Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00589 007100 19996706 na godz. na dobę w sumie
Materiały edukacyjne dla pacjentów i ich opiekunów. Praktyczne wskazówki wspierające edukację zdrowotną w pediatrii - ebook/pdf
Materiały edukacyjne dla pacjentów i ich opiekunów. Praktyczne wskazówki wspierające edukację zdrowotną w pediatrii - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 35
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-066-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera gotowe do wykorzystania materiały edukacyjne dla dzieci chorych oraz ich rodziców i opiekunów. Publikacja w wersji elektronicznej stanowi niezastąpioną pomoc dla zespołu terapeutycznego przygotowującego dziecko i jego rodziców do samodzielnego funkcjonowania z chorobą, gdyż może być dowolnie powielana i rozdawana pacjentom w zależności od potrzeb.


Publikacja zawiera gotowe do wykorzystania materiały edukacyjne dla dzieci chorych oraz ich rodziców i opiekunów. Publikacja w wersji elektronicznej stanowi niezastąpioną pomoc dla zespołu terapeutycznego przygotowującego dziecko i jego rodziców do samodzielnego funkcjonowania z chorobą, gdyż może być dowolnie powielana i rozdawana pacjentom w zależności od potrzeb.


Gwarancją najwyższej jakości jest patronat merytoryczny Krajowego Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zespół autorów pod redakcją Krystyny Piskorz-Ogórek Materiały edukacyjne dla pacjentów i ich opiekunów Praktyczne wskazówki wspierające edukację zdrowotną w pediatrii i a w o r d z a b ż u S ł Publikacja pod patronatem merytorycznym Krajowego Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Copyright © 2010 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (022) 559 36 00 do 05, faks: (022) 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl Redaktor odpowiedzialny: Magdalena Pisarczyk e-mail: pisarczyk@dashofer.pl Opracowanie edytorskie: Magdalena Borysewicz Sk∏ad: Dariusz Ziach ISBN 978-83-7537-066-9 Wszelkie prawa zastrze˝one, prawo do tytu∏u i licencji jest w∏asnoÊcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedru- kowywanie i rozpowszechnianie ca∏oÊci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie˝ na noÊnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzgl´du na sta∏e zmiany w polskim prawie oraz niejed- nolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczone informacje. Spis treÊci Spis treÊci Wykaz autorów................................................................................................... 4 Wykaz piktogramów .......................................................................................... 6 1.1. Materia∏y edukacyjne dla dzieci z rozpoznanà cukrzycà oraz ich rodziców i opiekunów (Agnieszka Oliƒska) .............................. 7 1.2. Materia∏y edukacyjne dla dzieci z rozpoznanà bia∏aczkà oraz ich rodziców i opiekunów (Danuta Janiszewska) .......................... 10 1.3. Materia∏y edukacyjne dla dzieci z rozpoznanà padaczkà oraz ich rodziców i opiekunów (Ewa Jankowska) ................................. 14 1.4. Materia∏y edukacyjne dla dzieci z rozpoznanym zespo∏em nerczycowym oraz ich rodziców i opiekunów (Dorota Âniecikowska-Szczotka) ............................................................ 18 1.5. Materia∏y edukacyjne dla dzieci z zapaleniem oskrzeli oraz ich rodziców i opiekunów (Bogus∏awa Spycha∏a) ......................... 20 1.6. Materia∏y edukacyjne dla dzieci z ostrà biegunkà infekcyjnà oraz ich rodziców i opiekunów (Dorota Kosiorek) ................................ 22 1.7. Materia∏y edukacyjne dla dzieci z problemami zaparcia stolca oraz ich rodziców i opiekunów (Danuta Âwiderska) ............................. 24 1.8. Przygotowanie dziecka do ewentualnego pobytu w szpitalu (Ewa Romankiewicz) ............................................................................. 27 1.9. Materia∏y edukacyjne dla matek karmiàcych piersià (Iwona Nadratowska) ............................................................................. 29 1.10. Materia∏y edukacyjne dla dzieci z oty∏oÊcià prostà oraz ich rodziców i opiekunów (Anna Hinburg).................................... 33 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashofer 3 Wykaz autorów Wykaz autorów Redaktor prowadzàca dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek – piel´gniarka, doktor nauk medycz- nych, specjalista I stopnia medycyny spo∏ecznej i II stopnia oÊwiaty zdro- wotnej; absolwentka studiów podyplomowych i uczestniczka licznych kur- sów z zarzàdzania w ochronie zdrowia; doÊwiadczenie zawodowe: praca piel´gniarki w oddziale chirurgii dzieci´cej, piel´gniarka Êrodowiska na- uczania i wychowania, wojewódzka instruktorka ds. medycyny szkolnej w wojewódzkim dziale metodyczno-organizacyjnym, naczelna piel´gniarka, dyrektor ds. piel´gniarstwa, obecnie dyrektor naczelny Wojewódzkiego Specjalistycz- nego Szpitala Dzieci´cego w Olsztynie i adiunkt w katedrze piel´gniarstwa Wydzia∏u Nauk Medycznych UWM w Olsztynie; pe∏ni funkcj´ Krajowego Konsultanta w Dzie- dzinie Piel´gniarstwa Pediatrycznego oraz jest wizytatorem OÊrodka Akredytacyjnego CMJ w Krakowie; autorka licznych publikacji z dziedziny piel´gniarstwa pediatrycz- nego, jakoÊci w ochronie zdrowia oraz zarzàdzania w ochronie zdrowia. Zespó∏ autorski: mgr in˝. Anna Hinburg – absolwentka Wydzia∏u Nauk o ˚ywnoÊci UWM w Olsztynie, kierunek: technologia ˝ywnoÊci i ˝ywienie cz∏owieka oraz Dietetyki w Medycznym Studium Zawodowym w Dzia∏dowie; dietetyk w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpi- talu Dzieci´cym w Olsztynie; zajmuje si´ edukacjà ˝ywieniowà pacjentów szpitala, rodziców i opiekunów; prowadzi poradni´ dietetycznà dla dzieci i doros∏ych; jest autorkà publikacji do magazynu „Glukomag” oraz „Informatora dla Diabetyków”. Danuta Janiszewska – piel´gniarka, specjalistka w dziedzinie piel´gniarstwa pedia- trycznego; piel´gniarka oddzia∏owa oddzia∏u hematologiczno-onkologicznego Woje- wódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci´cego w Olsztynie; aktywnie wspó∏pracuje z organizacjami pozarzàdowymi: Stowarzyszeniem „Jestem, Pomagam, Wspieram”, które zajmuje si´ m.in. wolontariatem, pozyskiwaniem potencjalnych dawców komórek macierzystych oraz z Fundacjà „Mam Marzenie”, która spe∏nia marzenia dzieci z cho- robami nowotworowymi; wieloletni wyk∏adowca na kursach dla piel´gniarek z zakresu piel´gniarstwa pediatrycznego i opieki nad dzieckiem z chorobà nowotworowà; wspó∏- autorka licznych publikacji z zakresu piel´gnacji pacjentów z chorobà nowotworowà. mgr Ewa Jankowska – mgr piel´gniarstwa, specjalistka w dziedzinie piel´gniarstwa pediatrycznego, piel´gniarka oddzia∏owa oddzia∏u neurologii dzieci´cej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci´cego w Olsztynie; posiada uprawnienia do wykony- wania badaƒ EEG; opiekun zaj´ç praktycznych studentów kierunku piel´gniarstwo Wydzia∏u Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie. mgr Dorota Kosiorek – mgr piel´gniarstwa, absolwentka studiów podyplomowych z organizacji i zarzàdzania, w trakcie specjalizacji z piel´gniarstwa ratunkowego; pie- l´gniarka oddzia∏owa oddzia∏u pediatrycznego V – chorób zakaênych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci´cego w Olsztynie; opiekun zaj´ç praktycznych studen- tów kierunku piel´gniarstwo Wydzia∏u Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmiƒsko- -Mazurskiego w Olsztynie. www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashofer 4 Wykaz autorów mgr Iwona Nadratowska – piel´gniarka, mgr pedagogiki spo∏ecznej, specjalistka pie- l´gniarstwa pediatrycznego, absolwentka kursu kwalifikacyjnego z dziedziny piel´g- niarstwa neonatologicznego i studiów podyplomowych z zakresu zarzàdzania i marke- tingu w ochronie zdrowia, Mi´dzynarodowy Dyplomowany Konsultant Laktacyjny (IBCLC ); doÊwiadczenie zawodowe: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieci´cy w Olsztynie – praca na stanowisku asystenta ds. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; zajmuje si´ edukacjà rodziców dzieci hospitalizowanych na oddzia∏ach w zakresie kar- mienia piersià i piel´gnacji noworodka; prowadzi Poradni´ Laktacyjnà i Wspomagania Rozwoju Dziecka; autorka kilkunastu publikacji w fachowych czasopismach medycznych. mgr Agnieszka Oliƒska – mgr piel´gniarstwa; czynnie zajmuje si´ edukacjà diabeto- logicznà dzieci chorych na cukrzyc´ i ich opiekunów/rodziców; piel´gniarka oddzia- ∏owa oddzia∏u pediatrycznego VI – reumatologiczno-endokrynologicznego Wojewódz- kiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci´cego w Olsztynie; opiekun zaj´ç praktycznych studentów kierunku piel´gniarstwo Wydzia∏u Nauk Medycznych Uniwersytetu War- miƒsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz wyk∏adowca kursów dla piel´gniarek z zakresu piel´gniarstwa pediatrycznego i opieki nad dzieçmi z cukrzycà. mgr Ewa Romankiewicz – piel´gniarka, mgr wychowania zdrowotnego, specjalista II stopnia higieny, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu planowania i zarzà- dzania w ochronie zdrowia oraz z zakresu zarzàdzania jakoÊcià; doÊwiadczenie zawo- dowe: praca piel´gniarki w oddziale intensywnej terapii, piel´gniarki epidemiologicznej i kierownika sterylizatornii, obecnie zast´pca dyrektora ds. piel´gniarstwa Wojewódz- kiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci´cego w Olsztynie; autorka licznych publikacji i opracowaƒ z zakresu piel´gniarstwa epidemiologicznego i epidemiologii szpitalnej; wyk∏adowca na kursach dla piel´gniarek i innych pracowników medycznych z zakresu epidemiologii, organizacji pracy i zarzàdzania oraz autorka programu specjalizacji w dziedzinie piel´gniarstwa epidemiologicznego. Bogus∏awa Spycha∏a – licencjat piel´gniarstwa, specjalistka w dziedzinie piel´gniarstwa pediatrycznego, piel´gniarka oddzia∏u pediatrycznego IV – wielospecjalistycznego Woje- wódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci´cego w Olsztynie. mgr Dorota Âniecikowska-Szczotka – piel´gniarka, magister pedagogiki terapeutycznej, specjalistka w dziedzinie piel´gniarstwa pediatrycznego; piel´gniarka oddzia∏owa w od- dziale pediatrycznym II Wielospecjalistycznym z Pododdzia∏em Kardiologii Dzieci´cej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci´cego w Olsztynie; opiekun praktyk zawodowych studentów kierunku piel´gniarstwa Wydzia∏u Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Danuta Âwiderska – licencjat piel´gniarstwa, w trakcie studiów magisterskich; doÊwiad- czenie zawodowe: praca w Sto∏ecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, w Zjed- noczonych Emiratach Arabskich w Centrum Rehabilitacji jako piel´gniarka odcinkowa, koordynujàca i oddzia∏owa, obecnie piel´gniarka w oddziale pediatrycznym VI – reuma- tologiczno-endokrynologicznym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci´cego w Olsztynie; ukoƒczy∏a mi´dzynarodowy kurs z dziedziny edukacji diabetologicznej z tytu∏em ekspert trener nowego interaktywnego programu edukacyjnego „Mapa Konwersacji”. www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashofer 5 Wykaz piktogramów Wykaz pikogramów uwaga definicja zapami´taj problem zalecenia www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashofer 6 Materia∏y edukacyjne dla dzieci z rozpoznanà cukrzycà oraz ich rodziców i opiekunów Materia∏y edukacyjne dla dzieci z rozpoznanà cukrzycà oraz ich rodziców i opiekunów I. Zalecenia dla podró˝ujàcych G Poinformuj organizatora wyjazdu o chorobie, sposobie leczenia, spo˝ywania posi∏ków, udzielania pomocy. G Podaj numery telefonów kontaktowych do diabetologicznego zespo∏u terapeu- tycznego. G W przypadku wyjazdu zagranicznego przygotuj informacj´ w j´zyku angiel- skim. Zabierz polis´ ubezpieczeniowà. G Zabierz ze sobà identyfikator (bransoletka/∏aƒcuszek) wskazujàcà, ˝e jesteÊ chory na cukrzyc´, G Zabierz dodatkowy pen, zapas insuliny rozdzielony do ka˝dej sztuki baga˝u, termometr do sprawdzenia temperatury w lodówce, termometr do mierzenia temperatury cia∏a, glukometr i paski do mierzenia glikemii, paski do mierze- nia ketonów w moczu, nak∏uwacze i lancety, tabletki i ˝el glukozowy. G W ciep∏ych krajach unikaj: kostek lodu, lodów, ciastek, majonezu, skorupia- ków, rozcieƒczonych soków, surowego mi´sa, ry˝u gotowanego na parze, jedzenia przygotowanego na ulicy. G Podr´czna apteczka powinna zawieraç: tabletki przeciw chorobie lokomocyj- nej, glukagen, leki przeciwgoràczkowe, krople do nosa, leki przeciw bie- gunce, doustne p∏yny nawadniajàce w tabletkach lub w proszku, antybiotyki na biegunk´ przy podró˝ach do po∏udniowej Europy, Azji, Afryki, Ameryki Po∏udniowej. UWAGA! Mijanie stref czasowych Post´powanie przy insulinoterapii metodà wielokrotnych wstrzykni´ç: G Podró˝ujàc na zachód (d∏u˝szy dzieƒ) weê dodatkowà dawk´ insuliny o krótkim czasie dzia∏ania do podania z 1-2 posi∏kami. Zwyk∏a dawka insuliny podawana przed snem – „nowa” nocna. G Podró˝ujàc na wschód (krótszy dzieƒ) zmniejsz iloÊç posi∏ków. Zwyk∏a dawka insuliny podawana przed snem – „nowa” nocna. II. Wskazówki dotyczàce wysi∏ku fizycznego G 1-2 godziny przed rozpocz´ciem wysi∏ku fizycznego zjedz posi∏ek i przyjmij insulin´ (w przeciwnym razie najwi´kszy spadek glikemii przypadnie na poczàtku wysi∏ku). Przy stosowaniu insulin szybkodzia∏ajàcych (Humalog, Apidra, NovoRapid) nale˝y zmniejszyç dawk´ o 1-2 jednostki, gdy rozpocz´cie çwiczeƒ nastàpi 1-2 godzin od wstrzykni´cia. A C Y Z R K U C www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashofer 7 Materia∏y edukacyjne dla dzieci z rozpoznanà cukrzycà oraz ich rodziców i opiekunów G Przy poziomie glikemii poni˝ej 5-6 mml/l (oko∏o 100mg/dl) nale˝y zjeÊç 1-2 WW i dopiero wtedy rozpoczàç trening. Je˝eli dodatkowo pojawià si´ zwiàzki ketonowe (w moczu aceton), jest to oznakà g∏odowania komórek. Nale˝y poczekaç a˝ poziom glikemii wzroÊnie. G Gdy st´˝enie glukozy wynosi 15-16 mml/l (270-290 mg/dl), nale˝y zmierzyç aceton w moczu. W przypadku dodatniego wyniku, nale˝y podaç korekt´ dawki insuliny i od∏o˝yç wysi∏ek na 1-2 godziny. G Je˝eli wysi∏ek trwa d∏u˝ej ni˝ 30 minut nale˝y spo˝yç 1-2 WW (np. banan). Nale˝y te˝ mierzyç pozom cukru, zapisywaç dla przysz∏ego rozeznania. G Po wysi∏ku fizycznym nale˝y zjeÊç posi∏ek o du˝ej zawartoÊci w´glowo- danów (np. kanapki). G Je˝eli celem treningu fizycznego jest utrata wagi, nale˝y zmniejszyç odpo- wiednià dawk´ insuliny zamiast spo˝ywaç dodatkowy posi∏ek. G Po treningu nale˝y zmniejszyç dawk´ insuliny do wieczornego posi∏ku o 1-2 jed- nostki. Insulin´ podawanà przed snem (d∏ugodzia∏ajàcà) o 1-2 do 4 jednostek. Osoby, które podajà insulin´ pompà mogà zmniejszyç baz´ o 10-20 . Regu- larnie podejmowany wysi∏ek 3-4 razy w tygodniu zwi´ksza insulinowra˝li- woÊç. Nie b´dzie wtedy koniecznoÊci a˝ tak znacznego zmniejszenia dawek. W przypadku uprawiania sportów sezonowych zmniejszenie ca∏kowitych da- wek dobowych insuliny b´dzie konieczne tylko w czasie treningów. W czasie gry w hokeja na lodzie dawk´ zmniejsza si´ nawet do 40 . III. Wskazówki dotyczàce post´powania w przypadku wystàpienia dodatkowej choroby G Leczenie bie˝àcej choroby – dzieci chore na cukrzyc´ diagnozowane i leczone sà w taki sam sposób jak inne dzieci. G Leczenie objawowe – w przypadku pojawienia si´ goràczki podanie leków przeciwgoràczkowych. G Zwolnienie ze szko∏y – goràczka i zaka˝enie wp∏ynà na zwi´kszenie poziomu cukru i z∏e samopoczucie. G Nale˝y podawaç wi´ksze iloÊci p∏ynów do picia. Ryzyko odwodnienia wzroÊ- nie, gdy do∏àczà si´ wymioty i biegunka. G Dieta dziecka powinna zawieraç w´glowodany, sk∏adniki od˝ywcze. Nale˝y podawaç pokarmy, które lubi i zechce zjeÊç. Nie nale˝y przerywaç podawa- nia insuliny! G Monitorowanie glikemii cz´Êciej, badanie moczu na obecnoÊç acetonu. G Nie nale˝y zbyt gwa∏townie obni˝aç poziomu cukru – dawk´ korekcyjnà nale˝y roz∏o˝yç na 2 lub 3 mniejsze dawki. G Gdy wystàpià równie˝ cz´ste wymioty, wysoka glikemia (mimo podawania insuliny nie obni˝a si´), narastajàce zwiàzki ketonowe – zadzwoƒ do lekarza lub jedê do szpitala. G W przypadku wystàpienia u dzieci choroby infekcyjnej, wysoki poziom glukozy w krwi jest bezwzgl´dnym wskazaniem do podawania korekcyjnych dawek insuliny (nawet wówczas, gdy dziecko nie chce jeÊç). A C Y Z R K U C www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashofer 8 Materia∏y edukacyjne dla dzieci z rozpoznanà cukrzycà oraz ich rodziców i opiekunów IV. Wskazówki dotyczàce od˝ywiania G Posi∏ki i przekàski spo˝ywaj regularnie. G Na przekàsk´ najlepiej nadaje si´ Êwie˝y owoc (a nie sok). G Jedz mniej podczas ka˝dego posi∏ku je˝eli masz nadwag´. G Zadbaj, aby twoje posi∏ki by∏y bogate w b∏onnik G W zale˝noÊci co b´dziesz robi∏ danego dnia (np. çwiczenia, d∏ugotrwa∏e sie- dzenie), zaplanuj por´ i sk∏ad posi∏ków. G Je˝eli jesteÊ na przyj´ciu i zjadasz du˝o s∏odyczy – przyjmij dodatkowà dawk´ insuliny. A C Y Z R K U C www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashofer 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Materiały edukacyjne dla pacjentów i ich opiekunów. Praktyczne wskazówki wspierające edukację zdrowotną w pediatrii
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: