Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00068 003472 18802026 na godz. na dobę w sumie
Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej - książka
Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej - książka
Autor: , Liczba stron: 120
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2484-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Patent na innowację!

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wynalazki od zawsze napędzały rozwój ludzkości. Wciąż szukamy nowych rozwiązań, uruchamiamy procesy innowacyjne, przeprowadzamy badania, przedstawiamy niespotykane dotąd projekty, wzory i znaki. Tworzymy produkty, które czynią życie łatwiejszym i przyjemniejszym oraz są odpowiedzią na nasze potrzeby. Jednak tak jak potrzeba jest matką wynalazku, tak ochrona patentowa powinna być jego logicznym następstwem.

Bez względu na to, czy pracujesz w laboratorium badawczym, projektujesz logo firmy, czy opracowujesz urządzenie umożliwiające podróże w czasie, zawsze powinieneś zadbać o bezpieczeństwo tego, co stworzyłeś. Chroń swoją własność przemysłową. Strzeż praw do marki. Pilnuj, by nikt niepowołany nie przywłaszczył sobie Twojego wynalazku.

System własności przemysłowej:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE:   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Autor: Anna Grzywińska, Szymon Okoń ISBN: 978-83-246-2484-3 Format: A5, stron: 120 Patent na innowację! • Wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe • Skuteczna ochrona własnoœci przemysłowej • Efektywne zarządzanie i wycena • Aspekty międzynarodowe i europejskie • Praktyczne przykłady Wszelkie prawa zastrzeżone Wynalazki od zawsze napędzały rozwój ludzkoœci. Wciąż szukamy nowych rozwiązań, uruchamiamy procesy innowacyjne, przeprowadzamy badania, przedstawiamy niespotykane dotąd projekty, wzory i znaki. Tworzymy produkty, które czynią życie łatwiejszym i przyjemniejszym oraz są odpowiedzią na nasze potrzeby. Jednak tak jak potrzeba jest matką wynalazku, tak ochrona patentowa powinna być jego logicznym następstwem. Bez względu na to, czy pracujesz w laboratorium badawczym, projektujesz logo firmy, czy opracowujesz urządzenie umożliwiające podróże w czasie, zawsze powinieneœ zadbać o bezpieczeństwo tego, co stworzyłeœ. Chroń swoją własnoœć przemysłową. Strzeż praw do marki. Pilnuj, by nikt niepowołany nie przywłaszczył sobie Twojego wynalazku. System własnoœci przemysłowej: • Własnoœć przemysłowa i jej źródła. • Znaczenie prawa własnoœci przemysłowej w każdym przedsiębiorstwie. • Przedmioty prawa własnoœci przemysłowej — ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy znaków towarowych. • Powstanie patentu, uzyskanie prawa ochronnego i prawa z rejestracji. • Analiza zagadnień wyceny własnoœci przemysłowej oraz najistotniejsze sprawy związane z efektywnym zarządzaniem tą wyceną. • Kwestia prawa własnoœci przemysłowej poza granicami kraju. Spis treści Wstęp 1 Prawo własności przemysłowej w ogólności Pojęcie Źródła prawa Urząd Patentowy RP Rola rzecznika patentowego Jak zostać rzecznikiem patentowym w Polsce? W jakiej formie może być wykonywany zawód rzecznika patentowego? 2 Znaczenie prawa własności przemysłowej w przedsiębiorstwie 3 Przedmioty prawa własności przemysłowej Wynalazek Wzór użytkowy Wzór przemysłowy (tzw. design) Topografia układu scalonego Projekt racjonalizatorski Znak towarowy (tzw. marka) Oznaczenie geograficzne Know-how 7 9 10 11 12 15 15 16 19 25 27 31 32 33 33 34 35 35 4 Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej 4 Powstanie patentu, prawa ochronnego na przedmiot własności przemysłowej oraz prawa z rejestracji przedmiotu prawa własności przemysłowej Procedura przyznawania ochrony patentowej Procedura przyznawania prawa ochronnego na wzór użytkowy Procedura przyznawania prawa 39 40 44 z rejestracji wzoru przemysłowego 46 Procedura przyznawania prawa ochronnego na znak towarowy 48 Procedura przyznawania prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego 5 Korzystanie z przedmiotu prawa własności przemysłowej Korzystanie z wynalazku, na który uzyskano patent Korzystanie ze wzoru użytkowego, na który przyznano prawo ochronne Korzystanie ze wzoru przemysłowego, na który przyznano prawo z rejestracji Używanie znaku towarowego, na który przyznano prawo ochronne Używanie oznaczenia geograficznego, na które przyznano prawo z rejestracji 6 Ochrona przedmiotów własności przemysłowej Zasięg ochrony Aspekt terytorialny Aspekt czasowy Cywilnoprawna ochrona przedmiotów własności przemysłowej Karnoprawna ochrona przedmiotów własności przemysłowej 7 Wycena własności przemysłowej Wycena znaku towarowego Wartość ekonomiczna Wartość księgowa Wartość rynkowa 52 55 56 59 60 62 63 67 68 68 68 69 71 73 75 76 77 78 Spis treści Wartość odtworzeniowa Wartość godziwa Wartość likwidacyjna Metody dochodowe Metody kosztowe Metody porównawcze Wycena know-how Metody dochodowe Metody kosztowe Metody rynkowe 8 Efektywne zarządzanie własnością przemysłową 9 Prawo własności przemysłowej poza granicami kraju Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) Przykłady międzynarodowej ochrony praw własności przemysłowej Patent udzielony w trybie PCT Prawo ochronne na znak towarowy — system madrycki Przykłady europejskiej ochrony praw własności przemysłowej Patent europejski Wspólnotowy znak towarowy Wspólnotowy wzór przemysłowy Podsumowanie Dodatek Przykład umowy sprzedaży patentu Przykład umowy licencyjnej Bibliografia Strony internetowe 5 78 78 79 80 84 84 85 86 87 87 89 99 100 101 102 103 103 104 105 105 107 109 109 114 117 119 5 Korzystanie z przedmiotu prawa własności przemysłowej W tym rozdziale dowiesz się: (cid:132) (cid:132) Jakie są uprawnienia osoby, której przyznano patent, prawo ochronne lub prawo z rejestracji? Jaki jest charakter patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji? (cid:132) Co to jest licencja i jakie są rodzaje licencji? (cid:132) Kiedy można unieważnić patent, prawo ochronne i prawo z rejestracji? (cid:132) Kiedy wygasa patent, prawo ochronne i prawo z rejestracji? 56 Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej O soba, która uzyskała patent, prawo ochronne bądź prawo z reje- stracji na dany przedmiot, jest uprawniona do korzystania z przy- znanego prawa. Sposób oraz granice korzystania przedstawione zo- staną poniżej, w odniesieniu do każdego przedmiotu z osobna. Korzystanie z wynalazku, na który uzyskano patent Wraz z uzyskaniem patentu osoba uprawniona może zakazać innej osobie korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawo- dowy (m.in. wytwarzania, używania, oferowania produktu będącego przedmiotem wynalazku, stosowania sposobu będącego przedmio- tem wynalazku). Prawo to ograniczone jest ramami czasowymi i roz- ciąga się zasadniczo na całe terytorium RP. Możliwe jest jednak uzyskanie ochrony również poza granicami kraju. Osoba, której przysługuje uprawnienie z patentu, może wska- zać, że jej wynalazek korzysta z ochrony. Nastąpi to np. poprzez sto- sowne oznaczenie na towarach. Niektóre sposoby korzystania z wynalazku przez osoby trzecie nie naruszają jednak patentu. Są to m.in.: (cid:132) korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Polski czasowo, a także przedmiotów, które znajdują sie na tym obszarze w komunikacji tranzytowej; (cid:132) korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia stanowi zagrożenia ważnych interesów państwa lub usunięcia tego stanu; (cid:132) stosowanie wynalazku dla celów badawczych i doświadczalnych; (cid:132) wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej; Korzystanie z przedmiotu prawa własności przemysłowej 57 (cid:132) korzystanie z wynalazku w celu wykonania czynności wymaganych do uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów. Możliwe jest zawarcie umowy licencyjnej, na której podstawie licencjobiorca uzyskuje zgodę uprawnionego licencjodawcy na ko- rzystanie z wynalazku w zamian za wynagrodzenie. Istnieje możli- wość wpisu licencji do rejestru patentowego. Następuje to na wniosek osoby zainteresowanej. Można wyróżnić m.in. licencje wyłączne (przysługują tylko jed- nemu podmiotowi) i licencje niewyłączne (przysługują przynajmniej dwóm podmiotom), licencje właściwe (przyznawane jedynie przez podmioty, które uzyskały patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji) i sublicencje (przyznawane przez licencjobiorcę), licencje pełne (o nie- ograniczonym zakresie korzystania) i licencje ograniczone (o ograni- czonym zakresie korzystania). Warto zwrócić również uwagę na wymienioną w ustawie licencję otwartą. Polega ona na tym, że uprawniony z patentu składa w Urzędzie Patentowym RP oświad- czenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wy- nalazku, przy czym nie może on tego oświadczenia odwołać lub zmienić (rys. 5.1). W umowie licencyjnej należy m.in. określić, co jest przedmiotem umowy, jakie prawa i obowiązki przysługują stronom, jaki jest zakres udzielonej licencji. Ze względu na to, że umowa zawierana jest coraz częściej w obrocie gospodarczym, warto zapoznać się z jej budową. Przykładową umowę załączono jako dodatek na końcu niniejszej książki. Ustawa wprowadza zakaz nadużywania patentu. Z tego względu Urząd Patentowy RP może w szczególnych przypadkach wydać decyzję o przyznaniu licencji przymusowej. Będzie to miało miejsce 58 Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej Źródło: opracowanie własne RYSUNEK 5.1. Rodzaje licencji wtedy, gdy uprawniony nadużywa własnego prawa w taki sposób, że uniemożliwia innym korzystanie z niego, a korzystanie z danego przedmiotu jest konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego — zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób nie jest dostępny społeczeństwu w dostatecznej ilości lub jakości. Licencja przymusowa jest licencją odpłatną oraz wyłączną. Patenty są prawami, które można przenosić i dziedziczyć, przy czym, przykładowo, przenieść można zarówno patent, jak też samo prawo do patentu. Patent można zbyć w drodze umowy sprzedaży. Przykład takiej umowy zamieszczono w dodatku na końcu niniej- szej książki. Korzystanie z przedmiotu prawa własności przemysłowej 59 Istnieje możliwość unieważnienia patentu, o co wnioskować może Prezes Urzędu Patentowego RP, Prokurator Generalny RP, a także każda osoba mająca w tym interes prawny. Musi ona wykazać, że nie spełniono przesłanek, które wymagane są do uzyskania patentu. Patent wygasa również w następujących sytuacjach: (cid:132) upływ 20-letniego okresu ochrony, (cid:132) zrzeczenie się patentu, (cid:132) nieuiszczenie opłaty okresowej, (cid:132) trwała utrata możliwości korzystania z wynalazku. Korzystanie ze wzoru użytkowego, na który przyznano prawo ochronne Poprzez uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób za- wodowy i zarobkowy na terytorium RP. Prawo to jest ograniczone ramami czasowym. Treść prawa ochronnego na wzór użytkowy zbliżona jest do treści patentu. W wielu aspektach ustawa odsyła wprost do przepisów do- tyczących patentów. Podobnie jak w przypadku patentów określono zachowania, które nie naruszają praw ochronnych. Są to: (cid:132) korzystanie ze wzoru użytkowego dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Polski czasowo, a także przedmiotów, które znajdują sie na tym obszarze w komunikacji tranzytowej; (cid:132) korzystanie ze wzoru użytkowego dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia stanowi zagrożenia ważnych interesów państwa lub usunięcia tego stanu; 60 Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej (cid:132) stosowanie wzoru użytkowego dla celów badawczych i doświadczalnych. Osoba uprawniona do korzystania ze wzoru użytkowego, tak jak osoba uprawniona do patentu, również nie może nadużywać swojego prawa. Także w przypadku wzorów użytkowych Urząd Patentowy RP może wydać licencję przymusową. Prawa ochronne na wzór użytkowy są prawami zbywalnymi i dziedzicznymi. Możliwe jest również zawarcie umowy licencyjnej, uprawniającej do korzystania ze wzoru użytkowego. Prawo ochronne wygasa w następujących sytuacjach: (cid:132) upływ 10-letniego okresu ochrony, (cid:132) zrzeczenie się prawa ochronnego, (cid:132) nieuiszczenie opłaty okresowej, (cid:132) trwała utrata możliwości korzystania z wzoru użytkowego. Istnieje możliwość wszczęcia postępowania o unieważnienie prawa na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego RP, Prokuratora Generalnego RP lub osoby, która ma w tym interes prawny. Decyzję w tej sprawie wydaje Urząd Patentowy RP. Korzystanie ze wzoru przemysłowego, na który przyznano prawo z rejestracji Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego uprawnia do wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy i zawodowy na całym obszarze RP. Osoba uprawniona może zakazać osobom trzecim podejmowania następujących czynności: (cid:132) wytwarzania, (cid:132) oferowania, Korzystanie z przedmiotu prawa własności przemysłowej 61 importu i eksportu, (cid:132) wprowadzania do obrotu, (cid:132) (cid:132) używania wytworu, w którym występuje wzór. Zabronione jest również składowanie wytworów dla powyższych celów. Istnieją również sytuacje, w których uprawniony do prawa z reje- stracji nie może zabronić korzystania z prawa. Chodzi tutaj m. in. o korzystanie do użytku osobistego, niezwiązane z działalnością gospodarczą, korzystanie w celu doświadczalnym bądź odtwarzanie w celu cytowania lub nauczania. W ostatnim przypadku zastrzega się, że nie można naruszać dobrych obyczajów, nie można osobie upraw- nionej utrudniać korzystania z jej prawa oraz należy wskazywać na źródło pochodzenia. Tak jak w przypadku wynalazku oraz wzoru użytkowego osoba uprawniona może wskazać, że jej wzór przemysłowy korzysta z ochrony. Nastąpi to np. poprzez stosowne oznaczenie. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest prawem zby- walnym i dziedzicznym. Można na nie udzielić licencji. Tak jak w przypadku pozostałych przedmiotów prawa własności przemysło- wej Urząd Patentowy RP może w określonych sytuacjach wydać licencję przymusową na wzór przemysłowy. Prawo z rejestracji wygasa na skutek: (cid:132) upływu okresu ochrony (maksymalnie 25 lat), (cid:132) zrzeczenia się prawa, (cid:132) nieuiszczenia opłaty okresowej, (cid:132) trwałej utraty możliwości korzystania ze wzoru użytkowego. Drogą decyzji Urzędu Patentowego RP możliwe jest również unieważnienie prawa z rejestracji. 62 Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej Używanie znaku towarowego, na który przyznano prawo ochronne Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. Inaczej niż w przypadku wyżej omówionych praw własności przemysłowej, w ustawie określono, na czym mo- że polegać używanie. Chodzi tutaj m.in. o: (cid:132) umieszczanie znaku na towarach i ich opakowaniach, (cid:132) oferowanie towarów opatrzonych znakiem oraz wprowadzanie ich do obrotu, (cid:132) eksport, import oznakowanych towarów, (cid:132) posługiwanie się towarem opatrzonym znakiem w celu reklamy, (cid:132) umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu. Wskazanie, że na znak towarowy zostało udzielone prawo ochronne, następuje poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg. Skuteczność prawa ochronnego na znak towarowy podlega jednak znacznym ograniczeniom. Uprawniony nie może zakazywać używania przez inne osoby w obrocie: ich nazwisk lub adresu, (cid:132) (cid:132) oznaczeń wskazujących na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, pochodzenie itp., (cid:132) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeśli jest to konieczne do wskazania przeznaczenia towaru, takiego samego lub podobnego znaku, jeśli uprawniony sam go nie używał nieprzerwanie przez 5 lat. (cid:132) Korzystanie z przedmiotu prawa własności przemysłowej 63 Uprawniony nie może również zabronić innej osobie posłu- giwania się nazwą, pod którą osoba ta prowadzi działalność gospo- darczą. W tym przypadku wymaga się dodatkowo, aby nazwa nie była używana do oznaczenia towarów będących przedmiotem działalności, aby nie zachodziła możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd i aby osoba prowadząca działalność gospodarczą działała w dobrej wierze. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem zbywalnym i podlega dziedziczeniu. Może ono być przedmiotem umowy li- cencyjnej. Także w przypadku znaku towarowego istnieje możliwość unieważnienia prawa ochronnego. Wygaśnięcie prawa następuje na skutek: (cid:132) upływu okresu ochrony, (cid:132) zrzeczenia się prawa, (cid:132) nieuiszczenia opłaty okresowej, (cid:132) nieużywania znaku towarowego w sposób rzeczywisty nieprzerwanie przez 5 lat, (cid:132) utraty przez znak towarowy znamion odróżniających, (cid:132) działań uprawnionego, gdy znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd, (cid:132) wykreślenia z właściwego rejestru podmiotu mającego osobowość prawną, któremu przysługiwało prawo ochronne. Używanie oznaczenia geograficznego, na które przyznano prawo z rejestracji Zakres uprawnienia do używania oznaczenia geograficznego od- powiada w zasadzie zakresowi używania znaku towarowego. Jednak w przypadku oznaczeń geograficznych określono dodatkowo, jakie przypadki użycia są zabronione. Chodzi tutaj o używanie oznaczenia 64 Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej geograficznego na terenie RP przez osoby, których towary nie speł- niają warunków będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji. Nawet zaznaczenie, że towar nie pochodzi z danego obszaru geo- graficznego i że jest to „sposób”, „rodzaj” czy też „naśladownictwo”, nie zezwala w takiej sytuacji na użycie oznaczenia geograficznego dla danego towaru. Podobnie jest w przypadku tłumaczenia oznaczenia geograficznego. Wskazanie, że na oznaczenie geograficzne zostało udzielone prawo z rejestracji, następuje poprzez umieszczenie na towarze określenia „zarejestrowane oznaczenie geograficzne” lub poprzez umieszczenie w sąsiedztwie oznaczenia geograficznego litery „G” wpisanej w okrąg. Inaczej niż w przypadku pozostałych przedmiotów, nie jest dopuszczalne zbycie drogą umowy prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, nie można na nie również udzielić licencji. Moż- liwe jest jednak zawarcie porozumienia, na którego podstawie uprawniony przenosi swoje prawa na inną organizację lub organ (administracji rządowej lub samorządu terytorialnego). Unieważnienie prawa z rejestracji następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny, jeśli oznaczenie geograficzne nie spełnia koniecznych do uzyskania prawa warunków. Prawo z rejestracji wygasa, gdy: (cid:132) uprawniony zrzekł się prawa; (cid:132) oznaczenie geograficzne nie było używane przez 5 lat, a nie istnieją ważne powody jego nieużywania; (cid:132) oznaczenie geograficzne przestało spełniać warunki konieczne do uzyskania prawa. Przesłanka upływu okresu, na który została udzielona ochrona, nie ma tutaj zastosowania, ponieważ prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego udziela się bezterminowo. Korzystanie z przedmiotu prawa własności przemysłowej 65 O unieważnienie prawa z rejestracji oraz o wydanie decyzji o wygaśnięciu prawa wnioskować mogą również Prokurator Gene- ralny RP oraz Prezes Urzędu Patentowego RP.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: