Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 003633 18779521 na godz. na dobę w sumie
Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows - książka
Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2150-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual c++ - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozpocznij przygodę z Visual C++!

Microsoft Visual C++ jest zintegrowanym środowiskiem, pozwalającym na tworzenie aplikacji przy użyciu języków C, C++ lub C++/CLI. Zawiera ono wyspecjalizowane narzędzia, pomagające w wydajnym tworzeniu rozwiązań opartych o te języki. Pierwsza wersja Visual C++ została wydana w 1992 roku, a środowisko to jest bezustannie ulepszane. Najnowsze wydanie, z datą 2008, zostało opublikowane w listopadzie 2007 roku i wprowadziło wiele nowości -- jak chociażby wsparcie dla technologii .NET 3.5. Niewątpliwie narzędzie firmowane przez giganta z Redmond jest jednym z najpopularniejszych, a używają go programiści z całego świata.

Dzięki tej książce również Ty możesz dołączyć do tego wybitnego grona. Po jej przeczytaniu będziesz miał wiedzę na temat środowiska programistycznego i platformy .NET. Poznasz podstawy programowania obiektowego, nauczysz się uzyskiwać dostęp do informacji zgromadzonych w bazach danych oraz korzystać z możliwości Internetu bezpośrednio w Twoich programach. Kolejne rozdziały przedstawiają interesujące tematy dotyczące obsługi wyjątków, programów wielowątkowych oraz sposobów tworzenia usług systemowych. Ostatni rozdział poświęcony został tak istotnej kwestii, jak dokumentowanie kodu -- to czynność, o której wielu programistów zapomina. Jeżeli chcesz rozpocząć przygodę z Microsoft Visual C++, ta książka jest idealną lekturą dla Ciebie!

Wykorzystaj możliwości Microsoft Visual C++ 2008!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows Autor: Rafa³ Wileczek ISBN: 978-83-246-2150-7 Format: 158×235, stron: 216 Rozpocznij przygodê z Visual C++! (cid:129) Jakie prawa rz¹dz¹ programowaniem obiektowym? (cid:129) Jak tworzyæ us³ugi systemowe? (cid:129) Jak dokumentowaæ tworzony kod? Microsoft Visual C++ jest zintegrowanym œrodowiskiem, pozwalaj¹cym na tworzenie aplikacji przy u¿yciu jêzyków C, C++ lub C++/CLI. Zawiera ono wyspecjalizowane narzêdzia, pomagaj¹ce w wydajnym tworzeniu rozwi¹zañ opartych o te jêzyki. Pierwsza wersja Visual C++ zosta³a wydana w 1992 roku, a œrodowisko to jest bezustannie ulepszane. Najnowsze wydanie, z dat¹ 2008, zosta³o opublikowane w listopadzie 2007 roku i wprowadzi³o wiele nowoœci – jak chocia¿by wsparcie dla technologii .NET 3.5. Niew¹tpliwie narzêdzie firmowane przez giganta z Redmond jest jednym z najpopularniejszych, a u¿ywaj¹ go programiœci z ca³ego œwiata. Dziêki tej ksi¹¿ce równie¿ Ty mo¿esz do³¹czyæ do tego wybitnego grona. Po jej przeczytaniu bêdziesz mia³ wiedzê na temat œrodowiska programistycznego i platformy .NET. Poznasz podstawy programowania obiektowego, nauczysz siê uzyskiwaæ dostêp do informacji zgromadzonych w bazach danych oraz korzystaæ z mo¿liwoœci Internetu bezpoœrednio w Twoich programach. Kolejne rozdzia³y przedstawiaj¹ interesuj¹ce tematy dotycz¹ce obs³ugi wyj¹tków, programów wielow¹tkowych oraz sposobów tworzenia us³ug systemowych. Ostatni rozdzia³ poœwiêcony zosta³ tak istotnej kwestii, jak dokumentowanie kodu – to czynnoœæ, o której wielu programistów zapomina. Je¿eli chcesz rozpocz¹æ przygodê z Microsoft Visual C++, ta ksi¹¿ka jest idealn¹ lektur¹ dla Ciebie! (cid:129) Praca w zintegrowanym œrodowisku programistycznym (cid:129) Pojêcia zwi¹zane z programowaniem obiektowym (cid:129) Uzyskiwanie dostêpu do informacji zgromadzonych w bazach danych (cid:129) Wykorzystanie transakcji w pracy z danymi (cid:129) Sposoby integracji z sieci¹ Internet (cid:129) Obs³uga wyj¹tków (cid:129) Programowanie wielow¹tkowe (cid:129) Tworzenie grafiki oraz wykorzystanie multimediów (cid:129) Drukowanie w systemie Windows (cid:129) Tworzenie us³ug systemowych (cid:129) Dokumentowanie kodu programu Wykorzystaj mo¿liwoœci Microsoft Visual C++ 2008! Spis treści Wstęp .............................................................................................. 7 Rozdział 1. Środowisko Visual C++ 2008 .......................................................... 11 Platforma .NET .............................................................................................................. 11 Tworzenie i konfiguracja projektu .................................................................................. 12 Kompilowanie i uruchamianie projektu .......................................................................... 20 Podsumowanie ................................................................................................................ 25 Rozdział 2. Aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika .............................. 27 Projekt i okno główne ..................................................................................................... 28 Elementy kontrolne ........................................................................................................ 29 Zdarzenia ........................................................................................................................ 38 Podsumowanie ................................................................................................................ 43 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego ............................... 45 Język C++/CLI ............................................................................................................... 46 Podstawowe pojęcia związane z programowaniem obiektowym ................................... 47 Definicja klasy ................................................................................................................ 48 Konstruktor, destruktor i finalizator ............................................................................... 51 Przeciążanie konstruktorów, metod i operatorów ........................................................... 55 Właściwości .................................................................................................................... 59 Dziedziczenie ................................................................................................................. 61 Polimorfizm .................................................................................................................... 65 Podsumowanie ................................................................................................................ 67 Rozdział 4. Dostęp do danych .......................................................................... 69 Tworzenie bazy danych .................................................................................................. 71 Prosty odczyt danych ...................................................................................................... 73 Dostęp do danych z poziomu aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika ............. 81 Transakcje ...................................................................................................................... 89 Podsumowanie ................................................................................................................ 92 Rozdział 5. Integracja z siecią Internet ............................................................. 93 Własna przeglądarka WWW .......................................................................................... 94 Menu główne ............................................................................................................ 96 Pasek narzędziowy ................................................................................................. 100 4 Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows Zdarzenia obiektu przeglądarki .............................................................................. 101 Korzystanie z usług sieciowych XML .................................................................... 103 Usługi WCF .................................................................................................................. 110 Podsumowanie .............................................................................................................. 112 Rozdział 6. Obsługa wyjątków ........................................................................ 115 Przechwytywanie wyjątków ......................................................................................... 115 Zgłaszanie wyjątków .................................................................................................... 117 Obsługa wyjątków na poziomie graficznego interfejsu użytkownika ........................... 119 Podsumowanie .............................................................................................................. 121 Rozdział 7. Programy wielowątkowe ............................................................... 123 Wykonywanie operacji w tle ........................................................................................ 124 Synchronizacja wątków — semafory Dijkstry ............................................................. 128 Wzajemne wykluczenie, sekcja krytyczna ............................................................. 129 Wzajemna blokada ................................................................................................. 129 Zagłodzenie, czyli brak żywotności lokalnej .......................................................... 129 Semafory ................................................................................................................ 129 Przykład zastosowania semaforów ......................................................................... 130 BackgroundWorker i praca w sieci ............................................................................... 135 Podsumowanie .............................................................................................................. 139 Rozdział 8. Grafika komputerowa i multimedia ................................................ 141 Grafika .......................................................................................................................... 141 Dźwięk ......................................................................................................................... 148 Windows Media Player jako komponent multimedialny .............................................. 150 Podsumowanie .............................................................................................................. 154 Rozdział 9. Drukowanie .................................................................................. 155 Komponent PrintDocument, czyli kwintesencja drukowania ....................................... 155 Drukowanie tekstu ........................................................................................................ 156 Drukowanie grafiki ....................................................................................................... 157 Program demonstracyjny .............................................................................................. 158 Podsumowanie .............................................................................................................. 166 Rozdział 10. Usługi systemowe Windows .......................................................... 167 Wprowadzenie do usług systemowych Windows ......................................................... 167 Tworzenie usługi systemowej w Visual C++ 2008 ...................................................... 170 Instalacja i zarządzanie usługą ...................................................................................... 177 Podsumowanie .............................................................................................................. 181 Rozdział 11. Dokumentacja kodu programu ...................................................... 183 Przygotowanie pliku dokumentującego przez środowisko ........................................... 184 Komentarze dokumentujące ......................................................................................... 185 Konfiguracja Sandcastle ............................................................................................... 188 Generowanie i przeglądanie dokumentacji ................................................................... 190 Podsumowanie .............................................................................................................. 191 Podsumowanie ............................................................................. 193 Dodatek A Podstawy C++ — przegląd ............................................................ 195 Pierwszy program ......................................................................................................... 195 Zmienne ........................................................................................................................ 196 Operatory ...................................................................................................................... 198 Instrukcja warunkowa i instrukcja wyboru ................................................................... 200 Spis treści 5 Pętle .............................................................................................................................. 204 Pętla for .................................................................................................................. 204 Pętla while .............................................................................................................. 205 Pętla do/while ......................................................................................................... 206 Pętla for each i tablice w języku C++/CLI ............................................................. 207 Funkcje ......................................................................................................................... 208 Podsumowanie .............................................................................................................. 210 Skorowidz .................................................................................... 211 Rozdział 7. Programy wielowątkowe Komputer wyposażony w jeden mikroprocesor może w danym momencie wykonywać tylko jeden program. Jak to jest więc możliwe, że mimo iż większość komputerów PC ma tylko jeden procesor, mówi się, że systemy operacyjne są wielozadaniowe? Ponieważ wielozadaniowość polega na wykonywaniu kliku programów w tym samym czasie, nie możemy jej w takich warunkach osiągnąć. Czy oznacza to, że jesteśmy oszukiwani? Cóż, w pewnym sensie tak… Systemy operacyjne takie jak Microsoft Windows, jeśli zainstalowane są i uruchamiane na platformie jednoprocesorowej, potrafią pracować w trybie wielozadaniowości z wy- właszczaniem. Polega on na tym, że w danej jednostce czasu faktycznie wykonywany jest jeden program, ale po jej upływie system przerywa jego wykonywanie i przeka- zuje procesor (jako zasób) innej aplikacji. To przerywanie programu nie polega na zakończeniu jego działania, a tylko na jego chwilowym „zamrożeniu”. Dzięki takiemu mechanizmowi mamy wrażenie, że nasz komputer jest w pełni wielozadaniowy. O tym, ile czasu będzie miał dla siebie dany program, decyduje jego priorytet (można go zmie- nić, ale należy to robić ostrożnie, z pełną świadomością następstw). Ponadto każda apli- kacja (choć w tym kontekście powinniśmy używać słowa „proces”) może się składać nie tylko z wątku głównego, ale także z wątków dodatkowych, realizujących pewne za- dania „w tle”. Mamy więc wielozadaniowość, czyli wykonywanie wielu programów (procesów) w tym samym czasie, oraz wielowątkowość — realizowanie wielu wątków jednocześnie w ramach procesu. Czym różni się wątek od procesu? Otóż procesem zwykle nazywamy program, który został uruchomiony przez system operacyjny (częściej za jego pośrednictwem przez użytkownika). Ma on własne środowisko pracy: pamięć, stos, licznik rozkazów itd., a jego działaniem steruje system. Wątek natomiast jest jego częścią — proces składa się co najmniej z jednego wątku, zwanego głównym, i może generować dodatkowe. Wątek działa samodzielnie, ale w przestrzeni procesu. Tworzenie aplikacji wielowątkowych to w programowaniu — można powiedzieć — jedno z najtrudniejszych zagadnień. Wykorzystuje ono w praktyce założenia, defi- nicje i mechanizmy programowania współbieżnego oraz wiąże się bezpośrednio z pro- blematyką synchronizacji między wątkami i procesami. Dlatego producenci środowisk programistycznych oraz różnego rodzaju bibliotek prześcigają się w wydawaniu 124 Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows kolejnych udogodnień w postaci klas i komponentów przeznaczonych do wykorzystania w aplikacjach i mających na celu usprawnienie programowania opartego na wielowąt- kowości. W rozdziale tym zapoznasz się z ideą wykonywania operacji w tle (posłużymy się przykładem korzystającym z komponentu BackgroundWorker). Ponadto zapoznasz się bliżej z semaforami, umożliwiającymi rozwiązanie problemu synchronizacji procesów i wątków. Wykonywanie operacji w tle W celu uproszczenia pisania aplikacji wielowątkowych platforma .NET została wy- posażona w komponent BackgroundWorker. Jest to jeden z najprostszych elementów wprowadzonych w różnego rodzaju bibliotekach programistycznych przeznaczonych do programowania współbieżnego. Wykorzystuje się go w bardzo przystępny sposób. Po utworzeniu obiektu klasy BackgroundWorker (umieszczeniu komponentu na pro- jekcie okna programu — choć jest on niewizualny) i ustawieniu w miarę potrzeby kilku właściwości należy jedynie oprogramować kilka zdarzeń generowanych przez komponent. Najistotniejsze właściwości BackgroundWorker oraz zdarzenia, których kod obsługi należy napisać, zostały przedstawione odpowiednio w tabelach 7.1 i 7.2. Tabela 7.1. Najistotniejsze właściwości komponentu BackgroundWorker Właściwość WorkerReportsProgress Znaczenie Wartość True przypisana tej właściwości powoduje, że obiekt klasy BackgroundWorker zgłasza zdarzenie ProgressChanged, informujące o postępie w wykonywaniu zadania wątku. WorkerReportsCancellation Wartość True przypisana tej właściwości powoduje, że jest możliwość anulowania wątku (zatrzymania go z użyciem metody CancelAsync()). Tabela 7.2. Zdarzenia generowane przez BackgroundWorker Zdarzenie DoWork ProgressChanged RunWorkerCompleted Opis Metoda obsługi tego zdarzenia powinna zawierać kod realizujący zadanie przewidziane do wykonania w osobnym wątku. Wynik tego zadania może zostać przypisany polu Result obiektu klasy DoWorkEventArgs, przekazanego tej metodzie jako drugi parametr. Wynik może być dostępny w metodzie obsługi zdarzenia RunWorkerCompleted. Funkcja obsługi tego zdarzenia jest uruchamiana, gdy zostanie odnotowany postęp w wykonywaniu kodu wątku (przez wywołanie w nim metody ReportProgress()). Wartość procentowa związana z postępem ustalana jest przez kod wątku (parametr wywołania ReportProgress()) i dostępna w funkcji obsługi tego zdarzenia poprzez właściwość ProgressPercentage obiektu klasy ProgressChangedEventArgs, przekazanego do metody obsługi zdarzenia jako drugi parametr. Zdarzenie generowane po zakończeniu wątku. Rezultat wątku oraz informacja o sposobie jego zakończenia przekazywane są funkcji jego obsługi w ramach obiektu klasy RunWorkerCompletedEventArgs. Rozdział 7. ♦ Programy wielowątkowe 125 Przykładowy program, który teraz napiszemy, pokaże podstawowe zastosowanie kom- ponentu BackgroundWorker. Umożliwi on użytkownikowi sterowanie dwoma wątkami regulującymi zmiany pasków postępu. Dla każdego z nich będzie można ustawić czas, po którym nastąpi jego przesunięcie o jednostkę, a także będzie możliwość anulowania i ponownego uruchomienia wątku. Dzięki zastosowaniu zewnętrznych zmiennych (pola prywatne obiektu okna głównego postep1 i postep2, oba typu int, inicjowane zerem), po anulowaniu wątku i jego ponownym uruchomieniu zmiany pasków postępu będą kontynuowane od miejsca, w którym zostały zawieszone. Wykorzystując wiadomości z rozdziału 6., do obsługi błędów przy wyborze czasu wykorzystamy komponent ErrorProvider. Utwórzmy nowy projekt — aplikację Windows Forms — i przygotujmy okno główne programu, tak jak pokazano na rysunku 7.1, umieszczając w nim komponenty z tabeli 7.3. Rysunek 7.1. Rozmieszczenie komponentów w oknie głównym programu Tabela 7.3. Komponenty użyte w projekcie okna głównego aplikacji Komponent Nazwa (name) ComboBox ComboBox ProgressBar ProgressBar CheckBox CheckBox Label Label Label Label cbCzas1 cbCzas2 progressWatek1 progressWatek2 checkWatek1 checkWatek2 label1 label2 label3 label4 BackgroundWorker bgWorker1 BackgroundWorker bgWorker2 ErrorProvider err Istotne właściwości DropDownStyle: DropDownList DropDownStyle: DropDownList Style: Continuous Style: Continuous Text: Uruchomiony wątek 1 Text: Uruchomiony wątek 2 Text: Czas dla wątku 1: Text: Czas dla wątku 2: Text: Wątek 1: Text: Wątek 2: WorkerReportsProgress: True WorkerSupportsCancellation: True WorkerReportsProgress: True WorkerSupportsCancellation: True 126 Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows Jak wynika z tabeli 7.3, będziemy wykorzystywali dwa komponenty BackgroundWorker — każdy będzie obsługiwał osobny wątek. Oba te obiekty będą umożliwiały anulo- wanie wątku oraz — co dla nas najważniejsze — odnotowywanie postępu. W naszym programie nie będziemy obsługiwać zdarzenia zakończenia wątku, choć nie jest to trudne i czytelnik może spróbować samodzielnie znaleźć jego zastosowanie. Będziemy za to programować obsługę zdarzeń ProgressChanged i DoWork. Listing 7.1 przedsta- wia kod metody obsługi zdarzenia DoWork, czyli kod wątku dla obu obiektów klasy BackgroundWorker. Główna jego część wykonuje się w pętli, której warunkiem zakoń- czenia jest wystąpienie wartości true właściwości CancellationPending tego obiektu, co oznacza, że wątek został anulowany (czyli wykonuje on swoje zadanie do mo- mentu, kiedy zostanie anulowany przez wywołanie metody CancelAsync(), przedsta- wionej w dalszej części rozdziału). Listing 7.1. Metody obsługi zdarzenia DoWork obiektów klasy BackgroundWorker private: System::Void bgWorker1_DoWork(System::Object^ sender, System:: (cid:180)ComponentModel::DoWorkEventArgs^ e) { BackgroundWorker^ worker = dynamic_cast BackgroundWorker^ (sender); while (!bgWorker1- CancellationPending) { // Zwiększamy stopień wypełnienia paska postępu worker- ReportProgress(postep1); postep1++; postep1 = 100; // „Śpimy” System::Threading::Thread::Sleep(safe_cast System::Int32 (e- Argument)); } } private: System::Void bgWorker2_DoWork(System::Object^ sender, System:: (cid:180)ComponentModel::DoWorkEventArgs^ e) { BackgroundWorker^ worker = dynamic_cast BackgroundWorker^ (sender); while (!bgWorker2- CancellationPending) { // Zwiększamy stopień wypełnienia paska postępu worker- ReportProgress(postep2); postep2++; postep2 = 100; // „Śpimy” System::Threading::Thread::Sleep(safe_cast System::Int32 (e- Argument)); } } Wewnątrz kodu wątków dla obiektów klasy BackgroundWorker wywoływana jest me- toda ReportProgress, która wyzwala dla nich zdarzenia ProgressChanged — metody ich obsługi zostały przedstawione na listingu 7.2 i zawierają kod przypisujący właści- wościom Value pasków postępu ich aktualną wartość (wartość zmiennej postep1 lub postep2 ograniczoną z góry przez 100, dostępną poprzez właściwość ProcessPercentage drugiego parametru tej metody). Wartość ta jest przekazywana metodzie ReportProgress jako parametr i powinna mieścić się w granicach od 0 do 100. Jak dowiesz się w dalszej części tego rozdziału, powyższa metoda ma bogatszą listę parametrów. Listing 7.2. Metody obsługi zdarzenia ProgressChanged dla obu wątków private: System::Void bgWorker1_ProgressChanged(System::Object^ sender, System:: (cid:180)ComponentModel::ProgressChangedEventArgs^ e) { progressWatek1- Value = e- ProgressPercentage; Rozdział 7. ♦ Programy wielowątkowe 127 } private: System::Void bgWorker2_ProgressChanged(System::Object^ sender, System:: (cid:180)ComponentModel::ProgressChangedEventArgs^ e) { progressWatek2- Value = e- ProgressPercentage; } Mając oprogramowane zdarzenia dotyczące pracy obu wątków, zajmiemy się najważ- niejszym: ich uruchamianiem i anulowaniem. Do uruchomienia wątku służy metoda RunWorkerAsync(), której możemy przekazać parametr. Będzie on dostępny w meto- dzie obsługi zdarzenia DoWork jako wartość pola Argument, które jest właściwością jej drugiego parametru, czyli obiektu klasy DoWorkEventArgs. Parametr ten można odpo- wiednio wykorzystać — my za jego pomocą przekażemy metodzie obsługi zdarzenia DoWork wartość czasu, w którym nasz wątek pozostanie zatrzymany (metoda statyczna System::Threading::Thread::Sleep() — listing 7.1). Do jego wstrzymania służy metoda CancelAsync() obiektu klasy BackgroundWorker. Wątki będziemy uruchamiać i zatrzymywać, wykorzystując dwa komponenty CheckBox. Zaznaczenie tego pola będzie oznaczało uruchomienie wątku, natomiast usunięcie za- znaczenia będzie równoznaczne z jego zatrzymaniem. Metody obsługi zdarzenia Checked (cid:180)Changed dla obu komponentów CheckBox zostały przedstawione na listingu 7.3. Listing 7.3. Uruchomienie i zatrzymanie wątków private: System::Void checkWatek1_CheckedChanged(System::Object^ sender, System:: (cid:180)EventArgs^ e) { err- Clear(); if (checkWatek1- Checked) { // Wątek uruchomiony if (cbCzas1- Text- Trim()- Equals( )) { checkWatek1- Checked = false; err- SetError(cbCzas1, Wybierz czas ); } else { bgWorker1- RunWorkerAsync(System::Convert::ToInt32(cbCzas1- Text)); } } else { // Wątek wstrzymany bgWorker1- CancelAsync(); } } private: System::Void checkWatek2_CheckedChanged(System::Object^ sender, System:: (cid:180)EventArgs^ e) { err- Clear(); if (checkWatek2- Checked) { // Wątek uruchomiony if (cbCzas2- Text- Trim()- Equals( )) { checkWatek2- Checked = false; err- SetError(cbCzas2, Wybierz czas ); } else { bgWorker2- RunWorkerAsync(System::Convert::ToInt32(cbCzas2- Text)); } } else { // Wątek wstrzymany bgWorker2- CancelAsync(); } } 128 Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows Przed uruchomieniem wątku sprawdzamy, czy został ustawiony odpowiedni czas za- trzymania — nieoznaczenie go sygnalizowane jest za pomocą komponentu Error (cid:180)Provider. Po skompilowaniu i uruchomieniu programu możemy przystąpić do zabawy z dwoma wątkami (rysunek 7.2). Są to wątki niezależne — działanie jednego w żaden sposób nie jest związane z wynikami działania drugiego. Jeśli jednak taka zależność będzie konieczna, musimy pomyśleć o ich synchronizacji. Rysunek 7.2. Działający program Synchronizacja wątków — semafory Dijkstry Synchronizacja wątków zostanie przedstawiona na przykładzie znanego problemu producenta i konsumenta. Wyobraź sobie sytuację, gdy program składa się z wielu wątków, z których jeden prowadzi obliczenia i generuje ich wyniki, umieszczając je w pewnym buforze (może to być tablica jednowymiarowa — wektor). Jeżeli jest on zapełniony, wątek zapisuje je od początku bufora, usuwając jednocześnie dane umiesz- czone tam wcześniej. Drugi z wątków, aby poprawnie wykonać swoje zadanie, potrze- buje danych będących wynikiem działania pierwszego — po prostu pobiera je z bufora, w którym umieścił je pierwszy wątek. Problem z ich współpracą widoczny jest chyba od razu. Zwykle dwa wątki nie mogą mieć jednocześnie dostępu do tego samego ob- szaru pamięci, tym bardziej że jeden chce zapisywać dane, a drugi je odczytywać. Po- za tym wątek zapisujący wyniki obliczeń do bufora (producent) może nadpisać dane, których wątek odczytujący (konsument) jeszcze nie wykorzystał. Idąc dalej tym tropem, może się okazać, że wątek konsumenta zacznie czytać z bufora, zanim zostaną w nim umieszczone konkretne wyniki (odczyta dane użyte podczas jego inicjalizacji — za- pewne będą to dane o wartości 0), co spowoduje błędy w obliczeniach… Naszym za- daniem jest więc synchronizacja obu wątków, tak aby konsument pobierał dane z bu- fora tylko wtedy, gdy zostaną tam umieszczone przez producenta, i mógł je czytać, tylko gdy producent właśnie ich nie zapisuje. Jak to zrobić? Można w tym celu wyko- rzystać semafory (wprowadzone do .NET Framework w wersji 2.0). Sama idea sema- forów nie jest nowa — należą one do klasyki programowania, a ich pomysłodawcą był w 1968 roku nieżyjący już Edsger Wybe Dijkstra, jeden z najwybitniejszych w dzie- jach teoretyków informatyki. Zanim jednak zajmiemy się programowaniem współbież- nym z użyciem semaforów, musimy wyjaśnić parę istotnych pojęć. Rozdział 7. ♦ Programy wielowątkowe 129 Wzajemne wykluczenie, sekcja krytyczna Może się zdarzyć, że dwa procesy (wątki) działające współbieżnie będą chciały wykonać w tym samym czasie operację odczytu i zapisu tego samego fragmentu bufora. Oczywi- ście spowoduje to wystąpienie sytuacji wyjątkowej — zostaniemy o tym w sposób sta- nowczy poinformowani. Operacje, które chcą wykonać oba procesy (wątki), wyklu- czają się wzajemnie (nie można jednocześnie zapisywać i odczytywać tego samego obszaru pamięci), dlatego też stanowią tzw. sekcję krytyczną, do której dostęp powinien być odpowiednio nadzorowany (np. poprzez semafor binarny, ale o tym za chwilę). Wzajemna blokada Wiesz już, co to jest sekcja krytyczna, czas więc w prosty sposób wyjaśnić zjawisko wzajemnej blokady (ang. deadlock). Zdarza się, że wykonywane współbieżnie pro- cesy (wątki) wzajemnie się zablokują — zostaną zawieszone lub mogą wykonywać tzw. martwe pętle (niewykonujące żadnych konkretnych operacji). Wzajemna blokada może polegać np. na tym, że jeden proces (wątek) po wejściu do pierwszej sekcji kry- tycznej próbuje się dostać do drugiej, ale nie może, ponieważ nie opuścił jej jeszcze drugi proces (wątek), który tymczasem chce wejść do pierwszej sekcji krytycznej (a ta zajmowana jest przez wątek pierwszy). Jedynym sposobem uniknięcia wzajemnej blo- kady jest poprawne zaprojektowanie synchronizacji, np. z wykorzystaniem semaforów. Zagłodzenie, czyli brak żywotności lokalnej Ze zjawiskiem zagłodzenia (ang. starvation) mamy do czynienia w sytuacji, gdy jeden z procesów (wątków), wbrew zamierzeniom programisty, jest ciągle wstrzymywany. Rozwiązaniem tego problemu może być jedynie refaktoryzacja programu. Semafory Zaproponowane przez E.W. Dijkstrę semafory to jeden z najprostszych mechanizmów służących do rozwiązywania problemu synchronizacji wątków. W modelu podstawo- wym semafor składa się ze zmiennej całkowitej przybierającej wartości nieujemne, kolejki wątków oraz trzech operacji: inicjalizacji (w przypadku semaforów dostępnych w platformie .NET jest ona równoważna z użyciem konstruktora), opuszczenia sema- fora (określanej często jako Wait lub P) i jego podniesienia (określanej jako Signal lub V). Zwykle podczas inicjalizacji semafora określany jest stan początkowy zmiennej cał- kowitej, nazywanej również licznikiem, oraz jej wartość maksymalna. Operacja opuszczania semafora (Wait) polega na zablokowaniu procesu sprawdza- jącego jego stan i umieszczeniu go w kolejce, w przypadku gdy licznik zawiera wartość zero. Jeżeli zawiera on wartość większą od zera, zostaje ona zmniejszona o 1 i proces kontynuuje działanie (wchodzi do sekcji krytycznej). 130 Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows Podniesienie semafora (Signal) polega na tym, że jeżeli jakiś wątek (proces), który sprawdzał jego stan, został przez niego zablokowany i umieszczony w kolejce, to jest on z niej usuwany i odblokowywany (może kontynuować wykonanie). Jeżeli kolejka nie zawiera żadnego zablokowanego wątku, licznik jest zwiększany o 1. W przykładowym programie wykorzystamy trzy semafory, w tym binarny, nadzoru- jący wzajemnie wykluczające się operacje zapisu i odczytu. Semafor binarny to po prostu taki, którego licznik może przyjmować wartości 0 lub 1 (co oznacza, że w danym momencie tylko jeden wątek może wykonywać kod sekcji krytycznej). Przykład zastosowania semaforów Aby sprawdzić, jak działają semafory, stworzymy przykładowy program, który będzie realizował zagadnienie producenta i konsumenta (można powiedzieć, że jest to klasycz- ny problem synchronizacji). Żeby uatrakcyjnić naszą aplikację, utworzymy dwa wątki konsumentów, które będą odczytywać dane generowane przez jednego producenta. Jego wątek będzie co 300 milisekund umieszczał kolejną liczbę całkowitą w buforze, natomiast konsumenci będą je odczytywać — pierwszy co 300 milisekund, drugi co se- kundę. Jako bufor wykorzystamy kolekcję, która umożliwi tzw. odczyty niszczące — po odczytaniu liczby wątek konsumenta usunie ją, aby drugi konsument nie mógł jej pobrać. Do tworzenia i sterowania wątkami użyjemy poznanego wcześniej komponentu Back (cid:180)groundWorker, który umożliwi nam prezentację danych w oknie głównym programu. Synchronizację między wątkami będą realizowały trzy semafory: sekcjaKrytyczna, buforPelny i buforPusty. Definicję i inicjalizację bufora oraz semaforów przedstawia listing 7.4. Najistotniejsze uwagi zostały umieszczone w komentarzach. Listing 7.4. Definicja i inicjalizacja bufora oraz semaforów // Definicje: // Rozmiar bufora initonly int rozmiar; // Kolekcja pełniąca funkcję bufora danych System::Collections::ObjectModel::Collection int ^ bufor; // Semafory // — semafor binarny synchronizujący operacje zapisu i odczytu System::Threading::Semaphore^ sekcjaKrytyczna; // — semafor umożliwiający producentowi wyprodukowanie elementu System::Threading::Semaphore^ buforPusty; // — semafor umożliwiający konsumentowi odczyt elementu System::Threading::Semaphore^ buforPelny; // Inicjalizacja: // Przygotowanie bufora — ustalamy rozmiar 3 (może on pomieścić trzy elementy) rozmiar = 3; bufor = gcnew System::Collections::ObjectModel::Collection int (); // Inicjalizacja semaforów // — semafor binarny — wartość początkowa równa 1, wartość maksymalna równa 1 sekcjaKrytyczna = gcnew System::Threading::Semaphore(1, 1); // — na początku bufor jest pusty — licznik ustawiamy na 0, natomiast wartość maksymalna równa jest // rozmiarowi bufora; // po wyprodukowaniu elementu licznik będzie zwiększany o 1, a po odczytaniu liczby // zmniejszany o 1 Rozdział 7. ♦ Programy wielowątkowe 131 buforPelny = gcnew System::Threading::Semaphore(0, rozmiar); // — wszystkie elementy bufora (3) są na początku puste, stąd wartość licznika wynosi 3 // i będzie zmniejszana w miarę zapełniania bufora (i zwiększana po odczytaniu liczby) buforPusty = gcnew System::Threading::Semaphore(rozmiar, rozmiar); Na początek zaprojektujemy interfejs naszego programu (rysunek 7.3), umieszczając w oknie głównym komponenty wymienione w tabeli 7.4. Oczywiście komponenty BackgroundWorker nie są wizualne. Rysunek 7.3. Projekt okna głównego przykładowego programu Komponenty typu ListBox będą prezentowały kolejne elementy wygenerowane przez producenta i pobrane przez konsumentów, natomiast w polu Statystyki będziemy na bieżąco śledzić liczbę elementów wyprodukowanych oraz ilość odczytów. Liczba ele- mentów odczytanych przez oba wątki konsumentów powinna się zgadzać z liczbą ele- mentów wyprodukowanych przez producenta. Pozostaje oprogramować zdarzenia DoWork i ProgressChanged komponentów Background (cid:180)Worker. Funkcje obsługi zdarzeń DoWork zostały przedstawione na listingu 7.5. Listing 7.5. Obsługa zdarzeń DoWork dla producenta i konsumentów private: System::Void producent_DoWork(System::Object^ sender, System:: (cid:180)ComponentModel::DoWorkEventArgs^ e) { BackgroundWorker^ worker = dynamic_cast BackgroundWorker^ (sender); int i = 0; while (true) { // Producent sprawdza stan semaforów (czy bufor jest pusty i czy można do niego zapisywać) buforPusty- WaitOne(); sekcjaKrytyczna- WaitOne(); 132 Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows Tabela 7.4. Komponenty użyte w projekcie okna głównego Komponent Nazwa (name) Istotne właściwości ListBox ListBox ListBox GroupBox TextBox TextBox TextBox Label Label Label Label Label Label lbProducent lbKonsument1 lbKonsument2 groupBox1 txtProd txtOdczyt1 txtOdczyt2 label1 label2 label3 label4 label5 label6 BackgroundWorker producent BackgroundWorker konsument1 BackgroundWorker konsument2 Text: Statystyki ReadOnly: True ReadOnly: True ReadOnly: True Text: Producent: Text: Konsument 1: Text: Konsument 2: Text: Liczba wyprodukowanych elementów: Text: Liczba elementów pobranych - Konsument 1: Text: Liczba elementów pobranych - Konsument 2: WorkerReportsProgress: True WorkerReportsProgress: True WorkerReportsProgress: True // Producent wprowadza do bufora nowy element bufor- Add(i); // Wprowadzenie nowego elementu jest sygnalizowane w oknie głównym worker- ReportProgress(0, String::Format( Dodałem element o wartości {0}. , i)); i++; // Producent zezwala innym wątkom na odczyt danych sekcjaKrytyczna- Release(); // Producent sygnalizuje zwiększenie zapełnienia bufora (jeżeli któryś z konsumentów czekał, // aż bufor się zapełni, to jest teraz uruchamiany) buforPelny- Release(); // Wątek jest „usypiany” na 300 milisekund System::Threading::Thread::Sleep(300); } } private: System::Void konsument1_DoWork(System::Object^ sender, System:: (cid:180)ComponentModel::DoWorkEventArgs^ e) { BackgroundWorker^ worker = dynamic_cast BackgroundWorker^ (sender); int odczyt = 0; while (true) { // Konsument sprawdza stan semaforów (czy bufor jest pełny i czy można z niego czytać) buforPelny- WaitOne(); sekcjaKrytyczna- WaitOne(); // Konsument dokonuje odczytu niszczącego odczyt = bufor[0]; bufor- RemoveAt(0); // Odczyt sygnalizowany jest w oknie głównym programu worker- ReportProgress(0, String::Format( Odczytałem element o wartości {0}. , odczyt)); // Konsument zezwala innym wątkom na odczyt/zapis bufora sekcjaKrytyczna- Release(); Rozdział 7. ♦ Programy wielowątkowe 133 // Konsument sygnalizuje opróżnienie bufora (jeżeli producent na nie czekał, // to jest teraz uruchamiany) buforPusty- Release(); // Wątek jest „usypiany” na 300 milisekund System::Threading::Thread::Sleep(300); } } private: System::Void konsument2_DoWork(System::Object^ sender, System:: (cid:180)ComponentModel::DoWorkEventArgs^ e) { BackgroundWorker^ worker = dynamic_cast BackgroundWorker^ (sender); int odczyt = 0; while (true) { // Konsument sprawdza stan semaforów (czy bufor jest pełny i czy można z niego czytać) buforPelny- WaitOne(); sekcjaKrytyczna- WaitOne(); // Konsument dokonuje odczytu niszczącego odczyt = bufor[0]; bufor- RemoveAt(0); // Odczyt sygnalizowany jest w oknie głównym programu worker- ReportProgress(0, String::Format( Odczytałem element o wartości {0}. , odczyt)); // Konsument zezwala innym wątkom na odczyt/zapis bufora sekcjaKrytyczna- Release(); // Konsument sygnalizuje opróżnienie bufora (jeżeli producent na nie czekał, // to jest teraz uruchamiany) buforPusty- Release(); // Wątek jest „usypiany” na 1 sekundę System::Threading::Thread::Sleep(1000); } } Widzimy, że tym razem metoda ReportProgress używana jest nie do końca zgodnie z przeznaczeniem — jako wartość procentowa postępu podawane jest 0, wykorzystu- jemy natomiast drugi parametr (UserState), za pomocą którego możemy przekazać dane do wyświetlenia w oknie głównym programu. Parametr ten jest stosowany w me- todach obsługi zdarzeń ProgressChanged — w przeciwieństwie do metod obsługujących zdarzenia DoWork, mają one dostęp do elementów interfejsu (okna) aplikacji. Zostały one przedstawione na listingu 7.6 (ponieważ wykonują takie same operacje, komentarze zostały umieszczone tylko w pierwszej metodzie). Listing 7.6. Obsługa zdarzeń ProgressChanged dla producenta i konsumentów private: System::Void producent_ProgressChanged(System::Object^ sender, System:: (cid:180)ComponentModel::ProgressChangedEventArgs^ e) { // Zmienna statyczna zamiast np. pola prywatnego klasy — trik bazujący na założeniu, // że zmienne całkowite domyślnie inicjalizowane są zerem static int i; // Wyświetlenie liczby wygenerowanych elementów, która jest równoznaczna z liczbą wywołań // metody obsługi zdarzenia ProgressChanged txtProd- Text = System::Convert::ToString(i + 1); i++; // Wyświetlenie napisu w elemencie ListBox — wykorzystujemy pole UserState, // zawierające wartość przekazaną metodzie ReportProgress jako drugi parametr lbProducent- Items- Add(e- UserState); // Przechodzimy na koniec listy lbProducent- SelectedIndex = lbProducent- Items- Count - 1; } 134 Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows private: System::Void konsument1_ProgressChanged(System::Object^ sender, System:: (cid:180)ComponentModel::ProgressChangedEventArgs^ e) { static int i; txtOdczyt1- Text = System::Convert::ToString(i + 1); i++; lbKonsument1- Items- Add(e- UserState); lbKonsument1- SelectedIndex = lbKonsument1- Items- Count - 1; } private: System::Void konsument2_ProgressChanged(System::Object^ sender, System:: (cid:180)ComponentModel::ProgressChangedEventArgs^ e) { static int i; txtOdczyt2- Text = System::Convert::ToString(i + 1); i++; lbKonsument2- Items- Add(e- UserState); lbKonsument2- SelectedIndex = lbKonsument2- Items- Count - 1; } Możemy teraz skompilować i uruchomić nasz program. Po kilku sekundach działania zobaczymy wyniki takie jak na rysunku 7.4. Rysunek 7.4. Działający przykładowy program Spróbuj samodzielnie przeanalizować naszą przykładową aplikację, będzie to niewątpli- wie dobra zabawa. Sugestia: analizę synchronizacji może ułatwić np. schemat blokowy algorytmu realizowanego przez poszczególne funkcje semafora oraz lektura komentarzy do kodu z listingów 7.4 i 7.5. Samo zastosowanie semaforów nie nastręcza większych trudności. Wystarczy tylko zastanowić się, które fragmenty kodu będą stanowiły sekcje krytyczne, jaka liczba semaforów będzie potrzebna, jak będą one inicjalizowane i przede wszystkim — czy będzie konieczne synchronizowanie wątków. Rozdział 7. ♦ Programy wielowątkowe 135 BackgroundWorker i praca w sieci Na zakończenie prosty przykład wykorzystania komponentu BackgroundWorker. Napi- szemy dwa programy, które będą wymieniać informacje poprzez sieć działającą w opar- ciu o protokoły TCP/IP. Pierwszy z nich będzie pełnił rolę serwera — jego zadanie polegać będzie na nasłuchiwaniu na określonym porcie (w naszym przykładzie będzie to port 1300) i wypisywaniu przesłanych mu ciągów znaków. Ciągi te będą wysyłane przez drugi program — klienta. Nasłuchiwanie, akceptacja połączeń i odbieranie danych realizowane będą przez funkcję obsługującą zdarzenie DoWork komponentu Background (cid:180)Worker, natomiast prezentacja wyników będzie zadaniem funkcji obsługi zdarzenia ProgressChanged. Program-serwer będzie wyświetlał okno z dwoma polami ListBox do prezentacji ode- branych danych (nazwa lbOdebrane) i krótkich komunikatów o stanie połączenia (na- zwa lbStatus). Dodatkowo w oknie głównym zostaną umieszczone dwa pola typu Label z ich opisem. Klasa reprezentująca okno główne naszego programu (pochodna klasy Form) będzie miała nazwę OknoGlowne, a w polu Text (nazwa okna po uruchomie- niu aplikacji) umieścimy napis Chat — server. Projekt okna przedstawia rysunek 7.5. Rysunek 7.5. Projekt okna głównego serwera Dodajmy jeszcze do naszego projektu komponent BackgroundWorker — tak jak to ro- biliśmy wcześniej w tym rozdziale — i nazwijmy go po prostu bg (nazwa niezbyt szczęśliwa, ale w tym przykładzie trochę oszczędzi nam pisania). Teraz to co najważniejsze: jak zaprogramować komunikację dwóch programów (a do- celowo również komputerów) poprzez sieć TCP/IP? Najprostszym sposobem jest użycie gniazd (ang. socket) — platforma .NET dostarcza zestawu klas do obsługi protokołu TCP/IP w przestrzeni nazw System::Net::Sockets. Nas szczególnie interesują dwie klasy: TcpClient i TcpListener. Pierwsza z nich pozwala na utworzenie obiektu klienta, który może połączyć się z serwerem i wysłać do niego jakieś informacje, klasa 136 Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows TcpListener daje natomiast możliwość utworzenia obiektu nasłuchującego na wska- zanym porcie, czyli oczekującego połączenia z wykorzystaniem określonego portu. Jej obiekt pozwala na przyjęcie nadchodzącego połączenia oraz na pobranie danych przesłanych przez klienta. Obie klasy realizują niskopoziomowe operacje związane z transmisją sieciową. Wstawmy więc do klasy OknoGlowne następujące deklaracje pól prywatnych: System::Net::Sockets::TcpListener^ listener; System::Net::Sockets::TcpClient^ client; Następnie musimy oprogramować uruchamianie nasłuchiwania automatycznie po starcie programu. Najprościej jest umieścić kod tworzący obiekt klasy TcpListener w funkcji obsługi zdarzenia Load okna głównego — znajduje się ona na listingu 7.7. Listing 7.7. Utworzenie i uruchomienie obiektu serwera private: System::Void OknoGlowne_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { listener = gcnew System::Net::Sockets::TcpListener(1300); listener- Start(); bg- RunWorkerAsync(); } W pierwszym wierszu ciała funkcji tworzony jest obiekt serwera, czyli obiekt klasy TcpListener. Jako parametr dla konstruktora podawany jest numer portu, na którym ma on nasłuchiwać. Pamiętajmy, że zwykle każda usługa w sieci TCP/IP posiada swój numer portu. W przykładzie musimy użyć takiego, który nie będzie kolidował z żadną usługą do- stępną na naszym komputerze. Musimy również pamiętać, że nietypowe porty mogą być blokowane przez oprogramowanie firewall (szczególnie jeśli ma być z nimi na- wiązywana komunikacja z zewnątrz; co innego gdy mają one służyć do przysyłania informacji zwrotnej), dlatego musimy — chcąc testować programy z tego rozdziału na dwóch komputerach (na jednym serwer, na drugim klient) — odblokować na chwilę używany przez naszą aplikację port po stronie serwera, a w niektórych przy- padkach również po stronie klienta. W drugim wierszu wywoływana jest dla obiektu klasy TcpListener metoda Start(), która rozpoczyna proces nasłuchu. Ostatni wiersz to znana nam już z wcześniejszych przykładów operacja uruchomienia wątku roboczego. Zaprogramujmy więc obsługę zdarzenia DoWork obiektu klasy BackgroundWorker — li- sting 7.8. Listing 7.8. Wątek obsługujący nasłuchiwanie private: System::Void bg_DoWork(System::Object^ sender, System:: (cid:180)ComponentModel::DoWorkEventArgs^ e) { BackgroundWorker^ worker = dynamic_cast BackgroundWorker^ (sender); cli::array Byte ^ bytes = gcnew cli::array Byte (256); String^ data; System::Net::Sockets::NetworkStream^ stream; Rozdział 7. ♦ Programy wielowątkowe 137 while (true) { // Odbieranie danych worker- ReportProgress(1, Czekam na połączenie... ); client = listener- AcceptTcpClient(); worker- ReportProgress(1, Gotowe! ); stream = client- GetStream(); int i = 0; while ((i = stream- Read(bytes, 0, bytes- Length)) != 0) { data = System::Text::Encoding::UTF8- GetString(bytes, 0, i); // Wyświetlanie worker- ReportProgress(0, data); } client- Close(); } } Na początku funkcji z listingu 7.8 pobierany jest wskaźnik obiektu generującego zda- rzenie — tak jak we wcześniejszych przykładach. Dalej przygotowywana jest tablica, która posłuży do odbierania ciągów znaków wysłanych przez klienta. Jeszcze tylko zmienna pomocnicza typu String, zmienna strumienia danych związanego z transmisją w sieci i już mamy to co najważniejsze: pętlę nieskończoną (wykonującą się w sposób ciągły) realizującą nasłuch: client = listener- AcceptTcpClient(); i pobierającą dane (po nawiązaniu połączenia): stream = client- GetStream(); int i = 0; while ((i = stream- Read(bytes, 0, bytes- Length)) != 0) { data = System::Text::Encoding::UTF8- GetString(bytes, 0, i); worker- ReportProgress(0, data); } Dane pobierane są ze strumienia skojarzonego z obiektem klienta i umieszczane w za- deklarowanej wcześniej tablicy bajtów. Następnie jej zawartość zostaje przekonwer- towana do formatu napisu (kodowanie UTF-8 zapewnia nam poprawną obsługę m.in. polskich znaków) i przekazana poprzez metodę ReportProgress do dalszego przetwa- rzania. Na koniec połączenie jest zamykane: client- Close(); Należy zauważyć, że metoda ReportProgress i opisana dalej funkcja obsługi zdarzenia ProgressChanged zostały w naszym przykładzie użyte dość nietypowo. Otóż pierwszy parametr powyższej metody powinien przechowywać wartość odpowiadającą postę- powi operacji (w procentach) — tutaj jednak przekazywana przez niego wartość infor- muje funkcję obsługi zdarzenia ProgressChanged, czy ciąg znaków (drugi parametr) ma być interpretowany jako treść (0), czy jako informacja o stanie (1). Funkcja ta przed- stawiona została na listingu 7.9. 138 Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows Listing 7.9. Obsługa zdarzenia ProgressChanged private: System::Void bg_ProgressChanged(System::Object^ sender, System:: (cid:180)ComponentModel::ProgressChangedEventArgs^ e) { if (e- ProgressPercentage == 0) { lbOdebrane- Items- Add(e- UserState); lbOdebrane- SelectedIndex = lbOdebrane- Items- Count - 1; } else { lbStatus- Items- Add(e- UserState); lbStatus- SelectedIndex = lbStatus- Items- Count - 1; } } Funkcja z listingu 7.9 wypisuje w odpowiedniej liście informacje przekazane od wątku serwera. Ostatnia rzecz to zatrzymanie nasłuchiwania. Zrealizujemy tę operację poprzez funkcję obsługi zdarzenia FormClosing okna głównego, wpisując w jej ciele jeden wiersz: listener- Stop(); Pozostając w tej samej przestrzeni roboczej (choć nie jest to konieczne), możemy teraz dodać nowy projekt — klienta dla utworzonego wcześniej serwera. On także będzie aplikacją okienkową. Okno główne zawierać będzie etykietkę (Label), pole tekstowe (TextBox) i przycisk (Button) ułożone jak na rysunku 7.6. Rysunek 7.6. Okno główne programu-klienta Zmieńmy nazwy przycisku i pola tekstowego odpowiednio na btnWyslij i txtWysylanie. Pole Text przycisku będzie zawierało napis Wyślij. Oczywiście można również zmienić nazwę klasy okna głównego (OknoGlowne) i wartość pola Text (na Klient). Zadaniem programu-klienta będzie wysyłanie do serwera ciągów znaków. W związku z tym oprogramujemy tę funkcjonalność, dla ułatwienia skupiając ją w funkcji obsługi zdarzenia Click przycisku. Po kliknięciu btnWyslij program nawiąże połączenie, przy- gotuje tekst do wysłania, prześle ciąg bajtów do serwera i rozłączy się. Oczywiście wszystkie te operacje będą wykonywane w bloku try/catch (patrz rozdział 6.), więc jakikolwiek błąd zostanie natychmiast wyłapany i zasygnalizowany. Napiszmy więc funcję obsługującą zdarzenie Click przycisku btnWyslij — przykła- dowe rozwiązanie znajduje się na listingu 7.10. Listing 7.10. Wysyłanie komunikatów do serwera private: System::Void btnWyslij_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { try { System::Net::Sockets::TcpClient^ client = gcnew System::Net::Sockets:: (cid:180)TcpClient( 127.0.0.1 , 1300); Rozdział 7. ♦ Programy wielowątkowe 139 System::Net::Sockets::NetworkStream^ stream = client- GetStream(); cli::array Byte ^ bytes = System::Text::Encoding::UTF8- (cid:180)GetBytes(txtWysylanie- Text- Trim()); stream- Write(bytes, 0, bytes- Length); stream- Close(); client- Close(); } catch (Exception^ ex) { String^ komunikat = String::Format( Błąd powodowany przez {0}: {1} , ex- (cid:180)Source, ex- Message); MessageBox::Show(komunikat, Błąd , MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Error); } txtWysylanie- Text = ; txtWysylanie- Focus(); } Najpierw tworzony jest tu obiekt klasy TcpClient — parametrami konstruktora są ad- res serwera, z którym nasz klient będzie się łączył, oraz jego port. W naszym przykła- dzie użyty został adres pętli zwrotnej do testowania programu-klienta i programu- serwera na komputerze lokalnym. Jeżeli chcemy testować je na dwóch komputerach, powinniśmy w tym miejscu podać właściwy adres IP serwera. Utworzenie obiektu klienta jest równoznaczne z nawiązaniem połączenia — nie występuje tu jawnie żadna metoda uruchamiająca je. W następnych wierszach pobierany jest strumień skojarzony z połączeniem (zmienna stream) i w oparciu o zawartość pola tekstowego, czyli o tekst wprowadzony przez użytkownika, tworzona jest tablica bajtów. Przygotowana zostaje przekazana jako parametr metodzie Write strumienia skojarzonego z połączeniem. Oprócz niej przekazywany jest indeks pierwszego elementu do przesłania oraz długość tablicy (czyli liczba wszystkich elementów). Na zakończenie strumień i połączenie są zamy- kane. W sekcji obsługi ewentualnego wyjątku wyświetlany jest komunikat o błędzie. Ostatnie dwa wiersze funkcji powodują wyczyszczenie pola tekstowego txtWysylanie oraz przekazanie mu kontroli (skutkuje to tym, że użytkownik od razu kierowany jest do tego elementu kontrolnego, np. gdy zaczyna wprowadzać tekst z klawiatury, pojawia się on w tym właśnie polu). Ostatnią linię kodu możemy umieścić także wewnątrz funkcji obsługi zdarzenia Load okna głównego. Warto też, dla wygody użytkownika, ustawić przycisk btnWyslij jako przycisk główny okna, aktywny po naciśnięciu klawisza Enter (wskazujemy go we właściwości AcceptButton okna głównego). Oba programy są już gotowe — wystarczy je skompilować. Jeżeli kompilacja prze- biegnie bez problemów, następnym krokiem będzie oczywiście ich przetestowanie. Obie aplikacje możemy uruchomić poza środowiskiem i rozpocząć komunikację. Ry- sunek 7.7 pokazuje je w akcji. Oczywiście o wiele ciekawiej jest uruchomić oba programy na osobnych komputerach (należy pamiętać o zmianie adresu IP w aplikacji klienta). Podsumowanie Programowanie z wykorzystaniem wielowątkowości to we współczesnych projektach coś naturalnego. Przykładów (w powszechnie używanych programach) można znaleźć wiele: pobieranie stron przez przeglądarki WWW, łączność przy użyciu komunikatorów 140 Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows Rysunek 7.7. Komunikacja między programami klienta i serwera sieciowych, pobieranie plików w tle, ogólna komunikacja w sieciach komputerowych, sprawdzanie pisowni podczas edycji dokumentu, gry… Jednocześnie jest to zagadnienie dosyć trudne, szczególnie gdy chodzi o synchronizację wątków. Dlatego też warto po- szerzyć i rozwinąć wiedzę, którą posiadłeś dzięki lekturze tego rozdziału.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: