Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00124 005333 13861932 na godz. na dobę w sumie
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems - ebook/pdf
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 345
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9724-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
 Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest pierwszą z trzech monografii w projekcie wydawniczym Nomina loci pod auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Niniejszy tom wpisuje się w krąg zainteresowań toponomastyki, jednocześnie uwzględniając najnowsze osiągnięcia onomastyki w zakresie studiów nad nazwami terenowymi i miejscowymi. Obejmuje istotne dla badań mikro- i makrotoponimii zagadnienia, z uzasadnionymi odniesieniami do antroponomastyki, chrematonomastyki, onomastyki literackiej i teorii nazw własnych.
Wagę poruszanych kwestii podkreśla autorski udział badaczy z licznych ośrodków polskich i zagranicznych, co wyraża się wielojęzycznością rozdziałów, począwszy od języka polskiego, poprzez czeski, słowacki, bułgarski, rosyjski, białoruski, angielski i włoski.
Prezentowana tematyka jak dotąd rzadko gościła w ujęciu monograficznym, zwłaszcza zestawienie mikrotoponimii z makrotoponimią w kontekście funkcjonowania tych dwóch zakresów nazewniczych wobec innych kategorii onimicznych, komunikacji, uzusu i różnych typów dyskursu. Wyrażamy nadzieję, że Czytelnik znajdzie tu inspiracje do własnych badań i poszukiwań.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Artur Gałkowski – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Romańskiej ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź Renata Gliwa – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź RECENZENCI/REVIEWERS Barbara Czopek-Kopciuch, Mariusz Rutkowski KONSULTACJA I KOREKTY JĘZYKOWE/ LINGUISTIC CONSULTATION AND PROOFREADING Adriana Grzelak-Krzymianowska, Agata Kawecka, Anna Ignatowicz-Ottaviano Jaromír Krško, Iveta Valentová, Вадзім Шклярык REDAKTORZY WYDAWNICTWA UŁ/ŁÓDŹ UNIVERSITY PRESS EDITORS Katarzyna Gorzkowska, Dorota Stępień SKŁAD I ŁAMANIE/TYPESETTING AGENT PR PROJEKT OKŁADKI/COVER DESIGN Barbara Grzejszczak Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/300dpi Na okładce wykorzystano zdjęcie z archiwum Artura Gałkowskiego The photograph from the archives of Artur Gałkowski was used on the cover Publikacja pod auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów The publication under the auspices of the Committee on Slavic Onomastics c/o the International Committee of Slavists © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Published by Łódź University Press Wydanie I/First Edition. W.06459.14.0.K ISBN 978-83-7969-307-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, fax (42) 665 58 62 Druk i oprawa/Print and setting: Quick Druk Spis treści OD REDAKTORÓW (Artur Gałkowski, Renata Gliwa) Artur Gałkowski, Renata Gliwa – Preliminaria do badań nad mikro- i makrotoponimią Rudolf Šrámek – Aspekty „mikro” a „makro” jako interpretační a klasifikační problém v onomastice Robert Mrózek – Zadania współczesnej toponomastyki w świetle wewnętrznych zróżnico- wań i perspektyw badawczych Jaromír Krško – Komunikačný register a proprium Milan Harvalík – Možnosti a perspektivy výzkumu slovanské anoikonymie Piotr Stalmaszczyk – Place names in Scottish Gaelic literature: The case of Sorley MacLean’s poetry Renata Gliwa – Mikrotoponimy i makrotoponimy w pamiętniku Stanisława Pigonia Z Kom- borni w świat Paolo Poccetti – Microtoponimi e macrotoponimi nell’antichità Joan Tort-Donada – ‘Microtoponymy’ as a key for geographical description. A case study in Catalonia, Spain Ewa Wolnicz-Pawłowska – Makrotoponimy we współczesnym świecie Наталия Васильева – Традиционное и новое в русской топонимической терминологии Инна Королева – Региональная гидронимия и проблемы ее изучения Jan Sosnowski – Uwagi o dawnej mikrotoponimii rosyjskiej Pavol Odaloš – Výskumné smery slovenskej a českej toponomastiky Iveta Valentová – Zo zásad koncepcie spracovania lexiky slovenských terénnych názvov Лиляна Димитрова-Тодорова – Лексикално-семантични категории теренни имена в България Ludwig Selimski – Z badań nad starymi ojkonimami w Bułgarii Elżbieta Umińska-Tytoń – Trwałość i ulotność nazw terenowych Maria Biolik – Uwagi o zbieraniu i budowie nazw terenowych Krzysztof Kosecki – Metafory i metonimie w oronimach tatrzańskich Bogdan Walczak – Makro- i mikrotoponimy: zmiana statusu w nazewnictwie miejskim (na przykładzie nazw nowych dzielnic Poznania) Renata Przybylska – Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce Zofia Zierhofferowa, Karol Zierhoffer – Wielka Rewolucja Francuska oraz Rewolucja Październikowa a toponimy. Polityka a toponimia Irena Kałużyńska – Mikrotoponimia chińska. Chińskie nazwy miejsc widokowych Adam Siwiec – Główne procesy w nominacji za pomocą nazw własnych (w kontekście związków między toponimami i chrematonimami) 9 11 17 25 35 41 51 57 67 89 105 117 127 137 145 155 167 177 187 195 207 219 227 235 245 253 6 Spis treści Artur Gałkowski – Aspekt lokalizujący chrematonimów w świetle mikro- i makrotoponimii Kinga Zawodzińska-Bukowiec – Nazwy części wsi, przysiółków, osad i rumunków – nazwy terenowe czy miejscowe? (na podstawie toponimów ziemi dobrzyńskiej) Вадзім Шклярык – Роля мікратапаніміі ў выяўленні семантыкі мясцовых апелятываў (на ўсходнепалескім матэрыяле) Ján Bauko – Expresívnosť orohodoným Patrycja Pałka – Toponimy w słownikach ogólnych języka polskiego POSŁOWIE Aleksandra Cieślikowa – Osiągnięcia onomastyczne jubilatów Ewa Jakus-Borkowa – Ernst Eichler – człowiek i onomasta ponad granicami Renata Gliwa, Irena Jaros – Sławomir Gala – dialektolog, onomasta, dydaktyk, organizator nauki Autorzy 267 279 289 297 305 321 331 337 343 Contents EDITORS’ NOTES (Artur Gałkowski, Renata Gliwa) Artur Gałkowski, Renata Gliwa – Introduction to the research on microtoponymy and ma- Rudolf Šrámek – The „micro” or „macro” aspects as the interpretation and classification Robert Mrózek – Tasks of modern toponymy in light of internal differences and research crotoponymy challenge in onomastics perspectives Jaromír Krško – Communication register and proprium Milan Harvalík – Possibilities and perspectives of the research of Slavonic anoikonymy Piotr Stalmaszczyk – Place names in Scottish Gaelic literature: The case of Sorley Renata Gliwa – Microtoponyms and macrotoponyms in Stanisław Pigoń’s diary From Kom- Paolo Poccetti – Microtoponyms and macrotoponyms in Antiquity Joan Tort-Donada – ‘Microtoponymy’ as a key for geographical description. A case study MacLean’s poetry bornia into the world in Catalonia, Spain Ewa Wolnicz-Pawłowska – Macrotoponyms in today’s world Natalija Vasileva – Innovative and traditional aspects of Russian toponymic terminology Inna Koroljova – Regional hydronymics and some problems related to its study Jan Sosnowski – Remarks on old Russian microtoponymy Pavol Odaloš – Czech and Slovak toponomastics research directions Iveta Valentová – On some principles of the conception of the Slovak anoikonym lexis pro- cessing Bulgaria Liljana Dimitrova-Todorova – Topical classification of semantic category of place names in Ludwig Selimski – From studies of the old names of settlements in Bulgaria Elżbieta Umińska-Tytoń – Stability and transience of ground names Maria Biolik – Notes on the collection and construction of field names Krzysztof Kosecki – Metaphor and metonymy in Tatra oronyms Bogdan Walczak – Macro- and microtoponyms: Change of status in city naming (based on names of the new districts of Poznań) Renata Przybylska – New trends in naming of housing estates in Poland Zofia Zierhofferowa, Karol Zierhoffer – The Great French Revolution and the October Revolution vs. toponyms. Politics vs. toponymy Irena Kałużyńska – Chinese microtoponymy. Chinese names of scenic spots Adam Siwiec – Major processes in proper name nomination (with a view to the relationship between toponyms and chrematonyms) 9 11 17 25 35 41 51 57 67 89 105 117 127 137 145 155 167 177 187 195 207 219 227 235 245 253 8 Contents Artur Gałkowski – The localization aspect of chrematonyms in the light of microtoponyms and macrotoponyms Kinga Zawodzińska-Bukowiec – The names of the villages, hamlets, settlements and ru- munki – macrotoponyms or microtoponyms? (based on Dobrzyń toponyms) Vadzim Shkliaryk – The role of microtoponymy in identifying the semantics of local appel- latives (in the material from Eastern Palessie) Ján Bauko – Expressivity of orohodonyms Patrycja Pałka – Toponyms in general Polish dictionaries AFTERWORD Aleksandra Cieślikowa – Onomastic achievements of honoured linguists Ewa Jakus-Borkowa – Ernst Eichler – man and onomast beyond the borders Renata Gliwa, Irena Jaros – Sławomir Gala – dialectologist, onomast, educator, man of science Authors 267 279 289 297 305 321 331 337 343 Od redaktorów Oddawany do rąk Czytelników tom Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna jest pierwszą z trzech monografii w projekcie wydaw- niczym Nomina loci, opracowanym w łódzkim ośrodku na bazie materiału bę- dącego pokłosiem XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Ono- mastycznej. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 100 autorów pochodzących z Polski i innych krajów słowiańskich oraz pozasłowiańskich. Kolejne dwie książki w tym cyklu publikowane są pod tytułami: Mikrotoponimy i makrotopo- nimy w komunikacji i literaturze oraz Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej. Niniejszy tom otwiera artykuł wprowadzający w zagadnienia ogólne i teo- retyczne mikrotoponimii i makrotoponimii – podstawowe zbiory geonimii w jej wymiarze ojko- i anojkonimicznym. Artykuł preliminarzowy zawiera ponadto informacje o założeniach i zawartości całej książki, do niego odsyłamy Czy- telnika. Projekt wydawniczy Nomina loci powstaje pod szczególnymi auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawi- stów (KOS c/o MKS) promującej najnowsze osiągnięcia onomastyki na terenie Słowiańszczyzny i w innych regionach świata w odniesieniu do głównych sub- dyscyplin nazewnictwa: toponomastyki, antroponomastyki, chrematonomastyki, onomastyki literackiej i teorii nazw własnych. Książka Mikrotoponimia i ma- krotoponimia. Problematyka wstępna ilustruje tezy pierwszego z tych działów z uzasadnionymi odniesieniami do pozostałych, co jest szczególnie oczekiwane z punktu widzenia teoretycznych zagadnień toponomastyki. Artur Gałkowski, Renata Gliwa Łódź, 12 maja 2014 r. 10 Od redaktorów Editors’ notes (Summary) This book under the title Microtoponymy and macrotoponymy. Preliminary problems is the first volume of three-volume treatise in the series Nomina loci created and published in the ono- mastic center in Lodz after the 18th International and Polish Onomastic Conference, a broad and comprehensive project supported by over one hundred Polish, Slavic and non-Slavic authors. The next two books in the series will be published under the titles: Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature and Geographical names in physical space. The present volume starts from the chapter that introduces the general and theoretical problems of microtoponymy and macrotoponymy as the fundamental categories of geonymy in its oico- and anoiconymyc dimension and focuses on the principal theses discussed within the book. The series of publications Nomina loci is supported by the Commission of Slavic Onomastics at the International Committee of Slavists, which promotes the latest achievements in onomastic re- search both in Slavic area and in other regions of the world, in all basic subdisciplines of onomastics: toponomastics, anthroponomastics, chrematonomastics, literary onomastics and onomastic theory. This first book Microtoponymy and macrotoponymy. Preliminary problems deals with the theses of toponomastic studies with necessary references to other areas of onomastics, what seems crucial from the theoretical point of view. Artur Gałkowski, Renata Gliwa Łódź, 12 May 2014 Artur Gałkowski, Renata Gliwa Uniwersytet Łódzki Preliminaria do badań nad mikro- i makrotoponimią Badania dyscyplin onomastycznych koncentrują się zasadniczo wokół dwóch kategorii nazewniczych: osobowej i miejscowej. Wydawać by się mogło, że niemal wszystko powiedziano na temat jednej i drugiej – patrząc na liczne studia teoretyczne, analityczne i leksykograficzne wśród dokonań onomastyki „tradycyjnej”. W obrębie antroponimii i toponimii pozostają jednak zasoby nazw, których analiza wciąż jest problematyczna z punktu widzenia metodologicznego, klasyfikacyjnego i dyskursywnego. Takimi obszarami są m.in. mikrotoponimia i makrotoponimia – dwie podstawowe subkategorie toponimii, które w tym dy- chotomicznym ujęciu mają charakter zarówno uogólniający, jak i specyfikujący. Dotyczą przypadków nazewnictwa geograficznego na terenach zamieszkanych i niezamieszkanych – nazw obiektów w znanych człowiekowi (często też pod- danych mu, choćby intencjonalnie i mentalnie) przestrzeniach: lądowej, morskiej czy kosmicznej1. Tak przedstawiona wykładnia zakresu mikro- i makrotoponimii byłaby funkcjo- nalna, gdyby rozróżnienie wewnętrzne tych dwóch kategorii toponimii było kwestią zastosowania jednoznacznego klucza identyfikacyjnego. Tymczasem droga do usta- lenia kryteriów wyodrębniających i dywersyfikujących obydwie podkategorie wo- bec siebie okazuje się kręta (szczególnie w toku przyporządkowania nazw do danych obiektów oraz grup obiektów o podobnych cechach w przestrzeni geograficznej, jak również wobec funkcji tych nazw w komunikacji i określonych typach dyskursu). Z teoretycznego punktu widzenia onomastyczna perspektywa „mikro” i „makro” nie sprowadza się tylko do wymiaru fizycznego nazywanego obiektu, jakkolwiek może on tu odgrywać istotną rolę. O przyporządkowaniu toponimu do podkategorii mikro- lub makrotoponimii decyduje przede wszystkim kryte- rium kulturowe2. 1 Pierwsze teoretyczne wzmianki o mikrotoponimii, stawianej jako zakres kontrastujący wo- bec toponimii (w rozumieniu makrotoponimii) pojawiają się u słowackich, czeskich i rosyjskich autorów [zob. Svoboda 1961: 129]. 2 Kwintesecją prezentowanego tu stanowiska w podejściu do mikro- i makrotoponimii jest wywód Roberta Mrózka, który zauważa: „Stała potrzeba nazywania różnorodnych obiektów 12 Artur Gałkowski, Renata Gliwa Zestawiona w tomie problematyka wpisuje się w krąg zainteresowań topo- nomastyki w jej odsłonie najbardziej rudymentarnej, a jednocześnie uwzględ- niającej najnowsze osiągnięcia onomastyki w zakresie studiów nad nazwami terenowymi i miejscowymi oraz związki toponomastyki z innymi dyscyplina- mi onomastycznymi3. Obejmuje istotne dla badań mikro- i makrotoponimii za- gadnienia, takie jak: kwestie interpretacyjno-klasyfikacyjne aspektu „mikro” i „makro” w onomastyce (Rudolf Šrámek), kategoryzowanie nazw terenowych i miejscowych (Инна Королева), również w odniesieniu do różnych okresów historycznych, np. antycznego (Paolo Poccetti), zadania toponomastyki (Robert Mrózek), globalne spojrzenie na makrotoponimię (Ewa Wolnicz-Pawłowska), komunikacyjny punkt widzenia wobec proprium (Jaromír Krško), terminologia toponomastyczna (Наталия Васильева), problemy badawcze względem ojko- i anojkonimii w określonych krajach i regionach (Milan Harvalík, Joan Tort-Do- nada, Pavol Odaloš, Irena Kałużyńska, Kinga Zawodzińska-Bukowiec), leksyko- graficzno-leksykologiczne ujęcia mikro- i makrotoponimii (Patrycja Pałka, Iveta Valentová), toponimy w kontekście literackim (Piotr Stalmaszczyk, Renata Gli- wa), mikro- i makrotoponimia w toku historycznych przeobrażeń (Jan Sosnowski, Zofia i Karol Zierhofferowie), mikro- i makrotoponimia a chrematonimia (Rena- ta Przybylska, Adam Siwiec, Artur Gałkowski), kwestie strukturalno-językowe i pragmatyczne mikro- i makrotoponimii (Bogdan Walczak, Krzysztof Kosecki, Ján Bauko, Лиляна Димитрова-Тодорова), przemiany wewnętrzne w systemie mikro- i makrotoponimicznym (Elżbieta Umińska-Tytoń), semantyka wobec re- lacji onimiczno-apelatywnej (Вадзім Шклярык). Tom zamyka posłowie z podsumowaniem osiągnięć polskich onomastów i lingwistów, obchodzących w ostatnich latach jubileusze pracy badawczej (Alek- sandra Cieślikowa) oraz wspomnienia o Profesorze Ernście Eichlerze (Ewa Jakus- -Borkowa) i Profesorze Sławomirze Gali (Renata Gliwa i Irena Jaros). geo- i fizjograficznych na obszarze danej wspólnoty komunikatywnej w celu ich jednostkowego wyodrębnienia oraz zidentyfikowania w przestrzeni terytorialnej i społecznej wynika z pragma- tycznego stosunku użytkowników języka do elementów poznawanej i opanowywanej rzeczywistości środowiskowej. Jego efekty onimiczne nawarstwiają się w zasobach nazw miejscowych, czyli nazw osad, wsi i miast – toponimów o ponadlokalnym obiegu (zasięgu) komunikatywnym, a także nazw terenowych (lądowych i wodnych), czyli nazw pól, łąk, pastwisk, lasów, wzniesień, dolin itp. oraz stawów czy potoków – mikrotoponimów charakterystycznych głównie dla wiejskich mikrowspól- not językowych. Mikrotoponimy […] nacechowane są więc wąskim zakresem funkcjonowania w komunikacji społecznej, ograniczone najczęściej do kręgów lokalnych społeczności, w których są spontanicznie tworzone i pokoleniowo przekazywane lub uzupełnianie” [Mrózek 2003: 198]. Por. także Rutkiewicz-Hanczewska [2008: 167 (przyp. 1)] oraz definicje mikro- i makrotoponimów w słownikach terminologii onomastycznej (sub voce): Bezlaj et al. [1983], Подольская [1988], Бучко, Ткачова [2012]. 3 Można by się zastanawiać, czy nie jest uzasadnione wskazanie w tym przypadku specyficz- nych działów teoretycznych toponomastyki, np. „mikrotoponomastyki” [por. Tyroller 1996; Vassere 1996; Pleskalová 1996; Gabriel 1996]. Preliminaria do badań nad mikro- i makrotoponimią 13 Wagę poruszanych zagadnień podkreśla autorski udział badaczy z licznych ośrodków polskich i zagranicznych, co wyraża się wielojęzycznością rozdziałów, począwszy od języka polskiego, poprzez czeski, słowacki, bułgarski, rosyjski, białoruski, angielski i włoski. Streszczenia poszczególnych tekstów sporządzono w języku angielskim. Podjęta w tomie tematyka jak dotąd rzadko gościła w ujęciu monograficz- nym4, zwłaszcza zestawienie mikrotoponimii z makrotoponimią w kontekście funkcjonowania tych dwóch zakresów nazewniczych wobec innych kategorii oni- micznych, komunikacji, uzusu i różnych typów dyskursu. Wyrażamy nadzieję, że Czytelnik znajdzie tu inspiracje do własnych badań i poszukiwań. Dziękujemy szanownym Recenzentom książki za wnikliwe zapoznanie się z jej treścią oraz przekazanie uwag, które podniosły wartość naukową tekstu. Książkę tę dedykujemy pamięci Profesora Sławomira Gali, który w szcze- gólny sposób czuwał nad przebiegiem XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej (MiOKO), będącej punktem wyjścia dla rozdziałów tej monografii. Pan Profesor odszedł zbyt wcześnie, pozostaje jednak obecny wśród nas dzięki swoim dokonaniom w obszarze onomastyki i innych dziedzi- nach językoznawstwa. Uczniowie Pana Profesora kontynuują rozpoczęte przez niego projekty, plany badawcze i dydaktyczne. Bibliografia Bezlaj France et al., 1983, Основеи сиcтем и трминологија на словенската ономастика. Основная система и терминогия славянской ономaстики. Grundsystem und Terminologie der Slawischen Onomastik, Skopje. Borek Henryk, 1972, Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych, Opole. Borek Henryk, 1988, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole. Bijak Urszula, 2001a, Nazwy miejscowe południowej części dawnego powiatu mazowieckiego, Kraków. Bijak Urszula, 2001b, Nazwy miejscowe powiatu grójeckiego. Słownik historyczno-etymologiczny, Grójec. Biolik Maria, 1992, Toponimia byłego powiatu ostódzkiego. Nazwy miejscowe, Gdańsk. 4 Problematyka mikrotoponimiczna i makrotoponimiczna w szerszym ujęciu materiałowo- -analitycznym podejmowana jest w Polsce i Europie od ponad 70 lat. Do pierwszych opracowań ojko- i anojkonimii na terenie Polski należą prace: Kozierowskiego [1914–1939], Brücknera [1935], Rudnickiego [1939], Taszyckiego [1946], Stiebera [1948–1949], Hrabca [1950], Rosponda [1957], Zierhoffera [1957]. W dalszym rozwoju badań nad tym rodzajem nazewnictwa odnotowuje się np.: Kamińska [1964–1965], Warchoł [1964], Rymut [1967, 1975, 1980], Lubaś [1968], Pawłowski [1971, 1975], Borek [1972, 1988], Kondratiuk [1973], Breza [1974], Orzechowska [1975], Ha- licka [1976, 1978], Kosyl [1978], Górnowicz [1980, 1985], Mrózek [1984, 1990], Kopertowska [1984, 1994], Rzetelska-Feleszko, Duma [1985, 1991], Bugalska [1985], Makarski [1986, 1999], Zierhofferowie [1987], Jakus-Borkowa [1987], Czopek [1988], Iwicki [1993], Biolik [1992, 1994], Szcześniak [1994], Czopek-Kopciuch [1995], Tomaszewska [1996], Milewska-Stawiany [2000], Wójcik [2001], Rutkowski [2001], Bijak [2001a, 2001b], Malec [2003], Lesiów, Olejnik [2005], Rutkiewicz-Hanczewska [2008], Chludziński [2008, 2009].
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: