Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00469 006703 13590256 na godz. na dobę w sumie
Mierz wysoko. Manifest - książka
Mierz wysoko. Manifest - książka
Autor: , Liczba stron: 144
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2769-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sięgaj dalej niż Twoje własne ambicje

Wielki w myśleniu, skuteczny w działaniu!

Każdemu z nas zdarza się mierzyć nisko, nie doceniać własnej wartości, lekceważyć talenty, pielęgnować kompleksy. Tobie również, prawda? A przecież masz w sobie wielki potencjał. Brakuje Ci tylko bodźca, który pomógłby go pobudzić do niezwykłych czynów. Najwyższy czas wziąć się do działania. Koniec z wykrętami!

Nadszedł czas, byś zaczął realizować swoje wielkie plany. Tylko od Ciebie zależy, czy wcielisz w życie własne marzenia i będziesz podążać we właściwym kierunku. Nie obawiaj się radykalnych zmian, zwizualizuj sobie własną przyszłość, zdobywaj szczyty i inicjuj kolejne (osobiste) rewolucje! Mierz wysoko nie tylko w kwestiach związanych z karierą zawodową i życiem osobistym, ale także Twoją rolą w społeczeństwie.

Poznaj dziesięć podstawowych zasad mierzenia wysoko oraz kodeks osobisty, dzięki któremu zupełnie inaczej popatrzysz na świat. Spójrz w głąb siebie, przyjrzyj się swojemu otoczeniu i zwróć wzrok ku górze - by mierzyć wyżej w kwestii tego, kim jesteś i co możesz zaoferować światu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MIERZ WYSOKO. MANIFEST Autor: Michael Port, Mina Samuels Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-2769-1 Tytuł oryginału: The Think Big Manifesto: Think You Can’t Change Your Life (and the World)? Think Again Format: A5, stron: 144 Sięgaj dalej niż Twoje własne ambicje • Nie obawiaj się radykalnych zmian • Realizuj wielkie plany i marzenia • Porywaj za sobą tłumy i wywieraj pozytywny wpływ na otoczenie Wielki w myœleniu, skuteczny w działaniu! Każdemu z nas zdarza się mierzyć nisko, nie doceniać własnej wartoœci, lekceważyć talenty, pielęgnować kompleksy. Tobie również, prawda? A przecież masz w sobie wielki potencjał. Brakuje Ci tylko bodźca, który pomógłby go pobudzić do niezwykłych czynów. Najwyższy czas wziąć się do działania. Koniec z wykrętami! Nadszedł czas, byœ zaczął realizować swoje wielkie plany. Tylko od Ciebie zależy, czy wcielisz w życie własne marzenia i będziesz podążać we właœciwym kierunku. Nie obawiaj się radykalnych zmian, zwizualizuj sobie własną przyszłoœć, zdobywaj szczyty i inicjuj kolejne (osobiste) rewolucje! Mierz wysoko nie tylko w kwestiach związanych z karierą zawodową i życiem osobistym, ale także Twoją rolą w społeczeństwie. Poznaj dziesięć podstawowych zasad mierzenia wysoko oraz kodeks osobisty, dzięki któremu zupełnie inaczej popatrzysz na œwiat. Spójrz w głąb siebie, przyjrzyj się swojemu otoczeniu i zwróć wzrok ku górze — by mierzyć wyżej w kwestii tego, kim jesteœ i co możesz zaoferować œwiatu. IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE:   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl SPIS TREĴCI Wprowadzenie. JesteĂmy warci wiÚcej, niĝ myĂlimy I. Mówisz, ĝe chciaïbyĂ rewolucji II. To coĂ zwane mierzeniem wysoko III. Deklaracja Rewolucji Mierzenia Wysoko IV. Argumenty za mierzeniem wysoko (lub argumenty przeciw mierzeniu nisko) V. Kodeks rewolucyjny (przyïÈcz siÚ do toczÈcej siÚ rewolucji lub daj poczÈtek nowej) 0. Wstaw siÚ za czymĂ (zanim ktoĂ wejdzie Ci na gïowÚ) 1. Obal sÚdziego (Czynnik Oszustwa) 1. Wspóïpracuj (ufaj niemal kaĝdemu) 2. Polub dyskomfort (but, który CiÚ uciska, jest dobry) 3. Obiecuj i dotrzymuj sïowa (powiedz, ĝe coĂ zrobisz… a potem to zrób) 5. PodporzÈdkuj siÚ zwierzchnoĂci, by samemu przejÈÊ wïadzÚ (wiÚcej sïuchaj, mniej mów) 8. ¿yj uczciwie (czy w ogóle muszÚ o tym wspominaÊ?) 13. Pracuj ciÚĝko (o byciu wojownikiem) 21. Baw siÚ (tak, nie ma w tym nic zïego) 34. Czas na rewolucjÚ (przestañ czekaÊ na Godota) VI. Kiedy? Teraz! 9 13 23 33 37 57 61 74 82 91 98 103 112 121 127 128 135 IV ARGUMENTY ZA MIERZENIEM WYSOKO (LUB ARGUMENTY PRZECIW MIERZENIU NISKO) Ostrzeĝenie: Moĝesz odnieĂÊ wraĝenie, ĝe kilka kolejnych stron ma nega- tywny wyděwiÚk. Nie jest to jednak dziaïanie pozbawione celu. Nawet Ăwiadomie podchodzÈc do kwestii mierzenia wysoko, moĝemy mieÊ pewne problemy. Ale co z tego? Czy to naprawdÚ takie istotne, ĝe mierzÚ nisko? Czym sÈ moje marzenia wobec caïego Ăwiata? Nic nie jest bez znaczenia. Twoje marzenia majà znaczenie dla ĵwiata. Mierzenie nisko trudno dzisiaj uznaÊ za rozwiÈzanie. MyĂlenie fatali- styczne nigdy siÚ nie sprawdzaïo. Ono nas zabija — nasze spoïeczeñ- stwo, Ărodowisko naturalne, marzenia. Uwaĝam, ĝe musimy w koñcu rozwiÈzaÊ ten problem. Kaĝdy z nas jest czÚĂciÈ Ăwiata, na którym ĝyje- my, dlatego powinniĂmy ten Ăwiat poznaÊ i zrozumieÊ. Nie moĝemy równieĝ zapominaÊ, ĝe Ăwiat nas potrzebuje. Czasami mierzyÊ wysoko oznacza stanÈÊ twarzÈ w twarz z brutalnÈ rzeczywistoĂciÈ, czyli na przy- kïad z kosztami, jakie wiÈĝÈ siÚ z mierzeniem nisko. Zacznijmy moĝe za- tem od kilku przykïadów. Ostrzegam, ĝe lektura dalszego fragmentu moĝe nie byÊ przyjemna. Mierz wysoko. Manifest W caïej naszej historii mentalnoĂÊ mierzenia nisko staïa na przeszkodzie wielkim dokonaniom. KoĂcióï potÚpiï Galileusza. Ziemia jest pïaska, co? Darwinowi teĝ nikt nie chciaï wierzyÊ. Przecieĝ nie moĝemy pochodziÊ od maïp. WïaĂciciele niewolników szli na ĂmierÊ, by tylko zapobiec znie- sieniu niewolnictwa. MÚĝczyěni nie godzili siÚ na udziaï kobiet w wy- borach. Jazz byï bardzo dïugo zakazany. Znaleěli siÚ ludzie, którzy pró- bowali zabiÊ koncepcjÚ samochodu napÚdzanego energiÈ elektrycznÈ. KsiÈĝki pali siÚ do dzisiaj (czasami razem z siedzibami wydawców), a pi- sarzy zamyka siÚ w wiÚzieniach. Zatruwamy Ărodowisko naturalne, lecz nikt nie chce wziÈÊ na siebie odpowiedzialnoĂci za wïasne zachowanie wzglÚdem naszej planety, dlatego dalej palimy hektolitry benzyny i kon- sumujemy coraz wiÚcej, przyczyniajÈc siÚ do powstawania coraz wiÚk- szych stert odpadów. CiÈgle toczÈ siÚ wojny, poniewaĝ nikt nie potrafi wyrzec siÚ nienawiĂci i moralizatorskiej postawy na dostatecznie dïugi czas, aby moĝna byïo zaprowadziÊ trwaïy pokój. Albert Einstein powiedziaï kiedyĂ: „Wielkie osobistoĂci zawsze natrafiajÈ na gwaïtowny opór ze strony miernoty. Miernota nie potrafi zrozumieÊ czïowieka, który nie poddaje siÚ bezmyĂlnie starym uprzedzeniom, lecz z odwagÈ i uczciwoĂciÈ odwoïuje siÚ do swojej inteligencji, by wypeïniÊ swój obowiÈzek jasnego wyraĝenia wïasnych myĂli”. Mierzyâ nisko a mierzyâ wysoko Ludzie o mentalnoĂci mierzenia nisko i ludzie mierzÈcy wysoko prowa- dzÈ wzajemnÈ walkÚ — artyĂci, potrafiÈcy w peïni wyraziÊ samych siebie, przeciw samoograniczajÈcym siÚ zwolennikom postawy typu „nie mogÚ lub nie umiem”; Ămiali przedsiÚbiorcy przeciw tym, którzy nie majÈ nawet odwagi marzyÊ; bezkreĂnie szczÚĂliwi kochankowie przeciw tym, którzy bojÈ siÚ swojej wraĝliwoĂci, odmawiajÈc sobie tym samym miïoĂci; ludzie ĝyjÈcy z rozmachem przeciw tym, którzy siÚ tïoczÈ; miïoĂnicy przygód, poszukujÈcy nowych terytoriów, nowych idei i nowych sposobów bycia, przeciw tym, którzy w swoim ĝyciu nigdy nic nie zmieniÈ — czy to 38 Argumenty za mierzeniem wysoko (lub argumenty przeciw mierzeniu nisko) ze wzglÚdu na sztywnoĂÊ, czy teĝ ze strachu; ci, którzy wybierajÈ dosta- tek, przeciw tym, którzy decydujÈ siÚ na niedostatek; ludzie, którzy dziĂ realizujÈ jutrzejsze zadania, przeciw tym, którzy planujÈ przyszïe plany; ci, którzy szukajÈ odpowiedzi, przeciw tym, którzy sÈdzÈ, ĝe wszystko juĝ wiedzÈ; ludzie, którzy mówiÈ „my”, przeciw tym, którzy mówiÈ „oni”, dzielÈc tym samym spoïeczeñstwo na nas i ich (w ten sposób zaimek my staje siÚ zaimkiem dzielÈcym, a nie ïÈczÈcym). OgarnÈï nas kryzys. ¿yjemy w czasach, w których niemal nie da siÚ juĝ odróĝniÊ czïowieka od korporacji. Mamy coraz wiÚksze trudnoĂci z od- róĝnieniem indywidualnych myĂli czïowieka od tego, co kaĝÈ nam my- ĂleÊ korporacje, media, rzÈd oraz wszyscy ci, którzy starajÈ siÚ nas kon- trolowaÊ — jedni chcÈ nam dyktowaÊ, co powinniĂmy kupiÊ, a inni próbujÈ postanowiÊ za nas, w co powinniĂmy wierzyÊ. Niskie to mierzenie. Nie pozwolimy siô kontrolowaâ. W dzisiejszej epoce dostatku, a nawet wielkiego nadmiaru, w czasach, w których Ăwiat staje siÚ coraz bardziej pïaski, bardziej zintegrowany ekonomicznie i zglobalizowany do n-tej potÚgi, uwidacznia siÚ nieznana dotÈd w historii wrogoĂÊ wobec duchowych, emocjonalnych i intelektu- alnych poglÈdów ludzi, którzy starajÈ siÚ mierzyÊ wysoko. Monopolistyczna kontrola nad mediami drukowanymi, radiem i telewizjÈ, konsumeryzm, fundamentalizm oraz inne formy ekstremizmu religijnego powodujÈ, ĝe wïadza znajduje siÚ w rÚkach ludzi mierzÈcych zdecydowanie zbyt nisko — w rÚkach dogmatycznych nauczycieli, egocentrycznych polityków, firm dÈĝÈcych do generowania zysków nawet po trupach, samozwañczych guru oraz innych ludzi, którzy ignorujÈ interesy i dobrobyt najwiÚkszych grup spoïecznych, a w tym nierzadko swój wïasny interes. W tym nie- rzadko swój wïasny interes — zastanów siÚ nad tym przez chwilÚ — prze- cieĝ wydaje siÚ to nielogiczne. Dlaczego ktoĂ miaïby postÚpowaÊ wbrew swoim wïasnym interesom? A jednak tak wïaĂnie siÚ dzieje. Freud miaï na ten temat swojÈ teoriÚ, którÈ nazwaï pragnieniem Ămierci — jest to 39 Mierz wysoko. Manifest wedïug niego wewnÚtrzny, uwarunkowany biologicznie opór czïowieka przed samorozwojem. Wiele teorii Freuda zostaïo juĝ obalonych. TÚ teĝ uda nam siÚ zanegowaÊ. Mierzyâ nisko WïadzÚ w naszym kraju sprawujÈ ludzie mierzÈcy nisko. KontrolujÈcy jÈ ludzie starajÈ siÚ tworzyÊ i utrwalaÊ spoïeczeñstwo zïoĝone w coraz wiÚk- szym stopniu ze znieczulonych obywateli (czytaj: mnie i Ciebie). ChcÈ, abyĂmy mierzyli nisko i w ten sposób niejako z wïasnej inicjatywy po- dejmowali dziaïania sprzeczne z wïasnym interesem oraz z interesem naszych dzieci i wszystkich kolejnych pokoleñ. Czyĝ moĝe byÊ jakiĂ inny powód, dla którego bogaci dalej siÚ bogacÈ, a biedni stajÈ siÚ coraz bied- niejsi? Jak inaczej wyjaĂniÊ to, ĝe nasze Ărodowisko naturalne jest w coraz gorszym stanie, a wojna staje siÚ stanem permanentnym? Sama skala oraz rozmiary mierzenia nisko potrafiÈ zdusiÊ nawet najlepiej pomyĂlane przedsiÚwziÚcia biznesowe, entuzjazm twórczy, harmoniÚ rasowÈ, dziaïania zmierzajÈce do zachowania Ărodowiska naturalnego, postÚp polityczny oraz prawdziwe ludzkie wartoĂci. Wszystko to tonie w lodowatych odmÚtach egoistycznych, egocentrycznych i hiperskomer- cjalizowanych kalkulacji. Nie damy siô zatopiâ. Spoïeczna mentalnoĂÊ mierzenia nisko sprowadziïa wartoĂÊ czïowieka do kategorii czysto transakcyjnych: „Droga do Pseudo-Sukcesu Donalda Trumpa”. Ile zarabiasz? Co posiadasz? Kogo dotychczas pokonaïeĂ? Droga do sukcesu, który osiÈga siÚ, mierzÈc nisko, usïana jest zwïokami ludzi stratowanych przez tïum. Panie Trump, tak przy okazji: mierzenie wysoko nigdy nie idzie w parze ze skopaniem tyïka komuĂ innemu. Nigdy. Mierzenie wysoko nie jest i nigdy nie bÚdzie równoznaczne z wykorzystywaniem innych ludzi 40 Argumenty za mierzeniem wysoko (lub argumenty przeciw mierzeniu nisko) (czyli skopywaniem ich tyïków). Ale Trump to nie jedyny czïowiek, który tak myĂli. Najwyĝsze kierownictwo Enronu sprawiaïo wraĝenie, jakby mierzyïo naprawdÚ wysoko, po pewnym czasie okazaïo siÚ jednak, ĝe lu- dzie ci po prostu do perfekcji nauczyli siÚ wykorzystywaÊ innych (przy- najmniej w krótkim okresie). Z pewnoĂciÈ sam potrafisz wskazaÊ inne, równieĝ nowsze przykïady podobnego zachowania. Osoby, które mierzÈ wysoko, nigdy nie odnoszÈ sukcesów kosztem innych ludzi ani nie przy- wïaszczajÈ sobie wiÚcej, niĝ im siÚ naleĝy (czy jakikolwiek dyrektor gene- ralny powinien zarabiaÊ ponad 30 tysiÚcy razy wiÚcej niĝ jeden z jego pracowników?). Kaĝdemu z nas przysïugujÈ gwarantowane miÚdzynarodowymi konwen- cjami prawa i swobody obywatelskie, polityczne, spoïeczne i ekonomiczne, które zupeïnie przypadkowo niemal w caïoĂci pokrywajÈ siÚ z dowolnym religijnym bÈdě Ăwieckim kodeksem moralnym. Ludzie mierzÈcy nisko zastÚpujÈ je wszystkie jednÈ, bezgranicznÈ niewolÈ: przeznaczeniem. Pro- pagujÈ i utrwalajÈ przekonanie, ĝe nie moĝna zmieniÊ swojej teraěniej- szoĂci ani przyszïoĂci, ĝe wszystko jest gdzieĂ z góry przewidziane. Dopóki mamy mnóstwo rzeczy, nikt siÚ w zasadzie tym nie przejmuje. Warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe nie wszyscy sÈ tak przesiÈkniÚci materializmem jak my, mieszkañcy krajów Zachodu. Mimo to w naszej pogoni za posiada- niem coraz wiÚkszej iloĂci dóbr zapominamy, jak wielkie szczÚĂcie staïo siÚ naszym udziaïem. Zamiast: „Dlaczego miaĜbym to byâ ja?”, myĵl: „A dlaczego nie ja?”. Mój przyjaciel Jeremy byï zarzÈdzajÈcym funduszem hedgingowym i odnosiï w tej pracy wielkie sukcesy. Pewnego dnia powiedziaï mi: „Po- myĂlaïem sobie, ĝe skoro na Ăwiecie jest tyle pieniÚdzy, dlaczego czÚĂÊ z nich nie miaïaby przypaĂÊ w udziale mnie?”. Oto przykïad mierzenia wysoko. Jeremy nie zastanawiaï siÚ: „Dlaczego ja?”, zadaï sobie natomiast pytanie „A dlaczego nie ja?”. DziÚki temu pozyskaï dla siebie caïkiem 41 Mierz wysoko. Manifest sporo pieniÚdzy. Jeremy nigdy by nie powiedziaï, ĝe pieniÈdze nie majÈ znaczenia. Ja równieĝ tak nie twierdzÚ. Jeremy lubi swój majÈtek, ja tak- ĝe lubiÚ mieÊ to, co mam. Nie oznacza to jednak, ĝe cenimy dobra ma- terialne wyĝej niĝ wszystko inne. Nie oznacza to równieĝ, ĝe fakt ich po- siadania nas znieczula. Dla Jeremy’ego pieniÈdze byïy narzÚdziem, a nie celem samym w sobie. W pewnym momencie Jeremy uĂwiadomiï sobie, ĝe samo zarabianie pieniÚdzy nie daje mu satysfakcji, a wówczas posta- nowiï mierzyÊ jeszcze wyĝej. Postanowiï wysiÈĂÊ z pociÈgu do bogactwa i rozpoczÈÊ zupeïnie nowe ĝycie. DziĂ prowadzi organicznÈ hodowlÚ by- dïa i jest szczÚĂliwy jak Ăwinia w… wiesz w czym. SpÚdza czas z rodzinÈ, duĝo przebywa na Ăwieĝym powietrzu. Moĝe spokojnie myĂleÊ o nowych sposobach filantropijnego dzielenia siÚ z innymi. ¿ycie Jeremy’ego nie byïo nigdzie z góry zapisane, a sam zainteresowany nie zgodziï siÚ mierzyÊ nisko z powodu dóbr materialnych. Zbyt wielu ludzi poddaje siÚ temu, co uznaje za swoje przeznaczenie — ludzie ci ĝyjÈ we wzglÚdnym dostatku finansowym i sÈdzÈ, ĝe to wszystko, co mogÈ mieÊ i na co zasïugujÈ. Jeĝeli myĂlisz w tej chwili: „On moĝe sobie mierzyÊ wysoko, jest przecieĝ bogaty”, przestañ. Po pierwsze, Jeremy nie zarobiï pieniÚdzy przypadkowo. Zdobyï majÈtek, poniewaĝ mierzyï wysoko. Wspominaïem juĝ, ĝe ni- niejsza ksiÈĝka nie traktuje o zarabianiu, i podtrzymujÚ to stwierdzenie. Istnieje przecieĝ tak wiele innych rzeczy i spraw, które mogÈ stanowiÊ wartoĂciowy cel naszych dziaïañ. JeĂli jednak za gïówny cel stawiasz so- bie zarabianie, jednym z najpewniejszych sposobów realizacji tego zaïo- ĝenia jest mierzyÊ wysoko. Po drugie, bardzo wielu zamoĝnych ludzi nie mierzy wysoko i nie dzieli siÚ swoimi zasobami z innymi. Na szczÚĂcie sÈ równieĝ ludzie tacy jak Jeremy, którzy stanowiÈ ĝywy dowód na to, ĝe sam fakt posiadania pieniÚdzy nie zamyka drogi do mierzenia wysoko. Miejsce powszechnych ambicji zajÚïy powszechne zïudzenia. W miejsce prawdy i dÈĝenia do czegokolwiek, co nie byïoby banalne i bezwarto- Ăciowe, pojawiïo siÚ dÈĝenie do tego, co ïatwe i wygodne, oraz zwolnie- nie z obowiÈzku samodzielnego myĂlenia. Jak do tego doszïo? Dlaczego siÚ 42 Argumenty za mierzeniem wysoko (lub argumenty przeciw mierzeniu nisko) na to godzimy? Wiele róĝnych dziaïañ i czynników przyczynia siÚ do tïumienia mentalnoĂci mierzenia wysoko. Wszyscy, którzy mierzÈ wyso- ko, napotykajÈ na liczne przeszkody i trudnoĂci zniechÚcajÈce do zacho- wywania takiej postawy. Poniĝej przedstawiam piÚÊ najbardziej podstÚpnych i zgubnych przykïadów mierzenia nisko, które powstrzymujÈ nas od mierzenia wysoko i pod- trzymujÈ nasze zïudzenie, ĝe mierzenie nisko jest sïuszne. 1. Przekonanie, ĝe to od naszej przeszïoĂci zaleĝy, co czeka na nas w przyszïoĂci. 2. Przekonanie, ĝe to, kim jesteĂmy i co mamy, to za maïo (ĝe zawsze bÚdzie to za maïo) i ĝe powinniĂmy siÚ z tego powodu wstydziÊ. 3. Przekonanie, ĝe ktoĂ musi przegraÊ, by ktoĂ inny mógï wygraÊ. 4. Przekonanie, ĝe po przyszïoĂci nie moĝemy spodziewaÊ siÚ niczego innego, jak tylko skrajnie ograniczonej, pesymistycznej, negatywnej i beznadziejnej wersji rzeczywistoĂci. 5. Przekonanie, ĝe postawa realistyczna lub praktyczna oznacza godzenie siÚ na to, ĝe pewnych rzeczy nie bÚdzie siÚ miaïo. Nie ma ludzi wolnych od mentalnoĂci mierzenia nisko i jej przewrotnej natury. Tego rodzaju myĂli podstÚpnie pozbawiajÈ nas ognia wyobraěni, hojnoĂci pïynÈcej z ducha wspóïpracy oraz wspaniaïej aury towarzyszÈcej wszelkim marzeniom. MentalnoĂÊ mierzenia nisko zamienia matkÚ, le- karza, prawnika, ksiÚdza, poetÚ, naukowca i polityka z ludzi dÈĝÈcych do wyznaczania jak najwyĝszych standardów osobistych w zupeïnie podob- nych do siebie ludzi, dla których najwaĝniejsze jest to, by nie wyróĝniaÊ siÚ z tïumu. MierzÈc nisko, sprzeciwiamy siÚ wïasnej naturalnej potrzebie dostatku (i naszemu przyrodzonemu prawu do niego). PoczÈtkowo korporacje miaïy byÊ dobrodusznymi opiekunami handlu i caïego spoïeczeñstwa. Nie wiem, czy kiedykolwiek rzeczywiĂcie speïniaïy takÈ rolÚ (wiele osób mocno w to dziĂ wÈtpi), dzisiaj juĝ jednak z caïÈ pewnoĂciÈ nic nie zo- staïo z tej sentymentalnej idei. Brutalnym przykïadom korporacyjnej 43 Mierz wysoko. Manifest chciwoĂci dorównujÈ jedynie przykïady naszej biernoĂci wynikajÈcej z tego, ĝe mierzymy nisko. Korporacyjne, religijne, rzÈdowe i medialne obietnice Rajskiego Ogrodu sÈ przez nas przyjmowane z absolutnÈ wiarÈ i ufnoĂciÈ, z tak wielkÈ indolencjÈ intelektualnÈ, politycznÈ, fizycznÈ i emocjonalnÈ, jakÈ tylko moĝna sobie wyobraziÊ. Maïo ambitne myĂli potrafiÈ czasem nadaÊ starej idei nowy blask. Wszy- scy lubimy Ăwiecideïka, a przynajmniej ja je lubiÚ — zdajÚ sobie jednak sprawÚ, ĝe nie moĝna doszukiwaÊ siÚ w nich niczego poza blaskiem (nie wspominajÈc juĝ o tym, ĝe z czasem matowiejÈ). Mierzenie nisko pro- wadzi do powtarzania przeszïoĂci i ksztaïtowania w sobie faïszywego prze- konania, ĝe nie jesteĂmy w stanie pozbyÊ siÚ zdobytego wczeĂniej nad- miarowego bagaĝu, czyli podsycanych przez lata uprzedzeñ i opinii. Nigdy nie jest za póěno, by PORZUCIm UPRZEDZENIA, zmieniÊ sposób myĂlenia, wielokrotnie gïÚboko ZASTANO- WIm SI} nad Ăwiatem oraz nad tym, co jest S’USZNE. MentalnoĂÊ mierzenia nisko wzmacnia siÚ dziÚki temu, ĝe Ăwiat jest pïaski, wirtualnie poïÈczony i zglobalizowany. Powoduje ona natÚĝenie konsumpcji ogïupiajÈcej, nic nieznaczÈcej i bezwartoĂciowej popkultury, a nadto daje poczÈtek jednorazowemu spoïeczeñstwu jednorazowych dóbr, jed- norazowych ludzi oraz jednorazowych marzeñ. Ostatni promyk odlegïego marzenia bÈdě nadziei tonie w szlamie mierzenia nisko. Moĝe pójdÚ dzisiaj na ten spacer. Moĝe dzisiaj nie zjem jednak w McDonald’sie. A z drugiej strony… ïatwiej jest ïyknÈÊ piguïkÚ i w ten sposób zadbaÊ o zdrowie, niĝ zawracaÊ sobie gïowÚ samodyscyplinÈ. KiedyĂ wszelkie przejawy mierzenia nisko miaïy charakter osobisty i indy- widualny, byïy równieĝ autodestrukcyjne. DziĂ jesteĂmy coraz lepiej powiÈ- zani komunikacyjnie. Nasze wzajemne wspóïzaleĝnoĂci sÈ wielokierunkowe, 44 Argumenty za mierzeniem wysoko (lub argumenty przeciw mierzeniu nisko) wrÚcz ogólnoĂwiatowe, dlatego wszelkie przejawy mierzenia nisko szyb- ciej siÚ szerzÈ i dalej docierajÈ. StaliĂmy siÚ instrumentami w rÚkach naszej wïasnej skïonnoĂci do mierzenia nisko. Tworzymy wielkÈ grupÚ ludzi mierzÈcych nisko, dajÈc w ten sposób poczÈtek wspólnemu i wzajem- nemu gromadomyĂleniu oraz asymilacji zjawiska mierzenia nisko. Nawet ci spoĂród nas, którzy sÈ zdolni w odpowiednich warunkach mierzyÊ wy- soko (a dotyczy to w zasadzie nas wszystkich), wolÈ pozostaÊ pod przy- tïaczajÈcym ciÚĝarem mierzenia nisko. Nowe przejawy mierzenia wysoko, nowe nawyki i twórcze koncepcje okazujÈ siÚ coraz trudniej osiÈgalne. MentalnoĂÊ mierzenia nisko staje siÚ coraz powszechniejsza, coraz liczniejsze sÈ równieĝ miÚdzynarodowe, krajowe oraz lokalne kanaïy dystrybuowania informacji, a w zwiÈzku z tym tendencja do mierzenia nisko nasila siÚ, a wraz z niÈ rozwija siÚ antyinte- lektualna literatura, filozofia i gospodarka Ăwiatowa — Ăwiatowa znieczulica. Poniewaĝ ïatwo jest mierzyÊ nisko — myĂli wïaĂciwe dla takiej postawy przyswaja siÚ bez trudu, bez zamieszania, bez wysiïku, bez pracy — do- chodzi do przeïamywania nawet najmocniejszych linii obronnych Ămia- ïego mierzenia wysoko. Przez caïy czas walczymy o to, by konsekwentnie urzeczywistniaÊ nasze marzenia i ideaïy, realizowaÊ pomysïy oraz osiÈgaÊ cele. SkïonnoĂÊ do mierzenia nisko powoduje, ĝe zbyt ïatwo jest siÚ poddaÊ i jednoczeĂnie zbyt trudno jest oprzeÊ siÚ pokusie kapitulacji. MentalnoĂÊ mierzenia nisko zapobiega rozwojowi nowych koncepcji, hamuje powstawanie prawdziwych innowacji oraz zniechÚca nas do po- dejmowania bezpoĂrednich i celowych dziaïañ zmierzajÈcych do speï- niania naszych marzeñ. Mierzenie nisko kusi nas, poniewaĝ nie chcemy wyginÈÊ (któĝ chciaïby zostaÊ ostatnim czïowiekiem mierzÈcym wysoko — jedynym, czyli odmieñcem i dziwakiem?). To, co nasze spoïeczeñstwo nazywa postÚpem, naleĝaïoby tak naprawdÚ uznaÊ za wypieranie men- talnoĂci mierzenia wysoko przez mentalnoĂÊ mierzenia nisko. SkïonnoĂÊ do mierzenia nisko wpïywa na ksztaït Ăwiata, który zaczynajÈ wypeïniaÊ ludzie mierzÈcy coraz niĝej — Ăwiata, który bÚdzie bezpieczny 45 Mierz wysoko. Manifest dopiero wówczas, gdy wszystkie trutnie zostanÈ podïÈczone do wspólnego systemu podtrzymywania ĝycia, do systemu mierzenia nisko. Czcimy dziĂ chciwoĂÊ i egocentryzm. Olbrzymia przepaĂÊ zamoĝnoĂci oraz nierównoĂÊ szans pozostajÈ w duĝej mierze niezauwaĝone. Kiedy huragan Katrina spustoszyï Nowy Orlean, tragedia zdawaïa siÚ poruszaÊ ludzi do gïÚbi. A przecieĝ sam Nowy Orlean, a w szczególnoĂci rejon Ninth Ward, znajdowaï siÚ juĝ w gïÚbokim kryzysie — jego wyrazem byïy ubóstwo, brak dostÚpu do pomocy spoïecznej, brak najbardziej pod- stawowych artykuïów pierwszej potrzeby, które dla wiÚkszoĂci Amerykanów sÈ czymĂ oczywistym. Dlaczego nie poruszaï nas ten wczeĂniejszy stan kryzysu? Poniewaĝ o nim nie wiedzieliĂmy. Poniewaĝ nie wierzyliĂmy, ĝe w Stanach Zjednoczonych coĂ takiego moĝe w ogóle mieÊ miejsce. Tak naprawdÚ przesypiamy nasze ĝycie. Utwierdza siÚ nas w przekonaniu, ĝe wszystko jest w porzÈdku. W rezultacie, gdy zaczynamy mierzyÊ wyĝej, szybko tracimy caïy zapaï i motywacjÚ. Wykonanie nawet najmniejszego pierwszego kroku prowadzÈcego do realizacji wyĝszych celów wymaga energii niemal wiÚkszej niĝ tak, która zostaje w ten sposób wygenerowana. ZwróÊ szczególnÈ uwagÚ na fakt, ĝe powiedziaïem: niemal. Prawda jest taka, Ŗe mierzenie wysoko jest zawsze (ale to zawsze, zawsze, zawsze) warte energii. Trzeba jednak wiedzieÊ, ĝe w zwiÈzku z mierzeniem nisko ponosimy ogromne koszty. MierzÈc nisko, nie moĝemy siÚ rozwijaÊ intelektualnie, duchowo, twórczo, emocjonalnie i finansowo. A kiedy my siÚ nie rozwi- jamy, nie rozwija siÚ spoïeczeñstwo. Nie ma wówczas mowy o postÚpie ani o rozwoju. Mierzenie nisko to Ăcieĝka wiodÈca do autodestrukcji. Koszty przyjmowania takiej postawy bÚdÈ rosïy wykïadniczo, aĝ w koñcu przekroczÈ wypïacalnoĂÊ naszego spoïeczeñstwa. Co wiÚcej, wspóïczesny system wspie- rania mierzenia nisko (telewizja, kolorowe magazyny z surrealistycznymi 46 Argumenty za mierzeniem wysoko (lub argumenty przeciw mierzeniu nisko) zdjÚciami, które pokazujÈ idealne ĝycie, nieprzyzwoitoĂÊ polityków i przed- stawicieli Ăwiata korporacyjnego, ekstremizm religijny itp.) jedynie zwiÚksza tempo oraz skutecznoĂÊ szerzenia siÚ mentalnoĂci mierzenia nisko. Stajemy siÚ niewolnikami mierzenia nisko. ¿yjemy w niewoli nowego wielkiego brata. JesteĂmy marionetkami chochlików, które siedzÈ nam na ramieniu i podpowiadajÈ, czego nie damy rady osiÈgnÈÊ, do czego nie moĝemy dÈĝyÊ, o czym nie powinniĂmy nawet marzyÊ. W zamian karmi siÚ nas przekonaniem, ĝe gromadzenie majÈtku i rzeczy materialnych stanowi jedyny sïuszny cel naszego ĝycia. W im wiÚkszym stopniu przy- swajamy sobie to przekonanie, tym gïÚbiej zapada ono w istotÚ naszego jestestwa, tym bardziej staje siÚ ono maïostkowe, nienawistne i zgorzkniaïe. Jedyna nagroda za MIERZENIE NISKO zostanie wypïacona w jedynej walucie zwiÈzanej z tÈ postawÈ — w NIEZRE- ALIZOWANYCH MARZENIACH. Kim siÚ staliĂmy? W takich uwarunkowaniach niemoĝliwy jest jakikolwiek rozwój duchowy, emocjonalny, zawodowy czy spoïeczny. Trwonimy dary otrzymane od wszechĂwiata. Mierzyâ wysoko Na szczÚĂcie nie wszystko jeszcze stracone — mierz wysoko. W tych z nas, którzy gotowi sÈ mierzyÊ wysoko, tkwi potencjaï rozwoju, ěródïo odnowy. Rozwój bierze siÚ z szerokiego i ekspansywnego mierzenia wy- soko przy udziale w peïni Ăwiadomych tego umysïu i duszy. Kolejna do- bra wiadomoĂÊ jest taka, ĝe nie ma tu ĝadnego albo, albo. Nawet jeĂli do tej pory mierzyliĂmy nisko, dalej tak byÊ nie musi. Wszyscy moĝemy 47 Mierz wysoko. Manifest mierzyÊ wysoko. Na Ăwiecie jest wystarczajÈco duĝo miejsca, by kaĝdy z nas mógï siÚ rozwijaÊ. Nadal jeszcze moĝemy stworzyÊ spoïeczeñstwo, które skïadaïoby siÚ z ludzi zdolnych w peïni wyraziÊ samych siebie i mierzyÊ wysoko. Wystarczy otwarcie stawiÊ czoïa rzeczywistemu stanowi naszego ĝycia, naszych re- lacji z innymi oraz naszych przekonañ, a takĝe uĂwiadomiÊ sobie nasz udziaï w utrwalaniu mentalnoĂci mierzenia nisko w nas samych i wĂród innych ludzi. Aby zdobyÊ przyczóïek, zapewniÊ sobie odpowiedniÈ prze- strzeñ, zwróciÊ na siebie uwagÚ i zaczÈÊ oddziaïywaÊ na innych, musimy najpierw stworzyÊ wirtualne i faktyczne poïÈczenia miÚdzy wszystkimi mieszkañcami naszej planety, którzy mierzÈ wysoko. Moĝemy, musimy i zrobimy to — razem przyïÈczymy siÚ do Rewolucji Mierzenia Wysoko, bÚdziemy braÊ w niej czynny udziaï i przewodziÊ jej. Zostañ czïowiekiem, który potrafi wyraziÊ samego siebie i który dziÚki wspóïpracy z innymi osiÈga coraz wyĝsze cele. Zawsze staraj siÚ w peïni wyraĝaÊ swoje ja. W ten sposób staniesz siÚ katalizatorem zmian. Oczy- wiĂcie jest to trudne, a nawet bardzo trudne. PamiÚtaj, ĝe odpowiedě: „Nie, nie” jest wyrazem mierzenia nisko. Tylko od CIEBIE i ode MNIE zaleĝy, czy bÚdziemy odpowiadaÊ: „TAK, tak”. MierzyÊ wysoko oznacza wstÈpiÊ na ĂcieĝkÚ rozwoju, dokonaÊ serii re- wolucji osobistych, doĂwiadczyÊ intelektualnego przebudzenia, otworzyÊ siÚ na otaczajÈcy nas Ăwiat, dzieliÊ siÚ swoimi pomysïami, a takĝe do- ĂwiadczaÊ przepïywu energii zwiÈzanego z podjÚciem efektywnej wspóï- pracy z innymi luděmi. Wraz z kaĝdym kolejnym krokiem bÚdziesz roz- wijaï siÚ w sferze politycznej, spoïecznej, moralnej, finansowej, etycznej i duchowej. BÚdziesz równieĝ obserwowaï rozwój, jaki nastÚpuje w innych ludziach. Podobnie jak inne wielkie postaci historyczne, które mierzyïy 48 Argumenty za mierzeniem wysoko (lub argumenty przeciw mierzeniu nisko) wysoko, takĝe Ty moĝesz odegraÊ i odegrasz rewolucyjnÈ rolÚ w rozwoju swojej spoïecznoĂci, rodziny, rzÈdu, gospodarki oraz wszelkich instytucji, z którymi coĂ CiÚ ïÈczy. Czas zerwaÊ wszystkie destruktywne, manipulacyjne, pasoĝytnicze i peïne naduĝyÊ relacje z innymi. Przetnijmy wiÚzy, które rzekomo ïÈczÈ ludzi z ich rzekomymi przeïoĝonymi, guru, politykami, doradcami religijnymi i nauczycielami. Stwórzmy nowÈ sieÊ powiÈzañ miÚdzy luděmi — sieÊ, która opieraïaby siÚ na wspóïpracy, sïuĝbie, sensie i, przede wszystkim, miïoĂci. Co nas czeka? Znajdujemy siÚ w pierwszej fazie Rewolucji Mierzenia Wysoko. Jest to pierwszy etap walki miÚdzy mentalnoĂciÈ mierzenia nisko a mentalnoĂciÈ mierzenia wysoko. Te dwie mentalnoĂci ĂcierajÈ siÚ ze sobÈ w zwiÈzku z kaĝdym kolejnym wyzwaniem, jakie napotykamy w swoim ĝyciu. Rozwój mentalnoĂci mierzenia wysoko to wieloetapowy proces. Tylko nieliczni spoĂród nas potrafiÈ caïkowicie oprzeÊ siÚ pokusie mierzenia nisko, którÈ zakorzeniono w nas w okresie dzieciñstwa i wczesnej mïodoĂci. Od pierwszych dni ĝycia Ăwiadomie lub nieĂwiadomie zmagaïeĂ siÚ prawdopodobnie z ciÚĝarem mentalnoĂci mierzenia nisko. Najwyĝszy czas, abyĂ zaczÈï podchodziÊ do tej walki w sposób Ăwiadomy. UĂwiadamiajÈc sobie wïasne zamiary dotyczÈce mierzenia wysoko, do- strzeĝesz wokóï siebie innych ludzi wykazujÈcych siÚ takÈ postawÈ — ludzi, którzy bÚdÈ Ci siÚ kojarzyÊ ze mnÈ i moim manifestem. To coĂ w ro- dzaju skrytego uĂcisku dïoni — jedyna róĝnica polega na tym, ĝe nikt tu niczego nie ukrywa. Za znak rozpoznawczy mierzenia wysoko moĝna uznaÊ ogromny dostatek i peïen dostÚp do tej mentalnoĂci. Zaczniesz wspóïpracowaÊ z innymi luděmi i w ten oto sposób dacie poczÈtek re- wolucji. Wasze dziaïania bÚdÈ siÚ upowszechniaÊ wĂród kolejnych czïonków spoïecznoĂci. JesteĂmy tu i czekamy, byĂ siÚ do nas przyïÈczyï. 49 Mierz wysoko. Manifest My nauczyliĂmy siÚ juĝ Ăwiadomie mierzyÊ wysoko i wspóïpracowaÊ ze sobÈ na rzecz poprawy swojej sytuacji oraz ĝycia wielu innych osób. WieĂÊ o naszej dziaïalnoĂci caïy czas siÚ szerzy, a wiÚc z czasem bÚdzie nas coraz wiÚcej. MyĂli bÚdÈce przejawem mierzenia wysoko odznaczajÈ siÚ czymĂ w rodzaju przyciÈgania grawitacyjnego, którego siïa roĂnie wraz ze wzrostem naszej liczebnoĂci. Kaĝdy wspólny wysiïek przynosi owoce i motywuje do pracy nad nastÚpnymi. ’ÈczÈc siÚ z innymi luděmi, którzy mierzÈ wysoko, bÚdziesz doĂwiadczaï coraz wiÚkszej presji ze strony mentalnoĂci mierzenia nisko. To moĝe odebraÊ Ci motywacjÚ i szanse na osiÈgniÚcie czegokolwiek wartoĂciowego. Mentalnoĵâ mierzenia nisko obawia siô przyszĜoĵci — przyszĜoĵci, którà jest mierzenie wysoko. Czego siÚ obawiasz? Jak rysuje siÚ Twoja przyszïoĂÊ? WïaĂciwa innym ludziom mentalnoĂÊ mierzenia nisko w ĝaden sposób Ci nie zagraĝa. Skieruj swoje wysiïki do wewnÈtrz, walcz z wïasnÈ skïon- noĂciÈ do mierzenia nisko. OdwróÊ siÚ od niej, wycisz jÈ, a najlepiej wyïÈcz. Nie ma w Tobie miejsca na jakiekolwiek myĂli typu nie mogÚ, nie potrafiÚ. Podpal przestarzaïy dogmat mierzenia nisko za pomocÈ nafty, którÈ bÚdzie Twoja ciekawoĂÊ i kreatywnoĂÊ. Odnajdě w sobie pasjÚ i otwórz siÚ. Zobaczysz, ĝe bÚdziesz coraz lepiej wyczuwaï innych ludzi — zaryzykowaïbym nawet stwierdzenie, ĝe bÚdziesz coraz lepiej wyczuwaï wszechĂwiat. Czy pomyĂlaïeĂ sobie przed chwilÈ: „Aha, ten znowu zaczyna”? PiszÈc przed chwilÈ o odczuwaniu wszechĂwiata, doĂwiadczaïem czegoĂ bliskie- go zaĝenowaniu. Dlaczego? Poniewaĝ brzmi to sztucznie i nieszczerze? Pewnie równieĝ dlatego, ale prawdziwym powodem mojego zaĝenowania byïo to, ĝe na co dzieñ muszÚ zmagaÊ siÚ z pokusÈ mierzenia nisko. PiszÈc te sïowa, pomyĂlaïem sobie, ĝe inni ludzie (nie ja) uznajÈ je 50 Argumenty za mierzeniem wysoko (lub argumenty przeciw mierzeniu nisko) za nieprzekonujÈce, a mnie samego — za niewiarygodnego czïowieka. PomyĂlaïem, ĝe powinienem byÊ bardziej ostroĝny i ocenzurowaÊ swoje prawdziwe myĂli, aby staïy siÚ ïatwiejsze do przyjÚcia. Ostatecznie jed- nak nie ulegïem tej pokusie. Napisaïem to, co chciaïem napisaÊ. MyĂl, ĝe nie mogÚ tego napisaÊ, przegraïa. Moĝesz mierzyÊ tak wysoko, jak tylko siÚ da, ale najprawdopodobniej nie uda Ci siÚ uciec nie tylko od mental- noĂci mierzenia nisko innych ludzi, lecz równieĝ od swoich wïasnych skïonnoĂci ku tej postawie (byÊ moĝe bÚdziesz musiaï walczyÊ z niÈ na- wet kaĝdego dnia). Ja siÚ jak dotÈd nie poddaïem i Ty równieĝ nie powi- nieneĂ siÚ poddawaÊ. Przecieĝ tkwimy w tym razem. Aby wzajemnie siÚ wspieraÊ i dokonywaÊ wspólnie wielkich rzeczy, nie musimy zgadzaÊ siÚ w kaĝdym najdrobniejszym szczególe. Rewolucja Mierzenia Wysoko (podobnie jak inne rewolucje) nieustan- nie siÚ rozwija, a my — jej przedstawiciele — mamy wraĝenie, ĝe nasze ideaïy nieustannie zyskujÈ na znaczeniu. Te ideaïy bÚdÈ nas coraz bar- dziej poruszaÊ. Z poczÈtku bÚdÈ poruszaÊ równieĝ masy mierzÈce nisko, skïaniajÈc je do ochrony swojego bezpiecznego stanu znieczulenia. Zadbaj o to, by wyobraěnia CiÚ nie zawiodïa. Nic nie dzieje siÚ z dnia na dzieñ. Nie ma ïatwych zwyciÚstw, sÈ tylko zwyciÚstwa waĝne. Trzymaj obrany kurs. Ostateczne cele, które sobie wyznaczyliĂmy, osiÈgniemy prawdopodobnie dopiero po upïywie wielu lat. Nie oznacza to jednak, ĝe tracimy coĂ po drodze. Kaĝdy dzieñ przeĝyty w postanowieniu, ĝe bÚ- dziemy mierzyÊ wysoko, jeĝeli chodzi o to, kim jesteĂmy i co moĝemy zaoferowaÊ Ăwiatu, powinniĂmy uznawaÊ za nasze osobiste zwyciÚstwo. Daniel Dae Kim potrafiï wykorzystaÊ potencjaï swojej wyobraěni. Oto historia jego osobistego zwyciÚstwa. Dan i ja uczestniczyliĂmy razem w kursie aktorskim organizowanym w Tisch School of the Arts, dziaïajÈcej przy New York University. ZostaliĂmy dobrymi przyjacióïmi. Daniel jest utalentowanym aktorem, lecz jest równieĝ… Amerykaninem azjatyckiego pochodzenia. Po ukoñczeniu kursu otrzymywaï tylko i wyïÈcznie role dru- goplanowe, tradycyjnie przydzielane Azjatom: na przykïad role ekspertów 51 Mierz wysoko. Manifest kryminologicznych lub techników laboratoryjnych. Nigdy nie zagraï symbolu seksu, nigdy teĝ nie wyznaczono go do gïównej roli. WystÚpo- waï co prawda w kilku fajnych sztukach teatralnych, nie byïy to jednak przedsiÚwziÚcia szczególnie prestiĝowe. Daniel to bystry facet. Postano- wiï skorzystaÊ z alternatywnej moĝliwoĂci: porzuciï aktorstwo i zatrudniï siÚ na kilka lat w jednym z dot.comów. Obecnie ma ĝonÚ i dwóch wspa- niaïych synów. W zasadzie jego kariera aktorska powinna dobiec koñca, panuje bowiem powszechne przekonanie, ĝe po dïuĝszej nieobecnoĂci do zawodu wróciÊ mogÈ tylko najwiÚksze gwiazdy. Panuje równieĝ inne powszechne przekonanie, ĝe kiedy ma siÚ ĝonÚ i dzieci, w ĝyciu nie ma juĝ miejsca na ryzyko i lepiej jest trzymaÊ siÚ pracy, która zapewnia pie- niÈdze na ĝycie. Cóĝ, Daniel postanowiï jednak mierzyÊ wysoko. Nie tylko postanowiï, ĝe wraca do aktorstwa — zdecydowaï równieĝ walczyÊ o role, których zazwyczaj nie przyznaje siÚ Azjatom. To wïaĂnie dziÚki tej de- terminacji i mierzeniu wysoko udaïo mu siÚ zdobyÊ jednÈ z gïównych ról w serialu telewizyjnym Zagubieni. DziĂ Daniel jest gwiazdÈ i symbolem seksu. Dla niego samego nie ma to szczególnego znaczenia, trzeba jed- nak podkreĂliÊ, ĝe swoimi dziaïaniami Daniel przeciera szlaki dla przy- szïych pokoleñ amerykañskich aktorów azjatyckiego pochodzenia — zmienia w naszych oczach obraz Amerykanów azjatyckiego pochodzenia, co ma dla niego bardzo duĝe znaczenie. Tylko i wyïÈcznie Twoja skïonnoĂÊ do mierzenia nisko powstrzymuje CiÚ przed podjÚciem ryzyka i wstÈpieniem na ĂcieĝkÚ sukcesu. Nie wszyscy chcemy byÊ gwiazdami telewizyjnymi, ale teĝ tylko od nas zaleĝy, w jakiej kwestii bÚdziemy mierzyÊ wysoko. PamiÚtaj, ĝe to nasza osobista rewolucja. ByÊ moĝe kupiïeĂ samochód z napÚdem hybrydo- wym, a byÊ moĝe wziÈïeĂ udziaï w marszu pokoju. Moĝe rzuciïeĂ znie- nawidzonÈ pracÚ, choÊ jeszcze nie znalazïeĂ takiej, którÈ byĂ pokochaï. Moĝe dwudziesty pierwszy wydawca odrzuciï Twój rÚkopis, ale Ty nie tracisz wiary w to, ĝe napisaïeĂ dobrÈ ksiÈĝkÚ. Co by byïo, gdyby wiarÚ straciïa J.K. Rowling, samotna matka zmagajÈca siÚ poczÈtkowo z pro- blemami finansowymi? ByÊ moĝe nie czytaïeĂ kolejnej ksiÈĝki o przygodach 52 Argumenty za mierzeniem wysoko (lub argumenty przeciw mierzeniu nisko) Harry’ego Pottera, a moĝe jÈ czytaïeĂ. Nie poddawaj siÚ. ByÊ moĝe Twój nowy samochód hybrydowy wydaje Ci siÚ kroplÈ w morzu, udziaï w mar- szach protestacyjnych wydaje Ci siÚ bezproduktywny, a TwojÈ sytuacjÚ finansowÈ cechuje teraz wiÚksza niepewnoĂÊ — najwaĝniejsze, ĝebyĂ siÚ nie poddaï i nie ulegï wïasnej skïonnoĂci do mierzenia nisko, która pró- buje CiÚ zniszczyÊ. Czasami czujemy pokusÚ rywalizacji z innymi osobami mierzÈcymi wy- soko. To zupeïnie naturalne. Entropia mierzenia nisko ma tÚ cechÚ cha- rakterystycznÈ, ĝe konkurencja sprowadza wszystko do najmniejszego wspólnego mianownika, tworzÈc spiralÚ prowadzÈcÈ w dóï. Na szczÚĂcie inaczej rzecz siÚ ma w przypadku mierzenia wysoko — tutaj bowiem konkurencja zamienia siÚ we wspóïpracÚ, która zawsze prowadzi do jeszcze lepszych efektów koñcowych. Razem moĝna osiÈgnÈÊ znacznie wiÚcej niĝ w pojedynkÚ w warunkach konkurencji. GdybyĂ siÚ zastanawiaï, sïowo entropia, którym posïuĝyïem siÚ przed chwilÈ, sïownik definiuje jako „miarÚ nieokreĂlonoĂci i stopnia nieupo- rzÈdkowania elementów i stanów znajdujÈcych siÚ w pewnym zbiorze”1. Termin ten pasuje tu tak dobrze, ĝe wprost nie sposób go nie uĝyÊ. JeĂli przyjmiemy, ĝe mierzenie nisko to entropia, nieokreĂlonoĂÊ i nieuporzÈd- kowanie, wówczas mierzenie wysoko bÚdzie rozkwitem, rozwojem i miïoĂciÈ. Rewolucja Praktycznie wszystkie dotychczasowe rewolucje znane historii znajdo- waïy swój poczÈtek w dziaïaniach mniejszoĂci lub czasowej koalicji kilku mniejszoĂci, które po zakoñczeniu pierwszego etapu walki zwracaïy siÚ przeciw sobie. Rewolucja Mierzenia Wysoko jest Ăwiadomym i niezaleĝ- nym ruchem dziaïajÈcym w imiÚ interesów przewaĝajÈcej wiÚkszoĂci. SkorzystajÈ na niej nawet te osoby, które — przywiÈzane do swojej men- talnoĂci mierzenia nisko — obawiajÈ siÚ skutków mierzenia wysoko. 1 Uniwersalny sïownik jÚzyka polskiego PWN, PWN 2008 — przyp. tïum. 53 Mierz wysoko. Manifest Jest to rewolucja jednokierunkowa. Daje wszystkim i nie odbiera nikomu. To nie jest nasza rewolta przeciwko nim. Zmierzamy do tego, aby nie byïo podziaïu na nas i ich. Chodzi o to, aby kaĝdy z nas wykorzystaï swojÈ szansÚ w zakresie samorozwoju. OczywiĂcie, osoby mierzÈce nisko mogÈ utraciÊ czÚĂÊ wïadzy, szybko okaĝe siÚ jednak, ĝe tak naprawdÚ odebraliĂmy im strach, a nie wïadzÚ. Aĝ po dziĂ dzieñ praktycznie wszystkie formy ustroju spoïecznego opie- rajÈ siÚ na jakiejĂ odmianie antagonizmu miÚdzy silnymi i bezsilnymi. ¿adne spoïeczeñstwo nie moĝe wïaĂciwie funkcjonowaÊ w warunkach ciÈgïej opresji. Wszelkie formy represyjnej egzystencji naleĝy uznaÊ za sprzeczne z zaïoĝeniami spoïeczeñstwa mierzÈcego wysoko. Prawdziwe mierzenie wysoko jest jak prawdziwa demokracja — pozwala stworzyÊ spoïeczeñstwo zïoĝone z ludzi równych w stopniu dotychczas niespoty- kanym. WiÚkszoĂÊ nie bÚdzie represjonowaÊ mniejszoĂci. Uprzywilejo- wana mniejszoĂÊ nie bÚdzie pozbawiaÊ praw obywatelskich wiÚkszoĂci znajdujÈcej siÚ w mniej uprzywilejowanej sytuacji. Polityka równych szans nie oznacza, ĝe wszyscy sÈ tacy sami — oznacza coĂ zupeïnie innego. W ramach takiej polityki kaĝdemu z nas przysïuguje swoboda, obowiÈ- zek oraz moĝliwoĂÊ mierzenia wyĝej w kwestii tego, kim jesteĂmy i co moĝemy zaoferowaÊ Ăwiatu. Podstawowym zaïoĝeniem Rewolucji Mierzenia Wysoko jest gromadzenie i wzmacnianie kapitaïu intelektualnego i duchowego. Warunkiem gromadzenia kapitaïu INTELEKTUALNEGO jest mentalnoĂÊ mierzenia wysoko. Warunkiem gromadzenia kapitaïu DUCHOWEGO jest miïoĂÊ. PrzyszïoĂÊ mierzenia wy- soko zaleĝy wyïÈcznie od PO’kCZENIA tych dwóch czynników. 54 Argumenty za mierzeniem wysoko (lub argumenty przeciw mierzeniu nisko) Miejsce izolacji wynikajÈce z mierzenia nisko zajmie nauka oraz zdoby- wanie praktycznego doĂwiadczenia we wspóïpracy z innymi luděmi. To dwa czynniki, które umoĝliwiajÈ gromadzenie i wzmacnianie kapitaïu intelektualnego. To rewolucyjne poïÈczenie pozwoli obaliÊ fundament, na którym tworzono i propagowano do tej pory mentalnoĂÊ mierzenia nisko. Mierzenie nisko odejdzie w niebyt, a zastÈpi je mentalnoĂÊ mie- rzenia wysoko. PojawiÈ siÚ w peïni wyraĝeni i w peïni Ăwiadomi ludzie, aktywni budowniczowie spoïeczeñstwa, którzy nie znajÈ ĝadnych granic. Ostatecznie to wïaĂnie na tym polega miïoĂÊ. 55
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mierz wysoko. Manifest
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: