Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00509 010255 10729112 na godz. na dobę w sumie
Międzynarodowe prawo dyplomatyczne - wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Międzynarodowe prawo dyplomatyczne - wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 277
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2514-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę.

Skrypt „Międzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia” zawiera omówienia ważniejszych instytucji prawa dyplomatycznego, w tym m.in.: immunitet dyplomatyczny, funkcje dyplomatyczne, klasy i rangi dyplomatyczne, precedencję stanowisk w dyplomacji oraz niektórych instytucji prawa konsularnego (konsulat honorowy czy relacje miedzy działalnością dyplomatyczna i działalnością konsularna). Czytelnik znajdzie w skrypcie zarówno teoretyczne omówienie tych instytucji (rozdziały I–IX), jak i propozycje ich praktycznego zastosowania (rozdział X). Wybór instytucji będących przedmiotem omówienia został dokonany z uwzględnieniem informacji na temat stopnia zainteresowania studentów konkretnym zagadnieniem, uzyskanych w trakcie zajeć dydaktycznych z przedmiotu „Prawo dyplomatyczne i konsularne”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Izabela Gawłowicz Międzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia SKRYPTY BECKA Mi(cid:266)dzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia W sprzeda(cid:298)y: P. Daranowski, J. Połaty(cid:276)ski PRAWO MI(cid:265)DZYNARODOWE PUBLICZNE. WYBÓR ORZECZNICTWA Inne M. Stepaniuk PRAWO MI(cid:265)DZYNARODOWE. TESTY, PYTANIA I ODPOWIEDZI Testy Aplikacyjne P. Filipek, B. Ku(cid:296)niak PRAWO MI(cid:265)DZYNARODOWE PUBLICZNE, wyd. 4 Repetytoria Becka E. Skibi(cid:276)ska PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 2 Edycja S(cid:261)dowa E. Skibi(cid:276)ska PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 5 Teksty Ustaw Becka testy-prawnicze.pl testy-prawnicze.pl www.sklep.beck.pl Mi(cid:266)dzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia dr Izabela Gawłowicz Uniwersytet Szczeci(cid:276)ski WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2011 Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P. W. P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-1157-9 ISBN e-book 978-83-255-2514-9 SPIS TRE(cid:285)CI Wykaz skrótów ............................................................................................................ IX Literatura .................................................................................................................... XIII Akty prawne ................................................................................................................ XXIII Przedmowa .................................................................................................................. XXV Rozdział I. Dyplomacja i poj(cid:266)cia pokrewne – rozwa(cid:298)ania terminologiczne ........ § 1. Uwagi wst(cid:266)pne .................................................................................................. § 2. Terminy: „dyplomacja”, „słu(cid:298)ba zagraniczna pa(cid:276)stwa”, „prawo dyplomatyczne” w naukach politycznych i w prawie mi(cid:266)dzynarodowym publicznym oraz w j(cid:266)zyku potocznym ............................................................. § 3. Klasyikacja działa(cid:276) dyplomatycznych ............................................................ I. Ró(cid:298)ne kryteria podziału działa(cid:276) dyplomatycznych ..................................... § 4. Prawo legacji w odniesieniu do pa(cid:276)stw i organizacji mi(cid:266)dzynarodowych jako jeden z najwa(cid:298)niejszych atrybutów podmiotowo(cid:286)ci ................................. Rozdział II. (cid:295)ródła prawa dyplomatycznego .......................................................... § 5. Zwyczaj mi(cid:266)dzynarodowy a prawo dyplomatyczne ......................................... § 6. Traktatowe prawo dyplomatyczne .................................................................... § 7. Relacje mi(cid:266)dzy aktywno(cid:286)ci(cid:261) dyplomatyczn(cid:261) a działalno(cid:286)ci(cid:261) konsularn(cid:261) ....... § 8. Zasady mi(cid:266)dzynarodowego prawa dyplomatycznego ...................................... Rozdział III. Czynniki pomocnicze przy stwierdzaniu tre(cid:286)ci mi(cid:266)dzynarodowego prawa dyplomatycznego .......................................................... § 9. Orzecznictwo s(cid:261)dów mi(cid:266)dzynarodowych i jego znaczenie dla ustalania tre(cid:286)ci norm prawnomi(cid:266)dzynarodowych (prawnodyplomatycznych) ......................... I. Mi(cid:266)dzynarodowy Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci a normy prawa dyplomatycznego .......................................................................................... II. Europejski Trybunał Praw Człowieka a normy prawa dyplomatycznego ....... § 10. Opinie doktryny i ich znaczenie w prawie dyplomatycznym .......................... Rozdział IV. Klasy, rangi oraz stosowanie zasady pierwsze(cid:276)stwa w dyplomacji § 11. Klasy dyplomatyczne ........................................................................................ § 12. Rangi dyplomatyczne ........................................................................................ § 13. Tytulatura przedstawicieli dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej ................. § 14. Precedencja przedstawicieli dyplomatycznych ................................................ 1 2 3 9 10 15 21 23 27 37 43 51 53 54 66 85 89 89 95 96 98 VI Spis tre(cid:286)ci § 15. Precedencja urz(cid:266)dów i stanowisk w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych pa(cid:276)stwach .......................................................................................................... § 16. Precedencja stanowisk w organizacjach mi(cid:266)dzynarodowych .......................... § 17. Precedencja pa(cid:276)stw i stanowisk w Unii Europejskiej ...................................... § 18. Precedencja na konferencjach mi(cid:266)dzynarodowych oraz w czasie uroczysto(cid:286)ci mi(cid:266)dzynarodowych ........................................................................................... § 19. Reguła alternatu i jej zwi(cid:261)zki z zasad(cid:261) precedencji ......................................... Rozdział V. Mianowanie i odwołanie szefa misji dyplomatycznej ......................... § 20. Edukacja kadr dyplomatycznych ...................................................................... § 21. Procedura akredytacji ambasadora ................................................................... § 22. Odwołanie szefa misji dyplomatycznej ............................................................ Rozdział VI. Charakterystyka wybranych funkcji dyplomatycznych ................. § 23. Funkcja reprezentacyjna ................................................................................... § 24. Funkcja informacyjna ....................................................................................... § 25. Funkcja promocyjna .......................................................................................... § 26. Funkcja negocjacyjna (rokowa(cid:276)) ....................................................................... § 27. Sprawowanie opieki dyplomatycznej nad obywatelami pa(cid:276)stwa .................... Rozdział VII. Konsulat honorowy – szczególna forma słu(cid:298)by zagranicznej ....... § 28. Geneza i rozwój konsulatu honorowego ........................................................... § 29. Praktyczne wykorzystanie instytucji konsula honorowego na (cid:286)wiecie ........... § 30. Konsul zawodowy a konsul honorowy – podstawowe ró(cid:298)nice ........................ § 31. Pocz(cid:261)tek i koniec funkcji honorowego urz(cid:266)dnika konsularnego ..................... § 32. Funkcje konsulów honorowych ......................................................................... § 33. Przywileje i immunitety konsulów honorowych .............................................. § 34. Zamiast podsumowania: za i przeciw konsulatowi honorowemu .................... Rozdział VIII. Protokół dyplomatyczny jako narz(cid:266)dzie dyplomacji .................... § 35. Geneza i znaczenie poj(cid:266)cia protokołu dyplomatycznego ................................. § 36. Geneza i znaczenie protokołu dyplomatycznego w Polsce .............................. § 37. Ceremoniał dyplomatyczny i ceremoniał pa(cid:276)stwowy ...................................... § 38. Nadawanie orderów i odznacze(cid:276) jako element ceremoniału pa(cid:276)stwowego .... § 39. Poj(cid:266)cie savoir-vivre’u (etykiety) ....................................................................... § 40. Obyczaje dyplomatyczne ................................................................................... Rozdział IX. Praktyczna analiza wybranych zagadnie(cid:276) prawa dyplomatycznego – przykładowe kazusy wraz z odpowiedziami ......................... Kazus 1. Nietykalno(cid:286)ć przedstawiciela dyplomatycznego i ewentualno(cid:286)ć sprawowania nad nim opieki dyplomatycznej przez pa(cid:276)stwo wysyłaj(cid:261)ce .. Kazus 2. Zasady precedencji (pierwsze(cid:276)stwa) przedstawicieli dyplomatycznych .. Kazus 3. Nietykalno(cid:286)ć przedstawiciela dyplomatycznego, którego zachowanie stanowi zagro(cid:298)enie dla (cid:298)ycia lub zdrowia innych osób ......................... Kazus 4. Ewentualno(cid:286)ć sprawowania opieki dyplomatycznej nad zmarłym obywatelem ............................................................................................. Kazus 5. Zakres terytorialny i czasowy nietykalno(cid:286)ci przedstawiciela dyplomatycznego i jego baga(cid:298)u .............................................................. 103 108 110 111 112 115 115 117 124 129 131 132 134 135 136 147 148 149 151 153 155 156 158 161 161 166 168 170 172 173 175 177 181 186 192 197 Spis tre(cid:286)ci Kazus 6. Post(cid:266)powanie pa(cid:276)stwa wysyłaj(cid:261)cego wobec naruszenia nietykalno(cid:286)ci osobistej przedstawiciela dyplomatycznego ........................................... Kazus 7. Nietykalno(cid:286)ć osobista członków rodziny przedstawiciela dyplomatycznego .................................................................................... Kazus 8. Skuteczna akredytacja szefa misji .......................................................... Kazus 9. Sprawowanie opieki dyplomatycznej a doktryna „czystych r(cid:261)k” .......... Kazus 10. Sprawowanie opieki dyplomatycznej nad osob(cid:261) o podwójnym obywatelstwie przeciwko jednemu z pa(cid:276)stw obywatelstwa .................. Kazus 11. Opieka dyplomatyczna nad osob(cid:261) izyczn(cid:261), której prawo do rzetelnego procesu zostało naruszone przez obce pa(cid:276)stwo ..................................... Indeks rzeczowy .......................................................................................................... VII 202 207 213 218 226 232 245 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawne d. TWE .......................... Traktat ustanawiaj(cid:261)cy Wspólnot(cid:266) Europejsk(cid:261) z 25.3.1957 r. (Dz.Urz. UE C z 2006 r. Nr 321E, s. 37) EKPC ............................ europejska Konwencja z 4.11.1950 r. o ochronie praw człowie- ka i podstawowych wolno(cid:286)ci (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) Konstytucja RP .............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Konwencja haska .......... Konwencja w sprawie pewnych zagadnie(cid:276) dotycz(cid:261)cych koli- zji ustaw o obywatelstwie oraz protokół dotycz(cid:261)cy przypadku bezpa(cid:276)stwowo(cid:286)ci, podpisane w Hadze dnia 12.4.1930 r. (Dz.U. z 1937 r. Nr 47, poz. 361) Konwencja o prawie traktatów ....................... Konwencja wiede(cid:276)ska o prawie traktatów z 23.5.1969 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439, zał.) Konwencja o stosunkach dyplomatycznych ........... Konwencja o stosunkach dyplomatycznych sporz(cid:261)dzona w Wied- niu dnia 18.4.1961 r. (Dz.U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232, zał.) Konwencja o stosunkach konsularnych ................. Konwencja o stosunkach konsularnych sporz(cid:261)dzona w Wiedniu dnia 24.4.1963 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98, zał.) KPP ................................ Karty Praw Podstawowych z 7.12.2000 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 203, Słu(cid:298)baZagrU ................. ustawa z 27.7.2001 r. o słu(cid:298)bie zagranicznej (Dz.U. Nr 128, Statut MTS ....................... Statut Mi(cid:266)dzynarodowego Trybunału Sprawiedliwo(cid:286)ci z 24.6.1945 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.) poz. 1569, zał.) poz. 1403 ze zm.) 2. Organy i instytucje ETPC ............................. Europejski Trybunał Praw Człowieka KBWE ........................... Konferencja Bezpiecze(cid:276)stwa i Współpracy w Europie MSZ .............................. Ministerstwo Spraw Zagranicznych MTS .............................. Mi(cid:266)dzynarodowy Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci OBWE ........................... Organizacja Bezpiecze(cid:276)stwa i Współpracy w Europie X Wykaz skrótów ONZ .............................. Organizacja Narodów Zjednoczonych TSUE ............................ Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci Unii Europejskiej UE ................................. Unia Europejska WE ................................ Wspólnota Europejska 3. Publikatory i czasopisma AJIL .............................. The American Journal of International Law Biuletyn PISM .............. Biuletyn Pa(cid:276)stwowego Instytutu Stosunków Mi(cid:266)dzynarodo- wych Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urz(cid:266)dowy ICJ Reports ................... International Court of Justice Reports KPP ............................... Kwartalnik Prawa Prywatnego OSNAPiUS ................... Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych P.C.I.J. Reports .............. Permanent Court of International Justice Reports Zb. Orz. ......................... Zbiór Orzecze(cid:276) ZN PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim .............. Zeszyty Naukowe Pa(cid:276)stwowej Wy(cid:298)szej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim ZN SGPiS ..................... Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Planowania i Statystyki ZNUSz .......................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci(cid:276)skiego 4. Inne skróty ang. ................................ angielski (-e) art. ................................. artykuł (-y) franc. ............................. francuski (-e) itd. ................................. i tak dalej itp. ................................. i tym podobne lit. .................................. litera (-y) łac. ................................. łaci(cid:276)ski (-e) m.in. .............................. mi(cid:266)dzy innymi nast. ............................... nast(cid:266)pny (-a, -e) Nr .................................. numer (-y) No. ................................. number oprac. ............................. opracowanie orz. ................................ orzeczenie pkt ................................. punkt (-y) por. ................................ porównaj poz. ................................ pozycja przeł. ............................. przeło(cid:298)ył (-a) przyp. aut. ..................... przypis autora r. .................................... rok s. .................................... strona (-y) tj. ................................... to jest ust. ................................. ust(cid:266)p (-y) Wykaz skrótów Vol. ................................ volume wyr. ............................... wyrok zał. ................................. zał(cid:261)cznik zd. .................................. zdanie ze sprost. ....................... ze sprostowaniem ze zm. ............................ ze zmianami (-(cid:261)) XI LITERATURA W. J. Aceves, LaGrand (Germany v. United States) Judgement, AJIL 2002, Vol. 96, No. 1 M. Ahlt, Prawo europejskie, Warszawa 2000 R. P. Anand, Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice, New Delhi 2008 L. Antonowicz, Podr(cid:266)cznik prawa mi(cid:266)dzynarodowego, Warszawa 2002 L. Antonowicz, Podr(cid:266)cznik prawa mi(cid:266)dzynarodowego, Warszawa 2006 A. Aust, Handbook of International Law, Cambridge 2009 Ch. Bala, International Court of Justice, New Delhi 2007 J. J. Baliccy, Jak to w dyplomacji ładnie, Warszawa 1986 B. Banaszak, K. Complak, R. Wieruszewski, A. Bisztyga, M. Jabło(cid:276)ski, K. Wójtowicz, Sys- tem ochrony praw człowieka, Kraków 2003 R. Bartels, Formy towarzyskie w (cid:298)yciu zawodowym, Warszawa 1996 J. Barcz, Relacja mi(cid:266)dzy ponadnarodowo(cid:286)ci(cid:261) a pa(cid:276)stwowo(cid:286)ci(cid:261). W sprawie kompleksowej współzale(cid:298)no(cid:286)ci integracyjnej, [w:] W. Czapli(cid:276)ski (red.), Prawo w XXI wieku. Ksi(cid:266)ga pa- mi(cid:261)tkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006 D. J. Bederman, International Law Frameworks, New York 2001 M. Bernat, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwo(cid:286)ci Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych, Warszawa 2006 M. Bernat, Opinia przyjaciela s(cid:261)du (amicus curiae) jako pomocnicza instytucja prawna w orzecznictwie s(cid:261)dów polskich, [w:] Ł. Bojarski (red.), Sprawny s(cid:261)d. Zbiór dobrych praktyk, Warszawa 2008 K. Bertoni, Praktyka dyplomatyczna i konsularna, Kraków 1947 J. Białocerkiewicz, Prawo mi(cid:266)dzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2003 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo mi(cid:266)dzynarodowe publiczne, Warszawa 2002 A. Bisztyga, Droga do reformy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa człowieka 1995, Nr 2(10) A. Bisztyga, Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa człowieka 1996, Nr 3 A. Bloed, Dwadzie(cid:286)cia lat procesu KBWE: od konfrontacji do współpracy, Warszawa 1994 B. Bookham Meek Jr., Equity: The „Clean Hands” Doctrine, California Law Review 1945, E. M. Borchard, Basic Elements of Diplomatic Protection of Citizens Abroad, AJIL 1913, Vol. 33, No. 1 Vol. 7, No 3 E. M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, Buffalo–New York 2003 XIV Literatura A. W. Bortnowski, Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre dla ka(cid:298)dego, Ciechanów 2003 I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford 1979 H. Bułhak (red.), Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Studia po(cid:286)wi(cid:266)cone pami(cid:266)ci Edwarda hr. Raczy(cid:276)skiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wychod(cid:296)stwie, Warszawa 1994 M. Byers, Custom, Power and the Power of Rules, Cambridge 1998 P. Cahier, L. T. Lee, International Conciliation, Vienna Conventions on Diplomatic and Consular Relations, Geneva 1969 F. de Calliéres, Sztuka dyplomacji, przeł. M. Szerer, Lublin 1997 A. A. Cançado Trindade, The Humanization of Consular Law: The Impact on Advisory opinion No. 16 (1999) of the Inter-American Court of Human Rights on International Case Law and Practice, Chinese Journal of International Law 2007, Vol. 6, No. 1 E. Clark, Diplomat: The World of International Diplomacy, New York 1974 J. Czaja, Prawnomi(cid:266)dzynarodowy status Watykanu, Warszawa 1983 W. Czapli(cid:276)ski, Odpowiedzialno(cid:286)ć za naruszenia prawa mi(cid:266)dzynarodowego w zwi(cid:261)zku z konliktem zbrojnym, Warszawa 2009 W. Czapli(cid:276)ski, A. Wyrozumska, Prawo mi(cid:266)dzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemo- we, Warszawa 2004 P. Czubik, Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym (wybrane problemy doty- cz(cid:261)ce interpretacji i mo(cid:298)liwo(cid:286)ci zastosowania decyzji 95/553/WE), KPP 2003, z. 4 P. Czubik, Prawo dost(cid:266)pu do konsula – geneza konstrukcji normatywnej, [w:] J. Menkes (red.), Prawo mi(cid:266)dzynarodowe – problemy i wyzwania. Ksi(cid:266)ga pami(cid:261)tkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2006 P. Czubik, Prawo pozbawionego wolno(cid:286)ci cudzoziemca do informacji o mo(cid:298)liwo(cid:286)ci noty- ikacji konsularnej jako cz(cid:266)(cid:286)ć prawa do rzetelnego procesu s(cid:261)dowego? Implikacje dla polskiego procesu karnego, [w:] E. Dynia, Cz. P. Kłak (red.), Europejskie standardy ochrony paw człowieka a ustawodawstwo Polski, Rzeszów 2005 P. Czubik, M. Kowalski, Konsul honorowy. Studium prawnomi(cid:266)dzynarodowe, Kraków 1999 Z. Czubi(cid:276)ski, Instytucja konsula honorowego i w polskim prawie konsularnym i polskiej praktyce, ZNUJ. Prace z Zakresu Nauk Politycznych 1987, z. 31 R. Czy(cid:298)ycki, Protokół dyplomatyczny, [w:] M. Wilk (red.), Dyplomacja, Łód(cid:296) 2002 A. A. D’Amato, The Concept of Special Custom in International Law, AJIL 1969, Vol. 63, No. 2 E. Denza, Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Rela- Digest of Strasbourg Case – Law Relating to European Convention on Human Rights, tions, Oxford 1998 Vol. 1, Köln–Berlin–München 1984 M. Dobrosielski, R. Frelek, B. Sujka, Wybitni dyplomaci XX wieku, Warszawa 1996 W. Dobrzycki, Stosunki mi(cid:266)dzynarodowe w Ameryce Łaci(cid:276)skiej, historia i współczesno(cid:286)ć, Warszawa 2000 W. Dobrzycki, System mi(cid:266)dzyameryka(cid:276)ski, Warszawa 2002 K. Drzewicki, Prawa człowieka w Karcie Narodów Zjednoczonych i w Powszechnej Dekla- racji Praw Człowieka, Sprawy Mi(cid:266)dzynarodowe 1998, Nr 3 J. Dugard, Ch. van den Wyngaert, Reconciling Extradition with Human Rights, AJIL 1998, Vol. 92, No. 2 E. Dumbauld, The Place of Philosophy in International Law, University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, 1935, Vol. 83, No. 5 Literatura XV F. S. Dunn, The Protection of Nationals. A Study in the Application of International Law, Baltimore 1932 No. 3 D. Dziewulak, Precedencja stanowisk publicznych w Polsce, Analizy BAS 2009, Nr 2(10) C. Eagleton, Choice of Judges for the International Court of Justice, AJIL 1953, Vol. 47, Equity. Exercise of Jurisdiction: Discretion. Clean-Hands Doctrine Prevents Husband from Setting Aside Collusive Divorce and Property Settlement Induced by Wife’s Fraud, Ha- rvard Law Review 1954, Vol. 67, No. 6 L. Erhlich, Prawo mi(cid:266)dzynarodowe, Warszawa 1958 K. Flaga-Gieruszy(cid:276)ska, Jurysdykcja krajowa i uznanie orzecze(cid:276) s(cid:261)dów zagranicznych. Polska i standardy europejskie, Kraków 1999 J. Fonkowicz, E. Pietkiewicz, Dyplomacja z bliska, Warszawa 1982 Z. Galicki, ONZ i kodyikacja prawa mi(cid:266)dzynarodowego, [w:] 60 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych, materiały konferencyjne z 24 czerwca 2005 r., Warszawa 2005 Z. Galicki, Organizacja Narodów Zjednoczonych i rozwój prawa mi(cid:266)dzynarodowego, [w:] J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych – bilans i perspektywy, Warszawa 2006 F. V. Garcia-Amador, State Responsibility in the Light of the New Trends of International Law, AJIL 1955, Vol. 49, No. 3 I. Gawłowicz, Ochrona dyplomatyczna w (cid:286)wietle art. 46 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajo- wym porz(cid:261)dku prawnym, Warszawa 2009 I. Gawłowicz, Warto zmieniać Konstytucj(cid:266)? Uwagi na tle art. 36 Konstytucji RP z 1997 r., [w:] J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół Konstytucji i zdrowego rozs(cid:261)dku. Prace dedyko- wane Profesorowi Tadeuszowi Smoli(cid:276)skiemu, Wrocław 2011 I. Gawłowicz, Wy(cid:298)szo(cid:286)ć Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nad Konwencj(cid:261) genew- sk(cid:261) o statusie uchod(cid:296)ców – kilka uwag na tle sprawy Chahal przeciwko Zjednoczone- mu Królestwu, ZN PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Nauki prawne 2009, Nr 1 I. Gawłowicz, M. A. Wasilewska, Postulat o integruj(cid:261)c(cid:261) rol(cid:266) s(cid:261)downictwa mi(cid:266)dzynarodo- wego w prawie mi(cid:266)dzynarodowym publicznym, [w:] T. Smoli(cid:276)ski (red.), Modele inte- gracji mi(cid:266)dzynarodowej: uniwersalny, kontynentalny, sektorowy – a pa(cid:276)stwo, prawo, idee. Zbiór studiów, Szczecin 2006 M. G(cid:261)siorowski, Dyplomaci i konsulowie, Warszawa 1966 L. Gelberg, Prawo mi(cid:266)dzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, t. 2, Warszawa 1958 L. Gelberg, Zarys prawa mi(cid:266)dzynarodowego, Warszawa 1979 J. Gilas, Prawo mi(cid:266)dzynarodowe, Toru(cid:276) 1999 W. Góralczyk, Prawo mi(cid:266)dzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2000 G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne w stosunkach pa(cid:276)stw z organizacjami mi(cid:266)dzynaro- dowymi, Katowice 1980 ru(cid:276) 1996 B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka, dokumenty mi(cid:266)dzynarodowe, To- B. Grzelo(cid:276)ski, Dyplomacja polska w XX wieku, Warszawa 2006 D. J. Harris, The Protection of Companies in International Law in the Light of the Notte- bohm Case, The International and Comparative Law Quarterly 1969, Vol. 18, No. 2 D. J. Harris, M. O’Boyle, C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, London–Dublin–Edinburgh 1995 XVI Literatura J. Helios, W. Jedlecka, Suwerenno(cid:286)ć w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych, Wrocław 2004 M. F. Herz (ed.), The Consular Dimension of Diplomacy, Washington 1983 T. Hillier, Principles of Public International Law, London–Sydney 1999 R. Hliwa, Model ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy. Mechanizmy Euro- pejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno(cid:286)ci, [w:] L. Wi- (cid:286)niewski (red.), Ochrona praw człowieka w (cid:286)wiecie, Bydgoszcz–Pozna(cid:276) 2000 P. Hofma(cid:276)ski (red.), Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce pa(cid:276)stw członkow- skich Unii Europejskiej, Warszawa 2008 S. R. Howell, Effect of Acts of Private Individuals on a Nation’s Right to Protect Them Abroad, New York 1930 C. Ikanowicz, J. W. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2002 M. Iwanejko, Mi(cid:266)dzynarodowy Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci, Kraków 1969 J. Jagielski, Obywatelstwo polskie zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998 H. James, The Ambassadors, Oxford 2003 F. Jasi(cid:276)ski, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003 G. Jaszu(cid:276)ski, Dyplomaci, Warszawa 1977 C. Joseph, Nationality and Diplomatic Protection. The Commonwealth of Nations, Leyden 1969 I. Kami(cid:276)ska-Radomska, Etykieta biznesu, czyli mi(cid:266)dzynarodowy j(cid:266)zyk kurtuazji, Warsza- J. Katz-Suchy, Zarys historii dyplomacji, Warszawa 1966 KBWE Dokument Budapeszte(cid:276)ski. Ku prawdziwemu partnerstwu w nowej erze, Warsza- wa 2008 wa 1995 M. M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2007 Z. K(cid:266)dzia, Prawo do opieki ze strony pa(cid:276)stwa podczas pobytu obywatela za granic(cid:261) (na przykładzie Polski), [w:] R. Wieruszewski (red.), Prawa człowieka – model prawny, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gda(cid:276)sk 1991 O. K(cid:266)dzierska, Podmioty opieki dyplomatycznej, [w:] J. Białocerkiewicz, M. Balcerzak, A. Czeczko-Durak (red.), Ksi(cid:266)ga jubileuszowa profesora Tadeusza Jasudowicza, Toru(cid:276) 2004 H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002 J. Kokott, H. Berger-Kerkhoff, European Convention on Human Rights – absolute prohibi- tion of torture and inhuman treatment – limitations on right to deport aliens – danger to deportee emanating from private persons – protection of AIDS victim from deportation on compassionate grounds, AJIL 1998, Vol. 92, No. 3 M. Kołakowski, (cid:285)wiatło a nasze zdrowie, samopoczucie i produktywno(cid:286)ć, O(cid:286)wietlenie Koncepcje suwerenno(cid:286)ci, zbiór studiów, pod. red. I. Gawłowicz, I. Wierzchowieckiej, War- INFO 2006, Nr 1(13) szawa 2005 T. Kosobudzki, MSZ od A do Z. Ludzie i sprawy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w la- tach 1990–1995, Warszawa 1997 R. Kownacki, Wyrok Trybunału Sprawiedliwo(cid:286)ci UE w sprawie Brita – implikacje dla sto- sunków UE–Izrael, Biuletyn PISM 2010, Nr 41(649) A. Kozłowski, Interpretacja traktatu mi(cid:266)dzynarodowego w (cid:286)wietle jego kontekstu, Warsza- wa 2002 Literatura XVII A. Kozłowski, B. Mielnik (red.), Odpowiedzialno(cid:286)ć mi(cid:266)dzynarodowa jako element mi(cid:266)dzy- narodowego porz(cid:261)dku prawnego, Wrocław 2009 M. Ko(cid:298)uch, Wzmocnienie ochrony praw podstawowych?, [w:] S. Dudzik (red.), Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Kraków 2005 J. L. Kunz, The Nature of Customary International Law, AJIL 1953, Vol. 47, No. 4. J. L. Kunz, The Nottebohm Judgment, AJIL 1960, Vol. 54, No. 3 G. Labuda, W. Michowicz (red.), Historia dyplomacji polskiej X–XX w., Warszawa 2002 K. Lankosz, P. Czubik, Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji pa(cid:276)stw, Bielsko-Bia- E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje mi(cid:266)dzynarodowe. Zało(cid:298)enia, cele, działalno(cid:286)ć. Pod- r(cid:266)cznik akademicki, Warszawa 2001 K. T. Lee, Consular Law and Practice, London 1961 G. I. F. Leigh, Nationality and Diplomatic Protection, The International and Comparative ła 2007 K. Libera, Instytucja konsula honorowego i jej wykorzystanie w polskiej słu(cid:298)bie zagranicz- Law Quarterly 1971, Vol. 20, No. 3 nej, ZN SGPiS 1958, Nr 6 K. Libera, Opieka konsularna, Warszawa 1958 K. Libera, Zasady mi(cid:266)dzynarodowego prawa konsularnego, Warszawa 1960 R. B. Lillich, The Diplomatic Protection of Nationals Abroad: an Elementary Principle of International Law Under Attack, AJIL 1975, Vol. 69, No. 2 R. B. Lillich, The Soering Case, AJIL 1991, Vol. 85, No. 1 O. J. Lissitzyn, Nottebohm Case, Liechtenstein v. Guatemala, AJIL 1955, Vol. 49, No. 3 B. Li(cid:298)ewski, Prawo mi(cid:266)dzynarodowe w polskiej praktyce s(cid:261)dowej, Lublin 2005 E. Loewenfeld, Nationality and the Right of Protection in International Law, Transactions of the Grotius Society. Problems of International Public and Private Law 1956, Vol. 42 W. Ludwiczak, Mi(cid:266)dzynarodowe prawo prywatne, Warszawa 1990 J. Łaptos, Dyplomaci II RP w (cid:286)wietle raportów Quai D’Orsay, Warszawa 1993 K. Łasak, Orzecznictwo strasburskie w zakresie skarg mi(cid:266)dzypa(cid:276)stwowych, Biuletyn O(cid:286)rodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy, Nr 3–4, Warszawa 1998 P. Łaski, Uwagi o immunitecie jurysdykcyjnym pa(cid:276)stwa i immunitecie głowy pa(cid:276)stwa w prawie mi(cid:266)dzynarodowym, [w:] M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Ł(cid:261)czkowska, A. N. Schulz (red.), Ksi(cid:266)ga jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczy(cid:276)skiego, Toru(cid:276) 2008 P. Łaski, I. Gawłowicz, Uwagi na temat prawno mi(cid:266)dzynarodowej odpowiedzialno(cid:286)ci pa(cid:276)- stwa, ZNUS – Roczniki Prawnicze 2010, Nr 20 P. Łaski, I. Gawłowicz, E. Cała, Wybór dokumentów do nauki prawa mi(cid:266)dzynarodowego publicznego, Szczecin 2001 P. Łossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992 P. Łossowski, Dyplomacja polska 1918–1939, Warszawa 2001 T. Ło(cid:286)-Nowak, Dynamika rozwojowa Organizacji Narodów Zjednoczonych, [w:] T. Ło(cid:286)-No- wak (red.), Narody Zjednoczone mi(cid:266)dzy oczekiwaniem i spełnieniem, Wrocław 1995 L. Łukaszuk, Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpiecze(cid:276)stwa mi(cid:266)dzynarodo- wego, Warszawa 2003 J. Makowski, O konsulach i konsulatach, Warszawa 1918 J. Makowski, Prawo dyplomatyczne i organizacja słu(cid:298)by zagranicznej, cz. 1 i 2, Warszawa 1952 J. Makowski, Prawo mi(cid:266)dzynarodowe, Lublin 1918 XVIII Literatura W. Malendowski, Spory i konlikty mi(cid:266)dzynarodowe, [w:] W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz (red.), Stosunki mi(cid:266)dzynarodowe, Wrocław 2000 M. J. Malinowski, Namibia, perspektywy pokoju i niepodległo(cid:286)ci, Warszawa 1989 L. D. Mallonee, The Growth of Custom into Law, The Virginia Law Register. New Series 1915, Vol. 1, No. 1 J. Małachowski, Dyplomacja polska, Sprawy Mi(cid:266)dzynarodowe 1966, Nr 4–6 F. A. Mann, The Protection of Shareholders’ Interests in the Light of the Barcelona Traction G. J. McDougall, International Law, Human Rights and Namibian Independence, Human Case, AJIL 1973, Vol. 67, No. 2 Rights Quarterly 1986, Vol. 8, No. 3 W. H. McLeod, Sikhs and Sikhism, New Delhi 2004 W. Melech, Sentencje, cytaty, zwroty i przysłowia łaci(cid:276)skie, Warszawa 1999 J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje mi(cid:266)dzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warsza- wa 2006 J. G. Merrils, International Dispute Settlement, Cambridge 1998 J. G. Merrils, International Dispute Settlement, Cambridge 2004 P. Mickiewicz, K. Kubiak (red.), NATO w dobie transformacji – globalny system bezpie- cze(cid:276)stwa a próby utrzymania Pax Americana, Toru(cid:276) 2008 B. Mielnik, Kształtowanie si(cid:266) pozapa(cid:276)stwowej podmiotowo(cid:286)ci w prawie mi(cid:266)dzynarodo- wym, Wrocław 2008 C. Mik, Europejskie praw wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000 C. Mik, Wprowadzenie do mi(cid:266)dzynarodowego prawa praw człowieka. Szkoła praw czło- wieka. Teksty wykładów, z. 3, Warszawa 1996 Cz. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych mi(cid:266)dzynarodowych stosunków politycz- nych, Wrocław 2000 E. Molendowski, Dyplomacja gospodarcza – jej modele i zadania w wybranych krajach, [w:] K. Lankosz, P. Czubik (red.), Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji pa(cid:276)stw, Bielsko-Biała 2007 E. Molendowski, W. Polan, Dyplomacja gospodarcza, Warszawa 2007 M. Muszy(cid:276)ski, Konwencja Wiede(cid:276)ska o stosunkach dyplomatycznych. Komentarz, Biel- sko-Biała 2004 Biała 2003 z. 3 M. Muszy(cid:276)ski, Konwencja Wiede(cid:276)ska o stosunkach konsularnych. Komentarz, Bielsko- M. Muszy(cid:276)ski, Opieka dyplomatyczna i konsularna w prawie wspólnotowym, KPP 2002, M. Muszy(cid:276)ski, Opieka dyplomatyczna i konsularna w prawie wspólnotowym raz jeszcze – polemika, KPP 2004, z. 1 S. E. Nahlik, Narodziny nowo(cid:298)ytnej dyplomacji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gda(cid:276)sk 1971 S. E. Nahlik, Wst(cid:266)p do nauki prawa mi(cid:266)dzynarodowego, Warszawa 1967 Nationality of Commercial Corporations and Their Diplomatic Protection, AJIL 1928, M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji M. A. Nowicki (oprac.), Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka, wybór orzecze(cid:276) M. A. Nowicki (oprac.), Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzecze(cid:276) 2005, War- Vol. 22, No. 1 Praw Człowieka, Warszawa 2009 1999–2004, Kraków 2005 szawa 2006 Literatura XIX M. A. Nowicki (oprac.), Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzecze(cid:276) 2007, War- szawa 2008 M. A. Nowicki (red.), Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo, t. 1, Prawo do rzetelnego procesu s(cid:261)dowego, Kraków 2001 M. A. Nowicki (red.), Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo, t. 2, Prawo do (cid:298)ycia i inne prawa, Kraków 2002 E. Nys, The Codiication of International Law, AJIL 1911, Vol. 5, No. 4 T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny, ceremoniał i etykieta, Warszawa 2005 W. Owen Cole, Understanding Sikhism, Edinburgh 2004 E. Pałyga, Dyplomacja papieska 1914–1989, Warszawa 1993 E. Pałyga, Polsko-watyka(cid:276)skie stosunki dyplomatyczne: od zarania II Rzeczypospolitej do pontyikatu papie(cid:298)a-Polaka, Warszawa 1998 C. Paulson, Compliance with Final Judgments of the International Court of Justice since 1987, AJIL 2004, Vol. 98, No. 3 S. Pawlak, Dyplomacja wielostronna – rola i znaczenie, [w:] E. Hali(cid:298)ak (red.), Stosunki mi(cid:266)dzynarodowe w XXI wieku. Ksi(cid:266)ga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Sto- sunków Mi(cid:266)dzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006 E. Pietkiewicz, Dyplomaci, Toru(cid:276) 1993 E. Pietkiewicz, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998 J. Pla(cid:278)avová-Latanowicz, Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci Wspólnot Europejskich i ochrona praw człowieka, Warszawa 2000 R. Podgórza(cid:276)ska, Działalno(cid:286)ć sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (1989–2005), War- szawa 2007 I. Popiuk-Rysi(cid:276)ska, Suwerenno(cid:286)ć współczesnych pa(cid:276)stw – konieczno(cid:286)ć redeinicji?, [w:] E. Hali(cid:298)ak, I. Popiuk-Rysi(cid:276)ska (red.), Pa(cid:276)stwo we współczesnych stosunkach mi(cid:266)- dzynarodowych, Warszawa 1995 Procedury kontroli wykonania zobowi(cid:261)za(cid:276), przyj(cid:266)tych przez pa(cid:276)stwa członkowskie Rady Europy – zarys ogólny, Biuletyn O(cid:286)rodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy, Centrum Uniwersytetu Warszawskiego 1998, Nr 3–4 A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski (oprac.), Prawo dyplomatyczne i konsularne, wybór dokumentów, Lublin 2001 A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski (oprac.), Prawo dyplomatyczne i konsularne, wybór dokumentów, Lublin 2005 P. T. Przybysz, Poj(cid:266)cie i substancja prawa niederogowalnych w prawie mi(cid:266)dzynarodowym praw człowieka, [w:] T. Jasudowicz (red.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczaj- nych, Toru(cid:276) 1997 Z. Puchalski, Dzieje polskich znaków zaszczytnych, Warszawa 2000 P. B. Rathod, Diplomacy (Theory and Practice), Jaipur 2004 W. M. Reisman, The Enforcement of International Judgments, AJIL 1969, Vol. 63, No. 1 P. Reuter, Introduction to the Law of Treaties, London–New York 1989 A. E. Roberts, Traditional and Modern Approaches to Customary International Law: A Re- conciliation, AJIL 2001, Vol. 95, No. 4 B. Rudolf, Chahal v. United Kingdom, No. 70/1995/576/662, AJIL 1998, Vol. 92, No. 1 B. Rudolf, European Convention on Human Rights – absolute prohibition of torture – asses- sment of real risk of being subjected to torture abroad – effective national remedy in de- portation proceedings involving national security, AJIL 1998, Vol. 92, No. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Międzynarodowe prawo dyplomatyczne - wybrane zagadnienia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: