Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00505 010144 10730668 na godz. na dobę w sumie
Miejsce popełnienia czynu zabronionego - ebook/pdf
Miejsce popełnienia czynu zabronionego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 224
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8539-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praca obejmuje rozważania na temat miejsca popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym. W nauce tego prawa jest to pierwsza kompleksowa próba omówienia istoty tej konstrukcji. Publikacja łączy zagadnienia dogmatyczne z problemami występującymi w praktyce. Jest połączeniem rozważań nad kwestiami z zakresu prawa materialnego (m.in. definicja „miejsca popełnienia czynu zabronionego” – art. 6 § 2 KK, relacja do zasady terytorialności – art. 5 KK), ale także z zakresu prawa procesowego (właściwość miejscowa czy jurysdykcja w sprawach karnych). Autor dokonuje przeglądu historycznych regulacji miejsca popełnienia czynu zabronionego w prawie polskim oraz analizuje art. 6 § 2 KK z teoretyczno- i dogmatyczno-prawnego punktu widzenia. Przedstawia rolę tytułowej konstrukcji pośród znamion typów czynów zabronionych z Części szczególnej Kodeksu karnego, kończąc rozważania merytoryczne na procesowych aspektach miejsca popełnienia czynu zabronionego. Wnioski z rozważań, w tym postulaty de lege ferenda, zawiera w Zakończeniu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Miejsce popełnienia czynu zabronionego Mariusz NaWroCki Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARIUSZ NAWROCKI • MIEJSCE POPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIONEGO Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze: M. Czerwińska, P. Czarnecki (red.) KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM J. Skorupka, A. Drozd (red.) NOWE SPOJRZENIE NA MODEL ZAKAZÓW DOWODOWYCH W PROCESIE KARNYM Ł. Cora ZATRZYMANIE OSOBY W POLSKIM PROCESIE KARNYM E. Hryniewicz-Lach KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP J. Konikowska-Kuczyńska WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE TERAPEUTYCZNYM WOBEC SKAZANYCH UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH www.ksiegarnia.beck.pl MIEJSCE POPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIONEGO MARIUSZ NAWROCKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Łukasz Pohl © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8538-9 ISBN e-book 978-83-255-8539-6 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................. Wprowadzenie ........................................................................................................... Rozdział I. Historyczne uregulowanie miejsca popełnienia czynu zabronionego w prawie polskim .................................................................... § 1. Okres poprzedzający obowiązywanie Kodeksu karnego z 1932 r. ..... § 2. Okres obowiązywania Kodeksu karnego z 1932 r. ............................... § 3. Okres obowiązywania Kodeksu karnego z 1969 r. ............................... Rozdział II. Artykuł 6 § 2 KK i jego zawartość w ujęciu teoretyczno­ prawnym .............................................................................................................. § 1. Normatywność przepisów prawa ........................................................... § 2. Rola normy postępowania w prawie ...................................................... § 3. Artykuł 6 § 2 KK jako podstawa dla odkodowania normy prawnej . § 4. Artykuł 6 § 2 KK jako definicja legalna i wynikające z tego konsekwencje .............................................................................................. § 5. Artykuł 6 § 2 KK jako reguła prawa ...................................................... § 6. Artykuł 6 § 2 KK w ujęciu poziomowej koncepcji wykładni prawa . § 7. Artykuł 6 § 2 KK jako wypowiedź performatywna ............................. Rozdział III. Artykuł 6 § 2 KK i jego zawartość w ujęciu dogmatyczno­prawnym, czyli znaczenie miejsca popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym materialnym ............................ § 1. Uwagi ogólne o miejscu popełnienia czynu zabronionego ................ § 2. Związek miejsca popełnienia czynu zabronionego z zasadą terytorialności ............................................................................................. § 3. Miejsce popełnienia czynu zabronionego na gruncie jego form stadialnych i zjawiskowych (współdziałania przestępnego) ............... I. Miejsce popełnienia form zjawiskowych czynu zabronionego . II. Miejsce popełnienia form stadialnych czynu zabronionego ..... § 4. Miejsce popełnienia niejednochwilowych typów czynów zabronionych .............................................................................................. I. Przestępstwa wieloczynowe (zbiorowe) ....................................... II. Przestępstwa dwuaktowe ................................................................ III. Przestępstwo o sumarycznie określonym przedmiocie ............. IX XIII XXIII 1 1 5 8 11 12 13 19 26 37 39 43 45 45 54 58 58 69 74 75 78 79 V Spis treści IV. Przestępstwa, przy których regułą, gdy chodzi o ich jednorazowe popełnienie, jest wielokrotne zachowanie się niekoniecznie tego samego rodzaju .............................................. V. Przestępstwa złożone ....................................................................... VI. Przestępstwo wieloodmianowe ...................................................... VII. Czyn ciągły ........................................................................................ VIII. Przestępstwo trwałe ......................................................................... IX. Przestępstwa dystansowe ................................................................ X. Przestępstwa tranzytowe ................................................................. XI. Cyberprzestępstwa ........................................................................... XII. Przestępstwa w znacznych i wielkich rozmiarach ...................... § 5. Publiczne miejsce popełnienia czynu zabronionego a działanie publiczne sprawcy ..................................................................................... § 6. Równowartościowość miejsc popełnienia czynu zabronionego a logiczno­językowa treść art. 6 § 2 KK ................................................. Rozdział IV. Miejsce zabronionego popełnienia czynu jako znamię ustawowe pośród przepisów Części szczególnej Kodeksu karnego ....... § 1. Miejscowość niebroniona, strefa sanitarna, strefa zdemilitaryzowana, strefa zneutralizowana (art. 122 § 1 KK) ............ § 2. Obszar okupowany, obszar zajęty, obszar, na którym toczą się działania zbrojne (art. 123 § 1 pkt 4, art. 125 § 1 KK) ........................ § 3. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 136 § 1–4, art. 137 § 2, art. 264a § 1 KK), w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 142 § 1 i 2 KK) . § 4. Miejsce wykonywania obowiązków służbowych, lokalizacja poza miejscem wykonywania obowiązków służbowych (art. 145 § 2 i 3 KK) ......................................................................................................... § 5. Droga publiczna, strefa zamieszkania, strefa ruchu (art. 179, 180a KK) ...................................................................................................... § 6. Teren objęty ochroną (art. 181 § 2 KK), prawnie chroniony teren lub obiekt (art. 187 § 1 KK), teren objęty ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu (art. 188 KK) ............................................................................................... § 7. Dom, mieszkanie, lokal, pomieszczenie, ogrodzony teren (art. 193 KK) ............................................................................................... § 8. Miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych (art. 196 KK) .......................................................................... § 9. Inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby (art. 261 KK) ................................ § 10. Miejsce spoczynku zmarłego (art. 262 § 1 KK), grób lub inne miejsce spoczynku zmarłego (art. 262 § 2 KK) .................................... § 11. Granica Rzeczypospolitej Polskiej (art. 264 § 2 i 3 KK) ...................... VI 80 81 83 85 88 92 93 98 104 107 110 115 116 119 121 123 126 127 133 140 143 145 147 Spis treści § 12. Las (art. 290 § 1 KK) ................................................................................. Rozdział V. Procesowe aspekty miejsca popełnienia czynu zabronionego . § 1. Jurysdykcja w sprawach karnych ............................................................ § 2. Właściwość miejscowa – zasady ogólne ................................................ § 3. Właściwość miejscowa w sytuacji nieustalenia miejsca popełnienia czynu zabronionego .................................................................................. § 4. Właściwość miejscowa w sprawach zagranicznych ............................. § 5. Właściwość miejscowa – uwagi szczegółowe ....................................... I. Właściwość miejscowa w sprawach o przestępstwa prasowe i z zakresu prawa autorskiego ........................................................ II. Właściwość miejscowa w sprawach o przestępstwa wojskowe . III. Właściwość z łączności spraw ........................................................ IV. „Właściwość miejscowa” prokuratora .......................................... Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 149 153 153 156 165 168 171 173 174 175 177 181 193 VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa GrPańU ........................................... ustawa z 12.10.1990 r. o ochronie granicy państwo­ KC .................................................... ustawa  z  23.4.1964  r.  –  Kodeks  cywilny wej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 930) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380) KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KK32 ............................................... poz. 553 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta RP z 11.7.1932 r. – Ko­ deks  karny  (Dz.U.  Nr  60,  poz.  571  ze  zm.)  –  akt uchylony KK69 ............................................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, KKS .................................................. ustawa  z  10.9.1999  r.  –  Kodeks  karny  skarbowy poz. 94 ze zm.) – akt uchylony (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar­ (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KW .................................................. ustawa  z  20.5.1971  r.  –  Kodeks  wykroczeń nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) LasU ................................................ ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 r. OchrPrzyrodU ............................... ustawa  z  16.4.2004  r.  –  o  ochronie  przyrody poz. 2100) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651) (t.j. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) OchrZabU ...................................... ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami PożPubWolontU ........................... ustawa  z  24.4.2003  r.  o  działalności  pożytku  pu­ blicznego  i  o  wolontariacie  (t.j.  Dz.U.  z  2016  r. poz. 239 ze zm.) PrDrog ............................................ ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Regulamin ...................................... Rozporządzenie  Ministra  (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) Sprawiedliwości z 7.4.2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowa­ nia powszechnych jednostek organizacyjnych pro­ kuratury (Dz.U. z 2016 r. poz. 508) IX Wykaz skrótów SłużbaZastU ................................... ustawa  z  28.11.2003  r.  o  służbie  zastępczej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1027 ze zm.) TechPrawodR02 ............................ Załącznik  do  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Mini­ strów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki pra­ wodawczej” (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283) 2. Publikatory i czasopisma AIS ................................................... Acta Iuris Stetinensis. Zeszyty Naukowe Uniwersy­ tetu Szczecińskiego AUL ................................................. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica AUWr ............................................. Acta Uniwersitatis Wratislaviensis Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy KSP .................................................. Krakowskie Studia Prawnicze KZS .................................................. Krakowskie Zeszyty Sądowe Legalis ............................................. System  Informacji  Prawnej  Wydawnictwa NP .................................................... Nowe Prawo NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny OSNCK ........................................... Orzecznictwo  Sądu  Najwyższego  –  Izba  Cywilna OSN(K) ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna OSNKW .......................................... Orzecznictwo  Sądu  Najwyższego  –  Izba  Karna C.H.Beck i Karna i Wojskowa OSNPG ........................................... Orzecznictwo  Sądu  Najwyższego,  wydawnictwo OSNwSK ......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Kar­ OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OTK­A ............................................ Orzecznictwo  Trybunału  Konstytucyjnego.  Zbiór Prokuratury Generalnej nych Urzędowy. Seria A Pal. ................................................... Palestra PiP ................................................... Państwo i Prawo Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy RP .................................................... Rzeczpospolita Polska RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SP ..................................................... Studia Prawnicze WPP ................................................ Wojskowy Przegląd Prawniczy X Wykaz skrótów 3. Organy i instytucje SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł niepubl. ........................................... niepublikowane orz. ................................................... orzeczenie post. ................................................. postanowienie t. ....................................................... t.j. ..................................................... uchw. ............................................... uchwała w. ...................................................... wiek wyr. .................................................. wyrok ze zm. .............................................. ze zmianami tom tekst jednolity XI Bibliografia Adamski A., Podstawy jurysdykcji cyberprzestępstw w prawie porównawczym, w: T. Ja­ sudowicz, M. Balcerzak (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Biało­ cerkiewicza, t. II, Toruń 2009 Adamski A., Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000 Adamski A., Bojarski J., Chrzczonowicz P., Filar M., Girdwoyń P., Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Toruń 2007 Ajdukiewicz K., Język i poznanie, t. II, Warszawa 1985 Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989 Andrejew I., Sprawstwo według polskiego prawa karnego, SP 1988, Nr 1−2 Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, War­ szawa 1978 Andrejew I., Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959 Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973 Artymiak G., Realizacja prawa do sądu właściwego w sprawach karnych jako gwarancja rzetelnego procesu − zagadnienia wybrane, w: J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009 Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. I, Część ogólna, War­ szawa 1987 Warszawa 1987 Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. II, Część szczególna, Banasik K., Przestępstwa trwałe i delikty trwałe, Prok. i Pr. 2013, Nr 7−8 Bielska­Brodziak A., Kłopoty z definicjami legalnymi, w: O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008 Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1985 Błachnio A., Miejsce popełnienia czynu zabronionego przez podżegacza i pomocnika − zarys problematyki, Pal. 2006, Nr 7−8 Błoński M., Praktyczne aspekty dotyczące właściwości miejscowej sądu, PS 2013, Nr 7−8 Bojarski T., Karnoprawna ochrona nietykalności mieszkania jednostki, Lublin 1992 Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2012 Bojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2013 Bojarski T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2015 Bojarski T. (red.), System Prawa karnego, t. 2, Źródła prawa karnego, Warszawa 2011 Bojarski T., Z problematyki karnoprawnej ochrony mieszkania jednostki, w: M. Bojar­ ski, J. Brzezińska, K. Lucan (red.), Problemy współczesnego prawa karnego i poli­ tyki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, Wrocław 2015 XIII Bibliografia Boratyńska K.T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Ko­ mentarz, Warszawa 2014 Boratyńska K.T., Chojniak Ł., Jasiński W., Postępowanie karne, Warszawa 2013 Brożek B., Normatywność prawa, Warszawa 2012 Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1995 Budziński S., Wykład porównawczy prawa karnego, Warszawa 1868 Bugajski D.R., Demilitaryzacja i neutralizacja − formy i funkcje w prawie międzynaro­ dowym, Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2010, t. I Choduń A., Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa 2007 Chrabkowski M., Właściwość miejscowa organów prowadzących i nadzorujących po­ stępowanie przygotowawcze, Przegląd Policyjny 2004, Nr 1−2 Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, w: S. Waltoś (red.), Dzieła wybrane, t. III, Kraków 2011 Cieślak M., Przyczynek do zagadnienia alternatywy i koniunkcji w ustawowym tekście, w: S. Waltoś (red.), Dzieła wybrane, t. V, Kraków 2011 Czajkowski K., Problematyka czasu popełnienia przestępstwa, Pal. 1966, Nr 12 Czekalska J., Jurysdykcja w cyberprzestrzeni a teoria przestrzeni międzynarodowych, PiP 2004, Nr 11 Czepita S., Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996 Czeżowski T., Filozofia na rozdrożu (Analizy metodologiczne), Warszawa 1965 Daniluk P. (red.), Leksykon prawa karnego − część ogólna. 100 podstawowych pojęć, Dąbrowska­Kardas M., Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu kar­ Dębski R., O normie prawnokarnej we współczesnym piśmiennictwie polskim, AUL Dukiet­Nagórska T., Tak zwane przestępstwa zbiorowe w polskim prawie karnym, Ka­ Warszawa 2011 nego, Warszawa 2012 1994, t. 60 towice 1987 Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998 (tłumaczenie T. Kowalski) Filar M., Status prawnokarny wojsk NATO stacjonujących na terytorium Polski (za­ gadnienia wybrane), w: J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Za­ sady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000 Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2014 Flemming M., Status prawny żołnierzy na obcym terytorium, WPP 1997, Nr 1 Flemming M., Kutzmann W., Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. Roz­ dział XXXII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 1999 Frankowski S. (red.), Prawo karne niektórych państw Europy Zachodniej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1982 Giezek J. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012 Giezek J. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014 XIV Bibliografia Gizbert­Studnicki T., Zasady i reguły prawne, PiP 1988, Nr 3 Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2005 Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2007 Gregorowicz J., Definicje w prawie i w nauce prawa, Łódź 1962 Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz Lex. Artykuły 1−467, t. I, Warszawa 2014 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014 Grzeszczyk W., Właściwość miejscowa sądu z delegacji ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości (art. 37 KPK), Prok. i Pr. 2000, Nr 9 Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012 Hart H.L.A., Eseje z filozofii prawa, Warszawa 2001 (tłumaczenie J. Woleński) Hart H.L.A., Pojęcie prawa, Warszawa 1998 (tłumaczenie J. Woleński) Hofmański P. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1−296, Hofmański  P.  (red.),  System  prawa  karnego  procesowego.  Zagadnienia  ogólne,  t.  I. Hołyst B., Internet jako miejsce zdarzenia, Prok. i Pr. 2009, Nr 4 Hołyst B., Pomykała J., Cyberprzestępczość, ochrona informacji i kryptologia, Prok. i Pr. Hube R., Ogólne zasady nauki prawa karnego, Warszawa 1830 Indecki K., Liszewska A., Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środ­ t. I, Warszawa 2011 Część 2, Warszawa 2013 2011, Nr 1 Jachimowicz  M.,  Nowe  zasady  odpowiedzialności  za  nielegalne  przekroczenie  gra­ Janiszowski­Downarowicz R., Granice dozwolonej prowokacji w polskim prawie kar­ Jasiński W., Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym, Warszawa kach penalnych, Warszawa 2002 nicy RP, Prok. i Pr. 2006, Nr 5 nym, Prok. i Pr. 2009, Nr 3 2009 Jasiński W., Kilka uwag na temat gwarancji prawa do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy  w  polskim  procesie  karnym,  w:  L.  Bogunia  (red.),  Nowa  kodyfikacja prawa karnego, t. XXI, Wrocław 2007 Kaczorkiewicz D., Właściwość sądów wojskowych w świetle art. 647 KPK i innych zno­ welizowanych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy − Kodeks postę­ powania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2008 r.), WPP 2011, Nr 4 Kaczorkiewicz D., Właściwość z łączności spraw karnych, PS 2009, Nr 11−12 Kala D., Tryby szczególne w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów pre­ zentowanych w doktrynie i judykaturze, Toruń 2005 Kalinowski M., Siewierski M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1966 Kalinowski S., Polski proces karny, Warszawa 1971 XV Bibliografia Kardas P., Problem zbiegu przepisów ustawy karnej a różne postaci współdziałania, Prok. i Pr. 2005, Nr 7−8 Kardas P., Przypisanie przestępstwa a niesprawcze postaci współdziałania. Rozważania o przydatności konstrukcji obiektywnego przypisania w procesie ustalania pod­ staw odpowiedzialności karnej za podżeganie i pomocnictwo, w: L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005 Kardas P., Sprawstwo kierownicze i polecające − wykonawcze czy niewykonawcze po­ Kardas P., Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdzia­ staci sprawstwa?, PS 2006, Nr 5 łanie, Kraków 2001 Klepner M., Sprawstwo polecające, Prok. i Pr. 2002, Nr 1 Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami po rok 1918 wraz z ustawą wprowadczą do Kodeksu Karnego dla Związku Północno­Niemieckiego (Rzeszy Niemieckiej) z dnia 30 maja 1870 r., Przekład urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa b. dzielnicy pru­ skiej, Poznań 1920 Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, War­ 1975 XVI Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Komentarz do Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Komentarz szawa 1986 art. 117−221, Warszawa 2013 do art. 222−316, Warszawa 2013 Kruczoń E., Przestępstwo obrazy uczuć religijnych, Prok. i Pr. 2011, Nr 2 Kruszyński P. (red.), Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 2012 Krzymuski E., System prawa karnego ze stanowiska nauki i trzech kodeksów, obowią­ zujących w Polsce. Część ogólna, Kraków 1921 Krzymuski E., Zarys ogólnych instytucyi praw karnego, Kraków 1918 Kunicka­Michalska B., Wojciechowska J., Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej. Rozdziały XXIII, XXIV, XXV i XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001 Kunicka­Michalska B., Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 1 § 1 i 2, art. 3−7 KK. Komentarz, Warszawa 2006 Kunze E., Przygotowanie przestępstwa w ujęciu polskiego prawa karnego, Poznań 1991 Kwiatkowski Z. (red.), System prawa karnego procesowego, t. V, Sądy i inne organy postępowania karnego, Warszawa 2015 Lernell L., Wykład prawa karnego. Część ogólna, Warszawa 1961 Lipczyńska­Koperowa M., Alternatywa w prawie i procesie karnym, Wrocław 1963 Lipczyńska M., Kordik A., Kegel Z., Świda­Łagiewka Z., Polski proces karny, Warszawa Liszewska A., Podżeganie i pomocnictwo a usiłowanie, PiP 2000, Nr 6 Bibliografia Maciejowski F., Wykład prawa karnego w ogólności z zastosowaniem Kodexu kar głów­ nych i poprawczych, Warszawa 1848 Makowski W., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1937 Malec A., Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000 Malinowski A., Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006 Malinowski A., Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne, Warszawa 2012 Marszał K., Badanie właściwości sądu w sprawach o przestępstwa, w: A. Gerecka­Żo­ łyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński (red.), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008 Marszał K., Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008 Mącior W., Odpowiedzialność karna za przestępne współdziałanie, PiP 1977, Nr 4 Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2014 Nawrocki M., Czas popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym. Pod­ stawowe zagadnienia materialno­prawne, Szczecin 2014 Nawrocki M., O konstrukcji wykroczenia ciągłego, PiP 2015, Nr 1 Nawrocki M., O (nie)możliwości łączenia w czyn ciągły zachowań o tożsamej podstawie Nawrocki  M.,  Przestępstwo  oszustwa  klasycznego  a  bezprawie  cywilne,  Pal.  2011, normatywnej, AIS 2014, Nr 5 Nr 11−12 Nawrocki M., Wyłączenie zasady terytorialności w prawie karnym (art. 5 KK) na przy­ kładzie umowy międzynarodowej Polska­NATO (SOFA), w: K. Flaga­Gieruszyń­ ska, E. Całej­Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel, państwo, społecz­ ność międzynarodowa, Warszawa 2014 Nieznański E., Spójniki rozłączne w języku prawnym i prawniczym, EP 2010, Nr 12 Nowak C., Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne, Warszawa 2014 Olszewski M., Wykroczenia trwałe, Zagadnienia Wykroczeń 1989, Nr 3 Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969 Palka  P.,  Kudrelek  J.,  Z  problematyki  przestępstwa  naruszenia  miru  domowego, Paprzycki L.K. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz Lex, t. I. Komentarz PS 2001, Nr 11−12 do art. 1−424, Warszawa 2013 Patryas W., Definiowanie pojęć prawnych, Poznań 1997 Patryas W., Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Poznań 1988 Patryas W., Zaniechanie: próba analizy metodologicznej, Poznań 1993 Pawłowski A., Semantyczno­logiczna analiza spójnika „i/lub”, AUWr Logika 1998, t. 18 Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach i przepisów wpro­ wadzających wraz z niektóremi ustawami dodatkowemi i wzorami orzeczeń do prawa o wykroczeniach, Kraków 1933 Piskorski J., Odpowiedzialność karna cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2003 Pławski S., Przestępstwo ciągłe, NP 1961, Nr 4 XVII Bibliografia Pohl Ł., Norma sankcjonowana w prawie karnym jako przykład normy prawnej nie będącej normą postępowania, RPEiS 2006, Nr 1 Pohl Ł., Obiektywna istota sprawstwa w ujęciu polskiego prawa karnego (uwagi na mar­ ginesie lektury pracy P. Kardasa „Teoretyczne podstawy odpowiedzialności kar­ nej za przestępne współdziałanie”), RPEiS 2004, Nr 2 Pohl Ł., O kulturze prowadzenia dyskusji i jej meritum słów kilka (uwagi na margine­ sie artykułu P. Kardasa), Sprawstwo kierownicze i polecające − wykonawcze czy niewykonawcze postaci sprawstwa?, PS 2006, Nr 11−12 Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012 Pohl Ł., Sprawstwo zleceniodawcze jako nowa zjawiskowa forma czynu zabronionego. Uwagi na tle projektu zmian kodeksu karnego, RPEiS 2007, Nr 3 Pohl  Ł.,  Struktura  normatywna  przepisu  o  tzw.  przestępstwie  wieloodmianowym, PiP 2006, Nr 10 znań 2007 Pohl Ł., Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Po­ Pohl Ł., Zawartość normatywna przepisu art. 18 § 1 KK, Prok. i Pr. 2006, Nr 2 Pozorski J., Kilka uwag o przestępstwie ciągłym, NP 1962, Nr 10 Radecki W., Przestępstwa przeciwko środowisku. Rozdział XXII Kodeksu karnego. Ko­ mentarz, Warszawa 2001 Rajzman  H.,  Przestępstwo  ciągłe  w  bieżącym  orzecznictwie  Sądu  Najwyższego, PiP 1960, Nr 2 P. Maciejko) 1852 r., Kraków 1914 szawa­Kraków 1920 Warszawa 1965 Raz  J.,  Autorytet  prawa.  Eseje  o  prawie  i  moralności,  Warszawa  2000  (tłumaczenie Reinhold J., Ustawa karna o zbrodniach, występkach i przekroczeniach z dnia 27 maja Reinhold  J.,  Zarys  prawa  karnego  obowiązującego  na  ziemiach  polskich,  War­ Rejman G. (red.), Kodeks karny część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999 Rejman  G.,  Usiłowanie  przestępstwa  w  prawie  polskim  (Problem  bezpośredniości), Sakowicz A., Prawnokarne gwarancje prywatności, Kraków 2006 Sarkowicz R., Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Kraków 1995 Sarkowicz R., Wyrażanie przyczynowości w tekście prawnym (na przykładzie kodeksu karnego z 1969 r.), Kraków 1989 Siewierski M., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1965 Siwicki M., Cyberprzestępczość, Warszawa 2013 Siwicki  M.,  Podstawy  określenia  jurysdykcji  cyberprzestępstw  na  gruncie  polskiego ustawodawstwa  karnego  w  świetle  międzynarodowych  standardów  normatyw­ nych, Pal. 2013, Nr 3−4 Siwicki M., Podstawy określenia jurysdykcji karnej przestępstw prasowych w Interne­ cie, PS 2013, Nr 11−12 XVIII Bibliografia Siwicki M., Podstawy określenia jurysdykcji w sprawach cyberprzestępstw w UE, EPS 2013, Nr 9 Siwicki M., Podział i definicja cyberprzestępstw, Prok. i Pr. 2012, Nr 7−8 Siwicki M., Pojęcie locus delicti i zasady jurysdykcji karnej w ujęciu prawnoporównaw­ Siwicki M., Pojęcie locus delicti i zasady jurysdykcji karnej w ujęciu prawnoporównaw­ czym (cz. I), EPS 2011, Nr 9 czym (cz. II), EPS 2011, Nr 10 Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015 Skorupka J. (red.), Postępowanie karne. Część ogólna, Warszawa 2012 Sosnowska D.J., Przestępstwo znęcania się, PiP 2008, Nr 3 Sowa M., Odpowiedzialność karna sprawców przestępstw internetowych, Prok. i Pr. Spotowski A., Pomijalny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i  przestępstw, Warszawa Spotowski A., Próba rozgraniczenia form zjawiskowych przestępstwa w nowym KK, 2002, Nr 4 1976 Pal. 1972, Nr 2 Spotowski A., Przestępstwo ciągłe czy ciąg przestępstw?, PiP 1980, Nr 10 Stachowiak S., Rodzaje właściwości sądu w ujęciu nowego kodeksu postępowania kar­ Stefański R.A., Glosa do wyroku Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia nego, Prok. i Pr. 1999, Nr 10 1995 r. (WR 186/95), WPP 1996, Nr 2 Stefański R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015 Stefański R.A., Miejsce popełnienia przestępstwa. Problemy materialno­karne i pro­ cesowe,  w:  A.  Błachnio­Parzych,  J.  Jakubowska­Hara,  J.  Kosonoga,  H.  Kuczyń­ ska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Pro­ fesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013 Stefański R.A., Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2008 Stefański R.A., Prawo karne materialne. Część szczególna, Warszawa 2009 Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej oraz Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2004 r., WPP 2005, Nr 1 Stefański R.A., Przestępstwo znieważenia zwłok, prochów ludzkich lub grobu (art. 262 KK), Prok. i Pr. 2004, Nr 10 Stefański R.A., Właściwość prokuratora w sprawach karnych, „Ius Novum” 2009, Nr 2 Szczepański M., Strona podmiotowa prowokacji, Prok. i Pr. 2011, Nr 9 Szumiło­Kulczycka D., Prawo do sądu właściwego w polskim procesie karnym i gwa­ rancje jego realizacji, w: J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Za­ sady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000 Śliwiński S., Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1959 Śliwiński S., Polskie prawo karne materialne, Warszawa 1946 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Miejsce popełnienia czynu zabronionego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: