Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00277 004201 15177695 na godz. na dobę w sumie
Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 5/2013 (200) - ebook/pdf
Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 5/2013 (200) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

27 grudnia 2013 roku minie sześćdziesiąta rocznica śmierci jednego z najchętniej czytanych polskich poetów XX wieku.To właśnie ta data była powodem ustanowienia przez Sejm Roku Tuwima. Koleje losu autora „Kwiatów polskich” są ciekawe i skomplikowane, a jego twórczość bogata i różnorodna. W Roku Tuwimowskim pokazujemy ją w nieco innym świetle. W numerze prezentujemy dwugłos Krzysztofa Masłonia i Jarosława Górskiego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nr 5/2013 (200) • maj 2013 Cena 14,50 zł (8 VAT) • ISSN 2083-7747 • Indeks 334464 i k ż ą i s k i k c a r e t i l n y z a g a m 3 1 0 2 j a m 0 0 2 0 - 4 3 2 1 N S S I 5 0 3 3 1 0 2 0 4 3 2 1 7 7 9 Wydawnictwo Sonia Draga POLECA NOWOŚCI CZERWCA! Burzliwe losy Marie Tussaud, której talent rzeźbiarski zachował do Przeszłość i teraźniejszość splatają się w oszałamiającą powieść o szukaniu naszych czasów twarze bohaterów siebie. Mię i Maddie prześladuje legenda tamtej epoki, jak również niejednokrotnie ocalił jej życie. o młodej kobiecie, która uniknęła śmierci w ruinach Casa al Vento. Średniowieczna Asturia, hrabstwo w Pirenejach rządzone twardą ręką przez okrutnego, żądnego bogactw hrabiego, który bierze w niewolę córkę rywala zwaną „Różą Asturii”… Zagadka z czasów antyku, przemyślna intryga, bezlitosny bandyta i przekleństwo legendarnego skarbu. Autor zabiera nas w podróż do ezoterycznego Paryża – podróż, w której nadprzyrodzone zjawiska przeplatają się z rytualnymi mordami... Niezapomniana opowieść o miłości, obsesji, morderstwie i o tym, jak dalece może się posunąć człowiek, by zdobyć to, czego pragnie. Dociekliwa pani komisarz na tropie pedofila, który czerpie przyjemność z niewyobrażalnie okrutnych rytuałów. Wszystko zaczęło się od dziewczyny… bo zawsze jest jakaś dziewczyna. Gdzieś w połowie Charlotte Street Jason przeżył niewiarygodnie cudowną, ulotną chwilę... Wielu mężów zapomina o codziennych obowiązkach i ważnych rocznicach. Vaughan natomiast zapomniał, że w ogóle ma żonę. Jednak zrobi wszystko, żeby ją odzyskać. Dziesięcioletnia Judyta, nie znajdując akceptacji w świecie, buduje własną rzeczywistość. Jednak konsekwencje jej nowo odkrytej mocy wymykają się spod kontroli. tel. 32 782 64 77, 32 782 60 37, www.soniadraga.pl www.facebook.com/wydawnictwoSoniaDraga Spis treści Numer 5 (200) Redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki Z-ca red. naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretarz redakcji: Krzysztof Masłoń Zespół: Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman, Paweł Waszczyk Stale współpracują: Janusz Drzewucki, Joanna Habiera, Jarosław Górski, Piotr Kitrasiewicz, Bogdan Klukowski, Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz, Lech Mergler, Wanda Morawiecka, Tomasz Nowak, Urszula Pawlik, Bożena Rytel, Grzegorz Sowula, Michał Zając, Tomasz Zapert Reklama: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretariat: Kamila Bauman Kolportaż: Elżbieta Habiera Prenumerata: Ewa Zając Adres redakcji: 00-048 Warszawa, Mazowiecka 6/8 pok. 416, tel.: 828 36 31, tel./fax (22) 827 93 50 Internet: www.rynek-ksiazki.pl, e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl facebook.com/magazynliteracki http://issuu.com/magazynliteracki Łamanie: TYPO 2 Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 Prezes zarządu: Łukasz Gołębiewski Prenumerata: 1) Redakcja: tel. (22) 827 93 50, fax (22) 828 36 31 www.rynek-ksiazki.pl/sklep/czasopisma 2) Garmond Press Kraków: www.garmond.com.pl 3) Kolporter S.A.: www.kolporter.com.pl 4) Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 7175959 – czynne w godzinach 7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora. 200 procent normy! Nim się obejrzeliśmy, jak czas minął i ten numer „Magazy- nu Literackiego KSIĄŻKI” jest już numerem dwusetnym! „Magazyn Literacki”, bo taki był pierwotny tytuł, zaczął w przełomowym dla czasopism branżowych roku 1992 od- ważnie wydawać Kamil Witkowski, który zgromadził wo- kół siebie młode pokolenie twórców. W miarę regularnie „Magazyn” wychodził w konwencji czasopisma awangar- dy literackiej do przełomu wieków. Wówczas wydawcą sta- ła się „Biblioteka Analiz”, a Łukasz Gołębiewski, jej prezes, zdecydował o zmianie profilu, czego wyznacznikiem było dodanie „Książek” do tytułu. Od tego czasu, od 2001 roku, trwamy w obecnym kształcie, zmieniając w między- czasie kształt graficzny, ale zachowując wszystkie główne rubryki z naszymi przebojo- wymi „Książkami Miesiąca” na czele. W tym czasie jedenaście razy wręczaliśmy nasze najwyższe wyróżnienia za „Książki Roku”, a potem też dla „Wydawcy Roku” i za „Wy- darzenie Roku”. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bibliotece Narodowej, że nasza co- roczna styczniowa Gala Nagród może odbywać się w siedzibie tej szacownej instytucji. „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” tworzy zespół, w którym są same indywidualno- ści, ale posiadające cenną umiejętność wspólnej pracy. Wszystkie te ważne nazwiska znajdą Państwo w redakcyjnej stopce, a mnie nie pozostaje nic innego, jak wszystkim moim przemiłym, trochę młodszym i bardzo młodym kolegom podziękować za ich wspaniałą pracę! Przede wszystkim dziękuję jednak naszym czytelnikom – wydaw- com, księgarzom, bibliotekarzom i innym miłośnikom książki, do których nasze pi- smo jest skierowane i którzy nas zapewniają, że ciągle jest potrzebne mimo tak rewo- lucyjnych zmian w całym naszym otoczeniu kulturowym! Piotr Dobrołęcki reDaktor naczelny „Magazynu literackiego kSiĄŻki” W numerze Książki dla dzieci i młodzieży Zachęcamy do lektury dodatku poświęconego literaturze dla niedorosłych, w którym znajdziecie Państwo artykuł Michała Zająca na temat rynku książki dla dzieci i młodzie- ży, rozmowę z Joanną Kulmową oraz recenzje Czytanie bez liter Czytanie – już nie literatury, nie książek, ale dzieł i tradycji kultury niezapisywanej przy pomocy liter – jest praktyką, która pozwala ludziom zbliżyć się we wspólnym zaintereso- waniu sztuką. Oczywiście, czytanie innych tekstów kultury niż literatura, to wciąż roz- rywka elitarna, ale mająca na tyle szerokie grono miłośników, i to miłośników czytają- cych oraz kupujących książki, że zauważona i doceniona przez wydawców – Jarosław Gór- ski omawia pozycje adresowane do początkujących i zaawansowanych „czytaczy” malar- stwa, fotografii i mody 14-18 Dziewczęta z Kansas Najważniejszym w projekcie dziewczyn z Kansas jest swego rodzaju „dokument kultu- ry”, który z jednej strony ukazuje cierpienia z czasów wojny, a z drugiej strony podkre- śla i honoruje przyzwoitość i bohaterstwo. Jako pisarz mam nadzieję, że wszystko to daje „etyczną szczepionkę” i odporność, aby nigdy już się to samo nie powtórzyło – z Jackiem Mayerem, autorem książki „Życie w słoiku”, rozmawia Piotr Dobrołęcki 24-25 Książki miesiąca „Obok Julii” Eustachego Rylskiego, „O Piłsudskim, Dmow- skim i zamachu majowym” Mariusza Wołosa „Niewierna” Reyes Monforte i „Biały klaun” Damira Milo- ša 30 31 Proponujemy także 6-9 • Bestsellery Wydarzenia podróż szami 20-22 • Na-molny książkowiec 29 • Felieton Marka Ławrynowicza 10-12 • Co czytają inni 23 • Koszyk z książkami 19 • Reportaż – więcej niż 26 • Między wier- 34 • Recenzje 32-48 2 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • m a j 2 0 1 3 Nasze patronaty i nowości Nasze patronaty i nowości Nowości wydawnicze Polecamy inne nasze czasopisma: Biblioteka Analiz – dwutygodnik, roczna prenumera- ta 900 zł. Notes Wydawniczy – miesięcznik, roczna prenume- rata 170 zł. Wiadomości Księgarskie – kwartalnik, roczna prenu- merata 36 zł. Wyspa – kwartalnik, roczna prenumerata 40 zł. Andrzej Skrzypczak „Ruch wydawniczy we Lwo- wie w latach 1929-1939” – książka dr Andrzeja Skrzyp- czaka przedstawia znaczenie Lwowa w historii i kulturze Polski w tym jej aspekcie, który tyczy bogatego dorob- ku wydawniczego miasta, nie tylko w zakresie piśmien- nictwa polskiego, ale też tych narodów, które tworzyły wspólną Rzeczypospolitą do czasów drugiej wojny świa- towej. Głównym zadaniem rozprawy jest przedstawie- nie ruchu wydawniczego Lwowa w okresie międzywo- jennym, jako fragmentu dziejów rynku książki w Polsce. Czytelnik znajdzie tu także charakterystykę czołowych firm wydawniczych, drukarskich i  księgarskich miasta w którego herbie zamieszczona jest dewiza „Semper fi- delis” (Zawsze wierny). Cena 25 zł. Przemysław Narbutowicz „Sprzedać książkę po okładce” – jak sprzedać książkę? Można zacząć od sprzedaży czytelnikowi jej okładki. O tym właśnie trak- tuje publikacja Przemysława Narbutowicza. „Sprzedać książkę po okładce” stanowi jedyne dostępne na pol- skim rynku studium narzędzi wykorzystywanych w bez- pośredniej prezentacji książki skierowanej do czytelnika i  sposobów wywierania wpływu na klientów księgarń. Cena 39 zł. „Gdzie jest czytelnik?” – nowy esej Łukasza Gołę- biewskiego, w którym autor wnika w internetową rze- czywistość, bada fenomen portali społecznościowych oraz ich wpływ na czytelnictwo. Rozważa możliwe scenariusze rozwoju czytelnictwa w przyszłości, okre- śla rolę księgarni i bibliotek. Cena 29 zł. „Rynek książki w Polsce 2012” – kompendium wie- dzy o rynku wydawniczo-księgarskim. Analiza zmian, prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku, szczegółowo omówione największe wydawnictwa, hur- townie i sieci księgarskie, charakterystyki firm, informacje o obrotach, sprzedaży książek, zatrudnieniu itp. Edycja pięciotomowa – „Wydawnictwa”, „Dystrybucja”, „Po- ligrafia”, „Papier” oraz „Who is Who”. Cena tomu I – 80 zł, tomu II – 70 zł, tomu III – 50 zł, tomu IV – 55 zł, tomu V – 65 zł. Patronaty Miejsca objęte patronatem 1. Klub Księgarza 2. Salony Biblioteki Narodowej: • Salon Pisarzy i Salon Wydawców Książki objęte patronatem (w ciągu 4 ostatnich miesięcy) 1. Azyl: • Olis Nari Lang Kakrachan – IV 2013 2. Egmont: • Cornelia Funke Nieustraszony – IV 2013 • Philippa Gregory Odmieniec – IV 2013 • Marisa Meyer Scarlet – IV 2013 • Eva Völler Złoty most – V 2013 3. Galeria Książki: • Cinda Williams Chima Karmazynowa Korona – III 2013 4. Harmonia: • NLP w logopedii – III 2013 5. Jaguar: • Walter R. Brooks Wakacje Prosiaczka Fryderyka – V 2013 • Walter R. Brooks Prosiaczek Fryderyk i dzięcioły – V 2013 6. Jirafa Roja: • Dariusz Papież Dom Czwartego Przykazania – IV 2013 7. Lambook: • Joydeep Roy-Bhattacharya Bajarz z Marakeszu – III 2013 8. Nasza Księgarnia: • Wiesława Bancarzewska Powrót do Nałęczowa – V 2013 9. Novae Res: • Jolanta Kosowska-Strzelczyk Dejá vú – IV 2013 10. Skrzat: • Julian Tuwim Wiersze dla dzieci – V 2013 11. WAM: • Reyers Monforte Niewierna – V 2013 12. Zielona Sowa: • Marie Lu Legenda. Wybraniec – III 2013 • Barbara Catchpole Prosiak i kupa śmiechu – III 2013 Konkursy Nagroda im. Jerzego Skowronka – dla autorów i wydawców ksią- żek historycznych. Nagroda im. Karla Dedeciusa – dla polskich tłumaczy literatury nie- mieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Nagroda Donga – celem konkursu jest promocja najbardziej warto- ściowych książek dla dzieci. Nagroda Literacka m.st. Warszawy. Ogólnopolski Konkurs Rymkiewiczowski. Targi książki w 2013 roku Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży, 15-17 III XIX Targi Wydawców Katolickich, 11-14 IV IV Warszawskie Targi Książki, 16-19 V 3. Targi Książki dla Dzieci w Krakowie, 7-9 VI 17. Targi Książki w Krakowie, 24-27 X 44 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • m a j 2 0 1 3 JAMES BOND, HORROR I FANTASTYKA W JEDNYM! DEPARTAMENT 19 TO TAJNA RZĄDOWA ORGANIZACJA, KTÓRA KAŻDEGO DNIA RATUJE NAM ŻYCIE… W przygotoWaniu: Ksią żK a dostępna taKże jaKo e-BooK Uwaga, łobuziaki! Okropny Maciuś nadchodzi! Wydarzenia „Zrzutka” na audiobook W  wyniku współpracy firm Ateria oraz Fonopolis powstał pierwszy w  Pol- sce serwis dedykowany audiobookom, opar- ty na finansowaniu społecznościowym. Portal daje użytkownikom realny wpływ na to, ja- kie tytuły pojawią się na rynku audiobooków, a w zamian za wsparcie finansowe otrzymu- ją produkty w przedsprzedaży, korzystne ra- baty, a  także atrakcyjne nagrody.  Wydawcy udostępniają swoje tytuły, deklarując zamiar ich nagrania. Jednak to użytkownicy kolekti.pl wpłacając pieniądze decydują jakie audiobo- oki zostaną wyprodukowane. „Kolekti.pl daje możliwość produkcji na życzenie. Do tej pory jako wydawca zmuszo- ny byłem zastanawiać się nad tym, czy klien- ci kupią moją produkcję. Teraz Wspierający za pomocą kolekti.pl, udzielą mi na to pytanie odpowiedź. Wyprodukuję audiobooka takie- go, jakiego słuchacze będą oczekiwali i znaj- dzie to odzwierciedlenie w ich wpłatach. My- ślę, że będziemy iść w stronę swego rodzaju produkcji na zamówienie słuchaczy” – mówi Błażej Kukla, prezes Fonopolis.  Na starcie w  serwisie swoje książki au- dio umieścili: Czarna Owca (Camilla Läck- berg, „Niemiecki bękart”), SuperNowa (An- drzej Sapkowski, „Lux perpetua”) i Insignis Me- dia (Jeremy Clarkson, „Wyprowadzony z rów- nowagi”). (pw)  FK Olesiejuk sprzedaje pliki Na początku maja odbyło się oficjalne wej- ście Firmy Księgarskiej Olesiejuk na ry- nek dystrybucji e-książek. W  ofercie firmy znajdowało się początkowo 2000 tytułów pochodzących od 35 wydawców.  Wiado- mo już także, że oprócz ak- tywności w  zakresie dystry- bucji plików, firma zapropo- nuje autorski system kontroli dystrybucji nieau- toryzowanych e-książek.  – Stworzona przez nas platforma e-bookowa, z  której będą też korzystać inne księgarnie, umożliwi szybkie wyśledzenie nielegalnych kopii. Nie chcemy ich blokować, ani całkowicie usuwać (często pojawiają się bowiem na samym szczycie wy- ników wyszukiwania np. Google), tylko zastę- pować wersjami demonstracyjnymi dostęp- nych w księgarni książek, z linkami prowadzą- cymi do strony, na której będzie można je ku- pić – zapowiada Konrad Zach, dyrektor ds. e- commerce w FK Olesiejuk. Ponadto od grudnia działa testowa wersja sklepu Ksiazki.pl, pierwszej e-księgarni obsługi- wanej przez FK Olesiejuk w zakresie dystrybu- cji książek w plikach. Księgarnia ma osiągnąć peł- ną funkcjonalność po wprowadzeniu na rynek aplikacji na urządzenia mobilne, do którego ma dojść w ciągu kilku najbliższych tygodni.  W sferze marketingu i zdobywania klientów detalicznych chce postawić m.in. na bezpośred- Rozmowa o Annie German z Mariolą Pryzwan POlKA beZ POlSKiej KRWi – Bernard Ładysz twierdzi, że gdyby nie wypa- dek drogowy Anna German zostałaby „największą gwiazdą światowej piosenki”. Co pani na to? – Zgadzam się w stu procentach! Wtedy, w sierpniu 1967 roku, gdy wydarzył się ten tragiczny wypadek, była już europejską gwiazdą. Koncerty w  Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech Zachodnich, NRD, Czechosłowacji. Marmurowa Płyta na Targach Płytowych MIDEM w Can- nes, programy w telewizji włoskiej i szwajcarskiej, nagro- da na festiwalu w Ostendzie, występ na festiwalu w San Remo (jako pierwsza Polka) i na Festiwalu Piosenki Ne- apolitańskiej (jako pierwsza cudzoziemka). Polonia ame- rykańska uhonorowała ją tytułem Najpopularniejszej Piosenkarki 1966 roku, a publiczność włoska przyznała Oskara Sympatii. Do tego trzeba dodać uwielbienie w Związku Radziec- kim (od pierwszego występu w 1964 roku) i płyty nagrane w Polsce, Włoszech i ZSRR. – Koledzy Anny German mówili mi, że z takim głosem jak jej, nie zetknęli się już nigdy. – Historyk Sławomir Koper utrzymuje, iż ojciec piosenkarki był Niemcem z Łodzi, przed związkiem z matką Anny miał inną żonę i dziecko, zaś ojczym Anny – Polak pocho- dzenia niemieckiego – nie zaginął pod Lenino, lecz przeszedł na stronę Wehrmachtu… – Ojciec Anny German, Eugeniusz, urodził się w Łodzi w rodzinie niemieckiego pastora. Na krótko przyjechali z Rosji do Polski. Przyszedł na świat jako Eugen Hör- mann, ale po powrocie do Rosji został Jewgienijem Germanem. Anna urodziła się w Uzbekistanie – wówczas republice radzieckiej – jako Anna Wiktoria German. Jej ojciec miał już wtedy żonę Almę i syna Rudolfa. – Natomiast ojczym Anny – Herman Berner pochodził z Warszawy. Już jako mąż Irmy Martens, matki Anny, zaciągnął się do polskiego wojska, które tworzyło się na terenie ZSRR. Podobno walczył pod Lenino, choć jego nazwiska nie było ani na liście zaginionych, ani na liście poległych. Możliwe, że przeszedł na stronę wroga, że przeżył, że po wojnie mieszkał w Polsce pod zmienionym nazwiskiem. Tak mogło być, ale to tylko przypuszczenia. – Piosenkarka jest pochowana na cmentarzu kalwińskim – nie była jednak tego wyznania… – Spoczęła na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ulicy Żytniej w Warsza- wie. Całe życie była protestantką, a trzy miesiące przed śmiercią, w maju 1982 roku, przy- jęła chrzest w obrządku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. – Na ile wiarygodny jest bijący w Rosji i Polsce rekordy oglądalności biograficz- ny serial o Annie German? – To nie jest serial biograficzny, lecz wykorzystujący epizody życiorysu Anny German. Niby różnica niewielka, ale jednak istotna. Fikcyjny jest wątek enkawudzisty, nie jest prawdą jakoby Anna German otrzymała mieszkanie z Ministerstwa Kultury i Sztuki, zmienione zosta- ły fakty i daty dotyczące dzieciństwa, uproszczono i „wrzucono do jednego worka” sceny do- tyczące początków kariery Anny German w Estradzie Wrocławskiej i Rzeszowskiej, itp. Nie- które zmiany nie mają większego znaczenia, ale inne drażnią i dają fałszywą wiedzę o życiu i karierze tej genialnej piosenkarki. Niemniej film pod względem warsztatowym jest napraw- dę dobry i świetnie zagrany. Rosjanie nie szczędzili na produkcję ani pieniędzy, ani czasu. To widać. Przełknęli nawet trudne dla nich sprawy, jak choćby scenę rozstrzelania przez NKWD ojca Anny German, tylko dlatego, że to film o życiu ich Anuszki, jak mówią. Dopiero teraz wielu z nich zobaczyło, że jednak była Polką, chociaż w jej żyłach nie płynęła polska krew. Rozmawiał Tomasz z. zapeRT nią współpracę z producentami telefonów ko- mórkowych oraz oprogramowania na urządze- nia mobilne. (pw)   Matras Dobrą Marką Matras otrzymał tytuł Dobrej Marki 2013 w  kategorii: „sieć księgarni”. Ty- tuł jest przyznawany przez „Biznes Trendy” w  dzienniku „Rzeczpospolita” oraz „Forum Biznesu” w  „Dzienniku Gazecie Prawnej”. „Niezmiernie się cieszę, że Matras był najczę- ściej wskazywaną marką księgarni przez Pola- ków! To dla nas dowód, że intensywny wysi- łek włożony w budowanie marki, jej wartości i starannie wybieranej oferty przełożył się na twarde dane. Tytuł Dobrej Marki 2013 w ka- tegorii: ’sieć księgarni’ oznacza także, że Po- lacy nie tylko dostrzegli Matrasa, ale lubią nas i  cenią” – podsumowuje Mariusz Rutowicz, prezes Matras S.A.  Matras otrzymał tytuł na podstawie wy- sokich ocen w  badaniach przeprowadzo- nych na grupie ponad 1000 przedsiębiorstw i  osób. Uczestnicy badania spontanicznie wskazywali konkretne firmy. Organizatorzy programu analizowali m.in.: pozycję rynko- wą marki i jej siłę, jakość prezentowaną przez 6 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • m a j 2 0 1 3 dany produkt lub usługę, a także stopień za- ufania konsumentów do marki. „Zarówno oferta Matrasa, jak i ciągle po- większająca się sieć księgarni (centra handlo- we i księgarnie przy ulicy) służą Polakom po- szukującym bestsellerów, a także sprawdzo- nej już klasyki. W każdym miesiącu otwiera się lub modernizuje co najmniej jeden – dwa salony Matras w  Polsce. Tylko w  tym roku Matras planuje otworzyć do 30 nowych księ- garni. Czytelnicy mają także okazję spotkać się z  ulubionymi autorami, którzy regular- nie goszczą w salonach Matras w całej Pol- sce (Amos Oz, Dario Castagno, Michał Hel- ler, Roman Praszyński, Peter Heller i  inni). Wybrane księgarnie Matras to także wspania- ła okazja do przerwy na kawę” – zachęca Ma- tras w komunikacie prasowym. (pw) Firmowy blog Weltbild.pl Sklep internetowy Weltbild.pl przeprowadził akcję Długi Weekend Darmowej Dostawy. Promocja trwała do 5 maja i obowiązywała nie- zależnie od wartości koszyka oraz wybranego przewoźnika i  formy płatności. Towarzyszyło jej uruchomienie bloga firmowego skierowane- go do klientów sklepu. „Weltbild.pl to sklep internetowy, którego inwestorem jest firma Azymut należąca do Gru- py PWN. Od marca jest w procesie oddziela- nia się od dotychczasowych struktur firmy We- ltbild Polska. Tempo i dynamika zmian w skle- pie w ostatnich miesiącach były olbrzymie. Wy- chodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klien- tów Weltbild.pl uruchamia dodatkowy kanał ko- munikacji – blog firmowy. Ma to być miejsce, w  którym klienci znajdą najświeższe informa- cje z życia sklepu, będą mogli dowiedzieć się o  wprowadzanych zmianach i  szykowanych promocjach” – czytamy w komunikacie sklepu.  Blog firmowy Weltbild.pl można obejrzeć pod adresem: www.weltbild.pl/blog. „Chcemy pokazać, że ten sklep tworzą prawdziwi, żywi ludzie. Zależy nam na tym, żeby klienci byli na bieżąco, bo to przecież nie koniec zmian, przez jakie obecnie przechodzimy. Dlatego pomyśle- liśmy o stworzeniu miejsca, które będzie naszą platformą komunikacyjną, wspierającą działania Działu Obsługi Klienta” – mówi Paweł Wojcie- chowski, dyrektor zarządzający Weltbild.pl. (n) Media Rodzina w PDW Wydawnictwo Media Rodzina z  Poznania dołączyło jako udziałowiec do Plat- formy Dystrybucyj- nej Wydawnictw Sp. z  o.o. PDW tworzy obecnie osiem nieza- leżnych wydawnictw: Sonia Draga, Prószyński Media, DW Rebis, Zysk i S-ka, Czarna Owca, Nasza Księgarnia, Wydawnictwo Literackie oraz Media Rodzina.  Celem spółki jest uregulowanie dystrybucji e-booków. Poszczególne wydawnictwa prze- kazują tym samym spółce wyłączność do prze- chowywania wersji handlowych plików master, Wydarzenia XiX Targi Wydawców Katolickich ROZSZeRZeNie OFeRTy Kwietniowa impreza wystawien- nicza dedykowana publikacjom religijnym, zgromadziła w  Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w  Warszawie nie tylko rekordową reprezentację oficyn specjalizujących się w edycji książek z tego nurtu, ale także najwyższą w  historii publicz- ność – frekwencja przekroczyła bo- wiem liczbę 20 tys. osób. – Fakt ten traktujemy tylko jako narzędzie do realizacji podstawowe- go zadania targów, jakim jest popularyzacja publikacji o tematyce religijnej i innych warto- ściowych pozycji znajdujących się w ofercie wydawnictw kościelnych i świeckich działają- cych w naszym kraju – deklaruje dyrektor targów, i prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ks. Roman Szpakowski. O poziomie wystawienniczej imprezy świadczyć może m.in. lista autorów, którzy w ciągu czterech targowych dni (po raz pierwszy w historii) spotykali się ze swoimi czy- telnikami. W grupie tej znaleźli się m.in.: o. Leon Knabit, Wojciech Cejrowski, Grzegorz Górny, Hanna Suchocka, Ania Golędzinowska, biograf papieży Andrea Tornielli, s. Ange- la Musolesi, o. Maciej Zięba, ks. Adam Boniecki, Wojciech Widłak, Robert Tekieli, Marek Zając, Tomasz Sakiewicz i Joanna Krzyżanek. Oprócz nowości wydawniczych, wśród których królowały książki poświęcone nowe- mu papieżowi Franciszkowi, a spośród ponad 10 tys. pozycji wydawniczych zaprezento- wanych na targach, do najczęściej poszukiwanych należały tytuły nagrodzone i wyróżnio- ne w konkursie o Nagrodę SWK Feniks 2013. W jego tegorocznej edycji ubiegało się po- nad 220 publikacji zgłoszonych przez 46 wydawców. Kapituła łącznie przyznała 32 nagrody i wyróżnienia w dziesięciu kategoriach: „literac- kiej”, „przekład”, „nauki kościelne”, „edytorstwo”, „książka dla dzieci”, „książka dla młodzieży”, „książka autora zagranicznego”, „seria wydawnicza”, „publicystyka religijna”, „multimedia”. Laureatami Nagrody Głównej Feniks 2013 zostało małżeństwo Wanda i Andrzej Pół- tawscy. Nagroda Feniks Specjalny trafiła do ks. biskupa Antoniego Długosza oraz Ernesta Brylla. Przyznana po raz pierwszy nagroda „Księga życia” trafiała natomiast do rąk pani prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznał Nagrody Małego Feniksa dla osób i instytucji, które mogą poszczycić się największymi dokonaniami na polu promocji książek religijnych w mediach. Do grona dotychczasowych laureatów tego wy- różnienia dołączyli: portal Deon.pl, Radio Warszawa, Radio RDN Małopolska i Krzysz- tof Ziemiec. Targi Wydawców Katolickich to impreza o coraz szerszym charakterze, która choć w dalszym ciągu skupia się przede wszystkim na promocji wartościowych książek o te- matyce religijnej, w coraz większym stopniu otwiera się na wydarzenia filmowe oraz muzyczne. Ta aktywność spotkała się ze znakomitym odbiorem targowej publiczno- ści. (pw) ich zabezpieczenia i dalszej obsługi nimi serwe- rów sprzedawcy detalicznego. (pw) big book Festival po raz pierwszy W  dniach 22-23 czerwca w  Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Big Book Festival – nowego międzynarodowego wy- darzenia dedykowanego książkom. Jego or- ganizatorem jest Fundacja Kultura nie boli. Planowane wydarzenie ma być nowo- czesnym festiwalem angażującym publiczność w akcje artystyczne i literackie. Pierwszej edy- cji towarzyszy hasło: „Papier nie umiera ni- gdy”. W kilkunastu miejscach miasta i w prze- strzeni wirtualnej odbędzie się 50 wydarzeń z udziałem kilkudziesięciu gości z Polski i za- granicy. Gościć będą: Asa Larsson, Peter Kerr, Kazimierz Orłoś, Tomasz Łubieński, Szcze- pan Twardoch, Łukasz Orbitowski, Jacek Du- kaj, Zygmunt Miłoszewski, Dorota Masłow- ska, Paulina Wilk, Maja i Jan Łozińscy, Kirsten van Hul, Beata Chomątowska, Łukasz Model- ski, Michał Olszewski, Filip Sprinter i Przemy- sław Nowakowski. W  programie festiwalu znalazły sie wy- darzenia takie jak: „Rekord świata w czytaniu książek na wolnym powietrzu”, „Nocny mara- ton utworów Sławomira Mrożka” oraz warsz- taty „Paper Toys czyli Papier nie umiera nigdy”. Poza tym zapowiadane są spotkania i roz- mowy z autorami, wirtualne projekty literac- kie, spacery literackie i fotograficzne, dysku- sje pisarzy, ekspertów, naukowców, czytanie w zaskakujących miejscach czy otwarte czy- telnie i wymiana książek. (fran) b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • m a j 2 0 1 3 7 Wydarzenia Drudzy w europie W prestiżowym konkursie organizowanym przez MasterCard dla najlepszej mobil- nej aplikacji zakupowej, Nexto Reader osiągnął wspaniały sukces, zdobywając pierwsze miejsce w Polsce i drugie miejsce w Europie.   Niezależne, międzynarodowe jury, w skład którego weszli szanowani specjaliści ds. techno- logii z: Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Sło- wacji, Słowenii, Rumunii, Rosji i Turcji, przete- stowało i oceniło ponad 110 aplikacji zakupo- wych według trzech podstawowych kryteriów – doświadczenia użytkowników, projektu i funk- cji. „Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że na- sza aplikacja mobilna Nexto Reader została do- ceniona w Polsce i w skali europejskiej. Poświę- ciliśmy bardzo dużo czasu na jej rozwój i dopra- cowanie, dbając o to, aby była wygodna w użyt- kowaniu. Nie planujemy spoczywać na laurach – w ciągu kilku tygodni zostanie wypuszczona nowa, jeszcze lepsza aplikacja Nexto Reader na Androida i iOS, która będzie wyznaczać tren- dy w branży zakupowych aplikacji mobilnych”  – twierdzi Bartłomiej Roszkowski, członek zarzą- du NetPress Digital i twórca aplikacji. (pw) Z druku na aplikację Mobilna czytelnia z gdańskich tramwajów zmienia formę. Tradycyjne książki mają zostać zastąpione przez aplikację na komór- ki.  Zlokalizowana w  gdańskich tramwajach czytelnia miała być promocją czytelnictwa na szeroką skalę. Jednak książki pozostawione z myślą o lekturze w trakcie jazdy zaczęły zni- kać.  Przedstawiciele władzy samorządowej i biblioteki wojewódzkiej postawili na cyfrową odsłonę akcji promującej czytelnictwo. Dlate- go zamiast wkładać kolejne książki do siatek umieszczonych w pojazdach, WiMBP i ZKM zaproponują pasażerom ściąganie ich ze spe- cjalnych „półek” wprost do swoich telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych. W 35 tramwajach pojawią się plakaty przed- stawiające półki z  książkami. Z  każdej półki będzie można ściągnąć dowolne tytuły bez- pośrednio na telefon, za pomocą kodów QR. Na początek czytelnikom zaproponowano klasykę – pozycje z serwisu wolnelektury.pl, który jest partnerem akcji. (pw) Rozmowa z jolantą Kosowską już SKąDś TO ZNAM – W  swoich książkach duży nacisk kładzie pani na problem dotyczący ety- ki lekarskiej… – Nie pamiętam zajęć z etyki zawodo- wej na mojej uczelni. Nie było ich, a może z  jakichś niewyjaśnionych powodów nie zapadły w  mojej pamięci, może odsunię- te zostały na dalszy plan, ustępując miej- sca  przedmiotom klinicznym, które wte- dy wydawały się nam wszystkim najważ- niejsze. Dziś myślę zupełnie inaczej… Pro- wadząc zajęcia ze studentami, rozmawiam często o  etyce, marząc o  silnym, solidar- nym, budzącym powszechny szacunek i za- ufanie środowisku lekarskim. Notabene problemy etyki zawodowej dotyczą nie tylko mojego zawodu…  – Akcja pani „Niepamięci” toczy się w Polsce, ale też w Niemczech i w Chorwa- cji. Tym razem fabułę, której towarzyszy aura niesamowitości, tajemniczości, prze- niosła pani do najbardziej nierealnego i jednego z najpiękniejszych miast na świecie. Mam wrażenie, że Wenecja jest bardzo bliska pani sercu, doskonale oddała pani jej topografię… – Na przestrzeni 20 lat byłam w Wenecji kilkanaście razy. To miasto zauroczyło mnie od pierwszego spotkania. Jest jakby wyjęte ze snu albo z bajki, wymarzone i wyśnione, tak nierzeczywiste, że aż trudno uwierzyć, że ono istnieje naprawdę, jakby tajemną siłą prze- niesione z przeszłości – dziwnie zadumane, ciche, tajemnicze. Zauroczyła mnie Wene- cja na tyle, że wracam tam ciągle i bez końca. Kiedy zamknę oczy, to widzę Wenecję tak samo wyraźnie jak mój rodzinny Wrocław czy Drezno, w którym mieszkam. – W powieści zaznacza pani istnienie różnic między Polską a Niemcami, zwłasz- cza w kontekście praktyki lekarskiej i podejścia do cudzoziemców. Czy rzeczywiście czuje się pani tam wyobcowana? – Nie, nie czuję się wyobcowana. Nigdy się tak nie czułam. To wcale nie znaczy, że wszystko rozumiem i wszystko mi się podoba. Nie śmieszą mnie niemieckie dowcipy, mimo że je rozumiem. Nie wiem, co jest zabawnego w ich kultowych komediach. Przed laty byłam pełna lęku i obaw. Z czasem zrozumiałam, że balast historycznych obciążeń, przesądów i stereotypów tkwi bardziej we mnie niż w moich pacjentach. Pacjentów nigdy mi nie brakowało. Nie przeszkadza im mój obco brzmiący akcent ani zupełnie inny spo- sób bycia. Czasami myślę, że właśnie dlatego, że jestem inna, to do mnie chętnie przy- chodzą. Mieszkam w Dreźnie, stąd jest blisko do Polski, do mojego rodzinnego Wrocła- wia, do mamy; tu kiedyś historia naszej ojczyzny splatała się z historią Saksonii, tu mówi się o Polsce przyjaźnie i często, prawie codziennie. Przed paru laty wpadliśmy z niemiec- kim kolegą na pomysł stworzenia praktyki lekarskiej przyjaznej dla cudzoziemców. Jestem związana z Polonią drezdeńską, podczas „Happeningu polskiej kultury w Dreźnie”, orga- nizowanego z początkiem lipca na terenie Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie, prezen- tować będę „Déjà vu”. Rozmawiała ewa TendeRenda-ożóg Książkowy mural na Powiślu Zainspirowany przykładami oryginalnych działań na rzecz promocji książek na ca- łym świecie i  aby uatrakcyjnić i  odświeżyć sposób oraz formę prezentacji litera- tury na naszym ro- dzimym rynku, Em- pik postanowił za- znaczyć obecność książki w  tkance miejskiej – czytamy w  informacji praso- wej. W okresie zbli- żonym do Świato- wego Dnia i  Książki i  Praw Autorskich przy ul. Solec 85 na warszawskim Powiślu po- wstał wielkopowierzchniowy mural, na któ- rym książki są ukazane jako ciekawy, fanta- zyjny, kolorowy i pełen akcji świat. „Empik do niego zaprasza – wystarczy tylko zanurzyć się w lekturze i uwolnić wyobraźnię. Na mura- lu pokazujemy wybrane postaci z flagowych pozycji literackich” – napisano w  komunika- cie. (pw) Olga Tokarczuk otworzy targi belgradzkie Pisarka została zaproszona do Belgradu, gdzie na jesieni ma otworzyć 58. Mię- dzynarodowe Targi Książki. Belgradzkie wy- dawnictwo Paideja opublikowało jej powieść „Prawiek i inne czasy”, której tytuł w tłuma- czeniu na język serbski brzmi „Pamtivek i dru- ga doba”.  Premiera przekładu „Prawieku”, autor- stwa Milicy Markić, była połączona z  przy- jazdem Olgi Tokarczuk na festiwal „Proze- fest” w Nowym Sadzie, a także z jej poby- tem w Belgradzie.  Na tegoroczne targi przyjedzie ekipa pol- skich pisarzy, w skład której oprócz Olgi To- karczuk wejdą: Andrzej Sapkowski, Ewa Lip- ska, Piotr Paziński, Andrzej Stasiuk, Krzysztof Varga, a także Adam Zamoyski. Udział Adama Zagajewskiego wymaga jeszcze potwierdze- 8 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • m a j 2 0 1 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 5/2013 (200)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: