Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 005949 14495049 na godz. na dobę w sumie
Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych - książka
Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych - książka
Autor: , Liczba stron: 40
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2399-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> matematyka europejczyka
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Numer dopuszczenia: 521/1/2012


Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej zwykle mają za sobą wiele lat niezbyt dobrych doświadczeń z nauką matematyki. W tym czasie u większości z nich utrwaliły się lęk przed tą dziedziną wiedzy oraz przekonanie, że nigdy nie zdołają jej zrozumieć. Naszym zadaniem - jako nauczycieli tego przedmiotu - jest obalenie tak szkodliwego stereotypu. Wbrew pozorom nawet w najbardziej opornych nastolatkach można wzbudzić zainteresowanie matematyką.

Program Matematyka Europejczyka, wraz z podręcznikiem i zbiorem zadań, stworzony został po to, by pomóc nauczycielom w wyprowadzeniu dowodu iście matematycznego: jak pokazać uczniom, że do nauki matematyki nie są konieczne szczególne zdolności czy też umysł wybitnie ścisły.

Ważnym celem nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej jest takie wykształcenie przyszłego absolwenta, by miał on umiejętności pozwalające sprostać wymogom egzaminu maturalnego, ale przede wszystkim zdobył wiedzę przydatną w życiu codziennym. Interesujące zajęcia z matematyki nie tylko dają młodym ludziom solidne podstawy do kontynuowania nauki na studiach wyższych, lecz także kształtują ich osobowość.

Program nauczania Matematyka Europejczyka zawiera:

Wraz z programem nauczania nauczyciel otrzyma do dyspozycji poradnik metodyczny, podręcznik i zbiór zadań.


Matematyka Europejczyka jest programem przeznaczonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum na poziomie podstawowym i rozszerzonym, zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz. 17.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Program nauczania przeznaczony dla IV etapu edukacyjnego. Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., nr 4, poz. 17) Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Marcin Borecki Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 032 231 22 19, 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres: http://helion.pl/user/opinie?mepnpg Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-2399-0 Copyright © Helion 2009 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp Cele kształcenia i wychowania Cele kształcenia Cele wychowawcze Procedury osiągania celów Treści kształcenia wraz z przewidywanymi osiągnięciami ucznia Klasa I Klasa II Klasa III Charakterystyka układu treści nauczania Sylwetka absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego — szczegółowy opis standardów egzaminacyjnych Ocenianie — ocena osiągnięć ucznia Orientacyjny przydział godzin lekcyjnych Klasa I, zakres podstawowy Klasa I, zakres rozszerzony Klasa II, zakres podstawowy Klasa II, zakres rozszerzony Klasa III, zakres podstawowy Klasa III, zakres rozszerzony Propozycje ewaluacji programu Literatura 5 7 7 12 13 14 14 19 23 26 27 29 32 33 33 34 34 34 34 35 35 4 PROGRAM NAUCZANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH C E L E K S Z T A Ł C E N I A I W Y C H O W A N I A 9 Cele szczegółowe3 Klasa I Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczbami: i Uporządkowanie i utrwalenie wiadomości dotyczących pojęć związanych z arytmetyką, poznanych w szkole gimnazjalnej. i Działania na liczbach wymiernych i niewymiernych. i Przedstawienie liczb wymiernych w postaci rozwinięć dziesiętnych. i Przybliżanie liczb i wyznaczenie błędu przybliżenia. i Posługiwanie się pojęciem przedziału liczbowego i umiejętność przedstawiania przedziałów na osi liczbowej. i Znajomość definicji logarytmu i umiejętność stosowania wzorów na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym. i Znajomość pojęcia wartości bezwzględnej i jej interpretacji geometrycznej. i Znajomość wzorów na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu, logarytm potęgi o dowolnym wykładniku oraz wzoru na zamianę podstawy logarytmu. Rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami literowymi: i Potęgowanie i zastosowanie wzorów skróconego mnożenia a br 2 , 2 a b 2 . i Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia a br 3 a , 3 b 3 . Rozwijanie umiejętności posługiwania się zależnościami funkcyjnymi: i Rozumienie i rozwijanie pojęć związanych z zależnościami funkcyjnymi: funkcja liniowa, funkcja kwadratowa, wykresy funkcji, dziedzina, miejsca zerowe, monotoniczność, wykresy funkcji typu: f x y . i Umiejętność rozwiązywania równań i nierówności liniowych. 3 Czcionką pogrubioną wyróżnione są cele nauczania na poziomie rozszerzonym. 10 PROGRAM NAUCZANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH i Umiejętność rozwiązywania równań i nierówności z wartością bezwzględną. i Umiejętność badania położenia prostych względem siebie. i Umiejętność rozwiązywania równań i nierówności kwadratowych. i Rozumienie i umiejętność wyznaczania wartości największej i najmniejszej trójmianu kwadratowego. i Wzory Viete’a i ich zastosowanie. Kształtowanie wyobraźni geometrycznej: i Utrwalenie i uporządkowanie wiadomości o figurach płaskich. i Obliczanie pól i obwodów. i Twierdzenie Talesa. i Funkcje trygonometryczne kąta ostrego. Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki i modelowania mate- matycznego: i Wykorzystanie umiejętności rachunkowych i znajomości zależności funkcyjnych do rozwiązywania zagadnień z życia codziennego i różnych dziedzin wiedzy i nauki. i Wykonywanie obliczeń na procentach. Posługiwanie się procentami w sytuacjach praktycznych. i Zaokrąglanie liczb i stosowanie rachunku błędu przybliżenia. i Zastosowanie kalkulatora przy szacowaniu i obliczeniach rachunkowych. i Posługiwanie się jednostkami pola przy rozwiązywaniu zadań praktycznych. Klasa II Rozwijanie umiejętności posługiwania się zależnościami funkcyjnymi: i Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o funkcjach. i Poznanie wiadomości o wielomianach: postać ogólna wielomianu, rozkład wielomianu na czynniki, proste równania wielomianowe, dzielenie wielomianu przez dwumian, nierówności wielomianowe, działania na wielomianach. i Poznanie wiadomości o funkcji wymiernej. i Proporcjonalność odwrotna. i Proste równania wymierne. C E L E K S Z T A Ł C E N I A I W Y C H O W A N I A 11 i Działania na wyrażeniach wymiernych. i Równania i nierówności wymierne. i Funkcje trygonometryczne: własności i dziedzina, miara łukowa kąta, wartości funkcji trygonometrycznych, tożsamości trygonometryczne, równania i nierówności trygonometryczne. i Funkcja wykładnicza i jej wykres. i Funkcja odwrotna do funkcji wykładniczej. i Ciągi liczbowe: ciąg arytmetyczny i geometryczny, wzory rekurencyjne, granica ciągu, szereg geometryczny, procent składany. Kształtowanie wyobraźni geometrycznej: i Utrwalenie i uporządkowanie wiadomości o figurach płaskich: kąt środkowy i wpisany, wiadomości o okręgu, okrąg wpisany w trójkąt i opisany na nim, okrąg wpisany w czworokąt i opisany na nim, podobieństwo i jednokładność. i Posługiwanie się układem współrzędnych: punkt, odcinek, prosta w układzie współrzędnych. i Równanie prostej w postaci ogólnej i kierunkowej. i Interpretacja geometryczna układu równań oraz interpretacja geometryczna układu nierówności. i Równanie okręgu i położenie okręgów względem siebie. Pojęcie koła. i Pojęcie wektora, działania na wektorach i interpretacja wektorów w zadaniach praktycznych. Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki i modelowania mate- matycznego: i Wykorzystywanie równań i nierówności w różnych dziedzinach życia codziennego. i Zastosowanie funkcji wykładniczej w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin wiedzy. i Zastosowanie ciągów liczbowych i procentu składanego w rozwiązywaniu zadań praktycznych, w szczególności w obliczeniach związanych z lokatami bankowymi. 12 PROGRAM NAUCZANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Klasa III Rozwijanie umiejętności posługiwania się zależnościami funkcyjnymi: i Granica i ciągłość funkcji. i Pochodna i jej interpretacja. i Ekstrema i przedziały monotoniczności. Kształtowanie wyobraźni geometrycznej: i Utrwalenie i uporządkowanie wiadomości o bryłach: wielościany i bryły obrotowe. i Kąty w wielościanach i bryłach obrotowych. i Przekroje wielościanów. Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki i modelowania mate- matycznego: i Posługiwanie się podstawowymi jednostkami pola i objętości w zastosowaniach do wielościanów i brył obrotowych. i Porządkowanie i interpretowanie danych statystycznych. i Przykłady i zastosowania rachunku prawdopodobieństwa. i Zliczanie obiektów metodami kombinatorycznymi. i Zastosowanie metod optymalizacji w zadaniach praktycznych. Cele wychowawcze 1. Rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności formułowania poprawnych wniosków. 2. Przygotowanie do życia we współczesnym świecie. 3. Wpajanie nawyku dokładnej i systematycznej pracy. 4. Kształtowanie umiejętności wyboru racjonalnej i optymalnej drogi postępowania. 5. Wpajanie zasad rzetelnej pracy — jasnego określania celu pracy, planowania pracy i samokontroli. 6. Dbałość o kulturę i precyzję wypowiedzi.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: