Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00216 004405 14686270 na godz. na dobę w sumie
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa 1 - książka
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa 1 - książka
Autor: , Liczba stron: 104
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2403-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła ponadgimnazjalna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Numer dopuszczenia: 521/1/2012


Dobre wyniki z matematyki!

Poradnik metodyczny dla nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych zakresie nauki w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Praca z nim pomoże Państwu przekazać uczniom wiedzę potrzebną do otrzymania dobrej oceny na egzaminie maturalnym i pozwalającą kontynuować naukę na studiach wyższych. Pomoże także uczestniczyć w szerszym procesie kształtowania osobowości młodych ludzi. Poradnik ten pomaga obalić stereotypy, że do zrozumienia matematyki niezbędne jest posiadanie 'umysłu ścisłego'. Autorzy 'Matematyki Europejczyka' wiedzą, jak to zrobić!

'Matematyka Europejczyka' pomoże nauczycielom:

Komplet podręczników i zeszytów ćwiczeń z serii Matematyka Europejczyka wydawnictwa Helion pozwala uczniom zdobywać wiedzę poprzez zabawę, a nauczycielom ułatwia przekazywanie nowego materiału w interesujący i niebanalny sposób.

'Matematyka Europejczyka' - to się liczy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ 1. Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych ROZDZIAŁ 2. Cele kształcenia i wychowania ROZDZIAŁ 3. Procedury osiągania celów ROZDZIAŁ 4. Treści kształcenia wraz z przewidywanymi osiągnięciami ucznia ROZDZIAŁ 5. Charakterystyka układu treści nauczania ROZDZIAŁ 6. Sylwetka absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego — szczegółowy opis standardów egzaminacyjnych ROZDZIAŁ 7. Ocenianie — ocena osiągnięć ucznia 7.1. Propozycje nauczycielskiego systemu oceniania za pomocą stopni 7.2. Wspomaganie nauczycielskiego systemu oceniania za pomocą punktów 7.3. Wspomaganie nauczycielskiego systemu oceniania za pomocą oceny opisowej ROZDZIAŁ 8. Orientacyjny przydział godzin lekcyjnych 8.1. Zakres podstawowy 8.2. Zakres rozszerzony 5 7 9 15 17 23 25 29 29 30 31 33 33 34 4 PORADNIK METODYCZNY DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ROZDZIAŁ 9. Propozycja planu wynikowego — tematyka zajęć wraz z przewidywanymi osiągnięciami uczniów 9.1. Poziom podstawowy 9.2. Poziom rozszerzony ROZDZIAŁ 10. Scenariusze lekcji 10.1. Schemat scenariusza zajęć dydaktycznych 10.2. Przykładowe scenariusze lekcji ROZDZIAŁ 11. Nauczanie problemowe 11.1. Sposoby wprowadzania twierdzeń ROZDZIAŁ 12. Przykładowe sprawdziany 12.1. Treści przykładowych sprawdzianów — poziom podstawowy 12.2. Przykładowy schemat punktowania — poziom podstawowy 12.3. Treści przykładowych sprawdzianów — poziom rozszerzony 12.4. Przykładowy schemat punktowania — poziom rozszerzony ROZDZIAŁ 13. Literatura 35 35 44 49 49 50 59 71 77 77 83 89 94 99 TREŚCI KSZTAŁCENIA 17 ROZDZIAŁ 4. Treści kształcenia4 wraz z przewidywanymi osiągnięciami ucznia TREŚCI KSZTAŁCENIA Zakres rozszerzony 1. Wartość bezwzględna 2. Działania na logarytmach I LICZBY RZECZYWISTE Zakres podstawowy 1. Sposoby przedstawiania liczby rzeczywistej 2. Pierwiastki stopnia parzystego i nieparzystego 3. Przybliżenie liczb 4. Błąd przybliżenia 5. Procenty 6. Przedziały na osi liczbowej 7. Potęga o wykładniku całkowitym 8. Potęga o wykładniku wymiernym 9. Działania na logarytmach 10. Wyrażenia wymierne 4 Oznaczenie { stosowane jest do poziomu podstawowego, natomiast } stosowane jest do poziomu rozszerzonego. 18 PORADNIK METODYCZNY DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Przewidywane osiągnięcia uczniów: | Przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg). | Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (wymiernych). | Posługuje się w obliczeniach pierwiastkami dowolnego stopnia i stosuje prawa działań na pierwiastkach. | Oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych i stosuje prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych. | Wykorzystuje podstawowe własności potęg (również w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką). | Wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, ilorazu i potęgi o dowolnym wykładniku. | Oblicza błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia. | Posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na osi liczbowej. z Wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, ilorazu i potęgi o dowolnym wykładniku oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu. Zakres rozszerzony 1. Przekształcenia wykresów funkcji II FUNKCJE Zakres podstawowy 1. Pojęcie zbioru 2. Odwzorowanie zbiorów, czyli pojęcie funkcji 3. Sposoby opisywania funkcji 4. Wykresy funkcji 5. Przekształcenia wykresów funkcji 6. Dziedzina, przeciwdziedzina i miejsca zerowe funkcji 7. Monotoniczność i przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub wartości ujemne TREŚCI KSZTAŁCENIA 19 Przewidywane osiągnięcia uczniów: | Określa funkcje za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego. | Oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu. | Odczytuje z wykresu własności funkcji (dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja maleje, rośnie, ma stały znak, w których funkcja przyjmuje wartość największą lub najmniejszą). | Na podstawie wykresu funkcji , y a z Na podstawie wykresu funkcji f x a f x , y y f x , y y ˜ c f x , y y y f cx f x f x f x . szkicuje wykresy funkcji , y szkicuje wykresy funkcji x f . III FUNKCJA LINIOWA Zakres podstawowy 1. Funkcja liniowa i jej własności 2. Równanie prostej na płaszczyźnie 3. Równania i nierówności liniowe 4. Położenie prostych względem siebie Zakres rozszerzony 1. Równania i nierówności liniowe z parametrem 2. Równania i nierówności z wartością bezwzględną Przewidywane osiągnięcia uczniów: | Rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru. | Wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub jej wykresie. | Interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej. | Wykorzystuje własności funkcji liniowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp. (także osadzonych w kontekście praktycznym). | Sprawdza, czy dana liczba rzeczywista jest rozwiązaniem równania lub nierówności liniowej. | Wykorzystuje interpretację geometryczną układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. | Rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. z Rozwiązuje równania i nierówności liniowe z parametrem. 20 PORADNIK METODYCZNY DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ z Wykorzystuje pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną, zaznacza na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań i nierówności typu: x a , x a  , x a ! . b b b z Rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną, o poziomie trudności nie większym niż: x  , 3 1 2 x IV FUNKCJA KWADRATOWA  ! 5 3 x 12 . Zakres rozszerzony 1. Układy równań 2. Wzory Viète’a 3. Równania i nierówności kwadratowe z parametrem Zakres podstawowy 1. Funkcja ax 2. Przesunięcie wykresu funkcji f x 2 i jej wykres f x ax 2 3. Sposoby opisu funkcji kwadratowej 4. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej 5. Wartość największa i najmniejsza w przedziale otwartym i domkniętym 6. Równania i nierówności kwadratowe Przewidywane osiągnięcia uczniów: | Szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru. | Wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji i o jej wykresie. | Interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, w postaci ogólnej i w postaci iloczynowej (o ile istnieje). | Wyznacza wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym. | Wykorzystuje własności funkcji kwadratowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp. (także osadzonych w kontekście praktycznym). | Rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą. | Rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą. | Posługuje się poznanymi metodami rozwiązywania równań kwadratowych do obliczenia, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość. TREŚCI KSZTAŁCENIA 21 z Szkicuje wykres funkcji określonej w różnych przedziałach różnymi wzorami, odczytuje wartość takiej funkcji z wykresu (wykorzystując tylko funkcje liniowe i kwadratowe). z Stosuje wzory Viète’a. z Rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe z parametrem. z Rozwiązuje układy równań przez sprowadzenie ich do postaci równań Zakres rozszerzony 1. Twierdzenie Talesa 2. Twierdzenie sinusów i twierdzenie cosinusów kwadratowych. V PLANIMETRIA Zakres podstawowy 1. Podobieństwo trójkątów 2. Wielokąty 3. Wielokąty podobne 4. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego 5. Tożsamości trygonometryczne dla kąta ostrego 6. Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta 7. Pola trójkątów i czworokątów Przewidywane osiągnięcia uczniów: | Rozpoznaje trójkąty podobne i wykorzystuje (także w kontekstach praktycznych) cechy przystawania trójkątów. | Oblicza pola i obwody wielokątów. | Wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kątów o miarach od 0o do 180o. | Korzysta z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora). | Oblicza miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną wartość (miarę dokładną albo — korzystając z tablic lub kalkulatora — przybliżoną). | Stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi: 2 sin D D cos 2 , 1 tg DD D sin cos oraz sin 90 o D D cos 22 PORADNIK METODYCZNY DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ | Znając wartość jednej z funkcji sinus lub cosinus, wyznacza wartość pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego. | Korzysta z własności funkcji trygonometrycznych w łatwych obliczeniach geometrycznych, w tym ze wzoru na pole trójkąta ostrokątnego o danych dwóch bokach i kącie między nimi. z Stosuje twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa do obliczania długości odcinków i ustalania równoległości prostych. z Stosuje miarę łukową, zamienia miarę łukową kąta na stopniową, i odwrotnie. z Znajduje związki miarowe w figurach płaskich z zastosowaniem twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: