Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00427 011032 20696751 na godz. na dobę w sumie
Metodyka pracy referendarza sądowego w sądzie powszechnym - ebook/pdf
Metodyka pracy referendarza sądowego w sądzie powszechnym - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 373
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3686-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Autorzy w Metodyce pracy referendarza sądowego podejmują ważną i interesującą problematykę odnoszącą się do instytucji referendarza sądowego w sądzie powszechnym. W niniejszej publikacji została poddana analizie instytucja referendarza sądowego przez omówienie genezy jej wprowadzenia, przedstawienie statusu prawnego referendarza sądowego i jego pozycji wśród innych pracowników sądu, a także dokonano w niej analizy przekrojowej przepisów mających zastosowanie do tej grupy pracowników. Ponadto zasadniczą część monografii stanowi przedstawienie metodyki pracy referendarza sądowego w poszczególnych postępowaniach, poprzez omówienie poszczególnych czynności, do których podjęcia uprawniony jest obecnie referendarz sądowy w sądzie powszechnym.

Autorzy przed analizą zagadnień merytorycznych omawiają genezę instytucji referendarza sądowego z jednoczesnym odniesieniem się do przepisów stanowiących podstawę funkcjonowania tej instytucji.

Monografia zawiera szczegółowe omówienie wszelkich czynności podejmowanych w postępowaniu upominawczym, w postępowaniu klauzulowym, a także zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów sądowych oraz z przyznawaniem pomocy prawnej poprzez ustanowienie fachowego pełnomocnika. Autorzy dokonują również syntezy czynności podejmowanych przez referendarzy sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz rejestrowym.

Zauważyć należy, że Autorzy wybraną przez siebie problematykę przedstawiają w sposób kompleksowy, popierając ją bogatym i szczegółowo dobranym orzecznictwem Sądu Najwyższego, w tym także niepublikowanym. Bardzo ważną cześć publikacji stanowi załącznik zawierający wzory zarządzeń i orzeczeń, które z pewnością będą stanowiły praktyczną pomoc w codziennej pracy referendarzy sądowych.

 

Książka kierowana jest przede wszystkim do dwóch kategorii odbiorców: pierwszą stanowić będą osoby zatrudniające referendarzy sądowych – a zatem prezesi sądów powszechnych, a także osoby, które na co dzień pracują z referendarzami sądowymi (sędziowie sądów powszechnych); drugą grupę – osoby zatrudnione w sądach powszechnych na stanowisku referendarza sądowego oraz kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku.

Przedmiotowa publikacja może zostać również wykorzystana jako materiał szkoleniowy dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, referendarzy sądowych uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, a także studentów prawa chcących pogłębić swoją wiedzę na temat jednej z instytucji funkcjonujących w wymiarze sprawiedliwości.

 

Podjęcie przez Autorów niniejszej problematyki, która nie jest postrzegana jednowymiarowo i nie jest łatwa do przeanalizowania, z uwagi na różne praktyki funkcjonujące w sądach, zasługuje na uznanie. Zawarte w monografii wnioski z pewnością przyczynią się do rozwoju instytucji referendarza sądowego w sądach powszechnych, wyjaśnienia istotnych zagadnień związanych ze statusem prawnym, a być może również do ujednolicenia istniejącej w sądach praktyki. (…)

Publikacja, koncentrując się przede wszystkim na metodyce pracy referendarza sądowego, odnosi się również do szerszych zagadnień, związanych z istotą funkcjonowania instytucji referendarza sądowego, co zdecydowanie zwiększa jej wartość. Autorzy nie pomijają również bardzo istotnego zagadnienia konstytucyjności oraz niezależności referendarza sądowego.

Monografia stanowiąca istotny głos w dyskusji z uwagi na walory teoretyczno – praktyczne może być wykorzystywana nie tylko w pracy zawodowej, lecz również do pracy naukowej.

prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dariusz Kotłowski | Olga Maria Piaskowska Krzysztof Sadowski METODYKA pracy referendarza sàdowego w sàdzie powszechnym M E T O D Y K I B E C K A METODYKA pracy referendarza sàdowego w sàdzie powszechnym Mateuszowi... siostra Dariusz Kotłowski | Olga Maria Piaskowska Krzysztof Sadowski METODYKA pracy referendarza sàdowego w sàdzie powszechnym Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 M E T O D Y K I BECKA Redakcja: Katarzyna Pudłomska Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3685-5 ISBN e-book 978-83-255-3686-2 Spis treści IX Wprowadzenie ............................................................................ Wykaz skrótów ............................................................................ XI Wykaz literatury .......................................................................... XIII Część I. Zagadnienia ogólne I. Wprowadzenie do problematyki ............................................ 1. Pojęcie metodyki pracy (Olga Maria Piaskowska) ................. 2. Geneza instytucji referendarza sądowego (Dariusz Kotłowski) .............................................................. 3. Udzielanie ochrony prawnej a sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski) .............................................................. 4. Konstytucyjność instytucji referendarza sądowego w świetle art. 175 i 178 Konstytucji RP (Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski) ....................... 5. Sposób kształtowania kompetencji referendarza sądowego oraz odczytywania powierzonych mu uprawnień orzeczniczych (Krzysztof Sadowski) ...................................... II. Status i rola referendarza sądowego w strukturze wymiaru sprawiedliwości ..................................................................... 1. Pozycja ustrojowa referendarza sądowego jako konstytucyjnego organu stosowania prawa (Krzysztof Sadowski) ............................................................ 2. Niezależność referendarza sądowego i jej ustawowe 3 3 5 6 16 23 27 27 gwarancje (Olga Maria Piaskowska) ..................................... 29 3. Wyłączenie referendarza sądowego (Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski, Dariusz Kotłowski) ............................................................... 35 V S p i s t r eś c i Część II. Metodyka pracy referendarza sądowego w poszczególnych kategoriach spraw ....................................... I. Referendarz sądowy w postępowaniu upomniawczym (Krzysztof Sadowski) ................................................................. 1. Charakter postępowania. Przesłanki do wydania nakazu zapłaty ................................................................................ 2. Ukształtowanie kompetencji referendarza sądowego ........... 3. Wydanie nakazu zapłaty (art. 3531 § 2 KPC) ........................ 4. Wydawanie zarządzeń (art. 4971 § 3 KPC) ........................... 4.1. Uzupełnienie braków formalnych pozwu .................... 4.2. Zarządzenia związane z doręczeniem pism procesowych ............................................................... 4.3. Zarządzenie o zwrocie pozwu ..................................... 5. Elektroniczne postępowanie upominawcze .......................... 5.1. Charakter postępowania ............................................. 5.2. Przesłanki wydania nakazu zapłaty ............................. 5.3. Doręczenia w elektronicznym postępowaniu  39 43 43 51 56 60 64 70 78 93 95 99 upominawczym ........................................................... 102 II. Koszty postępowania i prawo pomocy (Olga Maria Piaskowska) ......................................................... 104 1. Uwagi wprowadzające ......................................................... 104 2. Koszty procesu i koszty sądowe – pojęcie i zasady uiszczania ............................................................................ 105 3. Rozliczanie kosztów sądowych ............................................. 109 3.1. Szczegółowe wyliczenie kosztów obciążających strony, gdy o zasadach ponoszenia kosztów orzekł sąd (art. 108 § 1 KPC) ........................................................ 109 3.2. Zwrot stronie opłat sądowych i niewykorzystanych zaliczek na wydatki (art. 82 KSCU) ............................. 115 4. Zwolnienie od kosztów sądowych ........................................ 120 5. Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych w razie oczywistej bezzasadności dochodzonego roszczenia lub obrony praw ................................................................... 136 6. Pozostałe czynności referendarza sądowego odnoszące się do kosztów postępowania .................................................... 139 6.1. Cofnięcie zwolnienia od kosztów sądowych ................ 139 6.2. Skazanie na grzywnę strony, która, chcąc uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych, świadomie podała nieprawdziwe dane o swojej sytuacji (art. 111 KSCU) ... 140 VI S p i s t r eś c i 6.3. Przyznawanie i ustalanie należności świadków, biegłych tłumaczy i stron (art. 93 pkt 1 KSCU) ............ 142 7. Rozpoznanie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (art. 123 § 2 KPC) .............................................. 143 III. Czynności referendarza sądowego w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym (Dariusz Kotłowski) ............... 150 1. Wprowadzenie. Zakres kompetencji referendarza sądowego w postępowaniu klauzulowym i ustawowe wyłączenia ....... 150 2. Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu sądu lub podlegającemu natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugodzie zawartej przed sądem (art. 777 § 1 pkt 1 KPC) ...................................................... 153 3. Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu referendarza sądowego lub podlegającemu natychmiastowemu wykonaniu (art. 777 § 1 pkt 11 KPC) ... 155 4. Nadanie klauzuli wykonalności innemu orzeczeniu, ugodzie i aktowi, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej (art. 777 § 1 pkt 3 KPC) ........................... 157 5. Nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny (art. 777 § 1 pkt 4–6 oraz art. 777 § 3 KPC) ........................ 166 6. Wyznaczenie organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej (art. 773 § 1 KPC) .............................................................. 167 IV. Pozostałe czynności referendarza sądowego w sprawach cywilnych (Dariusz Kotłowski) ............................................... 172 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego (art. 5091 § 3 KPC) ............................................................. 172 1.1. Wydanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza .................................................................. 173 1.2. Otwarcie i ogłoszenie testamentu ............................... 175 1.3. Wydanie zaświadczenia wykonawcy testamentu ......... 176 1.4. Ustanowienie kuratora spadku .................................... 177 1.5. Zwolnienie z obowiązków wykonawcę testamentu ...... 178 2. Ustanowienie kuratora procesowego (art. 144 KPC) ........... 179 2.1. Podstawa do ustanowienia kuratora procesowego ....... 185 2.2. Charakter zastępstwa przez kuratora procesowego. Wybór osoby do pełnienia funkcji kuratora .................. 190 3. Stwierdzenie prawomocności orzeczeń (art. 364 § 2 KPC) ... 194 VII S p i s t r eś c i V. Czynności referendarza sądowego w wydziale ksiąg wieczystych oraz w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (Kazimierz Sadowski, Olga Maria Piaskowska) .......................... 197 1. Wprowadzenie ..................................................................... 197 2. Normatywny kształt kompetencji referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym ................................. 199 3. Normatywny kształt kompetencji referendarza sądowego w postępowaniu rejestrowym ............................................... 219 Zakończenie .............................................................................. 229 Część III. Wzory zarządzeń i orzeczeń ...................................... 231 I. Wzory zarządzeń .................................................................... 233 II. Wzory postanowień .............................................................. 271 III. Wzory orzeczeń .................................................................... 320 Indeks rzeczowy .......................................................................... 341 Indeks chronologiczny orzeczeń .................................................. 343 VIII Wprowadzenie Instytucja referendarza sądowego, w obecnym kształcie, została wprowadzona do polskich sądów powszechnych ustawą z 21.8.1997 r. o zmianie ustaw: – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postę- powania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze (Dz.U. Nr 117, poz. 752). Referendarze sądowi stanowią grupę zawodową, której głównym zadaniem jest odciążenie sędziów od nadmiaru powierzonych im obowiązków, a tym samym poprawienie sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Kilkanaście lat ist- nienia tej instytucji w praktyce pokazało, iż jest ona niezwykle potrzebna i obecnie trudno wyobrazić sobie sprawne działanie sądów powszechnych bez referendarzy sądowych. Pokazuje to przede wszystkim fakt, że tej grupie zawodowej powierza się coraz więcej kompetencji orzeczniczych, a planowane są kolejne zmiany, które te kompetencje mają rozszerzyć, co po stwierdzeniu konstytucyjności tej instytucji przez Trybunał Konstytu- cyjny zapewne jest jedynie kwestią czasu. Dotychczas na rynku prawniczym nie ukazało się zbyt wiele pub- likacji odnoszących się do instytucji referendarza sądowego ani też me- todyki jego pracy. Publikacje, które ukazały się do tej pory, zazwyczaj przedstawiały szczątkową część problematyki związanej bądź to z samym zawodem referendarza sądowego, bądź z niektórymi powierzonymi mu kompetencjami orzeczniczymi. W odniesieniu do problematyki związanej z metodyką pracy referendarza sądowego wymienić można jedną publika- cję, a mianowicie Zarys metodyki pracy referendarza sądowego autorstwa W. Maciejko, M. Rojewskiego i P. Zaborniaka, która odnosi się zarówno do referendarzy zatrudnionych w sądach powszechnych, jak i administra- cyjnych, a także dotyczy nieaktualnego obecnie stanu prawnego. Z tego też względu śmiało można powiedzieć, że niniejsza publikacja stanowi pierwszą monografię w pełni poświęconą metodyce pracy referendarza sądowego w sądzie powszechnym. Największym atutem publikacji jest IX W p r o w a d z e n i e bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz liczne wzory orzeczeń i za- rządzeń, które mogą stać się nieocenioną pomocą w codziennej pracy referendarzy sądowych. Oddając niniejszą monografię w ręce Czytelni- ków, mamy nadzieję, że stanie się ona cennym narzędziem pracy nie tylko referendarzy sądowych, lecz także pozostałych grup zawodowych na co dzień współuczestniczących w wymiarze sprawiedliwości. Warszawa, marzec 2012 r. Autorzy X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC KP KSCU KPC KPK KRO KRSU KWU PrGK PrNot ProwKWR PrUpadNapr RPOU ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 25.2.1694 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z 12.5.2011 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 126, poz. 714) ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) Rozporządzenie MS z 17.9.2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) ustawa z 15.7.1981 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) XI 2. Organy i instytucje SN TK USC Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny Urząd Stanu Cywilnego 3. Publikacje i czasopisma Biul. SN. MoP OSNC OSNP Biuletyn Sądu Najwyższego Monitor Prawniczy Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria A Prawo Europejskie w Praktyce Orzecznictwo Sądów Polskich Państwo i Prawo Przegląd Prawa Egzekucyjnego Przegląd Prawa i Administracji Prokuratura i Prawo Prawo Spółek Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny OSPiKA OTK OTK-A PEwP OSP PiP PPE PPiA Prok. i Pr. PS RPEiS XII Wykaz skrótów Wykaz literatury B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach admini- stracyjnych, Warszawa 2009 A.M. Arkuszewska, Referendarz sądowy w postępowaniu cywilnym, War- szawa 2011 E. Bałan-Gonciarz, H. Ciepła, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wie- czystej, Warszawa 2007 A. Barańska, Status prawny komornika sądowego i mienia kancelarii ko- morniczej, PPE 2008, Nr 1–2 B. Barłowski, E. Janeczko, Księgi wieczyste – rejestr nieruchomości, War- szawa 1988 W. Berutowicz, Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, War- szawa 1974 M. Bieżuński, P. Bieżuński, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, LEX 2010 A. Błachnio-Parzych, Przepisy odsyłające systemowe (Wybrane zagadnie- nia), PiP 2003, z. 1 J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej, Kraków 2005 J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wój- cik, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008 S. Breyer, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1966 J. Brol, Niezawisłość sędziowska w świetle prawa o ustroju sądów po- wszechnych, [w:] Przewodnia rola partii a niezawisłość sędziowska (Materiały z Konferencji Naukowej, Popowo 3–5.11.1987), Biblio- teka Sędziowska 1987, Nr 58 T. Bukowski, Rozstrzyganie o  kosztach procesu cywilnego, Warszawa 1971 S. Cieślak, Elektroniczne postępowanie upominawcze, MoP 2010, Nr 7 XIII K. Complak, Rozważania o sprawiedliwości, Prok. i Pr. 2004, Nr 3 D.  Czelakowska, Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w  wieku wczesno szkolnym, Kraków 2009 Z. Czeszejko-Sochacki, Zarys modelu polskiego Trybunału Konstytucyjne- go, [w:] Prawo i kontrola jego zgodności z Konstytucją, E. Zwierz- chowski (red.), Warszawa 1997 T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Wybór źródeł. Akty nor- matywne. Orzecznictwo, Warszawa 2010 J. Dmowski, J. Jabłońska-Bonca, Ochrona, pomoc i obsługa prawna, Ko- szalin 2000; T. Domińczyk, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, T. Wiś- niewski, H. Dolecki (red.), Warszawa 2011 B. Draniewicz, Ł. Piebiak, Postępowanie odrębne. Komentarz, Warszawa 2007 T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, t. 4, Warszawa 2011 T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, War- szawa 2009 T. Ereciński, J. Gudowski (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych. Usta- wa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2009 T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3, Warszawa 2007 T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga. Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2007 T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga. Postępowanie zabezpieczające, t. 2, Warszawa 2006; T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Komentarz do kodeksu postę- powania cywilnego, Warszawa 2002 K.  Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, A. Zieliński (red.), Warszawa 2011 A. Gajewska, [w:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej, D. Dudek (red.), Warszawa 2009 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2003 L. Garlicki, Władza sądownicza a nowa konstytucja, PS 1991, Nr 1–2 W. Gawrylczyk, Zwolnienie osób prawnych od kosztów sądowych w spra- wach cywilnych – stan prawny obecny i projektowany, MoP 2005, Nr 6 XIV Wykaz literatury E. Gniewek (red.), System prawa prywatnego, t. 4, Prawo rzeczowe, War- szawa 2007 E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006 K. Gonera, Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywil- nych, Warszawa 2006 M. Górny, B. Lewandowska, Metodyka nauczania dla kandydatów na in- struktorów jazdy, Warszawa 2008 A. Górski, L. Walentynowicz, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Usta- wa i orzekanie. Komentarz praktyczny, Warszawa 2008 M. Granat, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2005 S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1976 A. Harast, Elektroniczne postępowanie upominawcze (sądowe) w wybra- nych państwach Unii Europejskiej, MoP 2009, Nr 20 R. Hauser, Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządku- jące, PPiA, t. LXV, Wrocław 2005 A. Herzog, Niezależność prokuratury – mit czy nadzieja?, Prok. i Pr. 2009, Nr 1 P. Hofmański, S. Zabłocki, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2006 J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006 J. Ignatowicz, J. Wasilkowski, [w:] System prawa cywilnego, t. 2, War- szawa 1997 A. Jakubecki, Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, Kraków 2002 W. Jasiński, Bezstronność sądu i jej gwarancje w procesie karnym, War- szawa 2009 G. Julke, Doręczenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, PPE 2004, Nr 5–6 J. Kędzierski, O niezależności prokuratury – w kręgu mitów i faktów, Prok. i Pr. 2009, Nr 1 Z. Knypl, J. Treder, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komen- tarz, Sopot 1998 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, War- szawa 1989 D. Kotłowski, O.M. Piaskowska, K. Sadowski, Co wolno referendarzowi sądowemu? Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 8.12.2005 r., III CZP 108/05, PEwP 2010, Nr 6 XV Wykaz literatury D. Kotłowski, O.M. Piaskowska, K. Sadowski, Glosa do uchwały Sądu Naj- wyższego z 28.2.2008 r., III CZP 146/07, Glosa 2009, Nr 3 D. Kotłowski, O.M. Piaskowska, K. Sadowski, Kurator procesowy dla oso- by nieznanej z miejsca pobytu w postępowaniu cywilnym – osoba zapewniająca stronie prawo do obrony, czy figurant?, MoP 2010, Nr 12 D. Kotłowski, O.M. Piaskowska, K. Sadowski, Pozwany pozbawiony wol- ności w postępowaniu formularzowym – wnioski de lege lata oraz de lege ferenda, MoP 2009, Nr 6 D. Kotłowski, O.M. Piaskowska, K. Sadowski, Uprawnienie referendarza sądowego do ustanowienia kuratora procesowego, PEwP 2010, Nr 7–8 D. Kotłowski, O.M. Piaskowska, K. Sadowski, Wątpliwości interpretacyjne na tle praktycznego stosowania art. 108 § 1 KPC, MoP 2009, Nr 21 R. Krajewski, Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony pra- wa, Warszawa 2007 R. Krajewski, Organy ochrony prawnej. Zarys wykładu, Płock 2005 M. Machnij, Kilka uwag o kosztach sądowych i kosztach procesu, MoP 2002, Nr 17 W. Maciejko, M. Rojewski, P. Zaborniak, Zarys metodyki pracy referenda- rza sądowego, Warszawa 2009 M. Manowska, Nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, PS 2006, Nr 5 O. Marcewicz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, A. Jakubecki (red.), Lex/El 2011 M. Margoński, Kurator spadku, Warszawa 2009 E. Marszałkowska-Krześ, Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych, Warszawa 2004 A. Maziarz, Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz, Warszawa 2008 A. Maziarz-Haruza, Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w po- stępowaniu wieczystoksięgowym, Warszawa 2006 M. Mazuryk, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Projekty zmian Konstytucji RP a proces legislacyjny. Zagadnienia wybrane, [w:] Wybrane aspek- ty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, M. Paździor, B. Szmulik (red.), Lublin 2011 M. Mazuryk, Wpływ Unii Europejskiej na system prawa krajowego i pro- ces legislacyjny w Polsce, [w:] Administracja publiczna i gospodar- XVI Wykaz literatury ka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, M. Szewczak, K. Grabczuk (red.), Lublin 2010 Z. Miczek, Zwolnienie osób prawnych od kosztów sądowych – polemika, MoP 2005, Nr 13 G. Misiurek, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, T. Wiś- niewski (red.), Lex 2011 L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002 A. Murzynowski, A. Zieliński, Ustrój wymiaru sprawiedliwości w przyszłej konstytucji, PiP 1992, z. 9 T. Niemiec, Skuteczność skargi na czynności referendarne, glosa do po- stanowienia Sądu Najwyższego z 28.9.2001 r., Pr. Sp. 2003, Nr 10 E. Norek, Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa 2001 J. Nowacki, Analogia legis, Warszawa 1966 J. Nowacki, „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, z. 3; J.  Nowacki, Sprawiedliwość legalna a  „wymiar sprawiedliwości”, [w:] P. Hofmański, K. Zgryzek (red.), Współczesne problemy prawa karnego i wymiaru sprawiedliwości, Katowice 2003 A. Oleszko, Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksię- gowej, Kraków 2003 K. Piasecki, Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Kraków 2005 O.M. Piaskowska, D. Kotłowski, K. Sadowski, Uprawnienie referendarza sądowego do ustanowienia kuratora procesowego po nowelizacji KPC, PEwP 2010, Nr 7–8 O.M. Piaskowska, K. Sadowski, D. Kotłowski, Tryb postępowania o wyłą- czenie referendarza sądowego od udziału w sprawie cywilnej, PS 2011, Nr 7–8 H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, War- szawa 2009 H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2005 K. Pietrzykowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 2, Komentarz do art. 506–1088, K. Piasecki (red.), Warszawa 2006 P. Pogonowski, Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, War- szawa 2005 R. Polak, K. Scheuring, Hipoteka i księgi wieczyste, Warszawa 1995 M. Pomorski, Odrębność organizacyjna i niezawisłość sądów, Annales UMCS 1972, Nr 19 F. Prusak, Organy ochrony prawnej, Warszawa 2003 XVII Wykaz literatury J. Przybojewski, Edukacyjna rola konstytucyjnych zasad ustrojowych, [w:]  Edukacja w  społeczeństwie ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość, M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak (red.), t. 2, Poznań 2006 Z. Resich, Nauka o organach ochrony prawnej, Warszawa 1973 M. Rogalski, Niezawisłość sędziowska w postępowaniu karnym, Lublin 2000 M. Rybicki (red.), Sąd Najwyższy w PRL, Warszawa 1983 A. Rzepliński, Sądownictwo w PRL, Polonia Book Fund LTD, London 1990 K.  Sadowski, Referendarz sądowy w  postępowaniu upominawczym, PEwP 2011 Nr 6 K. Sadowski, O.M. Piaskowska, D. Kotłowski, Asystent sędziego w sądzie powszechnym, Warszawa 2010 K. Sadowski, O.M. Piaskowska, D. Kotłowski, Metodyka pracy asystenta sędziego, Warszawa 2010 M. Safjan, Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007 S. Sagan, Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2001 S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010 W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, War- szawa 1998 W. Siedlecki, Nieważność procesu cywilnego, Warszawa 1981 J. Skąpski, Funkcja ksiąg wieczystych, [w:] Prace z prawa cywilnego. Księga dla uczczenia pracy naukowej prof. J.St. Piątkowskiego, Warszawa 1985 J. Sobczak, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, W. Skrzydło (red.), Lublin 2005 M. Sorysz, Nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – zagadnienia wybrane, cz. 1, MoP 2006, Nr 8 A. Stempniak, Zarząd spadku nieobjętego w ujęciu przepisów Kodeks po- stępowania cywilnego, cz. 1, MoP 2010, Nr 18, s. 997–1005 i cz. 2, MoP 2010, Nr 19 oraz cz. 3, MoP 2010, Nr 20 Z. Szczurek, [w:], Z. Szczurek, M.K. Chmielewska, G. Julke, Z. Knypl, R. Koenner, M. Kowalkowski, S. Kozik, H. Langa-Bieszki, Z. Merchel, M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1979 B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Ustrój organów ochrony prawnej, Lublin 2005 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1981 A.E. Szołtysek, Filozofia pedagogiki: podstawy edukacji: teoria, metody- XVIII ka, praktyka, Katowice 2003 Wykaz literatury J. Świeczkowski, J. Treder, G. Wróblewska-Wcisło, Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komen- tarz Currenda, 2005 D. Świecki, Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia, War- szawa 2007 M. Tarska, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warsza- wa 2009 G.  Tylec, P.  Telusiewicz, Elektroniczne postępowanie upominawcze – pierwsze 3 miesiące. Uwagi dotyczące praktyki funkcjonowania, MoP 2010, Nr 14 M. Walasik, Poddanie się egzekucji aktem notarialnym, Warszawa 2008 J. Wasilkowski, Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963 J. Waszczyński, Ustrój organów ochrony prawnej, Łódź 1971 E.L. Wędrychowska, M.P. Wędrychowski, Pojęcie „niezawisłość sędziow- ska” w polskim procesie karnym jako element zasady uczciwego procesu, [w:] P. Kruszyński (red.), Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga ku czci prof. Andrzeja Murzynowskiego, Studia Iuri- ca, t. 33, Warszawa 1997 M.B. Wilbrandt-Gotowicz, Instytucja pytań prawnych w sprawach sądo- woadministracyjnych, Warszawa 2010 S. Włodyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1975 J. Wojdyło, Elektroniczne postępowanie upominawcze, Warszawa 2010 M.P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, A. Jakubecki (red.), Warszawa 2008 Ł. Zamojski, Rejestracja spółek Zagadnienia materialne i procesowe, War- szawa 2008 D. Zawistowski, [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowa- nia cywilnego. Komentarz, t. 4, Lex 2011 A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warsza- wa 2008 A. Zieliński, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz, Warszawa 2006 T. Żyznowski, [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4, Lex 2011 XIX Wykaz literatury
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Metodyka pracy referendarza sądowego w sądzie powszechnym
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: