Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00378 007942 20002630 na godz. na dobę w sumie
Magia feng shui  - ebook/pdf
Magia feng shui - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 161
Wydawca: Astrum Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7277-286-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kształtowanie harmonii w oparciu o zasady feng shui nie jest wcale łatwe, ale paradoksalnie, nie jest też trudne. Wymaga oczywiście pewnej wiedzy i umiejętności, jednak ważna jest przy tym osobista wrażliwość i konsekwencja w działaniu. Książka Magia feng shui autorstwa Jana Kąkola – doktora biologii – w sposób prosty i rzetelny wyjaśnia nam jej głębsze arkana a także wprowadza nas w jej czar i magię.
Dokładna lektura tej książki i przyswojenie zasad owej magii pozwoli czytelnikom zmienić swoje życie. Fascynacja sposobem aranżacji przestrzeni w oparciu o zasady feng shui nie słabnie. Dla jednych stała się ciekawą i dość niezwykłą dyscypliną poznawczą, dla innych pewnym niekonwencjonalnym stylem życia, a dla niektórych nawet profesjonalnym, przynoszącym dochody, zajęciem.
Natomiast wszyscy są zgodni, że zastosowanie w praktyce zasad feng shui wpłynie na uczynienie codziennego życia spokojniejszym i bardziej radosnym. Zatem miłej lektury.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nakładem Wydawnictwa ASTRUM ukazały si(cid:266) tak(cid:298)e ksi(cid:261)(cid:298)ki: (cid:404) Jadwiga Biernat, Ochrona organizmu. Jak być zdrowym w (cid:286)wiecie trucizn? (cid:404) Jadwiga Biernat, (cid:297)ywienie a uroda (cid:404) Małgorzata Borgman, Układ kr(cid:261)(cid:298)enia a (cid:298)ywienie (cid:404) Heidrun Breden, Horst Georg Breden, 100 metod samoleczenia w medycynie na- turalnej (cid:404) Renate Buffaloe, Kobiety i stres. Metody walki i przezwyci(cid:266)(cid:298)ania (cid:404) Benita Cantieni, 20 ćwicze(cid:276) zapobiegania zmarszczkom i starzeniu si(cid:266) twarzy (cid:404) Benita Cantieni, 52 ćwiczenia zapobiegaj(cid:261)ce wadom sylwetki (cid:404) Paul Edelmann, Uwe Leiendecker, Choroby (cid:298)ył w pytaniach i odpowiedziach (cid:404) Helga Eisele, Kobiety po czterdziestce (cid:404) Stephanie Faber, 100 receptur samoleczenia ro(cid:286)linami w medycynie naturalnej (cid:404) Barbara Jakimowicz-Klein, Alergie. Pytania i odpowiedzi (cid:404) Barbara Jakimowicz-Klein, Aromaterapia. Pytania i odpowiedzi (cid:404) Barbara Jakimowicz-Klein, Dieta antymia(cid:298)d(cid:298)ycowa (cid:404) Barbara Jakimowicz-Klein, Dieta antyreumatyczna (cid:404) Barbara Jakimowicz-Klein, Dieta na pami(cid:266)ć i koncentracj(cid:266) (cid:404) Barbara Jakimowicz-Klein, Dieta odporno(cid:286)ciowa (cid:404) Barbara Jakimowicz-Klein, Dieta piel(cid:266)gnacyjna. Zdrowa skóra, pi(cid:266)kne włosy (cid:404) Barbara Jakimowicz-Klein, Dieta witalna (cid:404) Barbara Jakimowicz-Klein, Zachować młodo(cid:286)ć. Diety i styl (cid:298)ycia hamuj(cid:261)ce pro- cesy starzenia (cid:404) Barbara Jakimowicz-Klein, Zdrowe oczy (cid:404) Joanna Kaczara, Masa(cid:298) niemowl(cid:266)cia (cid:404) Dietrich Koch-Heintzeler, Widmar Puhl, Cukrzyca (cid:404) Bernard C. Kolster, M(cid:266)sko(cid:286)ć w pigułce (cid:404) Klaus Kopp, Hanne Keller, Choroby nerek (cid:404) Dolf Künzel, Nowe (cid:298)ycie po zawale (cid:404) Andrew Laughin, Bóle kr(cid:266)gosłupa. Skuteczne metody walki i zapobiegania (cid:404) Andrew Laughin, Cholesterol. Cichy zabójca (cid:404) Andrew Laughin, Nadci(cid:286)nienie t(cid:266)tnicze (cid:404) Andrew Laughin, Od narodzin do pierwszego roku (cid:298)ycia. Poradnik dla rodziców. Pytania i odpowiedzi (cid:404) Irmgard Niestroj, Medycyna naturalna dla kobiet (cid:404) Daniel Nowotczy(cid:276)ski, B(cid:261)d(cid:296) zdrów! Naturalne metody samoleczenia (cid:404) Andrzej Sieradzki, Pokonaj stres (cid:404) Katarzyna Sosnowska, Bóle kr(cid:266)gosłupa... (cid:404) Klaus Strackharn, Leczenie bólów migrenowych (cid:404) Lech Tkaczyk, Dieta Funkcjonalna. Nowe spojrzenie na zdrowe (cid:298)ywienie (cid:404) Karen Vago, Odtruwanie organizmu. Jak zapobiegać zatruciom toksynami (cid:404) Christopher Vasey, 101 metod oczyszczania organizmu w medycynie naturalnej (cid:404) Helga Vollmer, Jak uchronić si(cid:266) przed mia(cid:298)d(cid:298)yc(cid:261) i chorobami serca : w ó m a z i l p . c o r w m u r t s a . w w w . j e w o t e n r e t n I i n r a g ę i s K j e z s a n o d j y z r j a Z Jan Kąkol magia FENg SHUi WrocłaW © Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wrocław 2007 Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one Redakcja i korekta JOANNA MICHALSKA Redakcja techniczna El(cid:297)bieta Bursztynowicz Projekt okładki LUIZA DUDZIK Joanna tchórzewska Wydanie I (cid:297)adna cz(cid:266)(cid:286)ć tej pracy nie mo(cid:298)e być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, wł(cid:261)cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na ta(cid:286)my lub przy u(cid:298)yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy Zamówienia na ksi(cid:261)(cid:298)ki mo(cid:298)na składać na kartach pocztowych lub przez Internetow(cid:261) Ksi(cid:266)garni(cid:266) Wysyłkow(cid:261) http://www.astrum.wroc.pl Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. 50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 292 e-mail: astrum@astrum.wroc.pl tel. (071) 328-19-92, fax (071) 372-18-34 Napisz do nas lub zadzwo(cid:276)! ISBN 978-83-7277-286-2 Wprowadzenie do zagadnienia i sposobu jego interpretacji Fascynacja sposobem aran(cid:304)acji przestrzeni w oparciu o zasady feng shui nie słabnie. Przez tysi(cid:264)ce lat kultywowana i rozwijana sztuka, doczekała si(cid:269) ró(cid:304)norodnych szkół interpretacji oraz pot(cid:269)(cid:304)nego komercyjnego przemysłu, za- spokajaj(cid:264)cego wszystkie potrzeby i gusty jej zwolenników. Dla jednych stała si(cid:269) ciekaw(cid:264) i do(cid:292)ć niezwykł(cid:264) dyscyplin(cid:264) poznawcz(cid:264), dla innych pewnym nie- konwencjonalnym stylem (cid:304)ycia, jeszcze dla innych profesjonalnym przynosz(cid:264)- cym dochody zaj(cid:269)ciem. Kształtowanie harmonii, w oparciu o zasady feng shui, nie jest wcale ła- twe, ale paradoksalnie, nie jest te(cid:304) trudne. Wymaga oczywi(cid:292)cie pewnej wie- dzy i umiej(cid:269)tno(cid:292)ci, ale wa(cid:304)na jest przy tym osobista wra(cid:304)liwo(cid:292)ć i konsek- wencja w działaniu. Konieczne jest przestrzeganie pewnych ogólnych, uznanych przez tradycj(cid:269) zasad, pami(cid:269)taj(cid:264)c jednocze(cid:292)nie, (cid:304)e w naturze trwa ci(cid:264)gły ruch i transformacja pomi(cid:269)dzy oraz w obr(cid:269)bie materii i energii. Feng shui jest zatem i swoist(cid:264) nauk(cid:264), posiadaj(cid:264)c(cid:264) własny j(cid:269)zyk i metody badaw- cze oraz obowi(cid:264)zuj(cid:264)ce zało(cid:304)enia teoretyczne, ale jest i swoist(cid:264) sztuk(cid:264), dopusz- czaj(cid:264)c(cid:264) indywidualne podej(cid:292)cie do wielu zało(cid:304)e(cid:281), nawet o fundamentalnym znaczeniu. Je(cid:292)li wi(cid:269)c feng shui jest i nauk(cid:264) i sztuk(cid:264), pozostaje pytanie, czy feng shui jest te(cid:304) magi(cid:264)? Magicznym wydaje si(cid:269) wszelkie oddziaływanie, gdy osi(cid:264)gamy oczekiwany skutek w sposób wymykaj(cid:264)cy si(cid:269) zwykłemu rozumowi. Tytuł poradnika został wi(cid:269)c wybrany nieprzypadkowo. Wiemy, (cid:304)e wyraz „magia” nie ma ju(cid:304) dzisiaj tak pejoratywnego znaczenia jak dawniej. U(cid:304)ywa- my okre(cid:292)lenia „magia ogrodów”, czy „magiczny widok”, raczej dla podkre(cid:292)le- 5 nia niezwykło(cid:292)ci i pi(cid:269)kna, ni(cid:304) dla podkre(cid:292)lenia metaizycznych praktyk w two- rzeniu ogrodów czy widoków. Je(cid:292)li chodzi o feng shui, sprawa ma si(cid:269) nieco inaczej. Feng shui kieruje si(cid:269) bardzo rygorystycznymi zasadami, zarówno co do wyboru miejsca postawienia budynku, jak i jego wewn(cid:269)trznego wystroju. Po- dejmuj(cid:264)c decyzj(cid:269), bierze si(cid:269) pod uwag(cid:269) głównie koniguracj(cid:269) terenu, jego oto- czenie, kierunki stron (cid:292)wiata, sposób zabudowy, w tym u(cid:304)ytych materiałów, indywidualne cechy ludzi, w tym daty urodzenia mieszka(cid:281)ców i wiele innych – wydawałoby si(cid:269) – mało istotnych czynników. Podczas doskonalenia tej sztu- ki nast(cid:269)powały oczywi(cid:292)cie du(cid:304)e zmiany kulturowe i cywilizacyjne, zwi(cid:269)kszała si(cid:269) liczba ludno(cid:292)ci, ich mentalno(cid:292)ć i ilozoia (cid:304)yciowa. Zmieniało si(cid:269) podej(cid:292)cie do zasad tworzenia przestrzeni (cid:304)yciowej, choćby z powodu rozwoju miast i przemieszczania si(cid:269) ludno(cid:292)ci. Nasilenie tych procesów miało miejsce głównie w ci(cid:264)gu ostatnich dwóch wieków. Wtedy te(cid:304) feng shui stało si(cid:269) systemem bar- dziej znanym, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie docierała du(cid:304)a rze- sza emigrantów ze Wschodu, równie(cid:304) z Chin. Ponadto w tych wiekach miało równie(cid:304) miejsce olbrzymie zainteresowanie parapsychologi(cid:264), która dla jed- nych stała si(cid:269) salonow(cid:264) mod(cid:264), dla innych sposobem na (cid:304)ycie, a jeszcze dla in- nych alternatyw(cid:264) dla obowi(cid:264)zuj(cid:264)cych norm i trendów społecznych. Feng shui zostało wi(cid:269)c wrzucone do wspólnego worka, zwanego ezotery- k(cid:264), to jest nauk(cid:264) dost(cid:269)pn(cid:264) jedynie wtajemniczonym. W worku tym znalazła si(cid:269) magia, teozoia, mantyka, kulty neopoga(cid:281)skie, reiki i wiele, wiele innych dy- scyplin z pogranicza paranauki i parareligii, wł(cid:264)czonych wkrótce, choć niezbyt precyzyjnie, do szeroko rozumianego ruchu New Age. Pocz(cid:264)tkowo tajemna wiedza stała si(cid:269) – za spraw(cid:264) mediów, ksi(cid:264)(cid:304)ek, czasopism, a obecnie głównie internetu – powszechna, a dawny tytuł „mistrz” – jest ju(cid:304) wła(cid:292)ciwie okre(cid:292)le- niem tytularnym, dowodz(cid:264)cym raczej szacunku dla wiedzy i do(cid:292)wiadczenia danej osoby, ni(cid:304) z powodu jakich(cid:292) jej niezwykłych mocy. Stał si(cid:269) on, niestety, w wielu przypadkach nadmiernie spłycony, bo przecie(cid:304) wystarczy uko(cid:281)czyć jeden z setek oferowanych w parapsychologicznych czasopismach kursów, na- wet korespondencyjnych, by taki tytuł mistrzowski, po obowi(cid:264)zkowej inicjacji, otrzymać. W przypadku feng shui nie jest to jednak tak prosta sprawa. Wprawdzie mo(cid:304)na i nawet dobrze jest uko(cid:281)czyć taki kurs, ale trzeba długich lat praktyki, by w tej dziedzinie w miar(cid:269) swobodnie si(cid:269) poruszać. Mottem tego rozdziału jest zdanie, które nie zamierza być deinicj(cid:264) magii, bo te(cid:304) nikt rozs(cid:264)dny nie odwa(cid:304)yłby si(cid:269) jej podać. Sygnalizuje raczej fakt, (cid:304)e to, 6 co dla naszych przodków było magi(cid:264), dzisiaj jest ju(cid:304) wytłumaczalne na gruncie naukowym, a to, co wydaje si(cid:269) nadprzyrodzone, po prostu nie doczekało si(cid:269) jeszcze metody badawczej, pozwalaj(cid:264)cej na uzyskiwanie powtarzalnych wyni- ków bada(cid:281). Z drugiej strony, czy w naszym racjonalnym (cid:292)wiecie, (cid:292)wiecie rewolucji technicznej, (cid:292)wiecie logiki i materii, koniecznie wszystko musi być wyja(cid:292)niane za pomoc(cid:264) „szkiełka i oka”? Warto wiele spraw pozostawić wyobra(cid:302)ni, która jest podło(cid:304)em wszelkiej mistyki. Tymczasem zdecydowana wi(cid:269)kszo(cid:292)ć publikacji po(cid:292)wi(cid:269)conych feng shui z uporem godnym lepszej sprawy od(cid:304)egnuje si(cid:269) od jej zwi(cid:264)zków z magi(cid:264), mimo (cid:304)e do harmonizowania przestrzeni u(cid:304)ywa si(cid:269) okre(cid:292)lonej symboliki: feng shui zwi(cid:264)zane jest z astrologi(cid:264), alchemi(cid:264), a nawet z mitologi(cid:264) pełn(cid:264) istot o cha- rakterze bosko-demonicznym. Nade wszystko jest w niej jednak spory pier- wiastek ilozoiczny, (cid:302)ródło ideologicznej strony feng shui. Przeniesienie wielu zwyczajów i sposobów na (cid:304)ycie bezpo(cid:292)rednio na grunt cywilizacji zachodniej budzi kontrowersje, ma zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Ci pierwsi s(cid:264) zdania, (cid:304)e trudno pogodzić ilozoi(cid:269) (cid:304)yciow(cid:264) i mentalno(cid:292)ć ludzi Wschodu z ilozoi(cid:264) (cid:304)yciow(cid:264) i mentalno(cid:292)ci(cid:264) ludzi cywiliza- cji zachodniej. Nie wydaje si(cid:269) to słuszne. Oczywi(cid:292)cie, s(cid:264) ró(cid:304)nice, ale obecnie style (cid:304)ycia w ró(cid:304)nych rejonach (cid:292)wiata s(cid:264) bardzo do siebie zbli(cid:304)one, zwłaszcza w miastach. Dzi(cid:269)ki ksi(cid:264)(cid:304)kom i telewizji poznajemy zwyczaje i tradycje ró(cid:304)nych kultur, zna- my ich przyczyny, rozumiemy je i szanujemy. Dzi(cid:269)ki temu łatwiej te(cid:304) rozumie- my i akceptujemy zało(cid:304)enia feng shui. Na bazie tej wiedzy i zrozumienia, wca- le nie krytykuj(cid:264)c przydatno(cid:292)ci i jako(cid:292)ci kursów oraz podr(cid:269)czników feng shui, warto obdarzyć swoj(cid:264) własn(cid:264) osob(cid:269) wi(cid:269)kszym zaufaniem i samemu zmierzyć si(cid:269) z tym fascynuj(cid:264)cym do(cid:292)wiadczeniem poznawczym. Jest to tym cenniejsze, (cid:304)e obejmuje równie(cid:304) doskonalenie samego siebie, pogł(cid:269)bienie samo(cid:292)wiadomo- (cid:292)ci, (cid:292)wiadomego odczuwania pozytywnej i szkodliwej energii z otoczenia – lu- dzi, zwierz(cid:264)t, ro(cid:292)lin, zjawisk przyrody, budynków, przedmiotów codziennego u(cid:304)ytku i urz(cid:264)dze(cid:281) technicznych. Chaos energetyczny jest obecnie tak po- wszechny, (cid:304)e jego uporz(cid:264)dkowanie, przynajmniej w mieszkaniu i miejscu pra- cy, wydaje si(cid:269) naprawd(cid:269) konieczne. W toku lektury spotkamy si(cid:269) z wieloma wskazówkami, wywodz(cid:264)cymi si(cid:269) z mniej lub bardziej znanych koncepcji ilozoicznych, symbolik(cid:264) z zakresu ezoteryki, niekonwencjonalnej medycyny, relaksacji i innych gromadzonych przez wieki osi(cid:264)gni(cid:269)ć my(cid:292)li ludzkiej. Ka(cid:304)de z nich b(cid:269)dziemy analizować pod 7 k(cid:264)tem konkretnych potrzeb. Wiele wyprowadzono z najstarszej dyscypliny na- ukowej ludzko(cid:292)ci, czyli z ilozoii. Nie oznacza to podejmowania jałowych i pseudonaukowych dyskusji i- lozoicznych o przewadze jednych nurtów nad innymi. Filozoia jest dzi(cid:292) dy- scyplin(cid:264) naukow(cid:264) trudn(cid:264) i wymagaj(cid:264)c(cid:264) olbrzymiej usystematyzowanej wie- dzy. Niniejsza pozycja nie zast(cid:264)pi rzetelnych studiów, a przecie(cid:304) nie zale(cid:304)y nam na zdobyciu w(cid:264)tpliwej jako(cid:292)ci tytułu „chłopskiego ilozofa”. Warto wi(cid:269)c podj(cid:264)ć pewien trud poznawczy, nawet je(cid:292)li jest to pocz(cid:264)tkowo trudne i mało zrozumiałe. Niedobrym rozwi(cid:264)zaniem jest przywłaszczanie cudzych prawd i pogl(cid:264)dów, bo oznacza to dobrowolne pozbawienie si(cid:269) mo(cid:304)liwo(cid:292)ci wyboru własnej drogi. Musimy mieć jednak (cid:292)wiadomo(cid:292)ć, (cid:304)e w takiej sytuacji rezygnu- jemy z samo(cid:292)wiadomo(cid:292)ci istnienia, czyli czego(cid:292), co jest dla człowieka zdobycz(cid:264) bezcenn(cid:264). Zamiast m(cid:264)dro(cid:292)ci (cid:304)yciowej, rozwijamy i nabieramy chytro(cid:292)ci (cid:304)y- ciowej, z ograniczonymi horyzontami stajemy si(cid:269) osobami zacietrzewionymi w obronie swojej ignorancji i zwalczaj(cid:264)cymi wszelk(cid:264) niepoj(cid:269)t(cid:264) dla nas inno(cid:292)ć my(cid:292)lenia, post(cid:269)powania, a nade wszystko niezale(cid:304)n(cid:264) samo(cid:292)wiadomo(cid:292)ć. Je(cid:304)eli jednak chcemy być lud(cid:302)mi (cid:292)wiadomymi swoich wyborów, kształto- wać własn(cid:264) mentalno(cid:292)ć i okre(cid:292)lać drog(cid:269) rozwoju, nie mo(cid:304)emy ograniczać si(cid:269) do bezmy(cid:292)lnego powielania podanych nam rozwi(cid:264)za(cid:281), a nawet je(cid:292)li nam od- powiadaj(cid:264), to warto je przemy(cid:292)leć, poznać ich pochodzenie i (cid:292)wiadomie uznać je za własne, i dopiero wtedy konsekwentnie rozwijać. Celem, który przy(cid:292)wieca naszym rozwa(cid:304)aniom, jest raczej ustalenie włas- nej koncepcji (cid:304)ycia w harmonii, na podstawie pewnych ogólnie znanych i przy- j(cid:269)tych zasad. Podstaw(cid:264) sukcesu wszelkiego działania jest pełna akceptacja na- szych planów, na ka(cid:304)dym ich etapie. Okre(cid:292)lenie sytuacji wyj(cid:292)ciowej musi dawać impuls do działania, a nie zniech(cid:269)cać do niego. Je(cid:304)eli wybrana metoda, ju(cid:304) na pocz(cid:264)tku, czyni sytuacj(cid:269) beznadziejn(cid:264), nale(cid:304)y zmienić metodologi(cid:269). I w takim rozumieniu feng shui to podejmowanie działa(cid:281) magicznych, w bardzo czystej i pi(cid:269)knej, a nade wszystko skutecznej formie. 8 Czym jest feng shui i skąd się wywodzi Feng shui, czyli wiatr i woda, to sztuka tworzenia harmonii w obiegu energii. Obieg ten wyst(cid:269)puje w całym kosmosie, zgodnie z uniwersalnymi prawami natury. Homo sapiens, sam b(cid:269)d(cid:264)c istot(cid:264) nale(cid:304)(cid:264)c(cid:264) do (cid:292)wiata przyrody, od po- cz(cid:264)tku swojego rozwoju kulturowego, wła(cid:292)nie z natury czerpał i czerpie nadal wszelkie wzorce ładu, uwzgl(cid:269)dniaj(cid:264)c oczywi(cid:292)cie swoj(cid:264) specyik(cid:269) okre(cid:292)lan(cid:264) jako rozwój duchowy, którego podstaw(cid:264) było uznanie istnienia subtelnych idealnych bytów, b(cid:269)d(cid:264)cych wzorcem a jednocze(cid:292)nie stra(cid:304)nikiem okre(cid:292)lonego porz(cid:264)dku. Pocz(cid:264)tkowo były to uosabiane gro(cid:302)ne i wszechobecne siły natury, ale z czasem pojawiały si(cid:269) byty coraz bardziej abstrakcyjne, do ł(cid:264)czno(cid:292)ci z któ- rymi musieli istnieć specjalni społecznie uznani po(cid:292)rednicy. Tak wi(cid:269)c z kultury o charakterze polidoksji, opartej na magii łowieckiej, kulcie zmarłych, personi- ikacji sił natury i demonologii, z czasem zrodziła si(cid:269) my(cid:292)l ilozoiczna, daj(cid:264)ca zr(cid:269)by religii z jej warto(cid:292)ciami etycznymi, postawami obywatelskimi i rytuałem misteryjnym, w sposób obrz(cid:269)dowy przypominaj(cid:264)cym wyznawcom zasady społecznego współistnienia. Podstawowym zało(cid:304)eniem feng shui jest tworzenie przestrzeni, umo(cid:304)liwiaj(cid:264)cej swobodny, korzystny dla zachowania powszechnej harmonii przepływ energii chi. Człowiek jest jedynym znanym nam obecnie gatunkiem zdolnym do tworze- nia kultury, czyli takiego przeobra(cid:304)ania istniej(cid:264)cej rzeczywisto(cid:292)ci, by zaspoko- ić wszystkie swoje potrzeby. S(cid:264) to potrzeby wynikaj(cid:264)ce nie tylko z jego kon- strukcji biologicznej, ale i potrzeby wy(cid:304)sze, b(cid:269)d(cid:264)ce skutkiem zdolno(cid:292)ci do abstrakcyjnego my(cid:292)lenia i planowania swoich działa(cid:281). Pewne zr(cid:269)by kultury mogły inicjować jednostki, ale jedynie zbiorowo(cid:292)ć ludzka mogła nadać jej nie- zatarte pi(cid:269)tno. Uznaj(cid:264)c oryginalno(cid:292)ć i niepowtarzalno(cid:292)ć ka(cid:304)dej kreatywnej jed- 9 nostki ludzkiej, uznajemy jednocze(cid:292)nie jej prawo do okre(cid:292)lenia własnej drogi (cid:304)yciowej w oparciu o nast(cid:269)puj(cid:264)ce przesłanki: (cid:404) Uznanie istnienia praprzyczyny wszelkich zjawisk. (cid:404) Kreowanie indywidualnej samo(cid:292)wiadomo(cid:292)ci. (cid:404) Rozwijanie wra(cid:304)liwo(cid:292)ci osobistej i narz(cid:269)dzi poznawczych. (cid:404) Powi(cid:269)kszanie zasobów (cid:304)yciowej wiedzy i umiej(cid:269)tno(cid:292)ci. (cid:404) Stworzenie harmonii w przestrzeni osobistej i w swoim otoczeniu. W znalezieniu drogi do rozwijania tych przesłanek mo(cid:304)e nam pomóc ilozoia – nauka stawiania pyta(cid:281) i udzielania odpowiedzi, które rodz(cid:264) nast(cid:269)pne pytania. W Chinach wyznacznikiem porz(cid:264)dku i drogi stało si(cid:269) Tao – wszechogarnia- j(cid:264)cy byt, optymalny sens i sposób istnienia. Tao, b(cid:269)d(cid:264)ce wzorem ładu, nie ma jednak (cid:304)adnych okre(cid:292)lonych reguł, ani idei, zatem aby kroczyć wła(cid:292)ci- w(cid:264) drog(cid:264), nale(cid:304)ało najpierw j(cid:264) okre(cid:292)lić. W ka(cid:304)dej ilozoii istniej(cid:264) ró(cid:304)ne kie- runki w dziedzinie ontologii, epistemologii i aksjologii. Podobnie i w ilozo- ii chi(cid:281)skiej istniej(cid:264) szkoły, w których ró(cid:304)ni si(cid:269) spojrzenie na istot(cid:269) Tao. Szczególnie widoczne jest to w pogl(cid:264)dach dwóch wybitnych chi(cid:281)skich ilo- zofów: Konfucjusza i Lao-tsego, których koncepcje, rozwijane przez wieki, s(cid:264) dzi(cid:292) znane jako konfucjanizm i taoizm. Ciekawe, (cid:304)e nawet do(cid:292)ć znaczne ró(cid:304)nice nie przeszkodziły, aby obydwa te trendy stały si(cid:269) podstaw(cid:264) ilozo- icznych zało(cid:304)e(cid:281) feng shui, gdzie Tao jest najwy(cid:304)sz(cid:264) zasad(cid:264) harmonii i ładu wszelkich zjawisk zachodz(cid:264)cych w uniwersum, a tym samym stanowi jed- no(cid:292)ć ducha i materii. Poznanie Tao to poznanie Drogi, które mo(cid:304)e nast(cid:264)pić przez kontemplacj(cid:269) praw natury. Konfucjanizm postrzegany jest jako system (cid:292)cisłego przestrzegania tradycyj- nych norm społecznych, w oparciu o drobiazgowe powtarzanie rytuałów. Tyl- ko dzi(cid:269)ki temu mo(cid:304)na było zachować ład społeczny na wzór ładu panuj(cid:264)cego w przyrodzie. Według tej koncepcji Tao, czyli droga prowadz(cid:264)ca do harmonii osobistej i społecznej człowieka, jest postrzegane jako doktryna prawdy etycz- nej, czyli przestrzegania humanitaryzmu, sprawiedliwo(cid:292)ci i obyczaju. Nie wni- kaj(cid:264)c w ró(cid:304)nice ideologiczne rozwijane przez uczniów Konfucjusza (na przy- kład Meng-cy twierdził, (cid:304)e człowiek w swej istocie jest dobry, za(cid:292) Sun-cy, (cid:304)e 10 człowiek w swej istocie jest zły), to powtarzanie wzorcowych rytuałów musiało nie(cid:292)ć post(cid:269)p społeczny, a w ka(cid:304)dym razie zapobiegać chaosowi. Kierunek ten wyznawali głównie ludzie wy(cid:304)szego stanu, mi(cid:269)dzy innymi wy(cid:304)si urz(cid:269)dnicy dworscy – mandaryni, których zadaniem było dawanie przykładu zachowa(cid:281), na wzór cesarza, który z kolei celebrował rytuały przodków. Było to wa(cid:304)ne, poniewa(cid:304) przodkowie, zaliczani do grona „godnych”, tworzyli po (cid:292)mierci duchow(cid:264) wspólnot(cid:269), nadzoruj(cid:264)c(cid:264) powszechny ład i kierowali losami (cid:292)wiata, by zachować porz(cid:264)dek Niebia(cid:281)skiego Spokoju. Krótko mówi(cid:264)c, według kon- fucjanizmu, aby człowiek mógł (cid:304)yć godnie i czynić dobro, powinien nauczyć si(cid:269) niebia(cid:281)skiego porz(cid:264)dku i wiernie go na(cid:292)ladować. W ten sposób kształ - to wały si(cid:269) podstawowe, zgodne z tradycj(cid:264) warto(cid:292)ci (cid:304)ycia osobistego i spo- łecznego, głównie rodziny, jako podstawowej struktury pa(cid:281)stwa. Oczywi(cid:292)cie, tak drobiazgowe przestrzeganie rytuałów nie mogło przetrwać próby czasu, ale – mimo zmian cywilizacyjnych – wpływało przez wieki na kształtowanie si(cid:269) pewnej mentalno(cid:292)ci ludzi Wschodu, widocznej tak(cid:304)e obecnie. Taoizm jest z kolei koncepcj(cid:264) rozumiej(cid:264)c(cid:264) Tao jako drog(cid:269), któr(cid:264) wyznacza nie zachowanie człowieka, ale sama natura. Poniewa(cid:304) w naturze istniało wiele zjawisk niewytłumaczalnych, taoizm rozwijał si(cid:269) w oparciu o rozwa(cid:304)ania bar- dziej abstrakcyjne, co uchroniło go przed skostnieniem, ale doprowadziło do powstania szeregu ró(cid:304)norodnych odmian. Wynikało to st(cid:264)d, (cid:304)e taoi(cid:292)ci rozu- mieli Tao jako przyczyn(cid:269) wszelkich zmian, a rol(cid:264) m(cid:269)drca jest poznanie, zrozu- mienie i podporz(cid:264)dkowanie si(cid:269) tej esencji uniwersum. Jednak, w przeciwie(cid:281)- stwie do konfucjanizmu, w taoizmie istot(cid:264) poznania i rozwoju nie miałoby być powielanie my(cid:292)li i zachowa(cid:281) mistrza, ale osobista kontemplacja natury i prze- strzeganie jej praw, co najwy(cid:304)ej symboliczne na(cid:292)ladownictwo. Ka(cid:304)de inne działanie, a zwłaszcza to, które wymagało pewnego wysiłku, jest przeciwne nurtowi wszech(cid:292)wiata. Ogranicza to zdecydowanie mo(cid:304)liwo(cid:292)ci rozwoju, po- niewa(cid:304) działanie wymaga ju(cid:304) wysiłku. Sama kontemplacja wydaje si(cid:269) wi(cid:269)c drog(cid:264) donik(cid:264)d. Có(cid:304) nam po samym rozumieniu, gdy słusznych wniosków nie wprowadzamy w czyn? Dlatego feng shui, jako forma praktycznego wykorzy- stania pogl(cid:264)dów ilozoicznych, korzystała i korzysta z ró(cid:304)norodnych syste- mów. Najkrócej ró(cid:304)nice mi(cid:269)dzy tymi dwoma systemami ilozoicznymi mo(cid:304)na zestawić nast(cid:269)puj(cid:264)co: 11 KONFUCJANIZM TAOIZM Warto(cid:292)ć człowieka wyznacza jego relacja z innymi lud(cid:302)mi i ich pogl(cid:264)d na nasze zachowanie. Rozwój polega na doskonaleniu wierno(cid:292)ci na(cid:292)ladowania zachowa(cid:281) przodków, którzy tworz(cid:264) duchow(cid:264) wspólnot(cid:269) ładu niebia(cid:281)skiego. Szacunek dla człowieka powinien być zale(cid:304)ny od jego pozycji społecznej. Człowiek powinien d(cid:264)(cid:304)yć do osi(cid:264)gania coraz wy(cid:304)szej pozycji społecznej. Trzeba szanować prawo ustanowione przez przodków, nie rezygnuj(cid:264)c z rozwoju i dobrodziejstw cywilizacji. Edukacja i wychowanie nios(cid:264) dobro, wa(cid:304)ne jest wi(cid:269)c zdobywanie wiedzy. Warto(cid:292)ć człowieka wyznacza jego własna samo(cid:292)wiadomo(cid:292)ć, niezale(cid:304)nie od postrzegania przez innych ludzi. Rozwój polega na kontemplacji natury, do czego konieczne jest odizolowanie si(cid:269) od wpływów społecznych. Nale(cid:304)y okazywać jednakowy, zwyczajny szacunek ka(cid:304)demu człowiekowi. Człowiek powinien zapewnić sobie przetrwanie, bez wysiłku i rozgłosu. Szacunek dla prawa ogranicza wolno(cid:292)ć, a rozwój cywilizacji jest niezgodny z duchem natury. Edukacja i wychowanie nios(cid:264) zło, nale(cid:304)y skoncentrować si(cid:269) na rozwijaniu wra(cid:304)liwo(cid:292)ci. Ju(cid:304) z tego pobie(cid:304)nego szkicu wynikaj(cid:264) znaczne ró(cid:304)nice w postrzeganiu dróg prowadz(cid:264)cych do tworzenia harmonii. Nie s(cid:264) to oczywi(cid:292)cie jedyne systemy, poniewa(cid:304) na ich bazie powstały ró(cid:304)norodne systemy synkretyczne, do których jeszcze doł(cid:264)czono niektóre zało(cid:304)enia wywodz(cid:264)ce si(cid:269) z buddyzmu. W ka(cid:304)dym razie punktem wyj(cid:292)ciowym jest uznanie pot(cid:269)gi przyrody i sła- bo(cid:292)ci człowieka wobec jej sił. Człowiek, który sprzeciwia si(cid:269) naturze, stoi wi(cid:269)c na z góry straconej pozycji. Wobec sił przyrody albo mo(cid:304)na być uległym, albo działać zgodnie z ich kierunkiem. Uchylenie si(cid:269) łagodzi skutki zderzenia, za(cid:292) współdziałanie z kierunkiem siły mo(cid:304)na wykorzystać. (cid:301)le ustawione (cid:304)agle mog(cid:264) okr(cid:269)t zatopić, ale ustawione prawidłowo – nios(cid:264) go szybko do celu, na- wet pod wiatr. Równie(cid:304) i nie(cid:292)wiadomy pewnych prawd człowiek łamie si(cid:269) pod naporem niewidzialnych cz(cid:269)sto sił, a m(cid:269)drzec nie tylko jest ich (cid:292)wiadomy, ale potrai je spo(cid:304)ytkować dla swego celu. Dlatego warto umieć rozumnie pa- trzeć na przyrod(cid:269) i uczyć si(cid:269) od niej. 12 Wszechogarniaj(cid:264)c(cid:264) kosmiczn(cid:264) sił(cid:264) jest chi. To ona przepływa przez ka(cid:304)d(cid:264) rzecz i ka(cid:304)dy organizm. Przez makro- i mikrokosmos, przez kamienie, wody, powietrze, ro(cid:292)liny, zwierz(cid:269)ta i ludzi. Energi(cid:269) t(cid:269) symbolizuje wiatr i woda, co bardziej odnosi si(cid:269) do sposobów jej kumulacji i przenoszenia, ni(cid:304) do jej istoty. A przenosi j(cid:264) to, co niewidzialne (wiatr) i nieuchwytne (woda). W feng shui nacisk kładzie si(cid:269) głównie na to, (cid:304)e korzystny dla przepływu chi jest raczej łagodny powiew powietrza i szemrz(cid:264)cy strumie(cid:281), ni(cid:304) silne wiatry i woda rw(cid:264)ca z sił(cid:264) wodospadu czy górskiego potoku, poniewa(cid:304) nio- s(cid:264) one zbyt gwałtown(cid:264) energi(cid:269), a istniej(cid:264)c(cid:264) ju(cid:304) w danym obszarze gwałtow- nie zabieraj(cid:264). Chi musi si(cid:269) łagodnie przemieszczać. Niestety, łagodny przepływ chi nie zawsze jest mo(cid:304)liwy. W naszym otoczeniu, podobnie jak w nas samych, istniej(cid:264) przeszkody, które zatrzymuj(cid:264) chi lub j(cid:264) gwałtownie przyspieszaj(cid:264). Zatrzymana chi traci sw(cid:264) o(cid:304)ywiaj(cid:264)c(cid:264) moc, za(cid:292) gwał- townie przyspieszona, zaburza harmoni(cid:269). Tak(cid:264) negatywn(cid:264) form(cid:269) chi nazywamy sha, a jej głównymi (cid:302)ródłami s(cid:264) cmentarze, naro(cid:304)niki domów, ciemne i wilgotne zak(cid:264)tki pomieszcze(cid:281), długie i w(cid:264)skie korytarze, schody i otwarte półki, belki stropowe i sko(cid:292)ne dachy, po- ło(cid:304)one naprzeciwko siebie drzwi i okna oraz urz(cid:264)dzenia techniczne zasilane pr(cid:264)dem elektrycznym. Przedmioty te wysyłaj(cid:264) truj(cid:264)ce strzały i energie tn(cid:264)ce, albo je zatrzymuj(cid:264), tworz(cid:264)c energie stoj(cid:264)ce. Nie s(cid:264) to energie korzystne dla naszego zdrowia, a w wi(cid:269)kszej ilo(cid:292)ci i przy dłu(cid:304)szym działaniu wywołuj(cid:264) cho- roby. St(cid:264)d obieg chi w naszym organizmie nie wchodzi jedynie w zakres feng shui, ale równie(cid:304) jest integraln(cid:264) cz(cid:269)(cid:292)ci(cid:264) medycyny chi(cid:281)skiej. Według jej zało- (cid:304)e(cid:281) energia kr(cid:264)(cid:304)y w organizmie człowieka kanałami zwanymi meridianami. Zablokowanie kanałów jest przyczyn(cid:264) chorób, dlatego aby przywrócić zdro- wie pacjentowi, meridiany nale(cid:304)y udro(cid:304)nić, na przykład za pomoc(cid:264) nakłuwa- nia odpowiednich punktów ciała. Metoda ta – jak wiadomo – nosi nazw(cid:269) aku- punktury i jest coraz cz(cid:269)(cid:292)ciej stosowana na (cid:292)wiecie, równie(cid:304) w placówkach medycyny konwencjonalnej. W analogiczny sposób meridiany mo(cid:304)na prze- nie(cid:292)ć do przestrzeni otaczaj(cid:264)cej człowieka i wówczas feng shui jawi si(cid:269) nam jako akupunktura naszego otoczenia, a jej zadaniem jest przywracanie harmo- nii i udra(cid:304)nianie kanałów przepływu chi. Szczególn(cid:264) form(cid:264) w(cid:269)drówki chi w ciele człowieka i w jego otoczeniu jest bardzo stara technika kształtuj(cid:264)ca styl i postaw(cid:269) wobec (cid:304)ycia, zwana tai-chi. 13 Dzieje si(cid:269) tak dlatego, (cid:304)e ćwiczenia tai-chi rozwijaj(cid:264) ciało, umysł i ducha oraz reguluj(cid:264) oddech i energi(cid:269) chi. Technika i ilozoia tai-chi, podobnie jak samo feng shui, utrzymywane były w tajemnicy i przekazywane z mistrzów na ucz- niów. Obecnie wiedza o nich jest powszechna, istniej(cid:264) liczne publikacje popu- laryzuj(cid:264)ce t(cid:269) wspaniał(cid:264) form(cid:269) relaksacji i rozwoju duchowego, która jest czym(cid:292) o wiele wi(cid:269)cej ni(cid:304) form(cid:264) aktywnego ruchu. Tai-chi jest bowiem specyiczn(cid:264) form(cid:264) medytacji w ruchu, który jest płynny jak leniwie, meandrycznie płyn(cid:264)ca woda. W ten sposób energia harmonijnie kr(cid:264)(cid:304)y pomi(cid:269)dzy mi(cid:269)(cid:292)niami i systemem nerwowym, uspokaja emocje, uła- twia koncentracj(cid:269) i pokonywanie stresu. Trening polega na coraz bardziej doskonałym wykonywaniu płynnych ruchów, maj(cid:264)cych nawet w swoich na- zwach wła(cid:292)ciwe dla wschodu, uspokajaj(cid:264)ce brzmienia. Nazwy s(cid:264) nie tylko pi(cid:269)kne, ale i symbolizuj(cid:264) elegancj(cid:269) (gra na harie), delikatno(cid:292)ć (chwytanie wróbla za ogon) i moc (obejmowanie tygrysa). Symboliczne nazwy poszcze- gólnych igur, których jest bardzo wiele i o ró(cid:304)nym stopniu trudno(cid:292)ci, s(cid:264) za- korzenione w tradycji Wschodu i ł(cid:264)cz(cid:264) pozycje tai-chi z porz(cid:264)dkiem natury. Z tego pobie(cid:304)nego opisu wynika, (cid:304)e chi jest energi(cid:264) przenikaj(cid:264)c(cid:264) wszystko, co w kosmosie istnieje, cały materialny mikro- i makrokosmos, niematerialne my- (cid:292)li, duchowe rozterki, nasze uczucia, emocje i aspiracje. Jedne z nich pozostaj(cid:264) w sferze marze(cid:281), inne si(cid:269) materializuj(cid:264). St(cid:264)d nie jest wła(cid:292)ciwe rozdzielanie tego, co duchowe, od tego, co materialne. W (cid:304)yciu społecznym bardzo mocno zaznaczone s(cid:264) tradycje gł(cid:269)boko za- korzenione w mitologii pełnej bóstw, demonów i innych istot o znaczeniu me- taizyczno-symbolicznym. Nic w tym dziwnego, skoro mitologia jest pewn(cid:264) projekcj(cid:264) ludzkich t(cid:269)sknot, obaw, wyobra(cid:304)e(cid:281) i prób(cid:264) wyja(cid:292)niania spraw egzy- stencjalnych. Feng shui nie jest obca sfera mitologiczna. Wi(cid:269)kszo(cid:292)ć dzieł, jakie stoj(cid:264) u pod- staw tej sztuki, ma silne zwi(cid:264)zki z postaciami ze (cid:292)wiata mitów, legend i eposów dawnych m(cid:269)drców – pisarzy. Najwa(cid:304)niejsz(cid:264) postaci(cid:264) i bohaterem wi(cid:269)kszo(cid:292)ci traktatów jest (cid:303)ółty Cesarz, legendarny władca, m(cid:269)drzec i mistrz, jakby(cid:292)my dzi(cid:292) powiedzieli, nauk stosowanych. 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Magia feng shui
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: