Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00665 009082 11014466 na godz. na dobę w sumie
Międzynarodowa ochrona prawna inwestycji w energetyce - ebook/pdf
Międzynarodowa ochrona prawna inwestycji w energetyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 471
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3433-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja jest kontynuacją publikacji tego samego autora pt. Ochrona bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej, która dotychczas została opublikowana w języku czeskim, polskim i rosyjskim.

Ochrona inwestycji jest pojęciem ważnym, mającym charakter globalny. Ma ona duże znaczenie zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i dla całego społeczeństwa. Zagadnienie to jest szczególnie istotne dla krajów Europy Środkowo -Wschodniej.

Energetyka należy, obok przemysłu samochodowego i sektora bankowego, do kluczowych sektorów gospodarczych. Sektor ten obejmuje nie tylko produkcję energii elektrycznej i innych surowców, ale także wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych, transport i wykorzystanie energii, w tym badania i rozwój oraz wszystkie powiązane infrastruktury. Obejmuje ponadto duży obszar tzw. odnawialnych źródeł energii jądrowej.

Publikacja analizuje ochronę inwestycji zagranicznych w sektorze energetycznym w najszerszym zakresie. Autor największą uwagę skupia na Traktacie Karty Energetycznej, który jest głównym instrumentem prawnym ochrony inwestycji w tej dziedzinie, analizując nie tylko regulację odpowiednich przepisów, ale także dokonując ich interpretacji w powiązaniu z innymi instrumentami ochrony inwestycji, przepisami krajowymi, międzynarodowymi, jak również przepisami pochodzenia unijnego. Publikacja wyjaśnia związek tych szczególnych środków ochrony i innych źródeł prawa, stosunek do Światowej Organizacji Handlu, prawa Unii Europejskiej, itd. Książka zawiera także tłumaczenie wybranych przepisów Karty Energetycznej i przegląd innych regulacji w dziedzinie energii.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków z sektora gospodarczego. Znaczenie może mieć także dla legislacji i procesu tworzenia prawa oraz administracji publicznej, szczególnie w kwestiach, które wchodzą w kontakt ze środowiskiem międzynarodowym. Ponadto może być także cennym źródłem dla doktryny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Alexander J. BeĚllohlávek MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAWNA INWESTYCJI W ENERGETYCE MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAWNA INWESTYCJI W ENERGETYCE Alexander J. BeĚllohlávek MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAWNA INWESTYCJI W ENERGETYCE Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Propozycja cytowania: Alexander J. Bělohlávek, Międzynarodowa ochrona prawna inwestycji w energetyce, Warszawa 2011 Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk Ilustracja na okładce: © Hilary Seselja Wydanie oryginalne – czeskojęzyczne – zostało wydane nakładem Wydawnictwa C.H. Beck Praga. © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marcin Teodorczyk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3338-0 ISBN e-book 978-83-255-3433-2 Auctorium – o Autorze Prof. Dr. et Mgr., Ing. (oec) Alexander J. Bělohlávek, Dr. h. c. jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola (UK) w Pradze, wcześniej studiował także na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Ewan- gelisty Purkyniego w Brnie (dziś Uniwersytet Masaryka w Brnie). Pierw- sze stopnie naukowe (w specjalności prawo cywilne I.) otrzymał na Wydziale Prawa UK w Pradze na początku grudnia 1993 r. W latach 1991–1996 wykładał na Wydziale Prawa UK w Pradze w Instytucie Praw Autorskich, Prawa Przemysłowego i  Prawa Konkurencji, ostatnio w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego – w Zakładzie Prawa Prywatnego Międzynarodowego tejże uczelni. Od 1992 r. pracuje w Kate- drze Prawa Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwer- sytetu Technicznego w Ostrawie (CZ). Jest członkiem rady naukowej ds. podyplomowych studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii Wyż- szej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (CZ) oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie (CZ). Stopień naukowy docenta został mu nadany w 1996 r. Od 1993 r. świadczył usługi prawnicze, a od 1994 r. prowadzi kancelarię adwokacką w Pradze z licencjonowaną filią w USA (New Jersey). Dnia 1 kwietnia 2001 r. uzyskał stopień naukowy profesora. W 1992 r. Wydziały Prawa i Ekonomii Uniwersytetu w Kijowie nadały mu również tytuł doctor honoris causa. Poza praktyką adwokacką i działalnością pedagogiczną pełni także szereg funkcji, jest członkiem kilku ważnych zagranicznych instytucji, stowarzyszeń i komisji. Jest przewodniczącym Światowego Związku Adwokatów The World Association of Lawyers (z siedzibą w Waszyngto- nie, D.C./USA), członkiem Rady Nadzorczej (Board of governors) Świa- towego Związku Prawników The World Jurist Association (Waszyngton, D.C./USA), członkiem IBA (International Bar Association). Jest również arbitrem w Trybunale Arbitrażowym przy Izbie Gospo- darczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej ds. sporów krajowych i zagranicznych, Międzynarodowym Trybunale Arbitrażowym Izby Gospodarczej Austrii, Międzynarodowym Trybunale Arbitrażo- wym przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Ukrainy w Kijowie, rozstrzyga spory w ramach uprawnień Międzynarodowego Trybunału Arbitrażo- wego ICC (Międzynarodowej Izby Handlowej) w Paryżu oraz według Regulaminu UNCITRAL. Ponadto jest członkiem Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej V Auctorium – o Autorze (ICC), Szwajcarskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (ASA), Austriac- kiego Stowarzyszenia Postępowania Arbitrażowego, Niemieckiego Insty- tutu Postępowania Arbitrażowego (DIS), Londyńskiego Sądu Arbi- trażu Międzynarodowego (LCIA), Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC/International Chamber of Commerce), przewodniczącym komisji arbitrażowej – ICC (Komisja Narodowa RCz), ASIL (American Society of International Law), członkiem stowarzyszonym Law Society of England and Wales, członkiem ILA (International Law Association, Headquar- ters branch, Londyn) oraz wielu innych organizacji międzynarodowych. Ponadto jest autorem bez mała 30 monografii (w języku czeskim, nie- mieckim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim), ponad 300 spe- cjalistycznych artykułów, przede wszystkim z zakresu międzynaro- dowego prawa prywatnego, procesowego, handlowego i finansowego. W Republice Czeskiej jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma Časo- pis pro právní vědu a praxi wydawanego przez Wydział Prawa Uniwer- sytetu Masaryka w Brnie, biuletynu Bulletin advokacie wydawanego przez Czeską Izbę Adwokacką w Pradze oraz The Lawyer Quarterly. Jest jednym z głównych redaktorów roczników Česká ročenka mezi- národního práva (The Czech Yearbook of International Law) oraz Česká ( Středoevropská) ročenka pro rozhodčí řízení (The Czech / Central European / Yearbook of Arbitration), jak i periodyku Rome Case Law (Rome Convention – Rome I and II Regulation Case Law). Jest człon- kiem rady redakcyjnej czasopisma Law and Technology wydawanego w Waszyngtonie, D.C., członkiem rady naukowej oraz rady wydawni- czej Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa Prywatnego Międzyna- rodowego, Prawa Unijnego i Prawa Konstytucyjnego Lex Lata w Hadze (Holandia) i in. Wykłada w kraju i za granicą (spośród krajów, w któ- rych wykładał na uniwersytetach, można wymienić na przykład Niemcy, Holandię, Austrię, Szwajcarię, Polskę, Ukrainę, Irlandię, Afrykę Połu- dniową, Katar, Indie, Australię, USA i in.). VI Gratiarum – Podziękowanie Za przydatną pomoc i wsparcie przy opracowaniu niniejszej publi- kacji autor dziękuje swoim kolegom, zwłaszcza (choć nie tylko) Mgr. Petrowi Kallowi, JUDr. Filipowi Černému, Dr. Marcinowi Czepela- kowi, Mgr. Lukášowi Havlowi, Mgr. Terezie Profeldovej, Mgr. Tomášowi Řezníčkowi, Marianie Jungwirthovej i Bc. Tomášowi Demo. Za cenną pomoc w zakresie językowego i technicznego przygotowania niniejszej publikacji autor dziękuje zwłaszcza PhDr. Světlušce Sobolovej, PaeDr. Milenie Frydrychovej, Janowi Halfarowi, Františkowi Halfarowi, Naděždzie Motyčkovej, Lence Němečkovej i Ing. Karlowi Nohavowi. Autor VII Spis treści 1 2 2 3 4 7 8 8 8 Auctorium – o Autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Gratiarum – Podziękowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Index Compendiorum – Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. 1 Zawartość oraz cel publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.1. 1 Termin energetyka w strukturach międzynarodowych I.2. i europejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Karta Energetyczna (Karta) oraz Traktat I.3. Karty Energetycznej (ECT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicja energetyki na podstawie Karty oraz ECT . . . . . . . . I.3.1. Europejska Karta Energetyczna (Karta) . . . . . . . . . . . . . . . . . I.3.2. Traktat Karty Energetycznej (ECT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.3.3. Ochrona inwestycji według Traktatu Karty I.3.4. Energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.3.5. Struktury Karty oraz ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.3.5.1. Konferencja Karty Energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.3.5.2. Organy pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niektóre korzyści oraz ryzyko związane z interpretacją I.3.6. i stosowaniem ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyszłość ECT a podejście Rosji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.3.7. Pozostałe międzynarodowe oraz unijne (wspólnotowe) I.4. inicjatywy w zakresie energetyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania I.4.1. powietrza na dalekie odległości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4.1.1. Cel i zasady konwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4.1.2. Współpraca polityczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4.1.3. Współpraca naukowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4.1.4. Wymiana informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4.1.5. Współpraca w zakresie kształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4.1.6. Kontekst konwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paryska Karta Nowej Europy – OBWE1 . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4.2. I.4.3. Ramowa konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu . . . . . . 12 12 13 13 13 14 14 15 16 9 11 12 1 Charter of Paris For New Europe. IX Spis treści Specyfika ochrony inwestycji według ECT II. w porównaniu z dwustronnymi umowami o ochronie inwestycji oraz innymi instrumentami wspierania i ochrony bezpośrednich inwestycji zagranicznych. . . . . . Strony ECT (aspekt podmiotowy ochrony inwestycji) II.1. oraz przedmiot regulacji na podstawie ECT. . . . . . . . . . . . . . Definicja inwestycji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.1.1. Definicja inwestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.1.2. Tymczasowe stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.1.3. Specyfika przepisów prawa materialnego w zakresie II.2. ochrony inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.2.1. Traktowanie narodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.2.2. Minimalny standard traktowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klauzula parasolowa (umbrella clause) . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.2.3. Klauzula o odmowie uprzywilejowania . . . . . . . . . . . . . . . . . II.2.4. Filtr podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.2.5. Przepisy o rozstrzyganiu sporów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.3. II.3.1. Forum oraz możliwe do zastosowania zasady procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organ mianujący arbitra lub przewodniczącego II.3.2. trybunału arbitrażowego (tzw. appointing authority) . . . . . . II.3.3. Wybór forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okres ochronny (tzw. cooling-off period) . . . . . . . . . . . . . . . . II.3.4. Interpretacja instrumentów prawa III. międzynarodowego w związku z ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . III.1. Standardy międzynarodowej ochrony prawnej inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Różnice w procesach interpretacji na podstawie III.2. BIT/ICSID/ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.2.1. Interpretacja zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów (1969; KWPT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.2.2. Artykuł 31 KWPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.2.3. Artykuł 32 KWPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.2.4. KWPT w wyrokach wydanych na podstawie ECT . . . . . . . . III.3. Wcześniejsze wyroki (znaczenie orzecznictwa) . . . . . . . . . . . III.3.1. Podejście sądów (trybunałów arbitrażowych) . . . . . . . . . . . . III.3.2. Orzecznictwo dotyczące BIT a ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Równoległe spory według ECT oraz BIT . . . . . . . . . . . . . . . Równoległe roszczenia/równoległe postępowania . . . . . . . . IV.1. IV.2. Aspekty prawa materialnego (rzeczowe) . . . . . . . . . . . . . . . . 19 20 20 24 24 25 25 26 26 27 28 29 29 30 30 31 31 31 33 33 34 36 36 38 38 40 43 44 45 X IV.3. IV.3.1. Oddziaływanie stanowisk procesowych w sprawie kompetencji (właściwości) oraz standardów materialnoprawnych w zakresie udzielania ochrony . . . . . . Kardassopoulos v. Gruzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.3.2. Plama v. Bułgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.3.3. Dopuszczalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4. IV.4.1. Znaczenie oraz istota ograniczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.2. Ograniczenia wynikające z umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Res iudicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.3. Lis pendens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.4. IV.4.4.1. Nadużycie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.4.2. Rozwiązania procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.4.3. Połączenie spraw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inne techniczne instrumenty procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.4.4. Traktowanie zgodnie z klauzulą najwyższego V. uprzywilejowania (MFN) a prawo krajowe . . . . . . . . . . . . . Traktowanie w trybie najwyższego uprzywilejowania V.1. (MFN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.1.1. Przepisy regulujące traktowanie MFN w ECT . . . . . . . . . . . . V.1.2. Możliwości rozszerzenia stosowania regulacji umożliwiającej wykorzystanie MFN przy rozstrzyganiu sporów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.1.2.1. Polemika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Sprawy Maffezini i Plama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) RosInvest Co i Renta4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tryb traktowania narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.2. Przepisy regulujące traktowanie narodowe w ECT . . . . . . . . V.2.1. V.2.2. Problemy wynikające ze stosowania „traktowania narodowego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.2.2.1. Porównanie inwestorów zagranicznych i krajowych . . . . . . V.2.2.2. Różne traktowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.2.2.3. Brak uzasadnienia różnego traktowania . . . . . . . . . . . . . . . . . V.2.2.4. Wywłaszczenie według ECT oraz innych VI. międzynarodowych instrumentów ochrony inwestycji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicja pojęcia wywłaszczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.1. VI.2. Wywłaszczenie pośrednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.3. Wywłaszczenie stopniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.4. Wywłaszczenie na podstawie ECT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stosunek między traktowaniem narodowym a innymi standardami traktowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspekty kompetencji (właściwości) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści 48 48 49 51 53 53 53 55 55 56 57 58 62 63 64 64 66 66 67 70 71 71 73 73 74 74 75 75 75 78 85 88 XI Spis treści VI.5. Wywłaszczenie oraz definicja inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . Stabilne, równe i sprzyjające warunki dla inwestorów VI.6. oraz sprawiedliwe i równe traktowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres przedmiotowy terminu traktowanie w ECT VII. oraz w BIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicja pojęcia traktowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.1. VII.1.1. Traktowanie narodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.1.2. Klauzula najwyższego uprzywilejowania (MFN). . . . . . . . . . Zakres przedmiotowy klauzuli MFN w ECT VII.2. w porównaniu z dwustronnymi oraz innymi wielostronnymi umowami o ochronie inwestycji . . . . . . . . . VII.2.1. Faza przedinwestycyjna (przygotowawcza) . . . . . . . . . . . . . . VII.2.2. Klauzula MFN przy rozstrzyganiu sporów . . . . . . . . . . . . . . . „Traktowanie” zgodne z „postanowieniami VII.2.3. traktatowymi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.2.4. Wielostronne umowy o integracji gospodarczej . . . . . . . . . . Zakres przedmiotowy terminu inwestor w ECT . . . . . . . . VIII. VIII.1. Warunki kwalifikujące osobę prawną lub fizyczną jako inwestora zgodnie z ECT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.1.1. Definicja inwestora zgodnie z art. 1 ust. 7 ECT . . . . . . . . . . . VIII.1.2. Szczególna zasada zgodnie z art. 26 ust. 7 ECT . . . . . . . . . . . VIII.2. VIII.3. Okoliczności powstania roszczeń na podstawie ECT dla spółek zagranicznych lub krajowych znajdujących się pod kontrolą osób posiadających przynależność państwową państwa przyjmującego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.3.1. Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.3.2. TSA v. Argentyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.3.3. Osoby fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.3.3.1 Artykuł 1 ust. 7 ECT, test według konwencji ICSID oraz VIII.3.3.2. Zakres przedmiotowy wyrażenia przynależność VIII.3.3.3. Stałe miejsce zamieszkania według art. 1 ust. 7 lit. a) VIII.4. pkt (i) ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Artykuł 31 KWPT: Ogólna reguła interpretacji . . . . . . . . b) Artykuł 32 KWPT: Uzupełniające środki interpretacji . . . c) Możliwe znaczenie terminu która ma stałe miejsce zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarzut niestosowania (art. 17 ECT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Znaczenie kontroli podmiotu do celów definicji inwestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . państwowa w art. 1 ust. 7 lit. a) pkt (i) ECT . . . . . . . . . . . . . . według BIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 90 90 91 91 91 92 92 95 95 98 101 102 102 103 104 106 106 112 116 116 118 120 121 122 123 127 XII Spis treści na przyszłość? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.4.1. Czy wykonywanie prawa państwa zgodnie z art. 17 ECT jest zarzutem przeciwko jurysdykcji (kompetencji) lub dopuszczalności rozstrzygania sporów przez trybunał arbitrażowy, czy obroną merytoryczną? . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.4.2. Czy art. 17 ECT działa wstecz, czy działa tylko VIII.5. Niektóre przykłady celowego wyboru przynależności państwowej (nationality shopping) z niedawnej przeszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres przedmiotowy terminu inwestycja według ECT . . IX. Definicja inwestycji według ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.1. IX.1.1. Treść rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.1.1.1. Definicja zgodnie z art. 1 ust. 6 ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.1.2. Obszary szczególnie szerokiego stosowania art. 1 ust. 6 ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.1.2.1. Artykuł 1 ust. 6 lit. c) ECT: roszczenia pieniężne . . . . . . . . . IX.1.2.2. Inwestycje pośrednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.1.2.3. Artykuł 1 ust. 6 lit. f) ECT: wszelkie uprawnienia przyznane z mocy prawa albo umowy lub z mocy jakichkolwiek licencji czy pozwoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.1.3. Data wejścia w życie (ang. effective date) . . . . . . . . . . . . . . . . IX.1.3.1. Pojęcie inwestycji a tymczasowe stosowanie ECT . . . . . . . . . IX.1.3.2. Zakończenie tymczasowego stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.1.3.3. Warunek „związania z działalnością gospodarczą IX.1.3.4. Zakres przedmiotowy terminu projekty efektywności Karty w ostatnim akapicie art. 1 ust. 6 ECT . . . . . . . . . . . . . . IX.2. Wsparcie gospodarek rozwijających się . . . . . . . . . . . . . . . . . Inwestycje w sektorze energii jako przedmiot ochrony IX.3. materialnoprawnej według ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres (standard) ochrony: różne regulacje dotyczące IX.3.1. fazy przedinwestycyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres przedmiotowy terminu inwestycja: test IX.4. zastosowany w sprawie Salini a ogólne zasady prawa międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.4.1. Orzecznictwo ICSID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.4.2. Ogólne zasady prawa międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . IX.5. IX.5.1. Znaczenie bezpośredniej lub pośredniej kontroli inwestycji zgodnie z art. 1 ust. 6 ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zdolność inwestora do wywierania znaczącego wpływu na zarządzanie i funkcjonowanie inwestycji zgodnie z Ustaleniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w sektorze energii” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 129 132 134 134 134 135 137 137 142 142 144 145 149 151 152 153 154 155 156 156 158 159 160 XIII Spis treści Interes finansowy jako przedmiot inwestycji . . . . . . . . . . . . . Prawo umawiającego się państwa przy interpretacji kontroli zgodnie z art. 1 ust. 6 ECT a prawo państwa pochodzenia inwestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brak znaczenia nadzoru właścicielskiego nad inwestorem lub własnością inwestora według art. 1 ust. 6 ECT . . . . . . . . Odszkodowania w przypadkach sporów inwestor v. państwo na podstawie ECT oraz porównanie z BIT (cechy charakterystyczne według ECT) . . . . . . . . . . Zakres przedmiotowy wyrażenia skuteczne środki dochodzenia roszczeń i egzekwowania praw zgodnie z art. 10 ust. 12 ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres i znaczenie omawianego problemu . . . . . . . . . . . . . . . IX.5.2. IX.5.3. IX.5.4. X. XI. XI.1. XI.2. Wymóg skutecznych środków jako możliwa deklaracja norm prawa międzynarodowego dotyczących odmowy sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres przedmiotowy skutecznych środków według XI.3. art. 10 ust. 12 ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standardy określania zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI.4. Energetyka, ochrona inwestycji w energetyce, ECT XII. i prawo Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.1. Energetyka w prawie oraz w strukturach WE/UE . . . . . . . . . XII.1.1. Polityka energetyczna UE i jej rozwój: założenia XII.1.2. XII.1.2.1. Struktury administracyjne UE – Dyrekcje Generalne – XII.1.2.2. Struktura DG XVII – Dyrekcja ds. Energii (Directorate for Energy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.1.3. Programy polityki energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.1.3.1. Lista programów UE w dziedzinie energii . . . . . . . . . . . . . . . XII.1.3.2. Pozostałe programy i instytucje obejmujące także XII.1.4. Prawodawstwo wspólnotowe (unijne) w zakresie energetyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.1.4.1. Instrumenty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.1.4.2. Energetyka jądrowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Ramy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Jądrowe programy badawcze oraz rozwojowe . . . . . . . . . . XII.1.4.3. Odnawialne źródła energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prawa UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struktury UE a energetyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Koncepcje wsparcia oraz cele w zakresie odnawialnych źródeł energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w dziedzinie energetyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . energetykę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 164 166 166 169 169 170 173 175 178 179 179 186 186 186 188 188 189 190 190 191 191 194 195 195 XIV Spis treści na podstawie zobowiązań wynikających z prawa UE . . . . . . b) Zakres pojęcia odnawialne źródła energii . . . . . . . . . . . . . c) Źródła odnawialne jako przedmiot inwestycji . . . . . . . . . Zmiany wprowadzone do polityki inwestycyjnej UE przez traktat lizboński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatkowe kwestie wynikające z prawa UE . . . . . . . . . . . . . XII.2. Wspólnota Europejska (Unia Europejska) jako strona traktatu ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postępowanie arbitrażowe między inwestorem XII.3. a państwem prowadzone przeciwko UE lub przeciwko krajom członkowskim UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.3.1. Zakres problematyki w związku z praktycznymi skutkami oddziaływania ECT oraz prawa UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.3.2. Oświadczenie UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.3.3. Wybór inwestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.4. XII.5. XII.5.1. Pozwy skierowane w związku ze środkami przyjętymi XII.5.2. AES Summit Generation Ltd. v. Węgry oraz AES-Tisza Erömö Kft v. Węgry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.5.2.1. Istota sporów, przebieg procesu oraz amicus curiae . . . . . . XII.5.2.2. Wyroki w sporach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Znaczenie prawa UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Indywidualne zobowiązania umowne a zobowiązania z tytułu ECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Uzasadnione oczekiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Stabilne ramy prawne i gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Prawidłowe postępowanie, arbitralność i przejrzystość . . f) Dyskryminacyjny charakter środków . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.5.3. Ważność klauzuli dotyczącej transferów wynikająca z ECT w świetle prawa UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stosunek między ECT a umowami międzynarodowymi XIII. GATT i WTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII.1. Przepisy umów w ramach GATT i WTO . . . . . . . . . . . . . . . . XIII.1.1. Szczególne zasady wprowadzone przez GATT . . . . . . . . . . . XIII.1.2. Wyjątki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII.1.3. Umowy WTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Różnica między handlem a inwestycjami . . . . . . . . . . . . . . . XIII.2. XIII.3. Zobowiązanie stron traktatu ECT do stosowania zasad WTO w zakresie energetyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podobne i odmienne aspekty mechanizmów rozstrzygania XIII.4. sporów według ECT oraz według WTO . . . . . . . . . . . . . . . . XIII.4.1. Cel postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII.4.2. Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 197 198 199 199 200 201 202 206 206 207 207 209 209 212 213 214 215 216 217 219 220 220 221 222 227 229 232 233 234 XV Spis treści XVI Wykaz sygnatariuszy ECT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ekspertów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faza następująca po wydaniu wyroku przez trybunał (skład orzekający)/raportu zespołu orzekającego . . . . . . . . . energetyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawowe przepisy oraz decyzje w zakresie energetyki – prawo UE/WE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozostałe przepisy WE/UE dotyczące różnych obszarów energetyki oraz aspektów polityki energetycznej UE . . . . . . Indeks umów międzynarodowych oraz umów między UE a państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi w zakresie energetyki i polityki energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks decyzji Komisji Europejskiej i/lub Rady w zakresie energetyki i polityki energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII.4.3. Ustanowienie trybunału arbitrażowego oraz grupy XIII.5. Tabele/Wykazy: Tabele/wykazy Nr I Tabele/wykazy Nr II Wykaz podstawowych przepisów UE/WE w zakresie II.A. II.B. II.C. II.D. Załącznik Nr III Literatura I Monografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych . . . . . . . . . . II III Literatura dostępna w formie elektronicznej . . . . . . . . . . . . . Indeks haseł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne do indeksu haseł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Indeks haseł według słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . II Indeks cytowanych przepisów (aktów normatywnych III i innych źródeł). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks odsyłaczy do orzeczeń wydanych IV w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych (rejestr według powodów – strony, forum, podstawy prawnej, specyfikacji rzeczy i wyroków) . . . . . . . Indeks odsyłaczy do państw (Postępowania dotyczące V konkretnych państw jako stron sporu uwzględnione w części IV niniejszego indeksu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akt końcowy Konferencji w sprawie Europejskiej Karty Energetycznej/Traktat Karty Energetycznej oraz dokumenty powiązane (ECT) – Polska wersja wybranych przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 235 239 241 242 248 260 263 277 355 370 404 411 411 411 426 434 445 Index Compendiorum – Wykaz skrótów BIT dwustronna umowa o  popieraniu i  wzajemnej ochronie inwestycji (ew. w liczbie mnogiej) – skrót pochodzący od angielskiej nazwy: Bilate- ral Investment Treaty (ogólnie jako typ umowy międzynarodowej, czasem z dodatkiem określającym umawiające się strony w danym przypadku) BIZ bezpośrednia inwestycja zagraniczna (także w liczbie mnogiej) Centrum ICSID International Centre for Settlement of Investment Disputes. Międzynarodo- we Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (patrz też – konwen- cja ICSID) CIJ Court of International Justice – Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwo- ści. CUP Cambridge University Press DSB Dispute Settlement Body. Organ Rozstrzygania Sporów (przewidziany na podstawie Porozumienia ustanawiającego WTO) DSU Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute. Uzgodnienie w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie spo- rów (na podstawie Porozumienia ustanawiającego WTO w ramach DSB) Dz.Urz. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ECT Energy Charter Treaty. Traktat Karty Energetycznej (Lizbona, 17.12.1994 r.)1 EIA Economic Integration Agreements. Umowy o integracji gospodarczej. 1 Jednocześnie został podpisany także Protokół Karty Energetycznej dotyczą- cy efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska (Lizbona, 17.12.1994 r., patrz Protokół Karty). XVII Index Compendiorum – Wykaz skrótów ETS Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej Trybunał Spra- wiedliwości Wspólnot Europejskich). Jeżeli z kontekstu nie wynika ina- czej, skrótem objęto: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd (patrz też SPI) oraz Sąd do spraw Służby Publicznej). W przypadku powoływanego orzecznic- twa skrót ten dotyczy Trybunału Sprawiedliwości (Trybunału) EWWiS Europejska Wspólnota Węgla i Stali. European Coal and Steel Community – ECSC GAR Global Arbitration Review GATS The General Agreement on Trade and Services. Układ ogólny w sprawie handlu usługami, Porozumienie WTO, które weszło w życie w 1995 r. jako wynik urugwajskiej rundy rozmów GATT General Agreement on Tariffs and Trade. Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu. Wielostronna umowa międzynarodowa zawierająca za- sady kierowania handlem itp. GBR Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej GSP Generalized System of Preferences. Ogólny System Preferencji2 IALR International Arbitration Law Review (period.) IAR Investment Arbitration Reporter (period., wyd. Luke E. Petersen)3 ICC International Chamber of Commerce – Międzynarodowa Izba Handlowa. Tu w znaczeniu ICC International Court of Arbitration (Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej) ICJ International Court of Justice – Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwo- ści. ICSID Rev.-FILJ ICSID Review – Foreign Investment Law Journal 2 Jeden z tzw. wyjątków od zasady wolnego handlu w ramach GATT. 3 Patrz www.iareporter.com. XVIII Index Compendiorum – Wykaz skrótów ICSID Patrz skrót Centrum ICSID oraz skrót konwencja ICSID ILR International Law Reports. CUP Int. ALR International Arbitration Law Review ITO Międzynarodowa Organizacja Handlu. International Trade Organization4 ITR Investment Treaty News JIA Journal of International Arbitration JIDS Journal of International Dispute Settlement JWI Journal of World Investment. Period. (ISSN: 1660-7112) JWIT Journal of World Investment Trade. Period. (ISSN: 1660-7112) Karta Europejska Karta Energetyczna Klauzula MFN Patrz MFN KLI Kluwer Law International Komisja Komisja Wspólnot Europejskich/Komisja Europejska (art. 13 i nast. TUE/ TFUE) Konwencja ICSID Konwencja waszyngtońska o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych mię- dzy państwami a obywatelami innych państw z 18.3.1965 r.5 Konwencja nowojorska Konwencja nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orze- czeń arbitrażowych (1958 r.) 4 Nie udało się założyć; zatrzymano się na etapie prób/międzynarodowej inicjatywy w ramach Konferencji ONZ na temat handlu i zatrudnienia. 5 Weszła w życie 14.10.1966 r. ČSRF podpisała konwencję ICSID 12.5.1991 r., dla ČSRF weszła w życie dnia 8.4.1992 r. Opublikowana w: 420/1992 Sb. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Międzynarodowa ochrona prawna inwestycji w energetyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: