Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00336 004499 20007648 na godz. na dobę w sumie
Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym - ebook/pdf
Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 295
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8232-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja opisuje występującą pomiędzy małżonkami relację współzależności, która to stanowi w założeniu Autora istotę małżeństwa z punktu widzenia prawa. W sposób nowatorski przedstawione zostały konsekwencje prawne posiadania statusu współmałżonka. Autor porusza w pracy m.in. takie zagadnienia jak ewolucję małżeńskich ustrojów majątkowych, zasady odpowiedzialności majątkiem wspólnym za zobowiązania, majątkową współzależność małżeńską w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, sytuację prawną małżonka przedsiębiorcy oraz wspólnika spółki osobowej i kapitałowej, a także status prawny małżonka na gruncie przepisów emerytalnych. Celem pracy jest wykazanie szczególnej pozycji osoby posiadającej status małżonka w polskim systemie prawnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁŻEŃSKA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MAJĄTKOWA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM JAKUB  M.  ŁUKASIEWICZ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JAKUB M. ŁUKASIEWICZ • MAŁŻEŃSKA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MAJĄTKOWA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Polecamy nasze publikacje: Paweł Czarnecki POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE WOBEC OSÓB WYKONUJĄCYCH PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO Jan Lic SPÓŁKA CYWILNA, PROBLEMY PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Marek Kulik PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Ewa Rott-Pietrzyk WYKŁADNIA UMÓW W PRAWIE MODELOWYM I WSPÓLNYM EUROPEJSKIM PRAWIE SPRZEDAŻY (CESL) Iwona Sepioło PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK Małgorzata Wysoczyńska UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI www.ksiegarnia.beck.pl MAŁŻEŃSKA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MAJĄTKOWA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM JAKUB M. ŁUKASIEWICZ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Rzeszowski © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5111-7 ISBN e-book 978-83-255-5112-4 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XI Bibliografia   .................................................................................................................  X Wstęp   ............................................................................................................................  XXIX Rozdział I. Od zależności do współzależności małżonków   ............................  1 § 1.  Zależność i wynikająca z niej odpowiedzialność małżonków  w prawie rzymskim .....................................................................................  I.  Zasada zależności żony od zwierzchnika familijnego rodziny  agnatycznej jej męża  ........................................................................  II.  Odpowiedzialność pater familias za zobowiązania  zaciągnięte przez żonę przed wejściem do rodziny  agnatycznej męża  .............................................................................  III.  Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte  przez pater familias  ..........................................................................  I.  Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez żonę  in manu za zgodą lub na polecenie pater familias oraz za  zobowiązania zaciągnięte przez żonę in manu bez wiedzy  pater familias .....................................................................................  2 3 7 7 10 10 11 15 16 17 20 21 22 22 23                    .  Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez żonę  in manu w ramach udzielonego jej wcześniej peculium  ............  I.  Odrębność ujęcia chrześcijańskiego  .............................................  § 2.  Współzależność i wynikająca z niej odpowiedzialność małżonków  w dawnym zwyczajowym prawie Polski  .................................................  I.  Zasada zwierzchniej władzy męża nad osobą i majątkiem żony  w polskim prawie zwyczajowym  ...................................................  II.  Majątkowe małżeńskie prawo zwyczajowe  ..................................  III.  Odpowiedzialność męża za zobowiązania dobrami        oprawnymi  ........................................................................................  I.  Odpowiedzialność męża za zobowiązania żony  .........................  .  Odpowiedzialność żony za zobowiązania własnym  majątkiem  ..........................................................................................  § 3.  Modele zależności majątkowej żony od władzy męża  w rozwiązaniach obcych narzuconych Polsce w okresie zaborów  ......  I.  Ogólny zarys wdrażania obcych systemów prawnych w Polsce  porozbiorowej  ...................................................................................  Spis treści     II.  Zależność majątkowa żony w ustroju niepełnej separacji dóbr  w świetle niemieckiego Kodeksu cywilnego z 1896 r.  ................  III.  Model podległości majątkowej kobiety od władzy męża  w świetle Kodeksu Napoleona i Kodeksu cywilnego  Królestwa Polskiego  .........................................................................  § 4.  Współzależność małżonków w regulacjach dekretu z 1946 r.  oraz Kodeksu rodzinnego z 1950 r.  ..........................................................  § 5.  Ewolucja zakresu odpowiedzialności w świetle Kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego z 1964 r.  .............................................................................  § 6.  Wnioski  .........................................................................................................  Rozdział II. Współzależność małżeńska jako istota małżeństwa  ..................  § 1.  Stan cywilny oraz wspólne nazwisko jako zewnętrzne przejawy  współzależności małżeńskiej .....................................................................  § 2.  Niesankcjonowane skutki osobowe współzależności małżeńskiej  ....  § 3.  Obowiązek alimentacyjny przejawem współzależności małżeńskiej  ...   § 4.  Małżeńska współzależność a mieszkanie małżonków  .........................          I.  Uprawnienie do korzystania z mieszkania w świetle  art. 281 KRO  ......................................................................................  II.  Najem mieszkania jako wspólność łączna małżonków  .............  III.  Współzależność małżeńska w świetle regulacji prawa  o spółdzielniach mieszkaniowych  .................................................  I.  Małżeńska współzależność a mieszkanie deweloperskie  ..........  § 5.  Wzajemna reprezentacja małżonków jako przejaw małżeńskiej        współzależności  ...........................................................................................  § 6.  Konstrukcja odpowiedzialności solidarnej we wzajemnych relacjach  małżeńskich jako skutek małżeńskiej współzależności  .......................  I.  Zwykłe potrzeby rodziny w świetle art. 30 KRO  ........................  II.  Problem zdefiniowania rodziny w świetle art. 30 KRO  ............  III.  Status prawny współmałżonka w świetle art. 30 KRO.  Zarys problematyki  ..........................................................................  I.  Współmałżonek jako strona czynności w świetle art. 30 KRO  ...    .  Współmałżonek jako dłużnik w świetle art. 30 KRO  ................      I.  Współmałżonek jako wierzyciel w świetle art. 30 KRO  ............    II.  Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej  ...................................    III.  Współzależność w świetle art. 30 KRO  ........................................  § 7.  Wzajemna zależność małżonków w przepisach prawa spadkowego  ...  § 8.  Wzajemne relacje małżonków w świetle regulacji dotyczących  II filaru emerytalnego  ................................................................................    I.  Małżeńska współzależność w przypadku śmierci małżonka  wpłacającego składkę do OFE  ........................................................  I 25 27 31 36 38 41 43 46 47 50 50 52 52 54 56 60 61 61 64 65 67 67 68 70 70 74 76 Spis treści   II.  Współzależność małżeńska w przypadku śmierci małżonka  emeryta  ..............................................................................................  § 9.  Nieodwracalne skutki współzależności małżeńskiej  ............................  § 10.  Wnioski  .........................................................................................................  Rozdział III. Ustrój wspólności majątkowej ukoronowaniem     współzależności małżeńskiej   ...........................................................................  § 1.  Wspólność łączna jako ukoronowanie małżeńskiej współzależności  ...  I.  Charakter prawny wspólności łącznej  ..........................................  II.  Składniki majątku wspólnego  ........................................................  § 2.  Status prawny małżonka biernie nabywającego wierzytelność  ..........  I.  Koncepcja skutku wewnętrznego  ..................................................  II.  Koncepcja skutku zewnętrznego  ...................................................      § 3.  Konstrukcja majątku osobistego jako dopełnienie małżeńskiej    współzależności  ...........................................................................................  § 4.  Współzależność małżeńska w działalności biznesowej  ........................  I.  Małżonek jako indywidualny przedsiębiorca  .............................  1.  Przedsiębiorstwo jako składnik majątku osobistego  ............  2.  Przedsiębiorstwo jako składnik majątku wspólnego  ...........  3.  Spółka cicha między małżonkami  ...........................................  II.  Małżonek w spółce cywilnej  ..........................................................  III.  Małżonek w spółce osobowej  .........................................................        1.  Udział w spółce osobowej jako składnik majątku  osobistego .....................................................................................  2.  Udział w spółce osobowej jako składnik majątku  wspólnego  ....................................................................................  3.  Małżonkowie jako wspólnik zbiorowy w spółce osobowej  ...  I.  Małżonek w spółce kapitałowej  .....................................................  1.  Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako  składnik majątku wspólnego  ....................................................  2.  Małżonkowie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  jako wspólnik zbiorowy  .............................................................  3.  Współzależność małżeńska w spółce akcyjnej  ......................  § 5.  Przejawy współzależności w ustroju wspólności małżeńskiej        w prawie bankowym  ...................................................................................  I.  Współzależność małżeńska a umowa rachunku bankowego  ...  II.  Współzależność małżeńska a umowa kredytu  ...........................  § 6.  Pytanie o współzależność małżeńską w świetle regulacji prawa  podatkowego na przykładzie podatku dochodowego  ...........................  I.  System reprezentacji podatkowej  ..................................................  78 80 82 85 86 87 90 92 93 94 98 100 101 102 105 110 111 113 114 115 118 119 119 121 122 124 124 127 127 129 II Spis treści     II.  System łącznej podmiotowości podatkowej  ................................  III.  System rozdzielnej podmiotowości podatkowej  .........................  § 7.  Wnioski  .........................................................................................................  Rozdział IV. Odpowiedzialność majątkiem wspólnym jako przejaw małżeńskiej współzależności   ...........................................................................  § 1.  Współzależność jako wyznacznik zasad zarządu majątkiem  wspólnym  .....................................................................................................    I.  Dojrzewanie reguł dotyczących zarządu majątkiem    wspólnym  ..........................................................................................  II.  Odstępstwa od zasady samodzielności w zarządzie majątkiem  wspólnym  ..........................................................................................  § 2.  Zgoda jako narzędzie uruchamiające odpowiedzialność majątkiem  wspólnym  .....................................................................................................  I.  Zgoda obligatoryjna  .........................................................................  II.  Zgoda fakultatywna  .........................................................................  III.  Zgoda a sprzeciw małżonka  ...........................................................        § 3.  Relacja łącząca kontrahenta z małżonkiem wyrażającym zgodę        na zobowiązanie  ..........................................................................................  I.  Dług oraz odpowiedzialność  ..........................................................  II.  Koncepcja uznająca dług i odpowiedzialność jako elementy  tego samego zobowiązania  .............................................................  III.  Koncepcja zakładająca istnienie dwóch stosunków  prawnych: stosunku zobowiązaniowego oraz stosunku  odpowiedzialności majątkowej  ......................................................  1.  Konstrukcja konkretnego stosunku odpowiedzialności  majątkowej  ...................................................................................  2.  Konstrukcja generalnego stosunku odpowiedzialności  majątkowej  ...................................................................................  3.  Wnioski w świetle koncepcji małżeńskiej współzależności  ..  § 4.  Odpowiedzialność składnikami majątku wspólnego wynikająca  ex lege  ............................................................................................................  I.  Odpowiedzialność małżonka majątkiem wspólnym  za zobowiązania biznesowe .............................................................  1.  Odpowiedzialność współmałżonka za zobowiązania  zaciągnięte w ramach indywidualnej działalności  gospodarczej przedsiębiorcy ......................................................  2.  Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania zaciągnięte  przez spółkę cywilną ...................................................................  3.  Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania zaciągnięte  przez spółkę osobową  ................................................................    III 129 130 131 133 134 134 137 138 141 143 144 146 147 149 150 151 151 153 155 156 156 159 159 Spis treści 4.  Odpowiedzialność współmałżonka wspólnika lub  akcjonariusza spółki kapitałowej  .............................................  II.  Odpowiedzialność małżonka majątkiem wspólnym  za zobowiązania alimentacyjne drugiego małżonka  .................  III.  Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania o charakterze  publicznoprawnym  ..........................................................................  1.  Egzekucja grzywien orzeczonych wobec jednego  z małżonków w postępowaniu karnym i cywilnym  .............  2.  Solidarna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania  podatkowe  ....................................................................................  § 5.  Wnioski  .........................................................................................................  Rozdział V. Modyfikacje małżeńskiej współzależności majątkowej poprzez zmianę ustroju majątkowego   ...........................................................  § 1.  Modyfikacje współzależności preferowanej przez ustawodawcę  .......        I.  Współzależność a dopuszczalność umów cywilnoprawnych  pomiędzy małżonkami  ...................................................................  II.  Modyfikacje wspólności poprzez małżeńskie umowy  majątkowe  ..........................................................................................  1.  Małżeńska umowa majątkowa rozszerzająca zakres  wspólności  ...................................................................................  2.  Małżeńska umowa majątkowa ograniczająca zakres  wspólności  ...................................................................................  3.  Odpowiedzialność za zobowiązania majątkiem wspólnym  przy wspólności umownej  .........................................................  III.  Modyfikacje zarządu majątkiem wspólnym poprzez  orzeczenie sądowe  ............................................................................  § 2.  Wyłączenie ustawowego modelu małżeńskiej współzależności                  majątkowej  ...................................................................................................  I.  Współzależność w ustroju rozdzielności majątkowej  ................  II.  Współzależność majątkowa w ustroju rozdzielności  majątkowej z wyrównaniem dorobków ........................................  III.  Ustrój przymusowy ..........................................................................  I.  Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne  zaciągnięte przed zawarciem intercyzy wprowadzającej  rozdzielność  ......................................................................................  .  Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne  zaciągnięte po wprowadzeniu umownej rozdzielności  .............  I.  Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne  w przypadku wprowadzenia ustroju przymusowego  ................  § 3.   Wnioski końcowe  ........................................................................................  161 161 162 163 164 165 169 170 170 174 175 176 177 178 179 179 180 181 183 184 184 185 IX Spis treści Rozdział VI. Współzależność małżeńska w ustroju wspólności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym   ..................................  § 1.  Istota postępowania klauzulowego i egzekucyjnego  – zagadnienia ogólne  ..................................................................................  § 2.  Środki ochrony przysługujące małżonkowi dłużnika  – zagadnienia ogólne ...................................................................................  § 3.  Obrona współmałżonka dłużnika w przypadku braku wystawionej  przeciwko niemu klauzuli wykonalności  ................................................  I.  Obrona poprzez powództwo ekscydencyjne  ...............................  1.  Powództwo ekscydencyjne – zagadnienia szczególne  .........  2.  Małżonek jako osoba trzecia na gruncie art. 841 KPC  ........  II.  Skarga na czynności komornika z art. 767 KPC  .........................      § 4.  Obrona współmałżonka w przypadku wystawionej przeciw  niemu klauzuli wykonalności  ...................................................................  I.  Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności  z art. 795 KPC  ...................................................................................  II.  Obrona małżonka poprzez tzw. powództwo opozycyjne...........  1.  Zastosowanie powództwa opozycyjnego w poprzednim  stanie prawnym  ...........................................................................  2.  Zastosowanie powództwa opozycyjnego w świetle obecnie  obowiązujących uregulowań  ....................................................  III.  Obrona współmałżonka dłużnika na podstawie art. 825  pkt 3 KPC  ..........................................................................................  § 5.  Małżonek w postępowaniu zabezpieczającym  .......................................  § 6.  Wnioski końcowe  ........................................................................................  Rozdział VII. Próba syntezy   ...................................................................................  § 1.  Współzależność – walor historyczny  .......................................................  § 2.  Współzależność – walor dogmatyczno-prawny  ....................................  § 3.  Współzależność – walor praktyczno-organizacyjny w zakresie  zarządu i odpowiedzialności majątkiem wspólnym  .............................  § 4.  Elastyczność małżeńskiej współzależności  ............................................  § 5.  Współzależność jako istota prawna małżeństwa  ...................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................        X 189 190 193 194 194 195 197 197 198 199 199 199 203 205 205 207 209 210 212 214 218 219 221 223 Wykaz skrótów 1. Ustawy BGB  .......................................  Kodeks cywilny niemiecki (Bürgerliches Gestzbuch z 16.8.1896 r.;  RGBl. s. 195) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) KCKP  ..................................  Kodeks cywilny Królestwa Polskiego KN  .......................................  Kodeks Napoleona KPA  .....................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK  .....................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPKan  .................................  Kodeks Prawa Kanonicznego KR  ............................................  ustawa z 27.6.1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz.U. Nr 34, poz. 308) KKW  ...................................  ustawa z 6. 6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90,  poz. 557 ze zm.) KRO  .....................................  ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.  z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSH  .....................................  ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 1030) OFEU  ..................................  ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fundu- szy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.) OrdPodU  ............................  ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.  z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PodSpadDarU  ....................  ustawa z 27.8.1983 r. o podatku od spadków i darowizn  (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.)  PrASC  .................................  ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego  (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) PrBank  ................................  ustawa z 31.1.1989 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 1992 r.  Nr 72, poz. 359 ze zm.) PrSpółdz ..............................  ustawa z 16.9.1982 r. –Prawo spółdzielcze  (t.j. Dz.U. 1995 r.  Nr 54, poz. 288 ze zm.) XI Wykaz skrótów SpółdzMieszkU  ..................  ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r.  Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PDOFizU  ............................  ustawa z 26.8.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz- nych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) WłLokU  ..............................  ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r.  Nr 80, poz. 903 ze zm.)  2. Organy orzekające SA  ........................................  Sąd Apelacyjne SN  ........................................  Sąd Najwyższy 3. Czasopisma CPH  .....................................  Czasopismo Prawno-Historyczne GP  ........................................  Gazeta Prawna GW  ......................................  Gazeta Wyborcza MP  .......................................  Monitor Prawniczy  NP  ........................................  Nowe Prawo OSN  .....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC  ..................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej OSNCP  ................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Izby Admini- stracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA  ...............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Komisji Arbitrażowych PiP  .......................................  Państwo i Prawo PPiA  ....................................  Przegląd Prawa i Administracji Pr. Sp.  ...................................  Prawo Spółek PS  .........................................  Przegląd Sądowy PUR  .....................................  Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja RNP  .....................................  Rocznik Nauk Prawnych KUL RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp.  ................................  Rzeczpospolita  SC  .........................................  Studia Cywilistyczne SP  .........................................  Studia Prawnicze SPK PAN  .............................  Studia Prawnicze Kwartalnik PAN USKW ............................... Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń- skiego ZNUR  ..................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego XII Wykaz skrótów 4. Inne kan.  ......................................  kanon Mk  .......................................  Ewangelia według Świętego Marka m.in.  ....................................  między innymi np.  ........................................  na przykład OFE ......................................  otwarty fundusz emerytalny tj.  ..........................................  to jest t.j.  .........................................  tekst jednolity tzw.  .......................................  tak zwany/tak zwane USC  .....................................  Urząd Stanu Cywilnego XIII Bibliografia 1970 Abu-Rub H., Zabża B., Status kobiety w islamie, Wrocław 2002 Ajenkiel A., Leśnodorski B., Rostocki W., Historia ustroju Polski (1764–1939), Warszawa  Andrzejewski M., Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999 Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Poznań 2004 Andrzejewski M., Dolecki H., Lutkiewicz-Rucińska A., Olejniczak A., Sokołowski T., Sylwestrzak A., Zielonacki A., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red.  H. Doleckiego, T. Sokołowskiego, Warszawa 2010 Antonów K., Sytuacja prawna środków emerytalnych w razie śmierci uprawnionego do  Antonów K., Bartnicki M., Ustawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń spo- Bar W., Małżeństwo czasowe w prawie szariatu i ustawodawstwie państw islamskich, SP  emerytury, PiP 2001, Nr 3 łecznych, Warszawa–Kraków 2007 2007, KUL I (29) 2005  1977, Nr 6 Gdańsk 2009 Baran P., Współwłasność małżeńska a odpowiedzialność cywilna, GP 1997, Nr 41 Bardach J., Historia państwa i prawa Polski, t. I, Warszawa 1965 Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa  Bartosiewicz A., Kubacki R., Wspólność nie przez cały rok, Rzeczp. 2005, Nr 174 Bączyk M., Poręczenie między małżonkami pozostającymi we wspólnocie ustawowej, PiP  Bednarek E., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, GP 2000, Nr 109 Biernacki K., Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2009 – komentarz do zmian,  Bodnar A., Dąbrowska U., Ignaczewski J., Maciejowska J., Śledzińska-Simon A., Stempniak A.,  Rozwód i separacja, Warszawa 2011 Bodył-Szymala P., Przedstawicielstwo ustawowe z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  – mąż za żonę, żona za męża, Rzeczp. 2005, Nr 172 Bodył-Szymala P., Sytuacja wierzyciela jest lepsza po śmierci dłużnika, Rzeczp. 2006,  Bodył-Szymala P., Wojcieszak M., Ustawowy ustrój majątkowy po nowelizacji KRO z per- spektywy stosunków prawnych z udziałem banków (cz. I), PB 2005, Nr 9 Bodył-Szymala P., Wojcieszak M., Ustawowy ustrój majątkowy po nowelizacji KRO z per- spektywy stosunków prawnych z udziałem banków (cz. II), PB 2005, Nr 10 Bogucka M., Gorsza płeć – kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa  Nr 261 2005 Breyer S., Glosa do orzeczenia SN z 18.2.1969 r., OSPiKA 1960, poz. 29 X Bibliografia Breyer S., Stosowanie surogacji w prawie małżeńskim, Pal. 1974, Nr 3 Breyer S., Bross S., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy – komentarz, pod red. M. Grudziń- skiego, J. Ignatowicza, Warszawa 1966 Brzezińska A., Intercyzy – umowy małżeńskie, Warszawa 2006 Brzeziński B., Jezierski J., Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, Studia Podatkowe,  Toruń 1991 Brzostek D., Wraca Fundusz Alimentacyjny, GW z 3.5.2008 r. Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania – zarys wykładu, pod red.  W. Czachórskiego, Warszawa 2003 Cagara J., Grzywna w postępowaniu cywilnym, NP 1976, Nr 6 Ciepiela I., Zarząd majątkiem wspólnym a instytucja tajemnicy bankowej, Rej. 2000,  Ciepła H., Czech B., Domińczyk T., Kulas S., Piasecki K., Sychowicz M., Kodeks rodzinny  i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006 Ciszewski J., Obowiązek małżonków zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 KRO),  Cohen A., Talmud, Warszawa 1995 Corbett P.E., The Roman law of marriage, Aalen 1979 Czachórski W., Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym,  Nr 10 NP 1977, Nr 3 Warszawa 1952 Czajkowska A., Zmiana imion i nazwisk, Warszawa 2007 Czajkowska A., Pachniewska E., Prawo o aktach stanu cywilnego, Warszawa 2007 Czajkowska A., Pachniewska E., Prawo o aktach stanu cywilnego – komentarz, orzecznic- two, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2005 Ćwik W., Opas T., Prawo sądowe w Polsce do 1939 r., Rzeszów 1999 Demolombe C., O spadkach, t. 2, Warszawa 1900 Dębiński A., Rzymskie prawo prywatne – kompendium, Warszawa 2007 Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogól- na, Warszawa 2004 poz. 264 Dobrzański B., Glosa do wyroku SN z 17.11.1967 r., I CR 296/66, OSPiKA 1968, Nr 12,  Drozd E., Przeniesienie własności nieruchomości, Kraków–Warszawa 1974 Drozd S., Uzyskanie pełnoletniości przez zawarcie małżeństwa, NP 1969, Nr 7–8 Dyoniak A., Glosa do uchwały (7) SN z 23.3.1994 r., III CZP 182/93, MP 1994, Nr 9 Dyoniak A., Majątkowe prawo małżeńskie wybranych państw europejskich na tle prawa  polskiego, Warszawa 1992 –Poznań 1980 Dyoniak A., Odpowiedzialność majątkowa małżonków wobec osób trzecich, Warszawa– Dyoniak A., Pojęcie i ważność małżeńskiej umowy majątkowej, SP 1983, Nr 4 Dyoniak A., Przynależność do majątków małżonków udziałów w spółce z ograniczoną od- powiedzialnością, RPEiS 1991, Nr 3 Dyoniak A., Specjalny status praw majątkowych mających istotne znaczenie dla funk- cjonowania rodziny, [w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Studia i Rozpra- wy. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Z. Radwańskiego, pod red. S. Sołtysińskiego,  Poznań 1990 XI Bibliografia Dyoniak A., Ustawowy ustrój majątkowy małżeński, Wrocław 1985 Dyoniak A., Zasada ochrony rodziny a odpowiedzialność małżonków za zobowiązania,  RPEiS 1977, z. 2 Dyoniak A., Smyczyński T., Polskie prawo rodzinne wobec przemian polityczno-gospo- darczych oraz w świetle międzynarodowego ustawodawstwa dotyczącego rodziny,  [w:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce z badań Instytutu Nauk Prawnych  PAN, Warszawa 1995 Dyrgała T., Baranowski P., Rozwód, separacja, podział majątku – poradnik z wzorami pism  procesowych, Zielona Góra 2000 Dziczek R., Własność lokali – komentarz – wzory pozwów i wniosków sądowych, Warszawa  Dzięga A., Uniwersytet Katolicki – Właściwe miejsce do refleksji nad rodziną – słowo na  otwarcie konferencji, [w:] Prawo rodzinne w Polsce i Europie, Lublin 2005 Eichler A., Udzielenie poręczenia przez jednego z małżonków, GP 1998, Nr 31 Ejankowska E., Peculium filiae familias w okresie późnej republiki rzymskiej i pryncypa- tu, CPH 2005, z. 2 Ejankowska E., Położenie prawne filiae familias i jej udział w obrocie prawno-gospodar- czym państwa rzymskiego w okresie późnej republiki i pryncypatu, Łódź 2003 Ejankowska E., Położenie prawne filiae familias i jej udział w obrocie prawno-gospodar- czym państwa rzymskiego w okresie późnej republiki i pryncypatu (zarys problema- tyki), ZP WPiA UKSW, Nr 6.1, Warszawa 2006 Ereciński T., Gudowski J., Jędrzejewska M., Kodeks postępowania cywilnego – komentarz,  część pierwsza – postępowanie rozpoznawcze, t. 3, Warszawa 2007 Fiema J., O zaskarżeniu czynności dłużnika zdziałanych ze szkodą wierzycieli, Lwów  Frąckowiak J., [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks  spółek handlowych – komentarz, Warszawa 2008 Furtak E., Dla kogo renta rodzinna, GW z 2010 r., Nr 180 Gajda J., Dobra wiara osoby trzeciej i jej ochrona w przepisach kodeksu rodzinnego i opie- kuńczego o małżeńskich stosunkach majątkowych, PiP 1992, z. 2,  Gajda W., Ignatowicz J., Pietrzykowski J., Pietrzykowski K., Winiarz J., Kodeks rodzinny  i opiekuńczy – komentarz, Warszawa 2003 Gawlik Z., Glosa do wyroku SN z 17.5.1985 r., III CRN 119/85, OSPiKA, Nr 9–10 Gilewicz R., Podział majątku wspólnego, Rzeczp. 1999, Nr 22 Gilewicz R., Rozliczenia majątkowe małżonków, GP 1999, Nr 70 Gilewicz R., Wspólnota majątkowa zasada i wyjątki, Rzeczp. 1998, Nr 182 Gintowt E., Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legisakcyjnego, Warszawa  Gloger Z., Encyklopedia Staropolska, t. III i I, Warszawa 1978 Gniewek E., Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Kraków  2006 1937 2005 2001 Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2006 Gniewek E., Problem udziału we współwłasności (wspólności) łącznej, [w:] O źródłach  i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa prof. Alfreda Kleina,  Kraków 2000 XII Bibliografia Goettel M., Glosa do wyroku SN z 17.5.1985 r., III CRN 119/85, OSPiKA 1988, Nr 5 Goettel M., Majątek odrębny małżonków de lege ferenda, PiP 1988, z. 7 Goettel M., Majątek odrębny małżonków, Szczytno 1986 Goettel M., Umowy w prawie rodzinnym – zarys koncepcji, [w:] Europeizacja prawa pry- watnego, t. I, Warszawa 2008 Gołębiowski K., Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym na  podstawie art. 40 KRO, PPiA 2006, Nr 300 Gołębiowski K., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012 Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2008 Góra M., Chłoń-Domińczak A., Przyszli emeryci straciliby na emeryturach małżeńskich,  http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/92528,przyszli_emeryci_straciliby_na_emery- turach_malzenskich.html (29.11.2008 r.) Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz-Mordel K., Prawo bankowe, Warszawa 2000. Góralski W., Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006 Góralski W., Studia nad małżeństwem i rodziną, Warszawa 2007 Górecki B., Ekonomika gospodarstwa domowego. Zarys problemów, Warszawa 1979 Górecki J., Podział składek gromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym po śmierci  jego członka, PiP 2001, Nr 1 Grajdura W., Zgoda zgodzie nierówna, Rzeczp. 2004, Nr 30 Gredka I., Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania jednego z małżon- ków, Rodzina i Prawo 2007, Nr 2 Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006 Grzybowski S., [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. I, Warszawa 1980 Grzybowski S., O rzekomej konwalidacji nieważnej czynności prawnej, RPEiS 1974, z. 3 Grzybowski S., Prawo rodzinne – zarys wykładu, Warszawa 1980 Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1972 Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1985 Hartwich F., Związki partnerskie: aspekty prawne, Warszawa 2011 Herbet A., Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania handlowych spółek osobowych  Historia państwa i prawa Polski, t. II: od połowy X w. do 1975 r., pod red. Z. Kaczmarczyka, – zagadnienia wybrane, Rej. 2003, Nr 6 B. Leśnodorskiego, Warszawa 1971 Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Warszawa 1971 Holewińska-Łapińska E., Ochrona interesów małżonka dłużnika w postępowaniu o nada- nie klauzuli wykonalności przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, PS  1999, Nr 5 Holzer M., Eckhardt K., Wstęp do prawoznawstwa, Przemyśl 2002 Ignaczewski J., Chroniąc jedną rodzinę, ugodzono w interesy drugiej, Rzeczp. 2004,  Ignaczewski J., Dom na gruncie małżonka, GP 2000, Nr 4 Ignaczewski J., Małżeńskie prawo majątkowe – komentarz, Warszawa 2008 Ignaczewski J., Małżeńskie ustroje majątkowe art. 31–54 kro – komentarz, Warszawa 2006  Ignaczewski J., Małżonek decyduje, płaci rodzina, Rzeczp. 2005, Nr 24 Ignaczewski J., Ograniczenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym małżonków, GP  Nr 280 2001, Nr 61 XIII Bibliografia Ignaczewski J., Projekt zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym – małżeńskie stosun- ki majątkowe, GP 2000, Nr 117 Ignaczewski J., Przesunięcia majątkowe między małżonkami, GP 2000, Nr 76 Ignaczewski J., Jereka R., Relacje majątkowe między małżonkami, Gdańsk 2005 Ignaczewski J., Karcz M., Maciejko W., Romańska M., Alimenty, Warszawa 2009 Ignatowicz J., Doniosłe zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, NP 1976, Nr 4 Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2005 Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2003 Insadowski H., Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo, Lublin 1935 Ivanova E., Wnuczkowi zapiszemy auto, córce dom, gazetaprawna.pl Jara Z., Problemy nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, MP 2004, Nr 13 Jarocki M., Podatkowe aspekty rozliczeń pomiędzy małżonkami, Przegl. Pod. 2004,  Jaworska-Stankiewicz R., Małżeństwo w prawie rzymskim – przemiany strukturalne,  Szczecin 2004 (niepublikowana praca doktorska) Jaworski W.L., Prawo cywilne na ziemiach polskich, t. 1, Prawo małżeńskie osobowe i ma- jątkowe, Warszawa 1919 Jędrasik-Janowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa  Jędrejek G., Czynności prawne dokonane przez małżonków-wspólników spółek osobowych  z pokrzywdzeniem ich wierzycieli osobistych, Pr. Sp. 2000, Nr 4 Jędrejek G., Egzekucja przez zarząd przymusowy przedsiębiorstw rodzinnych, Warszawa  Nr 11 2009 2006 Jędrejek G., Intercyzy, pojęcie, treść, dochodzenie roszczeń, Warszawa 2010 Jędrejek G., Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, MP 2008, Nr 18 Jędrejek G., Postulaty de lege ferenda dotyczące składu majątków małżonków w ustroju  Jędrejek G., Problem dopuszczalności powstania spółki cywilnej między małżonkami, SP  Jędrejek G., Spółka cicha, Warszawa 2008 Jędrejek G., Spółki cywilne z udziałem małżonków a sytuacja prawna ich wierzycieli oso- ustawowym, PS, 2004, Nr 5 1998, z. 3 (137) bistych, RNP 1998, t. III z. 3 Jędrejek G., Uwagi do projektu o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy, SP 2002,  Jędrejek G., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012 Jędrejek G., Pogonowski P., Działalność gospodarcza małżonków, Warszawa 2002 Jędruch S., Majątkowa sytuacja małżonków, Warszawa 1988 Jodłowski J. w recenzji pracy Wengerka E., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach  cywilnych, PiP 1971, z. 10 Jończyk J., Prawo Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 2006 Kalinowski M., Podmiotowość prawna podatnika, Toruń 1999 Kaser M., Das romische Privatrecht, I, Munchen 1971 Katechizm Kościoła Katolickiego, Warszawa 1994 Katner W.J., Umowne nabycie własności ruchomości w prawie polskim, Warszawa 1992 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: