Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00301 006793 13594412 na godz. na dobę w sumie
Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji - ebook/pdf
Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 224
Wydawca: Aspra Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7545-478-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom 24. serii 'Media początku XXI wieku' wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Komunikowanie międzykulturowe rozumiane jako wzajemne oddziaływanie pomiędzy kulturami w danym kraju czy regionie odbywa się poprzez kontakty interpersonalne, wymianę informacji oraz wzajemne uczenie się i rozumienie pojęć pochodzących z różnych środowisk zdefiniowanych według narodowości, języka lub pochodzenia etnicznego. Debaty dotyczące kryzysów kultury narodowej w obliczu różnorodności kulturowej oraz opinie, że globalizacja prowadzi do hegemonizacji kultury, coraz częściej zderzają się z poglądem o przenikaniu się wpływów kulturowych, czego efektem jest hybrydowość globalnej kultury.
Media, stanowiące istotny kanał komunikacji kształtują obrazy różnych kultur. Poprzez przekazy medialne odbywa się powielanie lub obalanie stereotypów, dlatego też szczególnego znaczenia nabierają w skali globalnej, regionalnej, krajowej i lokalnej kwestie równego dostępu do kanałów przekazu różnych grup społecznych, często dotychczas niedoreprezentowanych.
W książce, dość mocno zróżnicowanej treściowo, czytelnik znajdzie zarówno teksty ogólnie traktujące kwestie wpływu mediów masowych na sferę komunikowania międzykulturowego, jak i studia przypadków dialogu międzykulturowego, przebiegającego za pośrednictwem medialnej sieci, zarówno tradycyjnych, jak i nowych środków przekazu treści kulturowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Międzykulturowe asp ekty działalności mediów w epoce globalizacji ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== SERIA TOM 24 © Inst ytut Dziennikarst wa Uniwersytetu Warszawskiego Janusz W. Adamowski, Jerz y Bralcz yk, Bogusława Dobek-Ost rowska, Komitet redakcyjny Michał Gajlewicz , Włodzimierz Gogołek, Rafał Habielski, Marek Jabłonowski – prz ewodnicz ący, Andrz ej Kozieł, Paweł Machcewicz , Małgorz ata Marcjanik, Maciej Mrozowski, Jerz y Olędzki, Radosław Pawelec, Wiesław Soncz yk, Wiesław Władyka ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarst wa i Nauk Politycz nych Międzykulturowe asp ekty działalności mediów w epoce globalizacji redakcja naukowa Janusz W. Adamowski Alicja Jaskiernia Inst ytut Dziennikarst wa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2014 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Publikacja dofi nansowana prz ez Wydział Dziennikarst wa i Nauk Politycz nych Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naukowy serii dr Tomasz Gackowski Recenzenci prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorz yński, Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Jerz y Olędzki, Uniwersytet Warszawski Adiust acja Adiust acja Anna Książkowska Anna Książkowska Indeks osób Indeks osób Anna Krawcz yk Anna Krawcz yk Projekt okładki i layout Stanisław Małecki Fotografi a na okładce Barbara Kuropiejska-Prz ybyszewska © Copyright by Inst ytut Dziennikarst wa Uniwersytetu Warszawskiego © Copyright by Ofi cyna Wydawnicz a ASPRA-JR, Warszawa 2014 Wszelkie prawa zast rz eżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź cz ęści niniejszej publikacji, niezależnie od zast osowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotografi cz nej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Autorów i Wydawcy. Wydawca Ofi cyna Wydawnicz a ASPRA-JR 03-982 Warszawa, ul. Dedala 8/44 tel. 602 247 367, faks 22 615 34 21 e-mail: ofi cyna@asp ra.pl www.asp ra.pl Skład i łamanie OFI ISBN 978-83-7545-478-9 Objętość: 12 ark. wyd. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wst ęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Część I Nowe wymiary medialnej komunikacji międzykulturowej Aleksandra Gałka Telewizja ARTE – wsp ólny mianownik dla międzynarodowości i międzykulturowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Emilia Jaroszewska Różnice kulturowe jako bariera w komunikowaniu masowym i interpersonalnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Agnieszka Obaid Zmiana post rz egania krajów Trz eciego Świata jako efekt twórcz ości Ryszarda Kapuścińskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Magdalena Ratajcz ak Komunikacja międzykulturowa w nowym wymiarz e . . . . . . . . . . . . 67 Mart yna Tomicz ek Prz emysły kreatywne – próba charakteryst yki ze szcz ególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii . . . . . . . . . . . . . . 87 Część II Komunikacja międzykulturowa w mediach – prz ypadki krajowe i transnarodowe Katarz yna Gajlewicz -Korab Problemy francuskich muzułmanów w tamtejszych tygodnikach opinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Alicja Jaskiernia Media (dla) Afroamerykanów w Stanach Zjednocz onych . . . . . . . . 129 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 5 Spis treści Karol Wojciech Janoś Media tureckie w Niemcz ech na tle procesu integracji i globalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Paulina Olechowska Dziennikarst wo transgranicz ne na prz ykładzie polsko-niemieckiego pogranicz a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Andrz ej Sawicki Manga jako fenomen kulturowy mediów japońskich . . . . . . . . . . . 185 Anna Šírová-Majkrz ak Dialog bliskich kultur – cz esko-polski prz ykład . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wst ęp Komunikowanie międzykulturowe rozumiane jako wzajemne oddziały- wanie między kulturami w danym kraju cz y regionie odbywa się po- prz ez kontakty interpersonalne, wymianę informacji oraz wzajemne ucz enie się i rozumienie pojęć pochodzących z różnych środowisk zdefi niowanych według narodowości, języka lub pochodzenia etnicz nego. Media st anowią ist otny kanał komunikacji, poprz ez prz ekazy medialne kształt ują się obrazy różnych kultur, odbywa się powielanie lub obalanie st ereotypów, nast ę- puje cz ęściowa homogenizacja i zarazem heterogenizacja globalnej kultu- ry. Znacz enia nabierają w skali globalnej, regionalnej, krajowej i lokalnej kwest ie równego dost ępu do kanałów prz ekazu różnych grup sp ołecz nych, cz ęst o dotychcz as niedoreprezentowanych. Swoją siłę i możliwości pod tym względem ujawnił internet, lecz problem właściwej reprezentacji i różno- rodności kulturowej w mediach tradycyjnych nie traci znacz enia. Dla od- biorców bardziej ist otny jest asp ekt zawart ości, powielania st ereotypów kulturowych, zaś badacz a interesują również kwest ie st ruktury syst emów i organizacji medialnych, pluralizmu post rz eganego także w odniesieniu do wewnętrz nego zróżnicowania mediów oraz ich własności. Efektem globalizacji oraz konwergencji mediów jest też powiązanie problemów różnorodności kulturowej z zagadnieniem kontroli nad mię- dzynarodowymi prz epływami medialnymi oraz kwest iami ich równowa- gi. Konwencja UNESCO w sp rawie ochrony i promowania różnorodności i form wyrazu kulturowego st wierdza: „Różnorodność kulturowa może być chroniona i promowana jedynie wtedy, gdy zagwarantowane są prawa cz łowieka i podst awowe wolności, takie jak wolność wypowiedzi, infor- macji i komunikowania, a także gdy jednost ka ma możliwość wyboru form wyrazu kulturowego”1. Debaty dotycz ące kryzysów kultury narodowej w oblicz u różnorodności kulturowej oraz opinie, że globalizacja prowadzi do homogenizacji kultury, coraz cz ęściej zderz ają się z poglądem o prz enika- 1 http://port al.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038 URL_DO=DO_TOPIC URL_SECTION=201.html. 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wst ęp niu się wpływów kulturowych, cz ego efektem jest hybrydowość globalnej kultury. W książce, mocno zróżnicowanej treściowo, cz ytelnik znajdzie tekst y dość ogólnie traktujące kwest ie wpływu mediów masowych na sferę komu- nikowania międzykulturowego oraz st udia prz ypadków dialogu między- kulturowego, prz ebiegającego za pośrednictwem medialnej sieci, zarówno tradycyjnych, jak i nowych środków prz ekazu treści kulturowych. W pierw- szej cz ęści książki pt. Nowe wymiary medialnej komunikacji międzykultu- rowej znalazły się tekst y dotycz ące bardziej ogólnej tematyki, jak art ykuł autorst wa Magdaleny Ratajcz ak Komunikacja międzykulturowa w nowym wymiarz e, Emilii Jaroszewskiej Różnice kulturowe jako bariera w komuni- kowaniu masowym i interpersonalnym cz y Mart yny Tomicz ek Prz emysły kreatywne – próba charakteryst yki ze szcz ególnym uwzględnieniem Wiel- kiej Brytanii. W drugiej cz ęści, zatytułowanej Komunikacja międzykulturowa w me- diach – prz ypadki krajowe i transnarodowe, zgrupowano tekst y bardziej szcz egółowo odnoszące się do kwest ii dialogu międzykulturowego. Tu moż- na wymienić art ykuły autorst wa Katarz yny Gajlewicz -Korab Problemy francuskich muzułmanów w tamtejszych tygodnikach opinii, Alicji Jaskier- ni Media (dla) Afroamerykanów w Stanach Zjednocz onych, Karola Wojcie- cha Janosia Media tureckie w Niemcz ech na tle procesu integracji i globali- zacji, Pauliny Olechowskiej Dziennikarst wo transgranicz ne na prz ykładzie polsko-niemieckiego pogranicz a cz y Anny Šírovej-Majkrz ak Dialog bliskich kultur – cz esko-polski prz ykład. W związku z tak wieloasp ektowymi zagadnieniami oferowana publika- cja obejmuje szerokie sp ektrum tematów związanych nie tylko z samym dialogiem międzykulturowym w mediach, lecz także z pluralizmem syst e- mów i organizacji medialnych oraz problemami komunikacji międzykultu- rowej w mediach masowych w bardziej ogólnym wymiarz e. Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Część I Nowe wymiary medialnej komunikacji międzykulturowej ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Telewizja ARTE – wsp ólny mianownik dla międzynarodowości i międzykulturowości ALEKSANDRA GAŁKA ARTE to francusko-niemiecki nadawca publicz noprawny będący ewene- mentem na skalę europejską, a być może nawet światową. Specjalizuje się w audycjach kulturalnych, prezentuje fi lmy dokumentalne oraz report a- że, a także tzw. ambitne kino. Główna idea, która jednocz eśnie st anowi st a- tutowy cel tej inst ytucji, to integracja europejska oraz promowanie kultury Starego Kontynentu. Wyjątkowość nadawcy polega na transnarodowości, prz ejawiającej się dwujęzycz nością. ARTE to telewizja wyjątkowa także z uwagi na misyjność i rezygnację z dochodów płynących z reklam. Każ- dy z cz łonków założycieli wyznacz a osiem osób biorących aktywny udział w życiu kulturalnym swojego kraju jako cz łonków rady programowej, która doradza zarz ądowi i walnemu zgromadzeniu w sp rawach programowych. Powoływani są oni na okres trz ech lat. Prz ypadek ARTE jest ilust racją teorii Lévi-Straussa, według której dzi- siejszy świat opanowało zjawisko zwane hiperkomunikacją1. Każdą kultu- 1 C. Lévi-Strauss, Th e Sad Tropics, Barcelona 2006. 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Telewizja ARTE – wsp ólny mianownik dla międzynarodowości i międzykulturowości rę pokrywa warst wa tworów innych kultur. Panuje coś w rodzaju ciągłej interferencji, wzajemnego oddziaływania, a nawet zamiany dotychcz as pełnionych funkcji. Producenci kultury prz ekształcają się w konsumentów innych kultur i na odwrót. Ich twórcz ość dociera do nas w formie niejako zaniecz yszcz onej zapożycz eniami, domieszkami innych kultur. Takim fuzjom sp rz yja ocz ywiście zjawisko globalizacji, w tym globalizacji rynków medial- nych. Jak twierdzi Sreberny-Mohammadi, działa ona na dwóch płaszcz y- znach: poziomej – transnarodowej integracji st ruktur i procesów medial- nych, oraz pionowej – relacji między mediami i ich audytoriami. Dr Karol Jakubowicz rozróżnia dodatkowo pięć kategorii2, w których od- bywa się owa integracja procesów medialnych. Odnaleźć je można także w prz ypadku działalności ARTE, a są to: 1. Zdolność audytorium krajowego do odbioru zagranicz nych mediów – ARTE wyst awia na próbę zdolność audytorium krajowego do od- bioru zagranicz nych mediów. Nie chcę ryzykować tezy, że Francuzi i Niemcy to nacje kosmopolitycz ne, ale na pewno wielonarodowe prz ez wzgląd na licz bę emigrantów, którz y napłynęli do tych krajów. Wpłynęło to w dużym st opniu na poziom zainteresowania zagranicą i prz yst osowało w jakiejś mierz e do prz yjmowania i odcz ytywania prz ekazów medialnych płynących z innych krajów. 2. Obecność zagranicz nej zawart ości w mediach krajowych – ARTE dba o obecność zagranicz nej zawart ości w swojej ramówce (import uje, za- pożycz a i kupuje fi lmy dokumentalne innych telewizji publicz nych, promując je lub nawet wsp ółfi nansując ich tworz enie (prz ykład z pol- skiego gruntu: Kiniarz e z Kalkuty Andrz eja Fidyka). 3. Zależność od zagranicz nych nadawców i inwest orów – zależność od za- granicz nych nadawców prz ejawia się w dążeniu do emitowaniu zagra- nicz nych audycji (st atutowo większościowy udział rocz nie wyświetla- nych dzieł fi lmowych i telewizyjnych jest pochodzenia europejskiego). Ponadto naturalna wsp ółzależność ma miejsce także między dwo- ma nadawcami tworz ącymi ARTE – France Television oraz ZDF wraz z ARD. 4. Dost osowanie prawa krajowego do wymogów prawa zagranicz nego lub międzynarodowego – ocz ywiście ARTE dopasowało swój st atut do prawa międzynarodowego, chociażby do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicz nej sp orz ądzonej w Strasburgu 5 maja 1989 r. cz y Conseil Supérier de’l Audiovisuel. 2 K. Jakubowicz , Media publicz ne. Pocz ątek końca cz y nowy pocz ątek, Warszawa 2007, s. 168. 12 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Globalne tematy i globalna opinia publicz na 5. Powst awanie w danym kraju mediów kontrolowanych z zagranicy lub mediów ponadnarodowych – sam pomysł, a potem także fakt zaist nienia medium ponadnarodowego jest jaskrawym prz ykładem integracji inst ytucji medialnych. Globalne tematy i globalna opinia publicz na Sposób, w jaki ARTE dobiera programy, jest opart y na określonym algoryt- mie. Prz ywiązuje się dużą wagę do prezentowanych audycji i nie są one prz ypadkowe. Obszerna jest także ramówka ARTE, w której zawiera się całe bogactwo tematów, zasobów. Filmy dokumentalne i report aże, kino i sztu- ka oraz serwisy informacyjne i publicyst yka. Audycje te cz ęst o mają charak- ter globalny, podejmują tematykę światową (nie tylko tematykę francuską cz y niemiecką) oraz pochodzą z różnych zakątków świata. Na ofi cjalnej st ronie nadawcy www.art e.tv możemy prz ecz ytać, że za na- zwą ARTE kryje się nie tylko innowacyjna telewizja, ale też zasadnicz e war- tości, które zost ały wpisane we wzór wykreowany prz ez jej twórców, prz y cz ym biorą pod uwagę międzynarodowe interferencje i wsp ółpracę między krajami. Zest awienie pojęć może okazać się zaskakujące, wręcz idealist ycz - ne. Są to bowiem: otwart ość, szacunek, życz liwość. W kontekście działalności nadawcy powyższe założenia tłumacz y się w nast ępujący sp osób: – otwart ość: ARTE chce być st acją otwart ą na świat, nowe problemy i for- my narracji, otwart ą na reakcje odbiorców; – szacunek: ARTE szanuje opinie odbiorców, a także różnorodność poglą- dów i punktów widzenia. Ceni budowanie odpowiednich warunków dla wolnej twórcz ości pisarz y, reżyserów i producentów; – życz liwość: ARTE ma ambicje, aby wzbogacić odbiorców różnych kultur, insp irując ich prz y tym i wzruszając. Chce, by widzowie odnajdywali w tym programie odpowiedzi na swoje pytania, odkrywali pasje i ma- rz enia. Innymi słowy, pocz uli bliskość i ciepło. Statut założycielski prz ewiduje, że według polityki programowej pro- gram ARTE podlega nast ępującym zasadom: (cid:127) Niezależności, pluralizmu i równowagi oferowanych audycji. Progra- my nie mogą być jednost ronnie wsp ierane prz ez rz ąd, part ie politycz - ne albo inne podmioty życia sp ołecz nego, gosp odarcz ego lub politycz - nego. (cid:127) Prz est rz egania zasad międzynarodowego zrozumienia, moralnych, ideologicz nych lub religijnych, szanowania godności cz łowieka. 13 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Telewizja ARTE – wsp ólny mianownik dla międzynarodowości i międzykulturowości (cid:127) Spójności programów informacyjnych z uznanymi zasadami dzienni- karskimi, zwłaszcz a ucz ciwością, obiektywizmem, oddzieleniem infor- macji od komentarz a. (cid:127) Prawa do odpowiedzi, zgodnie z prz episami art . 8 Europejskiej kon- wencji o telewizji ponadgranicz nej3. (cid:127) Spójności audycji z zasadami ust alonymi w art . 7 Europejskiej kon- wencji o telewizji ponadgranicz nej. (cid:127) Emisji audycji mogących mieć negatywny wpływ na psychicz ny, fi - zycz ny i moralny rozwój dzieci i młodzieży w cz asie, w którym zwykle nie oglądają telewizji. (cid:127) Rezygnacji z wyświetlania reklam i/lub prz erw reklamowych. Ponadto ofert a programowa zwraca uwagę na nast ępujące zobowiązania: (cid:127) W miarę możliwości fi nansowych emitować jak największą cz ęść au- dycji tzw. pierwszej emisji. (cid:127) Większość dzieł fi lmowych i telewizyjnych wyświetlanych rocz nie powinna być pochodzenia europejskiego. (cid:127) Nie wyświetla się fi lmów pełnometrażowych w środy i w piątki prz ed godziną 22:30 i prz ez cały dzień w soboty i w niedziele prz ed godziną 22:30. (cid:127) Stowarz yszenie zwraca uwagę na to, by dzieła kinowe były wy- świetlane w niezmienionej formie i w uzgodnionym terminie, zgodnie z umową, jaka zost ała zawart a z posiadacz em praw do tegoż dzieła. (cid:127) Sponsorowane programy nie mogą służyć reklamowaniu towarów i usług wytwarz anych lub rozprowadzanych prz ez sp onsora. Kolejną cechą charakteryst ycz ną dla ARTE jest szeroki zasięg satelitarny obejmujący np. kraje europejskie, kraje Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz Azji. Dotarcie do tak dużego grona widzów sp rz yja kreowaniu międzynarodowej opinii publicz nej. Slogan, którym reklamuje się ARTE, brz mi: „Odkryć i zrozumieć świat”. Hasło to realizowane jest przez złożoną linię programową: rodzinne rozrywki w niedziele, rozwiązywanie problemów społecznych i poli- tycznych we wtorki, oglądanie wieczorów tematycznych, dokumentów i dyskusji poświęconych pojedynczym tematom – w każdym dniu ty- godnia innemu. ARTE st ara się także reagować na dynamicz ne zmiany, jakie wyst ępu- ją w środowisku mediów obydwu krajów poprz ez bieżącą analizę i dost o- 3 Europejska konwencja o telewizji ponadgranicz nej, sp orz ądzona w Strasburgu 5 maja 1989 r. (Dz.U. z 29 marca 1995 r., nr 32, poz. 160). 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Globalne tematy i globalna opinia publicz na sowywanie ofert y programowej do potrz eb audytorium. ARTE dost arcz a programy dokumentalne z całego świata, tłumacz ąc ich znacz enie oraz kon- tekst . W takich audycjach jak ARTE Journal, Th e Blogger i Yourope próbuje się relacjonować bieżące wydarz enia z europejskiej i międzynarodowej per- sp ektywy. Czasami szcz egółowość tematów jest tak duża, że st anowi to prz edmiot żart ów (dla prz edst awienia sp ecyfi ki doboru tematów pewien krytyk użył kiedyś prz ejaskrawienia: Fundusze inwest ycyjne górali zarobkujących na sp rz edaży wełny na Podkarpaciu). Jako potwierdzenie tezy o globalnym doborz e tematów, podejmowaniu tematyki na wskroś międzynarodowej prezentuję w sp osób subiektywny audycje emitowane prz ez ARTE4. (cid:127) Duży format (oryg. Grand Format) nadawany jest w piątki o godzinie 23:00. Jest to szcz ególny znak fi rmowy ARTE, którego jakość zost ała zbudowana prz ez zaangażowanych i renomowanych twórców fi lmów dokumentalnych z całego świata. Ich fi lmy prz ybliżają widzowi cz ło- wieka i jego niecodzienne warunki życia, jak np. w prz ypadku doku- mentu o palest yńskich kobietach – zamachowcach samobójcz yniach. (cid:127) Odkrycia ARTE (oryg. ARTE Discovery) obejrz eć można od ponie- działku do piątku o godzinie 19:50. Program ma charakter familijny, audycje takie jak Życie nad Mekongiem (oryg. Leben am Mekong) zapraszają do podróży wzdłuż tej dużej azjatyckiej rz eki. Z kolei Rok w dżungli (oryg. Das Jahr im Wildnis) zajmuje się tematyką fauny i fl ory. Omawia się także hist orię bardziej wsp ółcz esną, jak np. wielu niemieckich emigrantów w Ameryce (W.E. Boeing, H.J. Heinz). (cid:127) 360° GEO-Report aże (oryg. 360° GEO-Report ) nadawany jest w sobo- ty o godzinie 20:00. Report erz y tego programu wędrują po świecie w poszukiwaniu niezwykłych hist orii i ekscytujących sp otkań, np. w Wietnamie, Rosji, Erytrei – zarówno na wsi, jak i w mieście. (cid:127) Odległe miejsca (oryg. Far Away Places) nadawane są w piątki o go- dzinie 16:55. Program dociera do nowo odkrytych miejsc, usiłując po- znać ich sp ecyfi kę, lokalne tradycje, religie. Ma także inne znacz enie, bowiem daje możliwość zabrania głosu lokalnej sp ołecz ności i prz ed- st awienia swoich poglądów na platformie światowej. (cid:127) Odkrycia fi lmowe (oryg. Movie Discoveries) emitowany w środy o godzinie 22:35. Ten cz as antenowy poświęcony jest mało znanym fi lmom ze wszyst kich zakątków świata. To okazja do zaprezentowania się niezależnych twórców fi lmowych. 4 Na podst awie raport u rocz nego ARTE. 15 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Telewizja ARTE – wsp ólny mianownik dla międzynarodowości i międzykulturowości (cid:127) Wsp ółcz esne fi lmy (oryg. Contemporary Movies) emitowane są w cz wart ki o 20:35. Są w większości premierami telewizyjnymi wy- branymi ze względu na ich oryginalny, ciekawy, dowcipny st yl. Wie- le tytułów wyświetlanych w ramach Contemporary Movies to fi lmy nagradzane w wielu międzynarodowych konkursach. (cid:127) ARTE Journal to program nadawany codziennie o godzinie 19:00. Pro- wadzą go na zmianę Annette Gerlach i William Irigoyen lub Marie Labory wraz z Jürgenem Biehle. Od poniedziałku do piątku o godzi- nie 12:45 prezenterami są Meline Freda lub Susanna Dörhage. ARTE Journal prezentuje wiadomości z Europy i ze świata, poświęcając rów- nocz eśnie sp oro miejsca kulturz e. Codziennie pokazuje szcz egółowe report aże na tematy kulturalne i politycz ne, dopełniając je wywiada- mi, rozmowami z gośćmi w st udiu, informacjami nakreślającymi tło, kulisy bieżących wydarz eń. (cid:127) Report aże ARTE (oryg. ARTE Report ing) emitowane w sobotę o 19:15, prezentowane prz ez Nathalie Georges oraz Andreę Fies. Program zaj- muje się złożonymi problemami na całym świecie – na Kaukazie, w Pakist anie, Nigerii i wielu innych krajach. Stara się ukazywać na- st roje, które mają wpływ na politykę światową. Hist orycz ne komen- tarz e i analizy geopolitycz ne tworz ą prz ejrz yst e tło dla międzynarodo- wych wiadomości. (cid:127) Metropolis nadawane jest z soboty na niedzielę o północy, modero- wane prz ez Anję Höfer i Rebeccę Manzoni. To magazyn kulturalny relacjonujący art yst ycz ne i intelektualne życie w Europie. (cid:127) Bloger (oryg. Th e Blogger/Der Blogger) nadawany jest w soboty o go- dzinie 14:00. Gosp odarz em programu jest Anthony Bellanger, który prz eszukuje internet „st rona po st ronie”, aby st wierdzić, jakie tematy porusza się w krajach Unii Europejskiej. Niezależność wymiaru sp ra- wiedliwości, wolność prasy, szanse rozwoju, prz emoc w szkole – na te i wiele innych tematów Bloger prowadzi research. Dociera do źródeł, próbując porównać skalę problemów oraz sp osoby ich rozwiązywania w całej Europie. (cid:127) Yourope nadawany w niedziele o godzinie 17:45, prezentowany prz ez Andreasa Korna. Ten dynamicz ny i kreatywny program podejmuje aktualne tematy, próbując odkrywać cechy europejskiego sp ołe- cz eńst wa. Gosp odarz programu, wsp omaga się prz y tym report aża- mi z całej UE, ale także krajów sąsiednich, takich jak Ukraina cz y Turcja. (cid:127) Global jest nadawany w poniedziałki, wtorki i cz wart ki o godzi- nie 00:50, w środy o 00:30. Moderowany prz ez Émilie Aubry, która 16 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Persp ektywy rozwoju ARTE jako koncernu medialnego dynamicz nie, kreatywnie analizuje „st an zdrowia” Ziemi, uświada- mia, że problemy środowiska dotycz ą wszyst kich. Z pomocą report aży, sp ecjalist ów, analiz, zdjęć satelitarnych i animacji szuka prz ycz yn oraz st rategii poprawy. (cid:127) W otwart e kart y (oryg. Mit offenen Kart en) to program, który obejrz eć można o godzinie 19:15. Jego autorem i moderatorem jest Jean-Chri- st ophe Victor. Magazyn ma charakter geopolitycz ny, analizuje ważne kwest ie i sytuacje konfl iktowe polityki światowej. Do tych tematów należą między innymi inst ytucjonalny kryzys w Belgii cz y protest y w Iranie. ARTE jako mecenas kultury europejskiej i światowej Nie sp osób pominąć działań ARTE w sferz e kultury i nauki. Pełni ono funkcję swoist ego mecenasa, opierając się na założeniach i celach, jakie zost ały zdefi - niowane w dokumentach założycielskich określających idee i zasady działal- ności telewizji ARTE. Ojcami tego pomysłu byli François Mitterrand, Helmut Kohl i Lothar Späth, wierz ący w to, że program pozwoli obywatelom Francji i Niemiec zbliżyć się do kultury oraz będzie sp rz yjał integracji kulturalnej na obszarz e całej Europy. Jak pokazało 20 lat działalności st acji, zasięg ten objął także kraje sp oza Europy, a zakres ideałów poszerz ono. Ponadto ARTE jako jeden z ważniejszych producentów w Europie zazna- cz a swoją obecność na wszyst kich większych fest iwalach w Niemcz ech, we Francji i w innych krajach. Podcz as Berlinale i fest iwalu w Cannes ARTE organizuje sp otkania z dziennikarz ami i twórcami fi lmowymi. Persp ektywy rozwoju ARTE jako koncernu medialnego ARTE rozwija się bardzo dynamicz nie. W 1990 r., kiedy umowa między Fran- cją a Niemcami zost ała ratyfi kowana, zakładano, że st acja ta będzie miała zasięg europejski. Tymcz asem po ponad 20 latach funkcjonowania telewizji okazuje się, że rozmiar wpływów jest o wiele większy. ARTE nawiązała różne formy wsp ółpracy, które poszerz ają zasięg nadawania na całym świe- cie, w szcz ególności w Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, a tak- że w Afryce i Ameryce Południowej. Aktywności ARTE na tych terenach prz ejawiają się nie tylko nadawaniem audycji, ale także programowaniem gniazd, warsztatami pisania scenariuszy etc. Nie bez wpływu pozost aje za- kres technologicz ny, który umożliwia taką eksp ansję. Szansę widzi w tym dr Klaus Wenger, który w rozmowie ze mną podcz as Media Night orga- nizowanego prz ez Fundację Konrada Adenauera w cz erwcu 2011 r. zwró- 17 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Telewizja ARTE – wsp ólny mianownik dla międzynarodowości i międzykulturowości cił uwagę na to, jakie profi ty może prz ynieść digitalizacja: „To duża szansa dla europejskiej telewizji kulturalnej. Dzięki digitalizacji bowiem możliwe jest nadawanie programów w większej licz bie języków. ARTE jest oglądane w Europie za pomocą satelity prz ez blisko 20 mln widzów tygodniowo. Dzięki temu jest to dobre podłoże do budowania dialogu między kulturami i prz ycz ynia się do budowania europejskiej otwart ości”. Celem jest transmisja telewizyjna prz ekazywana satelitarnie z możli- wością poszerz enia o inne metody nadawania. Działalność ta ma szerokie znacz enie kulturalne i międzynarodowe. Ma pomóc w zrozumieniu krajów w Europie oraz sp rz yjać ich wzajemnemu zbliżeniu. Obszarem usług jest terytorium państ w będących cz łonkami st owarz yszenia, z zast rz eżeniem po- szerz enia tej powierz chni o kraje trz ecie. Umowy o part nerst wie, jakie zawarła telewizja ARTE, oraz prz yjęcie cz łonków st owarz yszonych prz ycz yniły się znacz nie do st worz enia nowych koprodukcji oraz wymiany audycji między krajami. 70 proc. produkcji pro- gramowej ARTE powst aje w wyniku kooperacji. W dziale fi lmów telewi- zyjnych udział koprodukcji st anowi 85 proc., a w dziale dokumentalnym aż 90 proc. Rocz nie ARTE nadaje ok. 3,5 tys. audycji programowych5. Człon- kowie st owarz yszeni są także cz łonkami organów decyzyjnych i doradcz ych ARTE i wyst ępują tam w charakterz e konsultantów. Umowy jak dotąd zost ały zawart e z nast ępującymi krajami: (cid:127) RTBF6 (Belgia) – umowa zawart a w lutym 1993 r. RTBF jest publicz - nym nadawcą dla Wsp ólnoty Francuskiej w Belgii. Posiada trz y pro- gramy telewizyjne i sześć st acji radiowych. Od wrz eśnia 2006 r. RTBF ma swoją własną wersję ARTE – ARTE Belgique. (cid:127) TVP7 (Polska) – umowa zawart a w st ycz niu 2001 r. TVP ma sześć krajo- wych i 12 regionalnych kanałów. (cid:127) ORF8 (Aust ria) umowa zawart a w marcu 2001 r. ORF to nadawca składający się z dwóch kanałów – ORF 1 i ORF 2 – oraz dwóch mię- dzynarodowych, cz terech narodowych i dziewięciu lokalnych st acji radiowych. W ramach wsp ółpracy kanały part nerskie i ARTE dążą do opracowania jak największej licz by koprodukcji obejmujących wszyst kie gatunki z dzie- dziny audiowizualnych. Kanały part nerskie biorą udział w konferencji pro- gramowej i mają charakter doradcz y. Umowy takie podpisane zost ały z: 5 Encyklopedia Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszcz yk, Warszawa 2004. 6 RTBF – Radio Télévision Belge de la Communauté française, www.rt bf.be, www.art e-belgique.be. 7 TVP – Telewizja Polska, www.tvp.pl. 8 ORF – Öst erreichischer Rundfunk, www.orf.at. 18 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Relacje ARTE z Polską (cid:127) ERT9 (Grecja) – umowę zawart o w kwietniu 2009 r. Grecki nadawca publicz ny ERT prowadzi dwie sieci telewizji o narodowym zasięgu – NET i ET-1, jedną sieć telewizyjną o szerszym zasięgu ET-3, dwie re- gionalne st acje telewizyjne, jednego nadawcę satelitarnego o zasięgu światowym ERT World i trz y kanały cyfrowe. Ma także 19 regional- nych st acji radiowych i trz y kanały cyfrowe. (cid:127) SRG SSR idée suisse10 (Szwajcaria) – umowę zawart o w lipcu 1995 r. SRG SSR idée suisse jest sp ółką holdingowych publicz nych kanałów telewizyjnych: SF, TSR, TSI i TVR, jak również pięciu nadawców radio- wych. (cid:127) YLE11 (Finlandia) – umowę zawart o w lutym 1999 r. YLE składa się z trz ech krajowych kanałów: TV 1, TV 2, YLE 24, YLE Teema, YLE Tele- text, YLE FST w języku szwedzkim oraz jednego międzynarodowego kanału, jak również sześciu narodowych i 25 regionalnych st acji ra- diowych, prz y cz ym pięć z nich jest w języku szwedzkim. Ponadto ARTE G.E.I.E. wraz z ARTE France i ARTE Deutschland (ARD i ZDF) podpisało umowę o wsp ółpracy z: (cid:127) BBC12 (United Kingdom) – umowę zawart o w październiku 2001 r. BBC Four jest kanałem poświęconym kulturz e nadawcy publicz nego BBC. (cid:127) SVT13 (Szwecja) – umowę zawart o w cz erwcu 2002 r. SVT składa się z pięciu krajowych kanałów i jednego europejskiego – SVT Europa. Relacje ARTE z Polską Od cz asu, kiedy Polska w 1993 r. zawarła z ARTE umowę o wsp ółpracy, kooperacja ta była zadowalająca. W jej ramach TVP zajęła się produkcją programów dla ARTE, które emitowano głównie na antenie TVP Kultu- ra. Stworz ono wówcz as także wiele fi lmów dokumentalnych, organizowa- no wsp ólne wiecz ory tematycz ne. Dobra passa zost ała prz erwana 4 mar- ca 2009 r., kiedy to ARTE zrezygnowało ze wsp ółpracy z powodu dawnej działalności ówcz esnego prezesa TVP Piotra Farfała w Młodzieży Wszech- polskiej. ARTE wyst osowało wówcz as list do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i do minist ra skarbu Aleksandra Grada, w którym dyrektor od- 9 ERT – Elliniki Radiophonia Tileorassi, www.ert .gr. 10 SRG – www.srg-ssr-idee-suisse.ch. 11 YLE – Yleisradio Oy, www.yle.fi . 12 BBC – British Broadcast ing Corporation, www.bbc.co.uk. 13 SVT – Sveriges Television, www.svt.se. 19 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Telewizja ARTE – wsp ólny mianownik dla międzynarodowości i międzykulturowości powiedzialny za rozwój ARTE Hans-Walter Schlie tłumacz ył, że fi lozofi a tej st acji opiera się na wymianie kulturowej, a poglądy prezesa Farfała, a także jego powiązania politycz ne są sp rz ecz ne z jej prz ekonaniami14. Próba naprawienia st osunków miała miejsce 7 lutego 2011 r., kiedy to w Pałacu w Wilanowie sp otkali się kanclerz Niemiec Angela Merkel, pre- zydent Francji Nicolas Sarkozy i prezydent Polski Bronisław Komorowski. Poza deklaracjami dotycz ącymi wsp ólnej polityki bezpiecz eńst wa i obrony prowadzono rozmowy na temat wsp ółpracy w dziedzinach kultury i nauki. Ważnym punktem dyskusji było wówcz as omówienie wsp ólnych persp ek- tyw w zakresie telewizji. Prz ywódcy tych trz ech państ w chcą powrócić do wsp ólnych działań francusko-niemieckiej telewizji ARTE z Telewizją Polską. Jak st wierdzili na sp otkaniu prezydenci Komorowski i Sarkozy, wsp ółpraca ta jest ist otna, jeśli chodzi o kształt owanie wizerunku tych trz ech krajów. Wsp omina się nawet o st worz eniu trójnarodowej, trójjęzycz nej telewizji, w której Polska na równi z Francją i Niemcami mogłaby wsp ólnie tworz yć kanał kulturalny. Zdaniem dr. Klausa Wengera, dyrektora wykonawcz ego ARTE oraz ko- ordynatora ze st rony ARD, st worz enie odrębnego kanału ARTE Polska jest na razie niemożliwe: „Niemiecko-polski program telewizyjny jest trudny do realizacji z wielu prz ycz yn. Prz ycz yny fi nansowe: koszty produkcji i prz e- tworz enia programu są bardzo wysokie. Tylko na tłumacz enie trz eba by wydać ok. 10 mln euro rocz nie; jest też niewielu dziennikarz y, producentów etc., którz y władają językiem niemieckim i polskim. (…) Różnice kulturo- we między Polakami a Niemcami są dużo większe niż między Niemcami a Francuzami, dlatego bardzo trudno jest znaleźć hist orie i tematy, które w tym samym st opniu zainteresują niemieckich i polskich widzów”. Uważa on, że lepsze byłoby na razie inne rozwiązanie: „ARTE mogłoby być w Pol- sce nadawane prz ez cyfrową naziemną, ogólnokrajową cz ęst otliwość (z pol- skimi podpisami lub voice-over), produkując dla polskich widzów własne okno programowe: codziennie 30 minut dla wiadomości kulturalnych i in- nych audycji. Jednocz eśnie koprodukcja programów mogłaby zost ać zinten- syfi kowana: dokumenty, report aże, fi lmy. Tak niemieccy i francuscy widzo- wie ARTE mogliby oglądać więcej polskich programów, a polscy widzowie poznawaliby lepiej Francję i Niemcy”. 14 http://wyborcz a.pl/1,76842,6346878,ARTE_zrywa_z_TVP_z_powodu_Farfala.html (odcz yt: 30.01.2012). 20 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Podsumowanie Podsumowanie Karol Jakubowicz zwraca uwagę na ważną kwest ię: „Znajomość innych kon- tynentów, akceptacja różnorodności kulturowej, rozumienie procesów, które mogą nas dotycz yć – to wszyst ko jest minimalnym warunkiem względnego sp okoju i pocz ucia bezpiecz eńst wa jednost ki”15. Prz ykładowo niechęć i agre- sja w st osunku do krajów arabskich i islamu ma źródło głównie w niewie- dzy na ich temat i opiera się na domysłach oraz st ereotypowych, niesp ra- wiedliwych ocenach. Procesy integracji medialnej niosą za sobą wiele niebezpiecz eńst w, np. tworz enie się kultury globalnej, unifi kację. Nie jest eśmy w st anie obronić się prz ed napływem i oddziaływaniem obcych nurt ów. Jednak są równo- cz eśnie szansą. Czy ARTE może sp rost ać temu zadaniu? Misją nadawców publicz nych jest dbałość o to, by tę szansę wykorz yst ano. Ich powinno- ścią jest ocz ywiście troska o narodową tożsamość kulturową, ale także wy- pełnianie zadań związanych z integracją międzynarodową oraz promowa- nie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. ARTE wywiązuje się z tego w wysokim st opniu. Bibliografi a K. Jakubowicz , Media publicz ne. Pocz ątek końca cz y nowy pocz ątek, Warszawa 2007. C. Lévi-Strauss, Th e Sad Tropics, Barcelona 2006. 15 K. Jakubowicz , Media publicz ne..., s. 171. 21 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: