Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 003705 18670035 na godz. na dobę w sumie
Mathcad. Ćwiczenia. Wydanie II - książka
Mathcad. Ćwiczenia. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1188-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> pakiety naukowe >> mathcad
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj możliwości Mathcada, a algebra stanie się prosta

Mathcad to uniwersalny program algebry komputerowej. Bogaty zakres jego operatorów i funkcji wykorzystywany jest do wykonywania różnego rodzaju obliczeń. Program ten pozwala na tworzenie dokumentacji projektowej, a także umożliwia na przykład generowanie wykresów funkcji jednej i dwóch zmiennych, wykonywanie operacji na wektorach i macierzach oraz analizę matematyczną. Mathcad zawiera wiele przydatnych narzędzi -- na przykład funkcję obracania wykresu, dzięki której zwiększa się czytelność edytowanego obrazu.

'Mathcad. Ćwiczenia' to doskonały podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników, którzy chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę. Wydanie drugie tej książki poszerzono o zagadnienia z zakresu probabilistyki i statystyki oraz mikroprogramowania. Wykonując poszczególne ćwiczenia, nauczysz się obliczać sumy skończonego szeregu liczbowego czy iloczyny skończonej liczby czynników, tworzyć wykres przestrzenny powierzchni parametrycznej oraz wykres poziomicowy. Dzięki umiejętnościom zdobytym przy pracy z tym podręcznikiem odkryjesz, że algebra stała się dla Ciebie po prostu łatwą i interesującą dziedziną matematyki.

Liczby rządzą światem, ale Mathcad rządzi obliczeniami!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mathcad. ˘wiczenia. Wydanie II Autor: Jacek Pietraszek ISBN: 83-246-1188-6 Format: A5, stron: 152 Wykorzystaj mo¿liwo(cid:156)ci Mathcada, a algebra stanie siŒ prosta (cid:149) Jak definiowa(cid:230) w‡asne funkcje? (cid:149) Jak tworzy(cid:230) wykresy tr(cid:243)jwymiarowe? (cid:149) Na czym polega formatowanie wykresu kartezjaæskiego? Mathcad to uniwersalny program algebry komputerowej. Bogaty zakres jego operator(cid:243)w i funkcji wykorzystywany jest do wykonywania r(cid:243)¿nego rodzaju obliczeæ. Program ten pozwala na tworzenie dokumentacji projektowej, a tak¿e umo¿liwia na przyk‡ad generowanie wykres(cid:243)w funkcji jednej i dw(cid:243)ch zmiennych, wykonywanie operacji na wektorach i macierzach oraz analizŒ matematyczn„. Mathcad zawiera wiele przydatnych narzŒdzi (cid:150) na przyk‡ad funkcjŒ obracania wykresu, dziŒki kt(cid:243)rej zwiŒksza siŒ czytelno(cid:156)(cid:230) edytowanego obrazu. (cid:132)Mathcad. ˘wiczenia(cid:148) to doskona‡y podrŒcznik dla pocz„tkuj„cych i (cid:156)rednio zaawansowanych u¿ytkownik(cid:243)w, kt(cid:243)rzy chc„ pog‡Œbi(cid:230) i usystematyzowa(cid:230) swoj„ wiedzŒ. Wydanie drugie tej ksi„¿ki poszerzono o zagadnienia z zakresu probabilistyki i statystyki oraz mikroprogramowania. Wykonuj„c poszczeg(cid:243)lne (cid:230)wiczenia, nauczysz siŒ oblicza(cid:230) sumy skoæczonego szeregu liczbowego czy iloczyny skoæczonej liczby czynnik(cid:243)w, tworzy(cid:230) wykres przestrzenny powierzchni parametrycznej oraz wykres poziomicowy. DziŒki umiejŒtno(cid:156)ciom zdobytym przy pracy z tym podrŒcznikiem odkryjesz, ¿e algebra sta‡a siŒ dla Ciebie po prostu ‡atw„ i interesuj„c„ dziedzin„ matematyki. (cid:149) Obliczenia skalarne (cid:149) Obliczenia wektorowe i macierzowe (cid:149) Wykresy dwu- i tr(cid:243)jwymiarowe (cid:149) R(cid:243)wnania i uk‡ady r(cid:243)wnaæ algebraicznych (cid:149) Mikroprogramowanie (cid:149) Obs‡uga b‡Œd(cid:243)w (cid:149) Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne Liczby rz„dz„ (cid:156)wiatem, ale Mathcad rz„dzi obliczeniami! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Zaczynamy pracę z Mathcadem Uruchomienie programu Okno programu Mathcad Paski narzędzi Obszary Odświeżanie ekranu Zapisywanie arkusza Otwieranie arkusza Rozdział 2. Obliczenia skalarne Wprowadzanie operatorów i stałych Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne Funkcje wykładnicze i logarytmiczne Inne funkcje wbudowane Definiowanie własnych funkcji Zmienne zakresowe Automatyczne i ręczne przeliczanie arkusza Formatowanie wyników numerycznych Rozdział 3. Obliczenia wektorowe i macierzowe Wstęp do wektorów Wektory Wstęp do macierzy Macierze 5 5 5 7 9 10 11 13 15 15 19 23 24 27 28 30 31 37 37 38 47 48 4 Mathcad(cid:31)• Ćwiczenia Rozdział 4. Wykresy dwuwymiarowe Wstęp do wykresów Wykres funkcyjny w układzie kartezjańskim Wykres parametryczny w układzie kartezjańskim Formatowanie wykresu kartezjańskiego Wykres funkcyjny w układzie biegunowym Wykres parametryczny w układzie biegunowym Formatowanie wykresu biegunowego Rozdział 5. Wykresy trójwymiarowe Wstęp do wykresów Wykres przestrzenny danych macierzowych Wykres przestrzenny powierzchni funkcyjnej Wykres przestrzenny powierzchni parametrycznej Wykres przestrzenny krzywej parametrycznej Wykres poziomicowy Rozdział 6. Równania i układy równań algebraicznych Równania z jedną niewiadomą Układy równań i nierówności Optymalizacja Rozdział 7. Analiza matematyczna Szeregi Iloczyny Pochodne Całki oznaczone Rozdział 8. Statystyka Wstęp Rozdział 9. Makroprogramowanie Wstęp Blok i przypisanie wartości zmiennej Instrukcja warunkowa i funkcja error Instrukcja pętli for Instrukcja pętli while Obsługa błędów on error 59 59 61 64 67 73 76 78 85 85 87 91 94 97 100 103 103 107 110 113 113 116 118 119 123 123 133 133 135 139 143 146 149 3 Obliczenia wektorowe i macierzowe Wstęp do wektorów Mathcad praktycznie nie wyróżnia w jakiś szczególny sposób wek- torów w stosunku do macierzy. Traktuje wektory jako specyficzne macierze jednokolumnowe. Należy o tym pamiętać, gdyż jednym z czę- stych błędów jest definiowanie wektora jako macierzy jednowier- szowej, a takiego obiektu Mathcad nie rozpoznaje jako wektora i nie wykonuje w odniesieniu do niego żadnych operacji wektorowych. Większość symboli operatorów jest identyczna zarówno dla wekto- rów, jak i dla macierzy. Należy jednak pamiętać, że interpretacja uzy- skiwanych wyników może być odmienna! Definicję wektora oraz większość operatorów wektorowych można uzyskać na dwa sposoby: (cid:84) stosując skróty klawiszowe (tabela 3.1); (cid:84) za pomocą myszy i paska narzędzi Matrix, który można wyświetlić, wybierając polecenie Toolbars z menu rozwijanego View (rysunek 3.1). 38 Mathcad(cid:31)• Ćwiczenia Tabela 3.1. Skróty klawiszowe operatorów wektorowych Opis Definicja wektora Dodawanie wektorowe Odejmowanie wektorowe Mnożenie przez liczbę Iloczyn skalarny Iloczyn wektorowy Długość wektora (norma wektora) Element wektora (indeksowanie) Klawisz Ctrl+M + – * * Ctrl+8 | [ Elementy ekstremalne wektora min, max Wygląd v := x + y v := x – y v := 2.5 (cid:120) x x (cid:120) y = 25 v := x × y | x | = 4 v2 = 1.35 min(A) = 3 Rysunek 3.1. Pasek narzędzi Matrix Wektory Wektory są definiowane za pomocą okna Insert Matrix (rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Okno Insert Matrix Rozdział 3. • Obliczenia wektorowe i macierzowe 39 Okno to może być wywołane na trzy sposoby: (cid:84) skrótem klawiszowym Ctrl+M, (cid:84) poleceniem Matrix z menu rozwijanego Insert, (cid:84) ikoną z paska narzędzi Matrix (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Ikona oznaczająca okno Insert Matrix W oknie Insert Matrix w opcji Rows należy wpisać liczbę składowych wektora, a w opcji Columns należy koniecznie wpisać wartość 1. Wektory — ćwiczenia Ć W I C Z E N I E 3.1 Definiowanie wektora i określenie wartości jego składowych Zdefiniuj zmienną o nazwie „V” i nadaj jej wartość wektorową (2, 3, 4). 1. Wpisz V i symbol definicji (podstawienia), czyli dwukropek : (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Definicja zmiennej V 2. Z menu rozwijanego Insert wybierz polecenie Matrix. Pojawi się okno Insert Matrix (rysunek 3.2). Do pola Rows wpisz liczbę składowych, czyli 3. Do pola Columns wpisz wartość 1. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK. 3. W obszarze roboczym po prawej stronie podstawienia pojawi się szablon wektora z kursorem w pozycji pierwszej składowej (rysunek 3.5). 40 Mathcad(cid:31)• Ćwiczenia Rysunek 3.5. Szablon wektora 4. Wpisz wartość pierwszej składowej, czyli 2, a następnie naciśnij klawisz tabulatora. Kursor przejdzie do pozycji drugiej składowej. Wpisz drugą składową, czyli 3, i następnie naciśnij klawisz tabulatora. Kursor przejdzie do pozycji trzeciej składowej. Wpisz wartość 3 i naciśnij klawisz Enter. Zdefiniowałeś zmienną wektorową i nadałeś jej wartość (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Kompletna definicja zmiennej wektorowej V Ć W I C Z E N I E 3.2 Obliczanie prostego wyrażenia wektorowego Przemnóż wektor (2, 3, 4) przez liczbę 2 i dodaj do wektora (0, -1, 1). Podaj wynik. 1. Wywołaj okno Insert Matrix (np. poleceniem Matrix z menu rozwijanego Insert) i zdefiniuj wektor o trzech składowych. Wprowadź wszystkie składowe, ale po wpisaniu trzeciej, czyli wartości 4, naciśnij klawisz spacji, aby kursor opuścił wnętrze szablonu wektora (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. Obliczanie wartości wyrażenia wektorowego 2. Wprowadź operator mnożenia ∗ i wpisz wartość 2. Następnie wprowadź operator dodawania + (rysunek 3.8). 3. Wywołaj okno Insert Matrix i zdefiniuj wektor o trzech składowych. Wpisz składowe drugiego wektora, czyli (0, -1, 1), i wprowadź znak równości =. Rozdział 3. • Obliczenia wektorowe i macierzowe 41 Rysunek 3.8. Obliczanie wartości wyrażenia wektorowego 4. Uzyskałeś wynik (rysunek 3.9). Rysunek 3.9. Obliczanie wartości wyrażenia wektorowego Ć W I C Z E N I E 3.3 Wyznaczanie wektora prostopadłego do dwóch wektorów zadanych Wyznacz jednostkowy wektor prostopadły do wektorów (1, 0,5, 0,3) oraz (0,25, -0,3, 2). 1. Aby wygodniej było operować wektorami, zdefiniuj dwie zmienne wektorowe a i b, które będą miały wartości rozważanych tu wektorów (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Definiowanie wektorów początkowych 2. Oblicz iloczyn wektorowy wektorów a i b (rysunek 3.11), który jak wiadomo, jest prostopadły do swoich argumentów. Uzyskany wynik zapamiętaj w zmiennej wektorowej normalny. Do wprowadzenia operatora iloczynu wektorowego użyj skrótu klawiszowego Ctrl+8 albo wybierz odpowiednią ikonę z paska narzędzi Matrix (rysunek 3.12). Rysunek 3.11. Obliczenie iloczynu wektorowego 42 Mathcad(cid:31)• Ćwiczenia Rysunek 3.12. Ikona iloczynu wektorowego na pasku narzędzi Matrix 3. Wektor normalny ma już cechę prostopadłości do wektorów a i b, ale nie ma jednostkowej długości, co możesz łatwo sprawdzić, obliczając jego długość (rysunek 3.13). Do wprowadzenia operatora iloczynu wektorowego użyj skrótu klawiszowego Shift+| albo wybierz odpowiednią ikonę z paska narzędzi Matrix (rysunek 3.14). Rysunek 3.13. Sprawdzenie długości wektora normalnego Rysunek 3.14. Ikona długości wektora na pasku narzędzi Matrix 4. Wektor normalny uczynisz jednostkowym, dzieląc go przez jego własną długość (rysunek 3.15). Rysunek 3.15. Obliczenie wektora jednostkowego Ć W I C Z E N I E 3.4 Selektywne pobieranie wskazanych składowych wektora Zdefiniuj wektor v o składowych (4, 2, 8) i wektory o składowych (3, 2, -6). Oblicz iloczyn wektorowy tych dwóch wektorów, a następ- nie podaj wartość trzeciej składowej wyniku. 1. Zdefiniuj zmienną wektorową v o składowych (4, 2, 8) (rysunek 3.16). Rozdział 3. • Obliczenia wektorowe i macierzowe 43 Rysunek 3.16. Definiowanie zmiennej wektorowej v 2. Zdefiniuj zmienną wektorową y o składowych (3, 2, -6) (rysunek 3.17). Rysunek 3.17. Definiowanie zmiennej wektorowej y 3. Oblicz teraz iloczyn wektorowy wektorów v i y (rysunek 3.18). Rysunek 3.18. Obliczenie iloczynu wektorowego 4. Składową wektora pobiera się przez indeksowanie jego nazwy. Pobierz ostatnią składową wyniku, tzn. nie wyświetlaj wektora, będącego wynikiem iloczynu wektorowego, a jedynie ostatnią składową (rysunek 3.19). Zwróć uwagę, że indeksowanie składowych wektora rozpoczyna się od 0, a nie — jak w tradycyjnej notacji matematycznej — od 1. Oznacza to, że pierwsza składowa wektora ma indeks 0, druga — 1, trzecia — 2 itd. Rysunek 3.19. Pobranie trzeciej składowej iloczynu wektorowego 5. Aby się upewnić, że faktycznie pobrałeś dobrą składową, zobacz teraz, jak wygląda kompletny iloczyn wektorowy (rysunek 3.20). Rysunek 3.20. Kompletny iloczyn wektorowy 6. Jeżeli trzeba będzie indeksować wektory od wartości 1, a nie od 0, zmień wartość parametru ORIGIN (rysunek 3.21). Zwróć uwagę na pisownię nazwy parametru. Nazwa ta napisana jest dużymi 44 Mathcad(cid:31)• Ćwiczenia Rysunek 3.21. Zmiana początkowej wartości indeksującej literami! Nowa wartość parametru ORIGIN obowiązuje w arkuszu od punktu, w którym została nadana, do nadania nowej wartości parametru ORIGIN lub do końca arkusza, jeżeli nie było następnej zmiany. Należy jednak pamiętać, że parametr ten oddziałuje także na macierze, w związku z czym nieostrożna zmiana jego wartości może doprowadzić do kompletnego chaosu w obliczeniach. Ć W I C Z E N I E 3.5 Wyznaczanie wektora siecznego łączącego dwa punkty toru zdefiniowanego w układzie biegunowym (zadanie trudne) Zadanie trudne! Tor punktu opisany jest w układzie biegunowym równaniem r ϕ ( ) . Obliczyć kosinusy kierunkowe wektora siecznego, łączącego dwa punkty toru, opisane wartościami φ1 = π/6 i φ2 = π/3. sin (2 = 2 ) ϕ ⋅ Przed obliczeniem wektora siecznego należy równanie toru przekształcić na układ kartezjański. 1. W trakcie rozwiązywania zadania będziesz wykorzystywał litery greckie, włącz więc pasek narzędzi Greek. W tym celu wybierz polecenie Toolbars z menu rozwijanego View i zaznacz pozycję Greek (rysunek 3.22). 2. Rozwiązywanie zadania rozpocznij od zdefiniowania funkcji opisującej tor (rysunek 3.23). Zwróć uwagę, że wykładnik powinien być wpisany dopiero po nawiasie zamykającym listę argumentów funkcji sinus! Jeżeli wpiszesz wykładnik potęgowy zgodnie z tradycyjną notacją matematyczną: sin2(2φ), czyli pomiędzy nazwą funkcji a listą argumentów, to Mathcad — na Twoje nieszczęście — przyjmie taką błędną notację. Rozdział 3. • Obliczenia wektorowe i macierzowe 45 Rysunek 3.22. Włączenie paska narzędzi Greek Rysunek 3.23. Zdefiniowanie równania toru w układzie biegunowym Ale cóż się stanie później? Spójrz na rysunek 3.24, na którym pokazany jest błędny zapis w trakcie edycji. Program zinterpretował ten zapis jako polecenie przemnożenia nazwy przez listę argumentów. Oczywiście taki zapis jest nonsensowny! Niestety, komunikat o wystąpieniu błędu nie pojawi się przy definicji, ale dopiero przy pierwszym użyciu tak zdefiniowanej funkcji. Treść komunikatu Illegal context (niewłaściwy kontekst) w tej sytuacji przekaże mylną informację, gdyż akurat w tym wyrażeniu, w którym zastosowałeś uprzednio zdefiniowaną funkcję, błędu może nie być. Błąd ten pojawił się znacznie wcześniej i jest bardzo trudny do wyśledzenia, szczególnie wówczas, gdy korzystasz z wielu wzajemnie zależnych definicji funkcji. Rysunek 3.24. Błędny zapis wykładnika funkcji sinus 3. Mając zdefiniowaną funkcję toru, możesz ją przekształcić do zapisu kartezjańskiego (rysunek 3.25), korzystając = z powszechnie znanych wzorów: r ϕ cos oraz x = y r ϕ sin . 46 Mathcad(cid:31)• Ćwiczenia Rysunek 3.25. Transformacja równania toru do układu kartezjańskiego Zwróć uwagę, że nowe współrzędne x i y muszą być funkcjami zmiennej φ, ale nie zmiennej r, gdyż r jest obliczane na podstawie wartości φ. 4. Dysponując współrzędnymi kartezjańskimi, zdefiniuj wektor wodzący toru R (rysunek 3.26). Zwróć uwagę, że nazwanie wektora wodzącego literą R nie koliduje z wcześniejszym nazwaniem współrzędnej biegunowej literą r. Mathcad nie utożsamia dużych i małych liter, dlatego trzeba pamiętać o zachowaniu precyzyjnej pisowni nazw zmiennych. Rysunek 3.26. Definiowanie wektora wodzącego toru 5. Mając do dyspozycji wektor wodzący R w układzie kartezjańskim, możesz obliczyć konkretne wartości wektora dla ustalonych wartości współrzędnej φ (rysunek 3.27). Rysunek 3.27. Obliczanie skonkretyzowanych wektorów wodzących 6. Z różnicy obu wektorów wodzących uzyskasz wektor sieczny (rysunek 3.28). Rysunek 3.28. Obliczenie wektora siecznego 7. Kosinusy kierunkowe wektora, czyli kosinusy kątów pomiędzy wektorem a poszczególnymi osiami układu współrzędnych, są co do wartości identyczne ze składowymi zgodnego z tym wektorem wektora jednostkowego. Zamiast więc męczyć się skomplikowanym obliczaniem kątów pomiędzy wektorem a osiami, wystarczy obliczyć odpowiadający mu wektor Rozdział 3. • Obliczenia wektorowe i macierzowe 47 jednostkowy. W tym celu podziel wektor przez jego własną długość (rysunek 3.29). I oto masz końcowy wynik. Rysunek 3.29. Obliczenie kosinusów kierunkowych Wstęp do macierzy Definicję macierzy, jak i większość operatorów macierzowych, moż- na uzyskać na dwa sposoby: (cid:84) stosując skróty klawiszowe (tabela 3.2), Tabela 3.2. Skróty klawiszowe operatorów macierzowych Opis Definicja macierzy Dodawanie macierzy Odejmowanie macierzy Mnożenie przez liczbę Iloczyn macierzy Transpozycja macierzy Wyznacznik macierzy Odwracanie macierzy Element macierzy (indeksowanie) Kolumna macierzy (ekstrakcja) Elementy ekstremalne wektora lub macierzy Macierz jednostkowa Klawisz Ctrl+M + – * * Ctrl+1 | ^+1 [‘ [ Ctrl+6 min max identity Wygląd M := A + B M := A – B M := 2.5 (cid:120) A M := B (cid:120) A A := BT | M | = 4.25 A := B-1 A(1,1) = 2.34 K := M 1 min(A) = 3 A := identity(3) 48 Mathcad(cid:31)• Ćwiczenia Tabela 3.2. Skróty klawiszowe operatorów macierzowych — ciąg dalszy Opis Wartości własne Wektory własne Ślad macierzy Klawisz eigenvals eigenvecs tr Wygląd eigenvals(A)= eigenvecs(A)= tr(A) = 3.54 (cid:84) za pomocą myszy i paska narzędzi Matrix, który można wyświetlić, stosując polecenie Toolbars z menu rozwijanego View (rysunek 3.30). Rysunek 3.30. Pasek narzędzi Matrix Macierze Macierze są definiowane za pomocą okna Insert Matrix (rysunek 3.31). Rysunek 3.31. Okno Insert Matrix Okno to może być wywołane na trzy sposoby: (cid:84) skrótem klawiszowym Ctrl+M, (cid:84) poleceniem Matrix z menu rozwijanego Insert, (cid:84) ikoną z paska narzędzi Matrix (rysunek 3.32). W oknie Insert Matrix, w opcji Rows, należy wpisać liczbę wierszy macierzy, a w opcji Columns — liczbę kolumn. Rozdział 3. • Obliczenia wektorowe i macierzowe 49 Rysunek 3.32. Ikona służąca do wywołania okna Insert Matrix Macierze — ćwiczenia Ć W I C Z E N I E 3.6 Definiowanie macierzy, określanie wartości jej składowych i selektywne pobieranie składowych ⎡ ⎢ Zdefiniuj macierz M o składowych ⎣ 3.5 z drugiego wiersza i trzeciej kolumny. 2 5 17 3.9 12.5 − ⎤ ⎥ ⎦ i pobierz element 1. Wpisz nazwę macierzy M, następnie operator definicji (podstawienia) : i wywołaj okno Insert Matrix. Utwórz szablon macierzy o dwóch wierszach i trzech kolumnach, a następnie wypełnij szablon wartościami (rysunek 3.33). Rysunek 3.33. Definiowanie macierzy 2. Obecnie możesz przystąpić do pobrania elementu z drugiego wiersza i trzeciej kolumny. Można to zrobić na dwa sposoby: skrótem klawiszowym [ (lewy nawias kwadratowy) lub przez wybranie odpowiedniej ikony z paska narzędzi Matrix (rysunek 3.34). Kryje się tu jednak pewna pułapka! W starszych wersjach Mathcada wywołanie pola indeksacyjnego dla macierzy powodowało wyświetlenie pola jednopozycyjnego, czyli pola indeksacji wektorowej. Próba wpisania przecinka, a później indeksu kolumny, powodowała przeniesienie kursora poza pole indeksacyjne. Aby tego uniknąć, należy zaraz na początku pola indeksacyjnego wpisać znak apostrofu, ‘. Znak ten wywołuje specjalne nawiasy (rysunek 3.35) wokół pola indeksacyjnego, które zapobiegają błędnym wpisom. 50 Mathcad(cid:31)• Ćwiczenia Rysunek 3.34. Ikona indeksowania na pasku narzędzi Matrix Rysunek 3.35. Pole indeksacyjne z dodatkowymi nawiasami 3. Wpisz nazwę macierzy, wywołaj pole indeksacyjne i wpisz indeksy drugiego wiersza i trzeciej kolumny (rysunek 3.36). Zwróć uwagę, że indeksacja zaczyna się od wartości 0, tzn. pierwszy wiersz i pierwsza kolumna mają indeksy o wartości 0, drugi wiersz i druga kolumna — indeksy o wartości 1 itd. Rysunek 3.36. Pobranie elementu z drugiego wiersza i trzeciej kolumny 4. Jeżeli zaistnieje potrzeba, aby indeksować macierze od wartości 1, a nie od wartości 0, zmień wartość parametru ORIGIN (rysunek 3.37). Zwróć uwagę na pisownię nazwy parametru. Nazwa ta zapisana jest dużymi literami! Nowa wartość parametru ORIGIN obowiązuje w arkuszu od punktu, w którym została nadana, aż do nadania nowej wartości parametru ORIGIN lub do końca arkusza, jeżeli nie było następnej zmiany. Należy jednak pamiętać, że parametr ten oddziałuje także na wektory, w związku z czym nieostrożna zmiana wartości parametru może doprowadzić do kompletnego chaosu w obliczeniach. Rysunek 3.37. Zmiana początkowej wartości indeksującej Rozdział 3. • Obliczenia wektorowe i macierzowe 51 Ć W I C Z E N I E 3.7 Transponowanie macierzy oraz obliczanie jej wyznacznika i odwrotności ⎤ ⎥ ⎥ ⎦. Oblicz macierz B będącą Zdefiniuj macierz A o składowych ⎥ transpozycją macierzy A. Oblicz wyznacznik macierzy A. Spróbuj obliczyć odwrotność macierzy A oraz macierzy B. ⎡ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣ 7 5 8 6 9 1 4 2 3 1. Wpisz nazwę macierzy A i operator definicji (podstawienia), a następnie wywołaj okno Insert Matrix. Zdefiniuj macierz o trzech wierszach i trzech kolumnach. Wypełnij szablon macierzy podanymi wartościami i naciśnij klawisz Enter (rysunek 3.38). Rysunek 3.38. Definicja macierzy A 2. Oblicz macierz B będącą transpozycją macierzy A (rysunek 3.39). W celu wywołania operatora transpozycji albo użyj skrótu klawiszowego Ctrl+!, albo skorzystaj z odpowiedniej ikony na pasku narzędzi Matrix (rysunek 3.40). Rysunek 3.39. Obliczenie transpozycji macierzy A Rysunek 3.40. Ikona operatora transpozycji macierzy 3. Oblicz wyznacznik macierzy A (rysunek 3.41). Do wywołania wyznacznika macierzy posłuż się albo skrótem klawiszowym Shift+|, albo odpowiednią ikoną z paska narzędzi Matrix (rysunek 3.42). 52 Mathcad(cid:31)• Ćwiczenia Rysunek 3.41. Obliczenie wyznacznika macierzy A Rysunek 3.42. Ikona wyznacznika macierzy 4. Jak widać na rysunku 3.41, wyznacznik macierzy A jest równy 0. Oznacza to, że macierz jest tzw. macierzą osobliwą i nie można dla niej obliczyć macierzy odwrotnej. Transpozycja nie zmienia wyznacznika macierzy kwadratowej, więc wyznacznik macierzy B także jest równy 0 i również ta macierz nie ma macierzy odwrotnej. Sprawdź to! Spróbuj obliczyć macierz odwrotną do macierzy A (rysunek 3.43). Operację odwrócenia macierzy wykonaj albo przez formalne podniesienie macierzy do potęgi −1, albo przez użycie odpowiedniej ikony z paska narzędzi Matrix (rysunek 3.44). Rysunek 3.43. Obliczenie macierzy odwrotnej do macierzy A Rysunek 3.44. Ikona operacji odwracania macierzy 5. Jak widać na rysunku 3.43, Mathcad poprawnie zidentyfikował osobliwość macierzy A i odmówił prowadzenia dalszych obliczeń macierzy odwrotnej. Sprawdź teraz analogiczną operację odwrócenia dla macierzy B (rysunek 3.45). Rysunek 3.45. Obliczenie macierzy odwrotnej do macierzy B Rozdział 3. • Obliczenia wektorowe i macierzowe 53 6. Otrzymałeś rezultat analogiczny do tego, który obliczony został dla macierzy A. Możesz oczywiście zdziwić się, skąd naleganie, aby sprawdzać rzeczy oczywiste. Otóż w starszych wersjach Mathcada obliczenia wyznacznika macierzy były obarczone znacznym błędem. W efekcie program wykonywał odwrócenie macierzy A, jednak wyniki, które podawał, były nonsensowne (rysunek 3.46). W dodatku dawał poprawne odpowiedzi dla macierzy B, co powodowało, że tradycyjna symetria transpozycji była łamana. Otóż można sarkastycznie stwierdzić, że firma Mathsoft zrobiła znaczący krok naprzód, gdyż po kilkunastu latach usunęła błąd, który od dawna był sygnalizowany. Rysunek 3.46. Błędne obliczenie macierzy odwrotnej do macierzy A 7. Jeżeli będziesz pracował z Mathcadem w wersji 2001i, sprawdź ustawienie opcji Use strict singularity checking for matrices (użyj dokładnego sprawdzenia osobliwości macierzy), która jest dostępna w zakładce Calculation (rysunek 3.47) okna Math Options. Okno to można wywołać poleceniem Options w menu rozwijanym Math. Rysunek 3.47. Zakładka Calculation okna Math Options 54 Ć W I C Z E N I E Mathcad(cid:31)• Ćwiczenia 3.8 Rozwiązywanie prostego układu równań liniowych ⎤ ⎡ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ Rozwiąż metodą macierzową układ równań liniowych ⎥ ⎢ ⎦ ⎣ gdzie x jest wektorem niewiadomych mającym trzy składowe. 5 2 1 0 3 0 3 2 1 13 ⎡ ⎢ x 3 ⋅ = − ⎢ ⎢ ⎣ 50 ⎤ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ , 1. Masz do rozwiązania równanie macierzowe Ax = b , gdzie A jest daną macierzą układu, a b jest wektorem prawych stron. Zdefiniuj więc wektor b i macierz A (rysunek 3.48). Rysunek 3.48. Definiowanie macierzy układu i wektora prawych stron 2. Skorzystaj ze wzoru rozwiązującego x = A b, który obowiązuje -1 dla macierzy nieosobliwych, tzn. mających wyznacznik różny od zera. Oblicz wektor rozwiązania x (rysunek 3.49). Rysunek 3.49. Obliczenie wektora rozwiązania 3. Wyświetl wartości składowych wektora rozwiązania (rysunek 3.50). Rysunek 3.50. Wyświetlenie wartości składowych wektora rozwiązania Ć W I C Z E N I E 3.9 Wyznaczanie wartości własnych i wektorów własnych macierzy ⎤ ⎡ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ Wyznacz wartości i wektory własne macierzy ⎦. Sprawdź orto- ⎥ ⎢ ⎣ gonalność macierzy zbudowanej z wektorów własnych. 4 6 10 3 5 6 2 3 4 1. Zdefiniuj macierz A o trzech wierszach i trzech kolumnach, mającą podane powyżej wartości składowych (rysunek 3.51). Rozdział 3. • Obliczenia wektorowe i macierzowe 55 Rysunek 3.51. Definiowanie macierzy 2. Oblicz wartości własne macierzy A (rysunek 3.52), posługując się wbudowaną funkcją eigenvals (tabela 3.2). Rysunek 3.52. Obliczenie wartości własnych 3. Oblicz macierz wektorów własnych i podstaw ją pod zmienną macierzową V (rysunek 3.53). Kolumny tej macierzy są wektorami własnymi macierzy A w takiej kolejności, w jakiej funkcja eigenvals podała obliczone wartości własne. Rysunek 3.53. Obliczenie wektorów własnych 4. Wyświetl osobno poszczególne wektory własne (rysunek 3.54). Do ekstrakcji poszczególnych kolumn macierzy V wykorzystaj skrót klawiszowy Ctrl+6 lub odpowiednią ikonę z paska narzędzi Matrix (rysunek 3.55). Pamiętaj, że indeksacja kolumn rozpoczyna się od wartości 0, czyli pierwsza kolumna ma indeks 0, druga kolumna — 1 itd. Rysunek 3.54. Wyświetlenie wektorów własnych Rysunek 3.55. Ikona ekstrakcji kolumny macierzy na pasku narzędzi Matrix 5. Skontroluj ortogonalność macierzy V, czyli sprawdź, czy iloczyn macierzy transponowanej VT przez V będzie macierzą diagonalną (rysunek 3.56). Jest to najprostsza procedura kontrolna, pozwalająca sprawdzić dokładność wyznaczenia wektorów własnych. 56 Mathcad(cid:31)• Ćwiczenia Rysunek 3.56. Kontrola ortogonalności macierzy V 6. Wynikiem kontrolnego iloczynu jest macierz nie tylko diagonalna, ale nawet jednostkowa. Oznacza to, że uzyskałeś wektory własne, które nie tylko są wzajemnie ortogonalne, ale nawet ortonormalne, czyli mające długość jednostkową. Ć W I C Z E N I E 3.10 Transformowanie macierzy poprzez obrót ⎡ Oblicz transformację macierzy ⎢ ⎣ 1 3 2 4 ⎤ ⎦ przy obrocie o kąt 45º. ⎥ 1. Zdefiniuj macierz A o dwóch wierszach i dwóch kolumnach, która będzie podlegała transformacji. Nadaj jej powyższe wartości elementów (rysunek 3.57). Rysunek 3.57. Definicja transformowanej macierzy A 2. Zdefiniuj macierz obrotów B jako funkcję macierzową zależną od kąta obrotu (rysunek 3.58). Aby wygodniej było oznaczać kąty, włącz poleceniem Toolbars w menu rozwijanym View pasek narzędzi Greek. Rysunek 3.58. Definicja macierzy transformującej B 3. Zdefiniuj macierz C, będącą wynikiem transformacji, jako funkcję macierzową zależną od kąta obrotu poprzez wyrażenie transformujące (rysunek 3.59). Rysunek 3.59. Definicja wyniku transformacji 4. Wyświetl wynik transformacji przez podstawienie do funkcji macierzowej C wartości kąta obrotu 45º (rysunek 3.60). Rozdział 3. • Obliczenia wektorowe i macierzowe 57 Rysunek 3.60. Wynik transformacji macierzy A dla kąta 45° 5. Uzyskałeś pożądany wynik. Możesz oczywiście zadać pytanie, dlaczego macierz B została zdefiniowana jako funkcja macierzowa kąta obrotu, a nie jako macierz stała wynikająca z konkretnej wartości kąta. Otóż w tej parametryzacji kryje się największa siła Mathcada jako narzędzia obliczeniowego: analizuj wszystkie rozwiązywane zadania pod kątem ich wielokrotnego użycia i jeżeli stwierdzisz, że w przyszłości możesz mieć do czynienia z analogicznym zadaniem, wówczas parametryzuj wszystko, co tylko się da, i zapisuj arkusz z takim wzorcowym rozwiązaniem!
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mathcad. Ćwiczenia. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: