Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00273 012444 12036755 na godz. na dobę w sumie
Miejski transport zbiorowy. Kształtowanie wartości usług dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności - ebook/pdf
Miejski transport zbiorowy. Kształtowanie wartości usług dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 211
Wydawca: BEL Studio Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3779-8349-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Książka, na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej, podejmuje problematykę zwiększania wartości usługi dla pasażera miejskiego transportu zbiorowego. Dla realizacji założonych w niej celów, autorki dokonały przeglądu pojęć związanych z wartością usługi, czynników, które ją determinują, nowej kultury mobilności i współczesnych wzorców ruchliwości komunikacyjnej. W książce zaproponowano również koncepcję zwiększania wartości usługi dla pasażera miejskiego transportu zbiorowego. Autorki przedstawiły przykłady działań związanych z wdrażaniem nowej kultury mobilności w miastach europejskich oraz efektów jakie niesie dla wartości usługi dla pasażera miejskiego transportu zbiorowego. Istotną częścią książki są wyniki przeprowadzonych badań pierwotnych wśród mieszkańców Szczecina i okolic, na których podstawie starano się określić czynniki mające wpływ na wartość. Publikacja zakończona jest wnioskami wskazującymi na możliwe kierunki rozwoju miejskiego transportu zbiorowego w myśl zwiększania wartości usługi.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 3 WSPółcZESNE WZORcE RuchlIWOścI KOMuNIKAcYJNEJ 3.1. Istota i determinanty mobilności osób Pojęcie mobilności (ruchliwości), z uwagi na jego interdyscyplinarny charak- ter, jest przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin nauki. Wywodzi się z so- cjologii i tam rozpatrywane jest jako „zjawisko przemieszczania się jednostek w przestrzeni społecznej”131. Oprócz tradycyjnych ujęć mobilności, jak społecz- na, przestrzenna, pojawiają się nowe zastosowania – mobilność zawodowa czy e-mobilność. Ekonomista H. Rogall określił mobilność jako „możliwość dotarcia do wszyst- kich miejsc, w których człowiek chce się znaleźć”132. Definicja ta jest bliska ro- zumieniu przyjętemu przez ekonomikę transportu. Mobilność osób to celowe pokonywanie przestrzeni z wykorzystaniem wszelkich środków transportu (zmo- toryzowanych i niezmotoryzowanych) bądź pieszo133. Miarą mobilności osób jest ruchliwość komunikacyjna. M. Madeyski zdefiniował pojęcie ruchliwości komu- nikacyjnej ludności jako „liczbę przejazdów wszystkimi środkami transportu tak zbiorowego, jak i indywidualnego lub niektórymi spośród nich, przypadającą w cią- gu określonego czasu na głowę ludności dowolnie wyznaczonego obszaru lub wy- odrębnionej grupy ludności”134. Współcześnie w zakresie tego pojęcia mieszczą się także podróże piesze135. Mobilność osób i wybór sposobu podróżowania można uznać za atrybut wolności, ugruntowany swobodą przepływu osób na obszarze Unii Europejskiej. Na znaczenie 131 Twórcą definicji mobilności jest amerykański socjolog rosyjskiego pochodzenia – Pitirim A. Soro- kin (1889–1968), za: Ł. Zadęcki, Społeczne podstawy ładu politycznego, Uniwersytet Warszawski, War- szawa 2011, s. 87. 132 H. Rogall, Ekonomika zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 461. 133 E. Załoga, Trendy w transporcie lądowym…, dz. cyt., s. 133. 134 Za: H. Mokrzyszczak, Ruchliwość komunikacyjna…, dz. cyt., nr 2. 135 Badania pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce. Raport końcowy, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka 2015, s. 5. 58 wolności w decyzjach wyboru sposobu podróżowania zwracają uwagę ekonomiści. L. von Mises stwierdził wprost: „gdy odbieramy jednostce swobodę decydowania o jej konsumpcji, pozbawiamy ją wszystkich innych swobód”136. W podobnym du- chu wypowiedział się P. Faller – przedstawiciel wiedeńskiej szkoły ekonomiki trans- portu, zauważając: „wybór gałęziowy jest obszarem indywidualnego i niezależnego kształtowania egzystencji. Z natury rzeczy utrata takiej cechy ogranicza zakres wol- ności dostępnej dla poszczególnych osób”137. Te ważne stwierdzenia wybitnych uczo- nych są obecnie weryfikowane, zwłaszcza w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju i wynikającej z niej presji na ochronę środowiska. David C. Korten stwier- dził między innymi: „Aby zaznać dobrodziejstwa wolności, musimy ją dobrowolnie ograniczyć”138. Duże wsparcie dla akceptacji takiego podejścia daje marketing spo- łeczny, który oddziałuje na zmianę zachowania jednostek w kierunku oczekiwanym przez społeczeństwo. Zachowania komunikacyjne społeczeństwa opierają się na złożonych podsta- wach. Wynika to z wielości determinant kształtujących potrzeby transportowe osób. Do istotnych należą: poziom dochodów gospodarstw domowych oraz cen dóbr i usług, ich dostępność (przestrzenna, ekonomiczna, czasowa), zakres wolno- ści wyboru środka transportu (własny, publiczny), atrakcyjność oferty transpor- tu publicznego, zakres substytucji potrzeby przemieszczania, wiek i stan zdrowia, płeć, status społeczny, model rodziny, miejsce zamieszkania, uwarunkowania społeczno-kulturowe (polityka społeczna, tradycja, przyzwyczajenia, percepcja, świadomość ekologiczna), czas wolny w dyspozycji oraz inne czynniki behawio- ralne. O ile zestaw czynników decydujących o poziomie mobilności ma charakter względnie stały, o tyle siła oddziaływania każdego z nich ma dynamiczną natu- rę i różnicuje wzorce mobilności w różnych przestrzeniach społecznych (miasto, wieś, region, kraj). Główną determinantą mobilności jest poziom zamożności obywateli, gdyż waży on na rodzaju i częstotliwości występowania potrzeb transportowych, długości od- bywanych podróży, lokalizacji osadnictwa, poziomie motoryzacji indywidualnej, za- gospodarowaniu czasu wolnego czy stosunku do komfortu podróży. Poziom dochodów społeczeństwa UE pod względem poziomu PKB na jednego mieszkańca, mimo prowadzonej polityki spójności, jest nadal wyraźnie zróżnicowany (tab. 3.1.). Poniżej 50 średniego unijnego poziomu PKB/mieszkańca mają obywate- le Bułgarii, a 7 państw nie osiągnęło dotąd 75 średniego poziomu dobrobytu UE28. Nie można twierdzić, że społeczeństwa biedniejsze są mniej mobilne lub odwrotnie – bogatsze bardziej mobilne. Taka zależność wprost nie występuję. Społeczeństwa 136 L. von Mises, Ludzkie działanie, Wyd. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007, cyt. za: www.beta.mises.pl (10.06.2010). 137 P. Faller, Changes in transport…, dz. cyt.s. 7. 138 D.C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Stowarzyszenie Obywatel, Łódź 2002, s. 156. 59 Współczesne wzorce ruchliwości komunikacyjnej bogate i biedne mogą różnić się pod względem źródeł mobilności, charakteru po- trzeb transportowych czy wzorców podróżowania. Tabela 3.1. Relacje PKB/mieszkańca w krajach członkowskich UE 28 w stosunku do średniej unijnej w latach 2004–2014 Wyszczególnienie EU 28 Belgia Bułgaria Czechy Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Holandia Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Wielka Brytania 2004 100 123 35 79 125 116 55 144 96 100 110 57 108 97 47 50 247 62 81 134 127 49 77 34 86 56 117 129 125 2010 100 119 45 81 126 119 63 130 87 97 108 59 104 103 52 60 254 65 86 135 126 62 81 50 83 73 115 126 108 2014 100 119 47 85 125 124 76 134 73 91 107 59 96 82 64 75 266 68 84 131 130 68 78 55 83 77 110 123 109 Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/ (28.04.2016) 60 Rozdział 3 Pomimo wskazanych zróżnicowań dobrobytu, ogólnym trendem jest wzrost mo- bilności społeczeństwa europejskiego, jakkolwiek ostatnie lata recesji (2007–2013) zahamowały siłę tej tendencji (poziom pracy przewozowej w przewozach osób na te- renie UE wzrastał wolniej niż poziom PKB). Wzrostowi ruchliwości społecznej będą służyły następujące zjawiska gospodarcze i społeczne: globalizacja współpracy mię- dzynarodowej, pogłębienie integracji w ramach UE (zachowanie swobody przepły- wu osób i otwarcia rynków pracy, poprawa dostępności do infrastruktury transportu i usług transportowych), większa dostępność dóbr i usług, polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rozwój społeczeństwa informacyjnego, postęp technicz- ny, indywidualizacja społeczeństwa, swobodny wybór miejsca zamieszkania, wzra- stający wskaźnik motoryzacji indywidualnej, rozwój inteligentnych usług (smart services, smart choice) itp. Transport jest podstawowym czynnikiem warunkującym mobilność społecz- ną. Wpływa na jej rozmiar oraz determinuje poziom satysfakcji społecznej z tytułu zaspokojenia potrzeb pierwotnych wobec potrzeby przemieszczania (praca, szkoła, zakupy, kultura, wypoczynek, aktywność społeczna, opieka zdrowotna, odwiedzi- ny, sport itp.). Wpływ na poziom mobilności jest silniejszy w przestrzeni poza mia- stami, gdzie zakres wolności wyboru sposobu przemieszczania się jest ograniczony, a przemierzana odległość jest zwykle dłuższa niż w mieście. Także elastyczność ce- nowa popytu na usługi transportu publicznego na obszarach wiejskich może być wyższa niż w mieście, co wynika z odmiennych celów podróży139. Najistotniejszym dla mobilności zasobem jest infrastruktura transportu. To ona określa możliwość, a często i chęć wykorzystania do przemieszczenia się własnego samochodu, determinuje zakres i jakość usług publicznych, warunkuje, zwłaszcza w miastach, podróże rowerowe i piesze. Kolejnymi elementami kształtującymi mo- bilność jest dostępność i jakość publicznego transportu zbiorowego oraz dostęp do samochodu osobowego (posiadanie samochodu nie zawsze oznacza możliwość jego wykorzystania). Mobilność, zwłaszcza rodzaj i rozmiar podróży, determinowana jest również rozwojem technologii. Wyróżnia się trzy rodzaje technologii, które wpływają na podróże140: – technologie transportowe, które poprawiają zarządzanie i eksploatowanie sys- temów transportowych; – technologie substytucyjne, które umożliwiają takie praktyki, jak telepraca czy e-zakupy i mogą zastąpić podróż lub umożliwić aktywność gospodarczą lub społeczną bez potrzeby zwiększania rozmiaru mobilności; 139 P. White, Equitable access. Remote and rural communities, „Transport needs”, Discussion Paper, ITF, Paris 2011, s. 15. 140 I. Shergold, G. Lyons, Ch. Huberts, Future mobility in an ageing society – Where are we heading?, „Journal of Transport and Health” 2, 2015. 61 Współczesne wzorce ruchliwości komunikacyjnej – technologie nie dotyczące bezpośrednio transportu, jak: stały monitoring zdro- wia (teleopieka), rozszerzanie wirtualnej obecności w sieciach i wspólnotach, uruchamianie narzędzi przedłużających aktywność zawodową ludzi starszych. W literaturze anglojęzycznej funkcjonują co najmniej cztery znaczenia pojęcia mobilności, wyrażające fakt przemieszczania się ludzi141: a) mobilność mieszkaniowa (ang. residential mobility), odnosząca się do cy- klu życia i  związanych z  nim decyzji dotyczących wybranego miejsca zamieszkania; b) migracja (międzynarodowa, międzyregionalna, imigracja i emigracja); c) podróżowanie (turystyka i podróże biznesowe); d) codzienna mobilność (przejazdy do szkoły, pracy, na zakupy itd.). Mogą one zostać sklasyfikowane ze względu na aspekty czasowe (tab. 3.2.)142. Tabela 3.2. Cztery podstawowe rodzaje mobilności Krótki okres Długi okres Wewnątrz obszaru zamieszkania Na zewnątrz obszaru zamieszkania Podróże Źródło: V. Kaufmann: Re-thinking Mobility. Contemporary sociology, Ashgate, Hampshire, 2002, s. 35, tłumaczenie własne autorki. Codzienna mobilność Mobilność mieszkaniowa Migracja Oddziaływanie transportu na ruchliwość społeczną ma dwojaki charakter: – bezpośredni: prowadzi do osiągnięcia celu podróży; – pośredni: wpływa na wzrost gospodarczy, rozmiar rynku pracy, dobrobyt in- dywidualny, aktywność zawodową i społeczną, poziom czasu wolnego, bezpie- czeństwo, dostępność dóbr i usług czy też integrację społeczną. 141 V. Kaufmann, Re-thinking Mobility. Contemporary sociology, Ashgate, Hampshire, 2002, s. 35. 142 Inny przykład wykładni mobilności stanowi, że jest to zmiana stanu (ang. condition) biorąc pod uwa- gę trzy wymiary: ruch (ang. movement), sieci (ang. networks) i zdolność do ruchu (ang. motility). Ruch odnosi się bezpośrednio do geograficznego wymiaru położenia. Występuje podczas zmiany miejsca po- łożenia pomiędzy wybranymi punktami docelowymi i można go zidentyfikować przy pomocy mapy, nie dotyczy tylko procesu transportu. Dla przykładu: telefon też może spełniać wymogi możliwości prze- mieszczania się pomiędzy dwoma punktami. Ruch nie zawsze też dotyczy ludzi, gdyż obiekty, pomysły oraz informacje także mogą być przedmiotami ruchu. Kolejnym wymiarem mobilności są sieci. Stano- wią one ramy dla dokonywanego ruchu. Można wyróżnić sieć techniczną (proces transportowy, teleko- munikacja, przesyłanie wiadomości e-mail itd.), która charakteryzuje jakość infrastruktury i usług oraz możliwość dostępu do nich oraz sieć społeczną, przez którą rozumie się grupę zinstytucjonalizowanych związków. Ogólnie sieci stanowią obszar wykorzystania różnych możliwości. Ostatni wymiar mobilności to tzw. motility, czyli zdolność danego podmiotu do przemieszczania się w przestrzeni. Jest to możliwe tylko przy wykorzystaniu dostępnych sieci, formy dostępu i dostępności (technologiczne i społeczne), umiejętności, które się posiada, aby tę dostępność osiągnąć i możliwość korzystania z nich. W. Canzler, V. Kaufmann, S. Kesselring, Tracing Mobilities. Towards a Cosmopolitam Perspective, Ashgate, Hamp- shire 2008, s. 3–4. 62 Rozdział 3 Transport pełni więc funkcję współtwórczą i warunkującą mobilność społeczną, a także oddziałuje na wzorce zaspokajania potrzeby przemieszczania się. 3.2. Zachowania komunikacyjne współczesnego społeczeństwa Zachowania komunikacyjne definiuje się jako „działania, które wynikają z róż- nych motywacji i są podejmowane przez osoby w przestrzeni i w określonym cza- sie do przemieszczania się z wykorzystaniem wybranych przez nich środków transportu”143. Podstawowym przedmiotem analizy zachowań rynkowych w transporcie osób jest gospodarstwo domowe, jako jedno z trzech (obok przedsiębiorstwa i państwa) głównych uczestników procesu gospodarowania. Gospodarstwo domowe wyróż- nia się „zdolnością do podejmowania decyzji oraz dążeniem do uzyskania maksy- malnej satysfakcji z konsumpcji dóbr i usług za pomocą ograniczonych środków”144. Wydatki na transport (bilety komunikacji zbiorowej, ceny usług taksówko- wych i koszty nabycia innych usług, np. car-sharing145, car-pooling146, koszty naby- cia, utrzymania i eksploatacji samochodu czy innego środka przemieszczania) są istotnym elementem budżetu domowego. Ogółem w UE 28 wydatki gospodarstw domowych na transport stanowią 12,8 całości ich budżetu. W 2013 r. osiągnęły one poziom 961,5 mld EUR, z tego wydatkowano 248,2 mld EUR na zakup środ- ków transportu, 520,2 mld EUR na eksploatację prywatnych środków transportu i 193,1 mld EUR (to jest 20,1 ogółu) na zakup usług transportowych147. Są kraje, w których poziom wydatków na transport publiczny był wyższy: Grecja (40,2 ), Słowacja (35,3 ), Bułgaria (32,9 ). W Polsce wskaźnik ten był w badanym okre- sie zbliżony do średniej dla UE (14,4 ). W ciągu ostatnich 10 lat (2005–2014) ceny usług transportu pasażerskiego wszystkich gałęzi transportu w UE wzrosły o 41,7 (transportu samochodowego o 36,3 ), podczas gdy ceny paliw wzrosły o 38,5 , a ceny zakupu samochodu o 2,9 . Subiektywność wyborów i ocen sposobów zaspokojenia potrzeb transportowych gospodarstw domowych daje podstawy do twierdzenia, że nie zawsze decyzje wy- boru sposobu zaspokojenia potrzeby transportowej są oparte na racjonalnych prze- słankach (nagłe impulsy, chwilowy nastrój, przyzwyczajenia). 143 Badania pilotażowe zachowań…, dz. cyt., s. 5. 144 Zob. Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Wyd. WAM, Kraków 2004, s. 1428. 145 Car-sharing to inicjatywa polegająca na uruchomieniu miejskiej wypożyczalni samochodów, której stacje znajdują się w newralgicznych punktach miasta lub większych osiedlach. Działanie to ma na celu ograniczenie wykorzystania prywatnych samochodów przez gospodarstwa domowe. 146 Car-pooling to działanie polegające na realizacji wspólnych podróży jednym samochodem, które- go właściciel zabiera określoną grupę ludzi, jadąc np. do pracy, co ogranicza liczbę samochodów na drogach. 147 EU Transport in Figures, Statistical pocketbook 2015, www.europa.eu (10.07.2016). 63 Współczesne wzorce ruchliwości komunikacyjnej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Miejski transport zbiorowy. Kształtowanie wartości usług dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: