Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00455 005978 19029127 na godz. na dobę w sumie
Mazury. Najpiękniejsze zakątki - ebook/pdf
Mazury. Najpiękniejsze zakątki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 129
Wydawca: SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7845-495-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> podróże
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Urzekające krajobrazy, niezwykle malownicze uksztaltowanie terenu z charakterystycznymi morenowymi pagórkami i licznymi dolinami, w których wiją się rzeki, a także wspaniałe bogactwo fauny i setki jezior o błekitnej tafli wody przesądzają o ogromnej popularności Mazur. Wyczerpujące opisy i ciekawe fotografie zabiorą Czytelnika w podróż po tym niezwykłym regionie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

s k a r b y n a t u r y i a r c h i t e k t u r y MAZURY NajpiękNiejsze zakątki MAZURY NajpiękNiejsze zakątki Wstęp Cerkiew prawosławna i zespół klasztorny Starowierców w Wojnowie Ferma Jeleniowatych w Kosewie 5 6 9 Jezioro Dobskie Jezioro Hańcza Jezioro Mamry Jezioro Śniardwy Jezioro Tałty Kanał Augustowski Kanał Elbląski 10 13 14 17 18 21 22 Kanał Łuczański z mostem obrotowym 25 Kanał Mazurski Kętrzyn 26 29 Klasztor pokamedulski w Wigrach 30 Krutynia Kwidzyn Mazurski Park Krajobrazowy Mrągowo Mikołajki 35 38 41 42 45 Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie 48 Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego 51 Pisz Pole bitwy pod Grunwaldem Pranie Puszcza Borecka Puszcza Piska Rezerwat przyrody „Bagna Nietlickie” Rzerwat przyrody „Rzeka Drwęca” Rezerwat żubrów w Kruklankach 52 55 58 61 62 65 66 69 Sanktuarium maryjne w Stoczku Klasztornym 72 Sanktuarium maryjne w Świętej Lipce 75 Skansen Galindia w Iznocie Srokowo Suwalski Park Krajobrazowy Szczytno 78 81 82 85 Śluzy Guzianka, Karwik i Przerwanki 86 Twierdza Boyen i zamek krzyżacki Wąskotorowa Ełcka Kolej Dojazdowa 89 93 Wiatraki na Mazurach 88 Wigierski Park Narodowy Wilczy szaniec Zabytkowe mosty kolejowe w Stańczykach 94 99 100 Zagroda kurpiowska w Kadzidle 103 Zamek krzyżacki w Barcianach Zamek krzyżacki w Działdowie Zamek krzyżacki w Nidzicy Zamek krzyżacki w Pasłęku Zamek krzyżacki w Rynie 104 107 108 111 112 Zamek w Szymbarku 115 Zespół klasztorny w Sejnach Zespół pałacowo-parkowy w Sorkwitach 116 119 Zespół pałacowo- -folwarczny w Galinach 120 Zespół pałacowo- -parkowy Bogusława Fryderyka Dönhoffa w Drogoszach 123 Zespół pałacowo-parkowy rodu von Kunheimów w Judytach 124 Zespół pałacowo-parkowy w Sztynorcie 127 MAZuRy | spis treści Wstęp Mazury Mazury to region usytuoWany W północno- -Wschodniej polsce, adMinistracyjnie zalicza- ny do WojeWództWa WarMińsko-Mazurskiego, a geograficznie obejMujący obszar pojezierza Mazurskiego i pojezierza iłaWskiego. najWięk- szyM jego bogactWeM jest Wspaniała przyroda. to Właśnie W tyM rejonie Można znaleźć najWię- cej rezerWatóW i Wiele rzadkich, zagrożonych WyginięcieM gatunkóW fauny i flory. tutejsze je- ziora, lasy, torfoWiska, MaloWniczo ukształto- Wane łąki i pola upraWne oraz rzeki urzekają sWoiM piękneM. jest to także obszar fascynujący geologicznie i geoMorfologicznie. na ukształ- toWanie terenu, będące WynikieM działania lo- doWca, składają się pozostałości Wzgórz More- noWych, ozóW, keMóW, sandróW, polodoWco- Wych jezior rynnoWych czy głazóW narzuto- Wych. uzupełnienieM jest także niepoWtarzalna kultura, Wioski o charakterystycznej zabudo- Wie, często ukryte W lasach, skanseny, nieWiel- kie Miasteczka, niekiedy przekształcone W letnie centra żeglarskie, a także duża liczba krzyżac- kich zaMkóW Wskazujących na historyczną gra- nicę daWnych zieM pruskich. Mazury to róWnież tutejsza ludność i rękodzieło. kultyWoWanie daWnych tradycji rybackich byWa Widoczne W każdyM eleMencie codziennego życia. dla cenią- cego przygody turysty jest to idealne Miejsce do ciągłego odkryWania krajobrazóW, zabytkóW kultury, WyrobóW rzeMieślniczych i tradycji. Ma- zury przyciągają róWnież MiłośnikóW aktyWne- go Wypoczynku : żeglarstWa, kajakarstWa i Wy- cieczek roWeroWych lub pieszych. cerkieW praWosłaWna i zespół klasztorny staroWiercóW W WojnoWie M azurska wieś Wojnowo nie wyróżniałaby się zapewne niczym szczególnym, gdyby nie jej historia. Powstała w 1831 roku jako osada staroobrzędowców z inicjatywy Sidora Borysowa, któ- ry kupił spory obszar pruskiego lasu i zaplanował założenie wsi. Dziś po starowiercach pozostały w Wojnowie dwa zabytki. Pierwszym z nich jest cerkiew prawosławna, która jednak nie była główną świątynią osiedlają- cych się tu przybyszów, lecz stanowiła próbę zjednoczenia staroobrzędow- ców i prawosławnych pod egidą Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Misja się nie powiodła, ale zabytek przetrwał i służy mieszkańcom. XIX-wieczna świą- tynia z charakterystyczną kopułą przykrywającą pre- zbiterium, powstała z drewna na planie prostokąta. W sąsiedztwie znajduje się także dzwonnica z namio- towym dachem. Wnętrze cerkwi jest skromnie wypo- sażone, dominuje biało-złoty ikonostas przedstawiają- cy Świętą Trójcę, Matkę Boską, Chrystusa i proroków. Ikony pochodzą z różnych okresów i prezentują róż- norodną wartość artystyczną. Drugim zabytkiem Wojnowa związanym ze staroobrzędowcami jest monaster Zbawiciela i Trójcy Świętej. Klasztor został założony zaledwie 17 lat po pojawieniu się ruskich prawosławnych na tych terenach i funk- cjonował bez przeszkód do 1884 roku. Zaczął podupadać, gdy miejscowi staroobrzędowcy zaczęli przechodzić na jednowierstwo, czyli zachowanie starych obrzędów przy uznaniu hierarchii kościoła prawosławnego. położenie: województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida. 6 MAZuRy | cerkieW praWosłaWna i zespół klasztorny... ferMa jelenioWatych W koseWie P oznawanie przyrody jest fascynujące, ale trzeba być cierpliwym i mieć czas, aby spacerować po leśnych ostępach w poszukiwaniu zwierząt czy też tkwiąc bez ruchu w kryjówce, obserwować ptaki. Niestety, nawet popularne w naszych lasach sarny czy zające nie będą stać nieruchomo na polanie leśnej i pozwalać się obserwować. Można je jednak poznać z bliska, a nawet podejść, dotknąć, przyjrzeć się uważnie każdemu osobnikowi dzięki specjalnej Fermie Jeleniowatych w Kosewie. Gospo- darstwo powstało przy Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w 1984 roku, a jego podstawo- wym zadaniem było prowadzenie obserwacji i badań gatunków jeleniowatych. W sezonie letnim ferma jest udostępniana dla zwiedzających, którzy spacerując po rozległych łąkach nad jeziorem Kuc, mogą obco- wać z oswojonymi zwierzętami. Często jest to jedyna możliwość tak bliskiego kontaktu, bo w ogrodach zoo- logicznych nie wolno zbliżać się do zwierząt. Tu moż- na je obserwować bez krat, w warunkach zbliżonych do naturalnych. Mieszkańcami fermy są m.in. danie- le, muflony, jelenie sika i kozy. Zwierzęta żyją na obszarze obejmującym powierzchnię około 100 ha. Zwiedzanie wymaga kondycji oraz odpowied- niego zachowania, bowiem zwierzęta bywają płochliwe. Do dyspozycji jest zwykle przewodnik, który oprowadza po ośrodku i opowiada o zwierzę- tach. Przy gospodarstwie działa również ciekawe muzeum przyrodnicze. W jego zbiorach znajduje się duża liczba poroży oraz wiele fotografii. położenie: województwo warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski, Kosewo Górne, przy trasie nr 16 między Mikołajkami i Mrągowem. MAZuRy | ferMa jelenioWatych W koseWie 9 jezioro dobskie J ezioro Dobskie, wchodzące wraz z jeziorem Mamry w skład komplek- su wodnego, znane jest z niezwykłego rezerwatu przyrody obejmu- jącego wiele wysp. Najbardziej znana sposród nich, Wyspa Kormo- ranów, o powierzchni 2 ha, określana też jako Wysoki Ostrów, to dosko- nałe miejsce do obserwacji ptaków. Gnieżdżące się tu kormorany niszczą roślinność, dlatego w lesie znajduje się wiele na wpół uschniętych konarów kontrastujących z zielonymi koronami. Żyjące na wyspie kormorany i cza- ple podlegają ochronie, a cały obszar objęty jest stre- fą ciszy. Choć w okolicy nie wolno używać silników motorowych, można się wybrać na wycieczkę łodzią wiosłową i obserwować ptaki z odległości. Nieco odmienna jest wyspa Gilma, która ma duże znaczenie kulturowe z uwagi na odkryte siedlisko Galindów – pruskich przodków Mazurów. W czasach dominacji zakonu krzyżackiego stał tu mały zamek. Maksymalna głębokość Jeziora Dobskiego, jednego z ogniw długiego szlaku żeglugowego w Krainie Wiel- kich Jezior Mazurskich w sąsiedztwie Giżycka, wynosi 22,5 m. Cechy charakterystyczne zbiornika to muliste dno ze skupiskami głazów, żwiru i kamieni, porośnięte na 25 powierzchni. Na brzegach nie brakuje wysokich usypisk i pagórków. Bezpośrednio nad jeziorem leży kilka miejscowości o walorach turystycznych: Fulęda, Radzieje, Dziewiszewo, Pilwa. położenie: województwo warmińsko-mazurskie, powiat giżycki. 10 MAZuRy | jezioro dobskie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mazury. Najpiękniejsze zakątki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: