Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00519 006705 13590103 na godz. na dobę w sumie
Magia wystąpień publicznych. Techniki, narzędzia i sztuczki NLP - książka
Magia wystąpień publicznych. Techniki, narzędzia i sztuczki NLP - książka
Autor: , Liczba stron: 280
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1662-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak to się robi z NLP?

Jeśli pragniesz stać się znakomitym prelegentem, kup tę książkę. Przeczytaj ją. Zrób wszystkie ćwiczenia. Warta jest swojej ceny. Znajdziesz w niej tyle pomysłów na poprawę swoich prezentacji, że wystarczy Ci do końca kariery zawodowej.
Peter Young, autor książki Zrozumieć NLP. Reguły i praktyka

Kompendium technik NLP w prezentacjach i szkoleniach

NLP nie przestaje zadziwiać. Jest prawdziwym rogiem obfitości, z którego wciąż wysypują się nowe możliwości, umiejętności i fascynujące techniki. Zastosowanie programowania neurolingwistycznego w wystąpieniach publicznych i prezentacjach zapewnia magiczne wprost rezultaty.

Ta książka w jasny i czytelny sposób prezentuje liczne techniki wykorzystywane przez najlepszych światowych szkoleniowców, handlowców oraz ludzi show-biznesu. Naszpikowana jest celnymi uwagami i okraszona wymownymi fotografiami. Zawiera wskazówki oraz ćwiczenia kształcące umiejętności, które pozwolą Ci odnaleźć i uwolnić drzemiącą w Tobie energię ? osobistą siłę, dzięki której Twoje prezentacje zadziałają jak magia.

Książka dedykowana jest osobom występującym publicznie oraz trenerom.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: MAGIA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH. TECHNIKI, NARZĘDZIA I SZTUCZKI NLP Autor: Tad James, David Shephard Tłumaczenie: Bogusław Solecki ISBN: 978-83-246-1662-6 Tytuł oryginału: Presenting Magically: Transforming Your Stage Presence with NLP Format: A5, stron: 280   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Jak to się robi z NLP? • Jak przyciągnąć uwagę słuchaczy i utrzymać ją? • Jak dotrzeć do podœwiadomoœci odbiorców? • Jak zachować spokój, równowagę i skupienie? • Jak inscenizować i reżyserować prezentację? Jeœli pragniesz stać się znakomitym prelegentem, kup tę książkę. Przeczytaj ją. Zrób wszystkie ćwiczenia. Warta jest swojej ceny. Znajdziesz w niej tyle pomysłów na poprawę swoich prezentacji, że wystarczy Ci do końca kariery zawodowej. Peter Young, autor książki Zrozumieć NLP. Reguły i praktyka Kompendium technik NLP w prezentacjach i szkoleniach • Nawiązywanie efektywnego kontaktu ze słuchaczami. • Posługiwanie się sugestywnym przekazem werbalnym. • Operowanie gestem w celu przyciągnięcia uwagi odbiorców. • Wprowadzanie słuchaczy w odpowiedni stan emocjonalny. • Planowanie prezentacji z uwzględnieniem indywidualnych stylów uczenia się. NLP nie przestaje zadziwiać. Jest prawdziwym rogiem obfitoœci, z którego wciąż wysypują się nowe możliwoœci, umiejętnoœci i fascynujące techniki. Zastosowanie programowania neurolingwistycznego w wystąpieniach publicznych i prezentacjach zapewnia magiczne wprost rezultaty. Ta książka w jasny i czytelny sposób prezentuje liczne techniki wykorzystywane przez najlepszych œwiatowych szkoleniowców, handlowców oraz ludzi show–biznesu. Naszpikowana jest celnymi uwagami i okraszona wymownymi fotografiami. Zawiera wskazówki oraz ćwiczenia kształcące umiejętnoœci, które pozwolą Ci odnaleźć i uwolnić drzemiącą w Tobie energię ? osobistą siłę, dzięki której Twoje prezentacje zadziałają jak magia. Książka dedykowana jest osobom występującym publicznie oraz trenerom SPIS TRE¥CI Przedmowa WstÚp Rozdziaï 1. Ustalanie ram Rozdziaï 2. Programowanie neurolingwistyczne Rozdziaï 3. Twój wewnÚtrzny stan Rozdziaï 4. Twoja podĂwiadomoĂÊ Rozdziaï 5. UrzeczywistniajÈce siÚ paradygmaty Rozdziaï 6. SprzÚĝenie zwrotne Rozdziaï 7. Etapy uczenia siÚ i treningu Rozdziaï 8. Taniec porozumienia Rozdziaï 9. ByÊ sobÈ Rozdziaï 10. Energia Rozdziaï 11. PiÚÊ zmysïów i jÚzyk Rozdziaï 12. Wykorzystanie przestrzeni Rozdziaï 13. Komunikacja niewerbalna Rozdziaï 14. System 4MAT 5 9 15 23 41 49 53 63 71 85 109 121 151 177 189 211 4 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH Rozdziaï 15. PublicznoĂÊ i stany emocjonalne Rozdziaï 16. Wbudowane przypowiastki Rozdziaï 17. Twoja prezentacja Rozdziaï 18. Podsumowanie Dodatek A Jak samemu wykonywaÊ Êwiczenia Dodatek B Dodatkowe informacje Bibliografia 225 241 265 269 273 275 277 10 ENERGIA Praca z energiÈ JednÈ z zasadniczych róĝnic w sposobie naszej pracy z grupami, za- równo w przypadku prezentacji, jak i szkolenia, jest sposób, w jaki wydatkujemy swojÈ energiÚ. Praca z energiÈ jest dobrym sposobem na zmianÚ dynamiki grup. Szersza wiedza na temat wykorzystania energii pozwoli Ci na wiÚkszÈ elastycznoĂÊ w dziaïaniach, bÚdziesz równieĝ czerpaï wiÚcej radoĂci i zabawy z pracy! Kaĝda ĝywa istota ma jakieĂ pole energetyczne, którego intensyw- noĂÊ waha siÚ w czasie, jednak zawsze jest ono obecne. Da siÚ je zmierzyÊ za pomocÈ przyrzÈdów naukowych i wykorzystujÈc foto- grafiÚ kirlianowskÈ; moĝesz teĝ wykazaÊ, ĝe nasz stan w danej chwili ma wpïyw na energiÚ pola znajdujÈcego siÚ wokóï. Na pewno spotkaïeĂ kiedyĂ kogoĂ, o kim pomyĂlaïeĂ: „Ten czïowiek ma dobrÈ energiÚ, Ăwietnie jest byÊ w jego towarzystwie”; lub wprost przeciwnie: „Hej, co jest z tym czïowiekiem? Odczuwam dyskomfort, przebywajÈc w jego pobliĝu”. ByÊ moĝe unikaïbyĂ go bez okreĂlonego powodu, nawet gdybyĂ go nie znaï. Czy wszedïeĂ kiedyĂ do pomieszczenia i miaïeĂ uczucie, ĝe „coĂ siÚ tu wydarzyïo, zanim wszedïem”? To jest tak, jakbyĂ odebraï jakieĂ „zïe wibracje” 122 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH lub dosiÚgïa CiÚ „atmosfera” kïótni lub walki, która siÚ tu rozgry- waïa. Z drugiej strony, mogïeĂ wejĂÊ do pokoju i odczuÊ ulgÚ, zre- laksowaÊ siÚ „jak w domu”. Twój stan zmieniï siÚ natychmiast i by- ïeĂ czymĂ podbudowany. Tego typu doĂwiadczenia sÈ skutkiem interakcji Twojego pola ener- getycznego z polami energetycznymi innych ludzi oraz wïaĂciwoĂci energii, która zostaïa wytworzona w tym miejscu. Zawsze gdy zbiera siÚ grupa, generuje ona wïasne „grupowe pole energetyczne”. Ogólnie rzecz biorÈc, wiÚkszoĂÊ ludzi jest Ăwiadoma energii emanujÈcej z innych lub jakiejĂ przestrzeni fizycznej. Jednak odbiera je równieĝ nieĂwiadomie. JednÈ z przyczyn zmian Twojego nastroju lub stanu jest to, ĝe wïaĂnie oddziaïuje na Ciebie energia innych ludzi. Kontrolowanie energii W niniejszym rozdziale znajdziesz informacje na temat energii, którÈ masz w swoim ciele, i energii, którÈ emitujesz na zewnÈtrz; ta z ko- lei oddziaïuje na innych ludzi. Dowiesz siÚ, jak panowaÊ nad ener- giÈ ʊ w przestrzeni fizycznej dookoïa Ciebie i wewnÈtrz grupy, do której przemawiasz czy coĂ jej prezentujesz. Zatem jeĂli juĝ jesteĂ Ăwiadomy, ĝe moĝesz natychmiast odczytaÊ ener- giÚ panujÈcÈ w danym pomieszczeniu, wiesz, ĝe gdy ludzie wchodzÈ w okreĂlone pole energetyczne, ich nastrój siÚ zmienia, moĝesz wy- obraziÊ sobie, co by byïo, gdybyĂ mógï sam ustawiaÊ energiÚ w danej przestrzeni? Co by byïo, gdybyĂ mógï dostosowaÊ energiÚ i tym sa- mym samopoczucie w pomieszczeniu stosownie do tego, co chcesz w nim robiÊ? Na przykïad, jeĂli prowadzisz prezentacjÚ handlowÈ lub przedstawiasz nowy pomysï na biznes, co byĂ powiedziaï, gdy- byĂ mógï stworzyÊ w pomieszczeniu energiÚ powodujÈcÈ stan za- ciekawienia, zainteresowania lub podekscytowania. Co wiÚcej, juĝ w momencie wejĂcia do sali sïuchacze zaczÚliby odczuwaÊ zaciekawie- nie, zainteresowanie i podniecenie, nawet przed tym nim zaczÈïeĂ prezentacjÚ? W ramach samorozwoju, odkrywajÈc procesy grupowe, mógïbyĂ, wykorzystujÈc wïasnÈ energiÚ, stwarzaÊ poczucie bezpie- ENERGIA 123 czeñstwa, atmosferÚ zmian i postÚpu. Ludzie przekroczÈ próg Twojego rewiru i ich nastrój zacznie siÚ zmieniaÊ: poczujÈ siÚ bezpiecznie i bÚdÈ chcieli transformacji samych siebie po prostu dlatego, ĝe energia w pomieszczeniu sprzyja rezultatom, które chciaïeĂ osiÈgnÈÊ poprzez wpïywanie na ludzi. Czyĝ nie byïaby to przydatna umiejÚtnoĂÊ? Wykorzystywanie energii oznacza pracÚ na prawie niewidocznym poziomie z luděmi w danej grupie. UĝywajÈc wszystkich zdolnoĂci treningowych i prezentacyjnych, nauczysz siÚ jednoczeĂnie kontro- lowaÊ poziom energii. I bÚdziesz zdolny do tego, niewaĝne czy ludzie w grupie sÈ tego Ăwiadomi, czy nie. MogÈ siÚ tego do pewnego stopnia domyĂliÊ, byÊ moĝe dostrzegajÈc szczególnÈ atmosferÚ w pomiesz- czeniu lub to, ĝe ulegïa ona zmianie. Obserwowanie wïasnej energii Konieczne jest utrzymanie swojego wïasnego poziomu energii. Kie- dy bÚdziesz juĝ potrafiï wykorzystywaÊ energiÚ w pracy z innymi luděmi, bÚdziesz mógï stosowaÊ te techniki w pracy z samym sobÈ. Kiedy masz duĝo energii, moĝesz zapobiec sytuacjom, które praw- dopodobnie przydarzyïy Ci siÚ w przeszïoĂci; kiedy jednak poziom Twojej energii obniĝa siÚ, zaczynasz siÚ mÚczyÊ i myĂleÊ: „Nie mam juĝ siïy na nic wiÚcej”. „Mógïbym zrobiÊ to lepiej, gdybym miaï wiÚcej energii”. Wielu ludzi tego doĂwiadcza. To, co robisz, nie musi byÊ fizycznie wyczerpujÈce. Moĝe to byÊ obcowanie z innymi luděmi lub cokol- wiek wymagajÈcego Twojej uwagi lub wytÚĝonego myĂlenia. Jeĝeli jesteĂ trenerem lub prezenterem, moĝe to byÊ: „Mówiïem caïy dzieñ, jestem wykoñczony”. „Trenowaïem piÚÊ godzin i teraz jestem padniÚty”. „WciÈĝ czymĂ siÚ zajmowaïem ʊ jestem wypompowany”. 124 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH Inne ěródïa energii Nauczymy CiÚ, jak utrzymaÊ swój poziom energii. W ten sposób, mó- wiÈc do publicznoĂci, zamiast zuĝywaÊ caïÈ swojÈ energiÚ, bÚdziesz mógï wykorzystaÊ energiÚ, która w naturalny sposób znajduje siÚ wokóï Ciebie, byĂ mógï pozostaÊ aktywny przez caïy dzieñ. Wtedy pod koniec dnia, zamiast czuÊ siÚ zmÚczony, bÚdziesz siÚ czuï, jak- byĂ miaï wiÚcej energii niĝ wtedy, kiedy zaczynaïeĂ. Oznacza to, ĝe kiedy wrócisz do domu, bÚdziesz mieÊ wiÚcej siïy na coĂ innego niĝ tylko padniÚcie na fotel, wzdychajÈc: „Uff! Jestem wyczerpany…”. mwiczenia do pracy z energiÈ NastÚpujÈce trzy Êwiczenia umoĝliwiÈ Ci bezpoĂredniÈ pracÚ z ener- giÈ. DziÚki nim dowiesz siÚ wiÚcej o tym, jak pracowaÊ z ukïadem energetycznym w swoim ciele. Chcemy CiÚ takĝe nauczyÊ skupiania uwagi, poniewaĝ to, na czym jÈ skupiasz, ma powaĝne konsekwen- cje zarówno dla energii w Twoim ciele, jak i dla Twojej równowagi fizycznej. Te Êwiczenia pokazujÈ, ĝe to, na czym skupiasz swój umysï, dosïownie fizycznie zmienia Twoje ciaïo. SÈ to przykïady poïÈczenia miÚdzy ciaïem a umysïem (ciaïo – umysï). GïÚboko wierzymy, ĝe umysï i ciaïo sÈ ĂciĂle powiÈzane tak, ĝe zachowujÈ siÚ jak system, i ĝe jedna z dróg do panowania nad tym systemem wiedzie przez to, czemu poĂwiÚ- casz swojÈ uwagÚ. Wykonaj poniĝsze Êwiczenia z partnerem, by odkryÊ, jak dziaïa po- ïÈczenie ciaïo – umysï. Najpierw przeczytaj uwaĝnie instrukcje i prze- studiuj fotografie. DziÚki temu bÚdziesz mógï bezpiecznie zrobiÊ to samo ze swoim partnerem. mwiczenie 12: Uwaga i równowaga x Powiedz swojemu partnerowi: „Skup swojÈ uwagÚ, caïÈ uwagÚ swojego umysïu w swojej prawej maïĝowinie usznej”. On skupia siÚ na maïĝowinie, tylko myĂlÈc o niej i wkïadajÈc w sam jej ENERGIA 125 Ărodek caïÈ swojÈ uwagÚ. Sprawdě, czy jest caïkowicie sku- piony na swojej maïĝowinie, pytajÈc go: „jesteĂ tam?”. x Sprawdě, jak zrównowaĝony jest Twój partner, delikatnie po- pychajÈc jego ramiÚ. Pchnij go w ramiÚ od przodu, prosto w jego stronÚ (rysunek 10.1). Odkryjesz, ĝe najlĝejszy dotyk wystarczy, by wytrÈciÊ go z równowagi. Cofnie siÚ, stanie siÚ niestabilny, zacznie siÚ chwiaÊ lub nawet upadnie. Kiedy jest caïkowicie skupiony na swej prawej maïĝowinie, z ïatwoĂciÈ straci równowagÚ. Rysunek 10.1 126 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH x NastÚpnie powiedz partnerowi: „Wyobraě sobie wielkÈ kulÚ lub piïkÚ energii w okolicy twojego brzucha, w samym centrum swojego ciaïa, zaraz pod pÚpkiem. Teraz skup siÚ caïkowicie na tej okolicy”. Wtedy „zmieni bieg” swojej uwagi na niĝszy, skieruje jÈ do miejsca pod pÚpkiem, które w róĝnych sztu- kach walki jest nazywane centrum energii lub centrum mocy. W T’ai Chi1 jest nim tan tien2, w jodze ʊ hara; wiele jest nazw na to miejsce w Ărodku Twojego ciaïa, 10 centymetrów pod pÚpkiem. Zapytaj ponownie: „JesteĂ tam?”. x Wykonaj ponownie ten sam test. Popchnij jego ramiÚ i za- uwaĝ róĝnicÚ. Na rysunku 10.2 w rzeczywistoĂci pchamy du- ĝo mocniej, ale partner Davida w dalszym ciÈgu utrzymuje równowagÚ. Chociaĝ jego ramiona cofajÈ siÚ, ciaïo wygina siÚ sprÚĝyĂcie. Po zwolnieniu nacisku ramiona powracajÈca miej- sce. Tym razem jest bardziej elastyczny. Zmieniaj siÚ z partnerem w trakcie Êwiczeñ. ZwróÊ uwagÚ na to, co siÚ dzieje, kiedy zmieniasz miejsce skupienia swojej energii z maïĝo- winy usznej na brzuch lub centrum ciaïa. Podsumowanie Kiedy ludzie wykonujÈ to Êwiczenie, zauwaĝajÈ, ĝe ich równowaga jest zupeïnie inna jako rezultat przeniesienia ich uwagi umysïowej do brzucha. Teraz rzecz wyglÈda nastÚpujÈco. x Jeĝeli wciÈĝ skupiasz uwagÚ na swoim centrum, kiedy pre- zentujesz, bÚdziesz zrównowaĝony nie tylko fizycznie, ale rów- nieĝ pod innymi wzglÚdami. 1 T’ai Chi ʊ chiñska koncepcja filozoficzna zwiÈzana z konfucjanizmem oraz taoizmem, tïumaczona jako „najwyĝsza ostatecznoĂÊ”. T’aj chi to nazwa stanu wszechĂwiata, w którym doszïo do podziaïu na yin i yang; jest przeciwieñstwem wu chi, stanu sprzed tego podziaïu ʊ przyp. tïum. 2 Tïumaczone teĝ jako pole energetyczne ʊ przyp. tïum. ENERGIA 127 Rysunek 10.2 Na przykïad, jeĝeli w trakcie prezentacji ktoĂ zadaï Ci trudne pyta- nie albo jeĝeli ktoĂ z widowni przerwaï Ci przemówienie, lub teĝ ja- kieĂ inne zakïócenie wytrÈciïo CiÚ z równowagi, to powodem tego zachwiania równowagi jest przeniesienie Twojej uwagi ze wspo- mnianego centrum na osobÚ zadajÈcÈ owo trudne pytanie lub na ja- kieĂ inne zakïócenie. Poniewaĝ straciïeĂ wewnÚtrznÈ równowagÚ, straciïeĂ teĝ TwojÈ równowagÚ fizycznÈ. ByÊ moĝe przyczynÈ tego, ĝe nie mogïeĂ wymyĂliÊ odpowiedzi lub nie wiedziaïeĂ, jak obejĂÊ siÚ z tym, który Ci przeszkodziï, byïo to, ĝe nie byïeĂ juĝ zrównowa- ĝony fizycznie i psychicznie. 128 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH Kiedy zauwaĝysz, ĝe tracisz równowagÚ, po prostu ponownie skup uwagÚ na swoim centrum. WróÊ do fazy szkolenia, odzyskaj równo- wagÚ, kontroluj swój oddech, zanim zrobisz cokolwiek innego. Dobrze jest zrobiÊ sobie przerwÚ i pozwoliÊ publicznoĂci, aby poczekaïa na Ciebie. Odpowiedz na pytania i przywróÊ równowagÚ w grupie, dopie- ro jak sam w peïni odzyskasz równowagÚ i koncentracjÚ. To wszystko moĝe wydarzyÊ siÚ bardzo szybko, mowa o zaledwie kilku sekundach. mwiczenie 13: PokrÚÊmy siÚ raz jeszcze… To Êwiczenie równieĝ ilustruje, ĝe umiejscowienie przez Ciebie uwagi w danym miejscu wpïywa na Twoje ciaïo. Moĝesz je wykonaÊ sam, ale ïatwiej zrobiÊ to z partnerem. x Stañ za partnerem i powiedz: „UnieĂ wyprostowane ramiÚ przed sobÈ. Teraz, trzymajÈc ramiÚ wyprostowane, przekrÚÊ górnÈ czÚĂÊ ciaïa (od pasa w górÚ), krÚcÈc w prawo tak dale- ko, jak to moĝliwe, i zachowujÈc jednoczeĂnie równowagÚ”. Kiedy Twój partner bÚdzie siÚ skrÚcaï, zaznacz miejsce naj- wiÚkszej rotacji, stajÈc w miejscu, gdzie jego ramiÚ przestaïo siÚ poruszaÊ (rysunek 10.3). x A teraz powiedz partnerowi: „PowróÊ teraz do pozycji wyj- Ăciowej. Chciaïbym teĝ, byĂ wyobraziï sobie, ĝe skrÚcasz siÚ raz jeszcze, bÚdzie to tylko wizualizacja. A teraz wyobraě so- bie obrót o wiele gïÚbszy”. W swojej wyobraěni moĝesz obró- ciÊ siÚ o caïe 360 stopni, a nawet wiÚcej! Nie ma ĝadnych fi- zycznych ograniczeñ dla Twojej fantazji. Jeĝeli oglÈdaïeĂ kreskówki albo filmy takie jak Egzorcysta, to wiesz, ĝe w fil- mach nie ma rzeczy niemoĝliwych! x PoproĂ partnera, aby powtórzyï tÚ wizualizacjÚ w swojej wy- obraěni parÚ razy aĝ do momentu, gdy bÚdzie mógï w peïni i bez przeszkód wyobraziÊ sobie obrót o wiele dalszy. Kiedy to zrobi, powiesz: „Teraz przekrÚÊ siÚ fizycznie w rzeczywistoĂci. SkrÚÊ swoje ciaïo i zwróÊ uwagÚ, jak daleko tym razem powÚdruje twoje ramiÚ”. ENERGIA 129 Rysunek 10.3 Jak daleko zajdzie jego ramiÚ podczas nastÚpnego obrotu (rysunek 10.4)? Wykonaj teraz ten eksperyment ze swoim partnerem i zwróÊ uwagÚ na to, co siÚ dzieje, gdy najpierw wykona wizualizacjÚ. Energia idzie za myĂlÈ Oto inny przykïad energii podÈĝajÈcej za myĂlÈ. Rezultatem wy- obraĝenia danej czynnoĂci przed jej wykonaniem jest to, ĝe ramiÚ ob- raca siÚ dalej. ElastycznoĂÊ w Twoim umyĂle pokazuje wiÚkszÈ ela- stycznoĂÊ w ciele, co z kolei wskazuje na to, ĝe Twój umysï i ciaïo sÈ nierozerwalnie powiÈzane; sÈ raczej jednym systemem, nie zaĂ dwoma osobnymi ukïadami. 130 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH Rysunek 10.4 Moĝesz chcieÊ eksperymentowaÊ z innymi aspektami Ăwiadomego kierowania swojÈ uwagÈ. Na przykïad, co by siÚ staïo, gdybyĂ wyko- rzystaï wiedzÚ pïynÈcÈ z Êwiczenia 12. w tym Êwiczeniu? Umiejsco- wienie uwagi w swoim centrum i póěniej w Twoim umyĂle, w któ- rym widzisz siebie skrÚcajÈcego siÚ gïÚboko, sprawia, ĝe Twoje ciaïo moĝe takĝe obróciÊ siÚ bardziej niĝ poprzednim razem. Spróbuj zrobiÊ to sam i zobaczyÊ, co siÚ wydarzy. ENERGIA 131 mwiczenie 14: NieugiÚte ramiÚ W Êwiczeniu NR Twój partner powinien mieÊ ten sam wzrost co Ty i dysponowaÊ podobnÈ siïÈ fizycznÈ. Wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: x Stañ naprzeciw partnera na odlegïoĂÊ ramienia. Poïóĝ swoje prawe ramiÚ na lewym ramieniu partnera. Jeĝeli jesteĂ prawo- rÚczny, uĝyj prawego ramienia; jeĝeli jesteĂ leworÚczny, po- sïuĝ siÚ ramieniem lewym. Oprzyj tyï nadgarstka na ramieniu partnera; ïokieÊ winien byÊ skierowany ku doïowi, aby mógï ugiÈÊ siÚ pod naporem. x ZaciĂnij piÚĂÊ. x PoproĂ partnera, by obiema rÚkami ĂcisnÈï Twój staw ïokciowy. x Twój partner uĝywa wïasnej siïy fizycznej i ciÈgnie rÚce w dóï, by zgiÈÊ Twoje ramiÚ. Natomiast Ty opierasz siÚ temu, uĝy- wajÈc swej siïy fizycznej po to, by utrzymaÊ ramiÚ wyprosto- wane (rysunek 10.5). x Kiedy chcesz utrzymaÊ wyprostowane ramiÚ, zwróÊ uwagÚ, ĝe wymaga to wielkiego wysiïku. Kiedy zaĂ peïnisz funkcjÚ osoby zginajÈcej ramiÚ, zobacz, jak duĝej siïy potrzebujesz, by zgiÈÊ ramiÚ drugiej osoby. W Êwiczeniu NR zwykle udaje siÚ zgiÈÊ ramiÚ w ïokciu na skutek uĝytej siïy. Jest to zwiÈzane ze sposobem, w jaki dziaïajÈ děwignie w ramieniu. Kiedy uĝyta przez partnera siïa jest podobna do Twojej, nie jesteĂ w stanie utrzymaÊ wyprostowanego ramienia jedynie za pomocÈ siïy miÚĂni. A teraz zrób to samo. Wyobraě sobie przy tym, ĝe masz w ciele kulÚ energetycznÈ. x Tym razem Twoja rÚka z dïoniÈ, która spoczywa na ramieniu partnera, jest otwarta, a palce sÈ wyprostowane. 132 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH Rysunek 10.5 x Wyobraě sobie, ĝe tworzysz energiÚ w swoim centrum, czyli tam, gdzie znajduje siÚ Twój brzuch. Ujrzyj energiÚ, która pïy- nie w górÚ Twojego ciaïa, pïynie przez ramiona i wzdïuĝ rÈk, wypïywajÈc przez czubki Twoich palców. Wyobraě sobie, ĝe energia, która pïynie z rozwartych palców Twojej otwartej dïoni, rozchodzi siÚ w nieskoñczonoĂÊ. x Jeĝeli chcesz, moĝesz widzieÊ tÚ energiÚ w postaci biaïego Ăwiatïa, które wydobywa siÚ z koniuszków palców i kieruje siÚ w najbardziej odlegïe obszary wszechĂwiata. ENERGIA 133 x Gdy ta wizualizacja stanie siÚ wyraěna i bÚdzie trwaÊ w Twoim umyĂle, powiedz partnerowi, by ponownie wygiÈï Twoje ra- miÚ. Obserwuj, co dzieje siÚ tym razem (rysunek 10.6). Rysunek 10.6 Teraz wykonaj z partnerem obie czÚĂci Êwiczenia NR i zwróÊ uwagÚ na to, co siÚ wydarzy wskutek przesuniÚcia Twojej uwagi. Podsumowanie Najpierw Twoje ramiÚ ugina siÚ pod naciskiem. Potem nikt nie po- trafi ugiÈÊ Twojej rÚki nawet wtedy, gdy wkïada w to duĝo wysiïku. Pozostaje ona wyprostowania nie dlatego, ĝe nagle pojawiïo siÚ w niej 134 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH wiÚcej miÚĂni, i nie dlatego, ĝe Twój partner siÚ zmÚczyï. Dzieje siÚ tak dziÚki wizualizacji przepïywu energii. Twoja fizjologia teĝ jest wtedy zupeïnie inna ʊ pozbawiona napiÚÊ i stresów, co bynajmniej nie jest toĝsame z posïugiwaniem siÚ siïÈ fizycznÈ. Kiedy jesteĂ osobÈ wytwarzajÈcÈ nacisk, dostrzegasz, ĝe prawdopo- dobnie Twój partner bardzo siÚ wysila i napina. Na jego twarzy wi- doczny jest wysiïek, który wkïada w opór. Za drugim razem widzisz, ĝe i twarz, i reszta ciaïa jest znacznie spokojniejsza i zrelaksowana. Rozumiesz wtedy, ĝe wysilanie siÚ i napinanie nie sÈ Twojemu partne- rowi potrzebne. Moĝe chciaïbyĂ poeksperymentowaÊ z innymi metodami. Moĝe siÚ wówczas okazaÊ, ĝe jesteĂ bardziej stabilny, kiedy Twoja energia mocno ïÈczy CiÚ z ziemiÈ. Wyobraě sobie, ĝe zapuszczasz korzenie aĝ do Ărodka Ziemi i ïÈczysz siÚ z caïÈ jej energiÈ. W pierwszej czÚĂci Êwiczenia NR zdaïeĂ sobie sprawÚ, ĝe wtedy, gdy opierasz siÚ partnerowi ciÈgnÈcemu w dóï Twoje ramiÚ, masz wra- ĝenie, ĝe Twoje ciaïo unosi siÚ nad ziemiÈ. Póěniej przeciwdziaïasz temu, przenoszÈc swojÈ uwagÚ na stopy. Czujesz siÚ tak, jakbyĂ za- puĂciï korzenie. „UziemiajÈc” siïÚ, która na Ciebie dziaïa, sprawiasz, ĝe traci ona wpïyw na Twoje ciaïo. Natomiast Twoje ramiÚ staje siÚ sztywne, a Ty zachowujesz równowagÚ. To coĂ zupeïnie innego niĝ opieranie siÚ cudzej sile przy uĝyciu j wïasnej tylko siïy fizycznej. Ludzie wykonujÈcy to Êwiczenie martwiÈ siÚ, ĝe mogÈ wyczerpaÊ pokïady swej energii. Jeĝeli Ciebie teĝ to dotyczy, po prostu wy- obraě sobie energiÚ przybywajÈcÈ spoza Twojego ciaïa, na przykïad gïÚboko spod ziemi, ze sïoñca, z nieba czy z innych tylko Tobie znanych obszarów. Jeszcze inni obawiajÈ siÚ, ĝe ich energia moĝe zaginÈÊ lub ulec roz- proszeniu. Dlatego teĝ nie do koñca wizualizujÈ wypïywanie energii z palców, a wcale nie wizualizujÈ jej dalekiej wÚdrówki, a juĝ na pewno nie za bezkresny horyzont. Jednak hamujÈc przepïyw energii, mo- ĝesz poczuÊ, ĝe ramiÚ siÚ wypeïnia lub staje siÚ przekrwione wsku- tek niedroĝnoĂci bÈdě ograniczeñ w przepïywie energii. ENERGIA 135 Wzmacnianie energii ByÊ moĝe zastanawiasz siÚ nad tym: x Jak moĝesz siÚ upewniÊ, ĝe masz wystarczajÈco duĝo energii? x Jak moĝesz wytworzyÊ wiÚksze zapasy energii? x Jak moĝesz dojĂÊ do innych ěródeï energii, tak abyĂ nie zuĝywaï caïkowicie swej wïasnej? Jeĝeli tak, to powinieneĂ wiedzieÊ, jak zgromadziÊ wiÚksze rezerwy energii i jak pozyskaÊ jÈ z innych miejsc. CzÚsto prowadzimy dïuĝsze treningi. TrwajÈ one siedem albo szes- naĂcie dni i nastÚpujÈ jeden po drugim. Bywamy wiÚc na scenie aĝ 36 dni z parodniowÈ przerwÈ w Ărodku. Kaĝdego dnia moĝemy szkoliÊ od 10:00 do 20:00. Ludzie czasem pytajÈ: „SkÈd bierzecie caïÈ swÈ energiÚ? A ja siedzÚ tylko wĂród publicznoĂci i czujÚ siÚ zmÚczony. A wy jesteĂcie tam na górze z mnóstwem energii i robicie swoje”. Praca na scenie przez 200 dni w roku wymaga wiele energii, wiÚc musimy byÊ pewni, ĝe mamy wystarczajÈce jej iloĂci. Uĝycie tech- nik tu opisanych sprawia, ĝe o 8:00 wieczorem zostaje Ci jeszcze niewykorzystana energia. Nasi uczniowie, którzy opanowali te techniki, mówiÈ nam, ĝe pod koniec dnia teĝ majÈ wiÚcej energii. Nawet po 36 dniach treningu zawsze mamy wiÚcej energii, niĝ mieliĂmy w chwili rozpoczÚcia pracy. Oznacza to, ĝe moĝemy dalej cieszyÊ siÚ ĝyciem. Waĝne, by ludzie czerpali radoĂÊ nie tylko z pracy i kariery, ale tak- ĝe z innych zajÚÊ. WiÚksza iloĂÊ energii, tzn. siïy ĝyciowej, pozwoli nam bardziej cie- szyÊ siÚ ĝyciem i czerpaÊ z niego niemaïo przyjemnoĂci i satysfakcji. To wiÚcej niĝ tylko siïa niezbÚdna do prowadzenia prezentacji i szko- leñ. Moĝesz mieÊ mnóstwo energii w róĝnych okolicznoĂciach i o kaĝ- dej porze. Nawet wtedy, gdy pracujesz z klientami, których kolejno przyjmujesz. (Czyni tak wielu terapeutów, lekarzy czy prawników i uwaĝajÈ to za wyczerpujÈce). Moĝesz nauczyÊ siÚ wytworzyÊ rezerwy energii. Kaĝdy z nas jest zaabsorbowany praktykÈ terapeutycznÈ. CzÚsto przyjmujemy klientów czy pacjentów przez dziesiÚÊ godzin 136 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH dziennie bez przerwy i na finiszu czujemy siÚ naenergetyzowani dziÚki zastosowaniu przedstawionych wïaĂnie technik energetycznych. Wszystko jest energiÈ SkÈd zatem bierze siÚ energia? WïaĂciwie wszystko we wszechĂwiecie jest energiÈ: jesteĂmy z niej zbudowani, dziÚki niej trwamy. Wszystkie ĝywe istoty majÈ energiÚ biologicznÈ, którÈ niektórzy nazywajÈ siïÈ ĝyciowÈ. Nierzadko takie myĂlenie definiowane jest jako korzystanie z naszej energii umysïowej. Jak wiÚc zaczerpnÈÊ tej energii, by moĝna jÈ byïo potem wykorzystaÊ? SiÚgnÈïeĂ juĝ po niÈ do swego wnÚtrza, kiedy skupiaïeĂ uwagÚ. Udaïo Ci siÚ, wiÚc zaczÈïeĂ kierowaÊ energiÚ przez ramiona i poczuïeĂ, ĝe miaïa ona gïÚboki wpïyw na Twoje ciaïo. UĝyïeĂ energii ze swych we- wnÚtrznych pokïadów. Kiedy uĂwiadomisz sobie iloĂÊ tej wewnÚtrznej energii, zrozumiesz, ĝe moĝesz skupiÊ jÈ w okreĂlonym kierunku i w danym celu, nadajÈc jej poĝÈdane cechy. Huna3 i energia ZwiÚkszasz energiÚ w swoim ciele dziÚki czemuĂ, co wszyscy robi- my przez caïe ĝycie, ale niewielu z nas nauczyïo siÚ, jak robiÊ to po- prawnie ʊ przez oddychanie. 3 Huna to nazwa nadana przez Maxa Freedoma Longa opracowanej przez niego wersji dawnych wierzeñ hawajskich. W celu bliĝszego ich poznania i wyjaĂnienia Freedom spÚdziï znacznÈ czÚĂÊ ĝycia na poszukiwaniach specyficznego jÚzy- ka owej wiedzy magicznej. W 1945 r. ufundowaï on „Huna Fellowship”, a od roku 1948 zaczÈï publikowaÊ seriÚ ksiÈĝek na ten temat. Opisuje w nich wiele przypadków praktycznego wykorzystania Huny, jak teĝ pokazuje, w jaki sposób moĝna siÚ nauczyÊ czÚĂci magicznych praktyk. Antropolodzy, historycy i eksperci kultury polinezyjskiej zaliczajÈ zwykle HunÚ do nowych ruchów spirytuali- styczno-religijnych, które staïy siÚ modne na fali New Age. W ramach Huny istnieje rodzaj systemu opisowej psychologii czïowieka, który przypomina psychoanalizÚ. Zgodnie z jego zaïoĝeniami czïowiek skïada siÚ z ku (serce, ciaïo, podĂwiadomoĂÊ), lono (umysï lub ĂwiadomoĂÊ) i kane (duch lub NadĂwiadomoĂÊ). Huna uczy czïowieka, jak zachowaÊ harmoniÚ miÚdzy nimi — przyp. tïum. ENERGIA 137 W Huna, staroĝytnej nauce Hawajczyków, dowiadujemy siÚ, ĝe byli oni bardzo zainteresowani energiÈ i osobistymi poziomami energe- tycznymi. W ich przekonaniu to, ĝe ktoĂ psychicznie lub fizycznie czuje siÚ ěle, jest spowodowane brakiem energii. Jej przekazanie miaïo poprawiÊ jego stan. Jednym ze sposobów zdobycia potrzebnej iloĂci energii byïo oddychanie ʊ oddychanie w sposób szczególny. Pobierasz równieĝ energiÚ z poĝywieniem. Zdajemy sobie z tego sprawÚ, jednak czÚsto nie bierzemy pod uwagÚ naszych zachowañ i przyzwyczajeñ ĝywieniowych. Nasza kultura kwitnie: mamy do czy- nienia z dietami, z tzw. zdrowÈ ĝywnoĂciÈ. DostÚpne sÈ najprzeróĝniej- sze diety. Wszyscy znamy podstawowe zasady ĝywieniowe. Wiemy, jak naleĝy siÚ zdrowo odĝywiaÊ, a mimo to rzadko kiedy rozwaĝamy skutki spoĝywanych pokarmów w naszym poziomie energetycznym. KtoĂ kiedyĂ zapytaï: „Czy nie wydano nigdy ksiÈĝki o hawajskiej diecie Huna?”. OdpowiedzieliĂmy: „Nie sÈdzimy, by ksiÈĝka o diecie Huna dobrze siÚ sprzedaïa. Pewnie nie daïoby siÚ nawet znaleěÊ wy- dawcy”. Wszystko dlatego, ĝe staroĝytne hawajskie wskazówki die- tetyczne brzmiaïyby: x Jeĝeli po zjedzeniu czegoĂ masz mniej energii niĝ przed je- dzeniem, nie jedz tego wiÚcej. x Jeĝeli po zjedzeniu czegoĂ masz wiÚcej energii niĝ przed zje- dzeniem, jedz tego wiÚcej. ChoÊ nie brzmi to zbyt zachÚcajÈco, kryje w sobie prawdziwÈ mÈ- droĂÊ. Istotna czÚĂÊ zdrowego ĝywienia wiÈĝe siÚ z tym, jak czujemy siÚ po jedzeniu, gdy weěmiemy pod uwagÚ poziom naszej energii. PomyĂl o potrawach, które sprawiajÈ, ĝe po ich zjedzeniu czujesz siÚ ospaïy albo nawet zasypiasz. Ale sÈ teĝ i takie, po których zjedzeniu stajesz siÚ bardzo czujny, bardziej rzeĂki i peïen energii. Jeĝeli nigdy nie odczuwasz zwiÚkszania siÚ wïasnej energii, przyjrzyj siÚ swej diecie! 138 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH Hawajczycy powiedzieliby równieĝ: x „Jeĝeli zachowujesz siÚ w szczególny sposób lub wykonujesz okreĂlonÈ czynnoĂÊ, a na koniec masz mniej energii, przestañ to robiÊ”. x „Jeĝeli zachowujesz siÚ lub wykonujesz jakÈĂ czynnoĂÊ w spo- sób szczególny, co skutkuje zwiÚkszeniem Twojej energii, rób to czÚĂciej i dïuĝej”. „Jeĝeli chcesz byÊ pewny, ĝe wzmacniasz swojÈ energiÚ, ĝe zawsze chcesz utrzymaÊ jej wysoki poziom i mieÊ jÈ przez caïy czas, to sprawdě swoje oddychanie, jedzenie i zachowanie. Wtedy stale bÚ- dziesz mieÊ wiÚcej energii, niĝ kiedykolwiek bÚdziesz potrzebowaï”. ZaczÚliĂmy analizowaÊ oddychanie jako krok 4. treningu Pranayam. ZwiÚkszenie Twojej energii pojawia siÚ wraz z oddychaniem w pe- wien szczególny sposób. BÚdziesz oddychaÊ w stosunku wydechów do wdechów wynoszÈcym dwa do jednego. Inaczej mówiÈc, bÚdziesz wydychaï przynajmniej dwa razy dïuĝej niĝ wdychaï. Hawajczycy nazywali ten rodzaj oddychania oddechem Ha. OddychajÈc w ten sposób, a w szczególnoĂci oddychajÈc przeponÈ, która znajduje siÚ na dnie Twojej klatki piersiowej, zwiÚkszasz iloĂÊ energii we wïasnym ciele. Gdy oddychasz przeponowo, widzisz, jak Twój brzuch podnosi siÚ i opada. Jest to jeden ze sposobów sprawdzania, czy rzeczywiĂcie tak wïaĂnie oddychasz. By sprawdziÊ, w jaki sposób oddychasz, poïóĝ rÚkÚ na brzuchu pod ĝebrami i oddychaj tak, by rÚka siÚ poruszaïa. mwiczenie 15: Oddychanie Ha Zróbmy parÚ oddechów Ha. BÚdzie ïatwiej, gdy staniesz twardo obiema stopami na podïodze. Zdejmij wiÚc buty i rozstaw nogi na szerokoĂÊ ramion, z ciÚĝarem rozïoĝonym po równo na kaĝdÈ nogÚ po to, by utrzymaÊ równowagÚ. Wykonywanie oddychania Ha: Zrób gïÚboki wdech przez nos. ENERGIA 139 Kiedy oddychasz w ten sposób, Twój brzuch powinien siÚ unieĂÊ. Moĝesz poïoĝyÊ na nim rÚkÚ, by kontrolowaÊ rytm oddechu. Kiedy wciÈgasz powietrze, Twoje pïuca siÚ wypeïniajÈ, przepona siÚ obniĝa, a brzuch unosi. Kiedy wydychasz powietrze, Twoja przepona wraca w górÚ, Twój brzuch zaĂ opada. Zrób wiÚc kolejny gïÚboki wdech przez nos… WypuĂÊ powietrze przez usta: ha-ah… faktycznie wydajÈc děwiÚk ha-ah. I znowu, wdech… i wydech: Ha-ah… i znowu, wdech… i wydech: Ha-ah… i znowu, wdech… i wydech: Ha-ah… Twoja energia zwiÚkszy siÚ dziÚki zaledwie kilku takim oddechom. Ludzie czÚsto mówiÈ o pewnych wewnÚtrznych zmianach, takich jak poczucie lekkoĂci czy relaksu. Zawsze gdy praktykujÈcy hawajskÈ HunÚ czy KahunÚ mieli zrobiÊ cokolwiek razem ʊ a byli dobrze znani ze swoich osiÈgniÚÊ w le- czeniu, tak z zakresu fizjologii, jak i psychologii ʊ pierwszÈ czyn- noĂciÈ, jakÈ wykonywali, byïo wspólne oddychanie, czasem przez szeĂÊ godzin bez ustanku. Moĝesz sobie wyobraziÊ, jak duĝo energii mogli czerpaÊ z tego Êwiczenia! Ty nie musisz ÊwiczyÊ przez peïne szeĂÊ godzin, aby mieÊ mnóstwo energii na caïy dzieñ. Skorzystasz, gdy bÚdziesz Êwiczyï tylko przez kilka minut. Wystarczy 20 lub krócej wedïug Twojego wïasnego uznania. W czasie treningu oddychania Ha bÚdziemy ïÈczyÊ oddychanie z pew- nymi hawajskimi technikami wizualizacji. BÚdziemy równieĝ prze- mieszczaÊ energiÚ dookoïa nas, skupiaÊ jÈ, kierowaÊ w okreĂlone miejsca i nadawaÊ wybrane cechy tejĝe energii. 140 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH Charyzma Jednym z rezultatów oddychania Ha jest wzrost charyzmy osobistej. Pewnie jesteĂ zdania, ĝe charyzma jest czymĂ, co czïowiek ma albo nie ma. Co zatem rozumiemy przez charyzmÚ? MogïeĂ spotkaÊ oso- bÚ, która sprawiïa, ĝe pomyĂlaïeĂ: „Jest coĂ w tym czïowieku, jakaĂ aura wokóï niego, osobisty magnetyzm”. To wïaĂnie charyzma. Gdy tylko stajesz przy nim, jesteĂ Ăwiadomy jego obecnoĂci w sposób prawie ĝe namacalny. Kiedy wchodzi do pokoju, wydaje Ci siÚ, ĝe byï juĝ w nim duchem kilka sekund przed ciaïem. Czy spotkaïeĂ kiedyĂ kogoĂ takiego? NaprawdÚ moĝesz zwiÚkszyÊ swojÈ osobistÈ charyzmÚ dziÚki sztuce wïaĂciwego oddychania. Moĝna siÚ tego nauczyÊ. To, co nazywasz magnetyzmem, aurÈ albo charyzmÈ, bierze siÚ z posiadania wiÚkszej iloĂci takiej wïaĂnie energii, o której juĝ mówiliĂmy. ZwiÚkszajÈc iloĂÊ energii, którÈ masz w swoim ciele, i przenoszÈc jÈ z wnÚtrza ciaïa do przestrzeni wokóï siebie, zwiÚkszasz tym samym swój wïa- sny magnetyzm. Prawdopodobnie doĂwiadczyïeĂ tej energii wypïywajÈcej z ludzi. Czy miaïeĂ kiedyĂ wraĝenie, ĝe ktoĂ za TobÈ wpatruje siÚ w Ciebie? Moĝe czuïeĂ, ĝe jego oczy wwiercaïy siÚ w Twoje plecy. Przypusz- czalnie pragnÈïeĂ siÚ odwróciÊ i popatrzeÊ prosto na niego. CzuïeĂ siÚ tak, jakbyĂ juĝ wiedziaï, gdzie on jest. SkÈd zatem wiedziaïeĂ, kto na Ciebie patrzyï? Co kazaïo Ci sÈdziÊ, ĝe patrzyï na Ciebie? Gdy zaczynasz poĂwiÚcaÊ komuĂ duĝo uwagi, Twoja energia podÈĝa za tym kimĂ i osoba, na której siÚ skupiasz, nieĂwiadomie jÈ odbiera. Czuje, ĝe ktoĂ na niÈ patrzy, i dlatego odwraca gïowÚ. Jej podĂwia- domoĂÊ juĝ wie, gdzie jest ěródïo tej uwagi, wiÚc patrzy prosto na Ciebie. To proces podobny do wystawiania wïasnej energii, zwiÚk- szajÈcy charyzmÚ lub magnetyzm osobisty. Róĝnica polega na tym, ĝe masz wtedy wiÚcej dostÚpnej energii i kierujesz swojÈ uwagÚ na wiÚkszÈ przestrzeñ dookoïa siebie. Twoja energia siÚ rozprzestrze- nia, a ludzie stajÈ siÚ jej Ăwiadomi. ENERGIA 141 mwiczenie 16: Oddychanie energetyczne Aby wykonaÊ to Êwiczenie oddechowe i zbadaÊ rozprzestrzenianie siÚ energii, musisz przyjÈÊ pozycjÚ stojÈcÈ. BÚdziesz teĝ wykonywaï róĝne ruchy oddechowe, by rozprowadziÊ energiÚ dookoïa. Znajdě wiÚc przestrzeñ, w której z ïatwoĂciÈ bÚdziesz siÚ poruszaï. Byïoby nawet lepiej, gdybyĂ zrobiï to na dworze. Gdziekolwiek staniesz, pamiÚtaj, ĝe dobrze by byïo, gdybyĂ miaï przed sobÈ wolnÈ prze- strzeñ, poniewaĝ musisz patrzeÊ w dal. Zanim zaczniesz ÊwiczyÊ, ustaw siÚ przed grupÈ w taki sposób, by mo- gïa ona oglÈdaÊ CiÚ za pomocÈ widzenia obwodowego. Najpierw jed- nak przestudiuj ruchy z zaïÈczonych fotografii (rysunki 10.7 – 10.8). Rysunek 10.7 142 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH Rysunek 10.8 Wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: x Zdejmij buty, ĝeby mieÊ wiÚkszy kontakt z podïoĝem. x StojÈc na podïodze, przesuñ jednÈ stopÚ o krok przed drugÈ. Rozïóĝ swój ciÚĝar na obie stopy. Rozluěnij kolana, tak aby siÚ lekko ugiÚïy. NastÚpnie skup swojÈ uwagÚ na wïasnym centrum, które znajduje siÚ zaraz pod pÚpkiem. Uczyñ tak, abyĂ mógï póěniej obniĝyÊ swój Ărodek ciÚĝkoĂci. Kiedy to robisz, Twoje ciaïo lekko siÚ zapada. Moĝe widziaïeĂ kiedyĂ w parku ludzi, którzy uprawiajÈ t’ai chi, staroĝytne chiñskie medytacyjne Êwi- czenia ruchowe. Ten ruch pochodzi wïaĂnie z t’ai chi. NatknÚli- Ămy siÚ na ten wzór oddychania i na ruch ciaïa w trakcie na- ENERGIA 143 szych studiów nad Huna. Od tego czasu odkryliĂmy, ĝe w Huna jest wiele analogii nie tylko do t’ai chi, ale takĝe do jogi. x PatrzÈc prosto przed siebie, wyciÈgnij obie rÚce, tak abyĂ miaï przed sobÈ dïonie. Pochyl siÚ do przodu (rysunek 10.7). Weě gïÚboki wdech przez nos, jednoczeĂnie przyciÈgajÈc do siebie energiÚ. Wyobraě sobie, ĝe ciÈgniesz energiÚ obiema rÚkami, chwytasz lekko, a póěniej przykïadasz piÚĂÊ do piersi. Gdy to robisz, Twój ciÚĝar w naturalny sposób przesuwa siÚ na tylnÈ nogÚ. Wyobraě sobie, ĝe energia wpïywa do Twojego wnÚtrza i wypeïnia TwÈ klatkÚ piersiowÈ. x NastÚpnie wykonaj wydech ustami i wyobraě sobie energiÚ, jaka wypeïnia Twoje ciaïo i rozprzestrzenia siÚ teĝ wokóï Ciebie. W tym samym czasie pchnij dïonie do przodu, roz- szerzajÈc pole energetyczne przed sobÈ. DziÚki temu odru- chowo przerzucisz ciÚĝar ciaïa na przedniÈ nogÚ (rysunek 10.8). Na koniec cyklu obróÊ nadgarstki i zaciĂnij piÚĂci. Teraz je- steĂ juĝ gotowy do powtórnego wykonania Êwiczenia. x Powtórz kilka razy opisany wyĝej cykl wdechowo-wydechowy, aby lepiej poznaÊ ten ukïad. Z kaĝdym wdechem wciÈgasz ener- giÚ do klatki piersiowej, przechowujÈc energiÚ wewnÈtrz ciaïa, z kaĝdym wydechem rozszerzasz zaĂ pole energetyczne do- okoïa siebie, wypychajÈc rÚce i pochylajÈc siÚ lekko do przodu. OK. Odpocznij chwilÚ. Proponujemy, byĂ wykonywaï przedstawio- ny juĝ cykl oddechowy okoïo 20 minut lub tak dïugo, jak Ci to bÚdzie pasowaïo. Aby czuÊ siÚ swobodnie, dowolnie zmieniaj pozycje nóg ʊ trzymaj z przodu tÚ nogÚ, gdy tylko poczujesz takÈ potrzebÚ. I kiedy znów bÚdziesz gotów, stañ w pozycji wyjĂciowej i zacznij ponownie cykl oddechowy, by jeszcze zwiÚkszyÊ wïasnÈ energiÚ. A teraz Êwicz oddychanie Ha od 5 do 20 minut. 144 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH Podsumowanie BÚdziesz siÚ czuï inaczej, gdy zaczniesz wykonywaÊ Êwiczenie, które nazwaliĂmy oddychaniem energetycznym. Oddychaj w ten sposób codziennie lub zawsze wtedy, gdy chcesz wzmocniÊ swojÈ energiÚ. Nie musisz tego robiÊ przez 20 minut. Wystarczy piÚÊ minut rano i piÚÊ wieczorem, co da Ci o wiele wiÚcej energii, niĝ masz jej w tej chwili. Po Êwiczeniach czujesz, ĝe to wïaĂnie ta energia budzi CiÚ rano, a wieczorem relaksuje przed snem. Radzimy Ci, byĂ w czasie przygotowañ do prezentacji Êwiczyï oddy- chanie energetyczne przynajmniej przez dziesiÚÊ minut. Moĝesz to robiÊ tuĝ przed zejĂciem do sali, w której odbywajÈ siÚ zajÚcia. JeĂli natomiast musisz dojechaÊ na szkolenie samochodem, wykonaj to Êwi- czenie rano, gdy siÚ tylko przebudzisz. DziesiÚÊ minut Êwiczeñ od- dechowych przed wygïoszeniem prezentacji dobrze Ci zrobi. Kiedy bÚdziesz juĝ miaï potrzebnÈ iloĂÊ energii, zauwaĝysz, ĝe na skutek jej przepïywu wszystko dzieje siÚ niejako bez wysiïku. Jeĝeli nie jesteĂ przyzwyczajony do takiego sposobu oddychania, to najpierw mocno odczujesz rezultaty wzmacniania siÚ energii w Twoim ciele. Moĝesz poczuÊ, ĝe zaczyna Ci siÚ krÚciÊ w gïowie. Oznacza to, ĝe wytwarzasz w swojej gïowie za duĝo energii. Wtedy wystarczy, ĝe przesuniesz energiÚ w dóï swojego ciaïa, do brzucha, w obszar Twojego wïasnego centrum. I dalej, jeĝeli nie jesteĂ przyzwyczajony do wspomnianych Êwiczeñ fizycznych i utrzymywania miÚĂni w odpowiedniej pozycji przez dïugi czas, moĝesz poczuÊ drĝenie w nogach, doĂwiadczyÊ bólu w sta- wach lub rozpoznaÊ inne dolegliwoĂci. Gdy wiÚc w pewnym mo- mencie ěle siÚ poczujesz, stañ po prostu w skupieniu i nic nie rób. Stój tak dïugo, aĝ wrócisz do równowagi, i wtedy ponownie zajmij siÚ Êwiczeniami oddechowymi. Im czÚĂciej bÚdziesz je wykonywaï, tym stanÈ siÚ one ïatwiejsze. Proponujemy, abyĂ zaczÈï ÊwiczyÊ, stojÈc. W ten sposób nauczysz siÚ oddychaÊ caïym ciaïem. Kiedy juĝ przyzwyczaisz siÚ do wyko- ENERGIA 145 nywania Êwiczeñ na stojÈco, moĝesz dowolnie zmieniaÊ swojÈ pozycjÚ. Moĝesz nawet oddychaÊ w sposób dla siebie poĝÈdany, czyli siedzÈc, i najprawdopodobniej bÚdziesz oddychaï energetycznie w czasie medytacji. Kiedy wiÚc siedzisz, upewnij siÚ, ĝe Twoje obie stopy spo- czywajÈ pïasko na podïodze, a Twój krÚgosïup jest wyprostowany. W trakcie prezentacji wolimy staÊ i wykonywaÊ ruchy, poniewaĝ wtedy energia krÈĝy dookoïa. Ruch fizyczny pomaga w przepïywie energii. Poza tym moĝesz nadaÊ poĝÈdane cechy energii, którÈ wysyïasz. PomyĂl równieĝ o tym, jakÈ atmosferÚ chciaïbyĂ stworzyÊ w przestrze- ni wokóï siebie. Moĝesz zrobiÊ wszystko, co zechcesz. Stworzysz atmosferÚ ciekawoĂci, bezpieczeñstwa, zabawy i radoĂci albo dopa- sujesz atmosferÚ do szkolenia czy prezentacji. Wystarczy, ĝe wyobra- zisz sobie nadawanie danej cechy energii, którÈ emitujesz. Z kaĝdym wydechem wypeïniaj tÈ energiÈ pomieszczenie, w którym siÚ znajdujesz. Okaĝe siÚ to dla Ciebie ïatwe, gdy nadasz energii kolor i děwiÚk. Póěniej wypychaj jÈ w taki sposób, ĝe kaĝdy, kto jest z TobÈ w pomieszczeniu, wchodzi w kontakt z TwojÈ energiÈ. Wów- czas zauwaĝysz, ĝe wszyscy bÚdÈ zaciekawieni, doznajÈ radoĂci i po- czucia bezpieczeñstwa. NabiorÈ teĝ ochoty do zabawy. Wykorzystanie energii w grupie NastÚpne Êwiczenie dotyczy energii grupowej. Naleĝy pamiÚtaÊ o waĝnej sprawie, a mianowicie o tym, ĝe: x energia podÈĝa za uwagÈ. Gdziekolwiek kierujesz swojÈ uwagÚ, tam pïynie Twoja energia. Kiedy wiÚc skupiasz swojÈ uwagÚ na czymĂ lub na kimĂ, Twoja energia przenosi siÚ do danego miejsca lub danej osoby. W doĂwiadczeniu, do którego wczeĂniej CiÚ zachÚcaliĂmy, zauwa- ĝyïeĂ, ĝe kiedy ktoĂ patrzyï na Ciebie z tyïu, Ty siÚ odwracaïeĂ, po- niewaĝ on wpatrywaï siÚ w Ciebie. Dlatego wiedziaïeĂ, ĝe poĂwiÚca Ci swojÈ uwagÚ. Innymi sïowy, czïonkowie grupy wiedzÈ, ĝe koncen- trujesz siÚ na nich, bo Ăwiadomie lub nieĂwiadomie odbierajÈ TwojÈ 146 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH energiÚ, a ta pïynie w ich kierunku, poniewaĝ jÈ czujÈ, odbierajÈ i akceptujÈ. Dlatego teĝ jednym z najszybszych sposobów nawiÈzania kontaktu z dowolnÈ grupÈ jest wytworzenie takiego wïaĂnie prze- pïywu energii, a to z kolei umoĝliwi Ci szybkie nawiÈzanie kontaktu z luděmi. mwiczenie 17: Kontakt z energiÈ grupowÈ Zbliĝ siÚ do grupy i posadě jÈ wzdïuĝ ïuku przed TobÈ, tak jak to wi- dzisz na rysunku 10.9. Zajmij pozycjÚ x. Rysunek 10.9 Wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: x Wejdě w rolÚ trenera. x Wyobraě sobie swojÈ energiÚ i wypchnij jÈ tak, aby ogarnÚïa wszystkie osoby w danym miejscu. Zlokalizuj jÈ zaraz za gru- pÈ i wokóï siebie. Wykorzystaj widzenie obwodowe tak, by wszyscy znaleěli siÚ w jednej spójnej grupie. W ten sposób skupiasz uwagÚ na kaĝdym czïonku grupy, a Twoja energia pïynie do kaĝdego z nich w tym samym momencie. x PrzyciÈgnij w wyobraěni fragment pola energetycznego, a po- tem obejmij caïÈ grupÚ pierĂcieniem energii i lekko go zaciĂnij. x Gdy tylko poczujesz wiÚě lub energiÚ pïynÈcÈ od osoby z przo- du, podnieĂ rÚkÚ do góry (podobnie jak w Êwiczeniu Na- wiÈzywanie wiÚzi). Jeĝeli zaĂ poczujesz, ĝe energia znika, opuĂÊ rÚkÚ. ENERGIA 147 x Jako prezenter zadbaj o to, by wszystkie rÚce byïy w górze w tym samym czasie. DziÚki temu poïÈczysz siÚ z grupÈ w spo- sób energetyczny. ZwróÊ uwagÚ na róĝnice pomiÚdzy Êwicze- niem obecnym a wczeĂniejszym, tj. NawiÈzywaniem wiÚzi. I kolejne Êwiczenie. Stañ spokojnie przed grupÈ, skoncentruj siÚ, my- ĂlÈc i ukierunkowujÈc swojÈ energiÚ. Moĝesz poruszaÊ gïowÈ i oczami, a nawet przyjmowaÊ róĝny wyraz twarzy. Tylko tyle. A zatem roz- luěnij siÚ. Stój naturalnie w zrównowaĝonej pozycji. Nie musisz w kóïko chodziÊ czy krÚciÊ siÚ niespokojnie. To ostatnie Êwiczenie, w którym musisz staÊ cicho i spokojnie. Chodzi o to, byĂ zrozumiaï, ĝe moĝesz pozyskaÊ caïÈ grupÚ, gdy tylko stoisz i nie wykonujesz ĝadnych szczególnych czynnoĂci. Wykonaj teraz powyĝsze Êwiczenie i odkryj, jak dziaïa ono w Twoim przypadku. Kiedy juĝ je wykonasz, zastanów siÚ, czego siÚ dowiedziaïeĂ, co od- kryïeĂ, jakie pytania i refleksje wywoïaïo to Êwiczenie? Podsumowanie Ludzie czÚsto sÈ zaskoczeni tym, ĝe Êwiczenia dziaïajÈ. Okazuje siÚ bowiem, ĝe udaje im siÚ pozyskaÊ prawie caïÈ grupÚ za pierwszym razem. Czasami stojÈ przed niÈ, wykonujÈ Êwiczenie i widzÈ, ĝe wszystkie rÚce idÈ w górÚ. Wtedy myĂlÈ: „Zaraz, zaraz, to nie moĝe byÊ prawdÈ!”. Ale jest. Uĝycie opisanej przez nas techniki znakomicie to uïatwia. Jednak pamiÚtaj, ĝe musisz stosowaÊ widzenie obwodowe. Czasami wszystko, co naleĝy zrobiÊ, to nie ĂpieszyÊ siÚ, wejĂÊ w rolÚ trenera i pozwoliÊ sobie na uĂmiech. Uwierz — ciepïy, swobodny uĂmiech jest dobrym posuniÚciem. JakoĂÊ Twojej energii zmieni siÚ, kiedy siÚ uĂmiechniesz, poniewaĝ zmieni siÚ Twój stan. MyĂle- nie jest zbyteczne. PamiÚtaj o sloganie: „Przestañ myĂleÊ. Dojdě do zmysïów”. Gdy wzroĂnie liczba czynnoĂci do wykonania, zabraknie Ci czasu na myĂlenie. Po prostu bÚdziesz musiaï w to wejĂÊ. Zostaw 148 MAGIA WYSTkPIE” PUBLICZNYCH wiÚc za sobÈ wszystkie lÚki i niepokoje, a skup siÚ na wykonywaniu odpowiednich czynnoĂci. Nie myĂl, lecz dziaïaj, a wtedy zobaczysz efekty swoich Êwiczeñ. Dookoïa stoïu Ta metoda dziaïa takĝe przy stole, poniewaĝ energia wciÈĝ podÈĝa za TwojÈ uwagÈ. JeĂli zatem siedzicie dookoïa stoïu, to skup swojÈ uwagÚ na kaĝdym siedzÈcym. Moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe uĝyjesz widzenia obwodowego, poniewaĝ prawdopodobnie niektórzy uczestnicy bÚdÈ siedzieÊ po Twojej lewej i prawej stronie. Gdy jednak uda Ci siÚ objÈÊ swÈ wïasnÈ ĂwiadomoĂciÈ wszystkich dookoïa, osiÈgniesz ten sam efekt. W sposób nieco odmienny zastosowaliĂmy ten szczególny proces w grupie piÚciuset lub szeĂciuset osób i uzyskaliĂmy bardzo szybki kontakt z 99 procentami obecnych w pomieszczeniu. Wydarzyïo siÚ to w czasie krótszym niĝ piÚÊ minut. W takiej sytuacji uĝywaj wi- dzenia obwodowego, poniewaĝ nie jesteĂ nawet w stanie zobaczyÊ twarzy osób, które siedzÈ z tyïu. Musisz wiÚc kierowaÊ tam swoje widzenie w taki sposób, jakbyĂ byï aĝ na tyïach widowni. JeĂli zatem pamiÚtasz o tym, ĝe Twoja energia podÈĝa za uwagÈ, to nie jest waĝne, jaki masz plan. Waĝne jest, ĝe ten plan zrealizujesz. I to na pewno. InnÈ istotnÈ sprawÚ dotyczÈcÈ dotyczy przepïywu Twojej energii tam, gdzie kierujesz swojÈ uwagÚ, stanowi to, ĝe osoba, na której sku- piasz uwagÚ, nie musi nawet znajdowaÊ siÚ w tym samym pomiesz- czeniu co Ty. ByÊ moĝe przeĝyïeĂ kiedyĂ jeden z tych przypadków, kiedy o kimĂ pomyĂlaïeĂ, a ten ktoĂ wïaĂnie do Ciebie zadzwoniï. I to wyjaĂnia nam zjawisko podÈĝania energii za uwagÈ. Wiadomo, ĝe przestrzeñ nie jest problemem, albowiem w kategoriach energii przestrzeñ ma znaczenie drugorzÚdne. Energia dziaïa równieĝ przez telefon. Jeĝeli wyobrazisz sobie, ĝe rzeczywiĂcie jesteĂ z osobÈ, do której dzwonisz, na której skupiasz swÈ uwagÚ, to prawdopodobnie ta osoba odczuje TwojÈ obecnoĂÊ ENERGIA 149 i poczuje siÚ tak, jakbyĂ niemal byï z niÈ w tym samym pokoju. Gdy wiÚc rozmawiasz przez telefon, zobacz swego rozmówcÚ i umieĂÊ wïasnÈ ĂwiadomoĂÊ w pokoju, w którym siÚ on znajduje. Nie ma tu znaczenia fakt, ĝe nigdy wczeĂniej go nie widziaïeĂ. Spróbuj zgadnÈÊ, jak wyglÈda. Wyobraě sobie równieĝ, ĝe Wasza rozmowa jest rozmowÈ bezpoĂredniÈ, czyli twarzÈ w twarz. I na pewno Twój rozmówca ob- darzy CiÚ tak duĝÈ uwagÈ, ĝe trudno bÚdzie Ci to pojÈÊ. DziÚki te- mu nawiÈzanie dobrych wzajemnych stosunków okaĝe siÚ ïatwe. Dostosuj i dopasuj tÚ technikÚ do danego kontekstu, odpowiednio jÈ modyfikujÈc. Przedstawione zjawisko zadziaïa w kaĝdej grupie i nie- zaleĝnie od jej liczebnoĂci, a takĝe w kaĝdym Ărodowisku i niezaleĝ- nie od dzielÈcej Was odlegïoĂci. DziÚki temu doĂwiadczysz gïÚbo- kiej wiÚzi z widzami. Widzami, którzy odpïacÈ Ci takÈ samÈ gïÚbokÈ uwagÈ. To pozwala wierzyÊ, ĝe Twoja wiadomoĂÊ do nich dotrze. JeĂli natomiast nie nawiÈĝesz dobrego i silnego kontaktu z publicznoĂciÈ, to moĝe siÚ wówczas okazaÊ, ĝe marnujesz swój drogocenny czas.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Magia wystąpień publicznych. Techniki, narzędzia i sztuczki NLP
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: