Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00247 005495 13432791 na godz. na dobę w sumie
Międzynarodowa Konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Perspektywa polska - ebook/pdf
Międzynarodowa Konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Perspektywa polska - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 537
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9660-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia dotyczy ochrony przed wymuszonym zaginięciem w świetle Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2006 r. w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem, która została podpisana przez Polskę w 2013 r., a obecnie trwają prace nad jej ratyfikacją.

W publikacji analizie poddano tekst Konwencji i odpowiadające mu przepisy prawa polskiego. Przeanalizowano także dotychczasową praktykę ich stosowania. Praca ma mieć przede wszystkim walor praktyczny, stąd metodologicznie opiera się na analizie nie tylko tekstów normatywnych z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego, lecz także w możliwie jak najszerszym zakresie orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Istotną jego część stanowią dokumenty opracowane przez ciała traktatowe ONZ, w tym Komitet do spraw Wymuszonych Zaginięć. Celem pracy jest bowiem ustalenie, jak Konwencja będzie rozumiana i stosowana w praktyce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA ONZ W SPRAWIE OCHRONY WSZELKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM PERSPEKTYWA POLSKA PRZEMYSŁAW DOMAGAŁA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PRZEMYSŁAW DOMAGAŁA • MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA ONZ W SPRAWIE OCHRONY WSZELKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. PERSPEKTYWA POLSKA Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Robert Kulski OCHRONA INTERESÓW ZBIOROWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Hubert Wysoczański PRAWO DO ZMIANY ORAZ POLECENIE ZMIANY TREŚCI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W ŚWIETLE WARUNKÓW FIDIC Aleksandra Sikorska-Lewandowska UCHWAŁY WŁAŚCICIELI LOKALI. STUDIUM PRAWNE Przemysław Banasik SĄD ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE – POŻĄDANY KIERUNEK ZMIAN Małgorzata Sieradzka OPŁATY PÓŁKOWE JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Kinga Michałowska NIEMAJĄTKOWE WARTOŚCI ŻYCIA RODZINNEGO W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Marcin Lemkowski ŚWIADCZENIA ANTYCYPACYJNE Grzegorz Klich ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO www.ksiegarnia.beck.pl MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA ONZ W SPRAWIE OCHRONY WSZELKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM PERSPEKTYWA POLSKA PRZEMYSŁAW DOMAGAŁA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9659-0 ISBN e-book 978-83-255-9660-6 Dla Taty Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wprowadzenie ........................................................................................................... Rozdział I. Zjawisko wymuszonych zaginięć ..................................................... § 1. Hitlerowskie Niemcy ................................................................................ § 2. Związek Radziecki ..................................................................................... § 3. Ameryka Łacińska ..................................................................................... § 4. Europa ......................................................................................................... § 5. Afryka i Azja .............................................................................................. § 6. Tajne więzienia CIA .................................................................................. Rozdział II. Społeczność międzynarodowa wobec wymuszonych zaginięć § 1. Międzynarodowe prawo humanitarne .................................................. § 2. Orzecznictwo międzynarodowych organów ochrony praw człowieka ..................................................................................................... § 3. „Wojna z terroryzmem” ........................................................................... § 4. Grupa Robocza ONZ do spraw Wymuszonych Zaginięć ................... § 5. Deklaracja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem ....................................................................... § 6. Międzyamerykańska konwencja w sprawie wymuszonych zaginięć . § 7. Międzynarodowa konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem .................................................. Rozdział III. Przeciwdziałanie bezkarności (impunity) sprawców wymuszonych zaginięć ..................................................................................... § 1. Absolutny charakter zakazu wymuszonych zaginięć ........................... § 2. Rozkaz .......................................................................................................... § 3. Amnestia ..................................................................................................... § 4. Ułaskawienie ............................................................................................... § 5. Immunitet w sprawach karnych ............................................................. § 6. Immunitet i jurysdykcja w sprawach cywilnych .................................. Rozdział IV. Ogólne zasady zwalczania wymuszonych zaginięć ................... § 1. Zakres zastosowania Konwencji ............................................................. § 2. Definicja wymuszonego zaginięcia ......................................................... § 3. Podmioty niepaństwowe .......................................................................... XI XXIII XLV 1 1 4 7 13 18 21 25 25 34 39 44 49 51 52 57 57 61 69 74 76 78 85 85 92 97 VII Spis treści § 4. Obowiązek kryminalizacji ........................................................................ § 5. Wymuszone zaginięcie jako zbrodnia przeciwko ludzkości ............... § 6. Wymuszone zaginięcie jako przestępstwo trwałe i naruszenie prawa międzynarodowego o charakterze ciągłym ............................... Rozdział V. Karnomaterialne aspekty zwalczania wymuszonych zaginięć . § 1. Znamiona wymuszonego zaginięcia ...................................................... § 2. Formy stadialne ......................................................................................... § 3. Formy zjawiskowe ..................................................................................... § 4. Odpowiedzialność przełożonego ............................................................ § 5. Wymiar kary .............................................................................................. Rozdział VI. Karnoprocesowe aspekty zwalczania wymuszonych zaginięć § 1. Przedawnienie ............................................................................................ § 2. Jurysdykcja .................................................................................................. § 3. Środki zapobiegawcze ............................................................................... § 4. Wstępne badanie sprawy ......................................................................... § 5. Rzetelność postępowania ......................................................................... § 6. Efektywność postępowania ...................................................................... Rozdział VII. Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu wymuszonych zaginięć ................................................................................................................. § 1. Aut dedere aut iudicare ............................................................................ § 2. Ekstradycja .................................................................................................. § 3. Wzajemna pomoc prawna ....................................................................... § 4. Non-refoulement ......................................................................................... Rozdział VIII. Zapobieganie wymuszonym zaginięciom ............................... § 1. Prawa pozbawionych wolności ............................................................... § 2. Ewidencja pozbawionych wolności ........................................................ § 3. Szkolenia ..................................................................................................... § 4. Prawo do informacji ................................................................................. § 5. Ograniczenia prawa do informacji ......................................................... § 6. Zakaz podwójnego wykorzystania danych osobowych ....................... § 7. Obowiązek zgłaszania wymuszonych zaginięć ..................................... Rozdział IX. Prawa ofiar ........................................................................................ § 1. Pojęcie ofiary .............................................................................................. § 2. Prawo do prawdy ...................................................................................... § 3. Poszukiwanie i uwalnianie ....................................................................... § 4. Szczątki zaginionych ................................................................................. § 5. Naprawienie szkody .................................................................................. § 6. Status prawny zaginionych ...................................................................... § 7. Organizacje społeczne .............................................................................. § 8. Współpraca międzynarodowa na rzecz ofiar ........................................ VIII 100 105 109 121 121 126 129 138 147 153 153 161 171 175 177 180 191 191 197 205 208 221 221 234 238 240 245 250 254 259 259 263 267 269 272 283 288 290 Spis treści Rozdział X. Ochrona dzieci ................................................................................... § 1. Zagadnienia wstępne ................................................................................ § 2. Dobro dziecka ............................................................................................ § 3. Sankcje karne ............................................................................................. § 4. Przywracanie dzieci rodzicom ................................................................ § 5. Unieważnienie adopcji lub powierzenia dziecka ................................. Rozdział XI. Organizacja Komitetu do spraw Wymuszonych Zaginięć ...... §1. Komitet do spraw Wymuszonych Zaginięć .......................................... § 2. Regulamin ................................................................................................... § 3. Wybory i kadencja .................................................................................... § 4. Niezależność ............................................................................................... § 5. Biuro Komitetu .......................................................................................... § 6. Organizacja pracy ...................................................................................... § 7. Budżet i finanse .......................................................................................... § 8. Języki urzędowe i robocze ........................................................................ § 9. Jawność funkcjonowania .......................................................................... § 10. Współpraca w ramach systemu ONZ .................................................... § 11. „Tymczasowość” Komitetu ...................................................................... § 12. Właściwość ratione temporis .................................................................... Rozdział XII. Działanie Komitetu do spraw Wymuszonych Zaginięć ......... § 1. Sprawozdania państw ............................................................................... § 2. Pilne akcje ................................................................................................... § 3. Skargi indywidualne .................................................................................. § 4. Skargi międzypaństwowe ......................................................................... § 6. Wizyty .......................................................................................................... § 7. Funkcja sygnalizacyjna ............................................................................. § 8. Komentarze i dyskusje ogólne ................................................................ § 9. Sprawozdania Komitetu ........................................................................... Rozdział XIII. Przepisy końcowe i techniczne .................................................. § 1. Konwencja jako standard minimalny .................................................... § 2. Państwa federalne ...................................................................................... § 3. Wypowiedzenie .......................................................................................... § 4. Teksty autentyczne .................................................................................... § 5. Poprawki ..................................................................................................... § 6. Rozstrzyganie sporów ............................................................................... § 7. Deklaracje interpretacyjne i zastrzeżenia .............................................. § 8. Związanie się Konwencją ......................................................................... Zakończenie ............................................................................................................... 295 295 300 304 311 314 321 321 323 323 327 334 336 338 339 340 341 344 346 353 353 361 368 387 392 398 401 403 407 407 408 411 415 417 421 437 444 457 IX Spis treści ANEKS ......................................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 463 485 X Wykaz skrótów 1. Akty prawne I Konwencja genewska ................. Konwencja genewska o polepszeniu losów rannych i chorych w armiach czynnych podpisana w Gene- wie 12.8.1949 r. (Dz.U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171 ze zm.) II Konwencja genewska ................ Konwencja genewska o polepszeniu losów rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu podpi- sana w Genewie 12.8.1949 r. (Dz.U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171 ze zm.) III Konwencja genewska .............. Konwencja genewska o traktowaniu jeńców wo- jennych podpisana w Genewie 12.8.1949 r. (Dz.U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171 ze zm.) IV Konwencja genewska .............. Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny podpisana w Genewie 12.8.1949 r. (Dz.U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171 ze zm.) konwencja praw AKPCz ............................................ Amerykańska z 22.11.1969 r. człowieka CAT ................................................. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniża- jącego traktowania albo karania, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10.12.1984 r. (Dz.U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378) CEDAW .......................................... Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadze- nie Ogólne Narodów Zjednoczonych 18.12.1979 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71) CERD .............................................. Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej otwarta do podpisu w Nowym Jorku 7.3.1966 r. (Dz.U. z 1969 r. Nr 25, poz. 187) CMW ............................................... Międzynarodowa konwencja o ochronie praw pra- cowników migrujących i ich rodzin przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 18.12.1990 r. XI Wykaz skrótów CudzU ............................................. ustawa z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1990 ze zm.) Deklaracja ONZ ............................ Deklaracja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Naro- dów Zjednoczonych rezolucją Nr 47/133 z 47/133 z 18.12.1992 r. EKPCz ............................................. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) r. – Kodeks cywilny KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny KKW ............................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 665 ze zm.) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Konwencja (Konwencja w spra- wie wymuszonych zaginięć) ........ (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) Międzynarodowa konwencja w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem z 20.12.2006 r. KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) KPD ................................................. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- nego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.) czy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682) MPPGSiK ....................................... Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, spo- łecznych i kulturalnych otwarty do podpisu w No- wym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169) MPPOiP .......................................... Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i po- litycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) XII Wykaz skrótów OP-CAT .......................................... Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie za- kazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nie- ludzkiego lub poniżającego traktowania albo ka- rania, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Naro- dów Zjednoczonych w Nowym Jorku 18.12.2002 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 30, poz. 192) PDPCz ............................................. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo- nych 10.12.1948 r. rozporządzenie ewidencyjne ........ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.6.2015 r. w sprawie czynności administracyj- nych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skut- kujących pozbawieniem wolności oraz dokumen- towania tych czynności (Dz.U. poz. 927 ze zm.) Statut MTK .................................... Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzony w Rzymie 17.7.1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708) 2. Czasopisma i publikatory ABS .................................................. American Behavioral Scientist AJIL ................................................. American Journal of International Law AJourS ............................................. American Journal of Sociology An. UMCS ...................................... Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUInterLRev .................................. American University International Law Review BCInterCLRev ............................... Boston College International Comparative Law Re- BiulBIRE ......................................... Biuletyn Biura Informacji Rady Europy BJourInterL .................................... Berkeley Journal of International Law BSN .................................................. Biuletyn Sądu Najwyższego BYInterL ......................................... British Yearbook of International Law ChJourInterL .................................. Chinese Journal of International Law CLRev .............................................. California Law Review CPrKiNP ......................................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych CRIDHO ......................................... Cellule de Recherche Interdisciplinaire en Droits de l’Homme Working Papers CSL .................................................. Conflict and Security Law CWRJourInterL ............................. Case Western Reserve Journal of International Law DJourCInterL ................................. Duke Journal of Comparative and International view Law DJourInterLP ................................. Denver Journal of International Law and Property XIII Wykaz skrótów DLRev ............................................. Deakin Law Review Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy EHRLRev ........................................ European Human Rights Law Review EJIL .................................................. European Journal of International Law EJourInterR .................................... European Journal of International Relations EJourLS ........................................... European Journal of Legal Studies EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy FA ..................................................... Foreign Affairs FInterLJour ..................................... Fordham International Law Journal FIW ................................................. Folia Iuridica Wratislaviensis FLRev .............................................. Fordham Law Review GJourInterL .................................... Goettingen Journal International Law GWLRev ......................................... George Washington Law Review HH ................................................... Homines Hominibus HHRJour ........................................ Harvard Human Rights Journal HRLJour ......................................... Human Rights Law Journal HRLRev .......................................... Human Rights Law Review HRQ ................................................ Human Rights Quarterly HRRev ............................................. Human Rights Review IHRLRev ......................................... IInterUBC ....................................... Institute of International Relations The University Intercultural Human Rights Law Review of British Columbia International and Comparative Law Quarterly InterCLQ ........................................ InterJourHR ................................... The International Journal of Human Rights InterRevRC ..................................... IO ..................................................... IS ...................................................... JICJ .................................................. JourCR ............................................ Jur. ................................................... Juris. ................................................ KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl. ........................................... Kwartalnik Prawa Publicznego KSP .................................................. Krakowskie Studia Prawnicze LJourInterL ..................................... Leiden Journal of International Law LLAInterCLRev ............................. Loyola Los Angeles International Comparative International Review of the Red Cross International Organization Internal Security Journal of International Criminal Justice Journal of Conflict Resolution Jurysta Jurisprudence Law Review MiJourInterL .................................. Michigan Journal of International Law MJourInterL ................................... Melbourne Journal of International Law MLRev ............................................. Mizan Law Review M.P. ................................................. Monitor Polski XIV Wykaz skrótów MPP ................................................. Monitor Prawa Pracy MPrH .............................................. Międzynarodowe Prawo Humanitarne MPYUNL ........................................ Max Planck Yearbook of United Nations Law NDLRev .......................................... Notre Dame Law Review NELRev ........................................... New England of Law Review NJourInterHR ................................ Northwestern Journal of International Human NJourInterL .................................... Nordic Journal of International Law NP .................................................... Nowe Prawo NQHR ............................................. The Netherlands Quarterly of Human Rights NYUJourInterLP ........................... New York University Journal of International Law Rights and Politics OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orze- czenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Kar- nej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzecznictwo Sądu Najwyż- szego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubez- pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003) OSNAPiUS ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba OSNPG ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego wydawane przez Prokuraturę Generalną OSNwSK ......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Kar- OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- i Pracy Wojskowa nych wych OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PA .................................................... Przegląd Antykorupcyjny Pal. ................................................... Palestra XV Wykaz skrótów PL ..................................................... Przegląd Legislacyjny PEJour ............................................. Policy Ethics Journal PiP ................................................... Państwo i Prawo POP ................................................. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PPSM ............................................... Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PRPrCPrH ...................................... Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humani- PS ..................................................... Przegląd Sądowy PSejm .............................................. Przegląd Sejmowy PYIL ................................................ Polish Yearbook of International Law Revista IIDH .................................. Revista Instituto Interamericano De Derechos Hu- tarnego manos R/InterCJ ........................................ The Review/ International Commission of Jurists RLJour ............................................. Rutgers Law Journal RPrKSR ........................................... Rodzina i Prawo Kwartalnik Sędziów Rodzinnych RSDIdeDE/SZIER ......................... Revue suisse de droit international et de droit eu- ropéen / Schweizerische Zeitschrift für internatio- nales und europäisches Recht RUDH ............................................. Revue universelle des droits de l homme SI ...................................................... Studia Iuridica SłP .................................................... Służba Pracownicza SP KUL ........................................... Studia Prawnicze Katolickiego Uniwersytetu Lu- TAPA ............................................... Transactions of the American Philological Associa- belskiego tion TInterLJour .................................... Texas International Law Journal UMLRev ......................................... University of Miami Law Review UPLRev ........................................... University of Pennsylvania Law Review USFLRev ......................................... University of San Francisco Law Review VanJourInterL ................................ Vanderbilt Journal of International Law VanJourTL ...................................... Vanderbilt Journal of Transnational Law VJourInterL .................................... Virginia Journal International Law Wok. ................................................ Wokanda WPP ................................................ Wojskowy Przegląd Prawniczy YInterLC ......................................... Yearbook of the International Law Commission YJIL ................................................. Yale Journal of International Law YLJour ............................................. Yale Law Journal ZAIBnSM ....................................... Zeszyty Analityczne Instytutu Badań nad Stosun- Zb. Orz. ........................................... Zbiór Orzeczeń kami Międzynarodowymi XVI ZNPŚST .......................................... Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: ZNUŁFI .......................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Folia ZNWSOWL .................................... Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej ZPUKSW ........................................ Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wykaz skrótów Transport Iuridica Wojsk Lądowych Wyszyńskiego 3. Organy orzekające ETPCz ............................................. Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości Komitet ........................................... Komitet do spraw Wymuszonych Zaginięć Komitet CAT ................................. Komitet ONZ przeciwko Torturom MATPCz ......................................... Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka MTK ................................................ Międzynarodowy Trybunał Karny MTKJ ............................................... Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugo- MTKR ............................................. Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy MTS ................................................. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości MTW ............................................... Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norym- sławii berdze NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny NSA(7) ............................................ Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów SA .................................................... sąd apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SN(7) ............................................... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SN(PSIC) ........................................ Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1988–1989: Izby Cywilnej i Administra- cyjnej) SN(PSIKW) .................................... Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb Karnej i Wojskowej SO .................................................... sąd okręgowy SR ..................................................... sąd rejonowy STSM ............................................... Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny WSA ................................................ wojewódzki sąd administracyjny XVII Wykaz skrótów 4. Inne skróty ABW ................................................ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego art. .................................................... artykuł CBA ................................................. Centralne Biuro Antykorupcyjne CPT .................................................. Europejski Komitet do spraw Zapobiegania Tortu- rom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Trakto- waniu albo Karaniu cyt. ................................................... cytowany (-a, -e) dec. .................................................. decyzja dot. ................................................... dotyczy ECOSOC ......................................... Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ ECRI ................................................ Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietole- rancji i tak dalej i tym podobne jak wyżej etc. .................................................... et cetera itd. .................................................... itp. .................................................... jw. .................................................... m.in. ................................................ między innymi MKCK ............................................. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża MS .................................................... Minister Sprawiedliwości MSW(iA) ........................................ Minister Spraw Wewnętrznych (i Administracji) MSZ ................................................. Minister Spraw Zagranicznych MZ ................................................... Minister Zdrowia n. ...................................................... następny (-a, -e) Nb .................................................... numer brzegowy niepubl. ........................................... niepublikowany nin. ................................................... niniejszy np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer ONZ ................................................ Organizacja Narodów Zjednoczonych orz. ................................................... orzeczenie pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja r. ....................................................... (red.) ................................................ redakcja RM ................................................... Rada Ministrów rozp. ................................................. rozporządzenie Travaux 2003 ................................. Report of the intersessional open-ended working group to elaborate a draft legally binding nor- rok XVIII Wykaz skrótów mative instrument for the protection of all per- sons from enforced disappearance, 12.2.2003 r., E/CN.4/2003/71 Travaux 2004 ................................. Report of the intersessional open-ended working group to elaborate a draft legally binding nor- mative instrument for the protection of all per- sons from enforced disappearance, 23.2.2003 r., E/CN.4/2003/71 Travaux 2005 ................................. Report of the intersessional open-ended working group to elaborate a draft legally binding nor- mative instrument for the protection of all per- sons from enforced disappearance, 10.3.2003 r., E/CN.4/2003/71 Travaux 2006 ................................. Report of the intersessional open-ended working group to elaborate a draft legally binding nor- mative instrument for the protection of all per- sons from enforced disappearance, 2.2.2003 r., E/CN.4/2003/71 UPR ................................................. Powszechny Przegląd Rady Praw Człowieka ONZ uchw. ............................................... uchwała UNHCR. ......................................... Wysoki Komisarz ONZ do spraw Uchodźców UNICEF .......................................... Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci ust. ................................................... ustęp Uwagi końcowe – Argentyna ...... Committee on Enforced Disappearances Conclu- ding observations on the report submitted by Ar- gentina under article 29, paragraph 1, of the Co- nvention, 13.11.2013 r., CED/C/ARG/CO/1 Uwagi końcowe – Armenia ......... Committee on Enforced Disappearances Conclu- ding observations on the report submitted by Ar- menia under article 29, paragraph 1, of the Conven- tion, 11.2.2015 r., CED/C/ARM/CO/1 Uwagi końcowe – Belgia .............. Committee on Enforced Disappearances Conclu- ding observations on the report submitted by Bel- gium under article 29, paragraph 1, of the Conven- tion, 24.9.2014, CED/C/BEL/CO/1 Uwagi końcowe – Bośnia ............. Committee on Enforced Disappearances Conclu- ding observations on the report submitted by Bo- snia and Herzegovina under article 29, paragraph 1, of the Convention, 12.10.2016, CED/C/BIH/CO/1 Uwagi końcowe – Burkina Faso .. Observations finales concernant le rapport soumis par le Burkina Faso en application du paragra- XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Międzynarodowa Konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Perspektywa polska
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: