Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01507 015144 17019724 na godz. na dobę w sumie
Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 386
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9484-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Już na samym wstępnie należy stwierdzić, że dobrze się stało, że na polskim rynku wydawnictw zwartych pojawi się opracowanie dotyczące międzynarodowych aspektów unikania opodatkowania. Jest to cenna inicjatywa, która dotyczy bardzo aktualnego problemu. Jest przy tym unikalna ze względu na wielowątkowość podjętych tematów badawczych. (…). W recenzowanym opracowaniu poruszona jest natomiast tematyka dotycząca m.in. przyczyn międzynawowego unikania opodatkowania (...), struktur unikania opodatkowania z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, wpływu urzędowych interpretacji prawa podatkowego na zwalczanie międzynarodowego unikania opodatkowania, klauzuli nieruchomościowych w bilateralnych umowach podatkowych zawartych przez Polskę jako mechanizmu zapobiegającego międzynarodowemu unikaniu opodatkowania, propozycji ograniczenia nadużyć w VAT z wykorzystaniem rozwiązań Business Intelligence (…). Ponadto podjęte są rozważania na temat międzynarodowej konkurencji podatkowej czy też nowatorskich zagadnień dotyczących patriotyzmu podatkowego.

Recenzja dr hab. Bogumił Pahl

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

. I A N A W O K T A D O P O E I N A K N U E W O D O R A N Y Z D Ę I M I I A N E I N D A G A Z E N A R B Y W ) . d e r ( I K S W E J A G . D Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiają- ce w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporów- nawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. „Już na samym wstępnie należy stwierdzić, że dobrze się stało, że na polskim rynku wydawnictw zwartych pojawi się opracowanie dotyczące międzyna- rodowych aspektów unikania opodatkowania. Jest to cenna inicjatywa, która dotyczy bardzo aktualnego problemu. Jest przy tym unikalna ze względu na wielowątkowość podjętych tematów badawczych. (…). W recenzowanym opracowaniu poruszona jest natomiast tematyka dotycząca m.in. przyczyn międzynawowego unikania opodatkowania (...), struktur unika- nia opodatkowania z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, wpływu urzędowych interpretacji prawa podatkowego na zwalczanie między- narodowego unikania opodatkowania, klauzuli nieruchomościowych w bila- teralnych umowach podatkowych zawartych przez Polskę jako mechanizmu zapobiegającego międzynarodowemu unikaniu opodatkowania, propozycji ograniczenia nadużyć w VAT z wykorzystaniem rozwiązań Business Intelligen- ce (…). Ponadto podjęte są rozważania na temat międzynarodowej konkurencji podatkowej czy też nowatorskich zagadnień dotyczących patriotyzmu podat- kowego”. Recenzja dr hab. Bogumił Pahl Prof. SGH dr hab. Dominik Gajewski – Instytut Prawa SGH, kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; sędzia WSA w Warszawie; czło- nek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów w la- tach 2014–2016; w 2016 powołany do Rady ds. Przeciwdziałania Unikania Opo- datkowania przy Ministrze Finansów; ekspert Komisji Europejskiej w zakresie budowania strategii przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatko- wania; autor ponad 150 publikacji naukowych z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego; redaktor naczelny czasopisma naukowego „Analizy i Studia CASP”. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-9483-1 Cena: 129,00 zł MONOGRAFIE PRAWNICZE MIĘDZYNARODOWE UNIKANIE OPODATKOWANIA WYBRANE ZAGADNIENIA DOMINIK GAJEWSKI (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE DOMINIK GAJEWSKI (red.) • MIĘDZYNARODOWE UNIKANIE OPODATKOWANIA. WYBRANE ZAGADNIENIA Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Emil Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka (red.) WSPÓŁCZESNA PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH Małgorzata Sieradzka OPŁATY PÓŁKOWE JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Katarzyna Samulska ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa, Wojciech Staszewski, Joanna Nowakowska-Małusecka (red.) IDEE, NORMY I INSTYTUCJE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO – 200 LAT PÓŹNIEJ – PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA www.ksiegarnia.beck.pl MIĘDZYNARODOWE UNIKANIE OPODATKOWANIA WYBRANE ZAGADNIENIA Redaktor prof. SGH dr hab. Dominik Gajewski Autorzy: sędzia NSA Stanisław Bogucki, prof. dr hab. Leonard Etel, prof. SGH dr hab. Dominik Gajewski, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. dr hab. Jan Głuchowski, dr Ewa Gwardzińska, prof. SGH dr hab. Marcin Jamroży, dr Przemysław Krawczyk, dr hab. Beata Kucia-Guściora, dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. dr hab. Artur Kuś, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UWM dr hab. Mariola Lemonnier, dr Robert Lizak, prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński, prof. dr hab. Witold Modzelewski, prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski, prof. dr hab. Artur Nowak-Far, dr Krzysztof Radzikowski, dr Marcin Romanowicz, dr hab. Sebastian Skuza, prof. SGH dr hab. Aleksander Werner, sędzia NSA Roman Wiatrowski, dr Jarosław Wierzbicki, sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA prof. UŁ dr hab. Bartosz Wojciechowski WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Ewelina Skibniewska Recenzja naukowa: dr hab. Bogumił Pahl Publikacja powstała przy udziale Centrum Analiz i Studiów Podatkowych – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9483-1 ISBN e-book 978-83-255-9484-8 Spis treści O Autorach ................................................................................................................ Wprowadzenie ........................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Rozdział 1. Niedopuszczalność kwestionowania skutków podatkowych czynności prawnej w ramach instytucji art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej w przypadku nadużycia prawa (Stanisław Bogucki, Marcin Romanowicz) ........................................................................................................ § 1. Uwagi ogólne: unikanie opodatkowania a optymalizacja gospodarcza ................................................................................................ § 2. Regulacja art. 199a OrdPU jako narzędzie ograniczenia unikania opodatkowania ........................................................................................... § 3. Obejście prawa podatkowego a nadużycie prawa jako kontekst dla wykładni art. 199a § 2 OrdPU ................................................................ § 4. Systemowa rekonstrukcja instytucji art. 199a § 2 OrdPU w orzecznictwie NSA ................................................................................ § 5. Uwagi końcowe: granice stosowania regulacji art. 199a OrdPU ....... Rozdział 2. Cztery klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania (Leonard Etel) ........................................................................................................................ § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Pierwsza klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ..................... § 3. Druga klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania .......................... § 4. Trzecia klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ........................ § 5. Czwarta klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ...................... § 6. Mechanizm obowiązującej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania ........................................................................................... § 7. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania .... § 8. Opinie zabezpieczające ............................................................................. § 9. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 3. Przyczyny międzynarodowego unikania opodatkowania – zarys problemu (Dominik Gajewski) .............................................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. XIII XV XVII XXI 1 1 4 10 14 17 19 19 19 21 24 26 27 32 33 35 37 37 V Spis treści § 2. Brak zharmonizowanego holdingowego prawa podatkowego w państwach członkowskich .................................................................... § 3. Brak regulacji unijnych dotyczących opodatkowania holdingów międzynarodowych ................................................................................... § 4. Brak właściwej i skutecznej polityki państw w przeciwdziałaniu międzynarodowemu unikaniu opodatkowania .................................... § 5. Szkodliwa konkurencja podatkowa pomiędzy państwami członkowskimi ............................................................................................ § 6. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 4. Rola Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania w kształtowaniu polityki przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania (Jadwiga Glumińska- Pawlic) ................................................................................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Polityka finansowa a polityka podatkowa ............................................. § 3. Legislacja podatkowa ................................................................................ § 4. Uchylanie się od opodatkowania a unikanie opodatkowania ............ § 5. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ..................................... § 6. Rada do spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania ............. § 7. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 5. Patriotyzm gospodarczy i podatkowy a unikanie podatków (Jan Głuchowski) .................................................................................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Pojęcie patriotyzmu .................................................................................. § 3. Patriotyzm gospodarczy ........................................................................... § 4. Patriotyzm podatkowy .............................................................................. § 5. Praktyka międzynarodowego unikania opodatkowania ..................... § 6. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 6. Zaniżona wartość celna towarów jako międzynarodowa forma uchylania się od podatku VAT w imporcie towarów (Ewa Gwardzińska) ........................................................................................................ § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Ustalanie wartości celnej towarów na potrzeby celno-podatkowe .... I. Próby ujednolicenia wartości celnej towarów na arenie międzynarodowej ............................................................................. II. Ustalanie wartości celnej dla potrzeb określenia należności celnych ............................................................................................... VI 40 44 49 53 56 59 59 60 61 64 65 67 71 73 73 74 75 77 79 82 85 85 86 86 88 Spis treści III. Ustalanie wartości celnej dla potrzeb określenia podatku VAT IV. Zaniżona wartość transakcyjna jako podstawa metoda płacenia niższego podatku VAT w imporcie towarów ............... A. Sposoby uchylania się od podatku VAT ................................ § 3. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 7. Rozliczenia podatkowe z zakładem zagranicznym a deficyty regulacyjne (Marcin Jamroży) .......................................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Przegląd form zakładu .............................................................................. § 3. Zasady alokacji zysków ............................................................................ § 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla zakładu .................................... § 5. Dokumentowanie transakcji wewnętrznych ......................................... § 6. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 8. Wybrane struktury unikania opodatkowania z wykorzystaniem funduszu inwestycyjnego zamkniętego (Przemysław Krawczyk) ............................................................................................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Złożoność mechanizmów unikania opodatkowania ........................... § 3. Działalność funduszu inwestycyjnego ................................................... § 4. Darowizna akcji lub udziałów do funduszu inwestycyjnego zamkniętego ................................................................................................ § 5. Korzyści z zastosowania funduszu inwestycyjnego w kontekście przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych ....................... § 6. Kwestionowanie mechanizmów stosowanych z wykorzystaniem konstrukcji funduszy inwestycyjnych zamkniętych ............................ § 7. Nowe regulacje dotyczące opodatkowania funduszy inwestycyjnych ........................................................................................... § 8. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 9. Rezydencja podatkowa w kontekście unikania i uchylania się od opodatkowania (Beata Kucia-Guściora) .................................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Koncepcja rezydencji podatkowej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych .......................................................... § 3. Skutki braku rezydencji podatkowej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych .......................................................... § 4. Uwagi końcowe .......................................................................................... 91 92 92 94 97 97 99 102 105 107 109 111 111 112 113 118 119 120 121 125 127 127 129 136 140 VII Spis treści Rozdział 10. Klauzula nieruchomościowa w bilateralnych umowach podatkowych zawartych przez Polskę jako mechanizm zapobiegający międzynarodowemu unikaniu opodatkowania (Ziemowit Kukulski) ..... § 1. Nadużycie postanowień bilateralnych umów podatkowych w kontekście międzynarodowego unikania opodatkowania – uwagi wprowadzające ........................................................................................... § 2. Eliminacja podwójnego opodatkowania w sensie prawnym dochodu z przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółkach – klauzula nieruchomościowa – w KM OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku oraz w KM ONZ w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się .................................................................................... § 3. Klauzula nieruchomościowa w bilateralnych umowach podatkowych zawartych przez Polskę ................................................... § 4. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 11. Nieprawidłowe ustalenie wartości celnej towarów jako specyficzna forma unikania opodatkowania (Artur Kuś) ......................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Należności celne jako źródło dochodów własnych UE i budżetów narodowych ................................................................................................ § 3. Istota wartości celnej ................................................................................ § 4. Problem zaniżania wartości celnej towarów ......................................... § 5. Zawyżanie wartości celnej towarów ....................................................... § 6. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 12. Przeciwdziałanie nadużyciu prawa w podatku od wartości dodanej (Krzysztof Lasiński-Sulecki) ............................................................... § 1. Pojęcie nadużycia prawa – uwagi wprowadzające ............................... § 2. Przeciwdziałanie nadużyciu w przepisach dyrektywy VAT ................ § 3. Przeciwdziałanie nadużyciu prawa poprzez środki specjalne ............ § 4. Pojmowanie nadużycia w wyrokach TSUE z zakresu VAT ................ § 5. Oddziaływanie wyroku TSUE w sprawie Halifax ................................ § 6. Ustawowa podstawa do przeciwdziałania nadużyciu w stanie prawnym przed 15.7.2016 r. .................................................................... § 7. Ustawowa podstawa do przeciwdziałania nadużyciu w stanie prawnym od 15.7.2016 r. ......................................................................... § 8. Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania a wyrok TK z 11.5.2004 r. ............................................................................................... § 9. Uwagi końcowe .......................................................................................... VIII 141 141 144 150 154 157 157 159 161 167 169 171 173 173 174 175 176 178 179 180 181 183 Spis treści Rozdział 13. Nadużycie prawa podatkowego w prawie francuskim (Mariola Lemonnier) ........................................................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Ujęcie kodeksowe nadużycia prawa podatkowego i pojęć z nimi powiązanych ............................................................................................... § 3. Stosowanie przepisu L64 – uwagi ogólne ............................................. § 4. Komitet ds. nadużycia prawa podatkowego i jego rola ...................... § 5. Inne organy związane z nadużyciem prawa podatkowego i oszustwami podatkowymi ..................................................................... § 6. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 14. Propozycje ograniczenia nadużyć w VAT z wykorzystaniem rozwiązań Business Intelligence. Autorskie propozycje wniosków de lege ferenda (Robert Lizak, Sebastian Skuza) ............................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Istota procederu „karuzeli podatkowej” ................................................ § 3. Proponowane rozwiązania ograniczające nadużycia w podatku VAT .............................................................................................................. § 4. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 15. Krajowe sposoby zapobiegania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania (Dominik Mączyński) .......................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Międzynarodowe unikanie opodatkowania i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku na płaszczyźnie międzynarodowej § 3. Rola ustawodawstwa krajowego w przeciwdziałaniu międzynarodowemu unikaniu opodatkowania .................................... § 4. Skuteczność krajowego prawa podatkowego w zwalczaniu międzynarodowego unikania opodatkowania, z uwzględnieniem szczególnej roli sądów administracyjnych ............................................ § 5. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 16. Ucieczka od opodatkowania: refleksje na przyszłość (Witold Modzelewski) ........................................................................................................ Rozdział 17. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego a zwalczanie międzynarodowego unikania opodatkowania (Wojciech Morawski) ...... § 1. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego – wprowadzenie ......... § 2. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego jako instrument unikania opodatkowania .......................................................................... § 3. Czy urzędowe interpretacje prawa podatkowego są złe z założenia? § 4. Wymiana informacji ................................................................................. 185 185 185 187 191 193 194 195 195 197 199 208 209 209 211 215 220 222 225 231 231 233 236 239 IX Spis treści § 5. Tryb i ograniczenia uzyskiwania urzędowych interpretacji prawa podatkowego .............................................................................................. § 6. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 18. Międzynarodowa konkurencja podatkowa. Efekty jakościowe i remedia (Artur Nowak-Far) ...................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Konkurencja i kooperacja podatkowa w wymiarze międzynarodowym .................................................................................... I. Intensyfikacja międzynarodowych obrotów gospodarczych a kwestia funkcjonowania jurysdykcji podatkowych ................. II. Międzynarodowa kooperacja i konkurencja podatkowa – ramy teoretyczne .............................................................................. III. Międzynarodowa konkurencja podatkowa w opodatkowaniu obrotu – przykład VAT ................................................................... IV. Konkurencja podatkowa w podatkach bezpośrednich .............. V. Konkurencja podatkowa w podatkach majątkowych ................ § 3. Remedia ....................................................................................................... I. Zasadnicze remedium – harmonizacja konstrukcji systemów podatkowych ..................................................................................... II. Zasadnicze remedium – lepsza polityka uwzględniająca incydencję podatkową ..................................................................... III. Remedia dotyczące opodatkowania pośredniego – przykład VAT ..................................................................................................... IV. Remedia dotyczące opodatkowania bezpośredniego ................. V. Remedia dotyczące opodatkowania majątku .............................. § 4. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 19. Obrót towarowy pomiędzy państwami członkowskimi UE a unikanie i uchylanie się od opodatkowania oraz wyłudzenia VAT (zarys problemu) (Krzysztof Radzikowski) .................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania a wyłudzenie VAT ........ § 3. Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w mechanizmach wyłudzeń VAT ............................................................................................ § 4. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 20. Wartość rynkowa jako element konstrukcji podatku a międzynarodowe uchylanie się od opodatkowania (Aleksander Werner, Jarosław Wierzbicki) ............................................................................ § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Wartość rynkowa w elementach konstrukcji podatków ..................... § 3. Pojęcie wartości rynkowej ....................................................................... X 245 247 249 249 251 251 252 254 256 262 263 263 264 265 268 270 271 273 273 274 279 282 285 285 286 291 Spis treści § 4. Określanie wartości rynkowej ................................................................. § 5. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 21. Poza klauzulowe formy przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w orzecznictwie sądów administracyjnych (wybrane problemy z zakresu podatków dochodowych) (Krzysztof Winiarski) ...... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Uchylanie się od opodatkowania (evasion of tax) ................................ § 3. Unikanie opodatkowania (tax avoidance) ............................................. § 4. Formy przeciwdziałania unikaniu opodatkowania .............................. I. Zasady ogólne dot. rozliczenia kosztów uzyskania przychodów ....................................................................................... II. Konieczność spełnienia warunków wynikających z innych przepisów ........................................................................................... III. Możliwość skorzystania z unormowań art. 199a § 1 oraz § 2 OrdPU ................................................................................................ IV. Ceny transferowe i możliwość oszacowania dochodu ............... V. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC) ...................................... § 5. Uwagi końcowe .......................................................................................... Rozdział 22. Koncepcja nadużycia prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako przykład elastyczności prawa podatkowego (Roman Wiatrowski, Bartosz Wojciechowski) ....................... 296 299 303 303 307 311 313 315 316 317 320 325 327 329 XI O Autorach Stanisław Bogucki – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Leonard Etel – Uniwersytet w Białymstoku, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. SGH dr hab. Dominik Gajewski – Kierownik Centrum Analiz i Studiów Po- datkowych, Instytut Prawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – Wydział Prawa i Administracji, Uniwer- sytet Śląski prof. dr hab. Jan Głuchowski – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu dr Ewa Gwardzińska – Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsię- biorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prof. SGH dr hab. Marcin Jamroży – Instytut Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Przemysław Krawczyk – Dyrektor Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicz- nych w Ministerstwie Finansów, radca prawny dr hab. Beata Kucia-Guściora – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administra- cji, Katolicki Uniwersytet Lubelski dr hab. Ziemowit Kukulski – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki prof. dr hab. Artur Kuś – Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. UWM dr hab. Mariola Lemonnier – Wydział Prawa i Administracji, Uniwer- sytet Warmińsko-Mazurski XIII O Autorach dr Robert Lizak – Instytut Nauk Prawnych PAN prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński – Wydział Prawa i Administracji, Uniwer- sytet Adama Mickiewicza prof. dr hab. Witold Modzelewski – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski – Wydział Prawa i Administracji, Uniwer- sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Artur Nowak-Far – Instytut Prawa, Szkoła Główna Handlowa w War- szawie dr Krzysztof Radzikowski – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszaw- ski dr Marcin Romanowicz – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski dr hab. Sebastian Skuza – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski prof. SGH dr hab. Aleksander Werner – Katedra Prawa Administracyjnego i Finan- sowego Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Roman Wiatrowski – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego dr Jarosław Wierzbicki – Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przed- siębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Krzysztof Winiarski – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. UŁ dr hab. Bartosz Wojciechowski – sędzia Naczelnego Sądu Administracyj- nego i naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego XIV Wprowadzenie Międzynarodowe unikanie i uchylanie się od opodatkowania stały się niezwykle istotnymi problemami, które niepokoją nie tylko państwa członkowskie Unii Europej- skiej, ale również samą Komisję Europejską. Problematyka ta jest już podejmowana nie tylko przez poszczególne państwa, którym zależy na zniwelowaniu tego zjawiska, ale również przez ośrodki naukowe, które idąc w sukurs tym rozważaniom starają się za- prezentować skuteczne metody przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu się od opodat- kowania. Problematyka ta stała się niezwykle złożona i wielopłaszczyznowa. Dlatego i prze- ciwdziałanie jemu jest również skomplikowane. Zjawisko unikania i uchylania się od opodatkowania rozpatruje się nie tylko z punktu widzenia regulacji prawa podatko- wego, ale również na płaszczyźnie ekonomii i finansów. To interdyscyplinarne podej- ście uświadamia nam, że należy postrzegać ten problem nie tylko z punktu widzenia mikro- ale i makroekonomicznego. Zjawisko unikania i uchylania się od opodatkowania jest szczególnie niebezpieczne ze względu na fakt, że przybrało charakter zjawiska międzynarodowego. Holdingi mię- dzynarodowe, które poprzez skuteczne i wyrafinowane strategie podatkowe tworzone na płaszczyźnie kilku, a nawet kilkunastu ustawodawstw w sposób swobodny są w sta- nie unikać, a nawet uchylać się od opodatkowania. Dlatego tak ważne jest by rozpocząć szerszą debatę na temat unikania i uchylania się od opodatkowania w wymiarze mię- dzynarodowym. Bardzo często spotykamy się z dylematami, gdzie jest granica legalno- ści, a także etyki podatkowej. Szczególnie trudno ustalić tą granicę legalności w unika- niu opodatkowania w wymiarze międzynarodowym. Mając to wszystko na uwadze należy skonstatować, iż zjawisko to stało się jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją państwa Unii Europejskiej, ale również państwa, które starają się zachowywać zasady uczciwej konkurencji podatkowej w re- aliach globalnej gospodarki. Międzynarodowe unikanie i uchylanie się od opodatkowa- nia stało się szczególnie trudne do przeciwdziałania ze względu na fakt, że coraz więcej państw przyjmuje politykę rajów podatkowych. Już nawet niektóre państwa członkow- skie Unii Europejskiej zaczynają stosować szkodliwą konkurencję podatkową. Na tle tych wszystkich aspektów międzynarodowego unikania i uchylania się od opodatkowania należy zastanowić się czy zjawisko to przybrało takie wymiary, że może zagrażać bezpieczeństwu poszczególnych państw. Szczególnie, że ostatnie dane wska- zują, jak „kosztowne” jest dla państw brak przeciwdziałania temu zjawisku. Stąd oddajemy w Państwa ręce niniejszą publikację, która powstała na kanwie kon- ferencji naukowej pt. Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo pań- XV Wprowadzenie stwa zorganizowanej przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 16.3.2017 r. W ramach niniejszej publikacji zaprezen- towane są opracowania, które podejmują międzynarodowe unikanie i uchylanie się od opodatkowania w różnych aspektach. Autorami są znamienici naukowcy, którzy często zajmują się również tą problematyką w praktyce. Należy również zauważyć, iż problematyka ta dotychczas nie doczekała się tak sze- rokiego opracowania w polskiej literaturze przedmiotu. Dlatego tym bardziej z przy- jemnością przekazujemy Państwu niniejszą publikację. Dominik Gajewski XVI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AkcyzaU .......................................... ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym CGI .................................................. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 43) francuski Ogolny Kodeks Podatkowy – Code Général des Impôts CzynCywPrU ................................. ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywil- noprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.) dyrektywa 2006/112/WE .............. dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UEL 347 z 2006 r. s. 1 ze zm.) dyrektywa 2011/16/UE ................. dyrektywa Rady 2011/16/UE z 15.2.2011 r. w spra- wie współpracy administracyjnej w dziedzinie opo- datkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz.Urz. UE L 64 z 2011 r., s. 1 ze zm.) GATT .............................................. Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) z 15.4.1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483) GospNierU ..................................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). KASU .............................................. ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) KKS .................................................. ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. LPF .................................................. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) francuska ordynacja podatkowa – Livre des Procedu- res Fiscales NowelU2016 ................................... ustawa z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846) XVII Wykaz skrótów OrdPU ............................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) PDOFizU ........................................ ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) PDOPrU ......................................... ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) PodLokU ......................................... ustawa z 1.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokal- RachunkU ....................................... ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. nych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) rozporządzenie 282/2011 ............. rozporządzenie 2015/2447 ........... Rady wykonawcze z 2016 r. poz. 1047 ze zm.). rozporządzenie (UE) Nr 282/2011 z 15.3.2011 r. ustanawiające środki wy- konawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 77 z 2011 r., s. 1 ze zm.) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiające szczegółowe zasady wy- konania niektórych przepisów rozporządzenia Par- lamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny z 24.112015 r. (Dz.Urz. UE L 343 z 2015 r., s. 558) wizn (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.) funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 83 z 2010 r., s. 47, wersja skonsoli- dowana) SpadkiU .......................................... ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i daro- TFUE ............................................... Traktat o TonażU ........................................... ustawa z 24.8.2006 r. o podatku tonażowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 511 ze zm.) TWE ................................................ Traktat o Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz. UE C 321E z 2006 r., s. 1, wersja skonsolidowana) UKC ................................................. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 269 z 2013 r., s. 1 ze zm.) VATU .............................................. ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). 2. Czasopisma i publikatory Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw XVIII Wykaz skrótów Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy KPPod ............................................. Kwartalnik Prawa Podatkowego KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego MP ................................................... Monitor Podatkowy OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich PiP ................................................... Państwo i Prawo POP ................................................. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP ..................................................... Przegląd Podatkowy Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PPP .................................................. Przegląd Prawa Publicznego WCJ ................................................. World Customs Journal 3. Inne skróty art. .................................................... artykuł BVD ................................................. Brussels Definition of Value CCCTB ............................................ Wspólna Skonsolidowana Korporacyjna Podstawa Opodatkowania CHSTB ............................................ Koncepcja Obowiązkowej Zharmonizowanej Jed- nej Podstawy Opodatkowania (ang. Compulsory Harmonised Single Tax Base) EUCIT ............................................. Europejski Podatek Dochodowy od Osób Praw- nych (ang. European Union Corporate Income Tax) fundusz inwestycyjny zamknięty FIZ ................................................... HST ................................................. Państwo Pochodzenia (ang. Home State Taxation) KE .................................................... Komisja Europejska KKOPP ............................................ Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatko- wego NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny OECD .............................................. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju PE ..................................................... Parlament Europejski SO .................................................... Sąd Okręgowy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE .................................................... Unia Europejska WSA ................................................ wojewódzki sąd administracyjny wyr. .................................................. wyrok zob. .................................................. zobacz XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: