Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00316 006867 18478755 na godz. na dobę w sumie
Marketing internetowy w wyszukiwarkach - książka
Marketing internetowy w wyszukiwarkach - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0254-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Posłuchaj spotu reklamowego (plik mp3)

Początkowo internet był wyłącznie medium informacyjnym. Wzrost popularności handlu elektronicznego i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw korzystających z sieci sprawił, że dzisiaj pełni jeszcze jedną, niezwykle ważną funkcję -- doskonałego, taniego i niemal wszechobecnego narzędzia marketingowego. Aby firmowa strona WWW została zauważona, trzeba ją odpowiednio przygotować i wypromować. Co zrobić, aby wśród setek adresów zwracanych przez wyszukiwarki, nasza strona znalazła się możliwie najwyżej? Jakie zastosować techniki, aby przechytrzyć mechanizmy indeksujące?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zawiera książka 'Marketing internetowy w wyszukiwarkach'. Czytając ją, poznasz fakty i mity związane z pozycjonowaniem witryn WWW i korzystaniem z płatnych form promocji. Nauczysz się planować kampanię reklamową, dobierać słowa kluczowe, stosować narzędzia oferowane przez wyszukiwarki i oceniać rezultaty swoich działań. Dowiesz się, jak działają wyszukiwarki i w jaki sposób klasyfikują treści. I wreszcie najważniejsze -- nauczysz się modyfikować kod źródłowy strony WWW tak, aby mechanizm indeksujący jej nie przeoczył.

Zacznij postrzegać reklamę internetową jako inwestycję.

Zapraszamy do wymiany pomysłów i poglądów o sprawnym marketingu internetowym na forum autora pod adresem forum.sprawnymarketing.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marketing internetowy w wyszukiwarkach Autor: Tomasz Frontczak ISBN: 83-246-0254-2 Format: B5, stron: 344 Pocz¹tkowo internet by³ wy³¹cznie medium informacyjnym. Wzrost popularnoœci handlu elektronicznego i dynamiczny rozwój przedsiêbiorstw korzystaj¹cych z sieci sprawi³, ¿e dzisiaj pe³ni jeszcze jedn¹, niezwykle wa¿n¹ funkcjê — doskona³ego, taniego i niemal wszechobecnego narzêdzia marketingowego. Aby firmowa strona WWW zosta³a zauwa¿ona, trzeba j¹ odpowiednio przygotowaæ i wypromowaæ. Co zrobiæ, aby wœród setek adresów zwracanych przez wyszukiwarki, nasza strona znalaz³a siê mo¿liwie najwy¿ej? Jakie zastosowaæ techniki, aby przechytrzyæ mechanizmy indeksuj¹ce? Odpowiedzi na te i wiele innych pytañ zawiera ksi¹¿ka „Marketing internetowy w wyszukiwarkach”. Czytaj¹c j¹, poznasz fakty i mity zwi¹zane z pozycjonowaniem witryn WWW i korzystaniem z p³atnych form promocji. Nauczysz siê planowaæ kampaniê reklamow¹, dobieraæ s³owa kluczowe, stosowaæ narzêdzia oferowane przez wyszukiwarki i oceniaæ rezultaty swoich dzia³añ. Dowiesz siê, jak dzia³aj¹ wyszukiwarki i w jaki sposób klasyfikuj¹ treœci. I wreszcie najwa¿niejsze — nauczysz siê modyfikowaæ kod Ÿród³owy strony WWW tak, aby mechanizm indeksuj¹cy jej nie przeoczy³. (cid:129) Formy reklamy w wyszukiwarkach (cid:129) Korzystanie z us³ug firm zewnêtrznych (cid:129) Inne formy reklamy internetowej (cid:129) Wybór s³ów kluczowych i ocena ich konkurencyjnoœci (cid:129) Reklama p³atna w Google AdWords (cid:129) Dostosowywanie kodu Ÿród³owego i treœci strony do wymagañ mechanizmów indeksuj¹cych (cid:129) Analiza kampanii internetowej Zacznij postrzegaæ reklamê internetow¹ jako inwestycjê Spis treści O autorze ....................................................................................... 13 Wprowadzenie ................................................................................ 15 Część I Co musisz wiedzieć, nawet jeśli nie będziesz tego robił? ..31 Rozdział 1. Formy reklamy w wyszukiwarkach ................................................... 33 Czym są wyniki naturalne (organiczne) w wyszukiwarkach? ........................................ 33 W skrócie o tym, jak wyszukiwarka ocenia jakość strony ............................................. 34 Wyniki płatne w wyszukiwarkach — linki i boksy sponsorowane ............................... 36 Reklama kontekstowa — czym jest i co ma wspólnego z wyszukiwarkami? ................ 40 Jak wyszukiwarka zarabia na siebie i co to jest paid inclusion? ..................................... 42 Więcej powierzchni reklamowej, więcej reklamodawców, więcej możliwości ............. 45 Kompleksowe ujęcie procesu marketingu w wyszukiwarkach ....................................... 48 Rozdział 2. Szybki start — jestem leniwy i chcę umieścić reklamę w ciągu 10 minut ........................................................................... 51 Reklama w Google — uruchomienie kampanii w 10 krokach obsługi systemu Google AdWords ............. 51 Uruchomione… i co dalej? ............................................................................................. 57 Rozdział 3. Wyszukiwarki a użytkownik ............................................................. 59 Co widzi użytkownik? .................................................................................................... 59 Użytkownik uważa siebie za specjalistę i znawcę .......................................................... 64 Jak szuka użytkownik? ................................................................................................... 66 „Lejek” sprzedaży — wyszukiwarki w poszczególnych etapach sprzedaży .................. 67 Anonimowe zbieranie informacji ................................................................................... 68 Wyszukiwarki na świecie ............................................................................................... 69 Wyszukiwarki w Polsce ................................................................................................. 71 Potencjał marketingowy wyszukiwarek w Polsce .................................................... 71 Procentowe udziały w polskim rynku poszczególnych wyszukiwarek .................... 72 Rozdział 4. Zlecić na zewnątrz, czyli outsourcing procesu promocji w wyszukiwarkach ..................... 75 Za co płacimy, czyli gdzie powstają koszty marketingu w wyszukiwarkach ................. 75 Firma zewnętrzna — jak wybrać? .................................................................................. 77 Jak nie dać się oszukać? ................................................................................................. 78 Przecież wszystko zrobimy sami… ................................................................................ 79 6 Marketing internetowy w wyszukiwarkach Rozdział 5. Nie tylko wyszukiwarki ................................................................... 81 Październik 1994 — początek ........................................................................................ 81 Metody kierowania reklamy internetowej ...................................................................... 82 Run-on-site (ROS) ................................................................................................... 82 Run-on-category (ROC) ........................................................................................... 83 Search engine marketing i contextual advertising .................................................... 83 Location-based advertising ...................................................................................... 84 Behavioral advertising ............................................................................................. 84 Formy reklamy w Internecie .......................................................................................... 85 Gdzie się zgłosić? ..................................................................................................... 86 Bibliografia do części I .................................................................... 89 Część II Dobry plan to połowa sukcesu .......................................95 Rozdział 6. Zanim zaczniesz, określ cele ........................................................... 97 Cele i ich hierarchia ........................................................................................................ 97 Mierzenie celów — mikro- i makroakcje ....................................................................... 98 Stwórz plan, rozpoznając swoje ograniczenia ................................................................ 99 Segmentacja rynku i pozycjonowanie produktu w marketingu internetowym w wyszukiwarkach ..................................................................................................... 100 Badania słów kluczowych — uwagi wstępne ............................................................... 102 Modele biznesu a cele i plan kampanii ......................................................................... 102 Business-to-Business .............................................................................................. 102 Business-to-Consumer ........................................................................................... 103 Niezależni specjaliści ............................................................................................. 103 Case study — ProPartner.pl ......................................................................................... 104 1. Główne cele kompanii reklamowej w wyszukiwarkach ..................................... 104 2. Pożądane akcje i mikroakcje użytkowników obrazujące realizację założonych celów ............................................................................................... 105 3. Badanie słów kluczowych .................................................................................. 105 4. Utworzenie kampanii w systemie Google AdWords .......................................... 106 5. Plan działań po fazie wstępnej ........................................................................... 106 Rozdział 7. Badanie słów kluczowych — keyword research .............................. 107 Dlaczego badanie słów kluczowych jest takie istotne? ................................................ 108 Długość fraz wpisanych przez użytkownika ................................................................ 109 Niezliczona liczba kombinacji ..................................................................................... 110 Metody doboru słów kluczowych — narzędzie internetowe ........................................ 111 Podglądanie konkurencji ........................................................................................ 111 Podpowiedzi w systemie Google AdWords — Keyword Suggestion Tool ........... 112 Ranking serwisu Boksy.Onet.pl ............................................................................. 116 Wp.pl i Interia.pl — zestawienie najpopularniejszych zapytań .............................. 118 Narzędzie Overture — Search Term Suggestion Tool ........................................... 120 Inne serwisy ........................................................................................................... 121 Statystyki konkurencji mówią dużo ....................................................................... 122 Nie tylko Internet, czyli metody offline ....................................................................... 124 Spytaj otoczenia ..................................................................................................... 124 Myślenie twórcze, myślenie lateralne .................................................................... 125 Burza mózgów i synektyka .................................................................................... 125 Otaczający nas świat — wiadomości i telewizor ................................................... 127 Celowe błędy w słowach kluczowych — ortografia i literówki ............................. 127 Słowniki ................................................................................................................. 128 Spis treści 7 Poszukiwanie nisz — przykład wyborów prezydenckich ............................................. 129 Testuj, zarówno zanim się zdecydujesz, jak i gdy już to zrobisz .................................. 133 Badanie słów kluczowych a nazwa domeny ................................................................. 133 Rozdział 8. Zaawansowana ocena konkurencyjności słów kluczowych ............. 137 Do czego służy WordTracker? ..................................................................................... 137 Korzystanie z serwisu WordTracker.com ..................................................................... 138 Wskaźniki w serwisie WordTracker.com ..................................................................... 140 Keyword Effectiveness Index ................................................................................ 141 Czym jest PageRank i jak go sprawdzić? ............................................................... 143 Użycie parametru PageRank we wskaźniku KEI ................................................... 143 Użycie wskaźnika KEI w polskich warunkach ...................................................... 144 Bibliografia do części II ................................................................. 145 Część III Dla praktyków — reklama w płatnych wynikach ...........147 Rozdział 9. Dlaczego reklama płatna w wyszukiwarkach stała się tak popularna? ............................................................... 149 Jak się to wszystko zaczęło? ......................................................................................... 149 Google nie powstało w garażu ............................................................................... 150 Overture — pionier płatnej reklamy ...................................................................... 151 Źródła popularności Google ................................................................................... 152 Modele opłat za reklamę .............................................................................................. 153 Pay per click ........................................................................................................... 154 FF — Flat Fee ........................................................................................................ 156 CPM — cost per thousand ..................................................................................... 156 Pay per call ............................................................................................................. 157 Pay per performance .............................................................................................. 157 Kilka zalet i główna wada ............................................................................................ 158 Uniezależnienie się od „czkawek” i zmian algorytmu ........................................... 158 Pełna kontrola nad reklamą .................................................................................... 159 …i jeszcze więcej kontroli — kierowanie lokalne ................................................. 159 Wyjście z reklamą poza wyszukiwarki .................................................................. 159 Click fraud — podstawowa wada .......................................................................... 160 „Klikacze” — dlaczego zagrażają wyszukiwarkom? ................................................... 160 Oszukiwanie systemów reklamy kontekstowej ...................................................... 161 Linki sponsorowane w wyszukiwarkach i nieuczciwa konkurencja ...................... 162 Jak uniknąć posądzenia o bycie „klikaczem”? ....................................................... 163 Rozdział 10. Google AdWords — podstawy ....................................................... 165 Struktura konta w AdWords ......................................................................................... 166 Gdzie moja reklama będzie się ukazywać? .................................................................. 168 Preferencje syndykacji ........................................................................................... 169 Ustalanie budżetu ................................................................................................... 170 Kierowanie reklamy („na słowa” i „na stronę”) ..................................................... 170 Różnorodność reklamy kontekstowej ..................................................................... 171 Dopasowanie słów kluczowych .................................................................................... 172 Tworzenie nowych grup, ustalanie ceny i podstawowe pomiary .................................. 173 Ustalanie ceny ........................................................................................................ 174 Podstawowe mierniki ............................................................................................. 176 Słowa i pismo to podstawa ........................................................................................... 178 Reguły, do których musisz się stosować ................................................................ 178 Reklama w „Rzeczpospolitej” w 3 minuty? ................................................................. 180 Materiały edukacyjne przygotowane przez Google ...................................................... 182 8 Marketing internetowy w wyszukiwarkach Rozdział 11. Google AdWords — zaawansowane techniki ................................... 185 Przejrzystość przede wszystkim — tekst linków sponsorowanych .............................. 185 Informacja o wartości lub poparcie trzeciej strony ................................................. 186 Żądanie wykonania akcji ........................................................................................ 187 Słowa, które zniechęcają do klikania ..................................................................... 187 Tworzenie kilku reklam ......................................................................................... 187 Warto przeczytać .................................................................................................... 189 Czy warto zwiększać CTR? .......................................................................................... 189 Narzędzia Google AdWords ......................................................................................... 191 Zaawansowana metoda kontroli kosztów kliknięć ....................................................... 192 Google Advertising Professional .................................................................................. 192 Panel Moje centrum klienta .................................................................................... 194 Jak uzyskać status Qualified Google Advertising Professional? ............................ 194 Rozdział 12. Polskie systemy reklamy płatnej w wyszukiwarkach ...................... 197 Trochę historii .............................................................................................................. 197 RekS.pl ................................................................................................................... 198 Onet przechodzi na pay per click ........................................................................... 200 Linki sponsorowane opłacane za tysiąc wyświetleń ..................................................... 200 System OnetBoksy ....................................................................................................... 203 Tworzenie boksu i wybór haseł .............................................................................. 205 Stany haseł ............................................................................................................. 206 Geolokalizacja boksów .......................................................................................... 208 Boksy w Wirtualnej Polsce i NetSprint ........................................................................ 208 Boksy.Interia.pl ............................................................................................................ 210 Bibliografia do części III ................................................................ 213 Część IV Dla praktyków — pozycjonowanie stron .......................215 Rozdział 13. Pozycjonowanie, czyli linki i budowanie treści ................................ 217 Jak działa algorytm wyszukiwarki? .............................................................................. 217 Niezbędne uproszczenia ......................................................................................... 217 Dynamiczna analiza linków — ocena miarodajności ............................................. 218 Czy ilość wejść się liczy? ....................................................................................... 219 Jak uzyskać wysokie pozycje w naturalnych wynikach? .............................................. 219 Akcja „kretyn” — jak to jest możliwe? .................................................................. 221 Konkurencyjny serwis utrzymuje wysokie pozycje w Google bez linków ............ 222 Jak dodać stronę do wyszukiwarki? ............................................................................. 223 Spam — czym jest i czy warto? ................................................................................... 225 SEO — kodeks etyczny IAB .................................................................................. 225 Klasyfikacja (taksonomia) spamu w wyszukiwarkach ........................................... 228 Czy warto ryzykować? ........................................................................................... 234 Rozdział 14. Tworzenie stron przyjaznych wyszukiwarkom .................................. 237 Struktura dokumentu, czyli optymalizacja kodu strony ................................................ 237 Tytuł strony ............................................................................................................ 238 Meta Tags .............................................................................................................. 238 Znaczniki h1, h2… hx oraz paragrafy .................................................................... 239 Anchor text ............................................................................................................. 239 Nazwy plików ........................................................................................................ 240 Opis alternatywny alt ............................................................................................. 240 Spis treści 9 Flash a wyszukiwarki ................................................................................................... 240 Loading — Please be patient… .................................................................................... 242 Czy strony wykonane we Flashu można wypozycjonować? .................................. 242 Efekt wow! ............................................................................................................. 243 Struktura serwisu .......................................................................................................... 244 Schematy organizacyjne a schemat witryny ........................................................... 245 Systemy nawigacyjne przyjazne użytkownikom i wyszukiwarkom ....................... 246 Dajmy użytkownikowi trochę wolności ....................................................................... 249 Rozdział 15. Koniec spaghetti — oddzielenie struktury od prezentacji ................ 251 Czym są standardy sieciowe i kto je wprowadza? ........................................................ 251 Trzy komponenty stron internetowych ................................................................... 252 Nie lubimy spaghetti! ............................................................................................. 253 Pożegnanie się z tabelami? ..................................................................................... 254 Przejściowy i restrykcyjny XHTML ...................................................................... 256 A co na to wyszukiwarki? Też nie lubią spaghetti! ...................................................... 256 Rozdział 16. Zwiększaj popularność poprzez zwiększanie ilości linków ............... 259 Link linkowi nierówny ................................................................................................. 259 Dodanie stron do katalogów ................................................................................... 259 Jak kupować linki? ................................................................................................. 264 Próba klasyfikacji wartości linków ........................................................................ 268 Nigdy nie zapominaj o podstawowych instrumentach marketingu .............................. 269 Twoja domena to wszystko, co masz ........................................................................... 270 Przejmowanie domen internetowych ............................................................................ 272 Case study — www.budapeszt.com.pl ......................................................................... 273 Bibliografia do części IV ................................................................ 277 Część V Raporty i liczby — mierzenie efektywności, weryfikacja i rozliczenia ...............................................279 Rozdział 17. Jak zmierzyć sukces? ................................................................... 281 CTR na początek .......................................................................................................... 281 Sukces w pozycjonowaniu w wynikach organicznych ................................................. 282 Upragniona konwersja .................................................................................................. 283 Konwersja a operacja, koszt konwersji .................................................................. 284 Jak mierzyć niemierzalne konwersje? .................................................................... 284 Obliczanie wskaźnika Return on Investment (ROI) ..................................................... 285 Nie tylko ROI — analiza marginalna ........................................................................... 286 Narzędzia analityczne ................................................................................................... 287 Pliki cookie ............................................................................................................ 287 Polski rynek — brak rodzimych produktów analitycznych .................................... 288 Napisać samemu? ................................................................................................... 289 Ważna uwaga — śledzenie po adresie docelowym ................................................ 290 Narzędzia statystyczne ........................................................................................... 291 Rozdział 18. Praktyka: współczynnik konwersji w Google AdWords i podstawy Google Analytics ......................................................... 295 Śledzenie konwersji w Google AdWords ..................................................................... 295 Google Analytics — kombajn analityczny za darmo ................................................... 298 Podstawy korzystania z Google Analytics ............................................................. 300 Definicja konwersji ................................................................................................ 303 Integracja Google Analytics z Google AdWords ................................................... 304 10 Marketing internetowy w wyszukiwarkach Rozdział 19. Raporty i matryca rozliczeniowa SEO ............................................. 307 Raporty Google ............................................................................................................ 307 Zaawansowana praktyka — propozycja matrycy rozliczeń do wyceny kosztów optymalizacji .............................................................................................................. 309 Korzystanie z matrycy rozliczeń ............................................................................ 309 Zalety matrycy i wiarygodność danych .................................................................. 311 Bibliografia do części V ................................................................. 313 Rozdział 20. Zamiast zakończenia — marketing przez wyszukanie ..................... 315 Internauta: „Nie chcę być już tylko odbiorcą, ale aktywnym nadawcą” ....................... 315 Informacja w życiu człowieka ................................................................................ 316 Jak Internet mnie zmienił? ..................................................................................... 316 Internet — masowy, zindywidualizowany, interaktywny ...................................... 317 Internet a reklama ................................................................................................... 318 Google: „Wykorzystaliśmy okazję… modelowo” ........................................................ 318 Metody kierowania reklamy — warunek efektywności przekazu reklamowego ... 319 Modele opłat — odpowiedź na potrzeby świata biznesu ....................................... 320 Zajmowanie kolejnych rynków .............................................................................. 320 Spory tłumek siedzących z boku: „Przysnęło się nam” ................................................ 320 Google i chyba jeszcze ktoś: „Jeszcze Cię zaskoczymy!” ............................................ 322 Kilka zaskakujących projektów jednocześnie ........................................................ 322 Telewizja i urządzenia mobilne .............................................................................. 324 Ktoś z tłumu: „Ale czym jest »marketing przez wyszukanie«?” .................................. 324 Jednoosobowy podmiot gospodarczy: „A co to wszystko oznacza dla mnie?” ............ 325 Skorowidz ..................................................................................... 327 Rozdział 7. Badanie słów kluczowych — keyword research Zarówno dla organicznej, jak i płatnej reklamy w wyszukiwarkach wspólna i równie zna- cząca jest faza zbadania języka zapytań i logiki używanej przez potencjalnych odbiorców. Obserwując polski rynek, można zauważyć, że często zapomina się o tym, jak ważny jest etap badań nad słowami kluczowymi (ang. keyword research) w procesie promocji serwisu. Wynika to między innymi stąd, że marketingiem w wyszukiwarkach nie zajmują się odpowiednio wyszkoleni w tej dziedzinie specjaliści, a często informatycy i projektanci stron, którzy nie prowadzą odpowiednich badań. Internet pełen jest przy- padków stron optymalizowanych dla słów i fraz kluczowych, których nikt nie używa. Istnieje wiele słów kluczowych i fraz, które są bardzo konkurencyjne. Uzyskanie dla nich wysokiej pozycji może być poza zasięgiem właścicieli serwisów z małym bu- dżetem przeznaczonym na promocję. To samo dotyczy reklamy płatnej, dla której po- zycje mogą wiązać się z dużym kosztem za kliknięcie (koszt CPC). W takim wypad- ku w procesie optymalizacji czy reklamy w wynikach płatnych należałoby się raczej koncentrować na poszukiwaniu innych słów lub fraz, zawężonych tematycznie i/lub regionalnie, precyzyjniej opisujących oferowane produkty i usługi. Właściwe podejście do zadania keyword research to „jakość ponad ilością”. Sa- ma ilość wybranych słów nie jest najistotniejsza i nie powinna być podstawą oce- ny wykonania zadania. Najważniejszy jest potencjał słów kluczowych do przyciąga- nia nowych klientów, ich zgodność (skorelowanie) z treścią serwisu (ang. relevance) oraz akceptowalny poziom konkurencji, jakiemu jesteś w stanie sprostać. Atrakcyjność słów kluczowych jest szczególnie wysoka, gdy są one popularne lub mogą przyciągnąć klientów gotowych do wykonania pożądanej akcji i jednocześnie charakteryzują się niskim poziomem konkurencyjności (stosunkowo niewiele firm po- zycjonuje swoje serwisy lub kupuje reklamę płatną dla danego słowa). Inaczej rzecz ujmując — duże znaczenie ma szukanie niszowych słów, które mimo swego potencjału nie zostały jeszcze w pełni odkryte przez konkurencyjne firmy. Takich słów jest nie- stety coraz mniej. 108 Część II ♦ Dobry plan to połowa sukcesu Aby sprostać zadaniu doboru słów kluczowych, należy znać metody temu służące i umiejętnie z nich skorzystać. O tym właśnie jest ten rozdział. Dlaczego badanie słów kluczowych jest takie istotne? Problemem doboru słów kluczowych zająłem się szerzej w 2003 roku, pisząc pracę magisterską. Efektem pracy była metoda oceny serwisów samorządowych pod kątem dostępności do informacji. Szczególną uwagę zwracałem na widoczność w wyszuki- warkach. Przy badaniu kilku serwisów okazało się, że samorządy próbują przyciągnąć zagranicznych inwestorów przez przedstawienie swojej oferty inwestycyjnej w ob- cych językach, najczęściej angielskim. Polskie samorządy nie ustrzegły się jednak błędu polegającego na przetłumaczeniu fraz polskich na język angielski na zasadzie tzw. kalki językowej. Można było (i często nadal można!) taki błąd zaobserwować w kilku serwisach, gdzie fraza „oferty inwestycyjne” została przetłumaczona jako „investments offers” i takie tłumaczenie konsekwentnie było używane w angielskojęzycznej wersji serwisu. Dla takiej frazy serwisy również były promowane w wyszukiwarkach mię- dzynarodowych. Korzystając z odpowiednich narzędzi, należało ustalić, że powinna być użyta fraza „investment opportunities” zamiast niepoprawnej „investments offers”. Już na wstępnym etapie pracy, czyli przy doborze słów kluczowych (którego etapu pewnie nie było), został popełniony błąd przekreślający celowość promocji w wyszu- kiwarkach. Nieuczciwe firmy z branży marketingu internetowego często reklamują swoje usłu- gi, gwarantując pozycję w pierwszej dziesiątce wyników przy niskich opłatach. Ta- kie firmy opierają swoje działanie na optymalizacji dla słów, które nie są konkuren- cyjne, za pomocą których użytkownicy wyszukiwarek nie szukają produktów i usług lub które nie odpowiadają profilowi Twoich klientów. Nawet jeżeli to nie Ty zajmu- jesz się bezpośrednio marketingiem internetowym, warto znać podstawy keyword research, aby nie dać się nabrać. Metody przeszukiwania zasobów sieci wciąż się zmieniają. Pozornie najlepszym po- dejściem jest chęć zdobycia dobrej pozycji dla jak najszerszego znaczeniowo słowa kluczowego. Warto rozważyć następujący przykład fikcyjnej firmy oferującej nieru- chomości na sprzedaż w konkretnym mieście. Zakładając, że na skutek optymalizacji pod kątem wyszukiwarek lub płatnej reklamy serwis znajduje się na wysokich pozy- cjach dla słów „dom”, „domy” i „nieruchomości”, na pewno przełoży się to na znacz- ne zwiększenie wizyt w serwisie firmy. Ale jak często osoby, które szukają, używając słowa „nieruchomości”, są zainteresowane ofertą w konkretnym mieście? Szanse są małe, bardziej prawdopodobne jest, że użytkownicy szukają ogólnych informacji do- tyczących rynku, a tym akurat nie zajmuje się przykładowa firma. A słowo „domy”? Na myśl przychodzą raczej projekty domów, materiały budowlane, wyposażenie wnętrz itp. Osoby, które wejdą na przykładową stronę z ofertami nieruchomości, mogą czuć się rozczarowane jej zawartością. Tego typu wizyty nie przyniosą żadnych wymier- nych efektów (zainteresowania ofertami sprzedaży nieruchomości czy chęć umiesz- Rozdział 7. ♦ Badanie słów kluczowych — keyword research 109 czenia własnej oferty). Jeżeli wizyty pochodzą z płatnej reklamy, zwiększają się jedy- nie koszty promocji, co nie przekłada się w żaden sposób na zwiększenie przychodu. Zdecydowanie lepiej promować się dla frazy dwuwyrazowej, np. „nieruchomości po- znań”, jeżeli firma działa na rynku poznańskim. A może iść o krok dalej i zawęzić jeszcze bardziej, np. do nazwy dzielnicy czy przedmieść danego miasta. Co powiesz na taką frazę: „pośrednictwo nieruchomości wielkopolskie poznań miasto”? Zbyt dłu- ga? Nikt dla niej nie będzie szukał? W chwili pisania tych słów statystyki serwisu Bok- sy Onet podawały (na podstawie danych z 7 dni), że dziennie średnio 41 osób szukało tej frazy. Jak to więc jest z tą długością fraz? Długość fraz wpisanych przez użytkownika Coraz częściej użytkownicy rezygnują z użycia pojedynczych słów na rzecz bardziej skomplikowanych fraz. Z przeprowadzonych przez firmę iProspect badań wynika, że coraz bardziej skomplikowane frazy są wpisywane do wyszukiwarek przez użytkow- ników Internetu. W tabeli 7.1 zaprezentowany został procentowy udział fraz o okre- ślonej długości w poszczególnych latach. Tabela 7.1. Udział fraz o określonej długości wpisywanych do wyszukiwarek Rok Jeden wyraz Dwuwyrazowe frazy Trójwyrazowe frazy Czterowyrazowe frazy Pięciowyrazowe frazy 2002 2003 2004 Źródło: Natural SEO Keyword Length Study, iProspect 2004. 37 48 49 51 43 39 10 7 9 1 1 3 1 1 0 Badania były przeprowadzone w ciągu trzech lat. Firma iProspect analizowała dane statystyczne pochodzące z serwisów klientów firmy (analiza wejść na serwisy z natu- ralnych wyników wyszukiwarek, 39 serwisów w 2002 roku i 44 w 2004). Widać wy- raźną tendencję, że użycie jednowyrazowych fraz maleje na korzyść dwuwyrazowych. Ponieważ badanie iProspect przeprowadzone było na małej próbie, warto dla pełniej- szego obrazu przywołać jeszcze jedne sondaże. Z danych przedstawionych przez fir- mę OneStat.com (tabela 7.2) można wysunąć jeszcze śmielszy wniosek, że użytkow- nicy Internetu wpisują do wyszukiwarek coraz bardziej skomplikowane frazy. Badanie OneStat.com zostało przeprowadzone w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2004 roku. Firma OneStat.com oferuje narzędzia do analizy online ruchu w serwisach. Dane zebrane zostały podczas analizy 2 milionów wizyt w serwisach obsługiwanych przez OneStat.com. Są to dane globalne, OneStat.com jest firmą europejską i monito- ruje serwisy na całym świecie. Wyniki można interpretować dwojako. Z jednej strony 110 Część II ♦ Dobry plan to połowa sukcesu Tabela 7.2. Udział fraz o określonej długości wpisywanych do wyszukiwarek Fraza Dwuwyrazowe frazy Trójwyrazowe frazy Jeden wyraz Czterowyrazowe frazy Pięciowyrazowe frazy Sześciowyrazowe frazy Siedmiowyrazowe frazy Źródło: OneStat.com, 2004. Udział procentowy 32,58 25,61 19,02 12,83 5,64 2,32 0,98 najpopularniejsze są zapytania dwuwyrazowe (32,5 ), dużą popularnością cieszą się także trójwyrazowe. Jednak ciągle ponad połowa wszelkich zapytań (51 ) to krótkie frazy 1 – 2 wyrazowe. Niezliczona liczba kombinacji W polskich warunkach dobór odpowiednich słów kluczowych nie jest sprawą łatwą. Liczba mnoga i pojedyncza rzeczowników, ich odmiana, koniugacja czasowników, to wszystko tworzy niezliczoną liczbę kombinacji. Do tego sprawę komplikują polskie litery, często zdarza się, że użytkownicy nie używają ich przy wyszukiwaniu. Załóżmy, że chcemy wypromować stronę z ofertą zabudowy stoisk targowych. Jaką frazę wybrać? Istnieje wiele możliwości: „zabudowa stoisk targowych”, „zabudowa stoiska targowego”, „stoiska targowe”, „stoisko targowe”, „projektowanie stoisk”, „pro- jektowanie stoiska”, „budowa stoisk”, „stoiska” czy „stoisko” (kombinacje można by jeszcze mnożyć). Pamiętaj, że dla fraz „stoiska zabudowa” i „zabudowa stoiska” wyszukiwarka zwraca różniące się wyniki. Poza tym, użytkownik może użyć różnych wariantów zapytań, np.: zabudowa stoisk — wyszukiwarka zwróci wszystkie strony, które zawierają słowa „zabudowa” i „stoisk”; zabudowa stoisk — zostaną pokazane te strony, gdzie słowa „zabudowa” i „stoisk” występują obok siebie w podanej kolejności; zabudowa stoisk -agencja -reklamowa — wyniki nie będą zawierały tych stron, na których występują słowa „agencja” i „reklamowa”. Możesz skorzystać z narzędzi internetowych, które pomogą Ci dobrać słowa. Istnieje kilka, wśród których najistotniejsze to Google AdWords — Keyword Suggestion Tool. Wyniki uzyskane za pomocą narzędzi internetowych należy później weryfikować przez badania przeprowadzane na postronnych osobach. Proces wyboru słów kluczo- wych może przebiegać w drugą stronę (zaczynasz od „metod offline”) albo wykorzy- stywane metody mogą się przeplatać. Rozdział 7. ♦ Badanie słów kluczowych — keyword research 111 Metody doboru słów kluczowych — narzędzie internetowe Trudno pokazać uniwersalną metodę wyboru słów kluczowych. Jest to umiejętność wykrywania nowych faktów i związków między nimi z wykorzystaniem hipotez, które trzeba weryfikować, a w miarę potrzeb stawiać nowe. Oznacza to, że metody doboru słów kluczowych to metody heurystyczne. Nie da się więc opisać tego doboru za pomocą jednoznacznego algorytmu. Zacznijmy od zbierania faktów poprzez podglądanie konkurencji. Później zaprezen- tuję narzędzia dostępne w sieci. Staraj się połączyć i zweryfikować dane zdobyte przez Internet z wynikiem badań i obserwacji przeprowadzonych poza siecią, którym będzie poświęcony kolejny podrozdział. Podglądanie konkurencji Warto przypatrzyć się już istniejącym stronom o danej tematyce i sprawdzić, jakie sło- wa znajdują się w znacznikach meta name= Keywords , meta name= Description oraz title w kodzie html witryny. Można tego dokonać poprzez podejrzenie kodu strony z wykorzystaniem funkcji Widok/Źródło w wyszukiwarce Internet Explorer. Przykład zaprezentowany na rysunku 7.1 pokazuje dużą ilość słów kluczowych wyty- powanych przez projektanta strony. Co prawda umieszczenie ich w ten sposób i w ta- kiej ilości ma znikome znaczenie dla pozycji w rankingach analizowanej strony, ale dla nas, poszukujących słów kluczowych, może mieć inspirującą wartość. Rysunek 7.1. Podgląd źródła html stron konkurencji Umieszczenie przez autora strony słowa kluczowego w jej tytule (znaczniku title ) najczęściej przekłada się na to, że dany serwis oferuje produkty lub usługi powiązane z tym wyrazem. Jak znaleźć serwisy, które używają interesującego nas słowa kluczo- wego? Korzystając z odpowiednio skonstruowanych zapytań w Google, które umożli- wią nam szukanie haseł tylko w tytułach stron: 112 Część II ♦ Dobry plan to połowa sukcesu (cid:141) allintitle: zabudowa stoisk — wyszuka wszystkie te strony, w których tytule fraza „zabudowa stoisk” występuje dokładnie w takiej formie. (cid:141) allintitle: zabudowa OR stoisk — wyszuka wszystkie te strony, w których tytule występuje słowo „zabudowa” lub „stoiska”. (cid:141) allintitle: zabudowa stoisk — wyszuka wszystkie te strony, w których tytule w dowolnej kolejności występują słowa „zabudowa” i „stoiska”. Poprzez bazę kilkunastu stron, sprawdzanie dla różnych wariantów słów kluczowych i podglądanie kodu html możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Podpowiedzi w systemie Google AdWords — Keyword Suggestion Tool Google wraz ze swoim systemem reklamy płatnej Google AdWords oferuje narzędzie służące do sugerowania słów kluczowych. Jest to najważniejsze narzędzie i powinie- neś się z nim zapoznać w pierwszej kolejności. Można z niego skorzystać za darmo (wystarczy mieć konto w systemie AdWords — jego założenie nic nie kosztuje i nie musi ono być aktywne). Po wejściu na stronę https://adwords.google.com i zalogowa- niu się wybierz Narzędzia/Narzędzie zarządzania słowami kluczowymi. W nowym oknie ukaże się panel Google AdWords: Keyword Tool z polem służącym do wprowa- dzenia słów (rysunek 7.2). Rysunek 7.2. Google AdWords — Narzędzie zarządzania słowami kluczowymi Wystarczy, że w tym polu wpiszesz jedno słowo związane z tematyką strony interneto- wej, a narzędzie Google po naciśnięciu przycisku Więcej słów kluczowych pokaże bardziej specyficzne słowa kluczowe (More specific keywords) i dodatkowe słowa kluczowe (Additional keywords to consider). Przed tym warto jednak rozwinąć opcje językowe, klikając link Edytuj przy Results are tailored to. Na ekranie ukaże się wtedy Rozdział 7. ♦ Badanie słów kluczowych — keyword research 113 lista języków i krajów (rysunek 7.3). Dzięki temu możesz zawęzić poszukiwania dla danego języka lub danych pochodzących z wybranego kraju. Wybranie waluty potrzeb- ne jest dla wstępnej wyceny kosztu promocji słów kluczowych, co zostanie dokład- niej omówione w III części tej książki. Rysunek 7.3. Wybór języka i kraju, dla którego będą zawężone propozycje słów kluczowych Załóżmy, że szukasz słów kluczowych dla serwisu internetowego przeznaczonego dla anglo- i niemieckojęzycznych turystów zainteresowanych informacjami o Gdańsku. W polu tekstowym wpisz więc słowo gdansk (obcokrajowcy nie używają polskich li- ter), wybierz język angielski i wszystkie kraje (All Countries and Territories). Google wyświetli wiele bardziej specyficznych fraz, z których możesz wybrać te, które naj- bardziej odpowiadają profilowi Twojego serwisu. Jeżeli oferujesz serwis rezerwacji hoteli, wybierz te bezpośrednio związane są z tą tematyką, a zrezygnuj z tych, które mało wspólnego mają z branżą, w jakiej działasz. Poniżej bardziej specyficznych fraz zaprezentowane są propozycje dodatkowych słów kluczowych. Być może niektóre z nich będą dla Ciebie również pomocne (pośrednio powiązane z tematyką Gdańska). Powtórz procedurę dla języka niemieckiego (wybierz język niemiecki i kraj Niemcy). Zamiast pojedynczego słowa gdansk wpisz także niemieckojęzyczną nazwę Gdańska oraz inne miasta Trójmiasta: gdansk, danzig, sopot, gdynia. Narzędzie Google umożliwia segregację słów na podstawie Natężenia Poszukiwań. Z menu rozwijanego Show columns wybierz Keyword popularity. Na ekranie ukaże się lista słów z dwiema dodatkowymi kolumnami — Konkurencyjność Reklamodawcy i Natężenie Poszukiwań. Klikając Natężenie Poszukiwań, uszeregujesz listę według popularności poszczególnych słów (rysunek 7.4). W badaniu słów kluczowych uży- waj różnych kombinacji wyrazów wpisanych na początku dla różnych krajów. Staraj się wyciągnąć wnioski o sposobach poszukiwania przez użytkowników Internetu z każ- dego wyniku. Darmowe narzędzie Google wystarczy nam, aby ocenić, że wybór słów „domy” i „dom” nie jest najlepszy dla firmy oferującej nieruchomości (przykład z początku rozdziału). We frazach powiązanych tematycznie dominują zapytania o projekty, domy maklerskie, dom wczasowy, domy ekologiczne i zagadnienia związane z architekturą. Dla poszu- kiwań słowa „dom” koniecznie należy zawęzić kraj do Polski, gdyż w języku angiel- skim „dom” jest skrótem od „Document Object Model”. Część II ♦ Dobry plan to połowa sukcesu 114 Rysunek 7.4. Uszeregowanie słów kluczowych według popularności (Natężenia Poszukiwań) Podobnie szybko znajdziemy rozwiązanie problemu przetłumaczenia frazy „oferty inwestycyjne”. Wystarczy wpisać dla języka angielskiego słowo investments i prze- analizować zwrócone propozycje słów kluczowych. Wśród nich w ogóle nie występuje fraza „investments offers”, a wśród najbardziej popularnych można znaleźć „invest- ment opportunities” czy „investment opportunity”. W celach ćwiczeniowych przeanalizujmy jeszcze jeden przykład. Załóżmy, że masz do wypromowania serwis prezentujący ofertę edukacyjną dla osób zainteresowanych dwuletnimi kursami pedagogicznymi, po których zdobywa się pełne prawa wykony- wania zawodu nauczyciela. Na początek proponuję Ci wpisanie różnych form słowa „pedagogika”: pedagogiczny, pedagogiczne, pedagogika, nauczycielski. Rozdział 7. ♦ Badanie słów kluczowych — keyword research 115 Dla pełniejszego obrazu dodaj także słowo „nauczycielski”. Narzędzie Google zwróci wiele słów kluczowych, z których już na wstępie można wybrać najbardziej odpowied- nie. Oto część przykładowej listy wraz ze wstępną oceną (stylem pogrubienie zazna- czyłem słowa najbardziej odpowiadające profilowi wraz z komentarzem): pedagogika — słowo do rozważenia, być może jednak zbyt ogólne; pedagogika studia — czy osobę zainteresowaną studiami, będzie także interesował dwuletni kurs? W zależności od tego, jaka jest Twoja odpowiedź na to pytanie, wybierz tę frazę lub nie; studia pedagogiczne — uwagi jw.; pedagogika specjalna; pedagogika pracy; pedagogika ogólna; pedagogika resocjalizacyjna; szkolne i pedagogiczne; pedagogiczne; wydawnictwo szkolne i pedagogiczne; nadzór pedagogiczny; pedagogika społeczna; pedagogika opiekuńczo; kursy pedagogiczne — fraza jednoznacznie związana z ofertą; wydawnictwa szkolne i pedagogiczne; kurs pedagogiczny — fraza jednoznacznie związana z ofertą; głos nauczycielski; grono pedagogiczne; podyplomowe pedagogika — podyplomowe, czyli nie studia, a więc kurs pedagogiczny — to jest dobra fraza; szkoły pedagogiczne — do rozważenia; pedagogika wczesnoszkolna; psychologiczno pedagogiczne; wydawnictwo pedagogiczne; staż nauczycielski; uprawnienia pedagogiczne — do rozważenia; księgarnie pedagogiczne; 116 Część II ♦ Dobry plan to połowa sukcesu studia podyplomowe pedagogika — podyplomowe, czyli nie studia, a więc kurs pedagogiczny — to jest dobra fraza; pedagogika lecznicza; pedagogika rewalidacyjna; wydział pedagogiczny; studium pedagogiczne — fraza jednoznacznie związana z ofertą; podyplomowe pedagogiczne — fraza jednoznacznie związana z ofertą; uczelnie pedagogiczne — do rozważenia. Analizując dalsze pozycje, zwróć uwagę na to, że występują na nich wielowyrazowe frazy zawierające także nazwy miast, jak np.: kurs pedagogiczny kraków; kurs pedagogiczny w warszawie; kurs pedagogiczny poznań. Na początku warto rozważyć promocję właśnie dla tego typu fraz. Co prawda takie za- pytania występują rzadko, ale identyfikują dokładnie potrzebę poszukującego (zawę- żając ją do miasta). Promocja dla tego typu fraz wymaga minimalnych nakładów fi- nansowych (włączając obie formy reklamy w wyszukiwarkach — naturalną i płatną). Serwis Google umożliwia, jak to już zostało pokazane, uszeregowanie słów kluczo- wych według natężenia zapytań. Nie są podawane jednak żadne konkretne wartości, a jedynie ta na syntetycznej skali. Jeżeli interesują Cię konkretne ilości zapytań dla słów kluczowych, pomocny może Ci być ranking najpopularniejszych słów Onetu (dla polskich fraz) oraz serwis oferowany przez Overture (frazy angielskie). Ranking serwisu Boksy.Onet.pl Ranking Onetu (http://boksy.onet.pl/ranking.html, rysunek 7.5) to funkcjonalne narzę- dzie. Dla języka polskiego jest jedynym, które podaje konkretną ilość zapytań. Ranking ma jednak swoje wady. Dwie główne to umieszczenie w rankingu tylko najpopular- niejszych słów i jego spora sezonowość. Baza wyszukiwań wykonanych przez użytkowników wyszukiwarki Onetu, która jest podstawą rankingu, aktualizowana jest codziennie. Pokazywana ilość zapytań dla da- nego słowa kluczowego to średnia z ostatnich 7 dni. Aby słowo zostało uwzględnione w rankingu, użytkownicy muszą pytać o nie w ostatnim tygodniu co najmniej 100 ra- zy, czyli średnio 14 razy dziennie. Ze względu na takie założenia, ranking ulega sezo- nowości. Jeżeli więc chcemy sprawdzić popularność słów kluczowych związanych z Dniem Kobiet, jedyna możliwość to przeprowadzenie badania w okresie bliskim 8 marca. Rozdział 7. ♦ Badanie słów kluczowych — keyword research 117 Rysunek 7.5. Ranking najpopularniejszych słów w Onet.pl Korzystanie z rankingu jest banalne. Wystarczy wpisać słowo kluczowe lub jego fragment w pole Szukaj i wcisnąć przycisk OK. Należy pamiętać, że ranking nie uwzględnia polskich liter. Ilość wyświetleń dla gdańsk to suma zapytań dokonanych przez użytkowników, którzy wpisali zarówno gdańsk, jak i gdansk. Poniekąd to jest również wada, gdyż nie pozwala zweryfikować częstotliwości używania polskich liter w zapytaniach kierowanych przez polskich użytkowników. Przy weryfikacji ilości zapytań należy wziąć pod uwagę aktualny udział wyszukiwarki Onetu na rynku. Ranking Onetu jest o tyle interesujący, że baza danych budowana jest bezpośrednio na podstawie aktywności użytkowników najpopularniejszego portalu w Polsce. Jeżeli autorzy serwisu rozbudowaliby bazę o możliwość poszukiwań w większym obszarze czasowym, ranking stałby się bardziej użyteczny. Oprócz rankingu na swojej stronie głównej Onet prezentuje 20 najpopularniejszych tematów w wyszukiwarce (rysunek 7.6 — Hit 20 — najpopularniejsze tematy w Wy- szukiwarce). Nie są to konkretne słowa kluczowe, ale bloki tematyczne. Zestawienie prezentuje aktualne zainteresowania użytkowników portalu. Jeżeli chcesz promować swój serwis dla najpopularniejszych w danym okresie tematów, zaglądaj tutaj. Chcesz być na bieżąco i orientować się, co w danym okresie jest modne/cool/trendy/jazzy/ niemodne/minione/przebrzmiałe/passé (niepotrzebne skreślić), to także radzę tutaj za- glądać. Wszystkim tym, którzy potrafią żyć poza głównym obiegiem popkultury i za- dać w towarzystwie pytanie (budząc tym ogólne zdziwienie) w stylu „Kto to jest Mandaryna?” (dzień po koncercie w Sopocie), polecam również zestawienie najpo- pularniejszych zapytań Wirtualnej Polski i Interii. 118 Rysunek 7.6. Onet — najpopularniejsze tematy w wyszukiwarce Część II ♦ Dobry plan to połowa sukcesu Wp.pl i Interia.pl — zestawienie najpopularniejszych zapytań Portal Wirtualna Polska udostępnia pod adresem http://szukaj.wp.pl/najpop.html ze- stawienia najpopularniejszych wyrażeń wpisywanych do wyszukiwarki (rysunek 7.7). Ranking podzielony jest na kilka kategorii, np.: wydarzenia, muzyka, literatura, pro- gramy komputerowe, nazwy własne, uczelnie itp. Dla każdej z kategorii wyświetla- nych jest 10 najpopularniejszych słów kluczowych. Dużą zaletą jest możliwość podej- rzenia danych historycznych w poszczególnych tygodniach, najstarsze dane pochodzą z okresu 17.11. – 23.11.2003. Do każdego tygodnia dodany jest komentarz wyników. Strona jest ciekawą podstawą dla badań socjologicznych nad zainteresowaniami Pola- ków w poszczególnych okresach. Dla osób zajmujących się marketingiem interne- towym serwis może być podpowiedzią o najbardziej popularnych słowach (top 10 w poszczególnych kategoriach). Serwis nie jest jednak pomocny w rozwiązaniu pro- blemów z zakresu słów niszowych. Jako ciekawostkę można potraktować stronę http://szukaj.wp.pl/zapytania.html, gdzie prezentuje się 10 ostatnich zapytań w serwisie Wirtualnej Polski (rysunek 7.8). W póź- nych godzinach nocnych, kiedy mało osób korzysta z wyszukiwarki, odświeżając co chwilę tę stronę, można wychwycić poszczególne osoby, które zmieniają swoje zapyta- nia dla tematycznie powiązanych haseł. Najpopularniejsze tematy z wyszukiwarki są również prezentowane na stronie głównej przez Interię (rysunek 7.9), choć w bardzo oszczędnej formie. Rozdział 7. ♦ Badanie słów kluczowych — keyword research 119 Rysunek 7.7. Wirtualna Polska — najpopularniejsze zapytania w danym tygodniu z podziałem na kategorie Rysunek 7.8. Wirtualna Polska — ostatnie zapytania 120 Rysunek 7.9. Interia — najpopularniejsze tematy z wyszukiwarki Część II ♦ Dobry plan to połowa sukcesu Narzędzie Overture — Search Term Suggestion Tool Overture (kiedyś samodzielna firma, teraz integralna część koncernu Yahoo) to do- stawca reklamy płatnej. Dostarczając reklamę płatną, monitoruje wpisywane do tych serwisów słowa. Dzięki temu dostępne jest bezpłatne narzędzie sugerujące wybór słów kluczowych: Overture — Search Term Suggestion Tool. Dostępne jest pod adresem http://inventory.overture.com/d/searchinventory/suggestion/. Jego obsługa jest banalna, wpisujemy po prostu słowo o jak najszerszym zasięgu i otrzymujemy powiązane z nim frazy wielowyrazowe. Co najważniejsze, segregowane są one według ilości przeszukiwań w ostatnim miesiącu, a ta liczba jest podana (rysu- nek 7.10). Na co koniecznie należy zwrócić uwagę przy porównywaniu wyników z innymi systemami, to fakt dokonywania przez Overture grupowania w swoich ran- kingach. Przykładowo następujące frazy: budapest hotels, budapest hotel, hotel bu- dapest, hotels budapest trafiają do jednego worka: budapest hotel. W przypadku Google Keyword Suggestion Tool tak nie jest, co może być dość mylące. Do niektórych propozycji należy podejść bardzo krytycznie. Dla słowa budapest pro- ponowane sugestie (rankingowane w pierwszej piątce), to np. fraza accommodation asterope budapest pension, dla której — jestem przekonany — nie ma tylu zapytań. Błędna propozycja może wynikać z usterek algorytmu zbierającego dane lub z tego, że niektóre frazy są często wpisywane i sprawdzane przez firmy zajmujące się rekla- mą w wyszukiwarkach. Dotyczy to jednak popularnych słów kluczowych, a nie tak popularnej skomplikowanej frazy. Być może obecność tego typu fraz to wynik dzia- łalności nieuczciwych firm, o których pisałem w rozdziale 4. Nabicie sztucznych za- pytań to „dowód” potwierdzający słuszność wyboru takiej, a nie innej frazy w celach reklamowych. Rozdział 7. ♦ Badanie słów kluczowych — keyword research 121 Rysunek 7.10. Overture — Search Term Suggestion Tool Znając wady serwisu, warto jednak z niego korzystać, gdyż jest to jedno z niewielu zadowalających wiarygodnych źródeł danych (czyli pochodzących z dużej próby), które podaje konkretne ilości zapytań dla danego słowa. Dane nie są jednak w żaden sposób reprezentatywne dla polskich słów — serwisy, gdzie wyświetlana jest reklama serwo- wana przez Overture, nie są w Polsce popularne. Inne serwisy Warto również zapoznać się z serwisem KwMap.com (rysunek 7.11). Jest to narzędzie dość kontrowersyjne, na stronie nie jest podane, jaka firma jest właścicielem. Poza tym KwMap prowadził kontrowersyjną kampanię polegającą na wysyłaniu spamu zachę- cającego do wymiany linków z ich serwisem (stąd pewnie brak danych autorów). Nie jest wyjaśnione, jak działa serwis, ale zauważyć można, że nie są to badania przeszu- kiwań słów kluczowych wpisywanych przez użytkowników do wyszukiwarek. Serwis wygląda bardziej jak klastrowa wyszukiwarka skatalogowanych stron, których Kw- Map ma najwyraźniej tysiące. Po wpisaniu interesującego nas słowa lub frazy ukazuje się graficzna wizualizacja fraz powiązanych. Na jednej osi zaprezentowane są słowa różne, ale powiązane z poszukiwanym, na drugiej — frazy zawierające szukane przez nas słowo. Do interpretacji wyników należy podchodzić z dużą ostrożnością, traktując je raczej jako źródło inspiracji. Przy poszukiwaniu inspiracji w przypadku słów klu- czowych pomocny może być również serwis http://gorank.com/seotools/ontology/ (ry- sunek 7.12) sugerujący pokrewne wyrazy (ang. related words). Jako ciekawostkę można również potraktować narzędzie Google Sets (http://labs.google. com/sets/ — rysunek 7.13). Zostało ono zaprojektowane do tego, aby z kilku pozycji należących do jednej kategorii (podanych przez użytkownika) zbudować cały zestaw. Jeśli wpiszemy np. kilka nazw starych komputerów, Google Sets zwróci nam posze- rzoną listę, zawierającą kilkanaście elementów. 122 Rysunek 7.11. KwMap.com Część II ♦ Dobry plan to połowa sukcesu Rysunek 7.12. Narzędzie goRank sugerujące pokrewne słowa kluczowe Statystyki konkurencji mówią dużo Często zdarza się, że na serwerze, gdzie umieszczona jest strona konkurencji, istnieje publiczny dostęp do statystyk danego serwisu domyślnie ustawiony przez dostawcę usług internetowych. Może to być np. katalog www.nazwa-serwisu.pl/stats/. Warto wy- próbować różne kombinacje — dostęp do statystyk konkurencyjnego serwisu to jedno z najlepszych źródeł informacji i nie ma w tym nic nielegalnego, skoro właściciel zo- stawił je publicznie dostępne. Zadanie możemy sobie jeszcze bardziej ułatwić, jeżeli znamy programy do darmowej analizy logów serwera i użyjemy… wyszukiwarki Goo- gle, o czym za chwilę. Rozdział 7. ♦ Badanie słów kluczowych — keyword research 123 Rysunek 7.13. Google Sets To także przestroga dla Ciebie. Jeżeli uważasz, że w statystykach znajdują się in- formacje, które mogłyby być wykorzystane przez konkurencję, zabezpiecz dostęp do nich hasłem (skontaktuj się w tym celu ze swoim dostawcą usług internetowych). Najczęściej każdy dostawca hostingu dodaje w pakiecie darmowy system statystyk, które budowane są na podstawie logów serwera. Na rynku istnieje kilka systemów, dokładniej są one opisane w V części tej książki. Tutaj zajmiemy się tylko sposobami podglądu słów kluczowych konkurencji dla jednego z nich. Jednym z popularnych systemów darmowych statystyk jest Webalizer (http://www. mrunix.net/webalizer/). Generuje on m.in. listę najczęściej wyszukiwanych ciągów zna- ków (rysunek 7.14). Tworząc odpowiednie zapytanie, możemy wyszukać wszystkie do- stępne statystyki, jeśli tylko wiemy, jak one (a w zasadzie ich interesująca nas część dotycząca słów kluczowych) wyglądają i że większość dostępnych publicznie (czytaj: niezabezpieczonych hasłem) stron indeksowanych jest przez Google. Dla poniższych zapytań Google zwraca tysiące wyników: search string webalizer — zapytanie dla statystyk zainstalowanych w wersji angielskiej; wyszukiwany ciąg znaków webalizer — dla wersji polskiej. Zapytanie można wzbogacić o interesujące nas słowa kluczowe, np.: wyszukiwany ciąg znaków webalizer studium pedagogiczne Przy odrobinie szczęścia natrafimy na statystyki kilku serwisów, na które użytkowni- cy wchodzą, wpisując w wyszukiwarce frazę studium pedagogiczne. Frazy towarzyszą- ce zapytaniu mogą być potencjalnie interesujące dla badań nad słowami kluczowymi. Część II ♦ Dobry plan to połowa sukcesu 124 Rysunek 7.14. Najpopularniejsze słowa kluczowe wygenerowane przez system darmowych statystyk Webalizer (przykład zaczerpnięty z serwisu www. budapeszt.com.pl) Gdy Twoja strona jest już wypromowana dla jakiejś frazy w naturalnych wynikach wyszukiwarki, dobrze jest, jeśli kontrolujesz swoje statystyki, gdyż zawarte tam in- formacje mogą się przydać do poprawienia optymalizacji serwisu. W jaki sposób? Wyszukiwarka Onetu zwraca strony, które niekoniecznie zawierają wpisane przez użytkownika słowo, a jedynie wypozycjonowane są dla innej jego odmiany. Np. ser- wis optymalizowany jest dla frazy zabudowa stoisk targowych, a w wynikach wyszu- kiwania ukazuje się również dla zapytania zabudowa stoiska targowego. To samo dotyczy pisowni z polskimi literami i bez nich, np. wyniki zwrócone dla słowa wykła- dziny są takie same jak dla wykladziny. Jeżeli w statystykach widzisz, że jest sporo wejść z Onetu dla frazy (czy odmiany frazy) niebranej pod uwagę, warto zoptymali- zować stronę tak, aby uwzględnić te słowa, a tym samym zwiększyć widoczność w wy- szukiwarce Google (która nie uwzględnia odmian fleksyjnych i słowa z polskimi lite- rami i bez nich są dla niej zupełnie inne). Nie tylko Internet, czyli metody offline Same narzędzia internetowe to za mało, aby postawić się w sytuacji swojego klienta i wyszukać słowa, których prawdopodobnie będzie używał. Należy oderwać się od komputera i Internetu, spytać postronne osoby i brać pod uwagę dane napływające do nas tradycyjnymi kanałami komunikacyjnymi. Duże znaczenie mają też tzw. metody twórczego myślenia. Spytaj otoczenia Do wyboru właściwej frazy możemy użyć metody empirycznej, robiąc badanie wśród otaczających nas osób. Najłatwiej zapytać osoby, które nas otaczają: rodzinę, przyja- ciół, znajomych czy współpracowników. Należy weryfikować i porównywać odpowiedzi, Rozdział 7. ♦ Badanie słów kluczowych — keyword research 125 następnie wybrać interesujące słowa. Głównym problemem jest zebranie odpowied- niej ilości osób, aby badanie było wiarygodne. Najlepiej będzie, jeśli pytane osoby będą reprezentowały różny poziom wiedzy o Internecie i umiejętności poruszania się po nim. Grupa badanych powinna być zróżnicowana i składać się z osób o różnych zainteresowaniach. Osiągnięcie pra- widłowych wyników wymaga takiego przedstawienia problemu, aby nie sugerować odpowiedzi. Paradoksalnie sytuacja jest najtrudniejsza, gdy próbujemy znaleźć słowa kluczowe dla oczywistych produktów czy usług. Pytanie: „Co wpisalibyście do wyszukiwarki, gdy- byście szukali noclegu w Pradze?” sugeruje odpowiedź. Psychologowie twierdzą, że w takich wypadkach lepiej pokazać ilustrację pytania (np. poprzez zdjęcie, rysunek). Wtedy można zadać pytanie w stylu: „Gdybyście chcieli robić to, co widać na ilustra- cji, co wpisalibyście w oknie wyszukiwarki?”. Trochę trudno na zdjęciu pokazać „nocleg w Pradze”, być może seria zdjęć lub krótki film byłby bardziej adekwatny. Dla innych produktów lub usług zwykła ilustracja najczęściej wystarczy. Myślenie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Marketing internetowy w wyszukiwarkach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: