawiaturowe: Ctrl+C i Ctrl+V (w systemach Windows) lub Command+C i Command+V (w systemach Macintosh) odpowiednio do kopiowania i wklejania. Użytkownicy systemów Windows: Domyślnie okno dokumentu zajmuje całą dostępną przestrzeń — okno zawiera po jednej zakładce dla każedego z otwartych dokumentów. Możesz przełączać się pomiędzy dokumentami, klikające odpowiednie zakładki. Kliknięcie zakładki prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetleenie menu kontekstowego, w którym mamy do dyspozycji między innymi opcję zamknięcia deanego pliku. Aby wyłączyć interfejs oparty na zakładkach i wyświetlić interfejs wykorzyestujący tzw. pływające okna, kliknij przycisk maksymalizacji w prawym górnym rogu okna dokumentu (neie przycisk maksymalizacji całego programu). Aby powrócić do interfejsu z zakładkeami, ponownie kliknij przycisk maksymalizacji okna dokumentu. Zakładki nie są wykoerzystywane w wersji programu Dreamweaver działającej w systemach Macintosh. 2. Zapisz plik introduction.htm i zamknij plik introduction.txt. Możesz pozostawić otwarty dokument introduction.htm — będzie nam potrzebny w kolejnym ćwiczeniu. LEKCJA 2. Dodawanie właściwej treści do strony WWW 53 Wstawianie twardej spacji Język HTML rozpoznaje tylko jedną standardową spację. Znak specjalny nazywany twardą spacją jest stosowany zamiast wielu spacji znajdujących się obok siebie. Twarde spacje mogą być wykorzy- stywane za każdym razem, gdy musimy wstawić pomiędzy znakami, słowami lub innymi elemen- tami więcej niż jedną spację. Twarde spacje można wstawiać na początku wiersza tekstu, gdzie w języku HTML zabronione jest stosowanie zwykłych spacji. 1. W dokumencie introduction.htm umieść punkt wstawiania w nagłówku, pomiędzy słowamie Exploring i Lighthouses. Jeśli naciśniesz spację więcej niż raz, odstęp pomiędzey słowami nie zmieni się — nadal będą oddzielone przez pojedynczy znak spacji. Spacjee wielokrotne nie są rozpoznawane w języku HTML. 2. Naciśnij dwukrotnie kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Spacja (w systemach Windows) lub Option+Spacja (w systemach Macintosh). Twardą spację możesz także wstawić za pomocą opcji Insert/HTML/Special Characters/Non- Breaking Space lub wybierając kategorię Text na pasku Insert, klikając menu Characters i wybie- rając pozycję Non-Breaking Space. Odstęp pomiędzy słowami będzie się zwiększał za każdeym razem, gdy wstawimy tam twardą spację. Możesz zezwolić na wpisywanie wielu standardowych spacji, zmieniając odpowiednie ustawienia w programie Dreamweaver. Wybierz opcje Edit/Preferences (w systemach Windows) lub Dream- weaver/Preferences (w systemach Macintosh) i kliknij kategorię General (ogólne). Zaznacz pole wyboru oznaczone etykietą Allow multiple consecutive spaces (zezwalaj na wiele kolejnych spacji). Po włączeniu tej opcji program Dreamweaver będzie automatycznie wykorzystywał twarde spacje zawsze, gdy naciśniemy zwykłą spację więcej niż raz. Wyrównywanie i tworzenie wcięć w tekście Program Dreamweaver oferuje następujące opcje wyrównywania tekstu: domyślny brak wyrównania, akapit z lewej (Align Left), akapit wyśrodkowany (Align Center), akapit z prawej (Align Right) oraz akapit wyjustowany (Justify). Domyślny brak wyrównania jest równoważny z akapiteem z lewej. 1. W dokumencie introduction.htm umieść punkt wstawiania w nagłówku Introduction to Lights of the Coast. W panelu Property inspector kliknij przycisk Align Center (patrz rysunek na następnej stronie). Nagłówek jest teraz wyśrodkowany. Ponieważ pomiędzy cezęści nagłówka Introduction to Lights of the Coast a Exploring Lighthouses wstawiliśmy podział wiersza (nie znak nowego akapitue), wyśrodkowane zostały oba wiersze. 54 MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 Oficjalny podręcznik Ponieważ tekst został rozdzielony za pomocą znaku peodziału wiersza, oba wiersze pozostają w tym samym bloku akapitu. Każde formatowanie akapiteu (w tym nagłówek i wyrównywanie) zastosowane dla któregokolwiek z tych wierszy ma wpeływ na wszystkie elementy będące częścią tego akapitu. 2. Zaznacz pierwszy akapit dokumentu introduction.htm i w panelu Property inspector kliknij przycisk Text Indent. Do wstawiania wcięć w zaznaczonym tekście możesz także używać opcji Text/Indent (tekst/wcięcie). Akapit został teraz wcięty. Wcięcia są stosowane dlae całych akapitów — bez arkuszy stylów CSS (patrz lekcja 6.) nie będziemy mogli stosować wcięć enp. tylko dla pierwszego wiersza akapitu. Wcięcia mogą być wykorzystywane do wyodrębnieenia wybranych fragmentów tekstu spośród tekstu podstawowego. Kiedy naciskamy perzycisk Tekst Indent (zwiększ wcięcie), tekst jest wcinany zarówno od strony lewego, jak i perawego marginesu strony. Nie możemy ustawiać głębokości wcięcia, ponieważ obsługa tego elemeentu zależy od przeglądarki internetowej i może się różnić w poszczególnych apleikacjach tego typu. Wcięcie dla pojedynczego akapitu można stosować więceej niż raz. Marginesy po lewej i prawej stronie akapitu są poszerzane po każdorazowym zwiękeszeniu wcięcia dla wybranego bloku tekstu. Większa liczba wcięć dla akapitu może mieć nea celu jego odróżnienie od wcześniejszego akapitu, dla którego zastosowano np. pojedyncze wcięecie. W panelu Property inspector kliknij przycisk Tekst Outdent (zmniejsz wcięcie) lub wybierz opcje Text/Outdent, aby usunąć wcięcie. Jeśli spróbujesz wprowadzić wcięcie dla jednego akapitu i okaże się, że zostało ono zastosowane także dla sąsiadujących akapitów, sprawdź, czy pomiędzy akapitami faktycznie znajduje się znak nowego akapitu czy tylko podwójny podział wiersza. Aby upewnić się, że akapity są oddzielone znakiem nowego akapitu, umieść wskaźnik na początku akapitu, dla którego chcesz zastosować wcięcie, i naciskaj kla- wisz Backspace (w systemach Windows) lub Delete (w systemach Macintosh) tak długo, aż osiągniesz koniec poprzedniego akapitu, po czym naciśnij klawisz Enter (w systemach Windows) lub Return (w sys- temach Macintosh), aby stworzyć nowy akapit. LEKCJA 2. Dodawanie właściwej treści do strony WWW 55 Tworzenie list W programie Dreamweaver możemy tworzyć trzy podstawowe rodzaje list: uporządkowaną, nie- uporządkowaną i listę definicji. Lista uporządkowana składa się z elementów uporządkowanych numerycznie lub alfabetycznie. Mamy do dyspozycji opcję stosowania numeracji arabskiej lub rzymskiej oraz małych i wielkich liter. Listy uporządkowane są doskonałym rozwiązaniem w przy- padku, gdy musimy jasno zorganizować i oznaczyć odpowiednimi etykietami kolejne elementy — np. kiedy przedstawiamy listę kolejnych kroków do wykonania. Lista nieuporządkowana jest często nazywana listą punktowaną, ponieważ przed każdym elementem listy znajdują się tzw. punktory. Domyślne punktory używane w programie Dreamweaver można zmienić na kółka, okręgi lub wypeł- nione kwadraty. Listy nieuporządkowane nadają się idealnie do prezentowania informacji, w których każdy z wymienianych elementów musi być odpowiednio wyróżniony, ale jednocześnie numerowanie lub oznaczanie literami jest zbędne (np. w przypadku listy produktów dla przepisu kulinarnego). Lista definicji składa się z pojęć i ich definicji; listami tego tyepu zajmiemy się w następnym ćwiczeniu. W przypadku wszystkich wymienionych typów list, aby możliwe było poprawne formatowanie, każdy element musi tworzyć osobny akapit. W poniższym ćwiczeniu stworzymy dwie listy: jedną uporządkowaną i jedną nieuporządkowaną. Następnie wykorzystamy okno dialogowe List Properties (właściwości listy) do zmodyfikowania za- stosowanych stylów (listom definicji poświęcimy osobnee ćwiczenie w dalszej części tej lekcji). 1. W dokumencie introduction.htm zaznacz test rozpoczynający się od słów Guiding ships into port i kończący się zdaniem Serving as identifying markers of particular region. Kliknij teraz przycisk Ordered List (lista uporządkowana) dostępny w panelu Property inspector. Zaznaczony tekst został sformatowany jako lista upoerządkowana (dodatkowo zastosowano dla akapitu automatyczne wcięcie). Możesz zmienić schemat numerowania list, modyfikujące odpowiednie ustawienia. Zrobimy to w następnym kroku. 2. Umieść kursor w dowolnym wierszu należącym do nowo uetworzonej listy i w panelu Property inspector kliknij przycisk List Item (element listy). Wybierz tylko jeden wiersz listy. Jeśli zaznaczysz całeą listę, przycisk List Item zostanie przyciemniony i będzie niedostępny. Jeśli wspomniany eprzycisk jest niewidoczny, kliknij strzałkę rozwijania w prawym dolnym rogu paenelu Property inspector. Jeśli kursor jest umieszczony w jednym z wierszy listy, możesz kliknąć opcje Text/List/Properties, aby otworzyć to samo okno dialogowe List Properties. 56 MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 Oficjalny podręcznik Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe List Properties. Lista uporządkowana znajduje się na liście rozwijaneej List type (typ listy) dostępnej w oknie dialogowym List Properties oznaczona etykietą Numbered List. 3. Z listy rozwijanej Style (styl) wybierz pozycję Alphabet Small (a,b,c) (małe litery alfabetu). Kliknij przycisk OK. Opcja Alphabet Small (a,b,c) będzie dostępna na liście rozwijanej Style tylko w przypadku, gdy kliknąłeś wcześniej ikonę listy uporządkowanej (Ordered List). Jeśli kliknąłeś ikonę listy nieupo- rządkowanej (Unordered List), przed wybraniem stylu listy będziesz musiał zmienić ustawienie List type na Numbered List. Wszystkie elementy listy zostały oznaczone małymi leiterami. Sekcja List item na dole okna dialogowego List Properties zawiera listę rozwijaną New style, za pomocą której możemy zmienić wygląd pojedynczego elementu lub wielu elementów listy, zamiast zmieniać wygląd i organizację całej listy. Ta sama sekcja zawiera także pole tekstowe Reset count (przestaw licznik), w którym możemy dowolnie zmienić numerację listy od miejsca, w którym w da- nej chwili znajduje się punkt wstawiania. Tworzenie i modyfikowanie lity nieuporządkowanej jeest bardzo proste. Zrealizujemy to zadanie w poniższych krokach. 4. Zaznacz następujące dwa wiersze tekstu: The importance of lighthouses throughout history and tLhe roles that they’ve played oraz The technological advances that brought the lighthouseLs into its golden age. W panelu Property inspector kliknij przycisk Unordered List. Do sformatowania zaznaczonego fragmentu tekstu jako listy uporządkowanej możesz użyć opcji Text/List/Unordered List. Dla zaznaczonego tekstu zastosowano wcięcie i przekeształcono go w listę wypunktowaną. Możesz zmienić domyślny symbol punktora listy nieuporeządkowanej, modyfikując właściwości tej listy (podobnie jak w przypadku listy uporządkowanej). Wygląd poszczególnych symboli punktorów może być inny w różnych przeglądarkeach, różnice w wyświetlaniu list LEKCJA 2. Dodawanie właściwej treści do strony WWW 57 dowolnych typów mogą dotyczyć także stosowanych odsetępów. Liczba dostępnych w języku HTML opcji dotyczących wyglądu liczb i liter, punktorów oraz odstępów jest bardzo ograniczona — większą kontrolę nad wyglądem listy możemy uzyskać, stosując arkusze stylów CSS (patrz lekcja 6.). W menu List type okna dialogowego List Properties (wykorzystywanego w poprzednim kroku) lista nieuporządkowana jest oznaczona etykietą Bulleted List (lista wypunktowana). Aby usunąć formatowanie listy lub zmienić jej typ, zaznacz całą listę i kliknij odpowiedni przycisk w panelu Property inspector. Jeśli chcesz usunąć formatowanie listy uporządkowanej, kliknij przy- cisk Ordered List; jeśli chcesz usunąć formatowanie listy wypunktowanej, kliknij przycisk Numbered List. Jeśli natomiast chcesz zmienić typ listy, od razu kliknij przycisk odpowiadający docelowemu formatowaniu. 5. Umieść punkt wstawiania na końcu ostatniego wiersza liesty wypunktowanej i naciśnij klawisz Enter (w systemach Windows) lub Return (w systemach Macintosh). Wpisz tekst: The influence lighthouses have had on human culture . Kiedy chcemy dodać tekst do listy, musimy użyć standeardowego znaku nowego akapitu celem stworzenia nowego bloku tekstu dla dodawanego eelementu. Każdy element listy musi być osobnym akapitem. Dwukrotne naciśnięcie klawisza Enter (w systemach Windows) lub Return (w systemach Macin- tosh) powoduje opuszczenie trybu listy i powrót do domyślnLego formatowania akapitu. Jeśli musimy stworzyć jeden lub więcej nowych wierszy należących do tego samego elementu listy, powinniśmy wykorzystać znak (lub znaki) podziału wiersza. 6. Umieść punkt wstawiania w dowolnym wierszu listy wypeunktowanej i wybierz opcje Text/List/Properties. Lista rozwijana List type w oknie dialogowym List Properties zawiera dwa dodatkowe typy list: Menu i Directory. Są to starsze odmiany list punktowanych (typu Bulleted list) — obie mają po- dobne przeznaczenie jak listy nieuporz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Macromedia Dreamweaver MX 2004. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: