Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00369 005024 18489664 na godz. na dobę w sumie
Microsoft Visual Studio 2005. Księga eksperta - książka
Microsoft Visual Studio 2005. Księga eksperta - książka
Autor: , Liczba stron: 848
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0837-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual c++ - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-82%), audiobook).

Zwiększ swoją produktywność dzięki Visual Studio 2005 oraz Team System

Microsoft nie zaprzestaje wysiłków, doskonaląc narzędzia do tworzenia programów dla platformy .NET. Visual Studio 2005 to następny krok w tym kierunku. Nowe właściwości pozwalają jeszcze bardziej zwiększyć wydajność programistów, poprawić komfort ich pracy i zautomatyzować wykonywanie żmudnych zadań, a wersja Team System umożliwia współpracę całych zespołów projektowych, włączając w to menedżerów projektu, architektów, programistów, testerów czy administratorów. Wielość możliwości i funkcji środowiska Visual Studio 2005 sprawia, że nawet doświadczonym programistom przyda się wszechstronne źródło wiedzy.

Książka 'Microsoft Visual Studio 2005. Księga eksperta' to podręcznik, w którym wyczerpująco omówiono to rozbudowane środowisko. Dzięki niemu poznasz elementy interfejsu użytkownika potrzebne do utworzenia aplikacji od początku do końca -- od przygotowywania projektu, poprzez pisanie i modyfikowanie kodu, aż po diagnozowanie i testowanie programu. Nauczysz się korzystać z nowych funkcji Visual Studio 2005 umożliwiających między innymi automatyzację testów, wydajną refaktoryzację czy wiązanie danych bez konieczności pisania kodu, co przyczyni się do wzrostu Twej produktywności. Dowiesz się także, jak używać narzędzi wersji Team System pozwalających na sprawną współpracę wielu osób pracujących przy tworzeniu oprogramowania.

Ta książka to nieoceniona pomoc
dla wszystkich użytkowników Visual Studio 2005.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Microsoft Visual Studio 2005. KsiŒga eksperta Autor: Lars Powers, Mike Snell T‡umaczenie: Tomasz Walczak, Maria Chaniewska ISBN: 83-246-0837-0 Tytu‡ orygina‡u: Microsoft Visual Studio 2005 Unleashed Format: B5, stron: oko‡o 848 oprawa twarda ZwiŒksz swoj„ produktywno(cid:156)(cid:230) dziŒki Visual Studio 2005 oraz Team System (cid:149) Kompletny przegl„d (cid:156)rodowiska (cid:149) Nowo(cid:156)ci w Visual Studio 2005 (cid:149) Praca zespo‡owa w Team System Microsoft nie zaprzestaje wysi‡k(cid:243)w, doskonal„c narzŒdzia do tworzenia program(cid:243)w dla platformy .NET. Visual Studio 2005 to nastŒpny krok w tym kierunku. Nowe w‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci pozwalaj„ jeszcze bardziej zwiŒkszy(cid:230) wydajno(cid:156)(cid:230) programist(cid:243)w, poprawi(cid:230) komfort ich pracy i zautomatyzowa(cid:230) wykonywanie ¿mudnych zadaæ, a wersja Team System umo¿liwia wsp(cid:243)‡pracŒ ca‡ych zespo‡(cid:243)w projektowych, w‡„czaj„c w to mened¿er(cid:243)w projektu, architekt(cid:243)w, programist(cid:243)w, tester(cid:243)w czy administrator(cid:243)w. Wielo(cid:156)(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci i funkcji (cid:156)rodowiska Visual Studio 2005 sprawia, ¿e nawet do(cid:156)wiadczonym programistom przyda siŒ wszechstronne (cid:159)r(cid:243)d‡o wiedzy. Ksi„¿ka (cid:132)Microsoft Visual Studio 2005. KsiŒga eksperta(cid:148) to podrŒcznik, w kt(cid:243)rym wyczerpuj„co om(cid:243)wiono to rozbudowane (cid:156)rodowisko. DziŒki niemu poznasz elementy interfejsu u¿ytkownika potrzebne do utworzenia aplikacji od pocz„tku do koæca - od przygotowywania projektu, poprzez pisanie i modyfikowanie kodu, a¿ po diagnozowanie i testowanie programu. Nauczysz siŒ korzysta(cid:230) z nowych funkcji Visual Studio 2005 umo¿liwiaj„cych miŒdzy innymi automatyzacjŒ test(cid:243)w, wydajn„ refaktoryzacjŒ czy wi„zanie danych bez konieczno(cid:156)ci pisania kodu, co przyczyni siŒ do wzrostu Twej produktywno(cid:156)ci. Dowiesz siŒ tak¿e, jak u¿ywa(cid:230) narzŒdzi wersji Team System pozwalaj„cych na sprawn„ wsp(cid:243)‡pracŒ wielu os(cid:243)b pracuj„cych przy tworzeniu oprogramowania. (cid:149) Przegl„d okien projektowych i edytor(cid:243)w (cid:149) Praca z projektami i rozwi„zaniami (cid:149) Diagnozowanie kodu (cid:149) Obs‡uga baz danych (cid:149) Refaktoryzacja kodu (cid:149) Pisanie kreator(cid:243)w, makr i dodatk(cid:243)w (cid:149) Tworzenie aplikacji sieciowych w ASP.NET (cid:149) Pisanie i konsumowanie us‡ug sieciowych (cid:149) Automatyzacja test(cid:243)w (cid:149) Zarz„dzanie zmianami i kontrola wersji (cid:149) Wsp(cid:243)‡praca zespo‡owa (cid:149) Spo‡eczno(cid:156)(cid:230) programist(cid:243)w .NET Ta ksi„¿ka to nieoceniona pomoc dla wszystkich u¿ytkownik(cid:243)w Visual Studio 2005. Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorach ..................................................................................................15 Wprowadzenie ............................................................................................17 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2005 i .NET ..........................21 Rozdział 1. Krótki przegląd Visual Studio 2005 .........................................23 Kilka przydatnych usprawnień ............................................................................................................ 23 Projektowanie, pisanie i przeglądanie kodu .................................................................................. 24 Edycja i diagnozowanie kodu ........................................................................................................ 32 Współdzielenie (i wykorzystywanie) kodu w społeczności programistów ................................... 37 Uwzględnianie potrzeb różnych klientów ..................................................................................... 38 Połączenie z danymi ...................................................................................................................... 43 Automatyzacja testów aplikacji ..................................................................................................... 45 Przegląd wersji ..................................................................................................................................... 46 Wersje Express .............................................................................................................................. 47 Wersja Standard ............................................................................................................................. 48 Wersja Professional ....................................................................................................................... 48 Visual Studio Team System .......................................................................................................... 49 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 53 Rozdział 2. Krótki przegląd środowiska IDE ..............................................55 Instalacja .............................................................................................................................................. 55 Wybór języka ................................................................................................................................. 55 Instalowanie narzędzi do kontroli kodu źródłowego ..................................................................... 56 Konfigurowanie środowiska programistycznego .......................................................................... 57 Strona startowa ..................................................................................................................................... 59 Opcje uruchomieniowe .................................................................................................................. 60 Pierwszy projekt ................................................................................................................................... 60 Pasek menu .......................................................................................................................................... 61 Liczne paski narzędzi ........................................................................................................................... 66 Standardowy pasek narzędzi ......................................................................................................... 66 Okno narzędzi ...................................................................................................................................... 68 Graficzne okna projektowe .................................................................................................................. 69 Edytory tekstu ...................................................................................................................................... 70 Edytory kodu ................................................................................................................................. 70 Dostosowywanie edytorów ............................................................................................................ 73 Solution Explorer ................................................................................................................................. 74 Okno Properties ................................................................................................................................... 74 6 Microsoft Visual Studio 2005. Księga eksperta Zarządzanie wieloma oknami środowiska IDE ....................................................................................75 Przyczepianie .................................................................................................................................75 Dokowanie .....................................................................................................................................76 Podsumowanie ......................................................................................................................................78 Rozdział 3. Rozszerzenia platformy i języków .NET w wersji 2005 ........... 79 Rozszerzenia wspólne dla różnych języków .NET ...............................................................................79 Typy ogólne ....................................................................................................................................80 Typy dopuszczające wartość null....................................................................................................85 Typy (klasy) częściowe...................................................................................................................88 Właściwości z mieszanym poziomem dostępu ...............................................................................89 Wieloznaczne przestrzenie nazw ....................................................................................................89 Rozszerzenia języka Visual Basic .........................................................................................................90 Instrukcja Continue .........................................................................................................................91 Typy bez znaku ...............................................................................................................................91 Operator IsNot.................................................................................................................................91 Blok Using ......................................................................................................................................92 Dostęp do formularzy podobny jak w Visual Basic 6.....................................................................92 Jawne zerowe dolne ograniczenie w tablicach................................................................................92 Przeciążanie operatorów .................................................................................................................93 Niestandardowe zdarzenia ..............................................................................................................93 Rozszerzenia języka C#.........................................................................................................................93 Metody anonimowe.........................................................................................................................94 Klasy statyczne................................................................................................................................95 Używanie dwóch wersji tego samego podzespołu..........................................................................96 Podzespoły zaprzyjaźnione .............................................................................................................97 Rozszerzenia platformy .NET 2.0 .........................................................................................................98 Nowe właściwości w podstawowych technologiach ......................................................................99 Podsumowanie.....................................................................................................................................100 Część II Środowisko Visual Studio 2005 — szczegóły ......................101 Rozdział 4. Rozwiązania i projekty .......................................................... 103 Wprowadzenie do rozwiązań .............................................................................................................103 Tworzenie rozwiązania ................................................................................................................104 Korzystanie z rozwiązań ..............................................................................................................108 Zapoznawanie się z projektami ..........................................................................................................113 Tworzenie projektu ......................................................................................................................113 Używanie plików definicji projektu .............................................................................................116 Praca z projektami ........................................................................................................................121 Podsumowanie ....................................................................................................................................126 Rozdział 5. Przeglądarki i eksploratory ................................................... 129 Okno Solution Explorer ......................................................................................................................129 Ikony i wskazówki graficzne .......................................................................................................130 Zarządzanie rozwiązaniami ..........................................................................................................134 Zarządzanie projektami ................................................................................................................135 Okno Class View ................................................................................................................................135 Pasek narzędzi ..............................................................................................................................135 Pasek wyszukiwania .....................................................................................................................137 Spis treści 7 Panel obiektów ............................................................................................................................ 137 Panel składowych ........................................................................................................................ 139 Okno Server Explorer ........................................................................................................................ 140 Połączenia z danymi .................................................................................................................... 140 Komponenty serwera ................................................................................................................... 141 Okno Object Browser ........................................................................................................................ 145 Zmiana zasięgu ............................................................................................................................ 145 Przeglądanie obiektów ................................................................................................................. 146 Okno Performance Explorer .............................................................................................................. 148 Tworzenie sesji wydajności ......................................................................................................... 148 Konfigurowanie sesji ................................................................................................................... 149 Jednostki docelowe sesji .............................................................................................................. 153 Raporty ........................................................................................................................................ 154 Czytanie raportów dotyczących wydajności ............................................................................... 154 Okno Macro Explorer ........................................................................................................................ 160 Węzeł główny — Macros ............................................................................................................ 161 Projekty ........................................................................................................................................ 161 Moduły ......................................................................................................................................... 162 Makra ........................................................................................................................................... 162 Okno Document Outline .................................................................................................................... 162 Modyfikowanie elementów ......................................................................................................... 162 Podsumowanie ................................................................................................................................... 164 Rozdział 6. Wprowadzenie do edytorów i okien projektowych ...........165 Podstawy ............................................................................................................................................ 165 Edytor tekstu ................................................................................................................................ 166 Okna projektowe środowiska Visual Studio ............................................................................... 168 Pisanie kodu w edytorze .................................................................................................................... 168 Otwieranie edytora ...................................................................................................................... 169 Pisanie kodu ................................................................................................................................. 169 Budowa okna edytora kodu ......................................................................................................... 171 Narzędzia do nawigowania po kodzie ......................................................................................... 173 Przeszukiwanie dokumentów ...................................................................................................... 175 Diagnozowanie w edytorze kodu ................................................................................................ 183 Drukowanie kodu ........................................................................................................................ 186 Używanie okna Code Definition ................................................................................................. 187 Tworzenie i modyfikowanie dokumentów i szablonów XML .......................................................... 188 Tworzenie aplikacji bazujących na formularzach Windows ............................................................. 191 Dostosowywanie wyglądu formularza ........................................................................................ 192 Dodawanie kontrolek do formularza ........................................................................................... 193 Pisanie kodu ................................................................................................................................. 195 Tworzenie formularzy sieciowych ..................................................................................................... 198 Projektowanie aplikacji bazujących na formularzach sieciowych .............................................. 199 Tworzenie komponentów i kontrolek ................................................................................................ 203 Tworzenie nowego komponentu lub kontrolki ............................................................................ 204 Uwagi na temat pisania kodu komponentów ............................................................................... 205 Podsumowanie ................................................................................................................................... 206 8 Microsoft Visual Studio 2005. Księga eksperta Rozdział 7. Korzystanie z narzędzi zwiększających produktywność ... 207 Podstawowe narzędzia pomocnicze edytorów kodu ..........................................................................209 Śledzenie zmian ...........................................................................................................................209 Wskazówki dotyczące problemów ...............................................................................................209 Aktywne odnośniki ......................................................................................................................210 Kolorowanie składni ....................................................................................................................211 Schematy i nawigacja .........................................................................................................................212 Schematy kodu .............................................................................................................................212 Nawigowanie po kodzie HTML ...................................................................................................214 Inteligentne znaczniki i operacje ........................................................................................................216 Okno projektowe HTML ..............................................................................................................216 Okno projektowe formularzy Windows .......................................................................................217 Edytor kodu ..................................................................................................................................217 Mechanizm IntelliSense .....................................................................................................................217 Uzupełnianie słów (Complete Word) ...........................................................................................218 Okno z informacjami podręcznymi (Quick Info) .........................................................................219 Okno z listą składowych (List Members) ....................................................................................220 Okno z informacjami o parametrach (Parameter Info) ................................................................220 Fragmenty kodu i kod szablonowy ..............................................................................................221 Dopasowywanie nawiasów ..........................................................................................................229 Dostosowywanie mechanizmu IntelliSense do własnych potrzeb ...............................................230 Okno Task List ...................................................................................................................................231 Zadania związane z komentarzami ..............................................................................................232 Zadania związane ze skrótami .....................................................................................................233 Zadania użytkownika ...................................................................................................................234 Podsumowanie ....................................................................................................................................234 Rozdział 8. Refaktoryzacja kodu ............................................................. 235 Podstawy refaktoryzacji w Visual Studio ...........................................................................................236 Uruchamianie narzędzi do refaktoryzacji ....................................................................................237 Podgląd zmian ..............................................................................................................................240 Zmienianie nazw ................................................................................................................................241 Uruchamianie operacji Rename ...................................................................................................242 Używanie okna dialogowego Rename .........................................................................................243 Pobieranie metod ................................................................................................................................244 Uruchamianie refaktoryzacji Extract Method ..............................................................................244 Pobieranie metod ..........................................................................................................................245 Generowanie szkieletu metody ....................................................................................................250 Pobieranie interfejsów ........................................................................................................................250 Uruchamianie refaktoryzacji Extract Interface ............................................................................250 Pobieranie interfejsów ..................................................................................................................251 Refaktoryzacja parametrów ................................................................................................................253 Usuwanie parametrów ..................................................................................................................253 Przekształcanie zmiennych lokalnych na parametry ....................................................................254 Zmiana kolejności parametrów ....................................................................................................256 Hermetyzacja pól ................................................................................................................................257 Uruchamianie refaktoryzacji Encapsulate Field ..........................................................................257 Okno dialogowe Encapsulate Field ..............................................................................................258 Podsumowanie ....................................................................................................................................259 Spis treści 9 Rozdział 9. Diagnozowanie w Visual Studio 2005 ...................................261 Podstawy diagnozowania ................................................................................................................... 261 Scenariusz .................................................................................................................................... 262 Wiele etapów diagnozowania ...................................................................................................... 262 Diagnozowanie aplikacji (samodzielne sprawdzanie) ................................................................. 263 Podsumowanie podstaw diagnozowania ..................................................................................... 272 Debuger środowiska Visual Studio .................................................................................................... 272 Menu i pasek narzędzi Debug ..................................................................................................... 272 Opcje diagnozowania .................................................................................................................. 276 Wkraczanie w kod, wychodzenie z niego i przeskakiwanie ........................................................ 277 Określanie warunków wstrzymania wykonywania kodu ............................................................ 282 Korzystanie z punktów śledzenia (When Hit…) ......................................................................... 289 Podglądanie danych w debugerze ................................................................................................ 291 Korzystanie z funkcji „zmień i kontynuuj” ................................................................................. 297 Zdalne diagnozowanie ................................................................................................................. 298 Podsumowanie ................................................................................................................................... 299 Rozdział 10. Obiektowy model automatyzacji środowiska Visual Studio .........................................................................301 Przegląd obiektowego modelu automatyzacji ................................................................................... 302 Wersje modelu obiektowego ....................................................................................................... 302 Kategorie automatyzacji .............................................................................................................. 302 Obiekt główny DTE (DTE2) ....................................................................................................... 304 Obiekty Solution i Project .................................................................................................................. 306 Kontrolowanie projektów wchodzących w skład rozwiązania .................................................... 308 Dostęp do kodu projektu .............................................................................................................. 308 Okna ................................................................................................................................................... 309 Dostęp do okien ........................................................................................................................... 311 Interakcja z oknami ..................................................................................................................... 312 Okna tekstowe i panele ................................................................................................................ 315 Rodzaje okien narzędzi ................................................................................................................ 317 Okna połączone ........................................................................................................................... 325 Paski poleceń ..................................................................................................................................... 326 Dokumenty ......................................................................................................................................... 330 Dokumenty tekstowe ................................................................................................................... 330 Obiekty polecenia .............................................................................................................................. 341 Wykonywanie poleceń ................................................................................................................ 343 Dodawanie klawiszy skrótu ......................................................................................................... 343 Obiekty debugera ............................................................................................................................... 344 Zdarzenia automatyzacji .................................................................................................................... 345 Podsumowanie ................................................................................................................................... 346 Rozdział 11. Tworzenie makr, dodatków i kreatorów ............................347 Pisanie makr ....................................................................................................................................... 348 Rejestrowanie makr ..................................................................................................................... 348 Korzystanie z okna Macro Explorer ............................................................................................ 349 Używanie środowiska IDE Macros ............................................................................................. 350 Obsługa zdarzeń .......................................................................................................................... 357 Wywoływanie makr ..................................................................................................................... 363 10 Microsoft Visual Studio 2005. Księga eksperta Tworzenie dodatków w Visual Studio ...............................................................................................366 Zarządzanie dodatkami ................................................................................................................367 Uruchamianie kreatora dodatków ................................................................................................368 Struktura dodatków ......................................................................................................................375 Przykładowy dodatek — paleta do wybierania kolorów .............................................................383 Tworzenie kreatorów dla środowiska Visual Studio ..........................................................................403 Analiza struktury kreatorów .........................................................................................................403 Tworzenie kreatorów typu Add New Item ...................................................................................406 Podsumowanie ....................................................................................................................................411 Rozdział 12. Społeczność .NET: wykorzystanie i tworzenie współdzielonego kodu ................................ 413 Możliwości Visual Studio związane ze społecznością .......................................................................413 Strona startowa Visual Studio ......................................................................................................414 Menu Community ........................................................................................................................419 Wykrywanie i wykorzystanie współdzielonych zasobów ..................................................................430 Rodzaje współdzielonych zasobów ..............................................................................................430 Wyszukiwanie odpowiednich zasobów .......................................................................................431 Instalowanie i przechowywanie udostępnianych zasobów ..........................................................431 Własny wkład w społeczność .............................................................................................................433 Tworzenie udostępnianych elementów (szablonów projektów i elementów) .............................433 Tworzenie szablonów projektów .................................................................................................433 Tworzenie szablonów elementów ................................................................................................439 Tworzenie pakietów .....................................................................................................................440 Udostępnianie własnych rozwiązań .............................................................................................447 Podsumowanie ....................................................................................................................................448 Część III Visual Studio 2005 w praktyce ...........................................449 Rozdział 13. Tworzenie interfejsów użytkownika w ASP.NET .................. 451 Podstawy witryn w ASP.NET ............................................................................................................451 Tworzenie nowego projektu aplikacji sieciowej ..........................................................................452 Kontrolowanie właściwości i opcji projektu ................................................................................460 Tworzenie stron internetowych ....................................................................................................465 Projektowanie interfejsu użytkownika ...............................................................................................470 Określanie układu strony i położenia kontrolek ...........................................................................470 Tworzenie jednolitego wyglądu i zachowania .............................................................................472 Tworzenie UI konfigurowanego przez użytkownika ...................................................................482 Praca z kontrolkami ASP.NET ...........................................................................................................491 Udoskonalenia kontrolek ASP.NET ............................................................................................491 Nowe kontrolki wewnątrz ASP.NET ...........................................................................................492 Podsumowanie ....................................................................................................................................498 Rozdział 14. Budowanie formularzy Windows ........................................ 499 Podstawy projektowania formularzy ..................................................................................................499 Uwzględnianie użytkownika końcowego ....................................................................................500 Rola standardów UI ......................................................................................................................500 Planowanie interfejsu użytkownika .............................................................................................501 Tworzenie formularza ........................................................................................................................502 Typ projektu Windows Application .............................................................................................503 Właściwości i zdarzenia formularza ............................................................................................504 Spis treści 11 Dodawanie kontrolek i komponentów ............................................................................................... 506 Układ i pozycjonowanie kontrolek .............................................................................................. 507 Używanie kontenerów ................................................................................................................. 511 Wygląd i zachowanie kontrolek .................................................................................................. 515 Praca z kontrolkami ToolStrip ..................................................................................................... 516 Wyświetlanie danych ................................................................................................................... 523 Tworzenie własnych kontrolek .......................................................................................................... 527 Dziedziczenie z istniejącej kontrolki ........................................................................................... 527 Definiowanie kontrolki użytkownika .......................................................................................... 528 Tworzenie własnej kontrolki ....................................................................................................... 531 Podsumowanie ................................................................................................................................... 531 Rozdział 15. Praca z bazami danych ......................................................533 Tworzenie tabel i związków .............................................................................................................. 533 Tworzenie nowej bazy danych SQL Server ................................................................................ 534 Definiowanie tabel ....................................................................................................................... 535 Korzystanie z Database Diagram Designer ................................................................................. 537 Praca z poleceniami SQL ................................................................................................................... 541 Pisanie zapytań ............................................................................................................................ 541 Tworzenie widoków .................................................................................................................... 545 Programowanie procedur składowanych ..................................................................................... 545 Tworzenie wyzwalaczy ............................................................................................................... 549 Tworzenie funkcji definiowanych przez użytkownika ................................................................ 549 Korzystanie z projektów bazy danych ............................................................................................... 551 Tworzenie projektu bazy danych ................................................................................................. 551 Automatyczne generowanie skryptów ......................................................................................... 552 Wykonywanie skryptu ................................................................................................................. 553 Tworzenie obiektów bazy danych w kodzie zarządzanym ................................................................ 554 Rozpoczynanie projektu SQL Server .......................................................................................... 554 Tworzenie procedury składowanej w C# .................................................................................... 555 Wiązanie kontrolek z danymi ............................................................................................................ 557 Wprowadzenie do wiązania danych ............................................................................................ 557 Automatyczne generowanie związanych kontrolek Windows Forms ......................................... 559 Ręczne wiązanie kontrolek formularzy Windows ....................................................................... 564 Wiązanie danych z kontrolkami sieciowymi ............................................................................... 568 Podsumowanie ................................................................................................................................... 572 Rozdział 16. Usługi sieciowe i Visual Studio ............................................573 Definicja usług sieciowych ................................................................................................................ 574 Terminy dotyczące usług sieciowych .......................................................................................... 574 Komponenty projektu usługi sieciowej ............................................................................................. 575 Usługi sieciowe .NET .................................................................................................................. 575 Projekt ASP.NET Web Service ................................................................................................... 576 Pliki usługi sieciowej ................................................................................................................... 577 Programowanie usługi sieciowej ....................................................................................................... 578 Tworzenie usługi sieciowej ......................................................................................................... 578 Dostęp i wywoływanie usługi sieciowej ..................................................................................... 582 Konsumowanie usługi sieciowej ........................................................................................................ 588 Definiowanie referencji sieciowej ............................................................................................... 588 Wyświetlanie referencji sieciowej ............................................................................................... 590 Wywoływanie usługi sieciowej ................................................................................................... 590 12 Microsoft Visual Studio 2005. Księga eksperta Zarządzanie wyjątkami usług sieciowych ..........................................................................................592 Tworzenie wyjątku usługi sieciowej ............................................................................................592 Obsługa wyjątków usług sieciowych ...........................................................................................593 Podsumowanie ....................................................................................................................................593 Część IV Visual Studio 2005 Team System ........................................595 Rozdział 17. Praca zespołowa i Visual Studio Team System ................. 597 Przegląd projektów tworzenia oprogramowania ................................................................................597 MSF Agile ....................................................................................................................................598 MSF dla CMMI ............................................................................................................................600 Wprowadzenie do Visual Studio Team System .................................................................................601 Visual Studio Team Architect ......................................................................................................603 Visual Studio Team Developer ....................................................................................................603 Visual Studio Team Test ..............................................................................................................605 Team Foundation Server ..............................................................................................................606 Podsumowanie ....................................................................................................................................608 Rozdział 18. Zarządzanie i praca z projektami zespołowymi ............... 611 Anatomia Team Foundation Server ....................................................................................................611 Warstwa aplikacji .........................................................................................................................612 Warstwa danych ...........................................................................................................................614 Bezpieczeństwo ............................................................................................................................615 Zarządzanie projektem zespołowym ..................................................................................................617 Tworzenie nowego projektu zespołowego ...................................................................................618 Dodawanie użytkowników do zespołu projektu ..........................................................................621 Kontrolowanie struktury projektu i iteracji ..................................................................................626 Przyłączanie się do zespołu projektowego .........................................................................................628 Łączenie się z Team Foundation Server ......................................................................................628 Korzystanie z Team Explorer .......................................................................................................629 Korzystanie z portalu projektu .....................................................................................................629 Korzystanie z Microsoft Office ....................................................................................................631 Korzystanie z alarmów projektu ..................................................................................................633 Praca z raportami projektu ...........................................................................................................634 Podsumowanie ....................................................................................................................................636 Rozdział 19. Kontrola kodu źródłowego ................................................. 637 Podstawy systemu kontroli kodu źródłowego serwera Team Foundation .........................................638 Podstawowa architektura .............................................................................................................638 Uprawnienia w systemie zabezpieczeń ........................................................................................639 Pierwsze kroki w korzystaniu z kontroli kodu źródłowego serwera Team Foundation ......................640 Konfigurowanie środowiska Visual Studio .................................................................................641 Używanie okna Source Control Explorer ....................................................................................642 Zarządzanie obszarami roboczymi ...............................................................................................644 Dodawanie plików do systemu kontroli kodu źródłowego ..........................................................647 Modyfikowanie plików objętych kontrolą kodu źródłowego ............................................................648 Pobieranie plików z repozytorium kodu źródłowego ..................................................................648 Przesyłanie zmian .........................................................................................................................649 Wprowadzenie do zbiorów zmian ................................................................................................654 Odkładanie kodu ..........................................................................................................................655 Scalanie zmian .............................................................................................................................656 Spis treści 13 Rozgałęzianie i scalanie ..................................................................................................................... 659 Rozgałęzianie ............................................................................................................................... 660 Scalanie ........................................................................................................................................ 661 Podsumowanie ................................................................................................................................... 662 Rozdział 20. Śledzenie elementów roboczych .......................................663 Wprowadzenie do elementów roboczych ......................................................................................... 664 Funkcje elementów roboczych i SDLC ....................................................................................... 664 Wybieranie zestawu elementów roboczych dla własnego projektu ............................................ 664 Identyfikowanie wspólnych cech elementów roboczych ............................................................ 669 Zarządzanie elementami roboczymi za pomocą narzędzi Team Explorer ........................................ 678 Wprowadzenie do ról zespołowych ................................................................................................... 684 Wizja projektu ............................................................................................................................. 684 Menedżer projektu ....................................................................................................................... 685 Analityk biznesowy ..................................................................................................................... 692 Programista .................................................................................................................................. 694 Tester ........................................................................................................................................... 698 Dostosowywanie elementów roboczych do własnych potrzeb .......................................................... 699 Umieszczanie w procesie elementów roboczych ........................................................................ 700 Dostosowywanie istniejących elementów roboczych ................................................................. 705 Podsumowanie ................................................................................................................................... 707 Rozdział 21. Modelowanie .......................................................................709 Elementy Team Architect .................................................................................................................. 710 Szablony projektów ..................................................................................................................... 710 Szablony elementów .................................................................................................................... 711 Projektowanie aplikacji ...................................................................................................................... 711 Korzystanie ze schematów aplikacji ............................................................................................ 712 Definiowanie systemów ..................................................................................................................... 720 Schemat systemu ......................................................................................................................... 720 Definiowanie infrastruktury ............................................................................................................... 722 Schemat logicznego centrum danych .......................................................................................... 723 Wdrażanie aplikacji ........................................................................................................................... 731 Schemat wdrażania ...................................................................................................................... 732 Sprawdzanie poprawności wdrożenia ......................................................................................... 733 Raport dotyczący wdrożenia ....................................................................................................... 733 Implementowanie aplikacji ................................................................................................................ 735 Ustawianie właściwości implementacji ....................................................................................... 735 Generowanie projektów ............................................................................................................... 736 Graficzne tworzenie kodu .................................................................................................................. 736 Schematy klasy ............................................................................................................................ 737 Dodawanie elementów ................................................................................................................ 738 Definiowanie relacji między klasami .......................................................................................... 739 Definiowanie metod, właściwości, pól i zdarzeń ........................................................................ 742 Podsumowanie ................................................................................................................................... 743 Rozdział 22. Testowanie ............................................................................745 Tworzenie i konfigurowanie testów oraz zarządzanie nimi .............................................................. 746 Projekty testów ............................................................................................................................ 746 Elementy testów .......................................................................................................................... 748 14 Microsoft Visual Studio 2005. Księga eksperta Menedżer testów ..........................................................................................................................749 Konfigurowanie testów ................................................................................................................750 Testy programistów ............................................................................................................................751 Przykładowy test jednostki ..........................................................................................................751 Pisanie efektywnych testów jednostek .........................................................................................752 Używanie klas i metod testów jednostek .....................................................................................753 Tworzenie testów jednostek .........................................................................................................754 Uruchamianie testów jednostek ...................................................................................................755 Analiza pokrycia kodu .................................................................................................................757 Testy sieciowe ....................................................................................................................................759 Rejestrowanie testów sieciowych ................................................................................................759 Zarządzanie żądaniami w testach aplikacji sieciowych ...............................................................761 Uruchamianie testów sieciowych i przeglądanie wyników .........................................................762 Dodawanie danych do testów sieciowych ....................................................................................762 Pobieranie wartości z testów sieciowych .....................................................................................768 Zasady sprawdzania poprawności w żądaniach ...........................................................................769 Testy obciążenia .................................................................................................................................771 Tworzenie testów obciążenia .......................................................................................................772 Przeglądanie i modyfikowanie testów obciążenia .......................................................................777 Uruchamianie testów obciążenia i wyświetlanie wyników .........................................................778 Ręczne testy ........................................................................................................................................779 Tworzenie testów ręcznych ..........................................................................................................779 Wykonywanie testów ręcznych ....................................................................................................779 Testy ogólne .......................................................................................................................................780 Testy uporządkowane .........................................................................................................................782 Tworzenie testów uporządkowanych ...........................................................................................782 Podsumowanie ....................................................................................................................................783 Rozdział 23. Team Foundation Build ........................................................ 785 Przegląd Team Foundation Build .......................................................................................................785 Architektura Team Foundation Build ..........................................................................................786 Tworzenie nowej wersji .....................................................................................................................789 Określanie informacji o nowej wersji ..........................................................................................789 Modyfikowanie typu wersji .........................................................................................................793 Funkcje MSBuild .........................................................................................................................797 Uruchamianie budowania ...................................................................................................................798 Szeregowanie wersji .....................................................................................................................798 Wywoływanie procesu budowania ..............................................................................................799 Monitorowanie i analizowanie wersji ................................................................................................800 Wprowadzenie do przeglądarki Team Build Browser .................................................................800 Raporty dotyczące wersji .............................................................................................................803 Podsumowanie ....................................................................................................................................804 Skorowidz ................................................................................................... 805 Rozdział 3. Rozszerzenia platformy i języków .NET w wersji 2005 Większa część niniejszej książki dotyczy głównie narzędzi IDE Visual Studio służących poprawie produktywności. Uważamy jednak, że warto zapoznać się także z nowinkami w językach .NET i samej platformie. Te elementy (IDE, języki i platforma) są udostęp- niane przez Microsoft w jednym pakiecie. Z tego powodu wszelkie opisy dotyczące IDE byłyby niepełne bez wzmianki o pozostałych produktach. W rozdziale opisano nowinki w językach Visual Basic .NET i C#. Opisujemy także nie- które z kluczowych poprawek w samej platformie. Zakładamy, że większość Czytelników ma przynajmniej podstawową wiedzę na temat albo Visual Basic, albo któregoś ze starszych języków bazujących na C, a także w miarę dobrze zna platformę .NET. Dlatego kon- centrujemy się głównie na tych rozszerzeniach, dzięki którym .NET 2.0 stanowi krok naprzód w porównaniu z poprzednimi wersjami. Rozszerzenia wspólne dla różnych języków .NET Języki z rodziny .NET otrzymały sporo rozszerzeń w wyniku poprawek wprowadzonych we wspólnym środowisku uruchomieniowym (ang. Common Language Runtime — CLR). C
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft Visual Studio 2005. Księga eksperta
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: