Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00500 014078 11054838 na godz. na dobę w sumie
Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego - ebook/pdf
Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 394
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5689-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia „Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego” stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej całościowe opracowanie poświęcone nowej, i wciąż kształtującej się, gałęzi prawa międzynarodowego, jaką jest międzynarodowe prawo zdrowia publicznego.

Ze względu na interdyscyplinarność podejmowanej tematyki, pozycja może służyć pomocą tak zainteresowanym przedstawicielom nauki prawa międzynarodowego, jak i zdrowia publicznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE MIĘDZYNARODOWE PRAWO ZDROWIA PUBLICZNEGO JACEK  BARCIK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JACEK BARCIK • MIĘDZYNARODOWE PRAWO ZDROWIA PUBLICZNEGO Polecamy nasze publikacje: Adam Brzozowski KONSUMENCKA UMOWA O DZIEŁO (W ŚWIETLE ART. 6271 KODEKSU CYWILNEGO) Łukasz Chojniak ODSZKODOWANIE ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE, TYMCZASOWE ARESZTOWANIE LUB ZATRZYMANIE Beata Janiszewska ZGODA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO. UJĘCIE WEWNĄTRZSYSTEMOWE Jędrzej Maksymilian Kondek BEZPRAWNOŚĆ JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ Maciej Siwicki CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM www.ksiegarnia.beck.pl MIĘDZYNARODOWE PRAWO ZDROWIA PUBLICZNEGO JACEK BARCIK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2013 Recenzja wydawnicza: Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz Publikacja finansowana z grantu Narodowego Centrum Nauki, Nr DEC-2012/05/B/HS5/01719 Redaktor prowadzący: Emilia Rucińska-Sech © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5688-4 ISBN e-book 978-83-255-5689-1 Żonie Alicji i naszemu ukochanemu synkowi Jasiowi Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wstęp   ............................................................................................................................  Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające   .............................................................  1.  Definicje zdrowia i zdrowia publicznego .....................................................  2.  Geneza prawa międzynarodowego w zakresie zdrowia publicznego ......  2.1. Źródła pierwszych regulacji ..................................................................      2.2. Zdynamizowanie rozwoju w ostatnich dekadach .............................  2.3. Koncepcja międzynarodowego prawa zdrowia publicznego ...........      2.4. Koncepcja globalnego prawa zdrowia publicznego ..........................  3.  Międzynarodowe problemy zdrowotne jako wyznaczniki dalszego  rozwoju mpzp  .................................................................................................  Konkluzje ................................................................................................................  Rozdział 2. Miejsce zdrowia publicznego w systemie prawa międzynarodowego   ............................................................................................  1.  Pojęcie gałęzi prawa międzynarodowego i jej odniesienie do mpzp .......  2.  Cele mpzp w kontekście funkcji zdrowia publicznego ..............................  3.  Problem zakresu mpzp ....................................................................................  4.  Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego a inne gałęzie prawa  międzynarodowego ........................................................................................  4.1. Międzynarodowe prawo środowiska ...................................................  4.2. Międzynarodowe prawo handlowe ......................................................  4.3. Międzynarodowe prawo patentowe .....................................................  4.4. Międzynarodowe prawo karne .............................................................  4.5. Międzynarodowe prawo pracy .............................................................  4.6. Międzynarodowe prawo praw człowieka  ...........................................  4.7. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych .........                5.  Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego a wewnętrzne prawo  zdrowia  ............................................................................................................  Konkluzje ................................................................................................................  Rozdział 3. Prawo do zdrowia w systemie praw człowieka   ..............................  1.  Koncepcja human rights based approach to health .....................................  2.  Definicja prawa do zdrowia ............................................................................  XI XIX 1 1 6 6 10 12 14 17 20 21 21 22 23 24 25 26 31 38 39 40 40 42 44 47 47 54 VII Spis treści 3.  Geneza prawa do zdrowia ...............................................................................  4.  Źródła prawa do zdrowia ................................................................................  4.1. Konstytucja WHO ..................................................................................    4.2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ............................................      4.3. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych  i Kulturalnych .........................................................................................  4.4. Inne umowy międzynarodowe.............................................................    4.5. Uchwały organizacji międzynarodowych ..........................................      4.6. Prawo do zdrowia w konstytucjach państw .......................................  5.  Charakterystyka prawa do zdrowia  .............................................................    5.1.  Godność człowieka jako uzasadnienie prawa do zdrowia ..............  5.2. Prawo do zdrowia a inne prawa człowieka .........................................    5.3. Zdrowie jako prawo czy wolność? .......................................................    5.4. Prawo do zdrowia jako prawo drugiej generacji  ..............................      5.5. Prawo do zdrowia jako prawo zbiorowe .............................................  5.6. Prawo do zdrowia jako prawo powszechne ...............................................      5.7.  Kultura i religia jako determinanty rozumienia prawa do  zdrowia  ....................................................................................................  5.7.1. Podejście europejskie ...................................................................  5.7.2. Podejście amerykańskie ..............................................................  5.7.3. Podejście afrykańskie ..................................................................  5.7.4. Podejście islamskie .......................................................................  5.7.5. Podejście azjatyckie ......................................................................    5.8. Prawo do zdrowia jako zobowiązanie solidarne  ..............................  6.  Zdrowie jako globalne dobro publiczne .......................................................  7.   Zakres prawa do zdrowia  ...............................................................................  7.1.  Zakres podmiotowy ...............................................................................    7.1.1. Dzieci ..............................................................................................  7.1.2. Kobiety ...........................................................................................  7.1.3. Niepełnosprawni ...........................................................................  7.1.4. Psychicznie chorzy .......................................................................  7.1.5. Migranci .........................................................................................  7.1.6. Więźniowie ....................................................................................  7.1.7. Osoby starsze  ................................................................................    7.2. Zakres przedmiotowy ............................................................................  8.  Derogacja i limitacja prawa do zdrowia .......................................................  Konkluzje – znaczenie prawa do zdrowia dla rozwoju mpzp ........................  Rozdział 4. Tworzenie mpzp   ...................................................................................  1.  Źródła międzynarodowego prawa zdrowia publicznego  .........................    1.1. Umowy wielostronne  .............................................................................  VIII 55 56 56 57 61 62 63 64 66 66 70 71 72 76 79 84 85 93 99 103 105 107 111 117 117 118 119 121 123 126 129 131 133 136 138 141 141 142 Spis treści 1.2. Umowy dwustronne ...............................................................................    1.3. Zwyczaj międzynarodowy .....................................................................    1.4. Wiążące uchwały organizacji międzynarodowych ...........................    1.5. Akty jednostronne  .................................................................................    1.6. Ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane ..............    1.7. Rola miękkiego prawa międzynarodowego ........................................    2.  Międzynarodowe organizacje tworzące mpzp ............................................  2.1. Szczebel uniwersalny  .............................................................................    2.1.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych .....................................  2.1.1.1. Rada Bezpieczeństwa .....................................................  2.1.1.2. Zgromadzenie Ogólne ...................................................  2.1.1.3. Rada Gospodarcza i Społeczna ....................................  2.1.2. Światowa Organizacja Zdrowia .................................................  2.1.3. Światowa Organizacja Handlu ...................................................  2.1.4.  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia    i Rolnictwa ....................................................................................  2.1.5. Międzynarodowa Organizacja Pracy ........................................  2.2. Szczebel regionalny ................................................................................  2.2.1. Rada Europy ..................................................................................  2.2.2. Unia Europejska ...........................................................................  2.2.3. Organizacja Państw Amerykańskich .......................................  2.2.4. Unia Afrykańska ..........................................................................  3.  Cechy procesu prawotwórczego  ....................................................................  3.1. Prawo a moralność i etyka w kontekście mpzp ..................................    3.2. Wpływ zasad słuszności (equity) na stanowienie mpzp ...................      3.3. Sprawiedliwość a mpzp ..........................................................................  4.  Legalność i legitymizacja w kontekście procesu prawotwórczego mpzp   4.1. Legalność ..................................................................................................    4.2. Legitymizacja  .........................................................................................    4.2.1. Pozytywizm ..................................................................................  4.2.2. Solidaryzm ....................................................................................  4.2.3. Psychologizm ................................................................................  4.2.4. Naturalizm ....................................................................................  Konkluzje – propozycja Ramowej konwencji o zdrowiu publicznym ..........  Rozdział 5. Stosowanie mpzp   .................................................................................  1.  Globalne prawo administracyjne w kontekście mpzp  ..............................  2.  Propozycje globalnego zarządzania zdrowiem publicznym .....................  3.  Zagadnienie bezpieczeństwa zdrowotnego..................................................  4.  Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie zdrowia globalnego ..........  Konkluzje ................................................................................................................  143 145 148 149 154 154 156 156 157 157 159 160 161 164 166 170 172 172 176 182 183 184 184 187 193 194 195 195 197 198 199 199 200 205 205 208 214 218 225 IX Spis treści   Rozdział 6. Egzekwowanie mpzp   ..........................................................................  1.  Wpływ cech społeczności międzynarodowej na egzekwowanie mpzp ..  2.  Rodzaje sankcji międzynarodowych a mpzp  .............................................  2.1. Sankcje zorganizowane  .........................................................................    2.1.1. Sankcje organizacyjne .................................................................  2.1.2. Sankcje korygujące ......................................................................  2.1.3. Środki przymusu bezpośredniego .............................................  2.1.4. Interwencja humanitarna a zdrowie publiczne .......................  2.2. Sankcje niezorganizowane ....................................................................  2.2.1. Sankcje socjologiczne/psychologiczne  ....................................  2.2.2. Środki odwetowe ..........................................................................  2.2.2.1. Retorsje ............................................................................  2.2.2.2. Represalia  .......................................................................    2.3. Wpływ sankcji ekonomicznych na zdrowie publiczne .....................    2.4. Stosowanie sankcji a legitymizm demokratyczny .............................  3.  Odpowiedzialność międzynarodowa za naruszenia mpzp .......................  3.1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności .............................................    3.1.1. Państwa ..........................................................................................  3.1.2. Organizacje międzynarodowe ...................................................  3.1.3. Inne .................................................................................................  3.1.3.1. Konferencje Stron ...........................................................  3.1.3.2. Partnerstwa publiczno-prywatne  ...............................  3.1.3.3. Osoby fizyczne ................................................................  3.1.3.4. Osoby prawne .................................................................    3.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności .........................................  4.  Odpowiedzialność na gruncie prawa wewnętrznego .................................  5.  Organy egzekwowania mpzp .........................................................................  5.1. Organy sądowe .........................................................................................    5.2. Organy quasi-sądowe .............................................................................    5.3. Egzekwowanie w reżimach zamkniętych  ..........................................      5.4. Organy o charakterze politycznym......................................................    5.5. Policja sanitarna ......................................................................................  Konkluzje ................................................................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Bibliografia   .................................................................................................................  Indeks rzeczowy ...........................................................................................................  227 227 227 229 229 230 230 232 234 234 235 235 239 239 240 241 242 243 248 259 259 259 263 265 271 273 278 278 280 283 290 291 296 299 305 367 X Wykaz skrótów 1. Czasopisma A.J.I.C.L.  .............................  African Journal of International and Comparative Law A.J.I.L.  .................................  American Journal of International Law Afr.Hum.Rts.L.J. .................  African Human Rights Law Journal  Afr. J. Legal Stud.  ...............  African Journal of Legal Studies Am.J. Public Health  ...........   American Journal of Public Health Am.J.L.   Med.  ..................  American Journal of Law   Medicine Am. Soc’y Int’l L.Proc.  ......   American Society of International Law Proceedings Am.U. Int’L L.Rev.  .............  American University International Law Review  Am.U.L.Rev.  .......................  American University Law Review Asian J. WTO    Int’l Health L   Pol’y  ...........  Asian Journal of WTO   International Health Law and Policy  Aust. YBIL  ..........................  Australian Yearbook of International Law B.U. Int’l L.J.  .......................  Boston University International Law Journal  B.U.L.Rev.  ...........................  Boston University Law Review BMC  ....................................  BioMed Central BMJ  ......................................  British Medical Journal Br Med Bull  ........................  British Medical Bulletin  Brooklyn J. Int’l L. ..............  Brooklyn Journal of International Law Bull World Health Organ ..  Bulletin of the World Health Organization Bull.Inst. Pasteur  ................  Bulletin de L’Institut Pasteur BYIL  ....................................  British Yearbook of International Law C. de D.  ...............................  Les Cahiers de Droit Cal.L.Rev.  ............................  California Law Review Cal.W. Int’l L.J.  ...................  California Western International Law Journal Can.J.L.   Jurisprudence  ..  Canadian Journal of Law and Jurisprudence Can.Y.B. Int’l L.  ..................  Canadian Yearbook of International Law Carbon   Climate L.Rev.  ..  Carbon and Climate Law Review Cardozo J. Int’l   Comp.  ..  Cardozo Journal of International and Comparative Law Case W.Res.J. Int’l L.  ..........  Case Western Reserve Journal of International Law Cath.Law.  ............................  Catholic Lawyer XI Wykaz skrótów Cath.U.L.Rev.  .....................  Catholic University Law Review Chi.J. Int’l L.  .......................  Chicago Journal of International Law Colum.J. Transnat’l L.  .......  Columbia Journal of Transnational Law Colum.J.L.   Soc.Probs.  ...  Columbia Journal of Law and Social Problems Colum.L.Rev.  ......................  Columbia Law Review Conn.L.Rev.  ........................  Connecticut Law Review Cornell Int’L L.J.  ................  Cornell International Law Journal Cumb.L.Rev.  .......................  Cumberland Law Review Dalhousie L.J.  .....................  Dalhousie Law Journal DePaul J. Health Care L.  ...  DePaul Journal of Health Care Law Duke J.Comp.   Int’l L.  ....  Duke Journal of Comparative and International Law Duke L.J.  .............................  Duke Law Journal E.H.R.L.R.  ...........................  European Human Rights Law Review E.I.P.R.  .................................  European Intellectual Property Review E.L.Rev.  ...............................  European Law Review EJIL  ......................................  European Journal of International Law Emerg.Infect.Dis.  ...............  Emerging Infectious Diseases  Emory Int’l L.Rev.  ..............  Emory International Law Review EPS .......................................  Europejski Przegląd Sądowy Eur.J. Health L.  ...................  European Journal of Health Law Eur.J. Public Health ............  European Journal of Public Health Eur.J. Migration   L.  .........  European Journal of Migration and Law Eur.J.L. Reform  ...................  European Journal of Law Reform Fed.L.Rev.  ...........................  Federal Law Review Food   Drug L.J.  ...............  Food   Drug Law Journal Food Drug Cosm.L.J.  ........  Food Drug Cosmetic Law Journal Fordham Int’l L.J.  ...............  Fordham International Law Journal Ga.J. Int’l   Comp.L.  .........  Georgia Journal of International and Comparative Law Geo. Int’l Envtl.L.Rev.  .......  Georgetown International Environmental Law Review Geo.L.J.  ................................  Georgetown Law Journal  Geo.Wash. Int’l L.Rev.  .......  George Washington International Law Review German L.J.  ........................  German Law Journal Goettingen J. Int’l L.  ..........  Goettingen Journal of International Law Harv. Int’l L.J.  .....................  Harvard International Law Journal Harv.J. L.   Pub.Pol’y  ........  Harvard Journal of Law and Public Policy Harv.J.L.   Tech.  ................  Harvard Journal of Law and Technology Harv.L.   Pol’y Rev.  ...........  Harvard Law and Policy Review XII Wykaz skrótów Health L.J.  ...........................  Health Law Journal Health Promot.Int.  ............  Health Promotion International HHR  ....................................  Health and Human Rights Hous.L.Rev.  ........................  Houston Law Review HRLR  ..................................  Columbia Human Rights Law Review Hum.Rts.L.Rev.  ..................  Human Rights Law Review ICLQ  ....................................  International   Comparative Law Quarterly  IIC  ........................................  International Review of Intellectual Property and Competition  Law ILSA J. Int’l   Comp.L.  .....  ILSA Journal of International and Comparative Law Ind.J. Global Legal Stud.  ...  Indiana Journal of Global Legal Studies Ind.L.Rev.  ............................  Indiana Law Review Int.J. Health Serv.  ...............  International Journal of Health Services Int.J.  .....................................  Intellectual Property Management – International Journal of  Intellectual Property Management Int.J.L.C.  ..............................  International Journal of Law in Context Int.T.L.R.  .............................  International Trade Law and Regulations Int’l Dig. Health Legis.  ......  International Digest of Health Legislation Int’l Comm.L.Rev.  .............  International Community Law Review Int’l L.  ..................................  International Lawyer Int’l L.   Int’l Rel.  ..............  Journal of International Law   International Relations IOLR  ....................................  International Organizations Law Review Isr.L.Rev.  .............................  Israel Law Review J.Epidemiol. Community  Health  ..................................  Journal of Epidemiology and Community Health J.Gend.Specif.Med.  ............  Journal of Gender-Specific Medicine J.Int. Economic Law  ..........  Journal of International Economic Law J.Med. Ethics  .......................  Journal of Medical Ethics J.Public Health Policy  ........  Journal of Public Health Policy J.Contemp. Health L.   Pol’y  .................................  Journal of Contemporary Health Law   Policy J. Health Care L.   Pol’y  ...  Journal of Health Care Law and Policy J. Int’l Crim.Just.  ................  Journal of International Criminal Justice J. World Trade  ....................  Journal of World Trade J.L.Med.   Ethics  ...............  Journal of Law Medicine   Ethics JHSB  ....................................  Journal of Health and Social Behavior Korean J. Int’l   Comp.L.  .  Korean Journal of International   Comparative Law  K.L.J.  ....................................  Kansas Law Journal XIII Wykaz skrótów L.Med.   Health Care  .......  Law, Medicine and Health Care L.Q.Rev.  ...............................  Law Quarterly Review Law   Contemp.Probs.  .....  Law and Contemporary Problems Law   Ineq.  ........................  Law and Inequality: A Journal of Theory and Practice Legal Stud.  ..........................  Legal Studies Leiden J. Int’l L.  ..................  Leiden Journal of International Law McGill L.J.  ...........................  McGill Law Journal Md. J. Int’l L.  .......................  Maryland Journal of International Law  Md.L.Rev.  ............................  Maryland Law Review Med.L.Rev.  ..........................  Medical Law Review Mich.J. INT’L L.  .................  Michigan Journal of International Law Mich.L.Rev.  .........................  Michigan Law Review Mich.St.J. Int’l L.  ................  Michigan State Journal of International Law Mich.St.U.Coll.L.J. Int’l L.  .  Michigan State University College of Law Journal of Inter- national Law Mich.St.U.J.Med.   L.  .......  Michigan State University Journal of Medicine and Law Minn.L.Rev.  ........................  Minnesota Law Review Mod.L.Rev.  .........................  Modern Law Review N.C.J. Int’l L.   Com.Reg.    North Carolina Journal of International Law   Commercial  Regulation N.Y.U. J. Int’l. L.   Pol.  .......  New York University Journal of International Law and Policy N.Y.U.L.Rev.  .......................  New York University Law Review New Eng.J. Int’l    Comp.L.  ..............................  New England Journal of International and Comparative  Law Nordic J. Int’l L.  ..................  Nordic Journal of International Law Notre Dame L.Rev.  ............  Notre Dame Law Review NUJS L.Rev.  ........................  National University of Judical Studies Law Review Pace Int’l L.Rev.  ..................  Pace International Law Review PiM  ......................................  Prawo i Medycyna PiP  .......................................  Państwo i Prawo Przegl.Epidemiol.  ...............  Przegląd Epidemiologiczny PYIL  ....................................  Polish Yearbook of International Law Queensland U.Tech.L.   Just.J.  ................................  Queensland University Technology Law   Justice Journal R.G.D.  ..................................  Revue generale de droit Rev.Esp.Cir.Ortop. Traumatol.  ..........................  Revista Espańola de Cirugía Ortopédica y Traumatología  Rev.Panam.Salud Publica ..  Revista Panamericana de Salud Pública XIV Wykaz skrótów Rev.Colomb. Derecho Int.    Revista Colombiana de Derecho Internacional  Rev. Quebecoise  de Droit Int’l  .......................  Revue Quibecoise de Droit International RGS ONZ ............................  Rada Gospodarcza i Społeczna Organizacji Narodów Zjedno- czonych RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rutgers L.Rev.  ....................  Rutgers Law Review S.U.L.Rev.  ............................  Southern University Law Review SAIS Rev. .............................  School of Advanced International Studies Review of Inter- national Affairs Seton Hall J.Dipl.   Int’l Rel.  ............................  Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations Soc Sci Med .........................  Social Science   Medicine Sri Lanka J. Int’l L.  .............  Sri Lanka Journal of International Law St. Louis U.L.J.  ....................  Saint Louis University Law Journal Stanford L.Rev.  ...................  Stanford Law Review Suffolk Transnat’l L.J.  ........  Suffolk Transnational Law Journal Suffolk Transnat’l L.Rev.  ...  Suffolk Transnational Law Review Syracuse J. Int’l. L.   Com.   Syracuse Journal of International Law and Commerce Temp. Int’l   Comp.L.J.  ....  Temple International and Comparative Law Journal Tex.J. on C.L.   C.R.  .........  Texas Journal on Civil Liberties   Civil Rights Texas L.Rev.  ........................  Texas Law Review Theor.Med.Bioeth.  .............  Theoretical Medicine and Bioethics TM IH  ...............................  Tropical Medicine and International Health  Transactions  Med.–Legal Soc’y  ...............  Transactions of the Medico-Legal Society Tul.Envtl.L.J.  .......................  Tulane Environmental Law Journal Tul.L.Rev.  ............................  Tulane Law Review U.Kan.L.Rev.  .......................  University of Kansas Law Review U.Pa.J. Int’l L.  ......................  University of Pennsylvania Journal of International Law  U.Toronto Fac.L.Rev.  .........  University of Toronto Faculty of Law Review U.W.Austl.L.Rev.  ................  University of Western Australia Law Review U.C. Davis L.Rev.  ...............  University of California Davis Law Review Utah L.Rev.  .........................  Utah Law Review VA.J. Int’l L.  ........................  Virginia Journal of International Law Vand.J. Transnat’l L.  ..........  Vanderbilt Journal of Transnational Law Wash.   Lee J.C.R.    Soc.Just.  ...............................  Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social  Justice XV Wykaz skrótów Wash.   Lee L.Rev.  ............  Washington and Lee Law Review Wash.U. Jurisprudence Rev.  Washington University Jurisprudence Review Widener L.Rev. ...................  Widener Law Review Wis. Int’l L.J.  .......................  Wisconsin International Law Journal Yale J Intl L  .........................  Yale Journal of International Law Yale JL   Hum Rts  .............  Yale Journal of Law   the Humanities Yale L.   Pol’y Rev.  ............  Yale Law and Policy Review Yale L.J.  ................................  Yale Law Journal Zdr.Publ.  .............................  Zdrowie Publiczne  2. Akty prawne, porozumienia, programy CEDAW  ..............................  Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskry- minacji Kobiet  DSU  .....................................  Understanding on Rules and Procedures Governing the  Settlement of Disputes (Porozumienie w sprawie zasad regu- lujących rozstrzyganie sporów)  EKPC  ...................................  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wol- ności IHR  ......................................  International Health Regulations (Międzynarodowe Przepisy  Zdrowotne) KPP  ......................................  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej MOP  ....................................  Międzynarodowa Organizacja Pracy MPPGSiK  ...........................  Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych  i Kulturalnych MPPOiP  ..............................  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych PDPC ...................................  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka SPS  .......................................  Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary  Measures  TUE  .....................................  Traktat o Unii Europejskiej UNAIDS  .............................  The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (Wspólny  Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS) 3. Organizacje, organy, fundusze, sądy i trybunały COE  .....................................  Council of Europe ECDC  ..................................  European Centre for Disease Prevention and Control (Euro- pejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób)  EKPS  ....................................  Europejski Komitet Praw Społecznych ETPC  ...................................  Europejski Trybunał Praw Człowieka FAO  .........................................  Food and Agriculture Organization of the United Nations (Orga- nizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa)  XVI Wykaz skrótów FCTC  ...................................  WHO Framework Convention on Tobacco Control (Ramowa  Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu  Użycia Tytoniu)  Fundusz  ...............................  Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria IRPA  ....................................  Instituto Di Ricerche Sulla Pubblica Amministrazione  KPGSiK  ...............................  Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych MTS  .....................................  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości  STA  ......................................  Stały Trybunał Arbitrażowy  OECD  ..................................  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OPA  .....................................  Organizacja Państw Amerykańskich  PAHO  ..................................  Pan American Health Organiziation (Panamerykańska Orga- nizacja Zdrowia) RB ONZ ...............................  Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych TBT  ......................................  Agreement on Technical Barriers to Trade (Porozumienie  w sprawie Technicznych Barier dla Handlu) TFUE  ...................................  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TRIPS  ..................................  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property  Rights (Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw  Własności Intelektualnej) TSUE  ...................................  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UA  ........................................  Unia Afrykańska WHA  ...................................  World Health Assembly WHO  ...................................  World Health Organization  WIPO  ..................................  World Intellectual Property Organization (Światowa Orga- nizacja Własności Intelektualnej) WTO  ...................................  World Trade Organization  ZG ONZ  ..............................  Zgromadzenie  Ogólne  Organizacji  Narodów  Zjedno- czonych 4. Inne hrbah  ...................................  human rights based approach to health mpzp  ....................................  międzynarodowe prawo zdrowia publicznego XVII Wstęp Współcześnie  jesteśmy  świadkami  postępującego  procesu  globalizacji  zdrowia.  Wywołana trendami globalizacyjnymi wzajemna zależność członków społeczności mię- dzynarodowej bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne ludności w poszcze- gólnych państwach. Narastające w wyniku procesu globalizacji, międzynarodowe pro- blemy  w  zakresie  zdrowia  publicznego  rodzą  konieczność  międzynarodowej  reakcji  prawnej. Unormowania wewnętrzne, przyjmowane na szczeblu krajowym, nie zapewnia- ją skuteczności i efektywności w zarządzania globalnymi problemami zdrowia publicz- nego. Czynnikami powodującymi konieczność zacieśnienia współpracy międzynarodo- wej pozostają m.in.: rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, z natury transgranicznych,  wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne w państwach rozwiniętych, potrzeba  powiązania  zagadnień  zdrowotnych  z  pomocą  rozwojową  w  państwach  rozwijających  się, a także wzrost zagrożenia aktami terroryzmu biologicznego. Wymienione czynniki spowodowały zwiększenie zainteresowania społeczności mię- dzynarodowej regulacją problematyki zdrowia publicznego w drodze przyjmowania wią- żących zobowiązań międzynarodowych. Nasilająca się współpraca dała z kolei asumpt do  stworzenia pojęcia międzynarodowego prawa zdrowia publicznego (international health law). Jest ono wyodrębnioną gałęzią prawa międzynarodowego, znajdującą się dopiero  w początkowym stadium swojego rozwoju.  Celem pracy jest, po pierwsze, próba charakterystyki mpzp jako gałęzi prawa mię- dzynarodowego i, po drugie, uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy mpzp może, ewentual- nie pod jakimi warunkami, być efektywnym instrumentem ułatwiającym rozwiązywanie  międzynarodowych problemów zdrowotnych. Tym głównym celom podporządkowane  są cele szczegółowe związane z próbami ustalenia: jaki jest zakres przedmiotowy mpzp;  jakie są źródła mpzp; jaki jest mechanizm stanowienia mpzp; jak przedstawiają się kom- petencje powszechnych organizacji międzynarodowych działających w zakresie zdrowia  publicznego (WHO, WTO, FAO, MOP) do tworzenia norm prawnych z tej dziedziny;  jaka jest relacja norm mpzp do krajowych porządków prawnych; jaki jest stan regulacji  mpzp na gruncie regionalnym; jaka jest relacja mpzp do innych gałęzi prawa międzyna- rodowego; jak przedstawia się mechanizm egzekwowania mpzp. Pytania te wyznaczają  zarazem szczegółowe problemy badawcze.  Wstępnie założono dwie hipotezy badawcze. Pierwszą, o istnieniu mpzp jako wyod- rębnionej, choć nadal znajdującej się in statu nascendi, gałęzi prawa międzynarodowego  XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: