Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00330 007295 15347309 na godz. na dobę w sumie
Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym - zastosowanie w Europie i w Polsce - ebook/pdf
Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym - zastosowanie w Europie i w Polsce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 426
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-300-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia praktyczne aspekty mediacji, jednej z wielu metod alternatywnego rozwiązywania sporów, funkcjonującej od wielu lat w Stanach Zjednoczonych.

Przeniesienie instytucji mediacji na grunt europejski skłania do pytania o możliwość zaadoptowania wypracowanych na gruncie common law procedur na grunt prawa polskiego i europejskiego.

Pytanie to staje się szczególnie ważne w kontekście ostatnich zmian prawa europejskiego w tej dziedzinie, jak również w kontekście wprowadzenia instytucji mediacji w prawie polskim w sprawach karnych, nieletnich, z zakresu sporów zbiorowych, a ostatnio w sprawach cywilnych.

Autor publikacji przedstawia te różnice w amerykańskim systemie prawnym i systemie prawa cywilnego, które mogą mieć wpływ na sposób jej stosowania i kierunki rozwoju tej instytucji w Europie.

Książka przydatna będzie praktykującym mediatorom, prawnikom, arbitrom oraz sędziom.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Firma prawnicza w UE Mediacja w sprawach cywilnych w amerykañskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce Polecamy nasze publikacje: Robert Walczak MIÊDZYNARODOWY PRZEWÓZ TOWARÓW Prawo dla Firm Rafa³ Morek ADR – W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Firma prawnicza w UE Maciej Bobrowicz MEDIACJE GOSPODARCZE – JAK MEDIOWAÆ I PRZEKONYWAÆ Firma prawnicza w UE Izabella Mulak, Ma³gorzata Szeroczyñska JAK UCZYÆ PRAWNIKÓW DOBREJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM? Firma prawnicza w UE Roman Kozierkiewicz DICTIONARY OF ACCOUNTING, AUDIT AND TAX TERMS Roman Kozierkiewicz DICTIONARY OF INSURANCE TERMS Roman Kozierkiewicz POCKET BUSINESS DICTIONARY www.sklep.beck.pl Mediacja w sprawach cywilnych w amerykañskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce Ewa Gmurzyñska Redakcja: Joanna Cybulska © Wydawnictwo C.H. Beck 2007 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 83-7483-300-9 ISBN 978-83-7483-300-4 Spis treœci Spis treœci Spis treœci About the book .................................................................................... XI Wstêp...................................................................................................... XIII Wykaz skrótów...................................................................................... XV Bibliografia ........................................................................................... XVII Rozdzia³ I. Historia i rozwój wspó³czesnego ruchu ADR ............... 1. Wprowadzenie .............................................................................. 2. Rozwój wspó³czesnej mediacji w Stanach Zjednoczonych .............. 3. Wyjaœnienie pojêcia ADR – Alternative Dispute Resolution..................................................................................... 4. Rodzaje metod alternatywnego rozwi¹zywania sporów ............... 4.1. Arbitra¿ ................................................................................. 4.2. Med-Arb oraz Arb-Med ....................................................... 4.3. Minirozprawa (mini-trial) .................................................... 4.4. Skrócone postêpowanie przed ³aw¹ przysiêg³ych (summary jury trial) ............................................................. 4.5. Ocena sprawy przez neutraln¹ osobê trzeci¹ (early neutral evaluation – ENE) ................................................... 4.6. Prywatny sêdzia (private judging, rent-a-judge) ................ 4.7. Baseball Arbitration (Last Offer Arbitration)..................... 4.8. Ombudsman .......................................................................... 4.9. Koncyliacja ........................................................................... 4.10. Negocjacje........................................................................... 5. Definicja mediacji ........................................................................ 6. Wnioski......................................................................................... Rozdzia³ II. Istota mediacji ................................................................. 1. Uwagi ogólne................................................................................ 2. Mediacja facylitatywna i ewaluatywna ....................................... 3. Neutralnoœæ i bezstronnoœæ mediatora......................................... 1 1 4 8 10 11 14 17 18 20 21 22 23 25 28 30 34 35 35 39 44 — V — Spis treœci 3.1. Aspekty proceduralne........................................................... 3.2. Przedmiot sporu .................................................................... 3.3. Zwi¹zki mediatora z uczestnikami postêpowania mediacyjnego ........................................................................ 3.4. Wynik mediacji..................................................................... 4. Autonomia i œwiadomy udzia³ stron w mediacji ........................ 5. Wnioski......................................................................................... Rozdzia³ III. Kwalifikacje mediatorów oraz zasady etyczne dotycz¹ce postêpowania mediatorów w ustawodawstwie amerykañskim ................................................................................. 1. Uwagi ogólne................................................................................ 2. Rodzaje kwalifikacji uprawniaj¹cych do prowadzenia mediacji.. 3. Wymóg okreœlonego wykszta³cenia............................................. 4. Kwalifikacje mediatorów w ustawodawstwie stanowym na przyk³adzie stanu Floryda............................................................. 5. Zasady etyki dla mediatorów....................................................... 5.1. Uwagi ogólne........................................................................ 5.2. Problemy etyczne w mediacjach.......................................... 5.2.1. Profesjonalizm mediatora........................................... 5.2.2. Bezstronnoœæ............................................................... 5.2.3. Konflikt interesów...................................................... 5.2.4. Wp³yw uczestników mediacji na jej wynik oraz na treœæ ugody zawartej w wyniku mediacji.................. 5.2.5. Udzielanie porady profesjonalnej .............................. 5.2.6. Wynagrodzenie mediatorów i reklama ..................... 5.3. Kodeks etyki mediatorów..................................................... 6. Wnioski......................................................................................... Rozdzia³ IV. Poufnoœæ postêpowania mediacyjnego......................... 1. Uwagi ogólne................................................................................ 2. Zakres zasady poufnoœci .............................................................. 3. Zakres poufnoœci mediacji w orzecznictwie s¹dów.................... 4. Zakres poufnoœci mediacji w ustawodawstwie stanowym ............. 4.1. Ca³kowita poufnoœæ .............................................................. 4.2. Ograniczony zakres wyj¹tków od zasady poufnoœci .......... 4.3. Szeroki zakres wyj¹tków od zasady poufnoœci .................. 4.4. Rozstrzygniêcia dotycz¹ce poufnoœci mediacji w orzecznictwie s¹dów powszechnych................................ 4.5. Brak uregulowañ ustawowych ............................................. 4.6. Zakres poufnoœci mediacji w jednolitym prawie modelowym dotycz¹cym mediacji (Uniform Mediation Act – UMA).......... 5. Wnioski......................................................................................... 50 51 52 52 53 63 67 67 68 72 75 80 80 84 84 84 86 88 88 89 90 92 95 95 97 100 104 104 105 107 107 108 111 114 — VI — Spis treœci Rozdzia³ V. Rola prawa i prawników w mediacji ............................ 1. Rola prawa w mediacji................................................................. 2. Prawnicy w mediacji .................................................................... 3. Krytyka mediacji przez prawników............................................. 4. Wnioski......................................................................................... Rozdzia³ VI. Mediacje administrowane przez s¹dy w Stanach Zjednoczonych................................................................................. 1. Wprowadzenie .............................................................................. 2. Rozwój ustawodawstwa dotycz¹cego ADR w s¹dach federalnych ................................................................................... 2.1. Okrêgowe s¹dy federalne ..................................................... 2.2. Federalne s¹dy apelacyjne.................................................... 3. Rozwój ustawodawstwa dotycz¹cego ADR w s¹dach stanowych.. 4. Wnioski......................................................................................... Rozdzia³ VII. Za i przeciw mediacji .................................................. 1. Cechy mediacji, które wp³ynê³y na jej popularnoœæ................... 2. Kontrowersje wokó³ mediacji ...................................................... 2.1. Teoria unitarnego systemu wymiaru sprawiedliwoœci ........ 2.2. Mediacja, a konstytucyjna zasada due process .................. 2.3. Prawo do neutralnego forum rozstrzygaj¹cego spór........... 2.4. Prawo do wystêpowania z pe³nomocnikiem ....................... 2.5. Prawo do wys³uchania w sprawie........................................ 2.6. Brak umocowania s¹dów do zarz¹dzenia mediacji............. 2.7. Brak równowagi pomiêdzy uczestnikami postêpowania mediacyjnego ........................................................................ 2.8. Naciski na uczestników mediacji do zawarcia ugody ........ 2.9. Precedensowy charakter systemu common law................... 3. Wnioski......................................................................................... Rozdzia³ VIII. Ró¿nice filozoficzne i prawne w systemie common law i systemie prawa cywilnego, które wp³ynê³y na rozwój mediacji........................................................................... 1. Wstêp ............................................................................................ 2. Prawo natury jako filozoficzna podstawa systemu common law i systemu prawa cywilnego .......................................................... 3. Tradycja common law a uregulowania kodeksowe..................... 4. Kultura prawna ............................................................................. 5. Cechy procesu amerykañskiego................................................... 6. Rola sêdziego i prawników w procesie....................................... 7. Wnioski......................................................................................... 117 117 134 142 149 151 151 156 156 170 181 189 193 193 200 200 202 204 205 207 208 210 214 216 218 221 221 225 230 235 241 245 252 — VII — Spis treœci Rozdzia³ IX. Regulacje europejskie dotycz¹ce ADR ....................... 1. Uwagi wstêpne ............................................................................. 2. Mediacje w sprawach rodzinnych ............................................... 3. Mediacje w sprawach karnych..................................................... 4. Mediacje w sprawach konsumenckich ........................................ 5. Mediacje w sprawach administracyjnych.................................... 6. Mediacje w sprawach cywilnych................................................. 7. Zielona Ksiêga w sprawie ADR .................................................. 8. Europejski Kodeks Postêpowania Mediatorów........................... 8.1. Kompetencja mediatora........................................................ 8.2. Niezale¿noœæ, neutralnoœæ i bezstronnoœæ mediatora .......... 8.3. Poufnoœæ................................................................................ 8.4. Œwiadoma zgoda stron ......................................................... 8.5. Nieformalnoœæ procesu......................................................... 8.6. Dobrowolnoœæ mediacji........................................................ 9. Projekt dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji cywilnej i gospodarczej ............................................................... 10. Wnioski....................................................................................... Rozdzia³ X. Mediacja w systemie prawa cywilnego w wybranych krajach europejskich ...................................................................... 1. Uwagi wstêpne ............................................................................. 2. Mediacja we Francji..................................................................... 2.1. Uwagi ogólne........................................................................ 2.2. Kontekst prawny i spo³eczny mediacji we Francji ............. 2.3. Uregulowania prawne dotycz¹ce mediacji i koncyliacji .... Wnioski ........................................................................................ 3. Mediacja w Niemczech ................................................................ 3.1. Uwagi ogólne........................................................................ 3.2. Stosunek prawników do mediacji ........................................ 3.3. Rola sêdziego w procesie niemieckim ................................ 3.4. Rola prawników w procesie niemieckim ............................ 3.5. Uregulowania dotycz¹ce mediacji ....................................... 4. Wnioski......................................................................................... Rozdzia³ XI. Mediacja w Polsce ......................................................... 1. Przyk³ady zastosowania mediacji w Polsce w czasach historycznych ............................................................................... 2. Uwagi ogólne na temat mediacji w prawie polskim .................. 3. Mediacja w sporach zbiorowych ................................................. 4. Mediacja w sprawach nieletnich.................................................. 5. Mediacja w sprawach karnych..................................................... 255 255 257 260 262 264 266 270 276 277 277 278 278 279 279 280 286 289 289 298 298 300 305 309 311 311 314 317 320 321 330 333 333 337 338 342 344 — VIII — Spis treœci 6. Problemy ogólne zwi¹zane z wprowadzeniem mediacji w sprawach karnych i nieletnich................................................. 7. Organizacje zajmuj¹ce siê mediacj¹............................................ 8. Mediacja w sprawach cywilnych................................................. 8.1. Uwagi ogólne........................................................................ 8.2. Zakres zmian......................................................................... 8.3. Podstawy skierowania sprawy do mediacji......................... 8.4. Dobrowolny charakter mediacji........................................... 8.5. Mediator ................................................................................ 8.6. Poufnoœæ mediacji................................................................. 8.7. Bezstronnoœæ mediatora........................................................ 8.8. Koszty postêpowania............................................................ 8.9. Ugoda .................................................................................... 8. Wnioski......................................................................................... 348 350 354 354 355 356 363 366 373 376 378 381 383 Podsumowanie....................................................................................... 389 — IX — About the book About the book About the book In the United States during the 1970’s, alternative dispute resolution [ADR] methods developed as a reaction to the high cost of litigation and to the frequent delays experienced by litigants because of the work overload being experienced by the courts. The ADR movement was also an attempt to introduce a dualism of dispute resolution methods between disputing parties into the justice system, as well as to introduce methods which better respect the autonomies of the parties. Until the ADR movement, court proceedings were the only way to resolve legal disputes. Additionally, as citizens became more aware of their individual rights during this era, mediation and other ADR methods promised to be more responsive to their expectations. This book analyzes the development of mediation as an alternative met- hod of dispute resolution in civil matters in the American court systems. The justification for such an analysis comes from the fact that mediation has be- come one of the most popular dispute resolution approaches in the American judicial system and private sector. It exerts considerable influence on the en- tire legal culture in the United States. This method of dispute resolution, which was of only marginal importance twenty years ago, is currently used to resolve numerous kinds of disputes including family, labor, business, commercial, environmental, intellectual property, insurance, and banking controversies. In addition, mediation is also used to resolve conflicts which not long ago were considered impossible to mediate, e.g.: disputes between state agencies and citizens such as tax disputes. This analysis of American mediation is not an attempt to transplant legal institutions developed in a foreign legal system to the Polish or European systems but rather an attempt to use the successes and failures of the Ameri- can experience to guide development of mediation in Europe. Given globali- zation and the growing similarities between common and civil law systems, the positive and negative experiences in the United States should be helpful as Europeans consider what model of mediation will work best in civil law countries. In addition to an analysis of the American mediation system, this book also considers the development of mediation in the European Union and in- — XI — About the book dividual European countries, such as France, Germany, and Poland. The need for such studies is justified by the recent interest in mediation in the Eu- ropean Union and several European countries as well as the introduction into the Polish legal system of mediation in civil disputes. The analysis of media- tion in Europe is also needed because of a popular belief in Europe that me- diation is an institution characteristic of the common law tradition. Indeed, the principal goal of this book is an analysis of mediation in a comparative context and the consideration of those differences in the American and Euro- pean legal systems which create different dynamics in their development of mediation. — XII — Wstêp WstêpWstêpW latach siedemdziesi¹tych w Stanach Zjednoczonych powsta³a kon- cepcja alternatywnego rozwi¹zywania sporów (ADR), jako odpowiedŸ na wszechobecny system s¹downictwa powszechnego, który by³ jedyn¹ do- stêpn¹, zinstytucjonalizowan¹ metod¹ rozstrzygania sporów miêdzy skon- fliktowanymi stronami. Alternatywne metody rozwi¹zywania sporów obej- mowa³y ca³e spektrum metod, takie jak: arbitra¿, mediacja, koncyliacja, minirozprawa, ocena sprawy przez bieg³ego oraz ich odmiany hybrydalne. Chocia¿ metody ró¿ni³y siê od siebie, to ³¹czy³a je wspólna cecha polegaj¹ca na ich alternatywnoœci w stosunku do postêpowañ s¹dowych. G³ówne przy- czyny, które wp³ynê³y na rozwój metod ADR, mia³y charakter pragmatycz- ny. Niska efektywnoœæ wymiaru sprawiedliwoœci prowadzi³a do konieczno- œci przeprowadzenia jego reformy, w której metody te mia³y odegraæ bardzo istotn¹ rolê. Istnia³a te¿ potrzeba stworzenia pluralizmu form rozwi¹zywania sporów w wymiarze sprawiedliwoœci, przy jednoczesnym respektowaniu au- tonomii podmiotów, które samodzielnie mia³y decydowaæ o sposobach roz- wi¹zywania swoich konfliktów. W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach prawa precedensowego, metody ADR, a w szczegól- noœci mediacja, sta³y siê nie tylko popularne, ale wp³ynê³y na kszta³t kultury prawnej spo³eczeñstwa. Metoda, która pocz¹tkowo uznawana by³a za funk- cjonuj¹c¹ na marginesie wymiaru sprawiedliwoœci, obecnie jest nie tylko najbardziej popularn¹ wœród innych metod ADR, ale staje siê g³ówn¹, obok arbitra¿u, metod¹ rozwi¹zywania sporów zarówno w s¹dach, jak i poza wy- miarem sprawiedliwoœci. Mediacja pierwotnie stosowana jedynie w sporach lokalnych i sporach rodzinnych, stopniowo obejmowa³a równie¿ dziedziny z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, ochrony w³asnoœci intelektual- nej, ochrony œrodowiska, a tak¿e spory, które tradycyjnie nie by³y rozwi¹zy- wane w drodze postêpowañ o charakterze polubownym, na przyk³ad miêdzy obywatelami a administracj¹ pañstwow¹. Za daleko id¹ce jest twierdzenie, ¿e wszystkie spory nadaj¹ siê do media- cji. S¹ takie konflikty, które ze wzglêdu na swój charakter, na przyk³ad nie- — XIII — Wstêp równowagê stron, nie powinny byæ rozwi¹zywane w mediacji albo takie, w których ze wzglêdów szczególnych strona chce uzyskaæ wyrok s¹du. Jed- nak w tych s¹dach w Stanach Zjednoczonych, w których mediacja jest stoso- wana, przekazywane jest do niej oko³o 70 wp³ywaj¹cych spraw. Z badañ wynika równie¿, ¿e coraz czêœciej strony, przede wszystkim w sporach cywil- nych i gospodarczych, poddaj¹ siê mediacji dobrowolnie, jeszcze przed wnie- sieniem sprawy do s¹du. Takie dzia³ania powoduj¹ zmniejszenie liczby spraw, które wp³ywaj¹ do s¹dów, a tak¿e obni¿enie kosztów i skrócenie czasu postê- powania, je¿eli mediacja jest prowadzona po wniesieniu pozwu. Niniejsza praca jest prób¹ odpowiedzi na pytanie, jakie s¹ przyczyny dy- namicznego rozwoju i popularnoœci mediacji w sprawach cywilnych w syste- mie s¹dów powszechnych w krajach common law, na podstawie doœwiadczeñ Stanów Zjednoczonych. Potrzeba i celowoœæ takiej analizy s¹ uzasadnione za- równo ostatnimi zmianami w ustawodawstwie europejskim w odniesieniu do tej dziedziny, jak i wprowadzeniem instytucji mediacji w prawie rodzimym w sprawach karnych, nieletnich, z zakresu sporów zbiorowych, a ostatnio w sprawach cywilnych. Analiza systemu amerykañskiego nie ma na celu pró- by przeniesienia okreœlonego rozwi¹zania prawnego wyros³ego na gruncie prawa obcego na grunt europejski czy polski, jako ¿e takie próby czêsto koñ- cz¹ siê niepowodzeniem i nale¿y podchodziæ do nich ze szczególn¹ rozwag¹. Z drugiej strony analiza taka wydaje siê celowa, gdy¿ globalizacja, która przejawia siê miêdzy innymi w zbli¿aniu siê systemów prawnych, sk³ania do zastanowienia siê nad mo¿liwoœci¹ zaadoptowania okreœlonych procedur na grunt prawa rodzimego i europejskiego, szczególnie, je¿eli doœwiadczenia i dorobek innych krajów wskazuj¹, ¿e pewne instytucje przyczyni³y siê w znacznym stopniu do rozwi¹zania istotnych problemów o charakterze publicznym. Potrzeba i celowoœæ takiej analizy wywo³ane zosta³y równie¿ jeszcze do niedawna powszechnie panuj¹cym pogl¹dem, zgodnie z którym mediacja jest instytucj¹ charakterystyczn¹ dla systemu common law, oraz id¹cym w œlad za tym pogl¹dem przekonaniem, ¿e prawny system ameryka- ñski ma pewne cechy, które wp³ynê³y na okreœlon¹ ewolucjê mediacji. G³ównym za³o¿eniem przyœwiecaj¹cym tej pracy, bior¹c pod uwagê dyna- miczny rozwój mediacji w krajach common law oraz stopniowe zainteresowa- nie mediacj¹ w Europie, by³o rozwa¿enie jej istoty i charakteru w kontekœcie prawnoporównawczym, a przede wszystkim tych ró¿nic w amerykañskim systemie prawnym i systemie prawa cywilnego, które mog¹ mieæ wp³yw na popularnoœæ mediacji, a tak¿e dynamikê oraz kierunki jej rozwoju. Ewa Gmurzyñska — XIV — Wykaz skrótów 1. ród³a prawa KC . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny z 1964 r. KPC . . . . . . . . . . . . Kodeks postêpowania cywilnego z 1964 r. 2. Czasopisma EP. . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy PPH . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego Pr.S¹d . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 3. Inne skróty artyku³ czêœæ i tak dalej . . . . . . . . . . . miêdzy innymi . . . . . . . . . . . . orzeczenie art. . . . . . . . . . . . . . cz. . . . . . . . . . . . . . itd. . . . . . . . . . . . . . m.in. nast. . . . . . . . . . . . . nastêpne nr . . . . . . . . . . . . . . numer np. . . . . . . . . . . . . . na przyk³ad op. cit. . . . . . . . . . . dzie³o cytowane orz. pkt . . . . . . . . . . . . . punkt por. poz. rozdz. s. SN . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy t. . . . . . . . . . . . . . . tj. . . . . . . . . . . . . . . t.jedn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . pozycja rozdzia³ strona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tom to jest tekst jednolity — XV — Wykaz skrótów TK . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny wyd. wyr. . . . . . . . . . . . . wyrok ze zm. zob. . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . wydanie . . . . . . . . . . . . zobacz — XVI — Bibliografia Bibliografia Bibliografia 1. P. S. Adler, State Office of Mediation: Thoughts on the Evolution of a National Network; 81 Kentucky Law Journal, 1993. 2. N. Alexander, What’s Law Got To Do With It? Mapping Modern Mediation in Civil and Common Law Jurisdictions, 13 BOND Law Review 2001. 3. N. Alexander, Global Trends in Mediation, Centrale für Mediation, Köln, 2003 4. J. Alfini, Evaluative versus Facilitative Mediation, 24 Florida State University Law Review 919, 1997. 5. J. Alfini, Clay G. S., Should Lawyer-Mediators be Prohibit from Provi- ding Legal Advice or Evaluations? Dispute Resolution Magazine, Wio- sna 1994. 6. J. Alfini, Trashing, Bashing and Hashing it Out, Is this the end of “Good Mediation”, 19 Florida State University Law Review, 1991. 7. J. Alfini, What Happens When Mediation is Institutionalized? To the Parties, Practitioners and Host Institutions, Ohio State Journal on Dis- pute Resolution, 1994. 8. C. Argyris, Intervention Theory and Method: A Behavioral Science View, 1970. 9. T. Arnold, 20 Common Errors in Mediation Advocacy, 13 Alternatives to High Costs Litigation, 1995. 10. P. Ayer, Isn,t There Enough Reality To Go Around? An Essay On the Unspoken Premises of Our Law, 53 New York University Law Review 475, 1978. 11. S. Bailey, M. Gunn, Smith and Bailey on the Modern English Legal System, 1991. 12. D. Barak – Erez, Codification and Legal Culture: In Comparative Per- spective, Tulane European and Civil Law Forum, 13 Tulane European Civil Law Review 125, 1989. 13. J. Bardach, Historia Pañstwa i Prawa Polski do po³owy XV w., Warsza- wa 1957. — XVII — Bibliografia 14. R. A. Baruch – Bush, Efficiency and Protection, or Empowerment and Recognition, The Mediator Role and Ethical Standard of Mediation, 41 Florida Law Review 253, 1989. 15. R. A. Baruch – Bush, National Institute for Disciplinary Resolutions, Dilemmas of Mediation Practice; A Study of Ethical Dilemmas and Po- licy Implications, 1992. 16. R. A. Baruch – Bush, J. P. Fogler, The Promise of Mediation: Respon- ding to Conflict through Empowerment and Recognition, Institute for Christian Conciliation, 1994. 17. R. A. Baruch – Bush, The Dilemmas of Mediation Practice: A Study of Ethical Dilemmas and Policy Implications, 1 Journal of Dispute Re- solution 21, 1994. 18. R. Bastress, J. Harbaugh, Interviewing, Counseling and Negotiation: Skills for Effective, Representation, 1990. 19. C. Baudenbacher, Anmenkungen zum Mindrheisvotum des Übersti- mmten Richters in drei zecherischen Gerichtsverfassung, 79 Schweize- rische Juristenzeitung 153, 1983. 20. C. Baudenbacher, Some Remarks on the Method of Civil Law., 34 Texas International Law Journal 333, 1999. 21. Ch. A. Beard, M. R. Beard, The American Spirit: A Study of the Idea of Civilization in the United State, 83 American Sociological Review, 1943. 22. H. Bianchi, Returning Conflict to the Community: The Alternative of Privatization, Amsterdam 1978. 23. Biblia Tysi¹clecia, Poznañ, 2003. 24. G. Bierbrauer, Factors Affecting Success in the Mediation of Legal Di- sputes, Third Party Conciliation Through German „Schiedsmann”, in: Law and Psychology, Oxford, 1981. 25. W. Blackstone, Comments on the Law of England, Chicago, 1989. 26. E. Blankenburg, Gottwald W., Strempel D., Alternativen in drei Zivilju- stiz: Bereiche, Analysen, Perspektiven, Köln 1982. 27. E. Blankenburg, Changes in Political Regimes and Continuity of the Rule of Law in Germany in Courts, Law and Politics in Comparative Perspective, 1996. 28. E. Blankenburg, Civil Litigation Rates as indicators for Legal Cultures, w: D. Nelken, Comparing Legal Cultures, Dartmouth, 1997. 29. B. A. Blitman, Mediation in Florida, The Newly Emerging Case Law, Florida Business Journal, PaŸdziernik 1996. 30. B. Blaustone, To be of Service: The Lawyer Use of the Human Skills Associated With the Perceptive Self, 15 Journal of Legal Profession 241, 1990. — XVIII — Bibliografia 31. M. J. Bohn, Jr., Psychological Needs of Engineering, Pre-Law, Pre-Me- dical, and Undecided College Freshman, 12 Journal of College Student Personel, 1971. 32. Ch. Borris, Common Law and Civil Law: Fundamental Differences and Their Impact on Arbitration, Journal of the Chartered Institute of Arbi- trators vol. 60, nr. 2, 1994. 33. Ch. Borris, The Reconciliation of Conflicts Between Common Law and Civil Law Principles in the Arbitration Process, in: Conflicting Legal Cultures in Commercial Arbitration, Old Issues New Trends, 1991. 34. S. Breidenbach, U. Glaesser, Befähigung zum Schichteramt, 1 ZKM, 2001. 35. J. Brett, W. Adair, A. Lampeur, Culture and Joint Gains in Negotiation, Kellog Graduate School of Management, Dispute Resolution Research Center Working Paper, no. 150, Czerwiec 1997. 36. H. Brown, A. Marriott, ADR Principles and Practice, London 1999. 37. K. L. Brown, Confidentiality in Mediation: Status and Implications, 2 of Dispute Resolution, 1991. 38. L. Brown, Divorce and Family Mediation: History, Review, Future Directions, Conciliation Court Review, 1982. 39. F. Bruinsma, R. Welbergen, Hoge Raad van Onder, Tjeenk Willink, 1988. 40. B. Bryan, Justice and Advantage in Civil Procedure, Langbein’s Con- ception of Comparative Law and Procedural Justice in Question, 11 Tulsa Journal of Comparative and International Law 521, 3004. 41. S. B. Burbank, The Costs of Complexity, 85 Michigan Law Review 1463, 1987. 42. S. G. Bullock, Gallagher L. R., Surveying the State of the Meditative Art: Guide to Institutionalizing Mediation in Louisiana, 57 Louisiana Law Review 885, 1997. 43. A.F.M. Burgerlijk, Procesrecht als publiekrech, Tjeenk Willink, 1993. 44. E. Byers, Corporations, Contracts, and the Misguiding Contradictions, 34 Seton Hall Law Review, 2004. 45. R. M. Calkins, Mediation: A Gentler Way, 41 South Dakota Law Review, 1996. 46. R. B. Cappalli, At the Point of Decision: The Common Law Law’s Ad- vantage over the Civil Law. 12 Temporary International and Compara- tive Law Journal, 1998. 47. T. V. Carey, Credentialing for Mediators- To Be or Not to Be, 30 University of San Francisco Law Review, 1996. 48. P. D. Carrington, Judical Interdependence and Democratic Accountabi- lity in Highest State Court, 61 Law and Contemporary Problems 79, 1998. — XIX —
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym - zastosowanie w Europie i w Polsce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: