Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00077 006351 18983969 na godz. na dobę w sumie
Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęście - książka
Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęście - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1793-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> sekret
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Prostą tajemnicą wszechświata jest to, że sam tworzysz swoją rzeczywistość!
kapitan Edgar D. Mitchell, astronauta załogi Apollo 14

Terapia w domowym zaciszu:

Udoskonalony Master Mind

Czy zdajesz sobie sprawę z tego prostego faktu, że osobą, która jest w stanie wprowadzić największy zamęt w Twoim świecie, jesteś właśnie Ty? Jak się czujesz z tą świadomością? Czy ufasz sobie na tyle, by powierzyć ster statku żeglarzowi bez patentu? A może obawiasz się wypłynąć na szerokie wody życia bez kamizelki ratunkowej?

Ta książka stanowi doskonały zestaw przyrządów nawigacyjnych. Pozwoli Ci odkryć i odmienić Twój wewnętrzny świat. Wyobraź sobie, że Twoje życie stanowi spełnienie największych pragnień, a nie najgorszych lęków. Jest to łatwiejsze, niż przypuszczasz! Twoja przyszłość kształtuje się właśnie tu i teraz, w Twojej świadomości i podświadomości. Twoje wyobrażenia oraz to, w co wierzysz, leżą u podstawy wszystkich Twoich rzeczywistych doświadczeń. Jeśli oparte na negacji życie emocjonalne znajduje swoje odzwierciedlenie w warunkach zewnętrznych, odwrotna sytuacja z pewnością również jest możliwa. I tylko czeka, byś ją przywołał do siebie.

Sekret ukryty w Twoim wnętrzu

Pomocne dodatki - sekrety relaksacji oraz sposoby na utratę wagi, rzucenie palenia i zyskanie pewności siebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Autor: Marta Hiatt Tłumaczenie: Anna Kłosiewicz ISBN: 978-83-246-1793-7 Tytuł oryginału: Mind Magic Techniques for Transforming Your Life Format: A5, stron: 272 Prostą tajemnicą wszechœwiata jest to, że sam tworzysz swoją rzeczywistoœć! kapitan Edgar D. Mitchell, astronauta załogi Apollo 14 Terapia w domowym zaciszu: • Tajniki autohipnozy • Osiąganie œwiadomoœci dostatku • Samouzdrawianie i relaksacja • Pobudzanie wyobraźni i samospełniających się przepowiedni Udoskonalony Master Mind Czy zdajesz sobie sprawę z tego prostego faktu, że osobą, która jest w stanie wprowadzić największy zamęt w Twoim œwiecie, jesteœ właœnie Ty? Jak się czujesz z tą œwiadomoœcią? Czy ufasz sobie na tyle, by powierzyć ster statku żeglarzowi bez patentu? A może obawiasz się wypłynąć na szerokie wody życia bez kamizelki ratunkowej? Ta książka stanowi doskonały zestaw przyrządów nawigacyjnych. Pozwoli Ci odkryć i odmienić Twój wewnętrzny œwiat. Wyobraź sobie, że Twoje życie stanowi spełnienie największych pragnień, a nie najgorszych lęków. Jest to łatwiejsze, niż przypuszczasz! Twoja przyszłoœć kształtuje się właœnie tu i teraz, w Twojej œwiadomoœci i podœwiadomoœci. Twoje wyobrażenia oraz to, w co wierzysz, leżą u podstawy wszystkich Twoich rzeczywistych doœwiadczeń. Jeœli oparte na negacji życie emocjonalne znajduje swoje odzwierciedlenie w warunkach zewnętrznych, odwrotna sytuacja z pewnoœcią również jest możliwa. I tylko czeka, byœ ją przywołał do siebie. Sekret ukryty w Twoim wnętrzu • Osiągnij zdrowie, miłoœć, dobrobyt i spokój dzięki pracy nad własnym umysłem. • Zmień niewłaœciwe wzorce zachowań, pokonaj negatywne uwarunkowania z przeszłoœci, wzmacniaj kreatywnoœć i pewnoœć siebie. • Doskonale zawiaduj swoimi emocjami. • Diametralnie odmień swój los. • Połącz się z drzemiącą w Tobie potężną siłą. Pomocne dodatki — sekrety relaksacji oraz sposoby na utratę wagi, rzucenie palenia i zyskanie pewnoœci siebie Spis treĂci Spis ilustracji / 11 WstÚp / 13 CzÚĂÊ pierwsza Ewolucja ĂwiadomoĂci 1. Przymioty ĂwiadomoĂci / 21 2. PotÚĝna siïa, która jest w Tobie / 39 3. Przeprogramowywanie umysïu / 53 CzÚĂÊ druga Techniki transformacji 4. Autohipnoza: magiczne wrota / 67 5. Wyobraěnia — Twój klucz do królestwa / 91 6. Jak osiÈgnÈÊ ĂwiadomoĂÊ dostatku / 117 7. Jak przyciÈgnÈÊ miïoĂÊ do swojego ĝycia / 143 8. Wskazania ze strony Twojego wyĝszego ja / 169 9. Samouzdrawianie poprzez wizualizacje / 179 10. Jak pozostaÊ zdrowym przez caïe ĝycie / 195 11. Kosmiczna ĂwiadomoĂÊ: cel ostateczny / 235 Dodatek A. Proces relaksacji ... 249 Dodatek B. Sugestie do przeprowadzenia sesji autohipnozy ... 253 Aby schudnÈÊ — Aby rzuciÊ palenie — Aby podbudowaÊ swojÈ pewnoĂÊ siebie Bibliografia i zalecana literatura ... 259 „Lekarstwo dla duszy stanowiÈ pewne zaklÚcia, a owymi zaklÚciami sÈ piÚkne sïowa”. SOKRATES ROZDZIA’ 4. Autohipnoza: magiczne wrota J ednym z najszybszych sposo- bów poïÈczenia siÚ z wielkÈ potÚgÈ wïasnego umysïu jest auto- hipnoza — drzwi prowadzÈce do nieprzebranych zasobów Twojej podĂwiadomej mÈdroĂci. Nie ma takiej siïy w Ăwiecie, która mogïaby siÚ równaÊ z potÚgÈ Twojego umysïu, a auto- hipnoza to bezpoĂredni sposób pozwalajÈcy Ci tÚ moc uwol- niÊ. Osoba, która przyswoi sobie techniki autohipnozy, poznaje sekret udanego ĝycia, tak wiÚc waĝne jest, aby naj- pierw zrozumieÊ samo zjawisko hipnozy, co pozwoli wykorzy- staÊ autohipnozÚ jeszcze efektywniej. Wiele osób nadal nie wyzbyïo siÚ pewnych mylnych prze- konañ na temat hipnozy z powodu klasycznego juĝ dziĂ por- tretu fikcyjnej postaci Svengaliego, brodacza w dïugiej czarnej pelerynie, czyniÈcego niestosowne awanse bezbronnej ofierze 67 68 CzÚĂÊ druga swoich hipnotycznych sztuczek, Trilby. Niestety, prawdÈ jest, ĝe czÚĂÊ wystÚpujÈcych publicznie hipnotyzerów wypacza cel tej me- tody, kaĝÈc zahipnotyzowanym osobom szczekaÊ albo gdakaÊ jak kury, czyli zwyczajnie robiÊ z siebie poĂmiewisko. Czasem równieĝ amatorzy, nauczywszy siÚ kilku podstawowych zasad hipnozy, popi- sujÈ siÚ sztuczkami na przyjÚciach i mogÈ przy tym wyrzÈdziÊ hip- notyzowanej osobie krzywdÚ, sugerujÈc jej szkodliwe rzeczy. Niebezpieczeñstwo tkwi nie w samej hipnozie, ale w tym, jak siÚ jÈ wykorzystuje. We wïaĂciwych rÚkach hipnoza stanowi nie- zwykle uĝyteczne narzÚdzie, poniewaĝ jest stanem gïÚbokiej relak- sacji. Przeprowadzona przez doĂwiadczonego profesjonalistÚ moĝe pomóc uporaÊ siÚ z bezsennoĂciÈ, zmniejszyÊ niepokój, uïatwiÊ odchudzanie siÚ czy walkÚ z naïogami i udoskonaliÊ nasze ĝycie na wiele innych sposobów. Zajmuje teĝ waĝne miejsce w psychote- rapii, gdzie moĝe posïuĝyÊ do wzmocnienia procesu terapeutycz- nego, czy w chirurgii i stomatologii, jako metoda umoĝliwiajÈca zmniejszenie bólu. W hipnotycznym transie bÚdziesz siÚ czuï caï- kowicie zrelaksowany, spokojny i wyciszony, a ten odmienny stan ĂwiadomoĂci moĝe siÚ okazaÊ zbawienny równieĝ dla Twojego ciaïa. Poza tym hipnoza pozwoli Ci nawiÈzaÊ kontakt z najgïÚbszÈ istotÈ Twojego jestestwa, podĂwiadomoĂciÈ. Wbrew powszechnie panujÈcemu wyobraĝeniu hipnoza nie musi wcale oznaczaÊ, ĝe ktoĂ zapada w gïÚboki sen. Jest to bowiem po prostu jedynie rozszerzenie powszednich stanów umysïu, tych codziennych transów, jakie przytrafiajÈ siÚ kaĝdemu z nas od czasu do czasu, kiedy pogrÈĝymy siÚ w zadumie albo zaabsorbowani czymĂ zapomnimy o boĝym Ăwiecie. Kaĝdego dnia widujemy przykïady takiej hipnozy na jawie. Nie jest to wiÚc jakieĂ dziwne, tajemnicze zjawisko, ograniczone wyïÈcz- nie do niezwykïych sytuacji, ale codziennoĂÊ nas wszystkich. W swo- jej najprostszej formie moĝe siÚ równaÊ talentom perswazyjnym doskonaïego sprzedawcy, w najgïÚbszej postaci umiejÚtnoĂÊ ta jest w stanie uratowaÊ Ci ĝycie. Zdarzyïo Ci siÚ kiedyĂ jechaÊ samo- Autohipnoza: magiczne wrota 69 chodem i nagle odkryÊ, ĝe przegapiïeĂ wïaĂciwy zjazd z autostrady? To dlatego, ĝe znajdowaïeĂ siÚ w lekkim hipnotycznym transie, pogrÈĝony w myĂlach. A moĝe przejechaïeĂ na przykïad przez jakÈĂ miejscowoĂÊ, a potem nawet tego nie pamiÚtaïeĂ? To amnezja hip- notyczna. Kierowanie autem stanowi dla nas czynnoĂÊ wykony- wanÈ zarówno Ăwiadomie, jak i podĂwiadomie. Nawyk jest tak silny, ĝe ĂwiadomoĂÊ moĝe zaangaĝowaÊ siÚ caïkowicie w rozmowÚ czy intensywnÈ pracÚ myĂlowÈ, podczas gdy podĂwiadomoĂÊ dba o to, by samochód trzymaï siÚ drogi. Osoby zawodowo piszÈce na maszynie teĝ znajÈ ten fenomen. Moĝna przepisywaÊ tekst na maszynie, jednoczeĂnie majÈc umysï zaprzÈtniÚty wieloma innymi sprawami, poniewaĝ czynnoĂÊ ta odbywa siÚ przynajmniej czÚĂciowo na pozio- mie podĂwiadomoĂci. Hipnoza to po prostu stan podwyĝszonej podatnoĂci na sugestie. Nie jest do tego konieczne zamykanie oczu i wchodzenie w trans. Zawsze, kiedy przyjmujesz czyjÈĂ sugestiÚ, masz do czynienia z pewnÈ formÈ hipnozy. Na przykïad, jeĂli powiem: „Lepiej zaïóĝ dziĂ pïaszcz, bo wyglÈda na to, ĝe bÚdzie padaÊ”, a Ty mnie posïuchasz, bÚdzie to jej ïagodna postaÊ, poniewaĝ daïeĂ siÚ przekonaÊ moim argumentom. Ludzkie ĝycie nie mogïoby trwaÊ bez wykorzystania choÊby naj- bardziej podstawowej formy hipnozy, poniewaĝ gdyby nikt nigdy nie ulegaï cudzej sugestii, nie zachodziïyby ĝadne interakcje. Ogrom- ne koncerny pïacÈ sïone honoraria agencjom reklamowym, które wiedzÈ, jak wpïywaÊ na ludzi. Telewizyjne reklamy peïne sÈ pomy- sïów, podawanych w tak szybkim tempie i w tak atrakcyjnej formie, ĝe widzowie nie majÈ nawet czasu, by oglÈdajÈc je, zaangaĝowaÊ rozum, w rezultacie czego zawarte tam sugestie trafiajÈ bezpo- Ărednio do ich podĂwiadomoĂci. Za kaĝdym razem, kiedy wycho- dzisz z domu i kupujesz reklamowany produkt, dziaïasz pod wpïy- wem takiej wïaĂnie hipnotycznej sugestii. Bez dziaïania podobnej siïy ĝycie byïoby naprawdÚ ograniczone, a jedynym problem jest to, by nauczyÊ siÚ akceptowaÊ wyïÈcznie wïaĂciwe sugestie — idee, 70 CzÚĂÊ druga których manifestacjÚ chcemy ujrzeÊ w naszym ĝyciu — oraz pozbyÊ siÚ tych negatywnych, które zdÈĝyïy siÚ juĝ zadomowiÊ w naszej podĂwiadomoĂci. Wbrew powszechnie panujÈcemu przekonaniu nikt nie jest CiÚ w stanie zahipnotyzowaÊ wbrew Twojej woli, poniewaĝ w ostatecz- nym rozrachunku wszelka hipnoza jest tak naprawdÚ autohipnozÈ. Nikt nie dysponuje jakimiĂ specjalnymi mocami, których Ty sam byĂ nie posiadaï. Hipnotyzer to po prostu osoba, która poznaïa tech- niki pozwalajÈce skontaktowaÊ siÚ ze swojÈ podĂwiadomoĂciÈ. Musisz jednak byÊ gotów poddaÊ siÚ jej sugestiom albo nie masz co liczyÊ na rezultaty. JeĂli jesteĂ gotów odegraÊ rolÚ osoby hipnoty- zowanej, a zadanie wprowadzenia CiÚ w trans powierzyÊ drugiej osobie, zapewne rzeczywiĂcie uda siÚ CiÚ zahipnotyzowaÊ. Podat- noĂÊ na hipnozÚ nie jest jakÈĂ tajemniczÈ, magicznÈ sprawÈ — tak naprawdÚ to bardzo proste i kaĝdy, kto jest gotów tego spróbowaÊ, zdoïa osiÈgnÈÊ sukces. Hipnoza to po prostu kwestia natÚĝenia koncentracji. Niektórzy ludzie sÈ tu doskonaïym obiektem, bïyska- wicznie zapadajÈc w bardzo gïÚboki trans, natomiast inni mogÈ potrzebowaÊ przygotowania. PodatnoĂÊ na hipnozÚ jest umiejÚtno- ĂciÈ wyuczonÈ; jeĂli chcesz siÚ staÊ osobÈ potrafiÈcÈ wejĂÊ w gïÚboki trans, moĝesz w sobie tÚ zdolnoĂÊ wyksztaïciÊ dziÚki wïaĂciwemu treningowi. Musisz pamiÚtaÊ, ĝe zdolnoĂÊ zapadniÚcia w hipnozÚ nie zaleĝy od hipnotyzera, ale od samej osoby hipnotyzowanej. Hipnoza opiera siÚ nie na sile woli, a na wyobraěni. To nie kwe- stia dominacji czy sïabego charakteru, ale koncentracji i gotowoĂci do akceptowania czyichĂ sugestii, niemajÈca nic wspólnego z siïÈ woli. WrÚcz przeciwnie, poĂród osób szczególnie na hipnozÚ podat- nych znajdujÈ siÚ wybitnie inteligentne i twórcze jednostki. Doktorzy Ernest i Josephine Hilgard ustalili podczas badañ prowadzonych na wydziale psychologii Uniwersytetu Stanforda, ĝe studenci, którzy wykazali siÚ w przeszïoĂci lub wykazujÈ siÚ nadal wysokim stop- niem wyobraĝeniowego zaangaĝowania, sÈ wyjÈtkowo podatni na hipnozÚ. „Przez zaangaĝowanie wyobraĝeniowe” — stwierdzili Autohipnoza: magiczne wrota 71 badacze — „rozumiemy zaabsorbowanie fantazjÈ tak realistycznÈ, ĝe powszednia rzeczywistoĂÊ zostaje odsuniÚta na bok; doĂwiad- czenie jest postrzegane jako caïkowicie realne i jako takie teĝ prze- ĝywane. Naukowiec, który potrafi delektowaÊ siÚ science fiction bez jakiegokolwiek uszczerbku dla swojej kariery krytycznego bada- cza, stanowi najlepszy przykïad tego rodzaju elastycznoĂci. Zakres takiego zaangaĝowania jest juĝ sprawÈ indywidualnÈ w przypadku poszczególnych jednostek, obejmujÈc miÚdzy innymi czytanie, muzykÚ, religiÚ, estetyczny zachwyt naturÈ, rozbudowane sny na jawie, niektóre z form aktywnoĂci fizycznej, takie jak jazda na nar- tach, nurkowanie czy eksploracja jaskiñ, a kaĝda z tych dziedzin moĝe przygotowywaÊ i stanowiÊ wprowadzenie do doĂwiadczeñ hip- notycznych”. Twórczy ludzie o bogatej wyobraěni sÈ bardzo podatni na hipnozÚ, podobnie zresztÈ jak osoby mïode, których wyobraě- nia nie jest jeszcze tak ograniczona i sformalizowana jak w póě- niejszym wieku. Zwykle techniki autohipnozy sÈ stosunkowo ïatwe do opano- wania, w niektórych przypadkach wymagajÈ jednak dïuĝszego treningu. Czasem warto umówiÊ siÚ ze specjalistÈ, który po raz pierwszy wprowadzi nas w trans, poniewaĝ stosowanie praktyk autohipnotycznych przychodzi ïatwiej, kiedy doĂwiadczyïo siÚ juĝ tego stanu. ChoÊ wiele osób obawia siÚ koniecznoĂci przekazania kontroli nad wïasnym umysïem obcemu czïowiekowi, jednak prawda wyglÈda tak, ĝe hipnoza nie pozbawi CiÚ wolnoĂci wyboru ani nie zmniejszy teĝ Twojej samokontroli. Nikt nie moĝe CiÚ zahip- notyzowaÊ wbrew Twojej woli czy zmusiÊ CiÚ do zrobienia w transie czegoĂ, czego nie chcesz. JeĂli hipnotyzer kaĝe Ci wykonaÊ czyn- noĂÊ, która budzi Twój sprzeciw, po prostu bÚdziesz siedzieÊ bez ruchu albo otworzysz oczy i wybudzisz siÚ z transu. Pewnego razu powiedziaïam zahipnotyzowanemu przez siebie pacjentowi, ĝe woda w szklance, którÈ mu podaïam, to gazowany napój z kofeinÈ. MÚĝczyzna ów caïy czas miaï zamkniÚte oczy, ale nie upiï ze szklanki nawet ïyku, a juĝ po zakoñczeniu sesji wyjawiï 72 CzÚĂÊ druga mi, ĝe naleĝy do koĂcioïa, który zabrania spoĝywania czegokolwiek, co zawiera kofeinÚ. W kaĝdym z nas dziaïa jakaĂ siïa, która chroni nas przed wykonywaniem sugestii pozostajÈcych w sprzecznoĂci z naszÈ naturÈ — w innej sytuacji kupowalibyĂmy wszystkie przed- mioty wychwalane w telewizyjnych reklamach. Mimo to nie powi- nieneĂ jednak nigdy zgadzaÊ siÚ na sesjÚ z osobÈ, która nie rozumie w peïni potÚĝnych siï, jakie dziaïajÈ w psychice czïowieka znajdu- jÈcego siÚ w hipnotycznym transie. JeĂli szukasz pomocy z powodu problemów emocjonalnych, koniecznie sprawdě referencje oraz dotychczasowe osiÈgniÚcia hipnoterapeuty, który powinien mieÊ teĝ uprawnienia do „leczenia duszy”, na przykïad dyplom psychologa, psychiatry, terapeuty rodzinnego lub maïĝeñskiego (w niektórych stanach w USA, na przykïad w Kalifornii, osoby takie uzyskujÈ takĝe specjalny certyfikat zezwalajÈcy im na stosowanie hipnozy) czy pracownika opieki spoïecznej. Wbrew panujÈcemu powszechnie przekonaniu w czasie seansu hipnotycznego czïowiek nie traci caïkowicie ĂwiadomoĂci. WrÚcz przeciwnie, osoba zahipnotyzowana, nawet w najgïÚbszej fazie transu, pozostaje w peïni Ăwiadoma otaczajÈcej jÈ rzeczywistoĂci. JeĂli wiÚc seans odbywa siÚ przed jakÈĂ grupÈ, osoba pozostajÈca w transie zdaje sobie sprawÚ z tego, ĝe jest obserwowana. Podczas któregoĂ z pokazów w trakcie zajÚÊ dotyczÈcych hipnozy zdarzyïo siÚ, ĝe trener uïoĝyï mnie w stanie katalepsji na dwóch krzeseïkach tak, ĝe moje ciaïo wspieraïo siÚ wyïÈcznie na gïowie i stopach. Tego ranka starannie upiÚïam wïosy we francuski kok, a jeden z mÚĝczyzn, którzy kïadli mnie na krzesïach, przypadkowo zburzyï mojÈ misternÈ fryzurÚ. Byïam tego Ăwiadoma — i nieco tym faktem zdenerwo- wana — ale nie zakïóciïo to w najmniejszym stopniu transu. WiÚkszoĂÊ ludzi ma problem z jasnym okreĂleniem, kiedy dokïa- dnie weszli w stan hipnozy. PrzejĂcie od peïnej ĂwiadomoĂci do transu nastÚpuje stopniowo, a psychologiczne i fizjologiczne wyzna- czniki zmiany sÈ tak subtelne, ĝe praktycznie nie da siÚ stwierdziÊ bez cienia wÈtpliwoĂci, zwïaszcza w przypadku autohipnozy, w któ- Autohipnoza: magiczne wrota 73 rym akurat stanie siÚ znajdujemy. Jak najbardziej moĝliwe jest wiÚc wejĂcie w trans z otwartymi oczami — i pozostanie z otwartymi przez caïy czas trwania sesji. OczywiĂcie osoba zahipnotyzowana moĝe siÚ takĝe odzywaÊ, choÊ zwykle mówi nieco wolniej niĝ nor- malnie. Niektórzy doĂwiadczajÈ podczas hipnozy uczucia unosze- nia siÚ w przestrzeni, wyzwolenia siÚ z cielesnej powïoki, lekkiego oszoïomienia, mrowienia ciaïa, ociÚĝaïoĂci czïonków i tak dalej, czÚsto jednak pacjent nie dostrzega praktycznie ĝadnej róĝnicy. Zdarzaïo mi siÚ wiÚc na przykïad hipnotyzowaÊ osoby chcÈce rzuciÊ palenie, które miaïy wraĝenie, ĝe podczas sesji nic siÚ nie wyda- rzyïo, i nawet sÈdziïy, ĝe hipnoza nie poskutkowaïa, a które juĝ nigdy wiÚcej nie siÚgnÚïy po papierosa. Kolejnym mitem jest przekonanie, ĝe zahipnotyzowana osoba Ăpi. Chociaĝ sam proces wprowadzania w trans czÚsto polega na wypowiadaniu sugestii w rodzaju: „czujesz wielkÈ sennoĂÊ i zmÚ- czenie”, stan hipnozy jedynie przypomina sen, ale nim nie jest. Osoba poddajÈca siÚ hipnozie musi byÊ na tyle Ăwiadoma, by sïy- szeÊ polecenia hipnotyzera, których zwyczajnie nie wykona, jeĂli rzeczywiĂcie zaĂnie. Chociaĝ w stanie hipnozy miÚĂnie sÈ rozluě- nione, wrÚcz zwiotczaïe, mózg pozostaje caïkowicie skoncentro- wany, a osoba poddajÈca siÚ hipnozie skupia siÚ w bardzo wysokim stopniu na sïowach hipnotyzera. Czasem klientowi zdarza siÚ rze- czywiĂcie zapaĂÊ w lekkÈ drzemkÚ, jednak badania udowodniïy, ĝe hipnoza jest nadal skuteczna, poniewaĝ w takiej sytuacji sugestie hipnoterapeuty trafiÈ bezpoĂrednio do podĂwiadomoĂci hipnotyzo- wanego. JeĂli jednak uciekamy siÚ podczas seansu do wyobraěni, na przykïad kaĝÈc osobie otyïej wyobraziÊ sobie siebie jako szczupïÈ, lepiej, aby osoba hipnotyzowana pozostawaïa w stanie czuwania, aby móc w peïni uczestniczyÊ w tego rodzaju wizualizacji. NastÚpnym bïÚdnym przekonaniem dotyczÈcym hipnozy jest zaïoĝenie, ĝe osoba poddana hipnozie traci pamiÚÊ tego, co wyda- rzyïo siÚ podczas transu. To dosyÊ rzadkie zjawisko, stanowiÈce zaz- wyczaj nastÚpstwo bezpoĂredniej sugestii hipnotyzera, ĝe naleĝy 74 CzÚĂÊ druga zapomnieÊ o samym przebiegu sesji. W normalnej sytuacji osoba hipnotyzowana pozostaje Ăwiadoma tego, co mówiono podczas seansu, i jest to sobie w stanie przypomnieÊ. WiÚkszoĂÊ ludzi najbardziej obawia siÚ jednak tego, ĝe w stanie hipnozy ujawni swoje najgïÚbiej skrywane, najciemniejsze sekrety. Poniewaĝ jednak podczas transu czïowiek pozostaje zupeïnie Ăwia- domy tego, co siÚ wokóï niego dzieje, nie ma wiÚkszego niebezpie- czeñstwa, ĝe zdradzi jakieĂ tajemnice czy narazi siÚ na kompro- mitacjÚ przed obserwujÈcymi go osobami, nie bardziej, niĝ gdyby przebywaï w ich towarzystwie caïkowicie rozbudzony. Osoby pozo- stajÈce w stanie hipnozy nie przekazujÈ ĝadnych informacji nie- pytane, a gdyby pytanie okazaïo siÚ dla nich krÚpujÈce, po prostu siedzÈ bez sïowa. Czujny hipnotyzer natychmiast dostrzeĝe taki opór i zmieni sugestiÚ. Ludzie czÚsto zastanawiajÈ siÚ takĝe, co by byïo, gdyby w trak- cie trwania seansu hipnotyzer nagle zmarï albo zostawiï pacjenta samego. ChoÊ taka sytuacja jest niezwykle maïo prawdopodobna, osoba zahipnotyzowana po prostu zbudziïaby siÚ z transu w chwili, gdy byïaby do tego gotowa. Bardzo rzadko zdarza siÚ, ĝe pacjent nie otwiera oczu, mimo wyraěnej sugestii hipnotyzera. Nie ma powodów do niepokoju — zwykle zahipnotyzowana osoba jest po prostu zmÚ- czona i potrzebuje odpoczynku. Po usïyszeniu sugestii, ĝe piÚÊ minut hipnotycznej „drzemki” równa siÚ piÚciu godzinom nor- malnego snu, osoba taka budzi siÚ po piÚciu minutach caïkowicie wypoczÚta. Moĝna równieĝ poczekaÊ, aĝ pacjent obudzi siÚ samo- rzutnie. Podczas seansów autohipnozy nauczysz siÚ budziÊ na ustalony wczeĂniej sygnaï w okreĂlonym momencie albo po odli- czeniu do okreĂlonej liczby. TajemnicÈ hipnozy, w tym równieĝ autohipnozy, jest wewnÚtrzna zgoda z samym sobÈ. Musisz Ăwiadomie wspóïpracowaÊ podczas tego procesu i pozostawaÊ tak otwartym i pomocnym, jak to tylko moĝliwe. JeĂli myĂlisz: „To siÚ nie uda”, zmniejszasz skutecznoĂÊ caïego przedsiÚwziÚcia. Z drugiej strony, jeĝeli caïkowicie zaakcep- Autohipnoza: magiczne wrota 75 tujesz to, ĝe seans zakoñczy siÚ sukcesem, Twoja podĂwiadomoĂÊ równieĝ to przyjmie. ZapewniajÈc samego siebie, ĝe to, co sugero- wane, rzeczywiĂcie siÚ dzieje, na pewno zdoïasz wyksztaïciÊ w pod- ĂwiadomoĂci wïaĂciwe przekonanie. DoĂwiadczony hipnoterapeuta bez trudu okreĂli gïÚbokoĂÊ transu dziÚki uwaĝnej obserwacji mowy ciaïa zahipnotyzowanego albo po wykonaniu okreĂlonych testów, na przykïad spleceniu razem palców pacjenta lub przepytaniu go z wykorzystaniem ustalonych wcze- Ăniej sygnaïów wykonywanych palcami. Kaĝda z trzech faz hipnozy charakteryzuje siÚ pewnymi zjawiskami, choÊ indywidualne reakcje poszczególnych osób mogÈ siÚ nieco róĝniÊ. Letarg to pierwszy i najsïabszy etap hipnozy, objawiajÈcy siÚ rozluěnieniem miÚĂni oraz wyïÈczeniem zmysïów. DrugÈ fazÈ jest katalepsja, zwykle wywoïywana przez gïoĂne klaĂniÚcie w dïonie albo inny ostry děwiÚk, który dotrze do uszu znajdujÈcego siÚ w letargu klienta. W tym stanie pacjent tkwi w kamiennym bezruchu. MiÚĂnie sÈ zesztyw- niaïe, a nie rozluěnione, i mogÈ pozostawaÊ w najbardziej nawet niewygodnych pozycjach przez wiele godzin bez ĝad- nych oznak zmÚczenia. Hipnotyzerzy organizujÈcy publiczne pokazy swojej sztuki czÚsto wykorzystujÈ ten wïaĂnie stan, ukïadajÈc zahipnotyzowane osoby, wsparte jedynie na potylicy i kostkach stóp, na dwóch krzesïach, po czym na dowód tego, ĝe nie jest to ĝadne oszustwo, kaĝÈ siadaÊ jednej czy dwóm osobom na brzuchu takiego delikwenta, który nadal pozo- staje sztywno wyprostowany. Somnambulizm to stan najgïÚbszej hipnozy, charakte- ryzujÈcy siÚ zwiÚkszonÈ aktywnoĂciÈ zmysïów. WïaĂnie na tym etapie hipnoza objawia caïÈ swojÈ niezwykïoĂÊ. Ludzie potrafiÈ wówczas dokonywaÊ rzeczy, których nie mogliby pow- tórzyÊ w stanie peïnej ĂwiadomoĂci, takich jak niewyobra- ĝalne wprost wyczyny pamiÚci, nadludzka siïa, wyjÈtkowe 76 CzÚĂÊ druga wyczulenie sïuchu itd., a relacje o nich trafiajÈ czasem nawet do mediów. ByÊ moĝe sïyszeliĂcie wiÚc o waĝÈcej okoïo piÚÊ- dziesiÚciu kilogramów kobiecie, która podniosïa volkswagena jednÈ rÚkÈ, a drugÈ wyciÈgnÚïa uwiÚzionego pod autem syna. W normalnej sytuacji nie miaïaby dosyÊ siïy na takie wyczyny, ale w chwili paniki racjonalna czÚĂÊ jej umysïu nie byïa jej w stanie zasygnalizowaÊ, ĝe nie da rady podnieĂÊ samochodu, wiÚc kobieta poïÈczyïa siÚ bezpoĂrednio ze swojÈ podĂwiado- moĂciÈ i odnalazïa drzemiÈcÈ w niej siïÚ. Byï to wiÚc stan auto- hipnozy. I tego wïaĂnie Ăwiadectwem jest sama hipnoza — ĝe mamy praktycznie nieograniczone moĝliwoĂci, jeĂli tylko poznamy drogÚ do mÈdroĂci tkwiÈcej w podĂwiadomej czÚĂci naszego umysïu. Dziaïanie hipnozy opiera siÚ na nastÚpujÈcych czterech zasadach: 1. Wyobraěnia stanowi wiÚkszÈ potÚgÚ niĝ siïa woli. W jakiejkolwiek potyczce pomiÚdzy wolÈ a wyobraěniÈ ta druga zawsze zwyciÚĝy. JeĂli wyobrazisz coĂ sobie w hipno- tycznym transie, wykonasz to, choÊby Twój rozum mówiï Ci, ĝe to niemoĝliwe. Dlatego wïaĂnie powinieneĂ korzystaÊ ze swojej wyobraěni, a nie rozumu, kiedy chcesz coĂ osiÈgnÈÊ. Na przykïad jeĂli pragniesz schudnÈÊ kilka kilogramów, a ktoĂ proponuje Ci kuszÈcÈ porcjÚ lodów, zamiast skupiaÊ caïÈ swojÈ siïÚ woli na opieraniu siÚ smakowitemu deserowi, lepiej wyobraě sobie, jak atrakcyjnÈ i szczÚĂliwÈ osobÈ bÚdziesz, kiedy juĝ zdoïasz osiÈgnÈÊ upragnionÈ wagÚ. JeĂli jednak zaczniesz sobie wyobraĝaÊ, jak pyszne sÈ owe lody, a potem spróbujesz siïÈ woli oprzeÊ siÚ pokusie, czeka CiÚ sromotna klÚska. 2. Wyobraěnia stanowi wiÚkszÈ potÚgÚ niĝ rozum. Najlepszym dowodem na to jest fakt, ĝe wielu normalnych, racjonalnie myĂlÈcych ludzi Ălepo podÈĝa za jakimĂ dykta- torem czy tyranem, wïaĂnie z powodu przewagi wyobraěni Autohipnoza: magiczne wrota 77 nad rozumem. DziÚki temu równieĝ oszust odnosi sukces: manipulujÈc wyobraěniÈ innych ludzi. I z tego samego powodu zakochujemy siÚ w osobach, które racjonalnie rzecz ujmu- jÈc sÈ zupeïnie dla nas nieodpowiednie, jednak zdoïaïy na tyle poruszyÊ naszÈ wyobraěniÚ (czy teĝ fantazjÚ), ĝe obejmuje ona nad nami caïkowitÈ wïadzÚ. 3. Umysï jest w stanie zajmowaÊ siÚ wyïÈcznie jednÈ ideÈ naraz. JeĂli hipnotyzer mówi Ci, ĝe masz mocno splecione razem rÚce, musisz albo potwierdziÊ, ĝe tak wïaĂnie jest, albo teĝ zaprzeczyÊ: „Wcale nie”. Nie moĝesz jednoczeĂnie wyznawaÊ dwóch sprzecznych idei, toteĝ aby hipnoza odniosïa w Twoim przypadku sukces, nie powinieneĂ siÚ sprzeciwiaÊ przeka- zywanym Ci przez terapeutÚ sugestiom. 4. Kaĝdy wyobraĝony stan przy odrobinie wytrwaïoĂci moĝe staÊ siÚ rzeczywistoĂciÈ, o ile jest zgodny z pra- widïami logiki. PodĂwiadomoĂÊ nie potrafi odróĝniÊ szczególnie silnego wyo- braĝenia od tego, co siÚ naprawdÚ dzieje w Ăwiecie zewnÚtrz- nym. Dlatego wïaĂnie hipnoza i wyobraĝanie sobie pewnych rzeczy dziaïajÈ. Kiedy juĝ hipnotyczna sugestia zagnieědzi siÚ na dobre w Twoim umyĂle, zacznie siÚ teĝ przejawiaÊ w Twoim ĝyciu, pod warunkiem oczywiĂcie, ĝe jest logiczna. Jak samodzielnie wprowadziÊ siÚ w stan hipnozy Pierwszym warunkiem powodzenia autohipnozy jest odpowiednio zrelaksowana pozycja. UsiÈdě w wygodnym fotelu, z rÚkami uïoĝo- nymi swobodnie na kolanach, nie krzyĝujÈc przy tym nóg i opierajÈc stopy na podïodze. Popraw bÚdÈce ěródïem niewygody elementy 78 CzÚĂÊ druga ubrania, na przykïad zbyt ciasny pasek. Skup wzrok na jakimĂ punkcie w okolicach sufitu. Moĝesz patrzeÊ na dowolny przed- miot, ale pamiÚtaj, ĝeby znajdowaï siÚ on powyĝej linii wzroku, bo to zmusi oczy do zwiÚkszonego wysiïku i sprawi, ĝe ïatwiej przyjdzie Ci je zamknÈÊ. Skupiwszy wzrok na danej rzeczy, powtarzaj sobie: „Moje powieki stajÈ siÚ coraz ciÚĝsze. Wkrótce zrobiÈ siÚ tak ciÚĝkie, ĝe bÚdÚ je musiaï zamknÈÊ, i stanÚ siÚ wówczas caïkowicie zrelak- sowany”. PowtarzajÈc te sïowa, zwracaj bacznÈ uwagÚ na reakcje swojego ciaïa, a szybko poczujesz, ĝe rzeczywiĂcie masz ochotÚ zamknÈÊ oczy. Nie opieraj siÚ temu pragnieniu, po prostu kiedy bÚdziesz gotowy, pozwól, aby powieki opadïy. Moĝesz równieĝ wybraÊ innÈ metodÚ — licz od jednego do dzie- siÚciu, zamykajÈc oczy przy liczbach parzystych, a przy nieparzys- tych je otwierajÈc. Kiedy dotrzesz do dziesiÚciu, Twoje oczy powinny pozostaÊ zamkniÚte, a jeĂli ta próba siÚ nie powiedzie, zwyczajnie rozpocznij odliczanie od nowa. Po zamkniÚciu oczu dobrze jest uĝyÊ jakiegoĂ specjalnego sformuïowania, na przykïad: „A teraz siÚ zrelaksuj”, aby pogïÚbiÊ ten stan. Naleĝy powoli powtórzyÊ to zda- nie trzykrotnie. To bÚdzie Twoja metoda na wejĂcie ponownie w stan transu, którÈ bÚdziesz stosowaÊ za kaĝdym razem. JeĂli chcesz, moĝesz wykorzystaÊ zalecenia „procesu relaksacji” przed- stawione w dodatku A (zobacz strona 249) do wprowadzenia swojego ciaïa w stan gïÚbokiej relaksacji, nagrywajÈc sugestiÚ na taĂmÚ, a nastÚpnie puszczajÈc jÈ sobie podczas rozluěniania siÚ juĝ po tym, jak zamkniesz oczy. NastÚpny krok to wybór sposobu wprowadzania siÚ w stan pogïÚ- bionego rozluěnienia miÚĂni. Hipnoterapeuci czÚsto uĝywajÈ tu sugestii dotyczÈcej jazdy windÈ w dóï, podczas której naleĝy odliczaÊ piÚtra od pierwszego do dziesiÈtego. JeĂli boisz siÚ wind, moĝesz wykorzystaÊ do tego celu wyobraĝenie schodów, ruchomych albo takich najzwyklejszych. Jednak z mojego doĂwiadczenia wynika, ĝe kiedy podsuwam pacjentowi sugestiÚ: „To bardzo bezpieczna winda, absolutnie bezpieczna pod kaĝdym wzglÚdem”, nawet osoby, Autohipnoza: magiczne wrota 79 które nie lubiÈ wind, nie majÈ nic przeciwko takiej wyobraĝonej jeědzie. Moĝesz odliczaÊ piÚtra od pierwszego do dziesiÈtego lub na odwrót, zupeïnie jakbyĂ zjeĝdĝaï do podziemi wielkiego domu towarowego. Idea schodzenia w dóï aĝ do podĂwiadomoĂci to bardzo rozpowszechniony obraz. Wznoszenie siÚ symbolizuje ĂwiadomoĂÊ, natomiast schodzenie w dóï wiÈzane jest w oczywisty sposób z zagïÚ- bianiem siÚ w zakamarki wïasnego umysïu. Kiedy juĝ zaczniesz schodziÊ coraz niĝej, odliczajÈc przy okazji mijane piÚtra, powtarzaj sobie zwroty wskazujÈce na rozluěnienie, narastajÈcÈ sennoĂÊ i zmÚczenie, zapuszczanie siÚ coraz gïÚbiej. Wyobraě teĝ sobie kolejne cyfry na wyĂwietlaczu windy zabierajÈcej CiÚ niĝej i niĝej. A po dotarciu na sam dóï pomyĂl, ĝe za drzwiami znajduje siÚ pokój z ogromnym, miÚkkim ïóĝkiem. Podchodzisz do niego, wyciÈgasz siÚ na nim wygodnie, po czym zapadasz w sen. Uïoĝywszy siÚ juĝ w odpowiedniej pozycji, powiedz sobie w myĂlach: „ZnajdujÚ siÚ w bardzo przyjemnym hipnotycznym Ănie i pozo- stanÚ w nim, dopóki nie wrócÚ windÈ na górÚ” (albo dopóki nie policzysz do dziesiÚciu czy zareagujesz na inny ustalony przez siebie sygnaï). W tym momencie powinieneĂ siÚ znaleěÊ w stanie co najmniej lekkiej hipnozy, a przy odpowiednim treningu nauczysz siÚ teĝ wchodziÊ w gïÚboki trans. JeĂli nie czujesz siÚ caïkowicie odprÚĝony, leĝÈc na ïóĝku, wyobraě sobie jakÈĂ innÈ scenÚ, która pomoĝe Ci siÚ rozluěniÊ — odpoczynek na trawie pod drzewem w ciepïy letni dzieñ albo chwilÚ zadumy nad brzegiem spokojnego jeziora, czy nawet gorÈcÈ, aromatycznÈ kÈpiel. Wykorzystaj obraz, który przy- wodzi Ci na myĂl moĝliwoĂÊ jeszcze gïÚbszego zrelaksowania siÚ. Kiedy bÚdziesz pozostawaï w stanie hipnozy, moĝesz odnieĂÊ wraĝenie, ĝe czas biegnie wyjÈtkowo szybko. Czasem bÚdzie Ci siÚ wydawaÊ, ĝe zaledwie piÚtnastominutowa sesja trwaïa co najmniej godzinÚ. Zdarza siÚ równieĝ, ĝe zmÚczeni pacjenci zapadajÈ w lekkÈ drzemkÚ. Zdoïasz siÚ przed tym uchroniÊ, zajmujÈc sie- dzÈcÈ, a nie leĝÈcÈ pozycjÚ, i stosujÈc sugestiÚ, ĝe podczas seansu 80 CzÚĂÊ druga nie zaĂniesz. W przypadku autohipnozy unikniÚcie snu to bardzo istotna kwestia, poniewaĝ musisz sam przekazywaÊ sobie sugestie. Moĝesz równieĝ zastosowaÊ sugestiÚ posthipnotycznÈ, ĝe wrócisz do peïnej ĂwiadomoĂci w okreĂlonym momencie, tak abyĂ mógï kontrolowaÊ dïugoĂÊ samego transu. Wiele osób wykorzystuje tÚ technikÚ, by zaĝyÊ póïgodzinnej drzemki, i zawsze budzi siÚ o wyzna- czonej porze. Podczas pierwszych sesji warto przeznaczyÊ co najmniej póï godziny na wprowadzenie siÚ w stan hipnozy i sugestie. Kiedy nabie- rzesz wprawy w autohipnozie, wejĂcie w trans nie powinno Ci zaj- mowaÊ wiÚcej niĝ piÚÊ minut, na same zaĂ sugestie bÚdziesz potrze- bowaÊ okoïo dziesiÚciu minut. Zastosowawszy sugestiÚ, ĝe oto znajdujesz siÚ w hipnotycznym Ănie, powinieneĂ sprawdziÊ gïÚbokoĂÊ takiego transu, a nastÚpnie poÊwiczyÊ akceptowanie wïasnych sugestii. Dobrym sprawdzianem na poczÈtek jest „test sklejonych powiek”. Z zamkniÚtymi oczami powiedz sobie: „PoliczÚ teraz od jednego do piÚciu, a kiedy dojdÚ do piÚciu, moje powieki pozostanÈ mocno zaciĂniÚte i nie zdoïam ich otworzyÊ, dopóki nie bÚdÚ gotów siÚ obudziÊ”. Potem powtórz jesz- cze zdania podobne do zaprezentowanych poniĝej: 1. Moje powieki sÈ teraz mocno zaciĂniÚte i nie zdoïam ich otworzyÊ. 2. Im bardziej próbujÚ, tym mocniej pozostanÈ zaciĂniÚte. 3. Moje powieki sÈ teraz mocno zaciĂniÚte, zupeïnie jakby trzymaï je razem gÚsty klej, i nie zdoïam ich otworzyÊ, dopóki nie bÚdÚ gotowy wyjĂÊ ze stanu hipnotycznego. 4. Za chwilÚ spróbujÚ unieĂÊ powieki, ale nie zdoïam tego zrobiÊ, poniewaĝ sÈ tak mocno zaciĂniÚte. Otwarcie ich jest niemoĝliwe — im bardziej próbujÚ, tym mocniej siÚ opierajÈ. 5. Mocno, mocno, zaciĂniÚte mocno, a ja nie zdoïam otwo- rzyÊ oczu, dopóki nie bÚdÚ gotów siÚ obudziÊ. Autohipnoza: magiczne wrota 81 A teraz spróbuj otworzyÊ oczy. Jeĝeli test zakoñczyï siÚ pomyĂl- nie, nie zdoïasz tego zrobiÊ, choÊbyĂ próbowaï ze wszystkich siï. ZasadÈ, która ma tu zastosowanie, jest reguïa stwierdzajÈca, ĝe w naszym umyĂle nie mogÈ przebywaÊ jednoczeĂnie dwa sprzeczne pojÚcia. Jak dïugo sÈdzisz, ĝe nie zdoïasz otworzyÊ oczu, rzeczy- wiĂcie nie bÚdziesz w stanie tego zrobiÊ. PrzyjÈwszy takÈ sugestiÚ, Twoja podĂwiadomoĂÊ uniemoĝliwia dotarcie impulsów nerwowych do miÚĂni Twoich powiek, które w rezultacie ani drgnÈ. Niektórym osobom test ten moĝe jednak nie przypaĂÊ do gustu, bo niemoĝnoĂÊ otwarcia oczu wydaje siÚ przeraĝajÈca, nawet jeĂli caïy czas zachowujÈ peïniÚ kontroli. JeĂli tak wïaĂnie czujesz, spró- buj podobnej metody, zwanej „testem sklejonych rÈk”. Przed wej- Ăciem w stan hipnozy zïóĝ razem dïonie w wygodnej pozycji, a zna- lazïszy siÚ juĝ w transie, wykorzystaj te same sugestie co w teĂcie „sklejonych powiek”, wstawiajÈc w ich miejsce sïowo „dïonie”. ¥ci- Ănij mocno splecione rÚce, a nastÚpnie wyobraě sobie gÚsty, mocny klej, trzymajÈcy je razem. Oba te testy pogïÚbiÈ hipnozÚ. JeĂli taki sprawdzian siÚ nie powiedzie, powinieneĂ zastosowaÊ dalsze sugestie zwiÚkszajÈce relaksacjÚ, na przykïad: „LeĝÈc tutaj, zanurzam siÚ coraz gïÚbiej i gïÚbiej i stajÚ siÚ coraz bardziej odprÚ- ĝony. Odczuwam fizyczny komfort, a moja podĂwiadomoĂÊ spowol- niïa juĝ mój oddech i tÚtno, tak ĝe z kaĝdÈ minutÈ jestem coraz bardziej zrelaksowany. RobiÚ siÚ wyjÈtkowo podatny na hipnozÚ, a moja podĂwiadomoĂÊ reaguje na wszystkie moje sugestie. Opa- dam w dóï coraz gïÚbiej i szybciej, ogarnia mnie coraz wiÚksza sen- noĂÊ i zmÚczenie. Zapadam w niezwykle przyjemny hipnotyczny sen”. Moĝesz równieĝ wykorzystaÊ sygnaïy manualne, na przykïad mówiÈc sobie: „Kiedy podniosÚ palec wskazujÈcy, zapadnÚ w gïÚboki trans hipnotyczny”. A potem poczekaj, aĝ Twoja podĂwiadomoĂÊ dostosuje siÚ do tego zalecenia. Kiedy juĝ znajdziesz siÚ w stanie hipnozy, wygïoĂ stwierdzenie w rodzaju: „Moja podĂwiadomoĂÊ jest teraz caïkowicie otwarta i gotowa przyjÈÊ wszystko, co powiem. Wykona wszelkie moje 82 CzÚĂÊ druga polecenia, poniewaĝ tego wïaĂnie Ăwiadomie pragnÚ”. W tym mo- mencie powinieneĂ równieĝ rozpoczÈÊ stosowanie bezpoĂrednich, pozytywnych sugestii dotyczÈcych tego, co chcesz osiÈgnÈÊ. Do- datek B (zobacz strona 253) zawiera przykïadowe wyraĝenia wpro- wadzajÈce w trans, które moĝesz wykorzystaÊ do przygotowania swoich wïasnych sugestii, pomocnych w pozbyciu siÚ naïogu palenia czy nadwagi, powalajÈcych zwiÚkszyÊ pewnoĂÊ siebie i ogólnie osiÈ- gnÈÊ wszystko to, nad czym zamierzasz pracowaÊ za pomocÈ auto- hipnozy. Dobrym rozwiÈzaniem jest wczeĂniejsze zapisanie sobie takich sugestii, aby byïy one dokïadne. Musisz bardzo uwaĝaÊ, by nie zapro- gramowaÊ w swojej podĂwiadomoĂci niewïaĂciwych sugestii. Osoba poczÈtkujÈca powinna zawsze starannie dobieraÊ swoje myĂli i prze- strzegaÊ zasad przedstawionych w rozdziale dotyczÈcym wizualizacji (zobacz strona 179). Sugestie mogÈ zostaÊ skrócone do kluczowych sïów, takich jak: „zdrowy”, „szczupïy” czy „pewny siebie”, jeĂli bardzo siÚ spieszysz i nie masz czasu na przeprowadzenie caïego pro- gramu. Moĝesz równieĝ zawrzeÊ caïÈ sugestiÚ w jednym zdaniu, takim jak na przykïad: „W tym momencie bïyskawicznie tracÚ na wadze”. Repetycja to podstawowa zasada skutecznych sugestii. Powta- rzaj kaĝdÈ z nich co najmniej trzykrotnie, aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe dotrÈ do Twojej podĂwiadomoĂci. Bez wÈtpienia specjaliĂci od reklamy doskonale znajÈ tÚ reguïÚ — telewizyjne reklamy sÈ poka- zywane ciÈgle od nowa, tak ĝe w koñcu znudzona ĂwiadomoĂÊ prze- staje na nie zwracaÊ uwagÚ. Od tego momentu przekaz reklamowy wÚdruje juĝ bez ĝadnych przeszkód do podĂwiadomoĂci. Oprócz pozytywnych afirmacji warto zastosowaÊ mentalne obra- zowanie, jako ĝe podĂwiadomoĂÊ myĂli obrazami. Technika wizuali- zacji zostaïa szczegóïowo omówiona w rozdziale 5. (zobacz strona 91), wspomnÚ wiÚc tylko, ĝe naleĝy uciec siÚ do wyobraĝeñ samego sie- bie jako osoby szczupïej, zachowujÈcej siÚ pewnie, bez problemu zdajÈcej egzamin czy odnoszÈcej sukcesy w innych dziedzinach, Autohipnoza: magiczne wrota 83 nad którymi akurat pracujesz. Wyobraĝenie powinno zawsze przed- stawiaÊ poĝÈdany rezultat. Najlepiej zajmowaÊ siÚ nie wiÚcej niĝ dwiema kwestiami naraz, aby niepotrzebnie nie rozpraszaÊ swojej energii. Moĝesz równieĝ pracowaÊ nad jednym celem przez tydzieñ, a nastÚpnie przejĂÊ do kolejnego, kiedy juĝ Twoja podĂwiadomoĂÊ zacznie wypeïniaÊ sugestie dotyczÈce pierwszego z nich. Kiedy bÚdziesz gotów obudziÊ siÚ z hipnotycznego transu, powiedz sobie: „Z ïatwoĂciÈ wprowadzÚ w ĝycie wszystkie sugestie, które zastosowaïem. Przy nastÚpnej próbie wejdÚ w stan hipnozy ïatwiej i szybciej. A teraz policzÚ od jednego do piÚciu [tu moĝesz zastosowaÊ dowolny, ustalony wczeĂniej przez siebie sygnaï wybu- dzenia]. Na »piÚÊ« zbudzÚ siÚ z transu, caïkowicie wypoczÚty, odmïo- dzony i peïen energii, i ogólnie bÚdÚ siÚ czuÊ wspaniale pod kaĝdym wzglÚdem!”. Teoria hipnozy Idee powstajÈ w Ăwiadomej czÚĂci umysïu, która przekazuje je nastÚpnie do podĂwiadomoĂci, ta zaĂ natychmiast reaguje na danÈ myĂl i zaczyna jÈ wcielaÊ w ĝycie. ¥wiadomoĂÊ tworzy wraĝenie, natomiast podĂwiadomoĂÊ realizuje wyraĝenie. To ĂwiadomoĂÊ decyduje zawsze, co ma zostaÊ wykonane, a podĂwiadomoĂÊ dostar- cza energii, która to umoĝliwia. Ty, dusza, masz moĝliwoĂÊ tworze- nia pewnych idei, podejmowania decyzji, budowania wyobraĝeñ, ale nie posiadasz mocy sprawczej, by wcieliÊ je w czyn. Na przykïad, jeĂli chcesz podnieĂÊ rÚkÚ, ĝeby zadaÊ w klasie pytanie, moĝesz Ăwiadomie podjÈÊ takÈ decyzjÚ, ale nie wiesz, jak wprawiÊ w ruch miÚĂnie biorÈce udziaï w tej czynnoĂci. To zada- nie podĂwiadomoĂci, a Ty nie masz pojÚcia, jak to wszystko siÚ odbywa — jedyne, co moĝesz Ăwiadomie zrobiÊ, to poddaÊ pomysï takiego dziaïania. W hipnotycznym transie ĂwiadomoĂÊ rezygnuje na pewien czas ze swoich „uprawnieñ”, przekazujÈc je niejako hipnotyzerowi, który 84 CzÚĂÊ druga staje siÚ tymczasowym „zlecajÈcym” dla danej jednostki i podsuwa podĂwiadomoĂci osoby zahipnotyzowanej zadania do wykonania. Tak wiÚc podczas seansu hipnotycznego pomiÚdzy dwiema osobami, dziaïajÈcymi wspólnie jak jedna jednostka, powstaje coĂ w rodzaju „osobowoĂci zïoĝonej” (zobacz rysunek 6). Rysunek 6. OsobowoĂÊ zïoĝona w hipnozie ProszÚ pamiÚtaÊ, ĝe podĂwiadomoĂÊ jest w stanie dziaïaÊ wyïÈcz- nie na zasadzie dedukcji, co zostaïo juĝ wyjaĂnione w rozdziale 3., dotyczÈcym „przeprogramowywania umysïu”. PodĂwiadomoĂÊ nie posiada moĝliwoĂci rozumowania, analizowania, oceniania, selekcji, negacji czy odrzucania jakiejkolwiek idei, która zostanie jej dostar- czona. Wybór idei musi nastÚpowaÊ na poziomie ĂwiadomoĂci, poniewaĝ kiedy juĝ zostanÈ one przez ĂwiadomoĂÊ zaakceptowane, trafiajÈ do podĂwiadomoĂci i zagnieĝdĝajÈ siÚ tam na dobre, nie- zaleĝnie od tego, czy sÈ prawdziwe czy faïszywe, sïuszne czy teĝ nie. Sekret utrwalania siÚ takich idei w podĂwiadomoĂci wyglÈda bardzo prosto: JeĂli jest ona logiczna, trafia do podĂwiadomoĂci, a kiedy juĝ siÚ tam zakorzeni, nie masz wyboru! PamiÚtaj tylko, ĝe „logiczna” Autohipnoza: magiczne wrota 85 niekoniecznie oznacza prawdziwa. Chodzi po prostu o to, ĝe nie moĝna jej obaliÊ za pomocÈ aktualnego stanu wiedzy Ăwiadomej czÚĂci umysïu, w zwiÈzku z czym zostaje ona zaakceptowana, trafia do podĂwiadomoĂci i staje siÚ czÈstkÈ konstrukcji umysïowej danego czïowieka. Poniewaĝ podĂwiadomoĂÊ nie jest w stanie odrzuciÊ czy zane- gowaÊ przekazanych jej przez ĂwiadomoĂÊ idei, jeĂli bÚdziesz jej ciÈgle powtarzaÊ, ĝe ta czy tamta rzecz jest dla Ciebie szkodliwa i moĝe spowodowaÊ zawaï serca albo wywoïaÊ raka, czy teĝ jaka tam jeszcze inna destrukcyjna idea przyjdzie Ci do gïowy, Twoja podĂwiadomoĂÊ zacznie w koñcu wprowadzaÊ Twoje polecenia w ĝycie. JeĂli wciÈĝ przekazujesz swojej podĂwiadomoĂci, ĝe jesteĂ nieudolny, peïen obaw, niekompetentny, skazany na niepowodzenia finansowe i podobne problemy, Twoja podĂwiadomoĂÊ siÚ dostosuje i zabierze za wypeïnianie Twoich rozkazów. Gdyby podĂwiadomoĂÊ potrafiïa odrzucaÊ pewne zaïoĝenia, wybierajÈc tylko te dobre dla naszego zdrowia i rozwoju, nigdy byĂmy nie chorowali, nie ponosili poraĝek, zawsze bylibyĂmy zadowolo- nymi, zdrowymi i peïnymi kompetencji osobami, tyle ĝe nie mieli- byĂmy wolnej woli. Wszyscy bylibyĂmy do siebie podobni, poniewaĝ nasza podĂwiadomoĂÊ wybieraïaby tylko konstruktywne, pozytywne idee, odrzucajÈc caïÈ resztÚ. Nie na tym jednak polega rola pod- ĂwiadomoĂci. Dusza (ĂwiadomoĂÊ) musi kierowaÊ caïÈ osobowoĂciÈ i to wïaĂnie do niej naleĝy zadanie wyboru wïaĂciwych, pozytyw- nych i zdrowych idei, których urzeczywistnienie chciaïaby ujrzeÊ w naszym ĝyciu. W czasie hipnotycznego transu kontaktujesz siÚ bezpoĂrednio ze swojÈ podĂwiadomoĂciÈ, która nie bÚdzie siÚ sprzeciwiaÊ ideom, jakie jej podsuniesz. Na przykïad, jeĂli powiesz osobie pozostajÈcej pod wpïywem hipnozy, kiedy to jej podĂwiadomoĂÊ jest zupeïnie odsïoniÚta, ĝe posiada nadludzkÈ siïÚ albo nie bÚdzie odczuwaÊ bólu, mimo iĝ wbijesz jej w ramiÚ igïÚ, Duch nie zakwestionuje Twoich stwierdzeñ i wprowadzi danÈ sugestiÚ w czyn. Jedynym 86 CzÚĂÊ druga zadaniem podĂwiadomoĂci jest wyraĝenie idei, które zostaïy jej przekazane, toteĝ nigdy nie oponuje ona przeciwko otrzymanym informacjom ani teĝ nie rozwaĝa ich rozumowo, lecz ochoczo akcep- tuje odgórne polecenia i wciela je w ĝycie. Idee trafiajÈce do podĂwiadomoĂci mogÈ pochodziÊ albo od innych ludzi, albo teĝ z naszej wïasnej ĂwiadomoĂci, gdzie siÚ zro- dziïy. Najwaĝniejsze to pamiÚtaÊ, ĝe idee czy pojÚcia tkwiÈ w pod- ĂwiadomoĂci kaĝdego czïowieka i, jeĂli majÈ charakter negatywny, wczeĂniej czy póěniej stanÈ siÚ ěródïem emocjonalnych i zdrowot- nych problemów. PodĂwiadomoĂÊ to taka szara eminencja w naszym ĝyciu, ěródïo jego dynamicznej energii. Otrzymuje od ĂwiadomoĂci wraĝenia myĂli i pragnieñ, po czym nieuchronnie wyraĝa je poprzez fizycznoĂÊ naszego ciaïa, ale równieĝ nasz charakter i nasze ĝycie. PodĂwiadomoĂÊ to wspaniaïy wewnÚtrzny Ăwiat, od którego wszystko siÚ zaczyna. To, co tam zaprogramowane, rzÈdzi naszym ĝyciem! Doktor Thurman Fleet, twórca terapii koncepcyjnej, twierdzi: „W stopniu znacznie wiÚkszym, niĝ Ci siÚ kiedykolwiek Ăniïo, otrzy- mujesz od ĝycia to, czego w skrytoĂci ducha siÚ spodziewasz. Twoja podĂwiadoma siïa organizuje wszystkie Twoje sprawy i przyciÈga do Ciebie dokïadnie te rzeczy i zdarzenia, o których myĂlisz i które wizualizujesz sobie na poziomie Ăwiadomego myĂlenia. To, kim jesteĂ obecnie, Twoja pozycja w Ăwiecie, stanowiÈ efekt myĂli z prze- szïoĂci. Nie ma czegoĂ takiego jak przypadek. Wyobraĝasz sobie pewien styl ĝycia i myĂlisz o nim tak intensywnie, ĝe kierowana potÚgÈ Twojej wyobraěni podĂwiadomoĂÊ w koñcu go dla Ciebie urzeczywistnia”. Tak wiÚc jeĂli chcesz wiedzieÊ, o co prosiïeĂ, popatrz na to, co otrzymaïeĂ. JeĂli Ci siÚ to nie podoba, masz w sobie siïÚ, by dokonaÊ zmian, dziÚki dokïadnie temu samemu procesowi, za pomocÈ którego to wszystko objawiïo siÚ w Twoim ĝyciu. PamiÚtaj, ta potÚĝna WewnÚtrzna Twórcza Siïa nie myĂli, nie potrafi rozumowaÊ. Nie jest w stanie dziaïaÊ z wïasnej woli, musi zostaÊ wprawiona w ruch albo przez Twoje wïasne myĂli, albo teĝ przez wraĝenia podsuniÚte jej z zewnÈtrz przez innych ludzi. Zapre- Autohipnoza: magiczne wrota 87 zentowane tutaj techniki transformacji pokazujÈ, jak wïaĂciwie i z peïnÈ ĂwiadomoĂciÈ kierowaÊ Duchem, aby zmieniÊ caïe swoje ĝycie na lepsze. BÚdziesz w stanie nie tylko udoskonaliÊ swoje oto- czenie czy poprawiÊ stan finansów, ale równieĝ podreperowaÊ wïa- sne zdrowie, fizyczne i psychiczne. Nigdy nie zapominaj, ĝe podĂwiadomoĂÊ jest na Twoje rozkazy. To Ty powoïujesz idee do ĝycia, a jedyny wymóg, jakiemu musisz sprostaÊ, to tworzenie ich pozytywnymi, a nie negatywnymi. JeĂli caïy czas bÚdziesz mieÊ tÚ zasadÚ na wzglÚdzie, dobre myĂli zdo- ïajÈ stopniowo przeniknÈÊ do Twojej podĂwiadomoĂci, a nastÚpnie znajdÈ swoje odbicie w Twoim ĝyciu. DziÚki wïasnym wysiïkom stajesz siÚ twórcÈ, budujÈc pozytywne idee, które z czasem zostanÈ wprowadzone w czyn. Jak dotÈd dowiedzieliĂmy siÚ juĝ, ĝe owa WewnÚtrzna Twórcza Siïa jest nieograniczona. To, czego naprawdÚ pragniesz i czego siÚ spodziewasz, otrzymasz. Dlatego korzystaj z tej siïy mÈdrze. MyĂl pozytywnie i nigdy nie pozwalaj sobie na negatywne, destrukcyjne myĂli. JeĂli pragniesz, aby w Twoim ĝyciu wydarzyïo siÚ coĂ, co jest dla Ciebie dobre, wyobraě to sobie, a z pewnoĂciÈ tak wïaĂnie siÚ stanie. Wyobraĝaj sobie kaĝdego dnia ten mentalny obraz i powtarzaj tÚ sugestiÚ, a jeĂli zdoïasz w tym wytrwaÊ bez zwÈtpienia, Twoje pragnienie na pewno siÚ ziĂci. Jedyne, co CiÚ ogranicza, to Twoje wïasne myĂli — nie ma ĝadnych innych barier! Podsumujmy wiÚc gïówne zaïoĝenia tego rozdziaïu: 1. Spisz swoje sugestie tak, aby byïy dokïadne i szczegóïowe. 2. Znajdě dla swoich sugestii symbolizujÈce je sïowo klucz (reakcja warunkowa). 3. Odczytaj sugestie na gïos przed wejĂciem w stan hipnozy, aby utrwaliÊ je w swoim umyĂle. 4. Wybierz spokojne miejsce, gdzie podczas codziennych seansów autohipnozy nikt nie bÚdzie Ci przeszkadzaï przez piÚtnaĂcie do trzydziestu minut. 88 CzÚĂÊ druga 5. UsiÈdě w wygodnym fotelu z rÚkami spoczywajÈcymi swo- bodnie na kolanach, nie krzyĝuj nóg. 6. Patrz w dowolnie wybrany punkt powyĝej linii wzroku. Wpatruj siÚ w niego i rozluěniwszy caïe ciaïo, powtarzaj sobie, ĝe Twoje powieki robiÈ siÚ coraz ciÚĝsze i niedïugo opadnÈ, po czym pozostanÈ zamkniÚte, dopóki nie bÚdziesz gotów wyjĂÊ z hipnotycznego transu. 7. Nie otwierajÈc oczu, powtarzaj sobie, ĝe jesteĂ coraz bardziej zrelaksowany. Rozpocznij od samego czubka gïowy i rozluěniajÈc kolejne miÚĂnie, przechodě w dóï, aĝ do samych stóp (oczywiĂcie moĝesz teĝ wybraÊ odwrotny kierunek). Zawsze zaczynaj od swojego sïowa klucza czy sïów kluczy: „OdprÚĝ siÚ”. 8. Wyobraě sobie spokojnÈ, kojÈcÈ scenÚ, na przykïad, ĝe leĝysz na miÚkkiej trawie poĂród drzew, bierzesz gorÈcÈ kÈpiel albo zjeĝdĝasz windÈ dziesiÚÊ piÚter w dóï, po czym wyciÈgasz siÚ na wygodnym ïóĝku. 9. Ustal jakiĂ sygnaï wywoïujÈcy stan hipnozy, na przykïad podniesienie palca wskazujÈcego. Kiedy wykonasz ten gest, powiedz sobie: „Teraz znajdujÚ siÚ w gïÚbokim hip- notycznym Ănie”. 10. Wyobraě sobie rezultat swojej sugestii, wykorzystujÈc tak wiele doznañ zmysïowych, jak to tylko moĝliwe. Na przy- kïad staraj siÚ zobaczyÊ w wyobraěni swojÈ sylwetkÚ po osiÈgniÚciu upragnionej wagi, w ubraniach, które bÚdÈ na Ciebie wówczas pasowaÊ. Wyobraě sobie, jak inni mówiÈ, ĝe Ăwietnie wyglÈdasz. 11. Stosuj bezpoĂrednie, pozytywne sugestie, ĝe robisz wïaĂnie coĂ, czego bardzo chcesz, i jesteĂ tym, kim pragniesz siÚ staÊ. 12. Pracuj tylko nad jednÈ, góra dwiema sugestiami podczas jednej sesji. Autohipnoza: magiczne wrota 89 13. Zanim dasz sygnaï do wyjĂcia z transu, powiedz sobie, ĝe wypeïnisz wszystkie sugestie, które zastosowaïeĂ, i ĝe podczas nastÚpnego seansu zapadniesz w jeszcze gïÚbszÈ hipnozÚ. Powtórz takĝe, ĝe po przebudzeniu bÚdziesz siÚ czuï wypoczÚty, odmïodzony i peïen energii. 14. mwicz sztukÚ autohipnozy kaĝdego dnia, aby nabraÊ wprawy. Powyĝsza metoda autohipnozy, stosowana regularnie, pomoĝe Ci zdobyÊ w ĝyciu to, czego pragniesz. Kaĝdy jest w stanie osiÈgnÈÊ wspaniaïe rezultaty na drodze do wïasnego rozwoju, jeĂli tylko poĂwiÚci dosyÊ czasu na nawiÈzanie kontaktu z wïasnÈ podĂwia- domoĂciÈ. Masz w sobie siïÚ, by tego dokonaÊ, wystarczy, ĝe nauczysz siÚ, jak korzystaÊ z niej wïaĂciwie! Hipnoza to klucz do szczÚĂliwszego ĝycia i sposób, za poĂred- nictwem którego moĝemy siÚ poïÈczyÊ ze swoim wyĝszym ja. Ta PotÚĝna Siïa, która tkwi w nas wszystkich, jest gotowa speïniÊ kaĝde nasze ĝyczenie, jeĂli tylko siÚ do niej odwoïamy. WykorzystujÈc tÚ metodÚ, moĝesz wyznaczaÊ sobie nowe cele i osiÈgaÊ je, uczÈc siÚ równieĝ, jak wydobywaÊ na Ăwiatïo dzienne tkwiÈce w podĂwia- domoĂci informacje, o których istnieniu nie miaïeĂ nawet pojÚcia. Na greckiej ĂwiÈtyni w staroĝytnych Delfach widniaï wyryty napis: „Poznaj samego siebie”. Hipnoza to sposób, dziÚki któremu kaĝdy moĝe dotrzeÊ do najgïÚbszej czÈstki wïasnej istoty i tym samym zaczÈÊ wieĂÊ znacznie peïniejsze ĝycie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęście
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: