Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 003346 18662791 na godz. na dobę w sumie
Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. T. 1: Podręcznik. T. 2: Tłumaczenia dialogów i klucz do ćwiczeń. Wyd. 7. rozszerz. (2 wolumeny) - ebook/pdf
Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. T. 1: Podręcznik. T. 2: Tłumaczenia dialogów i klucz do ćwiczeń. Wyd. 7. rozszerz. (2 wolumeny) - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 354
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2215-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-26%), audiobook).
Podręcznik adresowany jest do cudzoziemców pragnących poznać podstawy języka polskiego. Autorki wykorzystują metodę komunikacyjną, organizując poszczególne jednostki lekcyjne wokół konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Uczący się poznaje podstawowe słownictwo i zwroty używane np. podczas wizyty u lekarza, zakupów w sklepie, kiosku itp. Sytuacjom komunikacyjnym podporządkowana jest gramatyka oraz ćwiczenia utrwalające.
Książka przeznaczona jest do nauki z nauczycielem i samodzielnej pracy, ponieważ zawiera tłumaczenia dialogów w siedmiu wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej, włoskiej i duńskiej oraz klucz do ćwiczeń. Płyta CD zawiera nagrania wszystkich dialogów w języku polskim. Ponadto cały materiał gramatyczny uporządkowany został w tabelach, co ułatwia rozstrzygnięcie ewentualnych wątpliwości.
Podręcznik został wzbogacony licznymi ilustracjami, reprodukcjami, zdjęciami oraz innymi materiałami przybliżającymi elementy kultury polskiej i realia życia codziennego w Polsce.

Wersja elektroniczna nie zawiera płyty CD.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydanie siódme rozszerzone NR 148 Tom 1 Podręcznik Wydanie siódme rozszerzone Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców Małgorzata Kita Recenzenci wydania pierwszego Ewa Teodorowicz-Hellman Aleksander Wilkoń Autorki i Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego dziękują Panu Pawłowi Szczubiałowi ze Studia Muzycznego „DEMOS”, www.studiodemos.com.pl za nieodpłatne udostępnienie studia i nagranie płyty z dialogami Na zamieszczenie w celach dydaktycznych materiałów ilustracyjnych wyrazili zgodę: Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń Centralny Zarząd Poczty Polskiej Centralny Zarząd Poczty Polskiej – Biuro Emisji, Obrotu i Promocji Znaczków Pocztowych Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach Muzeum Narodowe w Krakowie Muzeum Narodowe w Warszawie Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbowy PKP InterCity Sp. z o.o., Wydział Sprzedaży Usług „Studio Konkret” Telekomunikacja Polska SA Wydawnictwo H. Bauer Sp. z o.o. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . Mapa Polski Jeszcze Polska nie zginęła. Hymn narodowy . . . Alfabet . . . . . Ćwiczenia fonetyczne . . . 1. Dzień dobry . . . . . 2. Co to jest? Kto to jest? . . . . 3. W kiosku . . . . . 4. Co tutaj robisz? . . . . . 5. Kim on jest? . . . 6. Ankieta. . . . . 7. Która godzina? / O której godzinie? . . . . 8. Zamawianie taksówki . . . 9. Pytanie o drogę . . . . 10. Rozmowa telefoniczna . . . . 11. Na poczcie. . . . 12. W sklepie spożywczym . . . . 13. W restauracji. . . 14. Pogoda i kalendarz. . . . . . . 15. Na dworcu. . . . . . 16. Gdzie jest…?. . . . . . 17. U lekarza . . 18. Ubranie. . . . . . . . . 19. W hotelu . . . . . . 20. Czy może pan…? . . Tabele gramatyczne . . . Tłumaczenie dialogów na język angielski . Tłumaczenie dialogów na język niemiecki . Tłumaczenie dialogów na język francuski . Tłumaczenie dialogów na język hiszpański . . Tłumaczenie dialogów na język rosyjski . . . Tłumaczenie dialogów na język włoski . . Tłumaczenie dialogów na język duński Klucz do ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 9 . 10 . 11 . 17 . 19 . 28 . 37 . 44 . 50 . 57 . 66 . 75 . 80 . 89 . . 97 . 104 . 113 . 120 . 129 . 138 . 146 . 152 . 160 . 164 . 169 . 189 . 203 . 217 . 231 . 245 . 259 . 273 . 287 Wstęp 7 Książkę Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych adre- Książkę Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych adre- sujemy do cudzoziemców, którzy po raz pierwszy mają kontakt z językiem polskim sujemy do cudzoziemców, którzy po raz pierwszy mają kontakt z językiem polskim i pragną opanować go w stopniu pozwalającym zrozumieć i tworzyć proste komu- i pragną opanować go w stopniu pozwalającym zrozumieć i tworzyć proste komu- nikaty słowne i pisemne oraz poznać podstawy systemu gramatycznego. Podręcznik nikaty słowne i pisemne oraz poznać podstawy systemu gramatycznego. Podręcznik stanowi swoiste wprowadzenie do języka polskiego i może znaleźć szerokie zasto- stanowi swoiste wprowadzenie do języka polskiego i może znaleźć szerokie zasto- sowanie przede wszystkim w krótkich, intensywnych kursach języka polskiego. Za- sowanie przede wszystkim w krótkich, intensywnych kursach języka polskiego. Za- łożyłyśmy ponadto, że odbiorcą naszego podręcznika będą zasadniczo osoby uczące łożyłyśmy ponadto, że odbiorcą naszego podręcznika będą zasadniczo osoby uczące się pod kierunkiem lektora. się pod kierunkiem lektora. Niniejsza książka została podzielona na dwa tomy, obejmujące cztery części: Niniejsza książka została podzielona na cztery części, które obejmują kolejno: sytuacje komunikacyjne z ćwiczeniami, tabele gramatyczne, część zawierającą tłu- sytuacje komunikacyjne z ćwiczeniami, tabele gramatyczne, część zawierającą tłuma- maczenie dialogów na język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, czenie dialogów na język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski oraz włoski, duński i macedoński oraz klucz do ćwiczeń. klucz do ćwiczeń. Część pierwsza składa się z dwudziestu jednostek lekcyjnych, z których każda Część pierwsza składa się z dwudziestu jednostek lekcyjnych, z których każda zorganizowana została wokół typowych sytuacji życia codziennego. W odpowiedzi zorganizowana została wokół typowych sytuacji życia codziennego. W odpowiedzi na na pytanie o najczęstsze sytuacje, w których uczestniczy człowiek w codziennym pytanie o najczęstsze sytuacje, w których uczestniczy człowiek w codziennym życiu życiu, wybrałyśmy między innymi: przedstawianie się, zakupy w sklepie spożyw- wybrałyśmy między innymi: przedstawianie się, zakupy w sklepie spożywczym i skle- czym i sklepie z odzieżą, wizytę u lekarza, zamawianie taksówki, pytania o godzinę, pie z odzieżą, wizytę u lekarza, zamawianie taksówki, pytania o godzinę, o drogę, o drogę, rozmowy w restauracji, na poczcie, na dworcu kolejowym, itp. Starałyśmy rozmowy w restauracji, na poczcie, na dworcu kolejowym, itp. Starałyśmy się, aby się, aby partie dialogowe zawierały najczęściej stosowane warianty pytań i odpo- partie dialogowe zawierały najczęściej stosowane warianty pytań i odpowiedzi, które wiedzi, które pojawić się mogą w danej sytuacji komunikacyjnej. W dialogach nie pojawić się mogą w danej sytuacji komunikacyjnej. W dialogach nie stroniłyśmy od stroniłyśmy od skrótów i elips, zwracając tym uwagę na ekonomiczność i natural- skrótów i elips zwracając tym uwagę na ekonomiczność i naturalność języka. Mając ność języka. Mając świadomość, że każdy z proponowanych przez nas dialogów świadomość, że każdy z proponowanych przez nas dialogów ma charakter scenki ma charakter scenki przykładowej, w ćwiczeniach wprowadziłyśmy inne warian- przykładowej w ćwiczeniach wprowadziłyśmy inne warianty tego samego pytania lub ty tego samego pytania lub odpowiedzi. Drugim obok dialogu ważnym elementem odpowiedzi. Drugim obok dialogu ważnym elementem jednostki lekcyjnej, są jednostki lekcyjnej są ćwiczenia utrwalające nowy materiał leksykalny, jak i pod- ćwiczenia utrwalające nowy materiał leksykalny, jak i podporządkowany sytuacji porządkowany sytuacji komunikacyjnej materiał gramatyczny, który wprowadza- komunikacyjnej, materiał gramatyczny, który wprowadzany jest stopniowo, począwszy ny jest stopniowo, począwszy od przypadków i końcówek najczęściej używanych. od przypadków i końcówek najczęściej używanych. Wprowadzony w lekcji materiał Wprowadzony w lekcji materiał gramatyczny pojawia się wielokrotnie przy różnych gramatyczny pojawia się wielokrotnie przy różnych okazjach w następnych jednost- okazjach w następnych jednostkach, co przyczynia się do jeszcze lepszego utrwa- kach, co przyczynia się do jeszcze lepszego utrwalenia poznanych form i wyrażeń. lenia poznanych form i wyrażeń. Większość ćwiczeń ma charakter komunikacyjny. Większość ćwiczeń ma charakter komunikacyjny. Ich celem jest przede wszystkim Ich celem jest przede wszystkim pokazanie możliwości zastosowania konkretnych pokazanie możliwości zastosowania konkretnych form gramatycznych w praktyce. form gramatycznych w praktyce. Szczegółowe informacje o dystrybucji końcówek rzeczowników, przymiotników, Szczegółowe informacje o dystrybucji końcówek rzeczowników, przymiotni- zaimków oraz czasowników zawarte zostały w tabelach stanowiących drugą część ków, zaimków oraz czasowników zawarte zostały w tabelach stanowiących drugą część książki. Jesteśmy przekonane, że zgromadzone w jednym miejscu informacje książki. Jesteśmy przekonane, że zgromadzone w jednym miejscu informacje o de- o deklinacji i koniugacji stanowić będą dodatkową pomoc w rozstrzygnięciu wszel- klinacji i koniugacji stanowić będą dodatkową pomoc w rozstrzygnięciu wszelkich kich wątpliwości. Dodajmy, iż dla ułatwienia pracy z tabelami wprowadziłyśmy do wątpliwości. Dodajmy, iż dla ułatwienia pracy z tabelami wprowadziłyśmy do nich nich język medium (język angielski), który wykorzystywany jest również przy for- język medium (język angielski), który wykorzystywany jest również przy formu- mułowaniu poleceń w pierwszej części podręcznika. łowaniu poleceń w pierwszej części podręcznika. Umieszczenie w podręczniku części zawierającej tłumaczenia dialogów na Umieszczenie w podręczniku części zawierającej tłumaczenia dialogów na inne języki ma zapobiec ewentualnym trudnościom w zrozumieniu bardziej skom- inne języki ma zapobiec ewentualnym trudnościom w zrozumieniu bardziej 8 plikowanych i niejednokrotnie idiomatycznych zwrotów i wyrażeń użytych w dia- skomplikowanych i niejednokrotnie idiomatycznych zwrotów i wyrażeń użytych logach. w dialogach. Tabele gramatyczne, tłumaczenia na osiem języków, a w szczególności klucz do Tabele gramatyczne, tłumaczenia na siedem języków, a w szczególności klucz ćwiczeń stanowią duże ułatwienie w pracy tak dla nauczyciela, jak i ucznia, stwa- do ćwiczeń stanowią duże ułatwienie w pracy tak dla nauczyciela, jak i ucznia, rzając mu możliwość samodzielnej nauki z podręcznikiem. stwarzając mu możliwość samodzielnej nauki z podręcznikiem. Kończąc, pragniemy także zwrócić uwagę na bogactwo i szczególne znaczenie Kończąc, pragniemy także zwrócić uwagę na bogactwo i szczególne znaczenie ilustracji w podręczniku. Z jednej strony mają one ułatwić uczniowi zrozumienie ilustracji w podręczniku. Z jednej strony mają one ułatwić uczniowi zrozumienie kontekstu sytuacyjnego, z drugiej zaś pomóc nauczycielowi w procesie dydak- kontekstu sytuacyjnego, z drugiej zaś pomóc nauczycielowi w procesie dydaktycz- tycznym. Materiał ilustracyjny odgrywa znaczną rolę w przekazywaniu informa- nym. Materiał ilustracyjny odgrywa znaczną rolę w przekazywaniu informacji o kul- cji o kulturze polskiej i realiach życia codziennego. W podręczniku zamieściłyśmy turze polskiej i realiach życia codziennego. W podręczniku zamieściłyśmy między między innymi reprodukcje obrazów mistrzów malarstwa polskiego oraz zdjęcia innymi reprodukcje obrazów mistrzów malarstwa polskiego oraz zdjęcia przedsta- przedstawiające architekturę najważniejszych miast Polski, typowe potrawy wielka- wiające architekturę najważniejszych miast Polski, typowe potrawy wielkanocne nocne i bożonarodzeniowe czy polskie stroje ludowe. Są tu również wizerunki kró- i bożonarodzeniowe czy polskie stroje ludowe. Są tu również wizerunki królów lów Polski oraz znanych polskich pisarzy, kompozytorów, reżyserów, aktorów, spor- Polski oraz znanych polskich pisarzy, kompozytorów, reżyserów, aktorów, spor- towców itp. Wykorzystałyśmy także fotokopie druków i formularzy urzędowych, towców itp. Wykorzystałyśmy także fotokopie druków i formularzy urzędowych, biletów kolejowych i autobusowych oraz wiele innych materiałów, które potrzebne biletów kolejowych i autobusowych oraz wiele innych materiałów, które potrzebne są w najrozmaitszych sytuacjach życiowych. są w najrozmaitszych sytuacjach życiowych. Aktualne wydanie zawiera tłumaczenia w ośmiu wersjach językowych: angiel- Aktualne wydanie zawiera tłumaczenia w siedmiu wersjach językowych: skiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, włoskiej, duńskiej i mace- angielskiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, włoskiej i duńskiej. Do dońskiej. Do podręcznika dołączona została płyta kompaktowa z nagranym alfa- podręcznika dołączona została płyta kompaktowa z nagranym alfabetem (wraz betem (wraz ze wszystkimi wyrazami), ćwiczeniem fonetycznym oraz dialogami ze wszystkimi wyrazami), ćwiczeniem fonetycznym oraz dialogami zawartymi w ko- zawartymi w kolejnych jednostkach lekcyjnych. Materiał dźwiękowy stanowi nie- lejnych jednostkach lekcyjnych. Materiał dźwiękowy stanowi niezwykle cenną zwykle cenną pomoc w rozwijaniu umiejętności słuchania. pomoc w rozwijaniu umiejętności słuchania. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim naszym uczniom, Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim naszym uczniom, a w szcze- a w szczególności niemieckim nauczycielom, którzy przebywali w Katowicach na gólności niemieckim nauczycielom, którzy przebywali w Katowicach na kursach kursach adaptacyjnych przed rozpoczęciem swojej pracy w polskich szkołach, oraz adaptacyjnych, przed rozpoczęciem swojej pracy w polskich szkołach, oraz panu panu prezesowi Kompanii Piwowarskiej S.A. Tyskie Browary Volkerowi Mattheso- prezesowi Kompanii Piwowarskiej S.A. Tyskie Browary Volkerowi Matthesowi za wi za inspirację do napisania naszej książki. Gorąco dziękujemy Fundacji Współ- inspirację do napisania naszej książki. Gorąco dziękujemy Fundacji Współpracy pracy Polsko-Niemieckiej, dzięki której wsparciu pierwsze wydanie podręcznika Polsko-Niemieckiej, dzięki której wsparciu pierwsze wydanie podręcznika mogło mogło ukazać się w tak atrakcyjnej szacie graficznej. ukazać się w tak atrakcyjnej szacie graficznej. Jak najserdeczniej chcemy podziękować Dyrekcji Szkoły Języka i Kultury Pol- Jak najserdeczniej chcemy podziękować Dyrekcji Szkoły Języka i Kultury Pol- skiej przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Pani Profesor Jolancie Tambor skiej przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Pani Doktor Jolancie Tambor i Panu Profesorowi Romualdowi Cudakowi za życzliwe uwagi i ogromną pomoc. i Panu Doktorowi Romualdowi Cudakowi za życzliwe uwagi i ogromną pomoc. Dziękujemy naszym Szanownym Recenzentom: Pani Profesor Ewie Teodoro- Dziękujemy naszym Szanownym Recenzentom: Pani Profesor Ewie Teodoro- wicz-Hellman i Panu Profesorowi Aleksandrowi Wilkoniowi za bezcenne uwagi, wicz-Hellman i Panu Profesorowi Aleksandrowi Wilkoniowi za bezcenne uwagi, które zostały uwzględnione w książce. które zostały uwzględnione w książce. Składamy również podziękowanie naszym Koleżankom i Kolegom, którzy ze- Składamy również podziękowanie naszym Koleżankom i Kolegom, którzy ze- chcieli testować nasze materiały podczas zajęć. chcieli testować nasze materiały podczas zajęć. Szczególnie ciepłe słowa kierujemy do wszystkich tych, którzy przyczynili się Szczególnie ciepłe słowa kierujemy do wszystkich tych, którzy przyczynili się do do powstania naszej książki: Rysowniczek, Tłumaczek, Grafika, Redaktorek Wy- powstania naszej książki: Rysowniczek, Tłumaczek, Grafika, Redaktorek Wydaw- dawnictwa oraz tych, którzy chętnie służyli nam radą i pomocą. nictwa oraz tych, którzy chętnie służyli nam radą i pomocą. Czytelnikom naszego podręcznika życzymy sukcesów w nauce języka polskiego. Czytelnikom naszego podręcznika życzymy sukcesów w nauce języka polskiego. Barbara Serafin i Aleksandra Achtelik Barbara Serafin i Aleksandra Achtelik Projekt okładki: Danuta Hazuk, Barbara Serafin, Grzegorz Dąbrowski, Ewa Lubszczyk Zdjęcia (s. 86–88, 137): Barbara Serafin, Zbigniew Serafin Rysunki: Ewa Lubszczyk Grafika komputerowa: Danuta Hazuk Tłumaczenie angielskie: Alina Mitek Tłumaczenie niemieckie: Brigitte Schniggenfittig Tłumaczenie francuskie: Małgorzata Twardoń Tłumaczenie hiszpańskie: Monika Ciesiełkiewicz Tłumaczenie rosyjskie: Halina Czuba Tłumaczenie włoskie: Justyna Korniej Tłumaczenie duńskie: Mirosława Z. Lauridsen Tłumaczenie macedońskie: Nataša Nestoroska z pomocą Andżeliki Dżingas i Kateryny Błažeskiej Redakcja: Olga Nowak, Barbara Malska Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korektor: Mirosława Żłobińska Do nagrania dialogów głosów swych użyczyli: Olga Gębarowska, Filip Herma, Filip Jacobson, Tomasz Jopek, Aleksandra Kolarz, Agnieszka Kondrat, Matylda Sęk, Małgorzata Stępień, Jakub Ziobroń Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-2218-6 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-215-4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie VII. Ark. druk. 29,5. Ark. wyd. 26,5. Papier offset. kl. III, 100 g Cena kompletu 58 zł (+ VAT) Druk i oprawa: P.P.H.U. TOTEM s.c., M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Tłoczenie płyty: PRIMEDIO CD/DVD PRINT solutions ul. E. Ciołka 16 lok. 101, 01-443 Warszawa Przeznaczona dla cudzoziemc6w rozpoczynajctcych nauk~ j~zyka polskiego ksictzka Milo mi paniq poznac. Jezyk polski w sytu(cid:173) acjach komunikacyjnych koncentruje si~ przede wszystkim na ukazaniu j~zyka potocznego, codziennego, uzywanego w typowych sy(cid:173) tuacjach komunikacyjnych. Podr~cznik zawiera dwadziescia modelowych dialog6w zor(cid:173) ganizowanych wok61 konkretnych sytuacji zyciowych, jak np. powi(cid:173) tania, zakupy, zamawianie taks6wki czy wizyta u lekarza. Tematom poszczeg6lnych lekcji podporzctdkowany jest material gramatyczny wraz z r6znego rodzaju cwiczeniami utrwalajctcymi. Podstawowa wie(cid:173) dza gramatyczna 0 j~zyku polskim zostala zebrana i uporzctdkowana w zamieszczonych na koncu ksictzki tabelach gramatycznych. Milo mi paniqpoznac ... zawiera takze klucz do cwiczen umozliwiajctcy studen(cid:173) towi samodzielnct prac~ z ksictzkct. Niewcttpliwct zaletctpodr~cznika jest r6wniez zbi6r obcoj~zycznych tlumaczen dialog6w zamieszczonych w kolejnych lekcjach. Ksictzka zawiera tlumaczenia w osmiu wersjach j~zykowych: angielskiej, nie(cid:173) mieckiej, francuskiej, hiszpanskiej, rosyjskiej, wloskiej, dunskiej i ma(cid:173) cedonskiej o atrakcyjnosci podr~cznika Milo mi paniq poznac... stanowi wreszcie niezwykle bogaty i r6znorodny material ikonograficzny, przy(cid:173) blizajctcy zar6wno elementy kultury polskiej (np. zabytki architektury polskiej, dziela mistrz6w malarstwa polskiego, regionalne stroje ludo(cid:173) we), jak i realia zycia codziennego (druki pocztowe, bilety autobuso(cid:173) we, kolejowe itp.). Podr~cznik zawiera r6wniez plyt~ CD ze wszystkimi dialogami w wersji polskiej. Cena kompletu 58 zł (+ VAT) B a r b a r a S e r a f i n , A l e k s a n d r a A c h t e l i k • M i ł o m i p a n i ą p o z n a ć Tłumaczenia dialogów i klucz do ćwiczeń Tom 2 Wydanie siódme rozszerzone Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Wydanie siódme rozszerzone NR 148 Tłumaczenia dialogów i klucz do ćwiczeń Tom 2 Wydanie siódme rozszerzone Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców Małgorzata Kita Recenzenci wydania pierwszego Ewa Teodorowicz-Hellman Aleksander Wilkoń Autorki i Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego dziękują Panu Pawłowi Szczubiałowi ze Studia Muzycznego „DEMOS”, www.studiodemos.com.pl za nieodpłatne udostępnienie studia i nagranie płyty z dialogami Na zamieszczenie w celach dydaktycznych materiałów ilustracyjnych wyrazili zgodę: Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń Centralny Zarząd Poczty Polskiej Centralny Zarząd Poczty Polskiej – Biuro Emisji, Obrotu i Promocji Znaczków Pocztowych Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach Muzeum Narodowe w Krakowie Muzeum Narodowe w Warszawie Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbowy PKP InterCity Sp. z o.o., Wydział Sprzedaży Usług „Studio Konkret” Telekomunikacja Polska SA Wydawnictwo H. Bauer Sp. z o.o. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tłumaczenie dialogów na język angielski Wstęp . . . . Tłumaczenie dialogów na język niemiecki Mapa Polski . . Tłumaczenie dialogów na język francuski . Jeszcze Polska nie zginęła. Hymn narodowy Tłumaczenie dialogów na jezyk hiszpański . . . Alfabet . . . Tłumaczenie dialogów na język rosyjski Ćwiczenia fonetyczne . . . . . Tłumaczenie dialogów na język włoski 1. Dzień dobry . . . . . . Tłumaczenie dialogów na język duński . 2. Co to jest? Kto to jest? . . . Tłumaczenie dialogów na język macedoński 3. W kiosku . . . . . . . . . . . 4. Co tutaj robisz? . Klucz do ćwiczeń . . . . . 5. Kim on jest? . 6. Ankieta. . . . . . . . . 7. Która godzina? / O której godzinie? . . . . . 8. Zamawianie taksówki . . . . 9. Pytanie o drogę . . . 10. Rozmowa telefoniczna . . . . . . . 11. Na poczcie. . . . . 12. W sklepie spożywczym . . . . . 13. W restauracji. . 14. Pogoda i kalendarz. . . . . . . . . . 15. Na dworcu. . . . . . . 16. Gdzie jest…?. . . . . . . 17. U lekarza . 18. Ubranie. . . . . . . . . . . . 19. W hotelu . . . . . . . 20. Czy może pan…? . Tabele gramatyczne . . . . . . Tłumaczenie dialogów na język angielski . . Tłumaczenie dialogów na język niemiecki . . Tłumaczenie dialogów na język francuski . Tłumaczenie dialogów na język hiszpański . . . . Tłumaczenie dialogów na język rosyjski . . . . Tłumaczenie dialogów na język włoski . . . Tłumaczenie dialogów na język duński Klucz do ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 . 21 9 . 35 10 . 49 11 . 63 17 . 77 19 . 91 28 . 105 37 . 44 . 121 50 . 57 . 66 . 75 . 80 . 89 . . 97 . 104 . 113 . 120 . 129 . 138 . 146 . 152 . 160 . 164 . 169 . 189 . 203 . 217 . 231 . 245 . 259 . 273 . 287 Projekt okładki: Danuta Hazuk, Barbara Serafin, Grzegorz Dąbrowski, Ewa Lubszczyk Zdjęcia (s. 86–88, 137): Barbara Serafin, Zbigniew Serafin Rysunki: Ewa Lubszczyk Grafika komputerowa: Danuta Hazuk Tłumaczenie angielskie: Alina Mitek Tłumaczenie niemieckie: Brigitte Schniggenfittig Tłumaczenie francuskie: Małgorzata Twardoń Tłumaczenie hiszpańskie: Monika Ciesiełkiewicz Tłumaczenie rosyjskie: Halina Czuba Tłumaczenie włoskie: Justyna Korniej Tłumaczenie duńskie: Mirosława Z. Lauridsen Tłumaczenie macedońskie: Nataša Nestoroska z pomocą Andżeliki Dżingas i Kateryny Błažeskiej Redakcja: Olga Nowak, Barbara Malska Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korektor: Mirosława Żłobińska Do nagrania dialogów głosów swych użyczyli: Olga Gębarowska, Filip Herma, Filip Jacobson, Tomasz Jopek, Aleksandra Kolarz, Agnieszka Kondrat, Matylda Sęk, Małgorzata Stępień, Jakub Ziobroń Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-2218-6 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-215-4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie VII. Ark. druk. 29,5. Ark. wyd. 26,5. Papier offset. kl. III, 100 g Cena kompletu 58 zł (+ VAT) Druk i oprawa: P.P.H.U. TOTEM s.c., M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Tłoczenie płyty: PRIMEDIO CD/DVD PRINT solutions ul. E. Ciołka 16 lok. 101, 01-443 Warszawa Cena kompletu 58 zł (+ VAT) B a r b a r a S e r a f i n , A l e k s a n d r a A c h t e l i k • M i ł o m i p a n i ą p o z n a ć Tłumaczenia dialogów i klucz do ćwiczeń Tom 2 Wydanie siódme rozszerzone Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. T. 1: Podręcznik. T. 2: Tłumaczenia dialogów i klucz do ćwiczeń. Wyd. 7. rozszerz. (2 wolumeny)
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: