Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00298 006689 20585392 na godz. na dobę w sumie
Międzynarodowa ochrona praw dziecka - ebook/pdf
Międzynarodowa ochrona praw dziecka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 353
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2269-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja podejmująca całościowo problem międzynarodowej ochrony praw dziecka. Autorka prezentuje prawa i pozycję dziecka w historii, analizuje proces instytucjonalizacji ochrony praw dziecka, uwzględnia zagadnienie przemocy wobec dzieci oraz zjawisko dzieci ulicy. Omawia Konwencję Praw Dziecka, przybliża działalność instytucji działających na rzecz dzieci, ocenia ochronę praw dziecka w poszczególnych regionach świata.

Książka niezbędna dla wykładowców i studentów kierunków związanych z ochroną praw człowieka. Niezwykle przydatna dla pracowników instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw dziecka na co dzień.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WstŒp W naukach humanistycznych z´ro´deł poszczego´lnych zjawisk poszukuje sie˛ zwykle w przeszłos´ci. Ro´wniez˙ badacze praw człowieka staraja˛ sie˛ poszukiwac´ jakichs´ sygnało´w s´wiadcza˛cych o s´wiadomos´ci godnos´ci ludzkiej i przysługu- ja˛cych jednostce ludzkiej prawach naturalnych juz˙ w staroz˙ytnos´ci. Zaintereso- wanie wizja˛ człowieka jako podmiotu działan´ społecznych wia˛z˙e sie˛ jednak przede wszystkim z epoka˛ renesansu, afirmacja˛ z˙ycia i odejs´ciem od postrzega- nia go jako etapu przejs´ciowego w drodze do wiecznej szcze˛s´liwos´ci po s´mierci. Kategoria człowieka nie obejmowała wo´wczas dzieci – istot po- zbawionych podmiotowos´ci, w pełni zalez˙nych od opiekuno´w i otaczaja˛cego je s´rodowiska. Zmiane˛ podejs´cia zapowiadały czasy os´wiecenia, lecz realny kształt nabrała ona, choc´ jeszcze w formie szcza˛tkowej (MOP, Liga Narodo´w), dopiero po pierwszej wojnie s´wiatowej. Nie miała zmiana ta jednak charakteru rewolucyj- nego, ale ewolucyjny. O ile przełomem w działaniach na rzecz ochrony praw człowieka były dos´wiadczenia drugiej wojny s´wiatowej, o tyle prawami dzieci, stanowia˛cych przeciez˙ istotny ilos´ciowo segment ofiar, społecznos´c´ mie˛dzynarodowa zainte- resowała sie˛ dopiero kilka lat po´z´niej. Od drugiej połowy lat pie˛c´dziesia˛tych, kiedy przyje˛to Deklaracje˛ Praw Dziecka, dzieci zacze˛to traktowac´ z cała˛ powaga˛ włas´ciwa˛ podmiotom prawa i polityki. Przełom przyniosła Konwencja Praw Dziecka, stanowia˛ca rodzaj lustra regulacji stworzonych „dla dorosłych”, a dostosowanych do grupy wiekowej 0–18 lat. Stała sie˛ ona punktem odniesienia dla polityki wewne˛trznej pan´stw i szczego´łowych uregulowan´ w prawie mie˛dzynarodowym. Ksia˛z˙ka jest pro´ba˛ analizy ewolucji podejs´cia do miejsca dziecka w rodzinie, społecznos´ciach lokalnych i społecznos´ci mie˛dzynarodowej, wpływu na te˛ ewo- lucje˛ ro´z˙nych kultur, a szczego´lnie religii ro´z˙nych kre˛go´w cywilizacyjnych, a takz˙e uwarunkowan´ ekonomicznych. Ma zwro´cic´ uwage˛ na to, z˙e ro´wniez˙ instytucje 10 n WstŒp mie˛dzynarodowe, zajmuja˛ce sie˛ implementacja˛ praw dziecka, nie przyjmuja˛ postawy „sztywnej perspektywy”, ale dostosowuja˛ jej interpretacje do zmienia- ja˛cych sie˛ warunko´w. Takz˙e polityka poszczego´lnych pan´stw, ilustruja˛ca ro´z˙ne wizje praw dziecka, dowodzi ich wraz˙liwos´ci na problem, popycha do podejmowania korekt postaw, tradycji i zwyczajo´w. Istnieje wiele interesuja˛cych publikacji analizuja˛cych ro´z˙ne aspekty praw dziecka napisanych przez polskich badaczy. Szczego´lnie waz˙na jest praca Prawa dziecka w prawie mie˛dzynarodowym pod redakcja˛ Elz˙biety Karskiej (Warszawa 2013). Od czasu pojawienia sie˛ w 2000 roku ksia˛z˙ki Adama Łopatki Dziecko. Jego prawa człowieka brakuje jednak monografii, kto´ra ujmowałaby problem całos´cio- wo. Niniejsza ksia˛z˙ka jest pro´ba˛ wypełnienia tej luki. Prezentowane analizy potwierdzaja˛ teze˛, z˙e prawa dziecka podlegaja˛ dynamicznym zmianom, kształtuja˛ sie˛ ro´wnolegle z rozwojem prawa mie˛dzyna- rodowego i poste˛pem społecznym. Najistotniejsze jednak jest to, z˙e prawa te nie sa˛ w pełni autonomiczne, oderwane od kontekstu społecznego. Najlepszym dowodem, inaczej niz˙ w przypadku Mie˛dzynarodowego Paktu Praw Politycz- nych i Obywatelskich (MPPiO) czy europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czło- wieka i Podstawowych Wolnos´ci, jest brak wymogu zgłaszania zawieszenia praw dziecka w nadzwyczajnych okolicznos´ciach. Prezentowane badania maja˛ potwierdzic´ prawdziwos´c´ hipotezy, iz˙ niezalez˙- nie od wysiłko´w pan´stw i społecznos´ci mie˛dzynarodowej prawa dziecka nie sa˛ immunizowane na wpływy kulturowe. Specyfika kulturowa jest niekiedy wpisana w toz˙samos´c´ grup społecznych i wo´wczas nawet przebudowa struktury społecznej, uzgodnione standardy mie˛dzynarodowe, wewne˛trzne instrumenty prawne czy polityki edukacyjne nie sa˛ w stanie jej zmienic´. Badania maja˛ tez˙ odpowiedziec´ na pytanie, czy istnieje proste przełoz˙enie zamoz˙nos´ci pan´stw na realizowane w nich prawa dziecka; czy da sie˛ ograniczyc´ wpływ na prawa dziecka wspo´łczesnych, takz˙e wynikaja˛cych z proceso´w globalizacji patologii z˙ycia społecznego, takich jak handel dziec´mi, udział dzieci w konfliktach zbrojnych, zatrudnianie ich w ryzykownych sektorach gospodarki, nielegalna migracja dzieci towarzysza˛cych rodzicom w poszukiwaniu godniej- szych warunko´w z˙ycia w zamoz˙nych krajach Zachodu. Analizy przedstawione w pracy oparto gło´wnie na materiałach z´ro´dłowych: dokumentach Narodo´w Zjednoczonych, szczego´lnie wykładni i interpretacji CRC, CRIN, informacji Departamentu Stanu USA, CIA, dokumentach organizacji pozarza˛dowych, a tam, gdzie problemy dotykaja˛ spraw nieomo´wionych dota˛d w publikacjach naukowych – na artykułach prasowych i doniesieniach agencyjnych. WstŒp n 11 * * * Dziecin´stwo powinno byc´ najbardziej szcze˛s´liwym i beztroskim etapem z˙ycia człowieka. Dzis´ jednak około 86 dzieci (z 2,2 mld dzieci, jedna trzecia ludnos´ci s´wiata) mieszka w krajach rozwijaja˛cych sie˛, a wiele z nich umiera przed ukon´czeniem pia˛tego roku z˙ycia1, nie ma doste˛pu do szko´ł podstawowych, staje sie˛ ofiarami pracy przymusowej lub jest wykorzystywanych seksualnie. Wiele matek jest pozbawionych opieki w okresie cia˛z˙y i porodu, co niekorzystnie wpływa na rozwo´j i szanse ich dzieci od chwili urodzenia. Według raportu FAO wcia˛z˙ ros´nie na s´wiecie liczba oso´b z´le odz˙ywionych, czyli niedoz˙ywionych, z deficytem mikroelemento´w, z nadwaga˛ i otyłos´cia˛. Według szacunko´w organizacji generuje to roczne straty około 3,5 mld dolaro´w i stanowi około 5 s´wiatowych dochodo´w, mimo z˙e w cia˛gu dwo´ch ostatnich dekad wskaz´niki (poza nadwaga˛) poprawiły sie˛ o blisko połowe˛2. W ocenie FAO 26 dzieci cierpi na skarłowacenie, 2 mld brakuje mikroelemento´w, 1,4 mld ma nadwage˛, 500 mln jest otyłych, co jest przyczyna˛ wielu schorzen´, w tym krzywicy i wad rozwojo- wych3. Dane te potwierdzaja˛ szczego´łowe badania przeprowadzone przez Save the Children. Organizacja szacuje, z˙e spowolniony wzrost dotyczy 38 dzieci z najsłabiej rozwinie˛tych pan´stw s´wiata, 7 osia˛ga niz˙sze od s´rednich wyniki w testach matematycznych dla os´miolatko´w, 19 wykazuje słabsza˛ umieje˛tnos´c´ czytania, 20 ma mniejsze szanse na otrzymanie dobrej pracy w przyszłos´ci4. Optymizmem napawa fakt, iz˙ w 30 krajach udało sie˛ radykalnie zredukowac´ gło´d i niedobo´r z˙ywnos´ci (mie˛dzy innymi Chiny i Indie, a takz˙e Angola, Brazylia, Chile, Kuba, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jamajka, Haiti, Birma, Nigeria, Peru, Syria i Tajlandia). Wiele dzieci musi z˙yc´ z ograniczonym doste˛pem do czystej wody, w złych warunkach sanitarnych, w brudnych pomieszczeniach, bez moz˙liwos´ci korzys- tania z nalez˙ytej profilaktyki i opieki zdrowotnej. Wcia˛z˙ nierzadko przyczyna˛ s´mierci sa˛ choroby łatwe do zapobiegania lub leczenia. Na całym s´wiecie dzieci pracuja˛, niekiedy w cie˛z˙kich, niemal niewolniczych warunkach, wiele pada ofiara˛ 1 Organizacja Save the Children zauwa¿a jednak, ¿e nigdy wczeœniej w historii nie zanotowano tak radykalnej poprawy wskaz·ników w tak krótkim czasie. MiŒdzy 1990 a 2011 rokiem liczba dzieci umieraj„cych przed osi„gniŒciem pi„tego roku ¿ycia spad‡a z 12 do 6,9 mln. 2 J. Clapp, World Hunger and the Global Economy: Strong Linkages, Weak Action, „Journal of International Affairs”, 28 wrzeœnia 2014. 3 The State of Food and Agriculture, FAO, Rome 2013. 4 Food for though. Tackling child malnutrition to unlock potential and boost prosperity report, Save the Children, 28 maja 2013. 12 n WstŒp handlu ludz´mi, a około 300 000 dzieci-z˙ołnierzy walczy kaz˙dego dnia w ponad 30 konfliktach zbrojnych na całym s´wiecie5. 5 W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka, komunikat Komisji, Bruksela, 4 lipca 2006, COM/2006/ 0367/koæcowy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Międzynarodowa ochrona praw dziecka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: