Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00419 011490 10697003 na godz. na dobę w sumie
Międzynarodowe prawo pracy. Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy - ebook/pdf
Międzynarodowe prawo pracy. Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 839
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1103-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.

 

Książka Międzynarodowe prawo pracy Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy zawiera omówienie łączników i źródeł międzynarodowego prawa pracy – instytucji zawartych w przepisach prawa pracy i prawa prywatnego międzynarodowego UE, wykorzystywanych do regulowania kolizji norm indywidualnego prawa pracy. Dotyczą one m. in.:

Autor przedstawia normy kolizyjne materialnego prawa pracy oraz normy koordynujące krajowe systemy prawa zabezpieczenia społecznego regulowane aktami UE, a także międzynarodowe procesowe prawo pracy (m. in. zasady jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracy organów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich). Całość problematyki Międzynarodowego prawa pracy uzupełnia t. I, vol. 1-3. Międzynarodowe publiczne prawo pracy (Warszawa 2008).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Książka Międzynarodowe prawo pracy, t. II. Międzynarodowe prywat- ne prawo pracy zawiera omówienie łączników i źródeł międzynarodowego prawa pracy – instytucji zawartych w przepisach prawa pracy i prawa prywat- nego międzynarodowego UE, wykorzystywanych do regulowania kolizji norm indywidualnego prawa pracy. Dotyczą one m.in.:  umów o pracę i zdolności do ich zawierania,  umów o zakazie konkurencji między stronami indywidualnych stosun- ków pracy,  obowiązków pracodawców i pracowników,  rozwiązywania indywidualnych stosunków pracy,  odpowiedzialności majątkowej stron indywidualnych stosunków pracy. Autor przedstawia normy kolizyjne materialnego prawa pracy oraz normy ko- ordynujące krajowe systemy prawa zabezpieczenia społecznego regulowane aktami UE, a także międzynarodowe procesowe prawo pracy (m.in. zasady jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracy organów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich). Całość problematyki Międzynarodowego prawa pracy uzupełnia t. I, vol. 1–3. Międzynarodowe publiczne prawo pracy (Warszawa 2008). Prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski – kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor europej- skiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Katedrze Jean Monnet, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Rady Euro- py w Strasburgu. I I m o T • y c a r p o w a r p e w o d o r a n y z d ę i M • i k s w o k t ą i w Ś www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1103-6 Cena 99,00 zł C•H•BECK Andrzej Marian Świątkowski Międzynarodowe prawo pracy Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy STUDIA PRAWNICZE Międzynarodowe prawo pracy W sprzedaży: T. Zieliński, L. Florek PRAWO PRACY, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze A. M. Świątkowski MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRACY, T. 1, MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE PRAWO PRACY, VOL. 1 Studia Prawnicze A. M. Świątkowski MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRACY, T. 1, MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE PRAWO PRACY, VOL. 2 Studia Prawnicze A. M. Świątkowski MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRACY, T. 1, MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE PRAWO PRACY, VOL. 3 Studia Prawnicze M. Barzycka-Banaszczyk PRAWO PRACY, wyd. 12 Skrypty Becka J. Stelina (red.) LEKSYKON PRAWA PRACY. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ Leksykony Prawnicze L. Florek KODEKS PRACY, wyd. 26 Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl Międzynarodowe prawo pracy Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy Andrzej Marian Świątkowski prof. zw. dr hab. Uniwersytet Jagielloński WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2010 A. M. Świątkowski, Międzynarodowe prawo pracy, t. II, Propozycja cytowania: Warszawa 2010, Nb. 20 Redakcja: Katarzyna Iwaniuk Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-2551-103-6 Przegląd treści Wprowadzenie .................................................................................... XXI Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w .................................................................................... XXXXV Wykaz literatury .................................................................................. XXXXVII Str. Nb. Część I. Og(cid:243)lna Rozdział I. Przedmiot międzynarodowego prywatnego prawa pracy .............................................................................................. § 1. Rodzaje kolizji norm prawa pracy ............................................ § 2. Odesłanie (renvoi) ..................................................................... § 3. Rozwiązywanie kolizji norm prawa pracy w sprawach incydentalnych .......................................................................... § 4. Zakaz duplikacji norm krajowych system(cid:243)w materialnego prawa pracy ............................................................................... § 5. Umiejscowienie międzynarodowego prywatnego prawa pracy w systemie prawa ..................................................................... § 6. Rodzaje norm kolizyjnych w przepisach międzynarodowego prywatnego prawa pracy ........................................................... Rozdział II. Łączniki w międzynarodowym prywatnym prawie pracy .............................................................................................. § 1. Wprowadzenie .......................................................................... § 2. Swoboda stron stosunk(cid:243)w pracy z udziałem elementu 3 3 13 15 17 21 28 33 33 1 1 10 13 14 17 21 26 26 32 93 zagranicznego wyboru właściwego krajowego prawa pracy ... 43 § 3. Stosowanie wybranego systemu prawa pracy .......................... 115 Rozdział III. Źr(cid:243)dła międzynarodowego prywatnego prawa pracy .............................................................................................. 137 115 § 1. Wprowadzenie .......................................................................... 137 115 § 2. Krajowe źr(cid:243)dła międzynarodowego prywatnego prawa pracy 139 116 § 3. Zagraniczne źr(cid:243)dła międzynarodowego prywatnego prawa pracy .......................................................................................... 154 133 Rozdział IV. Niezrealizowana szansa uregulowania kolizji krajowych system(cid:243)w materialnego prawa pracy w przepisach międzynarodowego prywatnego prawa pracy ........................... 226 226 VI Przegląd treści Str. Nb. Część II. Normy kolizyjne indywidualnego prawa pracy w krajowych systemach prawa prywatnego międzynarodowego Rozdział I. Stosunek pracy ............................................................... 259 254 § 1. Strony indywidualnego stosunku pracy .................................... 259 254 § 2. Umowa o pracę ......................................................................... 283 273 § 3. Umowa o zakazie konkurencji .................................................. 290 278 § 4. Umowa o odpowiedzialności materialnej za szkodę wyrządzoną przez pracownika w majątku pracodawcy ........... 292 280 § 5. Inne podstawy nawiązywania stosunk(cid:243)w pracy ....................... 294 282 Rozdział II. Treść indywidualnego stosunku pracy ....................... 296 283 § 1. Obowiązki pracodawcy ............................................................ 296 283 § 2. Obowiązki pracownika ............................................................. 346 325 Rozdział III. Rozwiązanie indywidualnego stosunku pracy ......... 349 327 Rozdział IV. Odpowiedzialność majątkowa stron zobowiązaniowego stosunku pracy za naruszenie obowiązk(cid:243)w regulowanych przepisami indywidualnego prawa pracy ......... 365 338 Część III. Normy kolizyjne indywidualnego prawa pracy w świetle Konwencji rzymskiej z 19.6.1980 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Wsp(cid:243)lnot Europejskich Nr 593/2008 z 17.6.2008 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Rzym I) Rozdział I. Konwencja rzymska ...................................................... 377 343 § 1. Przygotowywanie Konwencji rzymskiej .................................. 377 343 § 2. Stosunek Konwencji rzymskiej do innych przepis(cid:243)w prawa prywatnego międzynarodowego regulujących kolizje norm zobowiązaniowych .................................................................... 389 349 § 3. Zakres zastosowania Konwencji rzymskiej .............................. 395 358 Rozdział II. Zasada rozwiązywania kolizji norm materialnego prawa pracy w Konwencji rzymskiej (Rzym I) ........................ 430 379 § 1. Swoboda wyboru prawa ............................................................ 430 379 § 2. Prawo właściwe w razie braku wyboru prawa .......................... 457 389 § 3. Łączniki w sprawach regulowanych przepisami indywidualnego prawa pracy ................................................... 466 395 § 4. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie ............................. 481 401 § 5. Zakres obowiązywania prawa właściwego dla umowy o pracę 485 403 Przegląd treści VII Str. Nb. Rozdział III. Przekształcenie Konwencji rzymskiej w rozporządzenie Nr 593/2008 (Rzym I) .................................... 495 410 Część IV. Normy kolizyjne indywidualnego prawa pracy w świetle rozporządzenia Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) Wprowadzenie ................................................................................... 513 415 Rozdział I. Lex loci damni ................................................................ 515 416 Rozdział II. Swoboda wyboru prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ................................................. 523 418 Rozdział III. Normy kolizyjne materialnego prawa pracy dotyczące szczeg(cid:243)lnych zobowiązań pozaumownych wynikających z czyn(cid:243)w niedozwolonych ................................... 528 422 § 1. Nieuczciwa konkurencja ........................................................... 528 422 § 2. Bezpodstawne wzbogacenie .................................................... 530 423 Część V. Normy kolizyjne zbiorowego prawa pracy Wprowadzenie ................................................................................... 537 426 Rozdział I. Normy kolizyjne zbiorowego prawa pracy według krajowych system(cid:243)w międzynarodowego prawa prywatnego ... 539 427 § 1. Układy zbiorowe pracy ............................................................. 539 427 § 2. Przedstawicielstwo pracownik(cid:243)w w zakładach pracy .............. 551 431 § 3. Spory zbiorowe ......................................................................... 560 435 Rozdział II. Normy kolizyjne zbiorowego prawa pracy w świetle przepis(cid:243)w europejskiego prawa pracy ....................................... 570 439 § 1. Dyrektywa Rady Nr 45 z 22.9.1994 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracownik(cid:243)w w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wsp(cid:243)lnotowym (94/45/WE) ............................................................................... 570 439 § 2. Rozporządzenie Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) wynikających ze spor(cid:243)w zbiorowych .............................................................. 582 445 VIII Przegląd treści Str. Nb. Część VI. Normy kolizyjne prawa zabezpieczenia społecznego (cid:150) koordynacja krajowych system(cid:243)w ubezpieczeń społecznych państw członkowskich Unii Europejskiej według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie koordynacji system(cid:243)w zabezpieczenia społecznego Rozdział I. Funkcja europejskich przepis(cid:243)w zabezpieczenia społecznego .................................................................................... 595 454 Rozdział II. Zakres i spos(cid:243)b stosowania rozporządzenia Nr 883/2004 .................................................................................... 608 468 § 1. Zakres podmiotowy .................................................................. 608 468 § 2. Zakres przedmiotowy ............................................................... 609 471 § 3. R(cid:243)wne traktowanie .................................................................. 611 472 § 4. Sumowanie okres(cid:243)w zabezpieczenia społecznego ................... 612 475 § 5. Relacje między rozporządzeniem Nr 883/2004 a innymi instrumentami koordynacji świadczeń z zabezpieczenia społecznego ............................................................................... 618 480 Rozdział III. Łączniki norm koordynujących ................................. 620 483 § 1. Zasady og(cid:243)lne .......................................................................... 620 483 § 2. Wyjątki od zasad og(cid:243)lnych ....................................................... 627 492 § 3. Przepisy szczeg(cid:243)lne dotyczące r(cid:243)żnych kategorii świadczeń z zabezpieczenia społecznego .................................................. 630 496 Część VII. Międzynarodowe procesowe prawo pracy Unii Europejskiej Rozdział I. Przedmiot międzynarodowego procesowego prawa pracy .............................................................................................. 663 540 § 1. Wprowadzenie .......................................................................... 663 540 § 2. Unijne podstawy regulacji prawnej międzynarodowego procesowego prawa pracy ......................................................... 670 545 § 3. Obowiązek r(cid:243)wnego traktowania obywateli Wsp(cid:243)lnoty w postępowaniach cywilnych prowadzonych przez sądy państw członkowskich ............................................................. 677 551 Rozdział II. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy ........................... 687 553 § 1. Wprowadzenie .......................................................................... 687 553 § 2. Zakres zastosowania Konwencji brukselskiej, Konwencji z Lugano i rozporządzenia Rady WE Nr 44/2201 Przegląd treści IX Str. Nb. z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych ........ 689 554 § 3. Jurysdykcja ............................................................................... 696 560 § 4. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych ....................... 727 593 Rozdział III. Wsp(cid:243)łpraca organ(cid:243)w wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich w sprawach z zakresu prawa pracy ..... 756 631 § 1. Pomoc sądowa .......................................................................... 757 632 § 2. Pomoc prawna ........................................................................... 764 645 Indeks rzeczowy ................................................................................. 767 Spis treści Wprowadzenie .................................................................................... XXI Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w .................................................................................... XXXXV Wykaz literatury .................................................................................. XXXXVII Str. Nb. Część I. Og(cid:243)lna Rozdział I. Przedmiot międzynarodowego prywatnego prawa pracy .............................................................................................. § 1. Rodzaje kolizji norm prawa pracy ............................................ § 2. Odesłanie (renvoi) ..................................................................... § 3. Rozwiązywanie kolizji norm prawa pracy w sprawach incydentalnych .......................................................................... § 4. Zakaz duplikacji norm krajowych system(cid:243)w materialnego prawa pracy ............................................................................... § 5. Umiejscowienie międzynarodowego prywatnego prawa pracy w systemie prawa ..................................................................... § 6. Rodzaje norm kolizyjnych w przepisach międzynarodowego prywatnego prawa pracy ........................................................... Rozdział II. Łączniki w międzynarodowym prywatnym prawie pracy .............................................................................................. § 1. Wprowadzenie .......................................................................... § 2. Swoboda stron stosunk(cid:243)w pracy z udziałem elementu 3 3 13 15 17 21 28 33 33 43 52 54 57 58 59 62 1 1 10 13 14 17 21 26 26 32 38 41 43 44 45 48 zagranicznego wyboru właściwego krajowego prawa pracy ... I. Prawo wyboru łącznika ..................................................... 1. Spos(cid:243)b wyboru właściwego krajowego systemu prawa pracy ............................................................................. 2. Moment wyboru właściwego krajowego systemu prawa pracy .................................................................. 3. Przesłanki wyboru właściwego krajowego systemu prawa pracy ................................................................... 4. Zakres swobody wyboru właściwego krajowego systemu prawa pracy ..................................................... 5. Granice wyboru właściwego krajowego systemu prawa pracy .................................................................. XII Spis treści Str. Nb. 6. Ustalenie momentu obowiązywania wybranego przez strony właściwego krajowego systemu prawa pracy ... 7. Swoboda wyboru właściwego krajowego systemu prawa pracy a ochrona porządku publicznego .............. 8. Ważność wyboru właściwego krajowego systemu prawa pracy ................................................................... 9. Argumentacja przeciwko stosowaniu w międzynarodowym prywatnym prawie pracy zasady swobody wyboru właściwego krajowego systemu prawa pracy ..................................................... II. Alternatywne łączniki wykorzystywane do regulowania stosunk(cid:243)w pracy z udziałem elementu zagranicznego ...... 1. Łącznik miejsca świadczenia pracy ............................. 2. Wyjątki od reguły łącznika miejsca świadczenia pracy 2.1. Pracownicy delegowani ........................................ 2.2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych ...................................................... 2.3. Przedstawiciele handlowi .................................... 2.4. Pracownicy zatrudnieni przez organy władzy 64 65 66 69 76 77 84 85 93 94 lub plac(cid:243)wki przedstawicielskie obcego państwa ... 95 2.5. Stosunki pracy między małżonkami ..................... 98 2.6. Zatrudnienie służby domowej ............................... 98 2.7. Prawo bandery ...................................................... 100 2.8. Praca na platformach wydobywczych surowc(cid:243)w naturalnych .......................................................... 103 3. Inne łączniki wykorzystywane w razie niedokonania przez strony stosunku pracy z elementem zagranicznym wyboru właściwego krajowego materialnego systemu prawa pracy .............................. 104 3.1. Łącznik obywatelstwa .......................................... 104 3.2. Łącznik miejsca zawarcia umowy ....................... 104 3.3. Łącznik miejsca zamieszkania stron stosunku pracy lub siedziby pracodawcy ............................. 107 4. Przegląd judykatury w sprawach dotyczących wyboru łącznika właściwego krajowego systemu materialnego prawa pracy ................................................................... 108 4.1. Austria ................................................................... 108 4.2. Belgia ................................................................... 109 4.3. Francja ................................................................. 110 4.4. Niemcy (RFN) ...................................................... 110 4.5. Włochy .................................................................. 111 4.6. Wielka Brytania .................................................... 113 III. Podsumowanie .................................................................. 113 § 3. Stosowanie wybranego systemu prawa pracy .......................... 115 49 50 51 52 55 57 62 64 68 69 70 73 74 75 76 77 77 78 79 80 80 81 83 84 85 88 89 93 Spis treści XIII Str. Nb. I. Stosowanie (cid:132)koniecznych(cid:148) przepis(cid:243)w prawa pracy .......... 120 98 II. Klauzula porządku publicznego ........................................ 130 106 Rozdział III. Źr(cid:243)dła międzynarodowego prywatnego prawa pracy .............................................................................................. 137 115 § 1. Wprowadzenie .......................................................................... 137 115 § 2. Krajowe źr(cid:243)dła międzynarodowego prywatnego prawa pracy ... 139 116 I. Ustawa zasadnicza (cid:150) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej .............................................................................. 139 116 II. Ustawy zwykłe .................................................................. 141 119 1. Kodeks pracy ................................................................ 141 119 2. Ustawa z 6.7.1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytw(cid:243)rczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne ....................................................................... 142 121 3. Ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ............................................. 143 122 4. Ustawa z 23.5.1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych ................................................................... 145 125 5. Ustawa z 12.11.1965 r. (cid:150) Prawo prywatne międzynarodowe ........................................................... 147 129 § 3. Zagraniczne źr(cid:243)dła międzynarodowego prywatnego prawa pracy .......................................................................................... 154 133 I. Konwencje MOP ............................................................... 154 134 II. Inne konwencje międzynarodowe ..................................... 156 138 1. Konwencje multilateralne ............................................. 156 138 1.1. Konwencja z 17.4.1950 r. dotycząca zatrudniania i wynagradzania pracownik(cid:243)w stref przygranicznych .................................................... 156 139 1.2. Konwencja z 27.5.1950 r. o ubezpieczeniu społecznym pracownik(cid:243)w międzynarodowej żeglugi rzecznej na Renie ..................................... 157 140 1.3. Konwencja z 13.2.1961 r. i Konwencja z 30.11.1979 r. o ubezpieczeniu społecznym pracownik(cid:243)w międzynarodowej żeglugi rzecznej na Renie ............................................................... 158 141 1.4. Konwencja z 9.7.1956 r. dotycząca ubezpieczeń społecznych pracownik(cid:243)w transportu międzynarodowego ............................................... 160 145 2. Konwencje bilateralne .................................................. 161 147 2.1. Normy kolizyjne materialnego prawa pracy ........ 161 147 2.2. Normy kolizyjne prawa zabezpieczenia społecznego ........................................................... 164 153 XIV Spis treści 3. Normy kolizyjne materialnego prawa pracy Str. Nb. obowiązujące w Unii Europejskiej ............................... 166 155 3.1. Dyrektywa 96/71/WE z 16.12.1996 r. o delegowaniu pracownik(cid:243)w w ramach świadczenia usług ................................................. 168 157 3.2. Konwencja z 19.6.1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Rzym I) ................... 175 165 3.3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Wsp(cid:243)lnot Europejskich Nr 593/2008 z 17.6.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) ................... 189 188 3.4. Rozporządzenie Wsp(cid:243)lnot Europejskich Nr 864/2007 z 11.7.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) ............................................................. 210 206 3.5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie koordynacji system(cid:243)w zabezpieczenia społecznego ........................................................... 214 211 Rozdział IV. Niezrealizowana szansa uregulowania kolizji krajowych system(cid:243)w materialnego prawa pracy w przepisach międzynarodowego prywatnego prawa pracy ........................... 226 226 Część II. Normy kolizyjne indywidualnego prawa pracy w krajowych systemach prawa prywatnego międzynarodowego Rozdział I. Stosunek pracy ............................................................... 259 254 § 1. Strony indywidualnego stosunku pracy .................................... 259 254 I. Pracownik .......................................................................... 263 256 II. Pracodawca ........................................................................ 271 263 § 2. Umowa o pracę ......................................................................... 283 273 I. Forma umowy o pracę ....................................................... 284 274 II. Wady umowy o pracę ........................................................ 286 275 § 3. Umowa o zakazie konkurencji .................................................. 290 278 § 4. Umowa o odpowiedzialności materialnej za szkodę wyrządzoną przez pracownika w majątku pracodawcy ........... 292 280 § 5. Inne podstawy nawiązywania stosunk(cid:243)w pracy ....................... 294 282 Rozdział II. Treść indywidualnego stosunku pracy ....................... 296 283 § 1. Obowiązki pracodawcy ............................................................ 296 283 I. Obowiązek r(cid:243)wnego traktowania pracownik(cid:243)w ............... 298 284 Spis treści XV Str. Nb. II. Obowiązek wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń majątkowych .................................................... 299 285 III. Obowiązek udzielania urlop(cid:243)w wypoczynkowych ........... 315 296 IV. Obowiązek przestrzegania przepis(cid:243)w o czasie pracy ........ 317 298 1. Czas pracy ..................................................................... 317 298 2. Dni wolne od pracy ....................................................... 322 302 V. Obowiązek zapewnienia szczeg(cid:243)lnej ochrony pracownicom i młodocianym ............................................ 327 307 VI. Obowiązek stosowania się do przepis(cid:243)w bezpieczeństwa i higieny pracy .................................................................. 335 315 VII. Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownika ................................. 338 317 § 2. Obowiązki pracownika ............................................................. 346 325 Rozdział III. Rozwiązanie indywidualnego stosunku pracy ......... 349 327 Rozdział IV. Odpowiedzialność majątkowa stron zobowiązaniowego stosunku pracy za naruszenie obowiązk(cid:243)w regulowanych przepisami indywidualnego prawa pracy ......... 365 338 I. Odpowiedzialność pracownika ......................................... 366 339 II. Odpowiedzialność pracodawcy ......................................... 369 341 Część III. Normy kolizyjne indywidualnego prawa pracy w świetle Konwencji rzymskiej z 19.6.1980 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Wsp(cid:243)lnot Europejskich Nr 593/2008 z 17.6.2008 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Rzym I) Rozdział I. Konwencja rzymska ...................................................... 377 343 § 1. Przygotowywanie Konwencji rzymskiej .................................. 377 343 § 2. Stosunek Konwencji rzymskiej do innych przepis(cid:243)w prawa prywatnego międzynarodowego regulujących kolizje norm zobowiązaniowych .................................................................... 389 349 § 3. Zakres zastosowania Konwencji rzymskiej .............................. 395 358 I. Stosowanie jednolitych norm kolizyjnych w stosunkach zobowiązaniowych z udziałem elementu zagranicznego ... 395 358 II. Uniwersalny charakter norm kolizyjnych ......................... 400 363 III. Wyłączenia spod zakresu stosowania międzynarodowych norm kolizyjnych ............................................................... 405 364 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych ... 405 365 2. Domniemania prawne .................................................. 409 368 3. Reguły dowodowe ........................................................ 411 369 4. Ubezpieczenia ............................................................... 416 370 IV. Forma czynności prawnych .............................................. 417 371 XVI Spis treści Rozdział II. Zasada rozwiązywania kolizji norm materialnego Str. Nb. prawa pracy w Konwencji rzymskiej (Rzym I) ........................ 430 379 § 1. Swoboda wyboru prawa ............................................................ 430 379 § 2. Prawo właściwe w razie braku wyboru prawa .......................... 457 389 § 3. Łączniki w sprawach regulowanych przepisami indywidualnego prawa pracy ................................................... 466 395 § 4. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie ............................. 481 401 § 5. Zakres obowiązywania prawa właściwego dla umowy o pracę ... 485 403 Rozdział III. Przekształcenie Konwencji rzymskiej w rozporządzenie Nr 593/2008 (Rzym I) .................................... 495 410 Część IV. Normy kolizyjne indywidualnego prawa pracy w świetle rozporządzenia Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) Wprowadzenie ................................................................................... 513 415 Rozdział I. Lex loci damni ................................................................ 515 416 Rozdział II. Swoboda wyboru prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ................................................. 523 418 Rozdział III. Normy kolizyjne materialnego prawa pracy dotyczące szczeg(cid:243)lnych zobowiązań pozaumownych wynikających z czyn(cid:243)w niedozwolonych ................................... 528 422 § 1. Nieuczciwa konkurencja ........................................................... 528 422 § 2. Bezpodstawne wzbogacenie .................................................... 530 423 Część V. Normy kolizyjne zbiorowego prawa pracy Wprowadzenie ................................................................................... 537 426 Rozdział I. Normy kolizyjne zbiorowego prawa pracy według krajowych system(cid:243)w międzynarodowego prawa prywatnego ... 539 427 § 1. Układy zbiorowe pracy ............................................................. 539 427 § 2. Przedstawicielstwo pracownik(cid:243)w w zakładach pracy .............. 551 431 § 3. Spory zbiorowe ......................................................................... 560 435 Rozdział II. Normy kolizyjne zbiorowego prawa pracy w świetle przepis(cid:243)w europejskiego prawa pracy ....................................... 570 439 Spis treści XVII Str. Nb. § 1. Dyrektywa Rady Nr 45 z 22.9.1994 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracownik(cid:243)w w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wsp(cid:243)lnotowym (94/45/WE) ............................................................................... 570 439 § 2. Rozporządzenie Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) wynikających ze spor(cid:243)w zbiorowych .............................................................. 582 445 Część VI. Normy kolizyjne prawa zabezpieczenia społecznego (cid:150) koordynacja krajowych system(cid:243)w ubezpieczeń społecznych państw członkowskich Unii Europejskiej według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie koordynacji system(cid:243)w zabezpieczenia społecznego Rozdział I. Funkcja europejskich przepis(cid:243)w zabezpieczenia społecznego .................................................................................... 595 454 Rozdział II. Zakres i spos(cid:243)b stosowania rozporządzenia Nr 883/2004 .................................................................................... 608 468 § 1. Zakres podmiotowy .................................................................. 608 468 § 2. Zakres przedmiotowy ............................................................... 609 471 § 3. R(cid:243)wne traktowanie .................................................................. 611 472 § 4. Sumowanie okres(cid:243)w zabezpieczenia społecznego ................... 612 475 § 5. Relacje między rozporządzeniem Nr 883/2004 a innymi instrumentami koordynacji świadczeń z zabezpieczenia społecznego ............................................................................... 618 480 Rozdział III. Łączniki norm koordynujących ................................. 620 483 § 1. Zasady og(cid:243)lne .......................................................................... 620 483 § 2. Wyjątki od zasad og(cid:243)lnych ....................................................... 627 492 § 3. Przepisy szczeg(cid:243)lne dotyczące r(cid:243)żnych kategorii świadczeń z zabezpieczenia społecznego .................................................. 630 496 I. Świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i r(cid:243)wnoważne świadczenia dla ojca .................................. 630 496 1. Świadczenia rzeczowe .................................................. 630 496 2. Świadczenia pieniężne .................................................. 631 499 3. Opieka zdrowotna przysługująca emerytom i rencistom ..................................................................... 632 500 3.1. Świadczenia rzeczowe .......................................... 632 500 3.2. Świadczenia pieniężne .......................................... 636 505 XVIII Spis treści Str. Nb. II. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej ......................................................................... 636 506 1. Prawo do świadczeń rzeczowych i pieniężnych ........... 636 506 2. Przyznawanie świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ................................................ 637 508 3. Zasady dotyczące uwzględniania odrębności niekt(cid:243)rych ustawodawstw regulujących świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej ..... 638 510 III. Świadczenia z zabezpieczenia społecznego przysługujące w razie śmierci ubezpieczonego ........................................ 640 511 IV. Świadczenia z tytułu inwalidztwa ..................................... 641 512 V. Emerytury i renty rodzinne ............................................... 644 517 VI. Zasiłki dla bezrobotnych ................................................... 651 523 VII. Świadczenia rodzinne ........................................................ 654 529 1. Świadczenia rodzinne wypłacane z r(cid:243)żnych tytuł(cid:243)w ... 655 530 2. Świadczenia rodzinne wypłacane z tego samego tytułu ... 655 531 VIII. Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne .............. 657 534 IX. Zakończenie ...................................................................... 658 537 Część VII. Międzynarodowe procesowe prawo pracy Unii Europejskiej Rozdział I. Przedmiot międzynarodowego procesowego prawa pracy .............................................................................................. 663 540 § 1. Wprowadzenie .......................................................................... 663 540 § 2. Unijne podstawy regulacji prawnej międzynarodowego procesowego prawa pracy ......................................................... 670 545 § 3. Obowiązek r(cid:243)wnego traktowania obywateli Wsp(cid:243)lnoty w postępowaniach cywilnych prowadzonych przez sądy państw członkowskich ............................................................. 677 551 Rozdział II. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy ........................... 687 553 § 1. Wprowadzenie .......................................................................... 687 553 § 2. Zakres zastosowania Konwencji brukselskiej, Konwencji z Lugano i rozporządzenia Rady WE Nr 44/2201 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych ........ 689 554 I. Sprawy cywilne ................................................................. 689 554 II. Stosunki prawne z udziałem elementu zagranicznego ...... 694 558 § 3. Jurysdykcja ............................................................................... 696 560 I. Forum domicilii ................................................................. 696 560 II. Forum privilegium ............................................................. 700 565 III. Forum solutionis ............................................................... 702 566 Spis treści XIX Str. Nb. IV. Forum delicti commissi ..................................................... 704 569 V. Jurysdykcja w sprawach dotyczących indywidualnych um(cid:243)w o pracę .................................................................... 713 575 VI. Umowy dotyczące jurysdykcji .......................................... 720 584 § 4. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych ....................... 727 593 I. Wprowadzenie ................................................................... 727 593 II. Uznawanie orzeczeń .......................................................... 731 595 III. Wykonywanie orzeczeń ..................................................... 739 604 1. Postępowanie o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (cid:150) procedura exequatur .................. 739 604 2. Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych .................................................................. 744 611 Rozdział III. Wsp(cid:243)łpraca organ(cid:243)w wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich w sprawach z zakresu prawa pracy ..... 756 631 § 1. Pomoc sądowa .......................................................................... 757 632 I. Doręczanie dokument(cid:243)w ................................................... 757 633 II. Przeprowadzanie dowod(cid:243)w ............................................... 760 639 § 2. Pomoc prawna ........................................................................... 764 645 I. Prawo do pomocy prawnej ................................................ 764 647 II. Warunki udzielania i zakres pomocy prawnej ................... 765 648 Indeks rzeczowy ................................................................................. 767
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Międzynarodowe prawo pracy. Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: