Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00083 007639 20264622 na godz. na dobę w sumie
Metoda Pose. Bieganie techniką dr. Romanova - ebook/pdf
Metoda Pose. Bieganie techniką dr. Romanova - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 344
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5210-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> gry, zabawy, sport
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Stosowałem metodę Pose wobec sportowców, których trenowałem, i udało mi się odnieść ogromny sukces w doskonaleniu ich biegowych osiągów. W porównaniu z bieganiem o intensywniejszym kilometrażu albo z robieniem interwałów dla większości biegaczy jest to najszybszy sposób na poprawę prędkości. Opanowanie metody Pose jest jak zdobycie darmowej szybkości.
Joe Friel,
autor książki Triathlete...s Training Bible, były przewodniczący Krajowego Komitetu Treningowego USAT

Jestem zawodowym triatlonistą od ośmiu lat i nieustannie poszukuję sposobów na poprawę moich wyników, by stać się tak dobrym sportowcem, jak tylko pozwala mój potencjał. Dlatego też zdecydowałem, że moim trenerem będzie dr Romanov. Jego wiedza i biegłość (wliczając w to metodę Pose) są niezrównane w tej dyscyplinie sportu.
Andrew Johns

Niezależnie od tego, na jakim poziomie biegasz, metoda Pose na pewno Ci się przyda. Choć jest ona wykorzystywana przez sportowców profesjonalnych, jest nieoceniona dla wszystkich biegaczy, od rekreacyjnych do zapalonych amatorów i od sprinterów po maratończyków.
dr Nicholas Romanov

Doprowadź swoją formę do mistrzowskiego poziomu!

Większość książek o bieganiu skupia się na udzielaniu cennych porad treningowych, ale nie poruszają one głównego zagadnienia: 'JAK BIEGAĆ?'. Informacje dotyczące tętna, tempa, taktyki, odpoczynku i diety są ważne, jednak zanim zaczniesz je studiować, rozpocznij skuteczny trening, zaprojektowany po to, by zamienić Cię w biegacza wydajnego, szybszego i mniej narażonego na ryzyko kontuzji. Ten podręcznik zawiera innowacyjne ćwiczenia poprawiające elastyczność, koordynację i siłę oraz rozwijające indywidualne talenty każdego zawodnika. Kiedy już będziesz wiedział, JAK biegać, przekonasz się, że cała reszta przyjdzie Ci bardzo łatwo i naturalnie.


Dr Nicholas S. Romanov był dyrektorem Wydziału Dyscyplin Sportowych, Naczelnym Trenerem Lekkoatletyki oraz wykładowcą w dziedzinie biomechaniki sportu, teorii i praktyki wychowania fizycznego, a także lekkoatletycznego treningu. W połowie lat 70. stworzył metodę Pose, która zwiększa wydajność i umożliwia uzyskiwanie lepszych wyników w bieganiu, lekkoatletyce, pływaniu, kolarstwie, gimnastyce, łyżwiarstwie szybkim oraz narciarstwie przełajowym. Obecnie prowadzi wykłady i szkolenia w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Anglii i Afryce Południowej, we współpracy z klubami, krajowymi organami rządowymi oraz uniwersytetami. John Robson jest miłośnikiem surfingu, pływania, kolarstwa, biegania i skateboardingu. Z zawodu dziennikarz, jest autorem licznych artykułów do gazet 'Florida Sports Magazine', 'Miami Herald', 'New York Daily News', 'Outside Magazine', 'Billboard Magazine' i wielu innych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Dr. Nicholas Romanov’s Pose Method of Running Tłumaczenie: Wojciech Białas ISBN: 978-83-246-3803-1 Copyright © 2002 by Pose Tech Corp and Dr. Nicholas Romanov All rights reserved. Polish edition copyright © 2012 by HELION S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/biegro Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREļCI Podzi¤kowania S¨owo wst¤pne Przedmowa Wprowadzenie Pocz¡tki Poszukiwania perfekcyjnej techniki biegania Moja filozofia biegania Najlepszy moment na nauk¤ metody biegania Pose Zanim zaczniesz — prosty test Zalety metody Pose Eliminacja kontuzji ze swoich biegów Popraw swoje wyniki WolnoĿø do biegu na swoim najlepszym poziomie Niezwyk¨a lekkoĿø biegu 19 21 25 27 29 31 37 45 47 51 53 61 65 69 Koncepcja metody Pose Samodzielna nauka metody Pose MyĿlenie… Postrzeganie… Odczuwanie Pozycja biegowa Zasada swobodnego opadania Zmiana pozycji Koncepcja ko¨a ElastycznoĿø mi¤Ŀni Znaczenie wysokiej cz¤stotliwoĿci kroków Nie biegnij: niczego nie rób! Koncepcja kadru (znana równieŞ jako bieganie w kontinuum czasoprzestrzennym) 71 73 77 81 87 93 99 105 109 113 119 Cz¥Ľö I Rozdzia¨ 1 Rozdzia¨ 2 Rozdzia¨ 3 Rozdzia¨ 4 Cz¥Ľö II Rozdzia¨ 5 Rozdzia¨ 6 Rozdzia¨ 7 Rozdzia¨ 8 Cz¥Ľö III Rozdzia¨ 9 Rozdzia¨ 10 Rozdzia¨ 11 Rozdzia¨ 12 Rozdzia¨ 13 Rozdzia¨ 14 Rozdzia¨ 15 Rozdzia¨ 16 Rozdzia¨ 17 Rozdzia¨ 18 Metoda Pose. Bieganie technikŸ dr. Romanova Cz¥Ľö IV Rozdzia¨ 19 W¨ czanie komponentów metody PrzejĽcie od myĽlenia do dzia©ania Pose do Twojego nowego stylu biegania Przyswajanie techniki biegania Rozdzia¨ 20 Rozdzia¨ 21 WraŞliwoĿø biegowa Rozdzia¨ 22 Rozdzia¨ 23 Rozdzia¨ 24 Nauka pozycji biegowej Nauka swobodnego padania Rozwijanie wraŞliwoĿci na doznania zwi zane ze swobodnym padaniem Rozdzia¨ 25 WyjĿcie na bieg Cz¥Ľö V Praca nad organizmem biegacza… i nad jego umys©em Trening si¨owy biegacza Rozdzia¨ 26 Rozwijanie elastycznoĿci mi¤Ŀni Rozdzia¨ 27 ÷wiczenia mi¤Ŀni bioder Rozdzia¨ 28 Rozdzia¨ 29 ÷wiczenia mi¤Ŀni tylnej strony uda Rozdzia¨ 30 W¨ czanie przygotowania si¨owego do swojego programu treningowego Bieganie po piasku Bieganie pod gór¤ i z góry Bieganie w terenie Bieganie na bosaka Praca nad elastycznoĿci  Przezwyci¤Şanie l¤ku przed bieganiem Rozdzia¨ 31 Rozdzia¨ 32 Rozdzia¨ 33 Rozdzia¨ 34 Rozdzia¨ 35 Rozdzia¨ 36 Cz¥Ľö VI Rozdzia¨ 37 Rozdzia¨ 38 Rozdzia¨ 39 Rozdzia¨ 40 Rozdzia¨ 41 Doskonalenie techniki biegania Rozpoznawanie i korygowanie b¨¤dów Korekta b¨¤dów w ruchu nóg Korekta b¨¤dów w ruchu tu¨owia Korekta b¨¤dów w ruchu r k Zachowanie techniki Pose w dalszych treningach O autorach Dodatek A Dodatek B Dodatek C 18 123 125 129 133 137 141 149 159 165 167 175 195 213 221 227 231 237 241 245 271 285 287 293 319 323 329 335 337 341 344 Poszukiwania perfekcyjnej techniki biegania Rozdzia¨ 1 Potrzeba jest matkŸ wynalazku. Jonathan Swift POSZUKIWANIA PERFEKCYJNEJ TECHNIKI BIEGANIA P ewnego ch¨odnego i deszczowego poranka w paŜdzierniku 1972 roku wraca¨em do domu ze stadionu Czuwaskiego PaĬstwowego In- stytutu Pedagogicznego, gdzie w¨aĿnie skoĬczy¨em zaj¤cia z lekko- atletyki ze studentami z wydzia¨u wychowania fizycznego. W tamtym okresie ta uczelnia, maj ca siedzib¤ oko¨o 1000 km od Moskwy, w mieĿcie Czeboksary, odgrywa¨a kluczow  rol¤ w funkcjonowaniu wspania¨ego imperium sportowego, jakim szczyci¨ si¤ Zwi zek Ra- dziecki. Wielu z tych sportowców, którzy mieli póŜniej zdobywaø medale olimpijskie, ustanawiaø rekordy Ŀwiata i kierowaø najlepszymi radzieckimi druŞynami, by¨o studentami naszego uniwersytetu, a swoje codzienne treningi odbywali na naszych bieŞniach i w naszych salach gimnastycznych. 31 Metoda Pose. Bieganie technikŸ dr. Romanova Sam by¨em wczeĿniej studentem tego uniwersytetu, a w tamtym mo- mencie pracowa¨em na nim jako wyk¨adowca i trener lekkiej atletyki. Jednak mimo licznych sukcesów naszych sportowców oraz wielkiego prestiŞu, jakim cieszy¨ si¤ nasz wydzia¨, mój nastrój odzwierciedla¨ aur¤ tego pochmurnego dnia, by¨em przygn¤biony i jakoĿ markotny. Po dwóch latach pracy z moimi studentami i kontynuowania studiów podyplomowych uĿwiadomi¨em sobie, Şe znalaz¨em si¤ w paradok- salnym po¨oŞeniu. Z jednej strony po przejĿciu od wyczynowego upra- wiania sportu do kariery trenerskiej i naukowej pozna¨em wi¤cej fak- tów i mia¨em wi¤ksz  wiedz¤ niŞ kiedykolwiek wczeĿniej. Ale z drugiej strony zda¨em sobie spraw¤, Şe ca¨e moje uniwersyteckie wykszta¨- cenie nie przygotowa¨o mnie do kszta¨cenia moich studentów w na pozór tak prostym zakresie jak bieganie. I nie chodzi¨o o to, Şe by¨em kiepskim studentem czy coĿ w tym rodzaju. Przeciwnie, ukoĬczy¨em moje studia podyplomowe z najlepszym wynikiem w ca¨ej grupie i przy- gotowywa¨em si¤ do napisania doktoratu z dziedziny nauk o kulturze fizycznej. By¨ to intryguj cy dylemat. Dzi¤ki pe¨nemu wykorzystaniu m droĿci moich profesorów i wspania¨ych podr¤czników by¨em zaznajomiony w¨aĿciwie z ca¨  wiedz  na temat biegania, jak  zdo¨a¨y do tamtego momentu wypracowaø nauka i praktyka edukacyjna. Ale tej jednej rzeczy, o któr  mi chodzi¨o — metody nauki techniki biegania — po prostu nie by¨o, ani w ówczesnej teorii, ani w praktyce. Funkcjonowa¨o natomiast spektrum róŞnorodnych i generalnie sprzecz- nych pogl dów na temat znaczenia techniki biegania i metod jej ucze- nia. Jedna z popularniejszych teorii g¨osi¨a, Şe bieganie jest drug  natur  ludzk , wi¤c nie powinno si¤ go uczyø, wr¤cz nie moŞna go uczyø, poniewaŞ styl biegania w¨aĿciwy kaŞdemu cz¨owiekowi jest mu narzucony z góry, w zasadzie juŞ w chwili narodzin, jako nast¤p- stwo jego budowy cia¨a. Inna popularna teoria g¨osi¨a, Şe odpowied- nia technika biegu jest inna w przypadku sprintu, inna w przypadku bie- gów na Ŀrednich dystansach, a jeszcze inna w przypadku maratonów, wi¤c kaŞda z tych dyscyplin wymaga odmiennej metody nauczania. Wi¤kszoĿø wykwalifikowanych trenerów, niezaleŞnie od tego, po której stronie tego sporu si¤ opowiadali, ho¨dowa¨a pewnemu nastawieniu. Niemal wszyscy bez wyj tku byli przekonani, Şe bieganie to proste øwiczenie, a najlepsi biegacze to ci, którzy ¨ cz  najci¤Şsze treningi 32 Poszukiwania perfekcyjnej techniki biegania z doskona¨ymi predyspozycjami genetycznymi. W konsekwencji ta- kiego rozumowania uwaŞali, Şe nie ma potrzeby przywi zywaø zbyt duŞej wagi do zagadnieĬ zwi zanych z technik  biegu, przeciwnie niŞ w przypadku innych zaj¤ø lekkoatletycznych, takich jak: skoki, biegi p¨otkarskie lub rzuty, jak równieŞ w odniesieniu do innych dyscy- plin, takich jak: balet, karate albo taniec, w których to technice przypi- sywano kluczowe znaczenie. Panowa¨a uniwersalna zgoda, Şe osi gni¤cie mistrzostwa w którejĿ z tych dziedzin sportu wymaga znacznego wysi¨ku intelektualnego i psychologicznego w¨oŞonego w budowanie podstaw ruchowych, tworzenie mentalnych wizualizacji i szlifowanie powtarzanych ruchów. JednoczeĿnie kazano nam wierzyø, Şe bieganie, byø moŞe najbardziej podstawowa ludzka forma ruchu, nie wymaga w ogóle Şadnych øwi- czeĬ w zakresie techniki. Tak wi¤c uĿwiadomienie sobie, Şe w¨aĿciwie nie wiem, czym jest bieganie z punktu widzenia biomechaniki i psychologii, wprawi¨o mnie w os¨upienie. W rezultacie nie wiedzia¨em, czego powinienem uczyø moich studentów ani — jak ich uczyø. Wywo¨a¨o to we mnie poczu- cie bezsilnoĿci, ale jednoczeĿnie dostrzeg¨em w tym wyzwanie. Nie maj c si¤ dok d udaø po odpowiedŜ, wiedzia¨em, Şe musz¤ j  zna- leŜø sam. Kwestia ta nurtowa¨a mnie od d¨ugiego czasu, ale nigdy nie wyda¨a mi si¤ tak nagl ca, jak tego szarego, ponurego dnia. Zagadk¤, czego i w jaki sposób uczyø, stara¨em si¤ rozwi zaø juŞ od jakiegoĿ czasu. W trakcie moich poszukiwaĬ bada¨em sztuki walki, taniec i balet. To ostatnie by¨o szczególnie ¨atwe, poniewaŞ mieszka- ¨em w Rosji, gdzie kunszt i tradycja baletowa by¨y doprowadzone do perfekcji. Nawi za¨em przyjaŜnie wĿród baletmistrzów i baletnic, dzi¤ki czemu mog¨em obserwowaø ich treningi oraz wyst¤py, ¨ cz c przy- jemne z poŞytecznym. Moje obserwacje najlepszych balerin na Ŀwiecie postawi¨y mnie wo- bec pal cego pytania: dlaczego ruchy baletowe, taneczne i te w¨a- Ŀciwe dla karate s  tak doskona¨e (rysunek 1.1)? Czy moŞna je spro- wadziø tylko do okreĿlonej liczby powtórzeĬ prostych øwiczeĬ? A odpowiedŜ sp¨yn¤¨a na mnie tego pochmurnego jesiennego poran- ka, jak nag¨y przeb¨ysk olĿnienia… Wszystko jest proste! 33 Metoda Pose. Bieganie technikŸ dr. Romanova Rysunek 1.1. Nauczanie techniki poprzez zastosowanie pozycji Sama prostota stanowi klucz. Kszta¨cenie baletowe, taneczne, w dzie- dzinie sztuk walki itd. jest prowadzone przez pozycje — albo bar- dziej precyzyjnie: przez serie niezliczonych pozycji. Perfekcj¤ ruchu osi ga si¤ w p¨ynnym ci gu idealnie wyøwiczonych pozycji. Wszystko u¨oŞy¨o si¤ dla mnie w spójn  ca¨oĿø, jak fragmenty uk¨adanki. Wzorce neuromotoryczne ¨atwiej si¤ przyswaja i utrwala przez wyko- nywanie okreĿlonych u¨oŞeĬ cia¨a w czasie i w przestrzeni, czyli za poĿrednictwem pozycji. Stan¤¨o teraz przede mn  kolejne pytanie. Jak wygl daj  te pozycje w odniesieniu do biegania i w jaki sposób móg¨bym wyizolowaø klu- czowe pozycje spoĿród niezliczonej iloĿci póz, jakie przybiera cia¨o w trakcie wykonywania ruchów w czasie i w przestrzeni? Wed¨ug ja- kich kryteriów mia¨bym je wybieraø? Zdecydowa¨em si¤ skoncentro- waø na pozycjach sprzyjaj cych równowadze, zwartoĿci postawy oraz gotowoĿci mi¤Ŀni do wykonywania pracy potrzebnej do zmiany pozycji. Po latach badaĬ i obserwacji w koĬcu poczu¨em, Şe jestem gotów do rozpocz¤cia pracy mojego Şycia, do rozszyfrowania natury biegania, do roz¨oŞenia go na czynniki pierwsze, do podstawowych pozycji i do budowy systemu nauczania tych pozycji, który umoŞliwi¨by przyswo- jenie ich dos¨ownie kaŞdemu cz¨owiekowi. 34 Poszukiwania perfekcyjnej techniki biegania Od tamtego szarego paŜdziernikowego poranka min¤¨o prawie 25 lat. Wype¨niaj c podj¤t  wtedy decyzj¤, poĿwi¤ci¨em moj  karier¤ na zro- zumienie jednej z najbardziej podstawowych form ludzkiej aktywno- Ŀci, tworz c technik¤, dzi¤ki której kaŞdy b¤dzie móg¨ biegaø dalej, szybciej i przy znacz co mniejszym obci Şeniu w¨asnego organizmu. W ci gu tych 25 lat w moim Şyciu zasz¨o wiele zmian. Uda¨o mi si¤ wraz z moj  Şon  Swiet¨an  i z naszymi dzieømi wyemigrowaø z Rosji, by osiedliø si¤ w Miami na Florydzie. Rozpocz ¨em tu karier¤ zawodowe- go trenera biegania, pracowa¨em z pojedynczymi sportowcami i z ma- ¨ymi grupami, doskonal c jednoczeĿnie moje teorie i koryguj c tech- nik¤ biegania. JednoczeĿnie zacz ¨em nawi zywaø kontakty z róŞnymi krajowymi organizacjami i klubami biegaczy. Pracowa¨em w krajowej komisji trenerskiej stowarzyszenia USA Triathlon, prowadz c wyk¨ady i szko- lenia dla najlepszych amerykaĬskich triatlonistów i trenerów. W 2000 roku pojecha¨em na olimpiad¤ do Sydney w Australii, jako konsultant i trener triatlonistów reprezentuj cych Wielk  Brytani¤. W 1997 roku wyda¨em swoje pierwsze wideowarsztaty, które wci Ş kupuj  biega- cze i trenerzy na ca¨ym Ŀwiecie. Przez ca¨y ten czas przywi zywa¨em wag¤ do tego, by pracowaø z biegaczami na wszystkich poziomach uzdolnieĬ, od olimpijczyków po amatorów w dowolnym wieku. By¨em przekonany, Şe jeĿli istnieje jedna poprawna technika biegania, to sprawdzi si¤ ona w kaŞdym przypadku, a nie jedynie w odniesieniu do Ŀwiatowej elity biegaczy. Wi¤c mimo Şe by¨em ogromnie dumny z faktu, Şe liczba urazów zwi zanych z biega- niem u moich triatlonowych olimpijczyków wyraŜnie spad¨a, to jeszcze wi¤ksz  satysfakcj¤ sprawi¨ mi widok sportowców w Ŀrednim wieku, którzy wczeĿniej byli gotowi porzuciø bieganie z powodu chronicznych kontuzji, a teraz biegali bez Şadnego bólu, osi gaj c lepsze czasy przy mniejszym wysi¨ku, niŞ wyniki osi gane 20 lat wczeĿniej. W miar¤ jak pog¨¤bia¨em swoj  wiedz¤ na temat biegania, moje po- czucie frustracji z 1977 roku zmieni¨o si¤. O ile kiedyĿ zmaga¨em si¤, by zrozumieø zasadnicz  natur¤ biegania, o tyle dzisiaj odczuwam frustracj¤, kiedy widz¤ zmagania ludzi, którzy pragn  dobrze biegaø, ale utrudnia im to brak wiedzy na temat odpowiedniej techniki. 35 Metoda Pose. Bieganie technikŸ dr. Romanova To w¨aĿnie dla takich osób napisa¨em Metod¤ Pose. Bieganie technik  dr. Romanova. Ksi Şka ta przedstawia 25 lat przemyĿleĬ, badaĬ i pracy w terenie przy wykorzystaniu doĿwiadczeĬ z udzia¨em ludzi. ŝywi¤ gor c  nadziej¤, Şe umoŞliwi ona wszystkim tym, którzy chc  biegaø, realizacj¤ tego pragnienia w stopniu przekraczaj cym ich najĿmielsze wyobraŞenia. I wierz¤, Şe to zaangaŞowanie w najbardziej podstawowy i najbardziej w¨aĿciwy dla cz¨owieka sport przyczyni si¤ do poprawy ich zdrowia i ogromnie wzbogaci ich Şycie. 36
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Metoda Pose. Bieganie techniką dr. Romanova
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: