Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00127 003107 18774698 na godz. na dobę w sumie
Microsoft Visual Studio 2008. Księga eksperta - książka
Microsoft Visual Studio 2008. Księga eksperta - książka
Autor: , Liczba stron: 1312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2016-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c# - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-85%), audiobook).

Odkryj wspaniałe możliwości środowiska Visual Studio 2008 i twórz niezawodne aplikacje

Microsoft Visual Studio 2008 to nowoczesne środowisko programistyczne, które umożliwia bardziej precyzyjne i szybsze tworzenie niezawodnych aplikacji. W najnowszej wersji wprowadzono wiele poprawek w językach (takich jak zapytania w LINQ) oraz liczne nowości na platformie .NET. Usprawniono także dostępne narzędzia -- na przykład w programie Visual Studio Team System, pozwalającym na skuteczną pracę zespołową. Wprowadzono w nim możliwości profilowania wydajności i udoskonalono system kompilacji grupowej. Wśród nowych funkcji pojawiły się kreatory do wiązania danych, inteligentne znaczniki oraz narzędzia do zarządzania projektami.

'Microsoft Visual Studio 2008. Księga eksperta' stanowi kompletne i szczegółowe omówienie tego wyjątkowego środowiska programistycznego. Z podręcznika dowiesz się, jak tworzyć dodatki, makra i kreatory oraz jak zbudować aplikacje oparte na formularzach Windows i platformie WPF. Poznasz produkty z rodziny Visual Studio Team System, które umożliwiają wydajną pracę w zespole. Nauczysz się korzystać z narzędzi programistycznych platformy .NET, pracować z bazami danych i zarządzać zmianami w kodzie źródłowym.

Wykorzystaj wiedzę ekspercką i zostań jeszcze bardziej profesjonalnym programistą!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Microsoft Visual Studio 2008. Ksiêga eksperta Autor: Lars Powers, Mike Snell T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2016-6 Tytu³ orygina³u: MS Visual Studio 2008 Unleashed Format: 172x245, stron: 1312 Odkryj wspania³e mo¿liwoœci œrodowiska Visual Studio 2008 i twórz niezawodne aplikacje • Jak optymalnie wykorzystaæ œrodowisko Visual Studio? • Jak tworzyæ wydajne aplikacje dla przedsiêbiorstw? • Jak wzbogaciæ œrodowisko programistyczne przy u¿yciu w³asnych dodatków? Microsoft Visual Studio 2008 to nowoczesne œrodowisko programistyczne, które umo¿liwia bardziej precyzyjne i szybsze tworzenie niezawodnych aplikacji. W najnowszej wersji wprowadzono wiele poprawek w jêzykach (takich jak zapytania w LINQ) oraz liczne nowoœci na platformie .NET. Usprawniono tak¿e dostêpne narzêdzia — na przyk³ad w programie Visual Studio Team System, pozwalaj¹cym na skuteczn¹ pracê zespo³ow¹. Wprowadzono w nim mo¿liwoœci profilowania wydajnoœci i udoskonalono system kompilacji grupowej. Wœród nowych funkcji pojawi³y siê kreatory do wi¹zania danych, inteligentne znaczniki oraz narzêdzia do zarz¹dzania projektami. „Microsoft Visual Studio 2008. Ksiêga eksperta” stanowi kompletne i szczegó³owe omówienie tego wyj¹tkowego œrodowiska programistycznego. Z podrêcznika dowiesz siê, jak tworzyæ dodatki, makra i kreatory oraz jak zbudowaæ aplikacje oparte na formularzach Windows i platformie WPF. Poznasz produkty z rodziny Visual Studio Team System, które umo¿liwiaj¹ wydajn¹ pracê w zespole. Nauczysz siê korzystaæ z narzêdzi programistycznych platformy .NET, pracowaæ z bazami danych i zarz¹dzaæ zmianami w kodzie Ÿród³owym. • Œrodowisko Visual Studio 2008-12-07 — rozwi¹zania i projekty • Przegl¹darki i eksploratory • Tworzenie i wykorzystanie wspó³u¿ytkowanego kodu • Korzystanie z narzêdzi zwiêkszaj¹cych produktywnoœæ • Obiektowy model automatyzacji • Tworzenie makr, kreatorów i dodatków • Arkusze stylów • Tworzenie aplikacji opartych na formularzach Windows • Praca z bazami danych • Dodawanie procesów do aplikacji • Aplikacje biznesowe oparte na pakiecie Office • Praca zespo³owa i Visual Studio Team System • Kontrolka kodu Ÿród³owego Wykorzystaj wiedzê eksperck¹ i zostañ jeszcze bardziej profesjonalnym programist¹! Spis treści O autorach .................................................................................................... 19 Dedykacje ..................................................................................................... 20 Podziękowania ............................................................................................ 20 Wprowadzenie ............................................................................................. 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008 .................................. 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008 ...................................... 27 Oczekiwane usprawnienia środowiska ..................................................................................... 28 Jedno narzędzie — wiele zadań .......................................................................................... 29 Bardziej przejrzyste okna .................................................................................................... 31 Zapisywanie ustawień .......................................................................................................... 35 Współużytkowanie (i konsumowanie) kodu w ramach społeczności .......................... 37 Wzbogacona obsługa okna Class Designer ...................................................................... 38 Rozwijanie aplikacji z interfejsem użytkownika ..................................................................... 38 Zwiększanie wydajności programistów aplikacji sieciowych ........................................ 40 Bardziej inteligentne klienty ............................................................................................... 51 Rozwiązania oparte na pakiecie Office .............................................................................. 56 Rozwiązania na urządzenia przenośne .............................................................................. 59 Tworzenie powiązanych rozwiązań opartych na usługach ................................................... 63 Tworzenie aplikacji i procesów biznesowych ................................................................... 63 Tworzenie i konsumowanie usług ..................................................................................... 66 Praca z danymi ............................................................................................................................. 68 Projektowanie danych ......................................................................................................... 68 Odwzorowywanie obiektów na dane relacyjne ................................................................ 70 Tworzenie aplikacji okresowo nawiązujących połączenie .............................................. 71 Produkty z rodziny Visual Studio ............................................................................................. 73 Wersje Express ...................................................................................................................... 73 Wersja Standard ................................................................................................................... 74 Wersja Professional .............................................................................................................. 75 Team Systems ........................................................................................................................ 76 Narzędzia Expression ........................................................................................................... 78 Podsumowanie ............................................................................................................................. 79 Rozdział 2. Krótki przegląd środowiska IDE ................................................................. 81 Instalowanie środowiska Visual Studio ................................................................................... 82 Wybór języka ......................................................................................................................... 83 Konfigurowanie środowiska programistycznego ............................................................ 83 Strona startowa ............................................................................................................................ 86 Opcje uruchomieniowe ....................................................................................................... 87 Pierwszy projekt .......................................................................................................................... 88 Spis treści Pasek menu ................................................................................................................................... 88 Liczne paski narzędzi .................................................................................................................. 93 Standardowy pasek narzędzi ............................................................................................... 94 Dostosowywanie pasków narzędzi .................................................................................... 95 Okno narzędzi .............................................................................................................................. 97 Graficzne okna projektowe ........................................................................................................ 98 Edytory tekstu ............................................................................................................................ 100 Edytory kodu ....................................................................................................................... 100 Dostosowywanie edytorów ............................................................................................... 102 Solution Explorer ....................................................................................................................... 104 Okno Properties ......................................................................................................................... 104 Zarządzanie wieloma oknami środowiska IDE .................................................................... 105 Przyczepianie ...................................................................................................................... 106 Dokowanie ........................................................................................................................... 107 Podsumowanie ........................................................................................................................... 109 Rozdział 3. Rozszerzenia platformy i języków .NET w wersji 2008 .......................... 111 Przegląd usprawnień w Visual Studio 2008 z podziałem na języki .NET ......................... 112 Usprawnienia IDE związane z językiem Visual Basic ................................................... 113 Usprawnienia IDE związane z językiem C# ................................................................... 114 Dodatki do języków .NET w wersji 2008 ............................................................................... 115 Wykrywanie typu zmiennej na podstawie przypisania ................................................ 116 Tworzenie obiektów i ustawianie ich właściwości w jednym wierszu kodu .............. 118 Dodawanie metod do istniejących klas ........................................................................... 120 Tworzenie egzemplarzy nieistniejących klas .................................................................. 121 Pisanie prostych funkcji anonimowych w kodzie ......................................................... 122 Dodawanie logiki biznesowej do wygenerowanego kodu ............................................ 124 Dostęp do danych i pobieranie ich za pomocą języków .NET .................................... 126 Dzielenie podzespołów na wiele plików .......................................................................... 128 Bezpośrednie korzystanie z elementów XML ................................................................ 129 Usuwanie nieużywanych argumentów z metod obsługi zdarzeń (tylko w Visual Basic) ...................................................................................................... 130 Automatyczne generowanie kodu do obsługi właściwości (tylko w C#) ................... 130 Usprawnienia platformy .NET Framework 3.5 .................................................................... 131 Podsumowanie ........................................................................................................................... 134 Część II Szczegółowe omówienie środowiska IDE .......................... 135 Rozdział 4. Rozwiązania i projekty .............................................................................. 137 Wprowadzenie do rozwiązań .................................................................................................. 138 Tworzenie rozwiązania ...................................................................................................... 138 Korzystanie z rozwiązań .................................................................................................... 144 Zapoznawanie się z projektami ............................................................................................... 149 Tworzenie projektu ............................................................................................................ 150 Używanie plików definicji projektu ................................................................................. 154 Praca z projektami .............................................................................................................. 159 Podsumowanie ........................................................................................................................... 164 6 Spis treści Rozdział 5. Przeglądarki i eksploratory ...................................................................... 167 Okno Solution Explorer ........................................................................................................... 168 Ikony i wskazówki graficzne ............................................................................................. 169 Zarządzanie rozwiązaniami .............................................................................................. 172 Zarządzanie projektami ..................................................................................................... 174 Okno Class View ....................................................................................................................... 175 Pasek narzędzi ..................................................................................................................... 175 Pasek wyszukiwania ........................................................................................................... 176 Panel obiektów .................................................................................................................... 176 Panel składowych ............................................................................................................... 178 Okno Server Explorer ............................................................................................................... 179 Połączenia z danymi ........................................................................................................... 180 Komponenty serwera ......................................................................................................... 181 Okno Object Browser ............................................................................................................... 185 Zmiana zasięgu ................................................................................................................... 185 Przeglądanie obiektów ....................................................................................................... 186 Okno Document Outline ......................................................................................................... 188 Modyfikowanie elementów ............................................................................................... 188 Podsumowanie ........................................................................................................................... 189 Rozdział 6. Wprowadzenie do edytorów i okien projektowych ............................... 191 Podstawy ..................................................................................................................................... 192 Edytor tekstu ....................................................................................................................... 192 Okna projektowe środowiska Visual Studio .................................................................. 195 Pisanie kodu w edytorze ........................................................................................................... 195 Otwieranie edytora ............................................................................................................. 196 Pisanie kodu ........................................................................................................................ 196 Budowa okna edytora kodu .............................................................................................. 198 Narzędzia do nawigowania po kodzie ............................................................................. 201 Przeszukiwanie dokumentów ........................................................................................... 204 Diagnozowanie w edytorze kodu ..................................................................................... 213 Drukowanie kodu ............................................................................................................... 216 Używanie okna Code Definition ...................................................................................... 218 Tworzenie i modyfikowanie dokumentów oraz szablonów XML ..................................... 219 Generowanie szablonów .................................................................................................... 220 Edycja arkuszy stylów XSLT ............................................................................................. 221 Używanie kaskadowych arkuszy stylów ................................................................................. 222 Dodawanie zasad stylów .................................................................................................... 222 Definiowanie atrybutów arkuszy stylów ......................................................................... 222 Tworzenie aplikacji klienckich dla systemu Windows ........................................................ 223 Tworzenie projektów aplikacji dla systemu Windows ................................................. 223 Tworzenie projektów WPF ............................................................................................... 232 Tworzenie formularzy sieciowych .......................................................................................... 235 Projektowanie aplikacji opartych na formularzach sieciowych .................................. 236 Tworzenie komponentów i kontrolek .................................................................................... 242 Tworzenie nowego komponentu lub kontrolki ............................................................. 242 Uwagi na temat pisania kodu komponentów ................................................................ 243 Podsumowanie ........................................................................................................................... 245 7 Spis treści Rozdział 7. Społeczność .NET: wykorzystanie i tworzenie współużytkowanego kodu ................................................... 247 Możliwości Visual Studio związane ze społecznością .......................................................... 248 Strona startowa Visual Studio .......................................................................................... 248 Menu Help ........................................................................................................................... 253 Wykrywanie i wykorzystanie współużytkowanych zasobów .............................................. 265 Rodzaje współużytkowanych zasobów ............................................................................ 265 Wyszukiwanie odpowiednich zasobów ........................................................................... 267 Instalowanie i przechowywanie udostępnianych zasobów .......................................... 267 Własny wkład w społeczność ................................................................................................... 270 Tworzenie udostępnianych elementów (szablonów projektów i elementów) .......... 270 Tworzenie szablonów projektów ..................................................................................... 271 Tworzenie szablonów elementów .................................................................................... 277 Tworzenie pakietów ........................................................................................................... 278 Udostępnianie własnych rozwiązań ................................................................................ 286 Podsumowanie ........................................................................................................................... 286 Część III Tworzenie kodu i zarządzanie nim ..................................... 289 Rozdział 8. Korzystanie z narzędzi zwiększających produktywność ....................... 291 Podstawowe narzędzia pomocnicze edytorów kodu ........................................................... 293 Śledzenie zmian .................................................................................................................. 294 Wskazówki dotyczące problemów ................................................................................... 294 Aktywne odnośniki ............................................................................................................ 296 Kolorowanie składni .......................................................................................................... 296 Schematy i nawigacja ................................................................................................................ 297 Schematy kodu .................................................................................................................... 297 Nawigowanie po kodzie HTML ....................................................................................... 300 Inteligentne znaczniki i operacje ............................................................................................. 301 Okno projektowe HTML .................................................................................................. 302 Okno projektowe formularzy Windows ......................................................................... 302 Edytor kodu ......................................................................................................................... 303 Mechanizm IntelliSense ........................................................................................................... 303 Uzupełnianie słów (Complete Word) ............................................................................. 305 Okno z informacjami podręcznymi (Quick Info) ......................................................... 306 Okno z listą składowych (List Members) ........................................................................ 307 Okno z informacjami o parametrach (Parameter Info) ............................................... 308 Porządkowanie instrukcji Using ...................................................................................... 308 Fragmenty kodu i kod szablonowy .................................................................................. 309 Dopasowywanie nawiasów ............................................................................................... 319 Dostosowywanie mechanizmu IntelliSense do własnych potrzeb .............................. 321 Okno Task List ........................................................................................................................... 321 Zadania związane z komentarzami .................................................................................. 323 Zadania związane ze skrótami .......................................................................................... 324 Zadania użytkownika ......................................................................................................... 324 Podsumowanie ........................................................................................................................... 325 8 Spis treści Rozdział 9. Refaktoryzacja kodu ................................................................................. 327 Podstawy refaktoryzacji w Visual Studio ............................................................................... 329 Uruchamianie narzędzi do refaktoryzacji ....................................................................... 330 Podgląd zmian .................................................................................................................... 334 Zmienianie nazw ....................................................................................................................... 335 Uruchamianie operacji Rename ....................................................................................... 336 Używanie okna dialogowego Rename ............................................................................. 337 Wyodrębnianie metod .............................................................................................................. 339 Uruchamianie refaktoryzacji Extract Method ............................................................... 339 Wyodrębnianie metod ....................................................................................................... 340 Generowanie szkieletu metody ........................................................................................ 347 Wyodrębnianie interfejsów ...................................................................................................... 347 Uruchamianie refaktoryzacji Extract Interface .............................................................. 348 Wyodrębnianie interfejsów ............................................................................................... 348 Refaktoryzacja parametrów ..................................................................................................... 351 Usuwanie parametrów ....................................................................................................... 351 Przekształcanie zmiennych lokalnych na parametry .................................................... 353 Zmiana kolejności parametrów ........................................................................................ 355 Hermetyzacja pól ....................................................................................................................... 356 Uruchamianie refaktoryzacji Encapsulate Field ............................................................ 357 Okno dialogowe Encapsulate Field .................................................................................. 357 Podsumowanie ........................................................................................................................... 358 Rozdział 10. Diagnozowanie w Visual Studio 2008 ..................................................... 359 Podstawy diagnozowania ......................................................................................................... 360 Scenariusz ............................................................................................................................ 361 Wiele etapów diagnozowania ........................................................................................... 361 Diagnozowanie aplikacji (samodzielne sprawdzanie) .................................................. 362 Podsumowanie podstaw diagnozowania ........................................................................ 372 Debuger środowiska Visual Studio ......................................................................................... 372 Menu i pasek narzędzi Debug .......................................................................................... 373 Opcje diagnozowania ......................................................................................................... 378 Wkraczanie w kod, wychodzenie z niego i przeskakiwanie ......................................... 379 Określanie warunków wstrzymania wykonywania kodu ............................................. 384 Korzystanie z punktów śledzenia (When Hit…) ........................................................... 394 Podglądanie danych w debugerze .................................................................................... 396 Korzystanie z funkcji „zmień i kontynuuj” .................................................................... 401 Diagnozowanie zaawansowane ............................................................................................... 402 Zdalne diagnozowanie ....................................................................................................... 402 Diagnozowanie usług WCF .............................................................................................. 404 Diagnozowanie aplikacji wielowątkowych ..................................................................... 404 Diagnozowanie skryptów działających po stronie klienta ........................................... 408 Podsumowanie ........................................................................................................................... 408 9 Spis treści Część IV Wzbogacanie środowiska Visual Studio ............................. 411 Rozdział 11. Wprowadzenie do obiektowego modelu automatyzacji ...................... 413 Przegląd obiektowego modelu automatyzacji ....................................................................... 414 Wersje modelu obiektowego ............................................................................................ 415 Kategorie automatyzacji .................................................................................................... 417 Obiekt główny DTE (DTE2) ............................................................................................. 417 Obiekty Solution i Project ........................................................................................................ 418 Kontrolowanie projektów wchodzących w skład rozwiązania .................................... 421 Dostęp do kodu projektu ................................................................................................... 422 Okna ............................................................................................................................................ 426 Dostęp do okien .................................................................................................................. 426 Interakcja z oknami ............................................................................................................ 427 Okna tekstowe i panele ...................................................................................................... 430 Rodzaje okien narzędzi ...................................................................................................... 432 Okna połączone .................................................................................................................. 440 Paski poleceń .............................................................................................................................. 441 Dokumenty ................................................................................................................................. 445 Dokumenty tekstowe ......................................................................................................... 446 Obiekty polecenia ...................................................................................................................... 458 Wykonywanie poleceń ....................................................................................................... 459 Dodawanie klawiszy skrótu .............................................................................................. 460 Obiekty debugera ...................................................................................................................... 461 Zdarzenia automatyzacji .......................................................................................................... 462 Podsumowanie ........................................................................................................................... 463 Rozdział 12. Tworzenie makr ......................................................................................... 465 Rejestrowanie makr ................................................................................................................... 467 Korzystanie z okna Macro Explorer ....................................................................................... 468 Używanie środowiska IDE Macros ......................................................................................... 470 Projekty makr ...................................................................................................................... 470 Pisanie makr ........................................................................................................................ 473 Diagnozowanie ................................................................................................................... 477 Obsługa zdarzeń ................................................................................................................. 478 Wywoływanie makr ........................................................................................................... 483 Podsumowanie ........................................................................................................................... 487 Rozdział 13. Tworzenie kreatorów i dodatków ............................................................ 489 Tworzenie pierwszego projektu dodatku ............................................................................... 491 Ustawianie parametrów dodatku ..................................................................................... 491 Struktura dodatków .................................................................................................................. 500 Cykl życia dodatków .......................................................................................................... 500 Reagowanie na polecenia .................................................................................................. 506 Zarządzanie dodatkami ..................................................................................................... 507 Przykładowy dodatek — paleta do wybierania kolorów ..................................................... 509 Początkowe operacje .......................................................................................................... 509 Tworzenie klasy kontrolki użytkownika ......................................................................... 510 10 Spis treści Zmiany w klasie Connect .................................................................................................. 514 Udostępnianie ustawień dodatku ..................................................................................... 517 Tworzenie kreatorów dla środowiska Visual Studio ............................................................ 532 Analiza struktury kreatorów ............................................................................................. 532 Tworzenie kreatorów typu Add New Item ..................................................................... 536 Podsumowanie ........................................................................................................................... 541 Część V Tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw ............................ 543 Rozdział 14. Tworzenie aplikacji ASP.NET .................................................................... 545 Podstawy witryn w ASP.NET .................................................................................................. 547 Tworzenie nowego projektu aplikacji sieciowej ............................................................ 547 Kontrolowanie właściwości i opcji projektu ................................................................... 559 Tworzenie stron internetowych ....................................................................................... 565 Projektowanie interfejsu użytkownika ................................................................................... 574 Określanie układu strony i położenia kontrolek ........................................................... 576 Tworzenie jednolitego wyglądu i zachowania ................................................................ 581 Tworzenie UI konfigurowanego przez użytkownika .................................................... 600 Praca z kontrolkami ASP.NET ................................................................................................ 612 Przegląd kontrolek ASP.NET ........................................................................................... 612 Standardowe kontrolki ASP.NET .................................................................................... 614 Kontrolki do walidacji ....................................................................................................... 614 Kontrolki logowania .......................................................................................................... 616 Kontrolki nawigacyjne witryny ........................................................................................ 621 Kontrolki danych ................................................................................................................ 622 Kontrolki użytkownika ...................................................................................................... 624 Podsumowanie ........................................................................................................................... 625 Rozdział 15. Tworzenie aplikacji opartych na formularzach Windows ..................... 627 Podstawy projektowania formularzy ...................................................................................... 628 Uwzględnianie użytkownika końcowego ........................................................................ 628 Rola standardów UI ........................................................................................................... 629 Planowanie interfejsu użytkownika ................................................................................. 630 Tworzenie formularza .............................................................................................................. 631 Typ projektu Windows Application ................................................................................ 632 Właściwości i zdarzenia formularza ................................................................................ 633 Dodawanie kontrolek i komponentów .................................................................................. 635 Układ i pozycjonowanie kontrolek .................................................................................. 637 Używanie kontenerów ....................................................................................................... 641 Wygląd i zachowanie kontrolek ....................................................................................... 646 Praca z kontrolkami ToolStrip ......................................................................................... 647 Wyświetlanie danych ......................................................................................................... 654 Tworzenie własnych kontrolek ............................................................................................... 659 Dziedziczenie z istniejącej kontrolki ............................................................................... 659 Definiowanie kontrolki użytkownika .............................................................................. 660 Tworzenie własnej kontrolki ............................................................................................ 663 Podsumowanie ........................................................................................................................... 664 11 Spis treści Rozdział 16. Tworzenie bogatszych i bardziej inteligentnych interfejsów użytkownika .......................................................................... 665 Platforma Windows Presentation Foundation ..................................................................... 666 Model programowania ...................................................................................................... 669 Wprowadzenie do okna projektowego WPF ............................................................................ 672 XAML i panele projektowe ............................................................................................... 673 Programowanie z wykorzystaniem WPF ............................................................................... 677 Układ .................................................................................................................................... 678 Style i szablony .................................................................................................................... 684 Wiązanie danych ................................................................................................................ 688 Zdarzenia przekazywane ................................................................................................... 689 Tworzenie prostej przeglądarki obrazów ............................................................................... 691 Rozpoczynanie tworzenia układu .................................................................................... 692 Zapisywanie obrazów ......................................................................................................... 694 Wiązanie rysunków ............................................................................................................ 697 Metody do obsługi zdarzeń związanych z przyciskami i efekty do modyfikowania obrazu .............................................................................................. 698 Wybór katalogu przy użyciu standardowego okna dialogowego ................................ 699 Podsumowanie ........................................................................................................................... 704 Rozdział 17. Tworzenie bogatych aplikacji internetowych ........................................ 707 Tworzenie aktywnych aplikacji klienckich działających w standardowych przeglądarkach ........................................................................................................................ 708 AJAX-owe kontrolki w ASP.NET .................................................................................... 709 Tworzenie stron AJAX-owych ......................................................................................... 710 AJAX/ASP.NET Control Toolkit — biblioteka o otwartym dostępie do kodu źródłowego ........................................................................................................ 715 Tworzenie wyjątkowych bogatych interakcji opartych na przeglądarkach w systemie Windows .............................................................................................................. 722 Niezależne aplikacje WPF a programy XBAP WPF ...................................................... 723 Tworzenie aplikacji WPF uruchamianych w przeglądarce .......................................... 723 Zagadnienia związane z zabezpieczeniami ..................................................................... 726 Instalowanie aplikacji XBAP ............................................................................................. 730 Udostępnianie interaktywnych aplikacji w różnych systemach ......................................... 735 Wprowadzenie do Silverlight ........................................................................................... 735 Tworzenie aplikacji Silverlight ......................................................................................... 736 Używanie technologii Silverlight na stronach internetowych ..................................... 745 Podsumowanie ........................................................................................................................... 749 Rozdział 18. Praca z bazami danych .............................................................................. 751 Tworzenie tabel i związków ..................................................................................................... 752 Tworzenie nowej bazy danych SQL Server ..................................................................... 752 Definiowanie tabel .............................................................................................................. 754 Korzystanie z Database Diagram Designer .................................................................... 757 Praca z poleceniami SQL .......................................................................................................... 761 Pisanie zapytań ................................................................................................................... 761 Tworzenie widoków ........................................................................................................... 765 12 Spis treści Programowanie procedur składowanych ....................................................................... 766 Tworzenie wyzwalaczy ...................................................................................................... 770 Tworzenie funkcji definiowanych przez użytkownika ................................................. 771 Korzystanie z projektów bazy danych .................................................................................... 771 Tworzenie projektu bazy danych ..................................................................................... 772 Automatyczne generowanie skryptów ............................................................................ 773 Wykonywanie skryptu ....................................................................................................... 774 Tworzenie obiektów bazy danych w kodzie zarządzanym .................................................. 775 Rozpoczynanie projektu SQL Server ............................................................................... 775 Tworzenie procedury składowanej w C# ........................................................................ 776 Wiązanie kontrolek z danymi .................................................................................................. 779 Wprowadzenie do wiązania danych ................................................................................ 779 Automatyczne generowanie związanych kontrolek Windows Forms ....................... 780 Modyfikowanie zbiorów danych o określonym typie ................................................... 786 Ręczne wiązanie kontrolek formularzy Windows ......................................................... 788 Wiązanie danych z kontrolkami sieciowymi .................................................................. 791 Odwzorowania obiektowo-relacyjne ...................................................................................... 796 Przegląd technologii LINQ ............................................................................................... 797 Odwzorowywanie przy użyciu narzędzia O/R Designer .............................................. 798 Kod LINQ ............................................................................................................................ 801 Podsumowanie ........................................................................................................................... 804 Rozdział 19. Aplikacje oparte na usługach ................................................................... 805 Wprowadzenie do usług ........................................................................................................... 806 Dlaczego usługi sieciowe ASP.NET i WCF? ................................................................... 808 Usługi sieciowe ASP.NET ........................................................................................................ 809 Projekt ASP.NET Web Service ......................................................................................... 810 Tworzenie usługi sieciowej ASP.NET ............................................................................. 813 Konsumowanie usługi sieciowej ...................................................................................... 829 Zarządzanie wyjątkami usług sieciowych ....................................................................... 835 Usługi WCF ................................................................................................................................ 836 Szablon projektu WCF ...................................................................................................... 837 Tworzenie usług WCF ....................................................................................................... 839 Konfigurowanie usług WCF ............................................................................................. 844 Konsumowanie usługi WCF ............................................................................................. 852 Hosting i instalowanie usług WCF .................................................................................. 854 Podsumowanie ........................................................................................................................... 855 Rozdział 20. Dodawanie procesów do aplikacji ........................................................... 857 Podstawy technologii Windows Workflow ........................................................................... 858 Składniki procesu ............................................................................................................... 859 Szablony projektów typu Workflow ................................................................................ 860 Okno projektowe procesów .............................................................................................. 861 Szablony elementów procesów ......................................................................................... 863 Czynności procesów ........................................................................................................... 866 Tworzenie procesów sekwencyjnych ...................................................................................... 866 Projektowanie procesu ...................................................................................................... 868 13 Spis treści Tworzenie hosta i klienta procesu ................................................................................... 881 Uruchamianie procesu ...................................................................................................... 889 Tworzenie procesów stanowych ............................................................................................. 890 Projektowanie procesu stanowego ................................................................................... 891 Inicjowanie stanów i przechodzenie między nimi ........................................................ 892 Definiowanie klienta i hosta ............................................................................................. 901 Uruchamianie procesu stanowego ................................................................................... 906 Podsumowanie ........................................................................................................................... 907 Rozdział 21. Tworzenie aplikacji biznesowych opartych na pakiecie Office ............ 909 Przegląd rozszerzalnych funkcji pakietu Office .................................................................... 911 Funkcje pakietu Office ....................................................................................................... 911 Typy projektów Office w Visual Studio .......................................................................... 914 Tworzenie dodatków dla pakietu Office ................................................................................ 916 Modyfikowanie wstążki ..................................................................................................... 916 Modyfikowanie panelu zadań ........................................................................................... 921 Tworzenie regionów formularzy aplikacji Outlook ...................................................... 923 Tworzenie rozszerzeń dokumentów Office ........................................................................... 925 Kontrolki kontenerowe ..................................................................................................... 926 Tworzenie paneli operacji ................................................................................................. 927 Przechowywanie danych w pamięci podręcznej ............................................................ 929 Implementowanie własnych tagów inteligentnych ....................................................... 932 Podsumowanie ........................................................................................................................... 935 Część VI Visual Studio Team System ................................................. 937 Rozdział 22. Praca zespołowa i Visual Studio Team System ....................................... 939 Przegląd projektów tworzenia oprogramowania .................................................................. 940 MSF Agile ............................................................................................................................ 941 MSF dla CMMI ................................................................................................................... 942 Wprowadzenie do Visual Studio Team System .................................................................... 944 Visual Studio Team Architect .......................................................................................... 945 Visual Studio Team System Development Edition ....................................................... 946 Visual Studio Team System Test Edition ........................................................................ 948 Visual Studio Team System Database Edition ............................................................... 950 Team Foundation Server ................................................................................................... 950 Podsumowanie ........................................................................................................................... 953 Rozdział 23. Zarządzanie i praca z projektami zespołowymi ..................................... 955 Anatomia Team Foundation Server ....................................................................................... 956 Warstwa aplikacji ............................................................................................................... 956 Warstwa danych ................................................................................................................. 959 Bezpieczeństwo ................................................................................................................... 960 Zarządzanie projektem zespołowym ...................................................................................... 963 Tworzenie nowego projektu zespołowego ...................................................................... 963 Dodawanie użytkowników do zespołu projektowego .................................................. 966 Kontrolowanie struktury projektu i iteracji ................................................................... 972 14 Spis treści Przyłączanie się do zespołu projektowego ............................................................................. 973 Łączenie się z Team Foundation Server .......................................................................... 973 Korzystanie z Team Explorer ........................................................................................... 975 Korzystanie z portalu projektu ......................................................................................... 975 Korzystanie z Microsoft Office ......................................................................................... 976 Korzystanie z alarmów projektu ...................................................................................... 978 Praca z raportami projektu ............................................................................................... 979 Podsumowanie ........................................................................................................................... 981 Rozdział 24. Kontrola kodu źródłowego ...................................................................... 983 Podstawy systemu kontroli kodu źródłowego serwera Team Foundation ....................... 985 Podstawowa architektura .................................................................................................. 985 Uprawnienia w systemie zabezpieczeń ........................................................................... 986 Rozpoczynanie korzystania z kontroli kodu źródłowego serwera Team Foundation .... 987 Konfigurowanie środowiska Visual Studio .................................................................... 987 Używanie okna Source Control Explorer ....................................................................... 989 Zarządzanie obszarami roboczymi .................................................................................. 991 Dodawanie plików do systemu kontroli kodu źródłowego ......................................... 995 Modyfikowanie plików objętych kontrolą kodu źródłowego ............................................. 996 Pobieranie plików z repozytorium kodu źródłowego ................................................... 996 Przesyłanie zmian ............................................................................................................... 997 Wprowadzenie do zbiorów zmian .................................................................................1003 Odkładanie kodu ..............................................................................................................1005 Scalanie zmian ...................................................................................................................1006 Rozgałęzianie i scalanie ..........................................................................................................1009 Rozgałęzianie .....................................................................................................................1011 Scalanie ...............................................................................................................................1011 Podsumowanie .........................................................................................................................1012 Rozdział 25. Śledzenie elementów roboczych ........................................................... 1015 Wprowadzenie do elementów roboczych ...........................................................................1017 Funkcje elementów roboczych i SDLC .........................................................................1017 Wybieranie zestawu elementów roboczych dla własnego projektu ..........................1018 Identyfikowanie wspólnych cech elementów roboczych ...........................................1023 Zarządzanie elementami roboczymi za pomocą narzędzi Team Explorer .....................1031 Tworzenie nowych elementów roboczych ...................................................................1033 Wyszukiwanie i filtrowanie elementów roboczych .....................................................1034 Wprowadzenie do ról zespołowych ......................................................................................1038 Wizja projektu ..................................................................................................................1040 Menedżer projektu ...........................................................................................................1041 Analityk biznesowy ..........................................................................................................1049 Programista .......................................................................................................................1051 Tester ..................................................................................................................................1054 Dostosowywanie elementów roboczych do własnych potrzeb .........................................1055 Umieszczanie w procesie elementów roboczych .........................................................1056 Dostosowywanie istniejących elementów roboczych .................................................1063 Podsumowanie .........................................................................................................................1065 15 Spis treści Rozdział 26. Wersja Development Edition ................................................................. 1067 Graficzne rozwijanie kodu .....................................................................................................1068 Narzędzie Class Designer ................................................................................................1069 Dodawanie elementów do diagramu .............................................................................1070 Definiowanie relacji między klasami .............................................................................1071 Definiowanie metod, właściwości, pól i zdarzeń .........................................................1075 Testy jednostek dla programistów ........................................................................................1078 Przykładowy test jednostki ..............................................................................................1078 Pisanie efektywnych testów jednostek ...........................................................................1079 Używanie klas i metod testów jednostek ......................................................................1080 Tworzenie testów jednostek ............................................................................................1081 Uruchamianie testów jednostek .....................................................................................1083 Analiza pokrycia kodu .....................................................................................................1086 Profilowanie wydajności .........................................................................................................1089 Tworzenie sesji wydajności .............................................................................................1090 Konfigurowanie sesji ........................................................................................................1091 Jednostki docelowe sesji ..................................................................................................1096 Raporty ...............................................................................................................................1098 Czytanie raportów dotyczących wydajności .................................................................1098 Analiza kodu ............................................................................................................................1106 Konfigurowanie zasad .....................................................................................................1107 Reguły globalne .................................................................................................................1108 Traktowanie przypadków naruszenia reguł jak błędów w kodzie ............................1109 Zawieszanie obowiązywania reguł .................................................................................1109 Przeprowadzanie analizy .................................................................................................1111 Wyświetlanie wyników ....................................................................................................1112 Zalecane rozwiązanie problemu .....................................................................................1112 Miary kodu ...............................................................................................................................1113 Miary ..................................................................................................................................1114 Uruchamianie pomiarów kodu ......................................................................................1115 Przeglądanie wyników .....................................................................................................1116 Podsumowanie ..........
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft Visual Studio 2008. Księga eksperta
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: