Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00279 015432 13844057 na godz. na dobę w sumie
Miejskość i duch innowacyjności - ebook/pdf
Miejskość i duch innowacyjności - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 176
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2214-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> matematyka
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Książka Miejskość i duch innowacyjności zawiera autorskie artykuły analizujące współczesne zjawiska społeczne, kulturowe i gospodarcze związane z miastem i szeroko rozumianą innowacyjnością. Pojęcie to funkcjonuje w książce w wielu kontekstach związanych między innymi z zaangażowaniem obywatelskim, funkcjonowaniem miejskich przestrzeni publicznych, tworzeniem przemysłu kreatywnego, kampanii promocyjnych, procesem transferu technologii, a także nowej formy upamiętniania bliskich, jakimi są wirtualne cmentarze. Powiązanie tematyki miejskiej z refleksją nad innowacyjnością pozwala w nowej perspektywie spojrzeć na toczącą się aktualnie debatę próbującą odpowiedzieć na pytanie: jakie ma być współczesne miasto, jak ma funkcjonować, w jaki sposób może wykorzystywać potencjał mieszkańców, instytucji i firm, które działają na jego obszarze? Książka adresowana jest zatem do wszystkich, którzy interesują się współczesnymi problemami miasta i jego rozwoju. W sposób szczególny publikacja powinna zainteresować socjologów, ekonomistów, urbanistów, geografów społecznych oraz studentów kierunków społecznych, ekonomicznych i urbanistycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Miejskość i duch innowacyjności NR 3080 Miejskość i duch innowacyjności pod redakcją Marka S. Szczepańskiego Krzysztofa Bierwiaczonka Karoliny Wojtasik Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Socjologia Wojciech Świątkiewicz Recenzent Lesław H. Haber Redaktor Katarzyna Więckowska Projektant okładki Agnieszka Czyżewska Redaktor techniczny Barbara Arenhövel Korektor Marzena Marczyk Łamanie Edward Wilk Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978‑83‑226‑2216‑2 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑8012‑214‑7 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 11,0. Ark. wyd. 10,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Spis treści Słowem wstępu (Marek S. Szczepański, Krzysztof Bierwiaczonek, Karolina Wojtasik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Krzysztof Bierwiaczonek, Marek S. Szczepański Miejskość i innowacyjność — próba analizy socjologicznej . . . . . . . . 11 Krzysztof Bierwiaczonek W poszukiwaniu miejskości: pomiędzy miejskim centrum a galerią handlową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zbigniew Zagała Dlaczego należą..., czyli w jaki sposób wyjaśniać członkostwo ludzi w sto- warzyszeniach? Refleksje nad miejską specyfiką aktywności obywatelskiej . Grzegorz Gawron, Małgorzata Suchacka Przemysły kreatywne w miastach regionu postindustrialnego. Próba przy- bliżenia sytuacji województwa śląskiego . . . . . . . . . . . . . . . . 35 59 80 Aleksandra A. Wycisk Innowacje w promocji miast województwa śląskiego . . . . . . . . . . . 107 Karolina Wojtasik Transfer technologii jako nowe oblicze innowacyjności. Szkic teoretyczny . 132 Barbara Lewicka Wirtualne cmentarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Zakończenie (Marek S. Szczepański, Krzysztof Bierwiaczonek, Karolina Wojtasik) 169 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Słowem wstępu Książka, którą oddajemy w ręce Czytelników, zawiera artykuły koncentrujące się na interpretacji zjawisk związanych z fenomena- mi miejskości i innowacyjności. Taka problematyka wynika ze spo- strzeżenia, że w dzisiejszych czasach trudno rozpatrywać szeroko rozumianą miejskość bez ducha innowacyjności. Pojęcie to ro- zumiane tu jest w wielu kontekstach związanych między innymi z zaangażowaniem obywatelskim, funkcjonowaniem miejskich prze- strzeni publicznych, tworzeniem przemysłów kreatywnych, kampa- nii promocyjnych, procesem transferu technologii, a także nowej formy upamiętniania bliskich zmarłych, jakimi są wirtualne cmenta- rze. Tak szeroka perspektywa związana jest z badaniami i analizami podejmowanymi przez pracowników Zakładu Socjologii Rozwoju Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, którzy są autorami po- szczególnych artykułów. Publikację otwiera tekst Krzysztofa Bierwiaczonka i Marka S. Szczepańskiego, który jest wprowadzeniem w socjologiczną re- fleksję nad innowacyjnością i miejskością. Punkt wyjścia stanowią klasyczne ustalenia Louisa Wirtha, które są pretekstem do rozważań nad koncepcjami osobowości nowoczesnej, miasta kre- atywnego i inteligentnego, będących współczesnymi próbami odpo- wiedzi na pytanie dotyczące warunków funkcjonowania miasta i de- terminantów jego rozwoju. Immanentną cechą takiego miasta jest wykorzystywanie i kreowanie innowacji: społecznych, technologicz- nych, gospodarczych. Kolejny artykuł, autorstwa Krzysztofa Bier- wiaczonka, koncentruje się na kategorii miejskości i problematyce 8 Słowem wstępu funkcjonowania miejskich przestrzeni publicznych. Są one niezbęd- nym elementem kreowania miejskości rozumianej jako styl życia, a współcześnie muszą one konkurować o uwagę mieszkańców mia- sta z „ucentrowionym” domem, centrami handlowymi oraz możli- wościami wynikającymi z mobilności współczesnych mieszkańców miast. Punktem odniesienia dla autora są tu empiryczne badania prowadzone w kilku miastach Górnego Śląska. Zbigniew Zagała podjął się refleksji dotyczącej zaangażowania obywatelskiego Polaków. Innowacyjny przemysł i nowoczesne tech- nologie mogą się rozwijać tylko dzięki sieciom współpracy, wymia- nie kontaktów i współuczestnictwu. Analizując badania i opracowa- nia teoretyczne, autor rozważa, na ile mieszkańcy nowoczesnych polskich miast są obywatelami tylko z nazwy. Artykuł Grzegorza Gawrona i Małgorzaty Suchackiej otwiera część publikacji poświęconą najnowszym technologiom, nowoczes- nym wizjom i innowacyjnym pomysłom. Autorzy tegoż tekstu podjęli temat kreatywnego miasta i klasy kreatywnej, a teoretyczne rozważania poszerzyli o wnioski z badań i raportów, formułując rekomendacje dotyczące stolicy województwa śląskiego i całego re- gionu. Aleksandra A. Wycisk z kolei analizuje zagadnienia innowa- cji w kontekście działań promocyjnych. Empirycznym układem od- niesienia są dla niej miasta usytuowane w województwie śląskim. Następny w kolejności artykuł, autorstwa Karoliny Wojtasik, jest teoretycznym szkicem o innowacyjności rozpatrywanej w kon- tekście przedsiębiorczości akademickiej, będącej motorem rozwoju dla wielu miast (np. Cambridge), czy całych regionów (np. West Midlands). W artykule w sposób szczegółowy zdefiniowano klu- czowe pojęcia z zakresu transferu technologii i przedsiębiorczości akademickiej. Publikację zamyka tekst Barbary Lewickiej podej- mujący temat wirtualnych cmentarzy. Autorka definiuje rolę i funk- cje takich wirtualnych przestrzeni, następnie analizuje kilka już istniejących wirtualnych nekropolii. Oddajemy niniejszy tom, mając nadzieję, że wątki, które tu zo- stały podjęte, będą impulsem do własnych refleksji oraz poszu- kiwań badawczych. Analizowane w książce problemy będą także nadal uważnie obserwowane i eksplorowane przez autorów arty- Słowem wstępu 9 kułów w trakcie badań prowadzonych przez Zakład Socjologii Roz- woju Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Marek S. Szczepański, Krzysztof Bierwiaczonek, Karolina Wojtasik Zakończenie Zebrane w tym tomie artykuły, prezentujące analizy i refleksje dotyczące miasta i miejskości w kontekście innowacji i nowoczes- ności, wpisują się w nurt współczesnych socjologicznych badań miejskich i regionalnych. Problemy przedstawione w poszczegól- nych tekstach nie stanowią wyczerpującego i systematycznego wy- kładu na temat współczesnego miasta, ale pokazują wybrane z mo- zaiki miejskich zjawisk kwestie, które w szczególny sposób bliskie są naukowym zainteresowaniom autorów — pracowników Zakładu Socjologii Rozwoju Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. W kolejnych latach będą kontynuowane eksploracje badawcze i prace analityczne związane z dalszym poznawaniem ducha miej- skich innowacji. Niemniej jednak, na zasadzie krótkiego systema- tycznego podsumowania, warto zwrócić uwagę na trzy kluczowe problemy, które zostały zarysowane w umieszczonych w książce tekstach. Po pierwsze, współczesne miasta stanowią „naturalną” prze- strzeń do życia, mieszkania, pracy dla coraz większego odsetka ludności świata. Wprawdzie w przypadku Polski współczynnik urbanizacji w ciągu ostatnich lat spada (według danych ze Spisów Powszechnych w 2002 roku 61,8 mieszkańców Polski mieszkało w miastach, a w 2011 roku 60,8 ), ale ubytek ten spowodowany jest głównie nasileniem procesów suburbanizacyjnych związanych z wyprowadzką mieszkańców dużych miast na tereny sąsiednich miejscowości. Dla wielu takich osób miasto nadal stanowi ważny punkt odniesienia, miejsce pracy, ale też realizacji pasji czy uczestni- 170 Zakończenie czenia w wydarzeniach kulturalnych. Zarówno dla nich, jak i dla większości, która w miastach mieszka w coraz większym stopniu li- czy się miejski styl życia, możliwość realizacji własnych zamierzeń w oparciu o ofertę, jaką proponuje miasto wraz z instytucjami pub- licznymi, ale też podmiotami prywatnymi działającymi na jego tere- nie. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma jakość miejskiej przestrzeni publicznej, która powinna zachęcać do aktywnego miej- skiego zaangażowania, a nie sprzyjać ucieczce do „ucentrowionego domu” lub miejsc o charakterze jednoznacznie komercyjnym i kon- sumpcyjnym. Po drugie, miasta od zawsze były miejscami tworzenia innowacji i nowych idei. Dziś zjawisko to uległo wzmocnieniu. Realizacja, na- wet częściowa, idei miasta kreatywnego i miasta inteligentnego jest dobrą ilustracją takiej redundancji. Ważne jednak, żeby kreatywno- ści i innowacyjności nie traktować jedynie w kontekście technolo- gicznym i gospodarczym. Równie istotne są innowacje społeczne, które prowadzą do wzrostu jakości życia miejskiego. Tu dobrym przykładem są miasta skandynawskie, które w udany sposób łączą różne wymiary innowacyjności. Z kolei w procesie poszukiwania in- nowacyjności w sferze gospodarczej kluczowa jest umiejętność sie- ciowej współpracy pomiędzy podmiotami prywatnymi i publiczny- mi. Samo powoływanie kolejnych instytucji służących transferowi innowacji i technologii lub ich pobudzaniu stanowi dopiero pierw- szy krok do potencjalnego sukcesu. Po trzecie, życie społeczne przebiega w coraz większej liczbie równoległych światów wirtualnych konkurencyjnych wobec trady- cyjnego miasta. Z jednej strony jest to szansa na zwielokrotnienie procesów komunikacyjnych zarówno tych zachodzących pomiędzy jednostkami, jak tych związanych z działaniami promocyjnymi czy szerzej: wizerunkowymi miast. Z drugiej jednak strony świat wir- tualny rodzi zagrożenie coraz większego odseparowania od miej- skiej rzeczywistości fizycznej. Jednak, jak pokazuje przykład umiar- kowanej popularności wirtualnych cmentarzy, niektóre elementy kulturowe ciągle w większym stopniu przynależą do rzeczywistości fizycznej. Nie zmienia to jednak faktu, że przenikanie przestrzeni wirtualnej i fizycznej stało się już codziennością. Zakończenie 171 Miejska mozaika składa się z o wiele większej liczby elementów niż te analizowane w artykułach umieszczonych w niniejszym to- mie. Mamy jednak nadzieję, że lektura tekstów zawartych w książce będzie stanowić inspirację do własnych eksploracji zjawisk społecz- nych związanych z miastem i innowacyjnością, a także do poszuki- wań innych, nieujętych tutaj problemów. Marek S. Szczepański, Krzysztof Bierwiaczonek, Karolina Wojtasik Urbanism and spirit of innovation S u m m a r y The book contains articles analyzing contemporary social, cultural and political phenomena associated with the city and widely understood innovation. The con- cept of innovation is presented in the book in number of contexts: civil engage- ment, urban public spaces, establishing creative industries, promotional cam- paigns, technology transfer process as well as the new form of commemorating close persons by virtual cemeteries. Such a broad spectrum is the result of the re- search interests of the authors, derived from Department of Sociology of Develop- ment at the Sociology Institute of University of Silesia. Regardless of the wide per- spective on issues of urban approach and innovation which the book contains, three themes appearing in texts can be recognized. Firstly, contemporary cities are natural living space, space for residence and work for growing percentage of world population. Although, in case of Poland, rate of urbanization in the past years falls slightly, but it is caused by intensification of suburbanization processes connected with residents moving out of large cities to the area of nearby towns or villages. For many of these people the city is still an important point of reference, workplace, place for realization of hobby and partici- pation in cultural events. Both for them and for the majority who lives in the city, urban lifestyle and the possibility to realize their own plans in the city, count more and more. In this context, the quality of public space is fundamental — it should encourage to engage in municipal issues, not favor the escape to the “centralized home” or to the areas of explicitly commercial and consumer purposes. The data contained in several texts show that the private sphere dominates over the public sphere — at least in Poland and Upper Silesia. Secondly, the cities have always been places of innovation and creating new ideas. This phenomenon has been strengthened nowadays. Implementation, even partial, of the idea of creative and smart city is a good illustration of such redun- dancy. However it is important not to consider this creativity and innovation only in terms of technology and economy. Social innovations which lead to improving the quality of urban life are equally important. A good example of it are Scandi- navian cities, which successfully combine various dimensions of innovation. What 174 Summary is more, in the search for innovation in the economic sphere, the ability to net- work co-operation between private and public actors is crucial. Founding the in- stitutions which help to transfer innovation and technology or to stimulate them is only the first step towards a potential success. The examples analyzed in the texts indicate that only the first step has been made. Thirdly, social life takes place in a growing number of parallel virtual worlds that compete with the traditional city. On the one hand, it is an opportunity to in- tensify its communication processes, both those occurring between individuals and such relating to promotional, or more broadly — concerning image of the cities. On the other hand, the virtual world increasingly poses the threat of separation from the physical urban environment. However, as the example of moderate popularity of virtual cemeteries analyzed in the book shows, some of the cultural elements still belong to the physical reality. It does not change the fact that virtual and phy- sical space interpenetration has become a commonplace. Linking urban issues with reflection on innovation enables to see the city and its community with the new perspective. It allows us to respond differently to im- portant contemporary questions: how modern city should look like? How should it work? How it can exploit the potential of citizens, institutions and companies that operate in the area? The texts included in the publication provide answers to some of these questions, but more often indicate barriers blocking the cities deve- lopment and the conditions which cities must fulfill to use their latent spirit of in- novation. Die Städtischkeit und der Innovationsgeist Z u s a m m e n f a s s u n g Das Buch besteht aus den von verschiedenen Autoren verfassten Beiträgen zu gegenwärtigen Erscheinungen des Gesellschafts-, Kultur- und Wirtschaftslebens, die mit der Stadt und der Innovation im Allgemeinen verbunden sind. Der Begriff „Innovation“ steht in vorliegender Publikation in Zusammenhang mit u.a.: dem Bürgereinsatz, dem Vorhandensein von öffentlichen Stadträumen, der Entstehung von kreativen Industriezweigen, den Sonderkampagnen, dem Prozess des Techno- logientransfers und der Entstehung von einer neuen Form des Gedächtnisses von Toten — den virtuellen Friedhöfen. Solche Themenbandbreite spiegelt sehr unter- schiedliche wissenschaftliche Interessen von den, der Lehranstalt für Entwick- lungssoziologie des Soziologieinstituts der Schlesischen Universität entstam- menden Verfasser wider. Abgesehen von solch einer Auffassung des Themas: Städtischkeit und Innovation — lassen sich in dem Buch drei Themenbereiche un- terscheiden, die in den meisten Beiträgen erscheinen. Erstens, die Städte von heute bilden einen „natürlichen“ Raum zum Leben, zum Wohnen und zur Arbeit für immer mehrere Menschen in der Welt. Wenn es um Po- len geht, ist der Verstädterungsfaktor in den letzten Jahren geringfügig gefallen, doch der Grund dafür sind vor allem stärkere Suburbanisierungsprozesse, d.i. der Umzug der Großstadteinwohner auf die Gebiete der benachbarten Ortschaften. Für viele solche Personen bleibt die Großstadt immer noch ein wichtiger Bezugspunkt, ein Arbeitsort und ein Ort, wo sie ihre Hobbys betreiben und an zahlreichen Kultur- veranstaltungen teilnehmen können. Sowohl für sie, wie auch für die meisten Groß- stadteinwohner ist es immer noch sehr wichtig, das Stadtleben zu genießen und eigene Vorhaben dank den durch die Stadt und ihre öffentliche Institutionen, wie auch durch die in der Stadt funktionierenden Privateinrichtungen angebotenen Möglichkeiten verwirklichen zu können. In der Situation ist der Stand des öffentli- chen Raumes von besonderer Bedeutung; der Raum sollte zwar den Menschen er- muntern, sich in der Stadt aktiv zu engagieren, statt ins „Hauszentrum“ oder in kommerzielle und in die dem Verbrauch dienenden Orte zu flüchten. Wie es aus ei- nigen Texten folgt, hat das Privatleben, mindestens in Polen und Oberschlesien, im VergleichzumöffentlichenLebeneinedominierendeRolle. 176 Zusammenfassung Zweitens, die Städte waren schon immer ein Ort, wo verschiedene Innovatio- nen und neue Ideen entstanden. Heutzutage hat sich das Phänomen noch ver- stärkt. Die Verwirklichung, wenn nur teilweise, der Gedanke einer kreativen und intelligenten Stadt ist eine gute Illustration von solch einer Redundanz. Es ist aber wichtig, dass die Kreativität und die Innovation nicht nur vom technologischen und wirtschaftlichen Standpunkt betrachtet werden. Genauso wichtig sind auch gemeinschaftliche, zu qualitativer Verbesserung des Stadtlebens führende Innova- tionen. Ein guter Beispiel dafür sind skandinavische Städte, die verschiedene For- men der Erneuerung erfolgreich miteinander verbinden können. In der Suche nach der Innovation im wirtschaftlichen Bereich ist die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen privaten und öffentlichen Subjekten von besonderer Bedeutung. Es reicht zwar nicht, weitere dem Transfer von Innovationen und Technologien die- nende Institutionen ins Leben zu rufen oder sie anzuspornen; das ist erst der erste Schritt zum potentiellen Erfolg. Die in den Texten untersuchten Beispiele weisen gerade darauf hin, dass nur der erste Schritt getan worden ist. Drittens, das Gesellschaftsleben spielt sich in immer mehreren parallelen virtu- ellen Welten ab, die der traditionellen Stadt Konkurrenz machen. Einerseits ist es eine Chance darauf, die Kommunikationsprozesse, sowohl die zwischen den ein- zelnen Personen verlaufenden, wie auch die mit der Stadtpromotion und der Stad- timage verbundenen zu vervielfachen. Andererseits aber bringt die virtuelle Welt mit sich eine Gefahr, dass sie sich von der faktischen Stadtwirklichkeit immer mehr absondert. Ein in dem Buch angeführtes Beispiel zeigt aber, dass es auch sol- che Kulturelemente gibt, die immer noch der realen Wirklichkeit gehören (ge- mäßigte Beliebtheit von virtuellen Friedhöfen). Die Tatsache ist, dass das Durchdringen von virtueller und realer Wirklichkeit schon zum Alltag gehört. Die Beurteilung der Stadt vom Blickpunkt der Innovation aus lässt also, die Stadt und ihre Gemeinschaft aus neuer Perspektive betrachten. So ist man schon im Stande, folgende wichtige Fragen anders zu beantworten: Wie sollte die Stadt von heute aussehen und funktionieren? Auf welche Weise ist das Potential von Stadteinwohnern und von den in der Stadt handelnden Institutionen und Firmen durch die Stadt auszunutzen? Die im vorliegenden Buch beinhalteten Texte an- tworten auf manche von den Fragen, obwohl sie auch auf Barrieren hindeuten, die die Entwicklung von Städten hemmen und die Bedingungen nennen, die erfüllt werden müssen, damit sich die Städte den in ihnen schlummernden Innovations- geist zunutze machen können.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: