Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00680 010787 20283864 na godz. na dobę w sumie
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych - ebook/pdf
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 922
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-418-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Obecne, szóste, wydanie zawiera omówienie stanu prawnego wynikającego z kilkunastu nowel do Kodeksu postępowania cywilnego, które uchwalono od ostatniego wydania książki. Wśród nich na szczególną uwagę – zważywszy na ich zakres i znaczenie dla sposobu rozpoznawania spraw – zasługuje bardzo obszerna nowelizacja wprowadzona przez ustawę z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381), która weszła w życie 3 maja 2012 r.
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych
jest cennym źródłem wiedzy z zakresu postępowania cywilnego. Publikacja od wielu lat cieszy się ogromną popularnością i uznaniem wśród prawników. Instytucje prawa postępowania cywilnego – poza omówieniem ich istoty z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę sądową – przedstawione zostały w sposób praktyczny ze wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych.
Z książki tej, której adresatami są przede wszystkim sędziowie, referendarze sądowi, asy-stenci sędziego i aplikanci sądowi, korzystają także zawodowi pełnomocnicy procesowi, odnajdując w niej omówienie zagadnień związanych z reprezentacją stron i czynnościami podejmowanymi przez nich w toku prowadzenia sprawy cywilnej.
Książka – podobnie jak w poprzednich pięciu wydaniach – przedstawia przebieg postępowania cywilnego według kolejności przyjętej w Kodeksie postępowania cywilnego, co umożliwia szybkie dotarcie do poszukiwanych rozwiązań sytuacji procesowych.
W szóstym wydaniu uwzględniono zmiany związane z likwidacją postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych i obowiązującej w nim prekluzji dowodowej, wprowadzeniem nowego modelu pozyskiwania przez sąd materiału procesowego i jego gromadzenia w ramach systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego, przygotowaniem rozprawy i jej przebiegiem oraz nałożeniem na strony ciężaru wspierania postępowania sądowego. Omówione zostały nowe regulacje dotyczące funkcji informacyjnej sądu (udzielanie pouczeń), zdolności sądowej i procesowej, pełnomocnictwa procesowego, zawieszenia postępowania, apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego, a także sądowego postępowania egzekucyjnego. Nowe regulacje prawne opisane zostały z uwzględnieniem rozwiązań intertem-poralnych przyjętych w noweli do Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła  w życie 3 maja 2012 r.
Henryk Pietrzkowski jest sędzią Sądu Najwyższego, znanym z wielu opracowań z zakresu prawa cywilnego, m.in. jako autor komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego oraz Czynności procesowych zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych. Prowadzi wykłady w ramach szkoleń dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, przez ponad 25 lat kształcił aplikantów sądowych i radcowskich,
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych Henryk Pietrzkowski Wydanie 6 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Katarzyna Bojarska Opracowanie redakcyjne: Zespół Opracowanie techniczne: Agnieszka Dymkowska-Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-7806-418-3 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1. Prawo do sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2. Prawo do rzetelnego procesu a zasada prawdy materialnej w kontradyktoryjnym postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3. Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Skarga na przewlekłość postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4. Prawo do informacji i pouczeń co do czynności procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . 51 A. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 B. Obligatoryjne pouczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 C. Fakultatywne pouczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 D. Skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielenia pouczeń . . . . . . . . . . . 55 5. System gromadzenia materiału procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 A. Obowiązki sądu i stron w zakresie koncentracji materiału procesowego i zapewnienia szybkości postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 B. System dyskrecjonalnej władzy sędziego. System prekluzji . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 C. Dyskrecjonalna władza sędziego w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . 66 D. Utrata prawa powoływania się na uchybienia procesowe sądu . . . . . . . . . . . . . . 67 ROZDZIAŁ II. Przedmiot procesu cywilnego. Droga sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 1. Przedmiot procesu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2. Dopuszczalność i niedopuszczalność drogi sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 A. Dopuszczalność drogi sądowej. Pojęcie „sprawa cywilna” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 B. Niedopuszczalność drogi sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 5 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 5 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 5 2012-05-17 14:16:26 2012-05-17 14:16:26 Spis treści ROZDZIAŁ III. Rodzaje postępowania cywilnego. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego . . . . . . . . . . . . 83 1. Rodzaje postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 2. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 A. Rozpoznanie sprawy według przepisów o postępowaniu zwykłym i odrębnym . . 86 B. Czynności przewodniczącego związane z oceną charakteru sprawy cywilnej oraz trybu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 C. Czynności sądu związane z oceną charakteru sprawy cywilnej oraz trybu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 D. Sprawa przeciwko syndykowi masy upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 ROZDZIAŁ IV. Wpływ postępowania i wyroku karnego na postępowanie i orzeczenie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1. Moc wiążąca prawomocnych skazujących wyroków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 A. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 B. Zakończenie postępowania karnego przed wszczęciem postępowania cywilnego . . 94 C. Prowadzenie postępowania karnego równolegle z postępowaniem cywilnym . . 99 D. Wszczęcie postępowania karnego po zakończeniu postępowania cywilnego . . . 101 2. Okoliczności wyłączające prejudycjalność prawomocnych skazujących wyroków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 ROZDZIAŁ V. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1. Uwagi ogólne o właściwości sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 2. Właściwość rzeczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 3. Właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ROZDZIAŁ VI. Skład sądu. Wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1. Skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 2. Wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 A. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 B. Czynności sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 C. Czynności sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 D. Wyłączenie referendarza sądowego, ławnika, prokuratora oraz innych organów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 ROZDZIAŁ VII. Strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1. Zdolność sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 A. Podmioty, którym przysługuje zdolność sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 AA. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 AB. Osoby fizyczne i osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 AC. Podmioty samodzielne niebędące osobami prawnymi mające zdolność prawną. Pojęcie „organizacje pozarządowe” . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 AD. Podmioty działające na podstawie przepisów w sprawach dotyczących określonych praw i obowiązków związanych z pewną wydzieloną masą majątkową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 AE. Podmioty niesamodzielne, którym przepisy szczególne przyznają samodzielną pozycję w postępowaniu sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 B. Czynności sądu w razie stwierdzenia braku zdolności sądowej . . . . . . . . . . . . . . 141 6 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 6 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 6 2012-05-17 14:16:26 2012-05-17 14:16:26 Spis treści 2. Zdolność procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 A. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 B. Brak zdolności procesowej osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 C. Zdolność procesowa podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Podmiot nieistniejący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 3. Dokonywanie czynności procesowych przez osoby prawne i inne organizacje . . . . 149 4. Sytuacja prawna Skarbu Państwa w postępowaniu sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . 150 A. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 B. Materialnoprawna konstrukcja reprezentacji Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . 151 C. Procesowa konstrukcja reprezentacji Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 D. Reprezentacja Skarbu Państwa przez kilka jednostek organizacyjnych . . . . . . . . 158 E. Oznaczenie Skarbu Państwa jako strony w postępowaniu sądowym . . . . . . . . . . 159 F. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 5. Legitymacja procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 6. Współuczestnictwo w sporze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 A. Współuczestnictwo formalne i materialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 B. Współuczestnictwo konieczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 C. Współuczestnictwo jednolite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 D. Współuczestnictwo procesowe w osobowych spółkach handlowych . . . . . . . . . . 180 7. Interwencja główna i uboczna, przypozwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 A. Interwencja główna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 B. Interwencja uboczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 C. Przypozwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 D. Zawiadomienie gminy w sprawie o opróżnienie lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 ROZDZIAŁ VIII. Podmiotowe przekształcenia w procesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 1. Zmiana strony a sprostowanie oznaczenia strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 A. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 B. Całkowity brak legitymacji procesowej biernej oraz dopozwanie . . . . . . . . . . . . 195 C. Całkowity brak legitymacji procesowej czynnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 D. Częściowy brak legitymacji procesowej czynnej i biernej . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 E. Czynności sądu związane z żądaniem wezwania osób trzecich do sprawy . . . . . 200 2. Usuwanie błędów popełnionych przy przekształceniach podmiotowych . . . . . . . . . 201 3. Skutki prawne przekształceń podmiotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 ROZDZIAŁ IX. Pełnomocnicy procesowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 1. Zdolność postulacyjna, rodzaje pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 2. Należyte umocowanie pełnomocnika, forma pełnomocnictwa, podpis na pełnomocnictwie, uwierzytelnianie odpisów pełnomocnictwa i dokumentów . . . . . 211 3. Pełnomocnictwo radcy prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 4. Prostowanie, odwoływanie oraz zatwierdzanie oświadczeń i czynności pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 5. Ustanowienie przez sąd adwokata lub radcy prawnego dla strony. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 6. Wygaśnięcie i wypowiedzenie pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 7 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 7 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 7 2012-05-17 14:16:26 2012-05-17 14:16:26 Spis treści ROZDZIAŁ X. Koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 2. Pojęcie kosztów procesu i kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 3. Zasady uiszczania kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 A. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 B. Zasady uiszczania opłat sądowych przez profesjonalnych pełnomocników . . . . . 237 4. Zwolnienie od kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 5. Rozliczanie kosztów tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa . . . . . . . . . . . 248 6. Zasady zwrotu kosztów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 A. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 B. Zwrot kosztów w procesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 C. Zwrot kosztów w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 7. Czynności referendarza sądowego w zakresie orzekania o kosztach . . . . . . . . . . . . 260 ROZDZIAŁ XI. Czynności procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 1. Pisma procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 2. Usuwanie braków formalnych pism procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 ROZDZIAŁ XII. Doręczenia i terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 1. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 A. Zasada oficjalności doręczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 B. Doręczenie właściwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 C. Doręczenie zastępcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 D. Doręczenie awizowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 E. Doręczenie elektroniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 F. Doręczenie w razie odmowy przyjęcia korespondencji oraz w razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania . . . . . 284 G. Domniemanie doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 H. Doręczenie na adres podany w rejestrze sądowym (KRS), rejestrze albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów oraz na adres oznaczonej skrytki pocztowej . . 286 I. Doręczanie osobom mającym pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 J. Ocena sądu w zakresie skuteczności doręczenia pism sądowych . . . . . . . . . . . . . 288 K. Doręczenie kuratorowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 2. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 A. Pojęcie i rodzaje terminów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 B. Rozpoczęcie biegu terminu oraz zasady obliczania terminów . . . . . . . . . . . . . . . 295 C. Uchybienie terminowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 D. Przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 E. Brak winy w uchybieniu terminowi jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 F. Zaskarżalność zarządzenia i postanowienia wydanego w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 ROZDZIAŁ XIII. Zawieszenie i umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 2. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 A. Zawieszenie postępowania z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 8 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 8 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 8 2012-05-17 14:16:27 2012-05-17 14:16:27 Spis treści B. Obligatoryjne zawieszenie postępowania z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 C. Śmierć pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 D. Obligatoryjne zawieszenie postępowania na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 E. Fakultatywne zawieszenie postępowania z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 F. Fakultatywne zawieszenie postępowania na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 G. Skutki zawieszenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 H. Podjęcie zawieszonego postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 3. Umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 A. Umorzenie postępowania uprzednio zawieszonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 B. Umorzenie postępowania z mocy prawa oraz postanowienia sądu . . . . . . . . . . . 333 ROZDZIAŁ XIV. Mediacja. Postępowanie pojednawcze. Ugoda sądowa . . . . . . . . . 336 1. Mediacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 2. Postępowanie pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 3. Ugoda sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 A. Rola sędziego (sądu) w dążeniu do zawarcia ugody sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . 343 B. Istota ugody sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 C. Skutki prawne zawarcia ugody sądowej i możliwość uchylenia się od nich . . . . 348 ROZDZIAŁ XV. Pozew. Powództwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 1. Relacje między pozwem i powództwem. Rodzaje powództw. Składniki pozwu . . . . 353 A. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 B. Określenie żądania w pozwie o zasądzenie świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 C. Określenie żądania w pozwie wniesionym na podstawie art. 189 i 1891 k.p.c. oraz art. 10 u.k.w.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 CA. Powództwo o ustalenie istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 CB. Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa wytoczone w celu oceny skutków podatkowych . . . . . . . . . . . . . 359 CC. Powództwo o ustalenie stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 D. Określenie żądania w pozwie o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa . . 366 E. Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 F. Fakultatywne składniki pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 2. Dekretacja pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 3. Skutki doręczenia pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 4. Skutki wytoczenia powództwa. Częściowe dochodzenie świadczenia . . . . . . . . . . . 372 5. Odrzucenie pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 A. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 B. Stan sprawy w toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 C. Powaga rzeczy osądzonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 D. Postanowienie o odrzuceniu pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 E. Zakaz odrzucenia pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 6. Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 7. Kumulacja roszczeń. Zmiana powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 A. Kumulacja roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 B. Zmiana powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 9 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 9 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 9 2012-05-17 14:16:27 2012-05-17 14:16:27 Spis treści 8. Zarzuty pozwanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 9. Uznanie powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 10. Powództwo wzajemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 ROZDZIAŁ XVI. Posiedzenia sądowe. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 1. Posiedzenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 2. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 A. Przygotowanie rozprawy, odpowiedź na pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 B. Przebieg posiedzenia, jego otwarcie, wywołanie sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 C. Etapy rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 D. Odroczenie rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 E. Protokół rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 F. Postanowienie zarządzające oddzielną rozprawę oraz postanowienie zarządzające połączenie kilku spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 G. Otwarcie zamkniętej rozprawy na nowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 ROZDZIAŁ XVII. Postępowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 1. Przedmiot dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 2. Dowód prima facie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 3. Ciężar udowodnienia. Dopuszczenie przez sąd dowodu niewskazanego przez stronę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 4. Wniosek dowodowy. Postanowienie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 5. Odmowa dopuszczenia dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 6. Zabezpieczenie dowodów i środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 A. Zabezpieczenie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 B. Środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 BA. Podział środków dowodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 BB. Dowód z dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 BC. Dowód z zeznań świadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 BD. Dowód z opinii biegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 BE. Dowód z oględzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 BF. Dowód z przesłuchania stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 BG. Dowód z grupowego badania krwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 BH. Dowód z przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki 470 BI. Dowód z innych środków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 C. Środki niebędące dowodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 CA. Prywatne ekspertyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 CB. Dowód z akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 7. Ocena dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 8. Postępowanie dowodowe przed sądem drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 9. Pomoc sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 ROZDZIAŁ XVIII. Wyroki i postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 2. Wyroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 A. Wydanie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 AA. Narada nad wyrokiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 AB. Zdanie odrębne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 10 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 10 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 10 2012-05-17 14:16:27 2012-05-17 14:16:27 Spis treści AC. Ogłoszenie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 B. Podstawowe zasady wyrokowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 BA. Stan rzeczy istniejący w chwili wyrokowania. Reguły intertemporalne . . . 491 BB. Przedmiot orzekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 BC. Podstawa faktyczna i prawna wyroku. Zbieg podstaw prawnych odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 BD. Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 BE. Zasądzenie odpowiedniej sumy według oceny sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 BF. Zastrzeżenie na rzecz pozwanego prawa do powołania się w toku egzekucji na ograniczenie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 C. Wyrok częściowy i wstępny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 D. Wyrok zaoczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 DA. Przesłanki wydania wyroku zaocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 DB. Uchylenie wyroku zaocznego z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 DC. Sprzeciw od wyroku zaocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 DD. Zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 DE. Przykłady tenorów wyroków wydanych na podstawie art. 347 k.p.c. . . . . . 514 DF. Koszty rozprawy zaocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 E. Natychmiastowa wykonalność wyroków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 F. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 FA. Sprostowanie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 FB. Uzupełnienie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 FC. Wykładnia wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 G. Komparycja wyroku oraz wybrane wzory tenorów wyroków . . . . . . . . . . . . . . . . 529 GA. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 GB. Wzory wyroków rozstrzygających o różnych żądaniach . . . . . . . . . . . . . . . . 529 GC. Tenory wyroków w sprawach z powództw o zasądzenie świadczenia . . . . . 530 GD. Tenory wyroków w sprawach z powództw o ustalenie istnienia (nieistnienia) stosunku prawnego lub prawa oraz o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 GE. Wybrane tenory wyroków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 GF. Wybrane tenory postanowień w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . 538 GG. Tenory wyroków sądu drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 GH. Tenory wyroków Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 H. Pisemne uzasadnienie orzeczeń sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 HA. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 HB. Uzasadnienie orzeczenia sądu pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 HC. Uzasadnienie orzeczenia sądu drugiej instancji i Sądu Najwyższego . . . . . . 545 HD. Charakter terminu do sporządzenia uzasadnienia orzeczenia sądowego . . . 546 HE. Konstrukcja i technika sporządzania uzasadnień orzeczeń sądowych . . . . . 547 HF. Skutki procesowe wadliwie sporządzonego uzasadnienia wyroku . . . . . . . . 553 3. Postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 A. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 B. Postanowienia kończące postępowanie w sprawie i postanowienia niekończące postępowania w sprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 C. Postanowienia zaskarżalne zażaleniem i niezaskarżalne . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 CA. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 CB. Zaskarżalność postanowień w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . 560 D. Postanowienia wydawane na posiedzeniu jawnym oraz niejawnym . . . . . . . . . . 561 11 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 11 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 11 2012-05-17 14:16:27 2012-05-17 14:16:27 Spis treści ROZDZIAŁ XIX. Środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 2. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 A. Apelacja oraz postępowanie apelacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 B. Granice apelacji i podstawy rozstrzygnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 C. Nowe fakty i dowody w postępowaniu apelacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 D. Zakres zaskarżenia oraz zakaz reformationis in peius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 E. Niedopuszczalność zmiany żądania w postępowaniu apelacyjnym . . . . . . . . . . . 586 F. Orzeczenia sądu drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 G. Nieważność postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 3. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 A. Istota postępowania kasacyjnego. Dopuszczalność skargi kasacyjnej . . . . . . . . . 591 AA. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 AB. Przymus adwokacko-radcowski. Pełnomocnictwo w postępowaniu kasacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 AC. Termin do wniesienia skargi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 B. Wymagania formalne i dotyczące treści skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . 596 BA. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 BB. Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej w Sądzie Najwyższym . . . . . . . 605 BC. Rozpoznanie merytoryczne skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 4. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 A. Zażalenie jako środek odwoławczy na postanowienie sądu pierwszej instancji . . . . 607 B. Zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 BA. Zażalenie do Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 BB. Zażalenie do innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji (tzw. zażalenie poziome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 5. Skarga o wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 A. Charakter skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 B. Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu wznowieniowym . . . . . . . . . . . . . . 617 C. Dopuszczalność skargi. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu . . . . . . . . . . . . . . . . 617 D. Właściwość sądu. Termin do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 E. Wymagania formalne zwykłe oraz konstrukcyjne skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 F. Podstawy wznowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 G. Fakultatywne składniki skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 H. Przebieg postępowania wznowieniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 I. Zaskarżalność orzeczeń wydanych w następstwie rozpoznania skargi . . . . . . . . 630 6. Odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . . . . . 631 A. Odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej . . . . . . . . . . . . . 631 AA. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 AB. Ogólne przesłanki odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 AC. Szczególne przesłanki odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 AD. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działalnością władczą w sferze legislacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 AE. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia lub decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 12 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 12 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 12 2012-05-17 14:16:27 2012-05-17 14:16:27 Spis treści AF. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia lub decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 B. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . . . 639 BA. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 BB. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu skargą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 BC. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 BD. Termin do wniesienia skargi. Przymus adwokacko-radcowski . . . . . . . . . . . 644 BE. Wymagania formalne zwykłe oraz konstrukcyjne skargi . . . . . . . . . . . . . . . 645 BF. Przyjęcie i odmowa przyjęcia skargi do rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 BG. Uwzględnienie oraz oddalenie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 7. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 ROZDZIAŁ XX. Postępowania odrębne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 1. Uwagi wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . . . . . 667 A. Pojęcie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . 667 B. Najistotniejsze odrębności postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 BA. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 BB. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . 673 3. Postępowanie w sprawach gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 A. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 B. Rozpoznawanie spraw gospodarczych, w których postępowanie wszczęto przed 3 maja 2012 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 C. Rozpoznawanie spraw gospodarczych, w których postępowanie wszczęto najwcześniej 3 maja 2012 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 4. Postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 A. Charakter postępowania, właściwość sądu, pozew nakazowy . . . . . . . . . . . . . . . 692 B. Nakaz zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 C. Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 D. Nakaz zapłaty jako tytuł egzekucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 E. Zarzuty od nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 F. Postępowanie po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty. . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 5. Postępowanie upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 A. Charakter postępowania. Przesłanki wydania nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . 704 B. Sprzeciw od nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 6. Postępowanie uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 A. Właściwość sądu. Rodzaje spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 B. Wzajemne relacje postępowania uproszczonego i innych postępowań odrębnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 C. Najistotniejsze odrębności postępowania uproszczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 7. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 8. Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 A. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 B. Europejskie postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 BA. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 BB. Warunki rozpoznania sprawy w europejskim postępowaniu nakazowym . . 721 BC. Wyłączenie stosowania przepisów o innych postępowaniach odrębnych . . . 721 BD. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 13 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 13 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 13 2012-05-17 14:16:27 2012-05-17 14:16:27 Spis treści BE. Kompetencje referendarza sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 BF. Posiedzenie sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 BG. Pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 BH. Europejski nakaz zapłaty co do części roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 BI. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 BJ. Umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 BK. Ponowne badanie europejskiego nakazu zapłaty w państwie pochodzenia . . . 724 BL. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . 725 BŁ. Wykonalność europejskiego nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 BM. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności europejskiemu nakazowi zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 BN. Tekst Rozporządzenia (WE) Nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 C. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 CA. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 CB. Zakończenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 CC. Tekst Rozporządzenia (WE) Nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 9. Elektroniczne postępowanie upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 A. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 B. Wnoszenie i doręczanie pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 C. Pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 D. Sprzeciw od nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 E. Postępowanie po wniesieniu sprzeciwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 F. Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 G. Podpis elektroniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 H. Droga elektroniczna w postępowaniu egzekucyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 ROZDZIAŁ XXI. Sąd polubowny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 2. Zapis na sąd polubowny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 3. Kompetencje sądu państwowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 4. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 5. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 ROZDZIAŁ XXII. Czynności sądu w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym (wybrane zagadnienia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 1. Nadzór sądowy (judykacyjny) nad czynnościami komornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 2. Skarga na czynności komornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 3. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 4. Postępowanie klauzulowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 A. Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 B. Egzekucja z określonych przedmiotów majątku wspólnego małżonków mimo braku klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 C. Postępowanie klauzulowe przeciwko małżonkowi dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . 806 CA. Ograniczenie odpowiedzialności małżonka dłużnika do majątku objętego wspólnością ustawową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 14 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 14 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 14 2012-05-17 14:16:27 2012-05-17 14:16:27 Spis treści CB. Ograniczenie odpowiedzialności małżonka dłużnika do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 CC. Umowa majątkowa małżeńska a nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 D. Klauzula wykonalności w wypadku przejścia uprawnienia lub obowiązku po powstaniu tytułu egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 E. Klauzula wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 EA. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 EB. Niemożność uzyskania lub trudności z uzyskaniem dokumentu stwierdzającego zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego . . . . . . 817 EC. Zakres podmiotowy tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko zbywcy przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 ED. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego po wszczęciu postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 5. Powództwa przeciwegzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 A. Uwagi wstępne. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 B. Powództwo opozycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 BA. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 BB. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. . . . . . . . . . . 824 BC. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. . . . . . . . . . . 827 BD. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 3 k.p.c. . . . . . . . . . . 832 BE. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 8402 k.p.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 BF. Odmowa wykonania tytułu wykonawczego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 C. Powództwo ekscydencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 D. Powództwo ekscydencyjne w razie egzekucji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . 838 6. Wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 A. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 B. Wniosek o wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 C. Posiedzenie sądu. Środki przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 D. Postanowienie w przedmiocie wyjawienia majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 E. Nowy wykaz i przyrzeczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 7. Czynności sądu w egzekucji z nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 A. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 B. Stadium zajęcia nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 C. Stadium opisu i oszacowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 D. Stadium licytacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 E. Stadium przybicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 F. Stadium przysądzenia własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 G. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . 867 8. Egzekucja świadczeń niepieniężnych, w której organem egzekucyjnym jest sąd . . . 875 A. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 B. Egzekucja oświadczenia woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 C. Egzekucja czynności zastępowalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 D. Egzekucja wykonania czynności, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba (czynności niezastępowanej), oraz egzekucja zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 DA. Środki przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 15 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 15 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 15 2012-05-17 14:16:27 2012-05-17 14:16:27 Spis treści DB. Stosunek między grzywną a zapłatą określonej sumy pieniężnej na rzecz wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 DC. Podstawa egzekucji wykonania czynności niezastępowalnej oraz egzekucji obowiązku zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 DD. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 DE. Wniosek o wszczęcie egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 DF. Fazy egzekucji wykonania czynności niezastępowalnej . . . . . . . . . . . . . . . . 893 DG. Przebieg egzekucji obowiązku zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896 DH. Zamiana grzywny na areszt. Zarządzenie wykonania aresztu . . . . . . . . . . . 898 9. Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz wykonywanie kontaktów z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 16 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 16 2012-05-17 14:16:27 2012-05-17 14:16:27 Biul. SN d.k.p.c. d.u.k.s.c. instr. sąd. k.c. k.k. k.k.w. k.p. k.p.c. k.r.o. k.s.h. k.z. Wykaz skrótów – Biuletyn Sądu Najwyższego – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 listopada 1930 r. – Kodeks po- stępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) – nie obowiązuje – ustawa z 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) – nie obowiązuje – zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organiza- cji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administra- cji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z 6  czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) – ustawa z  15  września 2000  r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.  Nr  94, poz. 1037 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) – nie obowiązuje Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2  kwietnia 1997  r. (Dz.U.  Nr  78, Lex LexPolonica M.P. M. Prawn. NP NSA ONSA OSA OSAB OSN OSNAPiUS OSNC OSNC-ZD OSNCP OSNP OSP poz. 483 ze sprost. i zm.) – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska sp. z o.o. – Monitor Polski – „Monitor Prawniczy” – „Nowe Prawo” – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego (do 1962 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i  Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003 r.) – Orzecznictwo Sądów Polskich 17 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 17 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 17 2012-05-17 14:16:27 2012-05-17 14:16:27 OSPiKA OTK OTK-A p.w.k.p.c. PiP PPC PPH pr. bank. pr. pras. pr. up. napr. Prok. i Pr. PS PUG r. wpis sąd. reg. sąd. rozp. o doręcz. Wykaz skrótów – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria A – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) – „Państwo i Prawo” – „Polski Proces Cywilny” – „Przegląd Prawa Handlowego” – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) – ustawa z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) – ustawa z  28  lutego 2003  r. – Prawo upadłościowe i  naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) – „Prokuratura i Prawo” – „Przegląd Sądowy” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 1996 r. w sprawie okreś- lenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 154, poz. 753 ze zm. – obowiązywało do 1 marca 2006 r.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. – Re gu lamin urzę- dowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cy- wilnym (Dz.U. Nr 190, poz. 1277) rozp. w spr. CIKW – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Cen- rozporządzenie nr 1896/2006 rozporządzenie nr 805/2004 rozporządzenie nr 861/2007 RPO SA SN TK u.g.n. tralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U. Nr 162, poz. 1571 ze zm.) – rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.Urz. UE 2006 L 399/1 ze sprost.) – rozporządzenie nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwiet- nia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla rosz- czeń bezspornych (Dz.Urz. UE 2004 L 143/15 ze zm.) – rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drob- nych roszczeń (Dz.Urz. UE 2007 L 199/1) – Rzecznik Praw Obywatelskich – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) u. kom. sąd. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. u.k.s.c. u.k.w.h. u.PG u.s.p. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376) – ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) – ustawa z  6  lipca 1982  r. o  księgach wieczystych i  hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) – ustawa z 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) – ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ustawa nowelizująca z 16 września 2011 r. ust. o wł. lok. – ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) – ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, ustawa o SN Zb. Orz. – ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) – Zbiór Orzeczeń poz. 903 ze zm.) 18 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 18 metodyka_pracy_sedziego_B5_korekta_1a.indd 18 2012-05-17 14:16:27 2012-05-17 14:16:27 Przedmowa Książka przedstawia – podobnie jak w poprzednich pięciu wydaniach – przebieg postępowania cywilnego w ujęciu praktycznym, według kolejności przyjętej w Ko- deksie postępowania cywilnego, co umożliwia szybkie dotarcie do rozwiązań sytu- acji procesowych powstających w toku rozpoznawania spraw cywilnych. Zakres tematyczny publikacji został poszerzony przez omówienie stanu prawnego wynikającego z kilkunastu nowel do Kodeksu postępowania cywilnego, uchwalo- nych po ostatnim wydaniu książki. Jej treść została znacznie zmieniona w związ- ku z likwidacją prekluzji dowodowej oraz odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, wprowadzeniem nowego modelu pozyskiwania przez sąd mate- riału procesowego i jego gromadzenia w ramach systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego oraz nałożonego na strony ciężaru wspierania postępowania sądowego. Nową treścią zostały objęte obszerne fragmenty dotyczące funkcji informacyjnej sądu (pouczenia), zdolności sądowej i procesowej, pełnomocnictwa proces
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: