Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 003256 18639200 na godz. na dobę w sumie
Microsoft Exchange Server 2007. Księga eksperta - książka
Microsoft Exchange Server 2007. Księga eksperta - książka
Autor: , , , , Liczba stron: 1416
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1247-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> serwery internetowe >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zainstaluj serwer Microsoft Exchange, skonfiguruj go, a potem nim zarządzaj

Microsoft Exchange Server 2007 to już szósta wersja doskonałego systemu zarządzania pocztą elektroniczną, kontaktami i kalendarzem działającego w środowisku serwera Windows 2003.

W najnowszej wersji znacznie poprawiono bezpieczeństwo i skalowalność, co umożliwiło uruchomienie w obrębie jednej domeny kilku serwerów Exchange spełniających różne funkcje, na przykład mechanizmu antywirusowego i antyspamowego, serwera poczty elektronicznej oraz środowiska wymiany kontaktów z książki adresowej i terminów z kalendarza. Exchange 2007 dostępny jest w dwóch wersjach -- Standard oraz Enterprise.

Książka 'Microsoft Exchange Server 2007. Księga eksperta' to kompleksowe omówienie najnowszej wersji serwera Exchange. Czytając ją, dowiesz się, jak zaplanować migrację do Exchange 2007, jak zainstalować i skonfigurować ten system oraz zintegrować go z środowiskami innymi niż Windows. Nauczysz się implementować poszczególne usługi Exchange 2007 oraz zabezpieczać wiadomości na poziomie klienta i serwera. Przeczytasz o administrowaniu serwerem Exchange Server 2007, korzystaniu z Microsoft Operations Manager oraz o integrowaniu go z innymi środowiskami komunikacyjnymi.

Projektuj i wdrażaj nowoczesne rozwiązania komunikacyjne!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Microsoft Exchange Server 2007. KsiŒga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Andrew Abbate, Chris Amaris, Mark Weinhardt T‡umaczenie: Pawe‡ Gonera, Adam Jarczyk, Ma‡gorzata D„bkowska-Kowalik ISBN: 978-83-246-1247-5 Tytu‡ orygina‡u: Microsoft Exchange Server 2007 Unleashed Stron: 1416 Zainstaluj serwer Microsoft Exchange, skonfiguruj go, a potem nim zarz„dzaj (cid:149) Jak zaplanowa(cid:230) migracjŒ do najnowszej wersji Exchange? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b zabezpieczy(cid:230) serwer Exchange? (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z narzŒdzi administracyjnych? Microsoft Exchange Server 2007 to ju¿ sz(cid:243)sta wersja doskona‡ego systemu zarz„dzania poczt„ elektroniczn„, kontaktami i kalendarzem dzia‡aj„cego w (cid:156)rodowisku serwera Windows 2003. W najnowszej wersji znacznie poprawiono bezpieczeæstwo i skalowalno(cid:156)(cid:230), co umo¿liwi‡o uruchomienie w obrŒbie jednej domeny kilku serwer(cid:243)w Exchange spe‡niaj„cych r(cid:243)¿ne funkcje, na przyk‡ad mechanizmu antywirusowego i antyspamowego, serwera poczty elektronicznej oraz (cid:156)rodowiska wymiany kontakt(cid:243)w z ksi„¿ki adresowej i termin(cid:243)w z kalendarza. Exchange 2007 dostŒpny jest w dw(cid:243)ch wersjach (cid:151) Standard oraz Enterprise. Ksi„¿ka (cid:132)Microsoft Exchange Server 2007. KsiŒga eksperta(cid:148) to kompleksowe om(cid:243)wienie najnowszej wersji serwera Exchange. Czytaj„c j„, dowiesz siŒ, jak zaplanowa(cid:230) migracjŒ do Exchange 2007, jak zainstalowa(cid:230) i skonfigurowa(cid:230) ten system oraz zintegrowa(cid:230) go z (cid:156)rodowiskami innymi ni¿ Windows. Nauczysz siŒ implementowa(cid:230) poszczeg(cid:243)lne us‡ugi Exchange 2007 oraz zabezpiecza(cid:230) wiadomo(cid:156)ci na poziomie klienta i serwera. Przeczytasz o administrowaniu serwerem Exchange Server 2007, korzystaniu z Microsoft Operations Manager oraz o integrowaniu go z innymi (cid:156)rodowiskami komunikacyjnymi. (cid:149) Planowanie, instalacja i migracja do Exchange 2007 (cid:149) Implementacja us‡ug Exchange (cid:149) Zabezpieczanie wiadomo(cid:156)ci (cid:149) Ochrona serwera Exchange przed atakami (cid:149) Szyfrowanie komunikacji e-mail (cid:149) Proces migracji z wcze(cid:156)niejszych wersji Exchange (cid:149) Administrowanie (cid:156)rodowiskiem Exchange Server 2007 (cid:149) Monitorowanie dzia‡ania serwera (cid:149) Wsp(cid:243)‡praca Exchange 2007 z ActiveSync (cid:149) Korzystanie z klienta Outlook Web Access (cid:149) DostŒp do Exchange Server 2007 z system(cid:243)w innych ni¿ Windows (cid:149) Przywracanie serwera po awarii (cid:149) Tworzenie kopii zapasowych (cid:149) Optymalizacja serwera Projektuj i wdra¿aj nowoczesne rozwi„zania komunikacyjne! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorach .................................................................................................... 41 Podziękowania ............................................................................................ 43 Wstęp ............................................................................................................ 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 ....49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007 .......................................... 51 Czym jest Exchange Server 2007? ............................................................................................. 52 Ewolucja Exchange ............................................................................................................... 52 Wersje i licencjonowanie Exchange Server 2007 ............................................................. 56 Wybór Exchange 2007 Standard Edition .......................................................................... 56 Rozbudowa do Exchange Server 2007 Enterprise Edition ............................................. 57 Licencje CAL dla wersji Enterprise i Standard ................................................................. 57 Co nowego w Exchange Server 2007? ...................................................................................... 58 Funkcje identyczne w Exchange 2000 i 2003 oraz Exchange Server 2007 ................... 58 Czego z poprzednich wersji brakuje w Exchange Server 2007? .................................... 59 Nowa konsola zarządzania Exchange ................................................................................ 61 Udostępnienie Exchange Server 2007 tylko na platformę 64-bitową ........................... 62 Usprawnienia w Exchange Server 2007 związane z bezpieczeństwem i zgodnością ..................................................................... 63 Exchange Server 2007 jako punkt wyjściowy dla komunikacji zdalnej i mobilnej ..... 64 Wprowadzenie do zunifikowanej komunikacji w Exchange Server 2007 ................... 66 Konfigurowanie niezwykle niezawodnego i łatwego do odtwarzania serwera Exchange 2007 ..................................................................................................... 68 Usprawniona konfiguracja, administracja oraz zarządzanie dzięki Exchange Management Shell ................................................................................ 69 Przedstawienie ról serwera oraz przepływu poczty w Exchange Server 2007 ......................... 71 Identyfikowanie ról serwera Exchange Server 2007 ........................................................ 71 W jaki sposób wiadomości z internetu trafiają do Exchange? ....................................... 75 Sposób kierowania wiadomości wewnątrz środowiska Exchange ................................ 75 Przedstawienie wagi usługi Active Directory w środowisku Exchange Server 2007 ......... 76 Rola katalogu w środowisku Exchange Server 2007 ........................................................ 76 Rola systemu Domain Name System (DNS) przy wewnętrznym i zewnętrznym przesyłaniu wiadomości .................................................................................................... 77 Rola lokacji w Exchange Server 2007 ................................................................................ 77 Instalacja i migracja Exchange Server 2007 ............................................................................. 77 Instalacja Exchange Server 2007 od podstaw ................................................................... 77 Migracja do Exchange 2007 ................................................................................................ 78 Spis treści Zarządzanie i administrowanie Exchange Server 2007 ......................................................... 78 Monitorowanie Exchange z użyciem Microsoft Operations Manager (MOM) ......... 79 Podsumowanie ............................................................................................................................. 79 Najlepsze praktyki ....................................................................................................................... 79 Rozdział 2. Najlepsze praktyki dotyczące planowania, prototypowania, migracji i instalacji Exchange Server 2007 ................................................ 81 Inicjacja, planowanie, testowanie i pilotaż: cztery fazy aktualizacji ..................................... 83 Wymagana dokumentacja kolejnych faz .......................................................................... 83 Faza inicjacji: definiowanie zakresu oraz celów ...................................................................... 84 Zakres projektu ..................................................................................................................... 85 Identyfikowanie celów ......................................................................................................... 87 Faza inicjacji: tworzenie dokumentu zakresu zlecenia .......................................................... 92 Podsumowanie zakresu zadań ............................................................................................ 92 Podsumowanie celów ........................................................................................................... 93 Podsumowanie harmonogramu i kamieni milowych ..................................................... 94 Podsumowanie wymaganych zasobów ............................................................................. 95 Podsumowanie zagrożeń i założeń .................................................................................... 96 Podsumowanie początkowego budżetu ............................................................................ 96 Zatwierdzenie zakresu zlecenia .......................................................................................... 97 Faza planowania: analiza ............................................................................................................ 97 Analiza istniejącego środowiska ......................................................................................... 97 Analiza geograficznego rozproszenia zasobów ................................................................ 98 Faza planowania: tworzenie dokumentacji projektu ........................................................... 100 Praca grupowa: podejmowanie decyzji projektowych .................................................. 100 Opcje odtwarzania po awarii ............................................................................................ 101 Struktura dokumentu projektowego ............................................................................... 102 Uzgadnianie projektu ........................................................................................................ 103 Tworzenie dokumentacji migracji .......................................................................................... 103 Harmonogram projektu .................................................................................................... 104 Tworzenie dokumentacji migracji ................................................................................... 105 Faza prototypowania ................................................................................................................. 110 Co jest potrzebne w laboratorium? .................................................................................. 110 Testowanie odtwarzania po awarii .................................................................................. 112 Dokumentacja na podstawie prototypu .......................................................................... 112 Ostateczna kontrola poprawności i dokumentacja migracji ........................................ 112 Faza pilotażu: udostępnianie usług ograniczonej liczbie użytkowników .......................... 113 Pierwszy serwer pilotażowy .............................................................................................. 113 Wybór grupy pilotażowej .................................................................................................. 114 Sprawdzanie powodzenia fazy pilotażu .......................................................................... 115 Ostateczna migracja lub aktualizacja ...................................................................................... 115 Wyłączanie starego środowiska Exchange ...................................................................... 116 Wsparcie dla nowego środowiska Exchange Server 2007 ............................................ 116 Podsumowanie ........................................................................................................................... 117 Najlepsze praktyki ..................................................................................................................... 118 8 Spis treści CZĘŚĆ II PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA EXCHANGE SERVER 2007 ............................ 121 Rozdział 3. Opis planu projektu Exchange Server 2007 ............................................ 123 Planowanie dla Exchange Server 2007 ................................................................................... 124 Opis znaczących zmian w Exchange Server 2007 .......................................................... 124 Przegląd wymagań Exchange oraz systemu operacyjnego ........................................... 125 Skalowanie Exchange Server 2007 ................................................................................... 128 Konieczność koegzystencji Exchange Server 2007 z istniejącą infrastrukturą sieciową ............................................................................... 128 Identyfikowanie funkcji produktów innych firm .......................................................... 128 Przegląd koncepcji projektowych Active Directory dla Exchange Server 2007 ............... 129 Struktura lasu AD ............................................................................................................... 129 Opis struktury domeny AD .............................................................................................. 131 Przegląd komponentów infrastruktury AD ................................................................... 132 Opis koncepcji użycia Microsoft Identity Integration Server (MIIS) 2003 w projekcie z wieloma lasami ........................................................................................ 133 Określanie rozmieszczenia Exchange Server 2007 ............................................................... 134 Przegląd ról serwera Exchange Server 2007 ................................................................... 134 Rozważania na temat rozmiarów środowiska ................................................................ 135 Identyfikowanie punktów dostępu klientów .................................................................. 135 Konfigurowanie Exchange Server 2007 w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności i niezawodności ......................................... 137 Projektowanie optymalnej konfiguracji systemu operacyjnego dla Exchange ......... 137 Unikanie problemu fragmentacji pamięci wirtualnej ................................................... 138 Konfigurowanie opcji dyskowych poprawiających wydajność ................................... 138 Korzystanie z wielu baz danych Exchange oraz grup pamięci masowej .................... 139 Wykorzystanie klasteryzacji Exchange Server 2007 ...................................................... 141 Koncepcje projektowania monitorowania przy użyciu Microsoft Operations Manager 2005 ...................................................... 141 Zabezpieczanie i konserwacja Exchange Server 2007 .......................................................... 142 Aktualizacja systemu operacyjnego przy użyciu Windows Software Update Services ........................................................ 142 Tworzenie harmonogramów konserwacji ...................................................................... 143 Podsumowanie ........................................................................................................................... 143 Najlepsze praktyki ..................................................................................................................... 143 Rozdział 4. Tworzenie architektury korporacyjnego środowiska Exchange .......... 145 Projektowanie Active Directory dla Exchange Server 2007 ................................................ 146 Opis projektu lasu i domeny ............................................................................................. 146 Układ lokacji AD i topologia replikacji ........................................................................... 147 Przegląd koncepcji rozmieszczenia kontrolerów domeny oraz wykazu globalnego .................................................................................................. 148 Konfigurowanie DNS ......................................................................................................... 148 Określanie komponentów sprzętowych i programowych ................................................... 148 Określanie liczby serwerów i ich rozmieszczenia .......................................................... 149 Zapewnianie nadmiarowości i optymalizacja serwerów .............................................. 149 9 Spis treści Rozdział 5. 10 Przegląd zaleceń dotyczących pamięci i procesora ....................................................... 150 Uwagi dotyczące systemu operacyjnego serwera .......................................................... 150 Projektowanie klasteryzacji i zaawansowanych opcji nadmiarowości ....................... 150 Projektowanie ról Exchange w środowisku Exchange ......................................................... 151 Planowanie roli serwera Mailbox ..................................................................................... 151 Planowanie roli serwera Client Access ............................................................................ 151 Planowanie roli serwera Edge Transport ........................................................................ 152 Planowanie roli serwera Hub Transport ......................................................................... 153 Planowanie roli serwera Unified Messaging .................................................................. 153 Opis przykładowego scenariusza instalacji ..................................................................... 154 Projektowanie infrastruktury Exchange ................................................................................ 155 Określanie wersji Exchange .............................................................................................. 155 Określanie układu baz danych i grup pamięci masowych ........................................... 156 Określanie opcji odtwarzania Exchange ......................................................................... 156 Projektowanie ochrony antyspamowej i antywirusowej w Exchange ........................ 157 Monitorowanie Exchange ................................................................................................. 157 Dodawanie dostępu klientów do projektu Exchange Server 2007 ..................................... 158 Przegląd metod dostępu klientów .................................................................................... 158 Podsumowanie ........................................................................................................................... 160 Najlepsze praktyki ..................................................................................................................... 160 Integracja Exchange Server 2007 ze środowiskami innymi niż Windows .................................................... 161 Synchronizacja danych katalogu za pomocą Microsoft Identity Integration Server (MIIS) 2003 ....................................... 162 Czym jest MIIS 2003? ........................................................................................................ 163 Przegląd koncepcji stosowanych w MIIS 2003 .............................................................. 164 Koncepcja dostarczania kont w MIIS 2003 .................................................................... 164 Przegląd ról agentów zarządzających (MA) w MIIS 2003 ............................................ 165 Definiowanie MIIS 2003 oraz zarządzanie grupami ..................................................... 167 Instalowanie MIIS 2003 z SQL 2000 lub 2005 ................................................................ 167 Synchronizowanie Exchange Server 2007 z Novell eDirectory .......................................... 168 Czym jest Novell eDirectory? ........................................................................................... 168 Konfigurowanie MIIS 2003 do zarządzania tożsamością w eDirectory ..................... 169 Zastosowanie Microsoft Directory Synchronization Services do integrowania katalogów ............................................................................................ 170 Instalowanie Microsoft Directory Synchronization Service ........................................ 171 Synchronizacja eDirectory i NDS z Active Directory z wykorzystaniem pakietu Services for NetWare ........................................................ 172 Wdrażanie MSDSS ............................................................................................................. 173 Identyfikowanie ograniczeń synchronizacji katalogów za pomocą MSDSS ............. 174 Tworzenie kopii i przywracanie danych MSDSS ........................................................... 174 Zarządzanie danymi identyfikacyjnymi pomiędzy katalogami LDAP a Exchange Server 2007 ......................................................................................................... 175 Krótka historia LDAP ........................................................................................................ 176 Sposób działania LDAP ..................................................................................................... 177 Różnice pomiędzy implementacjami LDAP2 oraz LDAP3 ......................................... 177 Spis treści Użycie Services for UNIX do integracji systemów UNIX ze środowiskiem Active Directory i Exchange Server 2007 ............................................. 178 Przegląd rozwoju Usług Microsoft Windows dla UNIX .............................................. 179 Przegląd komponentów Usług Microsoft Windows dla UNIX .................................. 180 Przegląd wymagań wstępnych dla Usług Microsoft Windows dla UNIX ................. 180 Instalowanie Usług dla UNIX R2 ..................................................................................... 181 Synchronizacja danych użytkowników pomiędzy AD a systemem UNIX ................ 184 Podsumowanie ........................................................................................................................... 186 Najlepsze praktyki ..................................................................................................................... 186 Rozdział 6. Rola usług sieciowych oraz rozmieszczenie kontrolerów domeny Active Directory dla Exchange Server 2007 ............................................ 187 System DNS oraz jego rola w Exchange Server 2007 ........................................................... 188 Definicja systemu DNS ...................................................................................................... 189 Użycie DNS ......................................................................................................................... 189 Kto potrzebuje DNS? ......................................................................................................... 190 Przegląd typów serwerów DNS ............................................................................................... 190 Opis serwera DNS systemu UNIX — BIND .................................................................. 190 Przegląd serwerów DNS innych firm — Checkpoint-Meta IP oraz Lucent Vital QIP ..................................................................................................... 191 Przegląd różnic pomiędzy platformami DNS ................................................................ 191 Opis komponentów DNS ......................................................................................................... 192 Strefy DNS ........................................................................................................................... 192 Zapytania DNS .................................................................................................................... 195 Replikacja DNS lub transfer stref ..................................................................................... 195 Rekordy zasobów DNS ...................................................................................................... 196 Wykorzystanie DNS do kierowania poczty SMTP w Exchange Server 2007 ................... 201 Przegląd routingu poczty SMTP ...................................................................................... 201 Przegląd zastosowania klientów DNS w Exchange ....................................................... 202 Opis wymagań DNS Exchange Server 2007 .......................................................................... 202 Wykorzystanie DNS w Exchange Server 2007 ............................................................... 203 Konfigurowanie ustawień DNS serwera Edge Transport ............................................ 203 DNS i standardy RFC SMTP ............................................................................................ 204 Współpraca ze starszymi wersjami Exchange ................................................................ 204 Bezpieczeństwo poczty SMTP, kontrola antywirusowa i proxy .................................. 205 Rola serwerów Edge Transport w ochronie antywirusowej i antyspamowej ............ 207 Skalowanie serwerów SMTP oraz wyrównywanie obciążenia ..................................... 207 Konfigurowanie DNS do obsługi serwerów Exchange ........................................................ 209 Zewnętrzne serwery DNS dla internetu .......................................................................... 209 Wewnętrzne serwery DNS do kierowania poczty wychodzącej .................................. 209 Rozwiązywanie problemów z DNS ......................................................................................... 210 Wykorzystanie podglądu zdarzeń do rozwiązywania problemów .............................. 210 Rozwiązywanie problemów z użyciem programu ipconfig ......................................... 211 Monitorowanie Exchange z użyciem monitora wydajności ........................................ 211 Zastosowanie nslookup do wyszukiwania w DNS ........................................................ 211 Rozwiązywanie problemów za pomocą DNSLINT ....................................................... 213 Użycie programu dnscmd do zaawansowanego rozwiązywania problemów z DNS ......214 11 Spis treści Rozmieszczenie kontrolerów domeny oraz wykazu globalnego ........................................ 214 Poznajemy strukturę Active Directory ............................................................................ 214 Przegląd drzew AD ............................................................................................................. 215 Przegląd lasów AD ............................................................................................................. 215 Przegląd ról kontrolerów domeny w AD ............................................................................... 217 Opis uwierzytelniania w kontrolerach domeny Active Directory .............................. 217 Określanie rozmieszczenia kontrolerów domeny dla Exchange Server 2007 ........... 218 Definiowanie wykazu globalnego ........................................................................................... 219 Relacje pomiędzy Exchange Server 2007 i wykazem globalnym w AD ..................... 220 Przegląd struktury wykazu globalnego ........................................................................... 220 Użycie najlepszych praktyk rozmieszczenia wykazu globalnego ................................ 221 Promowanie kontrolera domeny do wykazu globalnego ............................................. 221 Weryfikacja utworzenia wykazu globalnego .................................................................. 223 Degradowanie serwera wykazu globalnego .................................................................... 224 Uruchamianie kontrolerów domeny poprzez instalację z nośnika ............................. 224 Buforowanie grup uniwersalnych dla lokacji AD .......................................................... 225 Opis usług DSAccess, DSProxy oraz Categorizer ................................................................. 227 Usługa DSAccess ................................................................................................................ 227 Określanie ról DSAccess .................................................................................................... 228 Usługa DSProxy .................................................................................................................. 229 Przegląd roli usługi Categorizer ....................................................................................... 230 Tryby działania AD oraz ich związek z grupami Exchange ................................................ 231 Typy grup Windows .......................................................................................................... 231 Opis grup zabezpieczeń ..................................................................................................... 231 Opis grup dystrybucyjnych ............................................................................................... 231 Opis grup zabezpieczeń z funkcjami pocztowymi w Exchange Server 2007 ............. 232 Zakres grupy ........................................................................................................................ 232 Poziomy funkcjonalności w Active Directory Windows Server 2003 ........................ 233 Podsumowanie ........................................................................................................................... 235 Najlepsze praktyki ..................................................................................................................... 235 CZĘŚĆ III WDRAŻANIE USŁUG EXCHANGE SERVER 2007 .................. 237 Rozdział 7. Instalowanie Exchange Server 2007 ........................................................ 239 Opis wymagań wstępnych dla Exchange Server 2007 .......................................................... 240 Waga .NET Framework 2.0 w Exchange Server 2007 ................................................... 240 Zarządzanie Exchange Server 2007 za pomocą Microsoft Management Console 3.0 ......................................................... 240 Wykonywanie skryptów dla Exchange Server 2007 za pomocą Exchange Management Shell ..................................................................... 241 Uruchamianie Microsoft Exchange Server 2007 w systemie Windows Server 2003 ................................................................................. 241 Internet Information Services (IIS) 6.0 jako niezbędny składnik Exchange Server 2007 ..................................................................................................... 241 Wymagania sprzętowe Exchange Server 2007 ............................................................... 241 Exchange Server 2007 wymaga architektury 64-bitowej .............................................. 242 12 Spis treści Opis wymagań dotyczących Active Directory dla Exchange Server 2007 ........................ 243 Waga serwerów wykazu globalnego w Exchange Server 2007 .................................... 244 Waga lokacji i usług Active Directory w Exchange Server 2007 ................................. 244 Poziomy funkcjonalności domeny oraz lasu a Exchange Server 2007 ....................... 244 Zastosowanie ról FSMO .................................................................................................... 245 Ustawienia uprawnień dla Exchange Server 2007 ......................................................... 246 Planowanie infrastruktury Active Directory ......................................................................... 247 Wpływ lasów AD na projekt Exchange Server 2007 ..................................................... 247 Rola domeny w Exchange Server 2007 ............................................................................ 248 Wykorzystanie przestrzeni nazw DNS i AD w Exchange Server 2007 ....................... 249 Planowanie prawidłowej architektury lokacji i usług ................................................... 249 Określanie prawidłowej strategii rozmieszczania wykazu globalnego ....................... 251 Aktualizacja poprzednich wersji Microsoft Windows ......................................................... 252 Aktualizacja z domeny Windows NT 4.0 ....................................................................... 252 Aktualizacja z Active Directory w Windows Server 2000 ............................................ 253 Instalowanie Active Directory od podstaw ............................................................................ 253 Instalowanie Windows Server 2003 ................................................................................. 254 Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2003 Service Pack 1 ....................... 256 Instalowanie pakietu Service Pack ................................................................................... 257 Aktualizacja i instalowanie poprawek w systemie operacyjnym ................................. 258 Instalowanie pierwszego kontrolera domeny w nowej domenie ................................ 258 Konfigurowanie programu Lokacje i usługi Active Directory .................................... 261 Konfigurowanie serwera wykazu globalnego ................................................................. 264 Przygotowanie do instalowania Exchange Server 2007 ....................................................... 264 Planowanie instalacji Exchange Server 2007 .................................................................. 265 Wybór pomiędzy instalowaniem Exchange w środowisku testowym a produkcyjnym ............................................................................................................... 265 Prototypowanie instalacji Exchange Server 2007 .......................................................... 266 Wykonanie weryfikacji przed instalacją Exchange Server 2007 ......................................... 268 Wykonywanie kontroli poprawności Active Directory ................................................ 268 Przygotowywanie domeny i lasu Active Directory ....................................................... 269 Podnoszenie poziomu funkcjonalności domeny ........................................................... 270 Przegląd wszystkich plików dzienników przed kontynuowaniem pracy ................... 270 Instalowanie wymaganych usług dla Exchange Server 2007 .............................................. 270 Instalowanie komponentu .NET Framework 2.0 .......................................................... 271 Weryfikacja instalacji Microsoft Management Console 3.0 ........................................ 271 Instalowanie Exchange Management Shell (EMS) ........................................................ 272 Konfigurowanie internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0 ................................. 272 Instalowanie pierwszego serwera Exchange Server 2007 .................................................... 274 Kończenie instalacji Exchange Server 2007 ........................................................................... 277 Przeglądanie dzienników instalacji .................................................................................. 277 Przeglądanie dzienników zdarzeń .................................................................................... 277 Aktualizacja serwera Exchange po instalacji .................................................................. 278 Kontrola instalacji ról serwera .......................................................................................... 278 Microsoft Exchange Best Practice Analyzer ................................................................... 278 13 Spis treści Rozdział 8. 14 Korzystanie ze skryptowej instalacji Exchange Server 2007 ............................................... 278 Instalowanie Exchange Server 2007 w trybie nienadzorowanym za pomocą wiersza polecenia .......................................................................................... 279 Instalacja innych ról serwerów Exchange Server 2007 w infrastrukturze ........................ 280 Instalowanie roli serwera Client Access .......................................................................... 280 Tworzenie zabezpieczeń granicznych za pomocą roli Edge Server ............................ 281 Konfigurowanie serwerów Hub Transport w środowisku Exchange Server 2007 ... 281 Instalowanie serwerów Unified Messaging .................................................................... 281 Instalowanie serwera Mailbox .......................................................................................... 282 Podsumowanie ........................................................................................................................... 282 Najlepsze praktyki ..................................................................................................................... 282 Implementacja usług granicznych w środowisku Exchange Server 2007 ...................................................... 285 Instalowanie i konfigurowanie składników serwera Edge Transport ............................... 286 Planowanie wdrożenia serwerów Edge Transport w Exchange .................................. 286 Planowanie kolejności przetwarzania wiadomości przez usługi Edge Transport .... 287 Instalowanie usług Edge Transport w Exchange ........................................................... 288 Opis składników Edge Transport w Exchange Management Console ....................... 291 Wykorzystanie filtrów Basic Sender oraz Recipient Connection ....................................... 293 Konfigurowanie agenta IP Allow List z użyciem Exchange Management Console ................................................................. 295 Konfigurowanie IP Block List z użyciem Exchange Management Console .............. 297 Konfigurowanie IP Block List Providers z użyciem Exchange Management Console ................................................................. 298 Konfigurowanie agentów IP Block List oraz IP Allow List z użyciem Exchange Management Shell ...................................................................... 299 Konfigurowanie opcji Sender Filtering ........................................................................... 300 Użycie Exchange Management Shell do dodawania zablokowanych nadawców ..... 301 Konfigurowanie opcji Recipient Filtering ...................................................................... 302 Użycie Exchange Management Shell do dodawania zablokowanych odbiorców .... 303 Wykorzystanie SenderID na serwerze Edge Transport ....................................................... 304 Konfigurowanie SenderID ................................................................................................ 304 Tworzenie rekordu Sender Policy Framework .............................................................. 307 Konfigurowanie agenta SenderID na serwerze Exchange Edge Transport ............... 309 Użycie Exchange Management Shell do konfigurowania SenderID .......................... 310 Zastosowanie mechanizmu Content Filtering do izolowania niewłaściwych treści ....... 311 Konfigurowanie skrzynki kwarantanny dla przechwyconych wiadomości .............. 313 Konfigurowanie kwarantanny spamu ............................................................................. 313 Konfigurowanie list dozwolonych słów kluczowych lub fraz ...................................... 314 Konfigurowanie list zabronionych słów kluczowych lub fraz ..................................... 315 Konfigurowanie listy wyjątków ........................................................................................ 316 Ustawienia zakładki Action dla agenta Content Filtering ............................................ 317 Dostrajanie filtrowania treści ................................................................................................... 317 Konfigurowanie akcji filtra treści ..................................................................................... 318 Użycie Exchange Management Shell do konfigurowania filtra treści ........................ 319 Konfigurowanie kontroli typu puzzle w filtrze treści ................................................... 319 Spis treści Zastosowanie filtrowania treści do blokowania i dopuszczania treści z domen .............. 320 Konfigurowanie agenta Content Filter do dopuszczenia wybranych odbiorców, nadawców i domen wysyłających .................................................................................. 321 Konfigurowanie komunikatu odrzucenia SMTP w filtrze treści ................................. 322 Filtrowanie treści w załącznikach wiadomości ..................................................................... 322 Opis przetwarzania załączników ...................................................................................... 323 Planowanie filtrowania załączników ............................................................................... 323 Użycie Exchange Management Shell do konfigurowania filtra załączników ............ 324 Zastosowanie mechanizmu Sender/IP Reputation do filtrowania treści .......................... 325 Konfigurowanie Sender/IP Reputation ........................................................................... 325 Konfigurowanie agenta Sender Reputation z użyciem Exchange Management Console ................................................................. 327 Konfigurowanie agenta Sender Reputation z użyciem Exchange Management Shell ...................................................................... 327 Zastosowanie mechanizmu Address Rewriting do standaryzacji nazw domenowych w organizacji ............................................................................................................................ 328 Konfigurowanie opcji Address Rewriting ...................................................................... 328 Wykorzystanie EdgeSync do przenoszenia danych z Active Directory do serwera Edge Transport ................................................................................................... 331 Opis procesu EdgeSync ..................................................................................................... 331 Zastosowanie EdgeSync do subskrybowania serwera w organizacji Exchange Server 2007 ............................................................................. 331 Zarządzanie harmonogramem replikacji EdgeSync ...................................................... 332 Konfigurowanie EdgeSync na serwerze Edge Transport .............................................. 333 Tworzenie nowego pliku subskrypcji EdgeSync ............................................................ 334 Usuwanie subskrypcji EdgeSync ...................................................................................... 335 Uruchamianie synchronizacji EdgeSync ........................................................................ 335 Uruchomienie mechanizmu agregacji list bezpiecznych dla Outlook 2003 oraz Outlook 2007 .................................................................................................................. 335 Konfigurowanie mechanizmu agregacji list bezpiecznych dla Outlook 2003 oraz 2007 ........................................................................................... 336 Zarządzanie serwerem Edge Transport i utrzymanie go ..................................................... 337 Eksportowanie i importowanie ustawień serwera Edge Transport ............................ 338 Eksportowanie konfiguracji serwera Edge Transport ................................................... 339 Importowanie konfiguracji serwera Edge Transport .................................................... 340 Przeglądanie raportów antyspamowych z użyciem skryptów PowerShell ................ 341 Podsumowanie ........................................................................................................................... 342 Najlepsze praktyki ..................................................................................................................... 342 Rozdział 9. Zastosowanie Windows PowerShell w środowisku Exchange Server 2007 ...................................................... 345 Wprowadzenie do Exchange Management Shell ................................................................. 346 Model zadań Exchange ............................................................................................................. 348 EMS jako zaplecze dla Exchange Management Console .............................................. 349 Polecenia cmdlet jako podstawa działania EMS ............................................................ 351 Typowe zastosowania EMS ...................................................................................................... 351 Przegląd funkcji administracyjnych ................................................................................ 351 Przegląd funkcji raportowych w EMS ............................................................................. 352 15 Spis treści Wyjaśnienie różnic między PowerShell a EMS ..................................................................... 352 Wspólne funkcje PowerShell w EMS ............................................................................... 352 Funkcje EMS charakterystyczne dla Exchange .............................................................. 353 Opis składni EMS ...................................................................................................................... 353 Zasady tworzenia nazw czasownik-rzeczownik ............................................................. 353 Przegląd poleceń cmdlet w EMS ...................................................................................... 354 Pomoc w EMS ..................................................................................................................... 354 Wykorzystanie potoków w EMS ...................................................................................... 355 Użycie parametrów WhatIf oraz Confirm ...................................................................... 355 Tworzenie własnych poleceń cmdlet ...................................................................................... 356 Przykłady poleceń cmdlet ................................................................................................. 357 Łączenie funkcji w celu tworzenia bibliotek poleceń cmdlet ....................................... 358 Modyfikowanie i stosowanie poleceń cmdlet w innych systemach ............................ 358 Zarządzanie poleceniami cmdlet ............................................................................................. 359 Opracowywanie standardowego schematu nazewnictwa ............................................ 359 Rozprowadzanie poleceń cmdlet ...................................................................................... 360 Włączenie rejestrowania w EMS ...................................................................................... 360 Zastosowanie EMS do wykonywania zadań administracyjnych na skrzynkach pocztowych .................................................................................................... 360 Tworzenie skrzynek pocztowych za pomocą EMS ........................................................ 360 Modyfikowanie skrzynek pocztowych za pomocą EMS ............................................... 361 Przenoszenie skrzynek pocztowych za pomocą EMS ................................................... 361 Wyłączanie skrzynek pocztowych za pomocą EMS ...................................................... 362 Zastosowanie EMS do wykonywania zadań administracyjnych na serwerze .................. 363 Operacje na grupach pamięci masowej za pomocą EMS ............................................. 363 Zarządzanie magazynami skrzynek za pomocą EMS ................................................... 364 Zarządzanie łącznikami za pomocą EMS ....................................................................... 364 Wykorzystanie EMS do raportowania ................................................................................... 365 Raportowanie największych skrzynek ............................................................................. 366 Generowanie raportów rozproszenia użytkowników ................................................... 367 Użycie uzyskanych danych do zmiany rozłożenia skrzynek pocztowych ................. 368 Korzystanie z dzienników zdarzeń .................................................................................. 370 Inne zasoby ................................................................................................................................. 370 Zasoby w sieci WWW ........................................................................................................ 370 Programy użytkowe i narzędziowe .................................................................................. 371 Podsumowanie ........................................................................................................................... 371 Najlepsze praktyki ..................................................................................................................... 371 CZĘŚĆ IV ZABEZPIECZANIE ŚRODOWISKA EXCHANGE SERVER 2007 ..................................................... 373 Rozdział 10. Zabezpieczanie wiadomości na poziomie klienta .................................. 375 Inicjatywa Trustworthy Computing firmy Microsoft .......................................................... 376 Zabezpieczanie środowiska Windows .................................................................................... 377 Ulepszenia zabezpieczeń w Windows Server 2003 ........................................................ 378 Ulepszenia zabezpieczeń w Windows Vista ................................................................... 378 16 Spis treści Wykorzystanie szablonów zabezpieczeń ........................................................................ 380 Utrzymanie aktualności systemu ..................................................................................... 383 Ochrona antywirusowa na kliencie ................................................................................. 386 Strategie i standardy uszczelniania Windows ................................................................ 387 Rozszerzenia zabezpieczeń Exchange Server 2007 na poziomie klienta ........................... 388 Zabezpieczanie programu Outlook 2007 ............................................................................... 389 Outlook Anywhere ............................................................................................................. 389 Szyfrowanie komunikacji pomiędzy Outlook a Exchange ........................................... 393 Uwierzytelnianie użytkowników ...................................................................................... 393 Identyfikacja użytkownika ................................................................................................ 394 Blokowanie załączników ................................................................................................... 394 Ochrona przed spamem ........................................................................................................... 395 Funkcje antyspamowe w Exchange Server 2007 ............................................................ 395 Ochrona przed zbieraniem danych ................................................................................. 396 Filtrowanie niechcianej poczty ......................................................................................... 397 Filtrowanie bezpiecznych i zablokowanych nadawców ................................................ 399 Elektroniczny stempel pocztowy programu Outlook ................................................... 400 Blokowanie potwierdzeń odczytu .................................................................................... 400 Zarządzanie prawami do informacji ................................................................................ 401 Zabezpieczanie Outlook Web Access ..................................................................................... 402 Obsługiwane metody uwierzytelniania ........................................................................... 402 Wyłączanie zbierania informacji dla Outlook Web Access ......................................... 403 Zastosowanie list bezpiecznych i blokujących ............................................................... 405 Podsumowanie ........................................................................................................................... 405 Najlepsze praktyki ..................................................................................................................... 406 Rozdział 11. Bezpieczeństwo na poziomie serwera oraz komunikacji ...................... 407 Waga bezpieczeństwa w środowisku Exchange Server 2007 .............................................. 408 Inicjatywa Trustworthy Computing firmy Microsoft ................................................... 409 Ocena zagrożeń ................................................................................................................... 410 Role administracyjne serwera Exchange Server 2007 ................................................... 411 Składniki bezpiecznego środowiska komunikacyjnego ....................................................... 413 Uszczelnianie Windows Server 2003 ............................................................................... 413 Tworzenie firmowych zasad poczty ................................................................................. 422 Zabezpieczanie Exchange Server 2007 za pomocą zasad administracyjnych ............ 424 Zabezpieczanie grup ........................................................................................................... 425 Użycie zastrzeżeń e-mail ................................................................................................... 426 Standaryzacja instalacji serwera ....................................................................................... 428 Funkcje zabezpieczeń Exchange na poziomie serwera ........................................................ 428 Funkcje antyspamowe w Exchange Server 2007 ............................................................ 429 Dodatkowe funkcje antyspamowe ................................................................................... 431 Ochrona Exchange Server 2007 przed wirusami ........................................................... 432 Zdefiniowane zabezpieczenia na poziomie transportowym ............................................... 434 Szyfrowanie komunikacji e-mail ...................................................................................... 435 Wykorzystanie infrastruktury klucza publicznego (PKI) ............................................. 435 Zastosowanie S/MIME ...................................................................................................... 435 Użycie TLS oraz SSL .......................................................................................................... 436 17 Spis treści Łączniki SMTP Exchange Server 2007 ................................................................................... 437 Topologia łączników .......................................................................................................... 437 Łączniki odbierające ........................................................................................................... 438 Łączniki wysyłające ............................................................................................................ 439 Sposób tworzenia łączników ............................................................................................. 439 Łączniki serwera Hub Transport ..................................................................................... 441 Łączniki serwera Edge Transport ............................................................................................ 443 Konfigurowanie łączników odbierających na serwerze Edge Transport ................... 444 Konfigurowanie łączników wysyłających na serwerze Edge Transport ..................... 445 Automatyczne tworzenie łączników wysyłających ........................................................ 445 Ręczne dokańczanie tworzenie łącznika wysyłającego ................................................. 445 Określanie limitów dostarczania wiadomości ................................................................ 446 Konfigurowanie domen autorytatywnych ...................................................................... 448 Zabezpieczanie Windows dla roli serwera Edge Transport ................................................ 449 Wdrażanie zabezpieczeń sieciowych ............................................................................... 450 Zastosowanie szablonu SCW ............................................................................................ 450 Tworzenie nowych zasad zabezpieczeń serwera Edge Transport ............................... 451 Administrowanie uprawnieniami na serwerze Edge Transport ................................. 453 Podsumowanie ........................................................................................................................... 453 Najlepsze praktyki ..................................................................................................................... 454 Rozdział 12. Szyfrowana komunikacja e-mail z użyciem Exchange Server 2007 ..... 457 Infrastruktura klucza publicznego .......................................................................................... 458 Usługi certyfikatów w Windows Server 2003 ................................................................. 459 Planowanie infrastruktury klucza prywatnego .............................................................. 460 Podstawy kluczy prywatnych i publicznych ................................................................... 461 Czym są certyfikaty? ........................................................................................................... 461 Szablony certyfikatów ........................................................................................................ 462 Podstawowa komunikacja szyfrowana przy użyciu programu Outlook .................... 463 Instalowanie serwera certyfikacji Windows .......................................................................... 464 Dodawanie usług certyfikatów do serwera ..................................................................... 466 Wdrażanie szyfrowanej komunikacji e-mail w Exchange Server 2007 ............................. 466 Konfigurowanie certyfikatów użytkownika Exchange przy użyciu autorejestracji .............................................................................................. 467 Dodawanie szablonu do serwera certyfikatów ............................................................... 468 Tworzenie zasad grupy do rozsyłania certyfikatów użytkowników ........................... 470 Sprawdzanie, czy certyfikaty działają prawidłowo ........................................................ 471 Użycie programu Outlook do wysyłania i odbierania cyfrowo podpisanych i zaszyfrowanych wiadomości ............................................................................................... 472 Podstawy podpisu cyfrowego i szyfrowania ................................................................... 473 Sprawdzenie, czy Outlook potwierdził certyfikat .......................................................... 475 Wysyłanie wiadomości podpisanych cyfrowo ............................................................... 475 Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail ............................................................. 478 Podsumowanie ........................................................................................................................... 479 Najlepsze praktyki ..................................................................................................................... 479 18 Spis treści Rozdział 13. Zabezpieczanie Exchange Server 2007 za pomocą serwera ISA ........... 481 Przedstawienie serwera Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 .............. 482 Przegląd zadań ISA Server 2006 w środowisku Exchange .................................................. 483 Przegląd kosztów włamań do systemu ............................................................................ 483 Przegląd najważniejszych ról zapór sieciowych w nowoczesnej infrastrukturze ...... 484 Rosnące potrzeby filtrowania na poziomie warstwy aplikacji ..................................... 485 Przegląd zagrożeń komunikacji HTTP w Exchange ............................................................ 486 Opis szkodliwego wykorzystania transmisji WWW (HTTP) ..................................... 486 Zabezpieczanie szyfrowanej (SSL) transmisji WWW ................................................... 487 Przegląd mechanizmów zabezpieczeń środowiska komunikacyjnego w ISA Server 2006 ............................................................................................................ 488 Zabezpieczanie Exchange Outlook Web Access za pomocą ISA Server 2006 ................. 488 Eksportowanie i importowanie certyfikatów OWA w serwerze ISA .......................... 489 Tworzenie reguły publikowania Outlook Web Access ................................................. 493 Zabezpieczanie dostępu MAPI w Exchange .......................................................................... 499 Konfigurowanie zasad filtrowania MAPI RPC .............................................................. 499 Uruchamianie filtrowania MAPI pomiędzy segmentami sieci ................................... 501 Zabezpieczanie transmisji POP oraz IMAP w Exchange .................................................... 501 Tworzenie i konfigurowanie zasady publikowania dla poczty POP ........................... 501 Tworzenie i konfigurowanie zasady publikowania dla poczty IMAP ........................ 502 Kontrolowanie komunikacji Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) i zarządzanie nią ...................................................................................................................... 503 Publikowanie serwera SMTP dla poczty przychodzącej ............................................... 504 Tworzenie zasady dostępu SMTP w ISA Server 2006 ................................................... 504 Modyfikowanie filtra SMTP ............................................................................................. 505 Rejestrowanie ruchu w ISA ...................................................................................................... 506 Przeglądanie dzienników ISA ........................................................................................... 506 Modyfikowanie filtrów dzienników ................................................................................. 508 Monitorowanie ISA za pomocą konsoli ISA ......................................................................... 509 Dostosowanie panelu kontrolnego ISA ........................................................................... 509 Monitorowanie i modyfikowanie alertów ...................................................................... 509 Monitorowanie aktywności sesji i usług ......................................................................... 512 Tworzenie weryfikatorów połączeń ................................................................................. 513 Podsumowanie ........................................................................................................................... 514 Najlepsze praktyki ..................................................................................................................... 515 Rozdział 14. Przegląd zasad korporacyjnych zapewniających bezpieczeństwo .......... 517 Czym jest zarządzanie zasadami przedsiębiorstwa w Exchange Server 2007? ................. 518 Regulacje prawne dotyczące wymuszania zasad .................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft Exchange Server 2007. Księga eksperta
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: