Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00478 007432 15923470 na godz. na dobę w sumie
Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 4/2013 (199) - ebook/pdf
Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 4/2013 (199) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

27 grudnia 2013 roku minie sześćdziesiąta rocznica śmierci jednego z najchętniej czytanych polskich poetów XX wieku.To właśnie ta data była powodem ustanowienia przez Sejm Roku Tuwima. Koleje losu autora „Kwiatów polskich” są ciekawe i skomplikowane, a jego twórczość bogata i różnorodna. W Roku Tuwimowskim pokazujemy ją w nieco innym świetle. W numerze prezentujemy dwugłos Krzysztofa Masłonia i Jarosława Górskiego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

i k ż ą i s k i k c a r e t i l n y z a g a m Nr 4/2013 (199) • kwiecień 2013 Cena 14,50 zł (8 VAT) • ISSN 2083-7747 • Indeks 334464 Prawdziwa relacja o nowym papieżu T a książka to autentycz- ny przekaz z samego centrum wydarzeń, to zapis niezwykłych chwil, emo- cji i wrażeń, które towarzyszy- ły rezygnacji Benedykta XVI, wyborowi nowego papieża Franciszka i pierwszym dniom jego pontyfikatu – aż do Świąt Wielkanoc- nych. Książka zawiera wszystkie homilie i prze- mówienia papieskie z tego okresu. Młodzi autorzy, Adam Sosnowski oraz fotograf Michał Klag, akredytowani przy Stolicy Apostolskiej, znaleźli się w gronie wybranych, którzy mieli dostęp niemal wszędzie. Mogli na przykład prze- bywać w Kaplicy Sykstyń- skiej prawie do momentu rozpoczęcia konklawe! Tekst ma formę wzrusza- jącego, pełnego bystrych obserwacji pamiętnika, ubogaconego wypowie- dziami wielu wybitnych ludzi, którzy przebywali wówczas w Rzymie. Wielką wartością książki są także fotogra- fie – razem prawie 200 zdjęć! Śledzimy dzień po dniu przebieg ostatnich wydarzeń z udziałem Benedykta XVI, okres sede vacante, przygotowania do konklawe, aż po pierwsze wystąpienia Ojca Świętego Franciszka, w tym Mszę św. inauguracyjną i Niedzielę Palmową. W „Pamiętniku konklawe 2013” mamy pięknie nakreśloną sylwetkę nowego papieża oraz jego zdjęcia także z czasów, gdy był biskupem, a potem metropolitą Buenos Aires. Zobaczymy m.in. jego spotkania z Janem Pawłem II i z Benedyktem XVI. 200 str., format albumowy, 20,5x26 cm, papier kredowy, oprawa twarda lakierowana, obwoluta ISBN: 978-83-7553-147-3 Biały Kruk Sp. z o.o., ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków, tel.: 12/254 56 02, 260 32 90, 260 32 40, faks: 12/254 56 00, e-mail: handlowy@bialykruk.pl, księgarnia: www.bialykruk.pl e i w k 3 1 0 2 0 0 2 0 - 4 3 2 1 ń e N S S I i c 4 0 3 3 1 0 2 0 4 3 2 1 7 7 9 Ł Z 0 0 0 . 0 0 0 . 7 7 K A J E I C Y Ż Ć I C Ó R W Y W E Ż O M . . . I M A G O N Y R Ó G O D y t e i b o k j e ł k y w z a i r o t s i h a n k ę i P k u j e i s e l O a k s r a g ę i s K a m r i F R O T U B Y R T S Y D Y N Z C Ą Ł Y W . A . K . S ą i c ś o n l a i z d e i w o p d o ą n o z c i n a r g o z a k ł ó p s l . p a k y r b a f . w w w l p . k u j e i s e l o w w w . , 1 1 / 0 0 0 3 1 2 7 ) 2 2 ( . l e t , 1 9 a k s ń a n z o P . l u i k c e i w o z a M w ó r a ż O 0 5 8 5 0 - l : y n a r t n e c n y z a g a M Ewa Chodakowska Lefteris Kavoukis Zmieñ swoje ¿ycie z Ew¹ Chodakowsk¹ Wydawnictwo K.E. LIBER Ksi¹¿ka Ewy Chodakowskiej, najpopu- larniejszej polskiej trenerki personalnej, która udowadnia, ¿e cia³o i umys³ to jednoœæ. Znana z programu Pytanie na œniadanie TVP 2, jako trenerka ca³ej Polski, wspó³pracuje z magazynem SHAPE, w pó³tora roku zdoby³a ponad 200 tysiêcy fanów na Facebooku. Ksi¹¿ka zawiera program kompleksowej metamorfozy: 30 dni, 30 treningów po 30 minut, 30 jad³ospisów. Krok po kroku prowadzi kobiety do osi¹gniêcia spektakularnej przemiany zewnêtrznej i wewnêtrznej. Motywacja na ka¿dy dzieñ, 90 æwiczeñ do ³¹czenia w zestawy treningowe, praktyczne wskazówki, porady dietetyczne oraz samodzielna kontrola efektów to przepis na sukces i przewodnik w drodze do szczêœcia wed³ug Ewy Chodakowskiej! ewachodakowskapisze.pl Wydawnictwo K.E. LIBER 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 19/21 tel. (22) 862 38 22, tel./fax: (22) 862 38 24 www.keliber.com.pl, www.rodziceidzieci.pl Spis treści Numer 4 (199) Redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki Z-ca red. naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretarz redakcji: Krzysztof Masłoń Zespół: Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman, Paweł Waszczyk Stale współpracują: Janusz Drzewucki, Joanna Habiera, Jarosław Górski, Piotr Kitrasiewicz, Bogdan Klukowski, Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz, Lech Mergler, Wanda Morawiecka, Tomasz Nowak, Urszula Pawlik, Bożena Rytel, Grzegorz Sowula, Michał Zając, Tomasz Zapert Reklama: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretariat: Kamila Bauman Kolportaż: Elżbieta Habiera Prenumerata: Ewa Zając Adres redakcji: 00-048 Warszawa, Mazowiecka 6/8 pok. 416, tel.: 828 36 31, tel./fax (22) 827 93 50 Internet: www.rynek-ksiazki.pl, e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl facebook.com/magazynliteracki http://issuu.com/magazynliteracki Łamanie: TYPO 2 Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 Prezes zarządu: Łukasz Gołębiewski Prenumerata: 1) Redakcja: tel. (22) 827 93 50, fax (22) 828 36 31 www.rynek-ksiazki.pl/sklep/czasopisma 2) Garmond Press Kraków: www.garmond.com.pl 3) Kolporter S.A.: www.kolporter.com.pl 4) Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 7175959 – czynne w godzinach 7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora. W numerze Książki dla turystów Patrzę na nagłówki naszych raportów o książce turystycznej z ostatnich lat, są mo- notematyczne: „Było źle, jest gorzej” (2012), „Tu kryzys się nie skończył” (2011), „Fatalny rok” (2010), „Nadchodzą trudne czasy” (2009). Ostatni raz, kiedy cieszy- liśmy się z dobrej koniunktury, to był rok 2008. Najgorsze jest to, że ów „Fatalny rok” z 2010 roku był i tak zdecydowanie lepszy niż to, co na rynku publikacji tu- rystycznych dzieje się obecnie – pisze Łukasz Gołębiewski w specjalnym dodatku poświęconym publikacjom turystycznym i kartograficznym. W 2012 roku łączna wartość oferty turystycznej (mapy, atlasy, przewodniki) spadła aż o 10,4 proc. i za- mknęła się wartością 65,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 72,9 mln zł, a w rekordowym 2008 roku – 94,3 mln zł. W ciągu czterech lat rynek turystyczny skurczył się o 31 proc.! W dodatku prezentujemy także laureatów piątej edycji Na- gród Magellana Oblicza Tuwima 27 grudnia 2013 roku minie sześćdziesiąta rocznica śmierci jednego z najchętniej czytanych polskich poetów XX wieku.To właśnie ta data była powodem ustanowie- nia przez Sejm Roku Tuwima. Koleje losu autora „Kwiatów polskich” są ciekawe i skomplikowane, a jego twórczość bogata i różnorodna. W Roku Tuwimowskim pokazujemy ją w nieco innym świetle. W numerze prezentujemy dwugłos Krzysz- tofa Masłonia i Jarosława Górskiego 14-23 W zawieszeniu Film „Syberiada polska”, oparty na podstawie mojej książ- ki i pod tym samym tytułem z niej wziętym, oglądałem parę razy. I tu powiem od razu, że jestem widzem dość nietypo- wym, a przez to nieobiektywnym. Po pierwsze, bo jestem Sybirakiem, po drugie autorem książki, i dopieropo trze- cie – widzem. I każdą z tych moich ról trzeba potraktować osobno… Na dziś i na gorąco nie tylko ja wiem na pewno, że ten film się ogląda. A najbardziej cieszy nas Sybiraków i na- szych potomków, że wreszcie taki film powstał, że Polacy, w tym młodzież, licznie go oglądają i nie kryją wzruszenia 24 – ze Zbigniewem Domino rozmawia Tomasz Zapert Książki miesiąca 32 „Krok do wolności” Jolanty Drużyńskiej i „Co dalej, szary człowieku” Hansa Falla- dy „Czarownica piętro niżej” Marcina Szczy- gielskiego i „Pamiętnik konklawe 2013” Ada- ma Sosnowskiego i Michała Klaga 33 Proponujemy także 6-8 • Bestsellery Wydarzenia molny książkowiec Felieton Marka Ławrynowicza 28 Co czytają inni 10-12 • Koszyk z książkami 36 • Recenzje 29 • Między wierszami 38-56 26 • Na- 31 2 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • k w i e c i e ń 2 0 1 3 Nasze patronaty i nowości Nasze patronaty i nowości Nowości wydawnicze Polecamy inne nasze czasopisma: Biblioteka Analiz – dwutygodnik, roczna prenumera- ta 900 zł. Notes Wydawniczy – miesięcznik, roczna prenume- rata 170 zł. Wiadomości Księgarskie – kwartalnik, roczna prenu- merata 36 zł. Wyspa – kwartalnik, roczna prenumerata 40 zł. Andrzej Skrzypczak „Ruch wydawniczy we Lwo- wie w latach 1929-1939” – książka dr Andrzeja Skrzyp- czaka przedstawia znaczenie Lwowa w historii i kulturze Polski w tym jej aspekcie, który tyczy bogatego dorob- ku wydawniczego miasta, nie tylko w zakresie piśmien- nictwa polskiego, ale też tych narodów, które tworzyły wspólną Rzeczypospolitą do czasów drugiej wojny świa- towej. Głównym zadaniem rozprawy jest przedstawie- nie ruchu wydawniczego Lwowa w okresie międzywo- jennym, jako fragmentu dziejów rynku książki w Polsce. Czytelnik znajdzie tu także charakterystykę czołowych firm wydawniczych, drukarskich i  księgarskich miasta w którego herbie zamieszczona jest dewiza „Semper fi- delis” (Zawsze wierny). Cena 25 zł. Przemysław Narbutowicz „Sprzedać książkę po okładce” – jak sprzedać książkę? Można zacząć od sprzedaży czytelnikowi jej okładki. O tym właśnie trak- tuje publikacja Przemysława Narbutowicza. „Sprzedać książkę po okładce” stanowi jedyne dostępne na pol- skim rynku studium narzędzi wykorzystywanych w bez- pośredniej prezentacji książki skierowanej do czytelnika i  sposobów wywierania wpływu na klientów księgarń. Cena 39 zł. „Gdzie jest czytelnik?” – nowy esej Łukasza Gołę- biewskiego, w którym autor wnika w internetową rze- czywistość, bada fenomen portali społecznościowych oraz ich wpływ na czytelnictwo. Rozważa możliwe scenariusze rozwoju czytelnictwa w przyszłości, okre- śla rolę księgarni i bibliotek. Cena 29 zł. „Rynek książki w Polsce 2012” – kompendium wie- dzy o rynku wydawniczo-księgarskim. Analiza zmian, prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku, szczegółowo omówione największe wydawnictwa, hur- townie i sieci księgarskie, charakterystyki firm, informacje o obrotach, sprzedaży książek, zatrudnieniu itp. Edycja pięciotomowa – „Wydawnictwa”, „Dystrybucja”, „Po- ligrafia”, „Papier” oraz „Who is Who”. Cena tomu I – 80 zł, tomu II – 70 zł, tomu III – 50 zł, tomu IV – 55 zł, tomu V – 65 zł. Patronaty Miejsca objęte patronatem 1. Klub Księgarza 2. Salony Biblioteki Narodowej: • Salon Pisarzy i Salon Wydawców Książki objęte patronatem (w ciągu 4 ostatnich miesięcy) 1. Azyl: • Olis Nari Lang Kakrachan – IV 2013 2. Egmont: • Zoë Marriott Królestwo łabędzi – II 2013 • Cornelia Funke Nieustraszony – IV 2013 • Philippa Gregory Odmieniec – IV 2013 • Marisa Meyer Scarlet – IV 2013 3. Galeria Książki: • Cinda Williams Chima Karmazynowa Korona – III 2013 4. Harmonia: • NLP w logopedii – III 2013 5. Impuls: • red. nauk. Maria Czerepaniak-Walczak Fabryki dyplomów czy universitas? – II 2013 6. Jirafa Roja: • Łukasz Gołębiewski Bandyci Rodriguez – II 2013 • Dariusz Papież Dom Czwartego Przykazania – IV 2013 7. Lambook: • Joydeep Roy-Bhattacharya Bajarz z Marakeszu – III 2013 8. MG: • Leopold Tyrmand Cywilizacja komunizmu – II 2013 • Elizabeth Gaskell Ruth – II 2013 • Katarzyna Enerlich Prowincja pełna smaków – II 2013 9. Novae Res: • Jolanta Kosowska-Strzelczyk Dejá vú – IV 2013 10. Zielona Sowa: • Marie Lu Legenda. Wybraniec – III 2013 • Barbara Catchpole Prosiak i kupa śmiechu – III 2013 Konkursy Nagroda im. Jerzego Skowronka – dla autorów i wydawców ksią- żek historycznych. Nagroda im. Karla Dedeciusa – dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Nagroda Donga – celem konkursu jest promocja najbardziej warto- ściowych książek dla dzieci. Nagroda Literacka m.st. Warszawy. Ogólnopolski Konkurs Rymkiewiczowski. Targi książki w 2013 roku Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży, 15-17 III XIX Targi Wydawców Katolickich, 11-14 IV IV Warszawskie Targi Książki, 16-19 V 3. Targi Książki dla Dzieci w Krakowie, 7-9 VI 17. Targi Książki w Krakowie, 24-27 X 44 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • k w i e c i e ń 2 0 1 3 Wydarzenia Ile MKiDN „łoży” na czytelnictwo? Jak poinformowało Mini- sterstwo Kultury i  Dzie- dzictwa Narodowego, te- goroczny budżet Prioryte- tu „Promocja czytelnictwa”, realizowanego w  ramach rządowego Progra- mu „Promocja literatury i czytelnictwa” wynosi 7 mln 813 tys. zł. W porównaniu z rokiem 2012 (3,9 mln zł) oznacza to wzrost o 100 proc. Re- alizacja Programu „Promocja literatury i czytel- nictwa” (priorytety:  Literatura,  Promocja czy- telnictwa oraz  Czasopisma) to jedno z działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe- go na rzecz rozwoju czytelnictwa w Polsce. Łącznie w 2013 roku na zakup książek, in- westycje w infrastrukturę, programy promo- cyjne, szkolenia bibliotekarzy, a także budże- ty Instytutu Książki i Biblioteki Narodowej re- sort kultury przeznaczy 175,5 mln zł ( dla po- równania: 2012 rok – 166,2 mln zł, 2010 rok – 104,6 mln zł). W tym np. na zakup nowości dla bibliotek przeznaczonych zostanie od 20 do 30 mln zł. Ostateczna kwota będzie uza- leżniona od wydatków na inwestycje w infra- strukturę bibliotek. (pw) Bieszczadzkie Lato z Książką Wydawnictwo Bosz organizuje w  tym roku kolejną, siódmą edycję Bieszczadz- kiego Lata z Książką – otwartej, skierowanej do wszystkich mieszkańców dużej imprezy kultu- ralnej. Składają się na nią spotkania z autorami, artystami – pisarzami, ilustratorami, projektan- tami, a także ludźmi książki i kultury – dzienni- karzami, naukowcami, wydawcami.  Impreza odbędzie się w  dniach 8-9 czerwca w Sanoku i Przemyślu. Swoje uczest- nictwo w  tegorocznej edycji imprezy po- twierdzili do tej pory: prof. Jerzy Bralczyk, Je- rzy Iwaszkiewicz, Stefana Szczepek, Małgo- rzata Gutowska-Adamczyk, Krystyna Sien- kiewicz, Janusz Majewski i Renata Piątkowska. 8 czerwca będzie dniem czytelników. Na przemyskim rynku oraz w Przemyskim Cen- trum Kultury i Nauki odbywać się będą spo- tkania z  zaproszonymi pisarzami. Towarzy- szyć im będą całodniowe targi książki na miej- skim rynku. Spotkania w Przemyślu zakończy wieczorny koncert na dziedzińcu zamku kazi- mierzowskiego. Kolejnego dnia Bieszczadzkie Lato z Książką przeniesie się do Sanoka, gdzie po- nownie zorganizowane zostaną spotkania z  autorami i  mini-targi książki, zakończone wieczornym koncertem. Bieszczadzkie Lato z Książką to impreza, która ma na celu promocję czytelnictwa oraz kultury literackiej w regionie Podkarpacia. (pw) Wyniki pilotażu Firma Legimi podsumowała trzymiesięcz- ny okres pilotażowy projektu usługi „Czy- Wyniki badań Biblioteki Narodowej POLAcy czyTAją cOrAz MNIej Biblioteka Narodowa zaprezentowała wyniki najnowszych badań czytelnictwa, zrealizowa- nych jesienią 2012 roku. Tylko 39 proc. ankietowa- nych przyznało się do przynajmniej jednokrotnego kontaktu z jakąkolwiek książką w ciągu roku, przy czym książkę zdefiniowano w tym badaniu szeroko  –  włączając do tej kategorii także albumy, poradniki, encyklopedie, słowniki, a także książki w formie elektronicznej. Taki wynik jest o 5 proc. gorszy niż ten odnotowany w 2010 roku, a zarazem tylko o 1 proc. lepszy niż w wydawałoby się dramatycznym pod tym względem 2008 roku.  To jednak nie koniec złych wiadomości. Jeżeli przyjmiemy, że ilościową miarą bycia „rzeczywistym” czytelnikiem jest deklaracja przeczytania siedmiu lub więcej książek w ciągu roku, to należy z niepokojem odnotować, że takich „rzeczywistych” czytelników, było zaled- wie 11 proc. Dla porównania w latach 1994-2004 odsetek takich osób wynosił 22-24 proc.  Twórcy badania odnotowali wzrost czytelnictwa dłuższych tekstów. Począwszy od 2010 roku w badaniu zasięgowym zadawane jest pytanie o to, czy w ciągu ostatniego miesiąca respondent przeczytał jakikolwiek tekst o orientacyjnej objętości przynajmniej trzech stron wydruku, trzech ekranów komputera bądź dłuższego artykułu w gazecie. W 2012 roku twierdząco na to pytanie odpowiedziało 58 proc. badanych, czyli o 6 proc. więcej niż dwa lata wcześniej. O 9 proc. (z 32 do 41) wzrosła liczba Polaków, którzy w cią- gu ostatniego roku nie czytali żadnej książki, a zarazem w ciągu ostatniego miesiąca zapo- znali się z co najmniej trzystronicowym tekstem. Spadek czytelnictwa książek drukowanych nie przekłada się na automatyczny wzrost zainteresowania książkami elektronicznymi. Jak pokazało badanie, tylko 2 proc. osób nie- czytających w 2012 roku kiedykolwiek czytało e-booka. Co więcej, korzystanie z e -bo- oków charakteryzuje przede wszystkim tych, którzy czytają co najmniej siedem książek w ciągu roku. W tej grupie aż 20 proc. przynajmniej raz miało w przeszłości do czynie- nia z książką elektroniczną. Generalnie do lektury e-booków kiedykolwiek w życiu przyznało się 7 proc. bada- nych, a do słuchania audiobooka – 6 proc. Poziom czytelnictwa książek rośnie wraz z wykształceniem badanych. Z wyższym wykształceniem szczególnie wyraźnie wiąże się czytelnictwo bardziej systematyczne (od 1 do 6 książek rocznie czyta 30 proc czytelników ze średnim wykształceniem i 40 proc. z wyższym, powyżej 6 książek rocznie – tylko 11 proc. badanych ze średnim wykształce- niem i 23 proc. z wyższym). Badanie przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową we współpracy z TNS Polska, zrealizowano na losowej reprezentatywnej próbie 3000 obywateli w wieku 15 lat i wię- cej. Interesowano się tym, jaka część społeczeństwa czyta i kupuje książki, jaka jest inten- sywność lektury i zakupów w ciągu roku, jakie książki są czytane i kupowane oraz jakie są źródła dostępu do nich. Maksymalny błąd statystyczny dla tej próby wynosi 1,8 proc. (p) taj bez limitu”. Pro- jekt skierowany był do posiadaczy iPadów i  iPhonów, a  w  ofer- cie e-czytelni dostępnych było 2000 tytułów. Użytkownicy pobrali łącznie 10 tys. książek. Liczba książek pobranych przez czytają- cych bez limitu przekroczyła 10 tys. Najpo- pularniejszym e-tytułem była biografia Ste- ve’a Jobsa (Insignis), chociaż znacznym zain- teresowaniem czytelników cieszyły się tak- że biografie Micka Jaggera, Andrzeja Iwana i Heleny Rubinstein. Z danych firmy Legimi wynika również, że posiadacze iPadów i  iPhonów spędzają z książką średnio 10,5 minuty dziennie, naj- częściej wieczorem, po godz. 23, choć daje się zaobserwować również wzmożoną po- ranną aktywność czytelniczą. Z kolei 20 marca usługa „Czytaj bez li- mitu” zadebiutowała także na urządzeniach obsługiwanych przez system operacyjny An- droid. Obecnie e-czytelnicy mogą dowol- nie konfigurować zestawy urządzeń w  ra- mach wykupionego dostępu (np. iPhone + tablet z Androidem lub smartfon z Andro- idem + iPad). Legimi prowadzi również pra- ce nad aplikacjami na Windows Phone i Win- dows 8. (pw) Kompromis „Pod Arkadami” Właściciele wrocławskiej Księgarni „Pod Arkadami” porozumieli się w  sprawie przyszłości księgarni. Zadłużenie księgarskiej placówki wobec Zarządu Zasobu Komunal- nego Wrocławia wynosi 110 tys. zł. „Obieca- liśmy spłacić dług do końca kwietnia przyszłe- go roku” – stwierdził na łamach lokalnej prasy zarządzający księgarnią Przemysław Parzybok. Samą księgarnię czekają także zasadnicze zmiany – od maja 2013 roku ma działać w no- wej odsłonie. W jednej części księgarni funkcjo- nować ma salon literacki, gdzie można będzie przeczytać książkę, napić się kawy czy wziąć udział w spotkaniu ze znanymi autorami książek. 6 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • k w i e c i e ń 2 0 1 3 Wydarzenia W drugiej części operacyjną działalność handlo- wą prowadzić będzie Książnica Polska z Olsz- tyna. Księgarnia „Pod Arkadami” ma więc rok na spłacenie długu, przeprowadzenie remontu i biznesowy start w nowej odsłonie. (pw) cDP.pl „wchodzi” w e-książki E-booki, audiobooki oraz e-komiksy, to nowe pozycje w ofercie platformy cyfrowej dystrybucji CDP.pl. „W pięć miesięcy po starcie nasza platforma CDP.pl ma już w  ofercie bli- sko 300 tytułów. Teraz pokazujemy, że cyfro- wa dystrybucja to nie tylko gry i wprowadzamy zupełnie nowe kategorie produktów. Będzie- my konsekwentnie pracować nad dalszym roz- szerzeniem naszej oferty” – deklaruje dyrektor zarządzający CDP.pl Michał Gembicki.  Wkrótce do oferty CDP.pl trafi saga wiedźmińska Andrzeja Sapkowskiego. Dzię- ki współpracy CDP.pl i wydawnictwa Super- nova zostanie ona po raz pierwszy wydana w wersji elektronicznej. (pw) e-czytnik z biblioteki Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kra- kowie umożliwia czytelnikom bezpłat- ne wypożyczenie do domu e-czytnika. Do wypożyczenia przeznaczonych zostanie 30 urządzeń m.in. modele: Kindle, Onyx Boox, Pocket Book. Z kolejnych 30 urządzeń moż- na skorzystać na miejscu w Artetece – agen- dzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, w której gromadzone są publikacje na nośni- kach elektronicznych. E-czytniki będą mo- gły wypożyczyć osoby pełnoletnie na okres dwóch tygodni. Bibliotekarz oprócz karty czytelnika będzie mógł poprosić o okazanie dokumentu tożsamości. (pw) Więcej pieniędzy na modernizację BN Prawie 10 mln zł otrzyma dodatkowo Bi- blioteka Narodowa z Narodowego Fun- duszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej na prace związane z termomoderni- zacją budynków BN na Polu Mokotowskim. Łączna kwota dotacji z  NFOŚiGW dla BN wyniesie ponad 20 mln zł. (pw) Święto książki dziecięcej Tegoroczne XII Poznańskie Spotkania Tar- gowe – Książka dla Dzieci i  Młodzieży zgromadziły 50 wystawców, w  tym niemal wszystkich liczących się wydawców książki dziecięcej i młodzieżowej. Najważniejsze nagrody przyznawane w  trakcie Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży czyli Statuet- ki Pegazika, które tradycyjnie „przyznawane są wybitnym twórcom oraz osobom i insty- tucjom szczególnie zasłużonym dla literatu- ry dziecięcej i czytelnictwa” otrzymali: w ka- Beata Pawlikowska wciąż na topie SuKceSy KSIążeK POLSKIej PODróżNIczKI W  ciągu miesiąca od premiery nowej książki Beaty Pawlikowskiej „W  dżungli podświadomości” wy- dawnictwo G+J RBA sprzedało 40 tys. egz. Jest to pierw- szy z poradników pozytywnego myślenia najbardziej po- pularnej, ale i  najbardziej literacko płodnej polskiej po- dróżniczki. Pawlikowska odpowiada m.in. na pytania: „Skąd się bierze samotność, kłamstwa i zdrady?”, „Dlaczego zako- chiwałam się w niewłaściwych facetach?”, „Skąd brały się uczucia i myśli, których nie chciałam mieć?”, a co najważ- niejsze pyta i zastanawia się nad tym wraz z czytelnikiem „Czy to można zmienić?”. Książka odniosła ogromny sukces, a już w czerwcu ukaże się druga część „W dżungli podświadomości. Księ- ga Kodów”. W planie na przyszły rok są też dalsze pozy- cje: „W dżungli podświadomości. Kurs szczęścia”, „W dżungli podświadomości. Trening szczęścia” i „W dżungli podświadomości. Jestem bogiem”. Na ten rok zapowiadana jest też kontynuacja wydanej w styczniu innej optymi- stycznej książki „Planeta dobrych myśli” – drugi tom wyjdzie w listopadzie. Wydaw- ca zapowiada też takie premierowe tytuły Beaty Pawlikowskiej jak: „Blondynka na Ja- wie”, „Blondynka na językach japoński”, „Blondynka na językach norweski”, „Blondyn- ka na językach niderlandzki” czy „Kalendarz 2014 Beata Pawlikowska” oraz książkę o Londynie. Dotąd wydawnictwo G+J RBA sprzedało 1,3 mln egz. książek Beaty Pawlikowskiej. (ł) tegorii „Twórca Książki dla Dzieci i Młodzie- ży” – Krystyna  Lipka-Sztarbałło, a w katego- rii  „Przyjaciel Książki dla Dzieci i Młodzieży” – prof. Grzegorz  Leszczyński. Targom towarzyszył bogaty program, uwzględniający tegoroczne rocznice trojga wielkich twórców – Kazimiery Iłłakowiczów- ny, Juliana Tuwima i Jana Marcina Szancera. Odbyły się premiery rynkowe książek, spo- tkania z pisarzami i  ilustratorami, warsztaty, występy sceniczne, pokazy filmów i wysta- wy. W cyklu „Mistrz Ilustracji” prezentowa- na  była twórczość Krystyny Lipki-Sztarbałło. Na teren targów dzieci z rodzicami dowoził Bajkowy Tramwaj zaaranżowany przez Wy- dawnictwo Media Rodzina. (fran) zań z  obszaru szeroko rozumianej eduka- cji. Posiada kilka własnych sklepów i księgarń on-line, internetowe bazy wiedzy i słowni- ki, dysponuje własną platformą dystrybucji treści elektronicznych iBUK.pl. W  ramach Grupy działa również jedna z największych internetowych szkół językowych w  Pol- sce – SuperMemo World oraz Wydawnic- two Szkolne PWN, posiadające dedykowa- ną platformę edukacyjną dla szkół. Częścią PWN jest również Wydawnictwo Lekarskie PZWL, które dysponuje szerokim spektrum serwisów internetowych dedykowanych poszczególnym grupom zagadnień medycz- nych, w  tym jest właścicielem serwisu fo- rumzdrowia.pl. (pw) Weltbild.pl w Grupie PWN Grupa PWN zawarła porozumienie do- tyczące przejęcia sklepu internetowe- go Weltbild.pl. To kolejny etap rozbudowy oferty Grupy w  obszarze nowych techno- logii. Umowa przejęcia e-księgarni ma zo- stać sfinalizowana do końca czerwca. „Mie- sięczny zasięg serwisów Grupy PWN w  in- ternecie wynosi około 2 mln użytkowników. W  najbliższych latach zamierzamy istotnie zwiększyć nasz udział w rynku zarówno pod względem przychodów, jak i zasięgu. Przeję- cie Weltbild.pl jest elementem szerszej stra- tegii budowania silnej pozycji Grupy w  ob- szarze nowych technologii” – komentuje An- drzej Nadolski, prezes Grupy PWN. Grupa PWN aktywnie działa zarówno w e-commerce, jak i specjalizuje się w do- starczaniu dedykowanych platform i rozwią- 100 tys. skanów Krystyna Siechowska – wolontariuszka z zespołu Społecznej Pracowni Digitaliza- cji wykonała 100 tys. z 576 tys. skanów przy- gotowanych przez wolontariuszy na rzecz Ślą- skiej Biblioteki Cyfrowej. Krystyna Siechowska uczestniczy w pracach SPD od 2008 roku, tj. od utworzenia pilotażowej, kilkunastoosobo- wej grupy wolontariuszy – seniorów.  Społeczna Pracownia Digitalizacji Ślą- skiej Biblioteki Cyfrowej została powołana przy Bibliotece Śląskiej. Do jej zadań należy m.in.: tworzenie zasobów cyfrowych w opar- ciu o zbiory uczestników ŚBC oraz wsparcie techniczne i  merytoryczne dla instytucji – uczestników ŚBC. Łącznie w Społecznej Pra- cowni Digitalizacji wykonano już 703 tys.  ska- nów, które współtworzą cyfrowy zasób li- czący dziś 64 tys. publikacji. Miesięcznie Ślą- ską Bibliotekę Cyfrową odwiedza ok. 90 tys. użytkowników z całego świata. (pw) b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • k w i e c i e ń 2 0 1 3 7 Wydarzenia „Prezydenccy” profesorowie Pezydent Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie. Wśród 54 mia- nowanych profesorów „belwederskich” byli Stefan Chwin – profesor nauk humanistycz- nych z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Jacek Raciborski – profesor nauk humanistycznych z Uniwersytetu Warszawskiego.  (fran) ruszyło radio WL W jubileuszowym roku 60-lecia Wydaw- nictwa Literackiego oficyna uruchomiła Radio WL. Na stronie www.wydawnictwoli- terackie.pl można już odsłuchać pierwsze au- dycje. „Będziemy tu prezentować wywiady z autorami, fragmenty audiobooków i relacje ze spotkań autorskich – z bogatych zasobów postanowiliśmy wybrać na początek: rozmo- wy z Jerzym Stuhrem, Ignacym Karpowiczem i  Szczepanem Twardochem, fragmenty »Ba- jek robotów« Lema, »Trans-Atlantyku« Gom- browicza i »Niełatwego dnia« Marka Owena oraz obszerną relację ze spotkania poświęco- nego »Dziennikowi« Sławomira Mrożka, któ- re odbyło się w ubiegłym tygodniu w Sali Me- hofferowskiej” – poinformowała krakowska oficyna.   Wydawnictwo Literackie jest pierwszym wydawcą w Polsce, który zdecydował się na publikację materiałów audio w formie kom- pletnych audycji – z własnymi sygnałami, za- powiedziami i  spójną koncepcją programo- wą. Wszystkie audycje Radia WL można od- słuchać oraz pobrać w popularnym serwisie Soundcloud: soundcloud.com/radiowl. (pw) Kolejne zbiory w BN Kazimierz Orłoś, prozaik, dramaturg, scenarzysta filmowy i  telewizyjny oraz autor słuchowisk radiowych, przekazał w  darze Bibliotece Narodowej swoje ar- chiwum literackie. Znajdują się w nim ręko- pisy i maszynopisy m.in.: „Cudownej meli- ny”, „Trzeciego kłamstwa”, „Pustyni Gobi”, „Przechowalniczy Historii Cudownej meli- ny”, książek wydawanych przed laty w pary- skim Instytucie Literackim w ramach Biblio- teki „Kultury” oraz publikowanych w krajo- wym drugim obiegu. Do BN trafiły również warsztatowe wersje książek z ostatnich lat, w tym zbioru opowiadań „Drewniane mo- sty” i powieści „Letnik z mierzei”. Pisarz do- łączył do deponowanego zbioru maszyno- pisy artykułów i felietonów oraz wystąpień publicznych, a  także maszynopisy słucho- wisk radiowych i tekstów pisanych dla teatru i filmu (m.in. dramat „Piranie”) oraz maszy- nopis niepublikowanej noweli „Dobre ży- cie”, emitowanej niegdyś przez Radio Wol- na Europa. (pw) Nagrody Amerykański poeta, dramaturg i  tłumacz William Stanley Merwin został laureatem pierwszej edycji Międzynarodowej Nagro- dy Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Uro- czystość wręczenia nagrody i czeku na 50 tys. dolarów odbędzie się 3 czerwca.  Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta jest pierwszą tego typu nagrodą o  zasięgu światowym, wrę- czaną w  Polsce. Wyróżnianie wybitnych rozmowa z Heleną Weissovą, autorką „Dziennika Helgi” OcALIć OD zAPOMNIeNIA f o t . I i n s g n s i – czemu pani dziennik został opublikowany do- piero ponad 60 lat po napisaniu? – Przez dwie pierwsze powojenne dekady – chy- ba nie tylko w Czechosłowacji – starano się zapomnieć o wojnie. Zapewne była to reakcja na jej niewyobrażal- ne okrucieństwo. Dopiero kiedy dorosło pokolenie po- wojenne, temat powrócił za sprawą ich pytań. Wtedy też drobne fragmenty moich zapisków wydano w zbiorze wo- jennych wspomnień. Nie przywiązywałam do tego wagi, bo notatki prowadziłam z myślą o sobie, a nie potomno- ści. Dopiero moje dzieci i wnuki przekonały mnie, że war- to upublicznić ich treść. – Okupacyjne doświadczenia nie tylko pani opisała, ale i zilustrowała. – Wtedy zaczęła się moja przygoda plastyczna. Właśnie od rysunków przedstawia- jących życie w okupowanej Pradze, a potem codzienność terezińskiego getta. Gdyby nie wojna może nie zostałabym malarką. – z postaci opisanych przez panią przeżyli nieliczni… – I dlatego pragnę ocalić ich od zapomnienia. Ci, którzy przetrwali niemieckie pie- kło zazwyczaj mieszkają dziś na całym świecie. Większość opuściła Czechosłowację, bo czuła się tu jak na cmentarzysku. Na ogół wyjechali po procesie Rudolfa Slansky’e- go, obawiając się komunistycznego antysemityzmu. Druga, mniejsza fala emigracji mia- ła miejsce po stłumieniu Praskiej Wiosny przez Sowietów. Ale ja nigdy nie zastanawia- łem się nad opuszczeniem rodzinnej Pragi. Rozmawiał Tomasz zb. zapeRT dokonań artystycznych i intelektualnych na- wiązujących do świata wartości, na którym opiera się twórczość Zbigniewa Herberta jest jej podstawowym celem. Uhonorowa- nie dorobku poetyckiego będzie przyzna- wane co roku w dziedzinie poezji za cało- kształt twórczości. Laureat został wybrany przez siedmio- osobowe jury, w  skład którego weszli wy- bitni twórcy i znawcy poezji, eseiści, tłuma- cze i  wydawcy: Lidija Dimkovska (Macedo- nia/Słowenia), Edward Hirsch (USA), Wol- fgang Matz (Niemcy), Jarosław Mikołajewski (Polska), Agneta Pleijel (Szwecja), Jaume Val- lcorba Plana (Hiszpania) oraz Tomas Venclo- va (Litwa/USA). Rozstrzygnięto konkurs Złote Skrzydła na najlepsze publikacje o tematyce prawnej, or- ganizowany przez redakcję „Dziennika Gaze- ty Prawnej”. W szóstej edycji tej nagrody ry- walizowało 40 książek wydanych w  latach 2011-2012. W kategorii „prawo administracyjne” na- grodę główną przyznano Michałowi Miłoszo- wi za książkę „Bezczynność organu admini- stracji publicznej w postępowaniu administra- cyjnym” (Wolters Kluwer Polska). W katego- rii „prawo pracy i ubezpieczenia” nagrodzono Marcina Wujczyka za książkę „Prawo pracow- nika do ochrony prywatności” (Wolters Klu- wer Polska). Kategoria „prawo gospodarcze” to wygrana Bartłomieja Glinieckiego, autora książki „Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i  zabezpieczenie wzajemnych rosz- czeń stron” (Wolters Kluwer Polska). Nato- miast zwycięzcą kategorii „prawo podatko- we” okazał się Dariusz Gibasiewicz, którego nagrodzono za książkę „Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w  orzecznic- twie Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro- pejskiej” (Wolters Kluwer Polska).  Jakub Ekier, polski tłumacz literatury nie- mieckojęzycznej, oraz Bernhard Hartmann, niemiecki tłumacz polskiej literatury, otrzy- mali tegoroczną Nagrodę im. Karla Dede- ciusa, przyznawaną przez Fundację im. Ro- berta Boscha. Obu tłumaczy wyróżniono za „wybitne osiągnięcia translatorskie oraz wkład na rzecz porozumienia między Pola- kami i Niemcami”. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 24 maja w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Wysokość nagrody wy- nosi 10 tys. euro dla każdego laureata. Personalia Anita Musioł objęła stanowisko dyrekto- ra ds. zakupów i sprzedaży sieci Matras. Ma odpowiadać za cały asortyment towaro- wy oraz pełne wsparcie sprzedażowo-pro- mocyjne. Anita Musioł jest związana z  ryn- kiem książki od 1998 roku. Najpierw praco- wała w Empiku, później jako wydawca w Eg- moncie, a ostatnio w firmie Weltbild Polska, w  której była odpowiedzialna zarówno za Wydawnictwo Świat Książki, jak i  za zakupy książek do sieci sklepów oraz katalogu wysył- kowego. 8 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • k w i e c i e ń 2 0 1 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 4/2013 (199)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: