Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00451 008259 20947729 na godz. na dobę w sumie
Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. T. 2 - ebook/pdf
Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. T. 2 - ebook/pdf
Autor: , , , , , Liczba stron: 134
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3185-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> międzynarodowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

„Z przyjemnością oddając do rąk Czytelnika tom 2 opracowania zbiorowego pt. Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, należy wyjaśnić, iż ma on na celu wszechstronne, acz w żadnym razie nieaspirujące do miana wyczerpującego, rozważenie współczesnych – istniejących i rodzących się – zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W poprzednim tomie, noszącym ten sam tytuł i mającym zasadniczo te same cele badawcze, skupiono się na krajowych (narodowych) czynnikach bezpieczeństwa

militarnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli i struktury sił zbrojnych, oraz na przeglądzie wyzwań napotykanych przez państwa w nieustającym procesie zapewniania stabilności międzynarodowej, mając przy tym na uwadze podział na czynniki militarne oraz pozamilitarne. Tom drugi ma za zadanie uzupełnić wcześniejsze rozważania. Wobec tego prezentowane są w nim dwie dalsze grupy zagadnień. Po pierwsze, analizie poddano zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz polityki wybranych państw w tym zakresie. Po drugie, dokonano case studies, skupiając się na analizie przebiegu i implikacji wybranych konfliktów zbrojnych. Wspólnie te analizy dopełniają obrazu proponowanego spojrzenia na badane zagadnienia.” (fragment Wstępu)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego Wybrane problemy Tom 2 Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego Wybrane problemy Tom 2 pod redakcją Tomasza Iwanka współpraca Agnieszka Miarka, Bartosz Midro, Marzena Mruk, Sara Piwowarska, Dawid Pudło Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Nauki Polityczne Mariusz Kolczyński Recenzent Stanisław Sulowski Spis treści Wstęp (Tomasz Iwanek)  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7 Separatyzm – środek rozwiązywania czy zawiązywania się konfliktu na tle etniczno-narodowym? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13 Hard power i soft power w polityce bezpieczeństwa Izraela  � � � � � � � � 27 Doktryna geopolityczna Węgier  � � � � � � � � � � � � � � � � 43 Agnieszka Wojciechowska Sara Piwowarska Roman Andrzej Stańczyk Bartosz Lewandowski Dawid Pudło Łukasz Robak Agnieszka Miarka Niegroźna prowokacja czy realne zagrożenie? Konsekwencje wydarzeń wokół meczu piłkarskiego Serbia – Albania z 14 października 2014 r.  � � � � � 57 Konflikt naddniestrzański jako przykład separatyzmu na obszarze byłego ZSRR  � 77 Konflikt indyjsko-pakistański o Kaszmir i jego implikacje dla bezpieczeństwa w Azji  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 97 Wojna gruzińsko-rosyjska jako przykład tendencji imperialistycznych Federacji Rosyjskiej wobec obszaru postradzieckiego  � � � � � � � � � � � � 115 Wstęp Z przyjemnością oddając do rąk Czytelnika tom 2 opracowania zbiorowego pt� Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynaro- dowego, należy wyjaśnić, iż ma on na celu wszechstronne, acz w żadnym razie nieaspirujące do miana wyczerpującego, rozważenie współczesnych – istnieją- cych i rodzących się – zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W po- przednim tomie, noszącym ten sam tytuł i mającym zasadniczo te same cele ba- dawcze, skupiono się na krajowych (narodowych) czynnikach bezpieczeństwa militarnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli i struktury sił zbrojnych, oraz na przeglądzie wyzwań napotykanych przez państwa w nieustającym procesie zapewniania stabilności międzynarodowej, mając przy tym na uwadze podział na czynniki militarne oraz pozamilitarne. Tom drugi ma za zadanie uzupełnić wcześniejsze rozważania. Wobec tego prezentowane są w nim dwie dalsze grupy zagadnień. Po pierwsze, analizie poddano zagrożenia dla bezpieczeństwa naro- dowego i międzynarodowego oraz polityki wybranych państw w tym zakresie. Po drugie, dokonano case studies, skupiając się na analizie przebiegu i implikacji wybranych konfliktów zbrojnych. Wspólnie te analizy dopełniają obrazu propo- nowanego spojrzenia na badane zagadnienia. Traktując niniejsze opracowanie jako naturalne uzupełnienie pierwszej części, a więc tworzące całość, technicznie tylko rozdzieloną na dwa zbiory, nie jest ko- nieczne ponowne omówienie powodów podjęcia tematu badań oraz ich celu. Wy- starczające wydaje się odesłanie Czytelnika do uwag poczynionych w analogicz- nym wstępie do tomu pierwszego. Myślą przewodnią podzielaną przez wszystkich autorów, których rozważania zamieszczono w tym tomie, było wszak to, iż zakres tematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego jest tak szeroki, że jej analiza i próby formułowania wniosków wymagają ujęcia wielopłaszczyznowe- go i możliwie interdyscyplinarnego, co z kolei najlepiej realizowane jest właśnie przez prace zbiorowe, umożliwiające wypowiedzenie się reprezentantom różnych nauk oraz szkół rozumowania. Niezbędne wydaje się jednak poczynienie dwóch uwag o charakterze wstępnym, podkreślając ich wagę. Utrzymany został przy- 8 jęty w pierwszym tomie pracy nacisk na uwzględnienie zarówno miękkich, jak i twardych aspektów bezpieczeństwa, podzielonych umownie na sfery militarną i pozamilitarną. Część artykułów zawartych w tej pracy skupia się zasadniczo na aspektach pozamilitarnych, dotyczy zatem źródeł zagrożeń i ich uzewnętrznio- nych form odmiennych niż konflikty zbrojne, dotykając sfery wojskowej okazjo- nalnie, pozostałe zaś teksty skupiają się na kwalifikowanych formach zagrożeń dla żywotnych interesów państwa w postaci konfliktów zbrojnych lub o podłożu zbrojnym. Co wydaje się najważniejsze, zachowano także – jak w pierwszym tomie –założenie, iż publikacja ta stanowić ma forum dla młodych autorów roz- poczynających karierę naukową. Umożliwia to zachowanie świeżego spojrzenia na analizowaną problematykę oraz utrzymanie wielości perspektyw naukowych i stanowi w moim przekonaniu o wartości tej pracy. Otwierający tom rozdział autorstwa Agnieszki Wojciechowskiej pt� Separa- tyzm – środek rozwiązywania czy zawiązywania się konfliktu na tle etniczno-na- rodowym? skupia się na jednym z klasycznych i przemożnych źródeł konfliktów, a tym samym zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W roz- dziale tym rozważa się zjawisko separatyzmu, analizując motywy jego powsta- wania, znaczenie i złożone relacje tego fenomenu z kulturą, etnicznością oraz więzią narodową. Autorka prezentuje przeglądowe spojrzenie na ruchy separaty- styczne o różnym natężeniu i wpływie na sytuację wewnętrzną państwa występu- jące m.in. w Stanach Zjednoczonych, Czechosłowacji, Hiszpanii, Irlandii, w pań- stwach Kaukazu oraz na tzw. sprawę kurdyjską. Za zasadniczy walor tego tekstu trzeba uznać wykorzystanie pogłębionej analizy warstwy kulturowej i wskazanie jej różnorakich związków z szeroko pojętym separatyzmem, który stosunkowo często przeplata się z innym zagrożeniem – terroryzmem – co płynnie łączy się z tematyką pozostałych rozdziałów oraz dostarcza właściwego kontekstu, stano- wiąc wprowadzenie analityczne do dalszych rozważań. Kolejny rozdział pt. Hard power i soft power w polityce bezpieczeństwa Izra- ela autorstwa Sary Piwowarskiej omawia sukcesy i porażki polityki prowadzonej przez Izrael w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Artykuł dotyczy zatem jednego ze sztandarowych przykładów państwa reagującego na zagrożenie swoich żywotnych interesów od czasu powstania, a którego polityka budzi rozliczne kontrowersje w literaturze i dyskursie publicznym. Po obszernym wstępie historycznym tekst ten przybliża najważniejsze czynniki, które wpłynę- ły na ukształtowanie się systemu bezpieczeństwa Izraela, oraz dokonuje analizy uwarunkowań polityki bezpieczeństwa tego państwa ze szczególnym uwzględ- nieniem zagadnień militarnych. Należy uznać, że taka perspektywa w przedmio- towym przypadku jest jak najbardziej uzasadniona z uwagi na trwale istnieją- ce zagrożenia dla samego przetrwania Izraela. Autorka bierze także pod uwagę aktualne wydarzenia i sytuację geopolityczną, szczególnie w postaci rozważenia wpływu konfliktu w Syrii na bezpieczeństwo Izraela. W podsumowaniu podjęta została próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełnią hard power i soft Wstęp 9 power w polityce Izraela, jak również próba klasyfikacji i taksonomizacji w ra- mach każdej z tych kategorii. Z innej perspektywy proponuje postrzegać problemy bezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na politykę zagraniczną, trzeci rozdział pt. Doktryna ge- opolityczna Węgier� Jego autor, Roman Andrzej Stańczyk, omawia historyczną i polityczną drogę Węgier od orbity strefy wpływów ZSRR aż do odzyskania suwerenności w roku 1989, szczególną aktualizację celów ich polityki zagranicz- nej w kierunku integracji z państwami Europy Zachodniej oraz najnowsze dzieje polityczne tego kraju. Wskazuje przy tym na rozwój poprawnej współpracy re- gionalnej jako na czynnik rzutujący na stabilność otoczenia międzynarodowego Węgier. Autor obszernie prezentuje historię tego państwa, omawiając determinan- ty oraz inspiracje jego obecnej polityki zagranicznej. Szczególne znaczenie dla koncepcji geopolitycznej Węgier widzi zaś w wydarzeniach z 2010 roku zwią- zanych z dojściem do władzy premiera Victora Orbana oraz kontynuacji założeń geopolitycznych sformułowanych w latach 90. XX wieku. Artykuł autorstwa Bartosza Lewandowskiego pt� Niegroźna prowokacja czy realne zagrożenie? Konsekwencje wydarzeń wokół meczu piłkarskiego Serbia – Albania z 14 października 2014 roku przyjmuje za przedmiot analizy jedno zna- czące wydarzenie sportowe, na podstawie którego stara się zaprezentować szersze zagadnienia polityki bezpieczeństwa. Jak pokazuje przypadek tzw. wojny futbolo- wej pomiędzy Salwadorem a Hondurasem z 1969 roku, sport, a w szczególności piłka nożna, ma potencjał do eskalowania napięć międzynarodowych, szczegól- nie w sytuacjach, w których narody przywiązują wielką wagę do zmagań posz- czególnych reprezentacji. Sytuacja taka bez wątpienia zachodzi pomiędzy Serbią a Albanią, które od połowy lat 90. XX wieku pozostają w stanie napięcia, nale- żąc jednocześnie do państw, w których piłka nożna stanowi tzw. sport narodowy. Rozdział ten przyjmuje sobie za cel przeanalizowanie niepokojów związanych z niewłaściwym przebiegiem meczu piłkarskiego reprezentacji Serbii i Albanii w 2014 roku, wszystkich nieprawidłowości, które miały miejsce w jego trakcie, a następnie przeniesienia ich przyczyn oraz przebiegu na relacje polityczne, spo- łeczne oraz kwestie bezpieczeństwa. Ostatecznie Autor stawia tezę, że przebieg meczu oraz zamieszki po jego zakończeniu stanowiły czynnik destabilizujący, wpływający na bieżące relacje dwustronne i politykę zagraniczną zaangażowa- nych aktorów, ale mogący rzutować także na bezpieczeństwo międzynarodowe. Tekst autorstwa Dawida Pudło pt� Konflikt naddniestrzański jako przykład se- paratyzmu na obszarze byłego ZSRR wpisuje się w główny trend badań nad bez- pieczeństwem odzwierciedlony także w treści publikacji, którą Czytelnik trzyma w rękach. Stanowi on też łącznik pomiędzy tematyką tomu pierwszego oraz tomu drugiego, gdyż dotyczy zagadnienia przekrojowego, o wymiarze geopolitycznym, strategicznym, militarnym, badań nad separatyzmem oraz wpisującego się w sze- rokie spektrum badań nad tzw. quasi-państwami. Problematyka separatyzmów na terytorium byłego ZSRR stanowi bardzo bogaty obszar badawczy, tym bardziej Wstęp 10 więc wartością opracowania Dawida Pudło jest spojrzenie na konflikt naddnie- strzański, który powrócił w spektrum zainteresowania badawczego wobec zmiany polityki Federacji Rosyjskiej w XXI wieku. Szczególnie kontekst najbardziej aktu- alnych wydarzeń oraz współczesnej polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej po- woduje, iż temat ten jest aktualny i wartościowy. Artykuł ten przedstawia przebieg konfliktu naddniestrzańskiego, szczególnie w początku lat 90. XX wieku, kiedy miał on także wymiar wojskowy, jego aktualną dynamikę oraz próbuje dokonać oceny stanu obecnego. Na uwagę Czytelnika powinno zasługiwać także sięgnięcie przez Autora do dokumentów źródłowych, w tym do ustawy zasadniczej Naddnie- strzańskiej Republiki Mołdawskiej i do opracowań w języku rosyjskim. Na zakończenie jako redaktor naukowy niniejszego tomu pragnę wyrazić głębokie przekonanie, że zarówno ta książka, jak również tom pierwszy całości Kolejny rozdział autorstwa Łukasza Robaka pt. Konflikt indyjsko-pakistański o Kaszmir i jego implikacje dla bezpieczeństwa w Azji dotyczy jednego z najważ- niejszych sporów na kontynencie azjatyckim, mającego swoje źródła historyczne w XX wieku, ale rzutującego bezpośrednio na bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Czynnik historyczny, któremu Autor zupełnie właściwie poświęca sporo uwagi, determinuje napięte i niebezpieczne stosunki Pakistanu z Indiami wspólnie z czynnikiem religijnym i kulturowym. Autor zauważa także, że uzyska- nie przez oba państwa statusu mocarstw nuklearnych dodaje konfliktowi kaszmir- skiemu i – szerzej – ich skomplikowanym i niestabilnym relacjom dwustronnym nowego wymiaru niebezpieczeństwa. Analiza historyczna i politologiczna pro- wadzi autora do wniosków, że konflikt kaszmirski jest konfliktem zamrożonym, o zróżnicowanym przebiegu oraz o dużym wpływie na kompleks bezpieczeństwa Azji Południowej. Ostatni rozdział niniejszego tomu autorstwa Agnieszki Miarki pt� Wojna gru- zińsko-rosyjska jako przykład tendencji imperialistycznych Federacji Rosyjskiej wobec obszaru postradzieckiego stanowi ważny przyczynek do badań nad histo- rycznymi i współczesnymi militarnymi zagrożeniami bezpieczeństwa państwa, szczególnie w ujęciu militarnym. Opracowanie to skupia się na ustaleniu szeroko pojętych przyczyn wybuchu tzw. wojny pięciodniowej, jej determinant etnicznych i politycznych, jak również implikacji związanych z jej przebiegiem, przyczyna- mi i konfiguracją polityczną powstałą po zakończeniu tego konfliktu. Osadzenie rozważań na obszernym tle historycznym oraz uwzględnienie przebiegu konfliktu zdecydowanie stanowią o zaletach tego opracowania. Artykuł zasługuje na uwagę również dlatego, że precyzyjnie przedstawia zakres i charakter zaangażowania Federacji Rosyjskiej w historię Gruzji, w napięcia etniczne na jej terytorium oraz w sprawy związane z dążeniami autonomicznymi niektórych jej prowincji. Przy tym rozdział ten domyka logicznie całość rozważań z obu tomów opracowania zbiorowego, gdyż dotyczy najpełniejszego zagrożenia dla istnienia państwa – no- woczesnej wojny opartej na zaszłościach historycznych i geostrategicznych, ale toczonej przy wykorzystaniu współczesnych zdobyczy techniki wojskowej. Wstęp 11 opracowania zbiorowego, zasługują na polecenie Czytelnikowi, stanowiąc wyraz szerokiego i interdyscyplinarnego ujęcia problematyki bezpieczeństwa narodo- wego i międzynarodowego. Świeżość spojrzenia prezentowanego przez młodych badaczy na pewno przyczyni się do dalszego rozwijania badań w zakresie stosun- ków międzynarodowych, zaś interdyscyplinarność oraz wieloaspektowość ujęć zapewnia nowe i ciekawe spojrzenie, którego w nauce nigdy nie powinno zabrak- nąć. Tomasz Iwanek Wstęp Redakcja: Katarzyna Wyrwas Projekt okładki: Emilia Dajnowicz Korekta: Karina Borecka, Marzena Marczyk Łamanie: Grzegorz Bociek Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3184-3 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3185-0 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 8,25. Ark. wyd. 10,0 Papier offset. kl. III, 90 Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. T. 2
Autor:
, , , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: