Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00535 007866 11006401 na godz. na dobę w sumie
Materialne prawo administracyjne - ebook/pdf
Materialne prawo administracyjne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 274
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0416-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik 'Materialne prawo administracyjne' obejmuje takie zagadnienia, jak:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik „Materialne prawo administracyjne” obejmuje takie zagad- nienia, jak:  administracyjnoprawny status jednostki,  reglamentacja administracyjnoprawna tzw. stref specjalnych,  pomoc społeczna jako forma administracji świadczącej. W dziewiątym wydaniu uwzględniono m.in. nowelizację ustaw: Prawo budowlane, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy społecznej, o swobo- dzie działalności gospodarczej, o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o obywatelstwie polskim oraz o cudzoziemcach. Prof. zw. dr hab. Zbigniew Leoński (1929–2006) – jeden z najwybitniej- szych przedstawicieli polskiego prawa administracyjnego, członek Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Profesor zwyczajny od 1976 r. W latach 1981–2000 Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualizację dziewiątego wydania opracowali pod kierownictwem prof. dr hab. Krystyny Wojtczak i prof. dr hab. Zbigniewa Janku: prof. dr hab. Marek Szewczyk, prof. dr hab. Michał Waligórski oraz dr Bartosz Kołaczkowski – pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl, http://www.beck.pl, tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 ISBN 978-83-255-0416-8 Podręczniki Prawnicze poleca i k i n z c ę r d o P e z c i n w a r P . d y w . 9 e n j y c a r t s i n i m d a o w a r p e n l a i r e t a M • i k s ń o e L Podręczniki Prawnicze Materialne prawo administracyjne Zbigniew Leoński 9. wydanie Cena 39,00 zł C•H•BECK C. H. Beck PODRÊCZNIKI PRAWNICZE † Zbigniew Leoñski (cid:127) Materialne prawo administracyjne W sprzeda¿y: Z. Leoñski SAMORZ¥D TERYTORIALNY W RP, wyd. 5 Podrêczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA ADMINISTRACJI, wyd. 2 Skrypty Becka M. Stepaniuk PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE. Testy, pytania i odpowiedzi Testy Aplikacyjne PRAWO ADMINISTRACYJNE. Tom I–II, wyd. 3 Zbiory Przepisów P. Go³aszewski POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE I S¥DOWOADMINISTRACYJNE Plansze Becka M. Wierzbowski (red.) POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PODATKOWE, EGZEKUCYJNE I PRZED S¥DAMI ADMINISTRACYJNYMI Podrêczniki Prawnicze Z. Kmieciak (red.) POLSKIE S¥DOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Podrêczniki Prawnicze KPA, EgzAdmU, PostAdmU, AKTY WYKONAWCZE, wyd. 4 Edycja S¹dowa KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 22 Teksty Ustaw Becka KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 16 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Materialne prawo administracyjne † Zbigniew Leoñski profesor zw. dr hab. nauk prawnych 9. wydanie uzupe³nione i zaktualizowane Redakcja: Katarzyna Iwaniuk Aktualizacjê dziewi¹tego wydania opracowali: Zbigniew Janku: Bartosz Ko³aczkowski: Marek Szewczyk: Micha³ Waligórski: Krystyna Wojtczak: rozdz. XI rozdz. VI i X rozdz. I i V, indeks rzeczowy rozdz. VII, VIII i IX rozdz. II, III i IV © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-0416-8 Przedmowa Materialne prawo administracyjne nale¿y do dziedzin, które szybko trac¹ aktualnoœæ. Wœród przyczyn tego zjawiska wymieniæ nale¿y w szczególnoœci zmieniaj¹ce siê stosunki spo³eczne, które to prawo reguluje, a ponadto koniecz- noœæ dostosowywania tego prawa do standardów, jakie wyznaczaj¹ Polsce umo- wy miêdzynarodowe i prawo Unii Europejskiej. W konsekwencji dezaktualiza- cji uleg³o ósme wydanie podrêcznika z 2006 r. Bêd¹c uczniami Profesora Zbigniewa Leoñskiego, nie¿yj¹cego ju¿ wybitne- go polskiego uczonego, uznaliœmy za swój obowi¹zek dokonaæ aktualizacji tego dzie³a, by mog³o ono w dalszym ci¹gu s³u¿yæ nowym pokoleniom studentów oraz pracownikom administracji publicznej. Poznañ, wrzesieñ 2009 r. Prof. dr hab. Zbigniew Janku Spis treœci Str. Nb. Przedmowa ......................................................................................................... V Wykaz skrótów .................................................................................................... XI Wykaz podstawowej literatury............................................................................ XV Rozdzia³ I. Materialne prawo administracyjne (pojêcie, zakres, dziedziny) .... 1 1 § 1. Znaczenie problemu.................................................................................... § 2. Wyodrêbnienie prawa materialnego ........................................................... 4 § 3. Typy (rodzaje) norm prawa materialnego ................................................. 10 I. Normy konkretyzowane przez akt administracyjny .............................. 10 II. Normy stosowane bezpoœrednio (kontrolna rola organów administracyjnych)................................................................................. 12 III. Normy konkretyzowane przez czynnoœci materialnotechniczne ........... 13 § 4. Granice regulacji ......................................................................................... 14 § 5. Dzia³y prawa materialnego......................................................................... 16 I. Wolnoœci obywatelskie i prawa cz³owieka ............................................ 17 II. Status prawny jednostki ......................................................................... 18 III. Wolne zawody........................................................................................ 19 IV. Funkcje policyjne................................................................................... 20 V. Reglamentacja dzia³alnoœci gospodarczej.............................................. 21 VI. Ingerencja administracyjna w sferê w³asnoœci nieruchomoœci .............. 22 VII. Rzeczy publiczne ................................................................................... 23 VIII. Strefy specjalne ...................................................................................... 23 IX. Ciê¿ary publiczne................................................................................... 24 X. Administracja œwiadcz¹ca – pomoc spo³eczna i zabezpieczenie spo³eczne................................................................................................ 25 Rozdzia³ II. Administracyjnoprawna reglamentacja niektórych wolnoœci (swobód) jednostki .................................................................................................. 26 § 6. Wprowadzenie............................................................................................. 26 § 7. Prawo zrzeszania siê – stowarzyszenia ..................................................... 29 § 8. Zgromadzenia .............................................................................................. 36 § 9. Reglamentacja w dziedzinie publicznego przekazywania informacji a wolnoœæ s³owa ......................................................................................... 41 § 10. Prawo do ochrony danych osobowych i jego publicznoprawne ograniczenia ............................................................................................... 47 § 11. Dostêp do informacji publicznej............................................................... 50 1 4 11 11a 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 46 58 66 69 VIII Spis treœci Str. Nb. Rozdzia³ III. Administracyjnoprawny status jednostki ...................................... 53 § 12. Wprowadzenie do tematu ......................................................................... 53 § 13. Obywatelstwo polskie – repatrianci ......................................................... 55 § 14. Cudzoziemcy.............................................................................................. 59 § 15. Dowody osobiste ....................................................................................... 72 I. Uwagi ogólne ......................................................................................... 72 II. Dowody osobiste.................................................................................... 73 § 16. Ewidencja ludnoœci.................................................................................... 74 § 17. Akta stanu cywilnego................................................................................ 78 § 18. Powszechny obowi¹zek obrony ................................................................ 84 I. Zakres podmiotowy ............................................................................... 85 II. Zakres przedmiotowy............................................................................. 86 III. Szczególne obowi¹zki i uprawnienia..................................................... 88 § 19. Ordery i odznaczenia ................................................................................ 89 Rozdzia³ IV. Administracyjnoprawna reglamentacja tzw. wolnych zawodów .... 91 § 20. Znaczenie problemu – wyodrêbnienie wolnych zawodów ..................... 91 § 21. Zawody prawnicze..................................................................................... 98 § 22. Zawody medyczne i podobne................................................................... 102 I. Lekarze................................................................................................... 103 II. Weterynarze ........................................................................................... 105 III. Dentyœci ................................................................................................. 105 IV. Pielêgniarki i po³o¿ne ............................................................................ 106 V. Farmaceuci ............................................................................................. 106 VI. Psychologowie ....................................................................................... 107 § 23. Zawody techniczne.................................................................................... 108 § 24. Zawód bieg³ego rewidenta, doradcy podatkowego i rzecznika 70 71 76 85 85 86 87 94 105 106 108 111 112 113 121 127 129 130 131 132 133 134 135 patentowego ............................................................................................... 111 141 Rozdzia³ V. Reglamentacja publicznoprawna a sfera praw rzeczowych........... 114 § 25. Wprowadzenie ........................................................................................... 114 § 26. Miejscowe i wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego, planowanie na szczeblu krajowym oraz lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy ........................................ 116 § 27. Podstawowe instytucje ustawy – Prawo budowlane ............................... 123 § 28. Wyw³aszczanie nieruchomoœci.................................................................. 133 Rozdzia³ VI. Korzystanie z rzeczy powszechnego u¿ytku................................... 139 § 29. Wprowadzenie do rozwa¿añ ..................................................................... 139 § 30. Reglamentacja administracyjnoprawna korzystania z rzeczy powszech- nego u¿ytku ............................................................................................... 141 I. Korzystanie z dróg publicznych............................................................. 141 II. Korzystanie z wód.................................................................................. 152 § 31. Korzystanie z zak³adów publicznych ....................................................... 158 I. Placówki oœwiatowe............................................................................... 160 II. Szko³y wy¿sze........................................................................................ 161 143 145 157 174 183 184 184 202 211 213 214 Spis treœci IX III. Zak³ady opieki zdrowotnej .................................................................... 162 IV. Biblioteki................................................................................................ 163 V. Muzea..................................................................................................... 164 Str. Nb. 215 216 217 Rozdzia³ VII. Problematyka administracyjnoprawna tzw. stref specjalnych... 165 § 32. Uwagi wstêpne .......................................................................................... 165 § 33. Strefy specjalne zwi¹zane z ochron¹ granic pañstwa ............................. 167 § 34. Strefy ekonomiczne ................................................................................... 172 § 35. Strefy specjalne s³u¿¹ce ochronie œrodowiska ......................................... 174 I. Prawo ochrony œrodowiska i Prawo wodne ........................................... 175 II. Ustawa o ochronie przyrody .................................................................. 175 III. Inne ustawy ............................................................................................ 177 § 36. Strefy specjalne zwi¹zane z ochron¹ by³ych hitlerowskich obozów zag³ady 178 Rozdzia³ VIII. Reglamentacja administracyjnoprawna dzia³alnoœci gospodarczej ............................................................................................................ 181 § 37. Uwarunkowania ustrojowe........................................................................ 181 § 38. Nowe rozwi¹zania zawarte w ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej .............................................................................................. 187 § 39. Zasada wolnoœci gospodarczej i inne zasady ogólne ............................ 188 § 40. Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia³alnoœci Gospodarczej i wpis do rejestru dzia³alnoœci regulowanej ........................................................ 194 § 41. Kontrola przedsiêbiorcy ............................................................................ 196 § 42. Koncesje i zezwolenia jako formy reglamentacji gospodarczej ............. 197 218 220 227 233 234 235 239 240 241 250 251 260 263 264 Rozdzia³ IX. Œwiadczenia osobiste i rzeczowe jako rodzaj ciê¿arów publicznych.............................................................................................................. 201 § 43. Wprowadzenie do tematu ......................................................................... 201 § 44. Œwiadczenia na rzecz obrony pañstwa..................................................... 202 § 45. Œwiadczenia w przypadku klêsk ¿ywio³owych........................................ 206 267 269 276 Rozdzia³ X. Dzia³anie administracji publicznej w stanach zagro¿enia – policja administracyjna.......................................................................................... 210 § 46. Uwagi wstêpne .......................................................................................... 210 § 47. Policja administracyjna ............................................................................. 210 § 48. Stany nadzwyczajne .................................................................................. 217 § 49. Administracyjnoprawne formy zwalczania chorób zakaŸnych 283 284 294 i zaka¿eñ .................................................................................................... 222 298 Rozdzia³ XI. Pomoc spo³eczna jako forma administracji œwiadcz¹cej.............. 228 § 50. Zagadnienia ogólne ................................................................................... 228 § 51. Podstawowe formy pomocy spo³ecznej ................................................... 231 § 52. Formy pomocy spo³ecznej (zabezpieczenia spo³ecznego) przewidziane 306 310 w przepisach odrêbnych............................................................................ 239 318 Indeks rzeczowy ...................................................................................................... 247 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne AutostP³atneU ................ ustawa z 27.10.1994 r. o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.) BezpImpMU ................... ustawa z 20.3.2009 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504) ChorZU .......................... ustawa z 5.12.2008 r. o chorobach zakaŸnych i zaka¿eniach (Dz.U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.) CudzU ............................ ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.) DostInfPublU ................. ustawa z 6.9.2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) DrPublU ......................... ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Dzia³KultU ..................... ustawa z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alno- œci kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) EwidLU .......................... ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) GospNierU ..................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) GrPañU ........................... ustawa z 12.10.1990 r. o ochronie granicy pañstwowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67) KC .................................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KomSEgzU .................... ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) KPA ................................ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KRO ............................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KrRejSU .......................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) ObMorU ......................... ustawa z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Pol- skiej i administracji morskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.) ObPolU ........................... ustawa z 15.2.1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) XII Wykaz skrótów ObrRPU .......................... ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczy- pospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) OchInfNU ...................... ustawa z 22.1.2001 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) OchrDU ........................... ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchPrzyrU ...................... ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) OrdU ............................... ustawa z 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450 ze zm.) PaszpU ........................... ustawa z 13.7.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027 ze zm.) PolU ............................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) PomSpU ......................... ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy spo³ecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) PrAdw ............................ ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) PrASC ............................ ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) PrBud .............................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) PrGosp ............................ ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrNot .............................. ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrOchrŒrod .................... ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) PrPras .............................. ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrRDrog .......................... ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) PrStow ............................. ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrSzkolnWy¿ ................... ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) PrWod ............................. ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) PrZgrom .......................... ustawa z 5.7.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm.) RadPrU ............................ ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) RepU................................ ustawa z 9.11.2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.) RTVU .............................. ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) Wykaz skrótów XIII SamGminU...................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) StEkonU .......................... ustawa z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 247 ze zm.) StanWojennyU ................ ustawa z 29.8.2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach jego podleg³oœci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 156, poz. 1301 ze zm.) StanWyj¹tU ..................... ustawa z 21.6.2002 r. o stanie wyj¹tkowym (Dz.U. Nr 113, poz. 985 ze zm.) SwobGospU ................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) WolontU ......................... ustawa z 24.4.2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wo- lontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) ZagospPrzestrzU ............ ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze- strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ZakwU ............................ ustawa z 22.6.1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypo- spolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.) ZakZdrowU ..................... ustawa z 30.8.1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) ZawLekU ......................... ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) 2. Czasopisma AUWr ............................. Acta Universitatis Wratislaviensis EP ................................... Edukacja Prawnicza KPP ................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ................................ Monitor Prawniczy ONSA ............................. Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego OSN ................................ Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy¿szego (do 1962 r.) OSNAPiUS .................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych (zbiór wydawany do 1.7.1994 r.) OSNCP ........................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Cywilna, Pracy i Ubez- pieczeñ Spo³ecznych (od 1963 r.) OSP ................................. Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA .......................... Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych OTK................................ Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Pal. .................................. Palestra R. Pr. ............................... Radca Prawny ST ................................... Samorz¹d Terytorialny ZN UJ ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego ZN WSzZiB.................... Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Bankowoœci w Po- znaniu ZN WSzZiP .................... Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Prawa XIV 3. Inne Wykaz skrótów Dz.U. .............................. Dziennik Ustaw M.P. ................................. Monitor Polski Nb. .................................. numer brzegowy Nr .................................... numer NSA................................. Naczelny S¹d Administracyjny post. ................................ postanowienie SN.................................... S¹d Najwy¿szy tekst jedn. ........................ TK ................................... Trybuna³ Konstytucyjny uchw. .............................. uchwa³a wyr. ................................. wyrok tekst jednolity Wykaz podstawowej literatury 1. Komentarze L. Bar, E. Radziszewski, Nowy Kodeks budowlany. Komentarz, Warszawa 1995 S. Biernat, A. Wasilewski, Ustawa o dzia³alnoœci gospodarczej, Kraków 1997 J. Chlebny (red.), Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2006 J. Grabowski, Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych. Ko- mentarz, Warszawa 1998 R. Hauser, E. Mzyk, Z. Niewiadomski, M. Rz¹¿ewska, Ustawa o zagospodarowaniu prze- strzennym z komentarzem i przepisami wykonawczymi, Warszawa 1995 Z. Leoñski, Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane, Warszawa 1996 Z. Leoñski, Z. Niewiadomski, M. Waligórski, Ustawa o dzia³alnoœci gospodarczej z komenta- rzem, Warszawa–Poznañ 1992 Z. Leoñski, K. Wojtczak, Komentarz do ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, Warsza- wa–Poznañ 1993 Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komen- tarz, Warszawa 2004 R. Sawu³a, Wychowanie w trzeŸwoœci i przeciwdzia³anie alkoholizmowi. Teksty ustawy z ko- mentarzem, orzecznictwem i aktami wykonawczymi, Rzeszów 2003 I. Skrzyd³o-Ni¿nik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoho- lizmowi. Komentarz – doktryna – orzecznictwo, Kraków 2002 J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Poznañ 1992 J. Sobczak, Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Poznañ 1994 G. Szpor, S. Nitecki, Cz. Martysz, Komentarz do ustawy o pomocy spo³ecznej, Gdañsk 1999 E. Ura, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2001 A. Walaszek-Pyzio³, W. Pyzio³, Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 1999 E. Zarosa, Ustawa o repatriacji z komentarzem, Bydgoszcz 2002 2. Monografie S. Biernat, Prywatyzacja zadañ publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków 1994 J. Boæ, K. Nowacki, E. Samborska-Boæ, Ochrona œrodowiska, Kolonia 2004 J. Boæ, E. Samborska-Boæ, Ochrona œrodowiska. Wroc³aw 1994 J. Boæ, Obywatel wobec ingerencji wspó³czesnej administracji, Wroc³aw 1985 A. Borkowski, A. Che³moñski, M. Guziñski (i in.), Administracyjne prawo gospodarcze, Wroc³aw 2000 P. Dobosz, Administracyjnoprawne instrumenty kszta³towania ochrony zabytków, Kraków 1997 W. Góralczyk, Zasada kompetencyjnoœci w prawie administracyjnym, Warszawa 1986 XVI Wykaz podstawowej literatury T. Górzyñska, Prawo do informacji i zasada jawnoœci administracji. Orzecznictwo S¹du Naj- wy¿szego, Naczelnego S¹du Administracyjnego i Trybuna³u Konstytucyjnego, Kraków 1999 J. Homplewicz, Tradycyjne a wspó³czesne instytucje prawa szkolnego. Studium z zakresu na- uki prawa administracyjnego, Kraków 1985 J. Grabowski, Publiczny obrót papierami wartoœciowymi. Ustrój prawny i procedury, War- szawa 1996 M. Iwaszkiewicz, Prawo a gwarancje rozwoju kultury w Polsce, Poznañ 1999 J. Jagielski, Obywatelstwo polskie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1918 K. Jasiñska, Uprawnienia przemys³owe jednostek gospodarki nie uspo³ecznionej w systemie gospodarki planowej PRL, Poznañ 1970 L. Jastrzêbski, Ochrona prawna przyrody i œrodowiska w Polsce. Zagadnienia administracyj- ne, Warszawa 1979 M. Jaœkowska, Dostêp do informacji publicznej w œwietle orzecznictwa Naczelnego S¹du Administarcyjnego, Toruñ 2002 B. Jaworska-Dêbska, Spór wokó³ modelu polskiej regulacji alkoholowej. Zagadnienia admi- nistracyjnoprawne, £ódŸ 1995 S. Jêdrzejewski, Nadzór budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Poznañ 2000 S. Jêdrzejewski, Proces budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Bydgoszcz 1995 J. Je¿ewski, Administracja pod rz¹dem prawa cywilnego. Z badañ porównawczych nauki pra- wa administracyjnego, Wroc³aw 1974 T. Kachniarz, Z. Niewiadomski, Nowe podstawy prawne zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 1994 D. R. Kijowski, Pozwolenie w administracji publicznej, Bia³ystok 2000 C. Kosikowski, Wolnoœæ gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995 M. Kulesza, Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987 T. Kuta, Pojêcie dzia³añ niew³adczych, Wroc³aw 1963 T. Kuta, Funkcje wspó³czesnej administracji i sposoby ich realizacji, Wroc³aw 1992 T. Kuta, Administracja us³ug, Poznañ 2000 Z. Leoñski, M. Szewczyk, Podstawowe instytucje planowania przestrzennego i prawa budow- lanego, Poznañ 1999 Z. Leoñski, M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz–Poznañ 2002 M. Mucha, Obowi¹zki administracji publicznej w sferze dostêpu do informacji, Wroc³aw 2002 Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne w systemie zadañ samorz¹du terytorialnego. Za- gadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 1994 Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002 J. J. Nowak, Problemy administracyjne ochrony przyrody, Kraków 1939 E. Nowiñska, Wyw³aszczenie patentu w prawie polskim, Warszawa–Kraków 1982 R. Paczuski, Ochrona zasobów leczniczych œrodowiska przyrodniczego Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 1990 R. Paczuski, Prawo ochrony œrodowiska, Bydgoszcz 2000 B. Popowska, Ochrona prawna podmiotów zagranicznych w œwietle ustawodawstwa gospo- darczego. Ujêcie publicznoprawne, Poznañ 1996 J. Pos³uszny, Ewolucja administracji œwiadcz¹cej. Studium administracyjnoprawne, Rze- szów–Przemyœl 2004 Wykaz podstawowej literatury XVII J. P. Pruszyñski, Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1977 I. Skrzyd³o-Ni¿nik, P. Dobosz, Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i kon- serwatorskiego, Kraków 2002 E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania siê w Polsce, Warszawa 1992 J. Stelmasiak, Instytucja strefy ochronnej jako prawny œrodek ochrony œrodowiska, Lublin 1986 M. Szalewska, Wyw³aszczenie nieruchomoœci, Toruñ 2005 M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym. Administracja wobec wolno- œci i innych praw podmiotowych jednostki, Poznañ 1995 P. Szreniawski, Administracyjnoprawne zagadnienia przeciwdzia³ania nikotyzmowi, Lublin 2005 E. Ura, Prawne zagadnienia ochrony osób i mienia, Rzeszów 1998 A. Walaszek-Pyzio³, Swoboda dzia³alnoœci gospodarczej. Rozwa¿ania z zakresu nauki prawa administracyjnego, Kraków 1994 A. Walaszek-Pyzio³, Energia i prawo, Warszawa 2002 M. Waligórski, Administracyjna regulacja dzia³alnoœci gospodarczej. Problemy prawnej re- glamentacji, Poznañ 1998 M. Waligórski, Nowe prawo dzia³alnoœci gospodarczej. Podrêcznik akademicki, Poznañ 2001 A. Wasilewski, Administracja wobec prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowych. Studium prawne, Kraków 1972 A. Wasilewski, Kodyfikacja prawa administracyjnego. Idea i rzeczywistoœæ, Warszawa 1988 K. Wojtczak, Zawód i jego prawna regulacja. Studium z zakresu materialnego prawa admini- stracyjnego, Poznañ 1999 T. Woœ, Wyw³aszczenie nieruchomoœci i ich zwrot, Warszawa 2004 M. Wyrzykowski, Pojêcie interesu spo³ecznego w prawie administracyjnym. Praca czytana w r. 1929 na posiedzeniu sekcji studjów nad technik¹ ustawodawcz¹ Polskiego Instytutu Prawa Administracyjnego im. Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1986 M. Zdyb, Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 1991 M. Zimmermann, Wyw³aszczenie. Studium z dziedziny prawa publicznego, Lwów 1933 3. Podrêczniki W. Dawidowicz, Prawo administracyjne, Warszawa 1987 Z. Leoñski (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 1986–1987 Z. Leoñski (red.), Wêz³owe problemy materialnego prawa administracyjnego, cz. I, Poznañ 1998; cz. II, Poznañ 2000 M. Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne. Pojêcia, instytucje, zasady, Warszawa 2002 J. Szreniawski (red.), Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, Lublin 1994 E. Ura (red.), Bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny – historia, teoria, praktyka, Rzeszów 2003 Rozdzia³ I. Materialne prawo administracyjne – pojêcie, zakres, dziedziny Literatura: W. Dawidowicz, Prawo administracyjne, Warszawa 1987; Z. Leoñski, Proble- matyka wyodrêbnienia materialnego prawa administracyjnego, AUWr 1985, Prawo CXLIII; ten¿e, Materialne prawo administracyjne, ZN WSzZiB w Poznaniu 1996, Nr 1; A. Wasilew- ski, Kodyfikacja prawa administracyjnego. Idea i rzeczywistoœæ, Warszawa 1988. § 1. Znaczenie problemu 1 W tradycyjnych podrêcznikach prawa administracyjnego nie wyodrêbniano prawa materialnego. Zazwyczaj dzielono materie wyk³adane w podrêczniku na czêœæ ogóln¹ i szczegó³ow¹1 czy te¿ po prostu przedstawiano poszczególne dzia³y prawa administracyjnego odpowiadaj¹ce resortowemu (przedmiotowe- mu) uk³adowi tego prawa2. W czêœci szczegó³owej czy w owych dzia³ach prawa administracyjnego przedstawiano nie tylko administracyjne prawo materialne, ale równie¿ fragmenty prawa procesowego czy ustrojowego, niekiedy ukazy- wano te¿ elementy polityki administracyjnej. Takie ujêcie podyktowane by³o w g³ównej mierze ³atwoœci¹ przedstawiania materia³u. Ustawy z zakresu po- szczególnych dziedzin administracji publicznej (Prawo wodne, Prawo budow- lane, Prawo górnicze itd.) zawieraj¹ wprawdzie normy prawa materialnego, ale tak¿e przepisy, które zaliczyæ trzeba do prawa procesowego czy ustrojowego prawa administracji. W tzw. czêœci szczegó³owej prawa administracyjnego z regu³y 1 Charakterystyczne jest to, ¿e pierwsze wydane po II wojnie œwiatowej podrêczniki w ogóle t¹ problematyk¹ siê nie zajmuj¹ (por. S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne, Poznañ 1946 lub A. Peretiatkowicz, Podstawowe pojêcia prawa administracyjnego, 1947). Podrêczniki pochodz¹ce natomiast z okresu póŸniejszego zawieraj¹ czêœæ ogóln¹ i szczegó³ow¹. Por. M. Jaroszyñski, M. Zimmermann, W. Brzeziñski, Polskie prawo administracyjne. Czêœæ ogólna, Warszawa 1956. Czêœci szczegó³owe ukazywa³y siê w formie odrêbnych zeszytów. 2 Na przyk³ad podrêcznik J. Staroœciaka, Prawo administracyjne, Warszawa 1969 zawiera omówienie „regulacji prawnej wyspecjalizowanych zakresów dzia³ania administracji”, ale ju¿ opra- cowanie pod red. J. Szreniawskiego nosi tytu³: Wybrane zagadnienia materialnego prawa admini- stracyjnego, Lublin 1994. Nb. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Materialne prawo administracyjne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: