Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00418 008175 11003542 na godz. na dobę w sumie
Meteorologia dla żeglarzy - ebook/pdf
Meteorologia dla żeglarzy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 110
Wydawca: Alma - Press Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7020-475-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).


Podstawowe wiadomości z zakresu meteorologii dla wodniaków. Uczy 'czytania' map synoptycznych, posługiwania się przyrządami meteorologicznymi, przewidywania pogody. Dużo ilustracji ułatwiających lekturę, w tym kolorowe zdjęcia najbardziej charakterystycznych chmur.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podstawowy podział chmur Tabela 2.1 Lp. Nazwa mie˛dzynarodowa Nazwa polska Uwagi 1 Cirrus Ci Pierzaste 2 Cirrocumulus Cc Kłebiasto- -pierzaste 3 Cirrostratus 4 Altocumulus 5 Altostratus 6 Nimbostratus 7 8 Stratocumulus Stratus Cs Warstwowo- -pierzaste Ac S´rednie- -kłe˛biaste As S´rednie- -warstwowe Ns Warstwowo- -deszczowe Sc Kłe˛biasto- -warstwowe St Niskie warstwowe Wysokie, 3-18 km, kryształki lodu S´rednie, 2-8 km, krople lub krople i kryształki lodu Niskie, do 2 km, krople 9 Cumulus Cu Kłe˛biaste 10 Cumulonimbus Cb Kłe˛biasto- -deszczowe Budowa pionowa 0,5-6,0 km krople ja˛der zamarzania (najefektywniej role˛ te˛ spełniaja˛ wczes´niej powstałe kryształki lodu). Ja˛dra kondensacji sa˛ w powietrzu dos´c´ liczne. Nad morzem w 1 cm3 jest przecie˛tnie ok. 1000 ja˛der, a maksymalnie 40 000. Nad la˛dem s´rednia ge˛stos´c´ ja˛der kondensacji wynosi 5–15 tysie˛cy w cm3, a na 30 terenach przemysłowych liczba ta moz˙e zwie˛kszyc´ sie˛ do kilku miliono´w. Chmury, ze wzgle˛du na ich budowe˛ i wysokos´c´ wyste˛powania, moz˙na podzielic´ na 10 rodzajo´w. Po- dział ten przytoczono w tabeli 2.1 podaja˛c nazwy mie˛dzynarodowe pochodzenia łacin´skiego, ich pol- i skro´ty, kto´rymi oznacza sie˛ skie odpowiedniki chmury. Podane w tabeli 2.1 chmury przedstawiono na zdje˛ciach (fot. 1–10 i w kolorowej wkładce). Gło´wne rodzaje chmur dziela˛ sie˛ na gatunki i odmiany. Chmu- ra jednego rodzaju moz˙e zatem wyste˛powac´ pod wieloma postaciami. Przytoczony niz˙ej opis chmur ograniczymy tylko do ich podstawowych dziesie˛ciu rodzajo´w. 1. Cirrus (Ci). Chmury w kształcie białych delikat- nych wło´kien, nitek, ławic lub wa˛skich pasm o jed- wabistym wygla˛dzie. Najcze˛s´ciej wyste˛puja˛ w postaci cienkich wło´kien, prawie prostoliniowych, nieregular- nie zagie˛tych lub popla˛tanych chaotycznie ze soba˛. Niekiedy maja˛ charakterystyczne zagie˛cia do go´ry w kształcie haczyko´w. Wyste˛puja˛ tez˙ w ławicach tak ge˛stych, z˙e wydaja˛ sie˛ szarawe, mimo iz˙ chmury cirrus sa˛ bardziej białe niz˙ jakiekolwiek inne, znaj- duja˛ce sie˛ w tej samej cze˛s´ci nieba. Ten gatunek chmur moz˙e nawet lekko przesłaniac´ Słon´ce, roz- mywac´ jego zarysy, a czasem zasłonic´ je zupełnie. Człony chmur cirrus sa˛ niekiedy ułoz˙one w szero- kie, ro´wnoległe pasma, kto´re wydaja˛ sie˛ byc´ zbiez˙ne ku widnokre˛gowi. Rzadziej chmury cirrus ukazuja˛ sie˛ w kształcie małych, zaokra˛glonych kłaczko´w mniej lub w postaci zaokra˛g- lub bardziej rozrzuconych, lonych wiez˙yczek o wspo´lnej podstawie. 31 Gdy Słon´ce zachodzi, chmury cirrus, połoz˙one wysoko na niebie, zmieniaja˛ barwe˛ na z˙o´łta˛, po´z´niej Fot. 1. Cirrus na ro´z˙owa˛ i w kon´cu na szara˛. O wschodzie kolejnos´c´ barw jest odwrotna. Chmury cirrus sa˛ zbudowane wyła˛cznie z kryształ- ko´w lodu. 2. Cirrocumulus (Cc). Cienka biała ławica, płat lub warstwa chmur bez cieni, złoz˙ona z małych człono´w poła˛czonych ze soba˛ lub oddzielonych, w kształcie ziaren, zmarszczek itp. Płaty chmur wy- kazuja˛ jeden lub dwa kierunki sfalowania. Czasem płaty moga˛ miec´ zaokra˛glone przerwy, rozmieszczone dos´c´ regularnie, tak z˙e chmury przypominaja˛ siec´ lub plaster miodu. Chmury cirrocumulus sa˛ zawsze na tyle przejrzyste, z˙e umoz˙liwiaja˛ okres´lenie połoz˙enia Słon´ca i Ksie˛- z˙yca. 32 Fot. 2. Cirrocumulus Składaja˛ sie˛ one przede wszystkim z kryształko´w lodu; moga˛ w tych chmurach wyste˛powac´ tez˙ krople przechłodzonej wody. 3. Cirrostratus (Cs). Przejrzysta biaława zasłona z chmur o wło´knistym lub gładkim wygla˛dzie, po- krywaja˛ca niebo całkowicie lub cze˛s´ciowo. Zasłona chmur cirrostratus moz˙e byc´ pra˛z˙kowana lub przybie- rac´ wygla˛d mglisty. Brzeg chmury jest niekiedy ostro zarysowany, lecz cze˛s´ciej zakon´czony chmurami cir- rus na kształt fre˛dzli. Chmury cirrostratus nigdy nie sa˛ na tyle ge˛ste, by przeszkodzic´ w rzucaniu cieni przez przedmioty znaj- duja˛ce sie˛ na powierzchni Ziemi, z wyja˛tkiem sytu- acji, gdy Słon´ce jest nisko nad widnokre˛giem. Uwagi dotycza˛ce barw chmur cirrus sa˛ w duz˙ej mierze słuszne dla chmur cirrostratus. Sa˛ zbudowane gło´wnie z kryształko´w lodu. 33 Fot. 3. Cirrostratus (z lewej u go´ry), cirrocumulus (z prawej), cumulus (w głe˛bi) 4. Altocumulus (Ac). Biała lub szara warstwa albo ławica chmur, na ogo´ł wykazuja˛ca cienie, złoz˙ona z rozległych płato´w, wydłuz˙onych ro´wnoległych wal- co´w itp., kto´re moga˛ byc´ rozdzielone pasmami czys- tego nieba. Płaty chmur altocumulus sa˛ cze˛sto obserwowane ro´wnoczes´nie na dwo´ch lub wie˛cej poziomach. Chmury te wyste˛puja˛ ro´wniez˙ w postaci ławic, ma- ja˛cych kształt soczewki lub migdału, cze˛sto bardzo wydłuz˙onych, o wyraz´nych zarysach. Pewne rodzaje chmur altocumulus przybieraja˛ kształty małych od- osobnionych kłaczko´w, kto´rych dolne cze˛s´ci sa˛ nieco postrze˛pione; chmurom tym towarzysza˛ cze˛sto wło´k- niste smugi. Ro´wnie rzadko altocumulus ma wygla˛d szeregu wiez˙yczek wyrastaja˛cych ze wspo´lnej pod- stawy. 34 Fot. 4. Altocumulus Chmury altocumulus sa˛ zbudowane prawie wyła˛cz- nie z kropelek wody. Przy bardzo niskich temperatu- rach moga˛ tworzyc´ sie˛ z nich kryształki lodu. 5. Altostratus (As). Płat lub warstwa chmur sza- rawych lub niebieskawych o wygla˛dzie pra˛z˙kowa- nym, wło´knistym lub jednolitym, pokrywaja˛ca niebo całkowicie lub cze˛s´ciowo; miejscami warstwa ta jest tak cienka, z˙e Słon´ce jest widoczne, jak przez matowe szkło. Chmury altostratus charakteryzuje prawie zawsze duz˙a rozcia˛głos´c´ pozioma (do kilkuset kilometro´w) i pionowa (do kilku kilometro´w). Moga˛ składac´ sie˛ z dwo´ch lub wie˛cej warstw ułoz˙onych na ro´z˙nych poziomach, niekiedy poła˛czonych ze soba˛. Altostratus daje opady, kto´re moz˙na obserwowac´ w postaci smugi poniz˙ej jej podstawy (tzw. virga), wskutek czego dolna powierzchnia chmury moz˙e 35
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Meteorologia dla żeglarzy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: