Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00164 003502 18771708 na godz. na dobę w sumie
Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę - książka
Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1588-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook (-86%), audiobook).

Czarownica jest w każdej z nas

'Oczarowałaś mnie' -- mówi Darcy do Elizabeth w Dumie i uprzedzeniu. Ellen Dugan wyposaża nas w całe mnóstwo oczarowujących metod i technik. To książka pomocna każdej kobiecie, która pragnie udoskonalić swoje wrodzone wdzięki.
Laurie Cabot

Kobiecy urok czy prawdziwe czary?

Miłość jest jak magia. Aby naprawdę zrozumieć obie te dziedziny, musisz ich doświadczyć na własnej skórze. Zauważ magię wokół siebie, weź głęboki oddech i poczuj miłość w powietrzu. Najprostszym sposobem na radosne zakochanie się jest pokochać życie. Tajemnica podobania się innym polega na wierze we własną atrakcyjność i przekonaniu, że jesteś warta uczucia. Wobec tego rozejrzyj się i zacznij doświadczać życia tak, jak czynią to Czarownice. Odkryj czary, które nieodłącznie tkwią w każdej istocie żyjącej i całej naturze.

Namiętność. Romans. Wieczna miłość. Wszystko to może stać się Twoim udziałem, jeśli tylko odwołasz się do magii naturalnej oraz tkwiącej w niej boskiej, kobiecej mocy. Miłość jest najprawdziwszą, najbardziej witalną siłą, której kiedykolwiek doświadczyłaś, a magia płynąca wprost z serca to najskuteczniejsze czary, jakie istnieją. Chcesz ponownie rozniecić ogień w Waszym związku? Chcesz wyczarować mężczyznę swoich snów? Ta księga czarów pokaże Ci, jak znaleźć i zachować prawdziwą miłość.

Książka ta, doskonała zarówno dla wolnych, jak i już zakochanych kobiet, to praktyczny przewodnik, który nauczy Cię, jak rzucać zaklęcia miłosne, wykorzystujące elementy powszechnie występujące w przyrodzie. Znajdziesz w niej również formularz do rzucania uroków, który pomoże Ci w pracy nad własną miłosną magią.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mi³osne zaklêcia. Jak zauroczyæ mê¿czyznê Autor: Ellen Dugan T³umaczenie: Agata Rakotny ISBN: 978-83-246-1588-9 Tytu³ orygina³u: How To Enchant A Man: Spells to Bewitch, Bedazzle Beguile Format: A5, stron: 216 Czarownica jest w ka¿dej z nas • Zostañ dziewczyn¹ Kupidyna i obudŸ w sobie boginiê mi³oœci • Okie³znaj ¿ywio³y, wykorzystaj astrologiê i naucz siê zaklêæ na ka¿dy dzieñ tygodnia • Wspó³dzia³aj z pozytywnymi, naturalnymi si³ami wokó³ Ciebie • Wnieœ w swoje ¿ycie radoœæ, szczêœcie i magiê „Oczarowa³aœ mnie” — mówi Darcy do Elizabeth w Dumie i uprzedzeniu. Ellen Dugan wyposa¿a nas w ca³e mnóstwo oczarowuj¹cych metod i technik. To ksi¹¿ka pomocna ka¿dej kobiecie, która pragnie udoskonaliæ swoje wrodzone wdziêki. Laurie Cabot Kobiecy urok czy prawdziwe czary? Mi³oœæ jest jak magia. Aby naprawdê zrozumieæ obie te dziedziny, musisz ich doœwiadczyæ na w³asnej skórze. Zauwa¿ magiê wokó³ siebie, weŸ g³êboki oddech i poczuj mi³oœæ w powietrzu. Najprostszym sposobem na radosne zakochanie siê jest pokochaæ ¿ycie. Tajemnica podobania siê innym polega na wierze we w³asn¹ atrakcyjnoœæ i przekonaniu, ¿e jesteœ warta uczucia. Wobec tego rozejrzyj siê i zacznij doœwiadczaæ ¿ycia tak, jak czyni¹ to Czarownice. Odkryj czary, które nieod³¹cznie tkwi¹ w ka¿dej istocie ¿yj¹cej i ca³ej naturze. Namiêtnoœæ. Romans. Wieczna mi³oœæ. Wszystko to mo¿e staæ siê Twoim udzia³em, jeœli tylko odwo³asz siê do magii naturalnej oraz tkwi¹cej w niej boskiej, kobiecej mocy. Mi³oœæ jest najprawdziwsz¹, najbardziej witaln¹ si³¹, której kiedykolwiek doœwiadczy³aœ, a magia p³yn¹ca wprost z serca to najskuteczniejsze czary, jakie istniej¹. Chcesz ponownie roznieciæ ogieñ w Waszym zwi¹zku? Chcesz wyczarowaæ mê¿czyznê swoich snów? Ta ksiêga czarów poka¿e Ci, jak znaleŸæ i zachowaæ prawdziw¹ mi³oœæ. • Uwolnij w sobie wewnêtrzn¹ boginiê i naucz siê kochaæ sam¹ siebie. • Rozpal po¿¹danie mê¿czyzn, stosuj¹c uwodzicielskie techniki flirtu. • Rzucaj seksowne zaklêcia na ró¿ne fazy ksiê¿yca, pory roku i dni tygodnia. • U¿yj odpowiednich zaklêæ, by zintensyfikowaæ swój magnetyzm i zewnêtrzne piêkno. Ksi¹¿ka ta, doskona³a zarówno dla wolnych, jak i ju¿ zakochanych kobiet, to praktyczny przewodnik, który nauczy Ciê, jak rzucaæ zaklêcia mi³osne, wykorzystuj¹ce elementy powszechnie wystêpuj¹ce w przyrodzie. Znajdziesz w niej równie¿ formularz do rzucania uroków, który pomo¿e Ci w pracy nad w³asn¹ mi³osn¹ magi¹. Spis treści Wstęp (cid:97) O czarach i urokach / 11 Rozdział 1 (cid:97) Czary to sztuka urzekania / 15 Zasady gry 17 Miłosna magia może być nieprzewidywalna 20 Od czego zacząć? 22 Czarownica 24 Stań się magnesem miłości 25 Magiczne miejsce pracy 27 Rozdział 2 (cid:97) Zaklęcia miłosne: elementarz / 31 Uwierz i zbierz żniwo: Sztuka rzucania zaklęć 33 Magiczne akcesoria i narzędzia wymiany 35 Świece a czarowanie 36 Magia świec — wskazówki i triki 37 Mapa kolorów świec do zaklęć miłosnych 38 Świece zapachowe: Aromaterapia a magia świec 39 Proste zaklęcia z wykorzystaniem świec: Odnaleźć w sobie Boginię 41 5 Wybór odpowiedniego momentu: Magia Księżyca 42 Zaklęcie Pełni Księżyca: Na piękno i radość 44 Dni tygodnia Czarownicy: Magiczne odpowiedniki poszczególnych dni tygodnia 46 Codzienne zaklęcia na miłość i romans 47 Mapa odpowiedników: Gdzie Czarownica, tam i Sposób 52 Rozdział 3 (cid:97) Pod wpływem uroku: przyciąganie nowej miłości / 55 Flirtowanie a urok 57 Flirtowanie — wskazówki i triki 59 Urok a zaloty 62 Fascynacja: Czym jest i jak działa 64 Włosy 65 Dekolt 67 Pachnąca czarodziejka 69 Woreczek uroku na przyciąganie miłości: Jak zwiększyć swój magnetyzm 72 Rozdział 4 (cid:97) Żywioły a magia miłosna / 75 Ziemia 76 Powietrze 76 Ogień 77 Woda 77 Żywiołowe Zaklęcie Miłości 78 Znaki astrologiczne: Twój żywioł a jego żywioł 79 Żywioły a charakterystyka osobowości kobiety 80 Żywioły a charakterystyka osobowości mężczyzn 82 Żywioły a związki 85 Czarodziejskie uwodzenie: Czary z wykorzystaniem żywiołów 91 Czarujący wieczór 94 Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę 6 Rozdział 5 (cid:97) Podsycanie ognia / 95 Przywrócenie w związku namiętności 98 Gorąca mamuśka 100 Życie erotyczne straciło swój żar? (W czym chodzisz do łóżka?) 103 Wezwanie Afrodyty — wzmocnienie pewności siebie 104 Rytuał Afrodyty 105 Podsycanie ogniska domowego: Seksowne i praktyczne wskazówki dla prawdziwych kobiet 106 Niespodziewany atak: Miłość popołudniową porą 108 Czarownica jest w każdej z nas 110 Rozdział 6 (cid:97) Czarodziejskie kwiaty, fascynujące kamienie i zniewalające zioła: zaklęcia miłości, fascynacji i uroku / 113 Kwiatowe fascynacje miłosne 114 Zaklęcie płatków czerwonej róży: Na prawdziwą miłość 116 Zaklęcie liścia różanego: Wybór spośród dwóch kochanków 118 Goździkowa fascynacja 119 Zaklęcie na uzdrowienie relacji po kłótni kochanków 120 Tulipanowa pokusa 121 Lawendowo-fiołkowy woreczek miłości 123 Lilia tygrysia i bogini Lilith: Uwolnij w sobie tygrysicę 124 Wszystko, co robisz, to magia: Krótkie, łatwe i urocze zaklęcia miłosne 127 Zaklęcie czarującego granatu 128 Zaklęcie perłowej biżuterii 128 Czarodziejska bransoletka 129 Ziołowa magia miłosna 129 Bluszczowy woreczek uroku 130 Rozmaryn na romantyzm w sypialni 130 Woreczek różowej róży i mięty 131 Myśli końcowe 132 Spis treści 7 Rozdział 7 (cid:97) Magiczne pory roku: fascynujący folklor i magia miłosna na poszczególne pory roku / 135 Halloween/Samhain 137 Wróżby miłosne w Halloween 138 Przesilenie zimowe/Yule 139 Zaklęcie miłości i światła na Yule 140 Święto Matki Boskiej Gromnicznej/Imbolc 141 Zaklęcie samouzdrawiające 142 Zaklęcie walentynkowe na uczczenie miłości w Twoim życiu 143 Równonoc wiosenna/Ostara 145 Zaklęcie nowego początku 146 Święto majowe/Beltane 148 Płatkowe zaklęcie namiętności 149 Letnie przesilenie/Noc Świętojańska 149 Bukiet wróżek na romans 150 Pierwsze zbiory/Lammas 151 Zaklęcie słonecznikowe 152 Równonoc jesienna/Mabon 153 Jabłkowa tradycja miłości 154 Rozdział 8 (cid:97) Ciemna strona miłości / 157 Uroki, fascynacje, zaklęcia i rytuały: Subtelne różnice 159 Zaklęcie chroniące Twojego mężczyznę 161 Zaklęcie lodu, ciernia i ziół 162 Mężczyźni: Nie można z nimi wytrzymać, nie można zamienić ich w ropuchy 164 Wdzięczne zaklęcie na zły dzień 165 Jak odczarować mężczyznę: Przerwanie działania zaklęcia miłosnego 167 Rytuał odwrócenia 168 Jak zakończyć związek i pójść naprzód 171 Żywiołowy rytuał „pójścia naprzód” 172 Kilka czarodziejskich słów mądrości 175 Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę 8 Epilog (cid:97) Kobiecy czar / 177 Dodatek (cid:97) Potpourri Namiętności / 179 Tworzenie własnych czarów 180 Trzynaście kamieni na miłość 180 Zioła i kwiaty miłosne 183 Bogowie i boginie miłości 187 Formularz do zaklęć 191 Słowniczek / 193 Bibliografia / 199 Skorowidz / 205 Spis treści 9 2 Zaklęcia miłosne: elementarz Nocą głęboką jej urok spętał mnie Ogniki tańczące i pląsające cienie... Don Henley B. Leadon, Witchy Woman C zas przejść do konkretów, na które zapewne z niecierpliwością czekasz od momentu, kiedy wzięłaś do ręki tę książkę: do zaklęć. Zwracam się teraz do tych z Was, dla których idea magii i Cza- rostwa jest czymś zupełnie nowym. Pewnie już radośnie knujecie, co by tu najpierw zaczarować. Zanim przejdziemy do praktyki, zastanówmy się, czym jest zaklęcie. Zaklęcie to świadoma próba skierowania mocy i energii magicznej na pożądany tor celem osiągnięcia określonego celu. Zaklęcie bywa też definiowane jako przemyślane życzenie o mocy samospełniania się. Podstawowa definicja najlepiej chyba oddaje znaczenie słowa zaklęcie, a brzmi ona mniej więcej tak... 31 Zaklęcie jest to szereg rymujących się słów, za pomocą których oso- ba rzucająca zaklęcie werbalnie wyraża swoje intencje. Kiedy wypowia- daniu owych słów towarzyszą określone czynności, jak zapalanie świecy, sporządzanie amuletu czy zrywanie ziół, mówimy o działaniu w harmonii z rytmem natury. Działanie takie, w połączeniu z osobistą energią rzucają- cego zaklęcie, powoduje, że akt magiczny ma moc wywołania pozytywnej zmiany. Niezależnie od tego, czym zaklęcie jest dla Ciebie — czy jest to tylko definicja słowa, czy też szczegółowy opis całego aktu — to magia jest fun- damentalną częścią i siłą natury. Można ją znaleźć wszędzie: w kwiatach, kolorach, kamieniach, ziołach oraz samej ziemi. Naucz się ujarzmiać tę ener- gię i skutecznie ją wykorzystywać. Zaklęcia miłosne są jednymi z najbardziej popularnych formuł magicz- nych. Jednakże, jak ustaliłyśmy już w rozdziale 1., manipulacja emocjami drugiej osoby za pomocą magii leży poza obszarem zainteresowania etycznej Czarownicy. Dlaczego wciąż wspominam o etyce? Ponieważ Czarostwo to Rzemiosło Mądrych. Na tym etapie w grę wchodzi Twoja mądrość. No właśnie, czy uważasz się za osobę mądrą? Czy jesteś na tyle mądra, by używać magii w sposób etyczny i bez krzywdy dla tych, którzy znajdą się w zasięgu jej działania? Teraz rozumiesz, dlaczego zaraz po otwarciu tej książki musiałaś przebrnąć przez zbiór zasad stosowania magii. Magia miłosna to coś znacznie więcej niż zaklęcia w rodzaju „będziesz mój”. Zaklęcia miłosne dają Ci możliwość wskrzeszenia pasji w związku lub poprawy swojego wyglądu zewnętrznego, dzięki czemu staniesz się bar- dziej zauważalna i czarująca. Możesz również rzucać etyczne zaklęcia we- wnętrznego i zewnętrznego piękna, przyciągać dobry związek, poprawić komunikację między Tobą a Twoim partnerem lub dodać szczyptę pikan- terii do związku, w którym brakuje żaru. Twoje możliwości są niemal nieograniczone; pamiętaj tylko, że pozytywne działanie kreuje pozytywną rzeczywistość i przynosi pomyślny rezultat. Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę 32 Uwierz i zbierz żniwo Sztuka rzucania zaklęć Jeśli wierzysz w magię, weź mnie pod ramię Tańczmy więc, póki jutrzenka nastanie A jeśli muzyka trafi w gusta twoje Jutro późną nocą znów będzie nas dwoje... Joe Sebastian, Do You Believe in Magic? W rzeczy samej, rzucanie zaklęć to bez wątpienia sztuka. Ale łatwiejsza i bardziej instynktowna, niż sądzisz. Najpierw musisz uwierzyć, a potem pozostaje już tylko otworzyć się na odbiór. Tak jak w tej piosence z lat sześćdziesiątych, musisz uwierzyć w magię. Rzucanie zaklęć stanie się ła- twiejsze i przyniesie lepsze efekty, jeśli rzeczywiście wierzysz w to, co robisz. Wątpliwości pogrzebią szanse na efektywność zaklęcia. Żeby zaklęcie zadziałało, musisz wierzyć w jego skuteczność. Pod koniec tego rozdziału znajdziesz kilka zaklęć „treningowych”, które pomogą Ci zbudować wiarę w siebie. Spróbuj własnych sił w rzucaniu tych prostych zaklęć, a zaczniesz zauważać efekty swojej pracy. Otwórz się na korzyści swoich działań. Twoja pewność siebie będzie rosła, a sukcesy będą stawały się coraz bar- dziej oczywiste. Po prostu musisz uwierzyć i wiedzieć w głębi serca, że możliwości czarowania są nieograniczone, a liczba zachwycających suk- cesów będzie stale rosła. Stare prawo Czarownicy uczy adeptów magii następującej maksymy: Wiedzieć, Odważyć się Pragnąć i Zachować Milczenie. Jest to tzw. Pira- mida Czarownic, absolutny fundament magii i Czarostwa. Jej przekaz może wydawać się banalny, ale to zwodnicze wrażenie. Jeśli dokładnie przyjrzymy się jej regułom, zaczniemy pojmować, dlaczego znaczna część magii i Rze- miosła oparta jest na determinacji, wewnętrznej sile i etycznym życiu. Znaczenie Piramidy Czarownic staje się bardziej oczywiste w momen- cie, gdy rozbierzemy ją na czynniki pierwsze i rozważymy każde z czterech zaleceń z osobna. Zaklęcia miłosne: elementarz 33 Wiedzieć oznacza znać siebie. Kim jesteś? Jakie są Twoje cele? Ile miło- ści i współczucia masz w sobie? Poznaj siebie to inskrypcja wyryta w kamieniu we wnętrzu starożytnej świątyni w Delfach. Przekaz tych słów sprowadza się do tego, że tylko osoby „poukładane” emo- cjonalnie są w stanie prowadzić etyczne i zrównoważone życie. Gdy rzucasz zaklęcie, musisz dokładnie wiedzieć, czego oczekujesz. Odważyć się to mieć w sobie odwagę; ośmielasz się studiować sztuki magiczne i próbujesz wnieść do swego życia pozytywną zmianę. Rzucanie zaklęć i czarów to krok milowy w Twojej wierze. Musisz mieć w sobie śmiałość, by móc manifestować te wspaniałe zmiany, które zachodzą w Twoim życiu. Istotnie, magia jest dla osób śmia- łych i odważnych. W tym drugim kroku ośmielasz się być mądrą. Pragnąć oznacza okazać determinację i być absolutnie zdecydowanym. Jeśli naprawdę „pragniesz”, by magia wniosła w Twe życie pozy- tywną zmianę, musisz wykazać się determinacją i siłą, by popro- wadzić swoje życie w sposób etyczny i otwarty na innych. To test Twojej siły, woli i wewnętrznej determinacji wprowadzania w swoje życie pozytywnej zmiany i miłości. Siła Twojej woli płynie bezpo- średnio z magii intencji. Co ciekawe, jedyną różnicę pomiędzy in- tencją a wolą stanowi przestrzeń, gdzie to właśnie magia ma szansę odegrać swoją rolę. Nie staraj się wpłynąć na wynik końcowy. Zamiast tego odpręż się i uwierz w pracę, jaką wykonałaś. Pra- gnąć to mieć wiarę we własną moc. Pragnąć to również mieć siłę i pozwolić magii rozkwitnąć bez własnej ingerencji. Zachować milczenie mówi samo za siebie. Milczenie jest fundamen- tem, na którym wzniesione są pozostałe zasady. Nie jest to jednak prosta sprawa. Ostatni krok Piramidy Czarownic wzywa Cię do zachowania zimnej krwi i pozwolenia na to, by zaklęcie uzewnętrz- niło się bez żadnych zakłóceń z Twojej strony. Nie rozmyślaj bez końca nad magicznym procesem. Nie mów nikomu o tym, co robisz. Dlaczego? Ponieważ zaklęcia są intymną, bardzo osobistą sprawą. Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę 34 Jeśli zaczniesz nerwowo paplać z przyjaciółkami o tym, że rzuciłaś zaklęcie miłosne, może to wzbudzić ich niedowierzanie lub zazdrość, a to z kolei generuje negatywną energię. Każdy rodzaj negatywnej energii unicestwia iskrę wiary włożoną w pracę nad zaklęciem. Im więcej mówisz o zaklęciu, tym więcej energii z niego uchodzi. Więc zasznuruj usta, nie zamartwiaj się i pozwól magii robić swoje. Miej wiarę w to, co robisz. Funkcjonuje w Rzemiośle stare powiedzenie, które mówi: „Rzuć za- klęcie i zapomnij o nim”. Rzuć czar i pozwól mu zadziałać, wierząc w swoją magię. Wiesz przecież, że odniesiesz sukces, ponieważ odważyłaś się za- pragnąć stworzyć pozytywną zmianę. Musisz być otwarta i pewna siebie, by móc pozwolić magii biec swym naturalnym torem. Jeśli siadasz i za- czynasz się zamartwiać, wstrzymujesz działanie zaklęcia. Daj mu wolność i pozwól mu wykreować wizualizowaną przez siebie zmianę. Pamiętaj, żeby bardziej chłonąć to, co się wydarza, i nie spodziewaj się konkretnego rezultatu — otwórz się na wszystkie możliwości pozytywnej zmiany. Jeśli szczerze uwierzysz w magię i samą siebie, osiągniesz cel, do którego dążysz. Magiczne akcesoria i narzędzia wymiany Każda dziewczyna musi mieć swój przybornik... i może będziesz zasko- czona, słysząc, że rekwizyty używane w Rzemiośle są znacznie mniej te- atralne, niż można by się było spodziewać. Magia wypływa z natury, nie- trudno więc znaleźć narzędzia niezbędne do jej uprawiania. Dużą część elementów koniecznych w pracy nad zaklęciami znajdziesz prawdopo- dobnie w domu, np. świeczki i zioła. W większości przypadków będziesz potrzebować rzeczy naturalnych: kamieni i kryształów, piórka, muszli, róż- nych kwiatów i ziół. Nie martw się więc. Nie będziesz musiała wydawać fortuny. Magia współdziała z naturą i łączy się z subtelnymi energiami tkwiącymi w najprostszych przedmiotach naturalnych. Zaklęcia miłosne: elementarz 35 Świece a czarowanie Jak się [owo światełko] daleko promieni, choć małe!1 Szekspir, Kupiec wenecki Przejdźmy teraz do ulubionego rekwizytu używanego w magii i Czaro- stwie: do świec. Świece to standardowe narzędzie stosowane do każdego rodzaju zaklęć. Magia świec jest o tyle fantastyczna, że stanowi gustowne połączenie magii koloru, światła i zapachu. Tradycyjnie świece zapala się, by powitać boskość. Symbolizują one również nasz związek z mocą światła i koloru. Akt zapalania świecy podczas odprawiania czarów jest aktem świętym, który później promieniuje i rozświetla resztę naszego dnia. Świeca używana do rzucania zaklęć jest tradycyjnym symbolem mocy żywiołu ognia. Ogień niesie ze sobą ciepło, żar i oświecenie, tak więc moc tego żywiołu będzie szalenie przydatna w zaklęciach miłosnych. Świece to klasyczny składnik zasobów każdej Czarownicy. Dlaczego? Gdyż paląca się świeca jest fizycznym symbolem zaklęcia. Dopóki się pali, Twoja czarodziejska energia promienieje w świat. Żeby dobrać odpowiednią świecę, musisz wybrać właściwy kolor. Barwy wywierają potężny wpływ na nasz nastrój i na nasze otoczenie. W Rzemiośle kolory również mają doniosłe znaczenie i są niezmiernie ważną częścią magii. Każdy odcień ma swój unikalny magiczny odpowiednik i specyficzne zastosowanie. Lista kolorów, którą znajdziesz w tym rozdziale, sporządzona została z myślą o temacie przewodnim tej książki: zaklęciach miłosnych. Używając świec w swoich magicznych rytuałach, pamiętaj o bezpieczeństwie. Nigdy nie wychodź z pokoju, w którym palą się świeczki. Używaj świeczników i pamiętaj, by nie znalazły się one zbyt blisko mate- riałów łatwopalnych, w zasięgu dzieci czy ciekawskich zwierzaków. Jeśli chodzi o kształt i rozmiar świec, zależy to wyłącznie od Ciebie. Możesz używać świec wotywnych, długich i cienkich, walcowatych, mi- niaturek lub podgrzewaczy. Osobiście lubię używać świec wotywnych. 1 Tłum. J. Paszkowski — przyp. tłum. Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę 36 Są niedrogie, można je dostać w różnych kolorach i zapachach, palą się przez ok. sześć do ośmiu godzin i są łatwo dostępne. Bez problemu będziesz mogła zgromadzić szeroki asortyment kolorów i zapachów i mieć go w razie potrzeby pod ręką. Dobrze jest również mieć w gotowości paczkę zwykłych białych pod- grzewaczy. Te pospolite bezzapachowe świeczki przydają się do wszelkiego rodzajów czarów. Podgrzewacze są praktyczne i tanie, kupuje się je od razu w małych pojemniczkach, unoszą się na wodzie i palą się przez ok. trzy do czterech godzin. Nie spotkałam jeszcze Czarownicy, która nie miałaby pod ręką rezerwy podgrzewaczy. Uwierz mi, te maluchy są w użyciu non stop. Magia świec — wskazówki i triki A oto jeszcze kilka wskazówek dotyczących świec wotywnych, magii świec i bezpieczeństwa w ogóle. Rady praktykującej Czarownicy na pewno Ci się przydadzą, więc przeczytaj je uważnie zanim przystąpisz do dzieła. Wskazówka Czarownicy 1. Pamiętaj, że jedno zaklęcie to jedna świeca. Twoja intencja jest wówczas czystsza. Niech świeca wypali się do końca. (Nie spuszczaj jej jednak z oka. Nigdy nie wychodź z pokoju, w którym pali się świeczka). Wskazówka Czarownicy 2. Jeśli pracujesz ze świecami wotywnymi, pa- miętaj, że już w momencie zapalenia zamieniają się w płynny wosk. Używaj świecznika, w przeciwnym razie Twój ołtarz zalany zostanie kałużą z wosku. Wskazówka Czarownicy 3. Zanim zapalisz świecę, wlej na dno świecz- nika łyżeczkę wody. Gdy wosk zacznie się topić i spływać w dół świecznika, woda utworzy małą kieszeń powietrzną, dzięki czemu po wypaleniu świeczki bez trudu usuniesz resztki wosku. Wskazówka Czarownicy 4. Świeczka białego koloru jest uniwersalna. Możesz jej użyć w przypadku, gdy zabraknie Ci świeczki innego koloru. Jest to dobra alternatywa, niewprowadzająca zamętu w Twoją magię. Zaklęcia miłosne: elementarz 37 Wskazówka Czarownicy 5. Lista kolorów zamieszczona na następnej stronie to wykaz jedynie podstawowych barw. Fioletowy, na przy- kład, może przybierać szereg odcieni, od delikatnego lila po głęboki ametyst. Jego magiczna definicja pozostanie jednak taka sama. Uniwersalna zasada dotycząca magii kolorów brzmi: im bledszy kolor, tym łagodniejsza magia; im kolor bardziej nasycony, tym magia intensywniejsza. A oto i paleta kolorów przydatnych w magii miłosnej. Przestudiuj ją i daj się ponieść własnej kreatywności! Mapa kolorów świec do zaklęć miłosnych Różowy: Sympatia, przyjaźń, oczarowanie, pierwsza miłość. Czerwony: Miłość, pożądanie, namiętność, magnetyzm, Bogini Matka, żywioł ognia. Pomarańczowy: Seksualność, energia, witalność, poprawa koncentracji. Żółty: Charyzma, siła mentalna, porozumienie, kreatywność, żywioł powietrza. Zielony: Dostatek, zdrowie, powodzenie, płodność, żywioł ziemi. Niebieski: Nadzieja, pokój, emocje, miłość, uzdrawianie złamanego serca, intuicja, żywioł wody. Fioletowy: Moc parapsychiczna, duchowość, wzmacnianie siły wewnętrznej. Srebrny: Magia Bogini, spokój, elegancja, mądrość. Złoty: Bóg, Słońce, sukces, dobrobyt. Biały: Kolor uniwersalny, Księżyc, oczyszczenie, Bogini Dziewica. Czarny: Wyzwolenie, zakończenie związku, ochrona, Bogini Starucha. Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę 38 Świece zapachowe Aromaterapia a magia świec Ale dość tego! Już powietrze ranne Czuć mi się daje2 Szekspir, Hamlet Nie sądziłaś chyba, że pozwolę Ci się zadowolić króciutką wzmianką na te- mat świec zapachowych, prawda? Za moment będziesz wiedziała wszystko. Dla tych z Was, które jak ja lubują się w świecach zapachowych, przy- gotowałam krótkie zestawienie najpopularniejszych wotywnych świec zapachowych i kolorów, w jakich można je kupić, oraz ich zastosowania w Twoich czarach. Poniższa lista zawiera zapach, kolor w nawiasie oraz odpowiednie dla danej kombinacji zapachu i koloru zastosowanie świecy. Zestawienie zostało opracowane pod kątem użyteczności w magii miłosnej. Jabłko (czerwony): Miłość, zdrowie i uzdrawianie złamanego serca. Czarna jagoda (niebieski): Ochrona związku, ochrona indywidualna, ukojenie po kłótni. Cynamon (brązowy lub pomarańczowy): Namiętność, energia, dostatek, miłość. Owoce cytrusowe (żółty lub pomarańczowy): Oczyszczenie ze starego cierpienia, zachęta dla nowego początku. Gardenia (biały lub kremowy): Ten staroświecki zapach przynosi miłość, pokój i uzdrowienie. Lawenda (fioletowy): Oczyszczenie, odpędzenie starych, czerstwych idei i emocji, ochrona. 2 Tłum. J. Paszkowski — przyp. tłum. Zaklęcia miłosne: elementarz 39 Bez (fioletowy): W przypadku pierwszej miłości chroni prawdziwe uczucie i zdobywa przychylność królestwa dobrych wróżek. Zapach bzu ma również potężną moc oczyszczającą. Korzystaj z niego, kiedy czujesz się narażona na zazdrość lub negatywną energię. Paczuli (czarny): Zapach paczuli ma wiele zastosowań. Może być używany jako zapach stymulujący seksualnie lub — w połączeniu z czarnym kolorem — jako ochrona. Pomoże on również zakończyć niezdrowy związek, przerwać działanie zaklęcia miłosnego, które przynosi szkody, oraz odpędzić urok. Sosna (ciemnozielony): Przynosi moc i bogactwo żywiołu ziemi. Pobudza płodność i dobrobyt, sprzyja zdrowemu związkowi. Dynia lub zapach korzenny (pomarańczowy): Szczęśliwy dom, miłość w rodzinie, dobrobyt i dary. Róża lub zapach kwiatowy (różowy): Niewinna miłość, flirt, romans, nowe przyjaźnie. Ta kombinacja uspokajającego zapachu i łagodnego koloru pomaga również uleczyć zerwaną przyjaźń. Róża (czerwony): Klasyczna kombinacja w magii miłosnej. Przynosi miłość, romans, zmysłowość i namiętność. Drzewo sandałowe (biały): Duchowość i erotyzm. Zwiększa siłę wewnętrzną. Wanilia (kremowy): Tradycyjnie zapach ten stosowany jest przez Czarownicę Kucharkę jako wzbudzający w mężczyznach miłość i pożądanie (przypominasz sobie, jak Twoja babka wcierała ekstrakt z wanilii w skórę tuż za uszami?). Zapach wanilii może być także używany, gdy chcesz uczcić czar miłości. Sprzyja on również wytworzeniu atmosfery miłości w domu. Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę 40 Proste zaklęcia z wykorzystaniem świec Odnaleźć w sobie Boginię A oto proste zaklęcie, niewymagające wielkiej pewności siebie. Pomoże Ci ono wprawić w ruch magiczne fluidy. Możesz je wykonać wszędzie i o do- wolnej porze dnia. Zapewne trochę się już niecierpliwisz, pragnąc spró- bować własnych sił w rzucaniu zaklęć, zatem najwyższy czas, by przystą- pić do dzieła. To zaklęcie pomoże Ci pozbyć się wszystkich negatywnych myśli na swój temat lub wewnętrznego braku uznania dla samej siebie. Mówiłyśmy o tym w pierwszym rozdziale, pamiętasz? Wciśnij przycisk „wycisz” na pilocie samokrytycyzmu. Jesteś Boginią, kobietą czarującą i urzekającą. Zacznij więc zachowywać się jak Bogini! Do zaklęcia tego będziesz potrzebowała jedynie białej wotywnej świecy, świecznika, własnego zdjęcia (możesz użyć zdjęcia, które stoi na ołtarzu miłości) i zapalniczki lub zapałek. Rozstaw je na swoim ołtarzu. Jeśli chcesz włączyć magię aromaterapii do swoich czarów, możesz użyć świeczki waniliowej lub po prostu dodać kroplę esencji waniliowej do świecy wo- tywnej, zanim ją zapalisz. Tak, właśnie tego, czego używasz w kuchni. (Esencja waniliowa znajduje się pewnie w Twojej szafce kuchennej. Mó- wiłam przecież, że będziemy używać prostych i naturalnych rzeczy, których znaczną część znajdziesz w swoim domu!). Polecam zapach waniliowy dlatego, że jest on idealny do uczczenia miłości. Jest to jednocześnie za- pach dodający otuchy, a właśnie tego potrzebujesz w tej chwili. Zapal świeczki — iluminatory3. Następnie włóż do świecznika świeczkę waniliową. Jeśli używasz świeczki bezzapachowej, umieść na jej szczycie kroplę esencji waniliowej. Postaw zdjęcie przed świecznikiem. Wyobraź sobie siebie jako osobę szczęśliwą, pewną siebie i odnoszącą sukcesy. Wizualizuj siebie promieniejącą radością i przebojowością. 3 Iluminatory — świeczki używane wyłącznie w celu uzyskania oświetlenia, niemające żadnych dodatkowych funkcji — przyp. tłum. Zaklęcia miłosne: elementarz 41 Zamknij oczy i wyobraź sobie maleńką iskierkę w głębi swojego serca. A teraz spraw, by przemieniła się ona w piękny, jasny płomień. Zapal waniliową świecę, połóż dłonie na swoim sercu (tam, gdzie płonie we- wnętrzna iskra) i trzykrotnie wypowiedz słowa: Wanilii słodkiej wonią przesiąknięte przestrzenie, Zaś ja odpędzam smutek i gorzkie zwątpienie. Świeca jak blask światła, wewnętrznych płomieni, Teraz wiem, kim jestem: zaiste, Bogini! Zapieczętuj zaklęcie słowami: Dla dobra wszystkich, nie krzywdy me staranie Przez ognia jasną magię, niechaj więc się stanie! Pozwól świecy wypalić się do końca. Możesz powtarzać to zaklęcie tak często, jak chcesz — raz dziennie, raz w tygodniu; zawsze wtedy, gdy odczujesz, że Twoja pewność siebie potrzebuje stymulacji. Wybór odpowiedniego momentu Magia Księżyca W świetle księżyca jest coś przejmującego; kryje się w nim cała beznamiętność duszy bezcielesnej, i coś z jego niepojętej tajemnicy. Joseph Conrad Twoje zaklęcia i czary będą mogły działać bez zakłóceń, jeśli dostosujesz swoją magię do naturalnych cyklów przyrody. Magia Księżyca to potężny dział Czarostwa i warto dokładniej mu się przyjrzeć, szczególnie w aspek- cie faz Księżyca oraz codziennych astrologicznych odpowiedników. Dla osoby parającej się magią korzystanie z energii lunarnej to prosty, a jednocześnie intensywny sposób na zwiększenie mocy działania za- klęć i formuł miłosnych. Księżyc uosabiany jest z Boginią i z misteriami Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę 42 kobiecymi. Jak wspomniałam w rozdziale 1., Bogini to potrójne bóstwo; przejawia się w trzech oddzielnych aspektach. Bywa Dziewicą, Matką i mądrą Staruchą, a każdy z tych aspektów odpowiada danej fazie Księżyca. Dziewica to Księżyc przybywający, ten chudziutki rogalik, który wi- dujemy na wieczornym niebie. Tuż po zajściu Słońca wygląda jak uśmiech na zachodnim nieboskłonie. Wraz z upływem kolejnych nocy Księżycowi przybywa ciała i wędruje on coraz wyżej po niebie. Bogini Matka utożsa- miana jest z Księżycem w pełni, który pojawia się na wschodnim niebo- skłonie tuż po zajściu Słońca. Starucha jest odpowiednikiem Księżyca ubywającego. Księżyc ubywający wschodzi późnym wieczorem i z nocy na noc kurczy się z powrotem do rozmiarów Księżyca-rogalika, obróconego końcówkami w kierunku ziemi. Jeśli jesteś nowicjuszką, lunarne terminy przybywający i ubywający mogą wydać Ci się nieszczególnie zachęcające. Pomyśl o tym w następujący spo- sób: Księżyc przybywający to ten, który staje się z nocy na noc pełniejszy i jaśniejszy. Księżyc ubywający staje się każdej nocy mniej zaokrąglony, mniejszy i ciemniejszy. Poniżej znajdziesz definicje trzech podstawowych faz Księżyca oraz odpowiadające im energie Bogini i czary miłosne. Żeby sprawdzić, w jakiej fazie znajduje się Księżyc danego dnia, zajrzyj do in- ternetu, gazety lokalnej lub kalendarza lunarnego. Następnie na podstawie uzyskanych informacji sporządź swój magiczny harmonogram. Księżyc przybywający: (Od nowiu do pełni, pierwsza do drugiej kwa- dry). Jest to faza utożsamiana z Boginią Dziewicą, czas rozpoczyna- nia nowych projektów, rozwoju własnego potencjału i energii ma- gicznej. Jeśli chcesz poprawić swój wygląd zewnętrzny, wabić, pociągać i oczarowywać, to odpowiednie chwile na tego typu za- klęcia. Ponieważ Księżyc rośnie z nocy na noc, w tej fazie łatwo przyciągasz pozytywne zmiany. Pełnia: (Faza pełni trwa trzy dni: noc przed pełnią, noc pełni i noc po pełni). Pełnię identyfikuje się z Boginią w aspekcie Matki. Jest to uniwersalna faza Księżyca i czas, w którym zaklęcia mają największą Zaklęcia miłosne: elementarz 43 moc, jak się pewnie domyślasz. Czary najodpowiedniejsze dla tej fazy to zaklęcia przyciągania, płodności i objawienia, jak również namiętności, władzy, miłości i życia. Jest to czas czci, magii i dzięk- czynienia. Księżyc ubywający: (Od pierwszego dnia po pełni do nowiu — trzecia i czwarta kwadra Księżyca). Czas, w którym Księżyc staje się mniej- szy z każdą nocą, kojarzony jest z Boginią jako mądrą, współczującą Staruchą. Jest to idealna pora na to, żeby zajrzeć w głąb siebie i uwolnić się od starych idei i złych nawyków lub delikatnie zakoń- czyć wyjałowiony związek. Idealny czas na zaklęcia odpychające, uwalniające, oczyszczające i likwidujące problemy. Zaklęcie Pełni Księżyca Na piękno i radość Obiecałam kilka prostych zaklęć treningowych; oto i one! Nad tym za- klęciem pracujesz nocą, przy pełni Księżyca. W ten sposób wykorzystujesz potężne właściwości magiczne tego okresu, które intensyfikują działanie zaklęcia. Rekwizyty, których będziesz potrzebowała, są nieskomplikowane i praktyczne. Pamiętaj, proszę: podgrzewacze palą się w przybliżeniu przez cztery godziny. Jeśli będziesz odprawiać swoje czary na zewnątrz, nie zapomnij po wszystkim zabrać świeczki z powrotem do domu, by tam, pod Twoim czujnym okiem, mogła się spokojnie dopalić. Rekwizyty • 1 zwykły biały podgrzewacz w metalowym pojemniczku. • 1 mały ceramiczny spodek lub mały żaroodporny talerzyk. • Pióro lub długopis i kawałek papieru 5 cm x 5 cm. • Zapalniczka lub zapałki. • Widok na Księżyc w pełni. Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę 44 Wskazówki Rozłóż rekwizyty w miejscu, skąd widać Księżyc, jeśli to możliwe — w jego świetle. Napisz na kawałku papieru następujące zdanie: „Niech piękno i radość wypełnią moje życie”. Podpisz się swoimi inicjałami. Wyjmij pod- grzewacz z metalowego pojemniczka. Złóż karteczkę zapisanego papieru, po czym połóż ją na dnie pojemniczka świeczki. Włóż podgrzewacz z po- wrotem do pojemniczka. Połóż podgrzewacz na spodku i daj sobie kilka chwil na skoncentro- wanie się. Niech odpłyną wszystkie problemy i cały stres dnia. Kiedy bę- dziesz już skupiona, weź głęboki wdech, po czym powoli wypuść powietrze. Zwróć twarz w kierunku Księżyca i szeptem powitaj Boginię szczerymi słowami. Możesz powiedzieć: „Witaj, Księżycowa Pani” lub „Witaj, Matko” — jakiekolwiek słowa powitania, które przyjdą Ci na myśl. Następnie zapal świeczkę i powtórz trzykrotnie następującą formułę: Mała biała świeczko, blaski twe migocą. Użycz mi swej magii księżycową nocą. Niechaj dnia każdego piękno mnie otacza, W moje życie radość niech od teraz wkracza. Zapieczętuj to zaklęcie pełni Księżyca słowami: Przez wszystkich mocy trzykrotne zaklinanie, Jak sobie życzę, niechaj się stanie. Przenieś świeczkę w bezpieczne miejsce i pozwól jej się wypalić do końca. Jeśli to konieczne, wnieś rekwizyty do domu. Kiedy świeczka się wypali, zauważysz, że stopiony wosk spowodował, iż Twoja kartka papieru przywarła do dna pojemniczka podgrzewacza. Twoje zaklęcie jest przy- pieczętowane i już działa. Możesz wyrzucić zużyty pojemniczek do kosza. Odłóż pozostałe rekwizyty i zrób porządek. Miej oczy otwarte i znajduj w swoim życiu przejawy piękna i radości. Obserwuj, jak Księżyc wpływa na Twoje życie, Twoją kobiecą intuicję i Twoje emocje. Zaklęcia miłosne: elementarz 45 Dni tygodnia Czarownicy Magiczne odpowiedniki poszczególnych dni tygodnia Ujrzyj dni złote, pełne złotych czynów, Radością i miłością triumfujące. John Milton Ojej, chyba słyszę, jak dajesz upust swojej irytacji... dopiero co była pełnia! A może panikujesz, bo potrzebny Ci Księżyc przybywający, a jest właśnie w fazie ubywania (lub odwrotnie)? Co mamy więc robić, jeśli nie uśmie- cha nam się kilkutygodniowe czekanie na odpowiednią fazę Księżyca? Wykorzystujesz to, co w danej chwili masz do dyspozycji. Zamiast na Księżyc, skieruj swoją uwagę na magię poszczególnych dni tygodnia. A znaj- dziesz jej w nich bez liku, począwszy od niedzieli, na sobocie zakończywszy. Teraz, kiedy uporałyśmy się już z fazami Księżyca i odpowiadającymi im magicznymi właściwościami, pójdźmy krok do przodu i przypatrzmy się bardziej uważnie codziennym korespondencjom. W rezultacie nabędziesz umiejętności łączenia tych informacji i zaczniesz stwarzać własne, przysto- sowane do Twoich indywidualnych potrzeb zaklęcia, formuły i rytuały. Jak wspomniałam wcześniej, każdy dzień magicznego tygodnia znajduje się pod wpływem innej planety. Każdy dzień posiada specyficzne astrolo- giczne i magiczne korespondencje, a jeśli chodzi o czary miłosne — szcze- gólne właściwości, które można wykorzystać. Cała rzecz polega na tym, żeby „podpiąć się” do tej energii i nauczyć się wykorzystywać ją dla swoich celów. Czarownica zawsze znajdzie na to sposób. Przykładowo, poniedziałek jest dniem poświęconym Księżycowi i magii kobiecej. (Co oznacza, że w razie konieczności Zaklęcie Pełni Księżyca może być rzucone w jakikolwiek poniedziałek, jako że poniedzia- łek to dzień Księżyca, lub nawet w piątek, gdyż dzień ten podlega planecie Wenus, a więc sprowadza piękno). Jak widzisz, daje to o wiele więcej możliwości. Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę 46 Dla tych z Was, które nie mają ochoty czekać z założonymi rękami na odpowiednią fazę Księżyca, poniedziałek może fantastycznie posłużyć jako dzień czarów lunarnych. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku palącej potrzeby rozwiązania problematycznej sytuacji lub pozbycia się kogoś z Twojego życia, np. byłego chłopaka, który nie przyjmuje do wia- domości faktu, że jest „były”. Nie musisz czekać na Księżyc ubywający, możesz się tym zająć w sobotę, czyli dzień tygodnia optymalny do rzucania zaklęć uwalniających od niedobrych związków, usuwających negatywną energię i eliminujących problemy. Bez dalszych ceregieli. Poniżej znajdziesz listę odpowiedników magicz- nych na poszczególne dni tygodnia. Została ona opracowana pod kątem powiązania z tematyką miłości, zauroczenia, pożądania i romansu. Prze- czytaj ją uważnie i daj sobie czas na przyswojenie informacji o oddziaływaniu planet, symboli, aspektów Bogini, kolorów i ziół. Przydadzą Ci się one w Twojej codziennej magicznej pracy. Dzięki temu będziesz wiedziała w mgnieniu oka, jakiego rodzaju zaklęcia są najskuteczniejsze danego dnia. Jeśli szukasz głębszej analizy dni tygodnia Czarownicy i ich wpływu na magię i czary, proponuję sięgnąć do mojej książki 7 Days of Magic. Codzienne zaklęcia na miłość i romans I życie moje — to bólu zachwyty — A nocy moich bezsenne marzenia Płyną, gdzie oczu twoich blask ukryty, Tam, kędy ślady twoich nóg stąpienia. Edgar Allan Poe4 4 Do jednej w raju, tłum. A. Lange — przyp. tłum. Zaklęcia miłosne: elementarz 47 Niedziela To dobry dzień na zaklęcia sukcesu, uznania, wygranej, błogosławieństw, dobrej kondycji fizycznej i sławy. To również dzień osobistych osiągnięć i dobrego samopoczucia psychicznego. Jeśli myślisz o tym, żeby przejść na dietę, zacząć prowadzić zdrowszy tryb życia lub nowy program treningowy, niedziela to idealny dzień na wprowadzenie tych planów w życie, z małą pomocą potężnej magii Słońca. Wpływ astrologiczny/planetarny: Słońce. Symbol planetarny: Bogini: Brigit, celtycka bogini inspiracji, światła i ognia. Kolory świec: Żółty i złoty (żółty pomaga w autoekspresji, przynosi uzdrawiającą energię światła słonecznego; złoty dla sławy, zwycięstwa, bogactwa i sukcesu). Zioła i kwiaty: Arcydzięgiel, słonecznik, goździk i nagietek. Żywność i przyprawy: Pomarańcza i cynamon. Kryształy, kamienie i metale: Chalcedon, diament, bursztyn, tygrysie oko, kryształ kwarcowy i złoto. Poniedziałek Poniedziałek to dzień odpowiedni na kobiece misteria, magię lunarną, kon- trolę emocji, poprawę intuicji oraz dodanie sobie tajemniczości i glamour. Glamour to rodzaj magicznego generatora wyglądu zewnętrznego. (Więcej o glamour w rozdziale 6.). Wpływ astrologiczny/planetarny: Księżyc. Symbol planetarny: Bogini: Selene, grecka bogini oczarowania, Księżyc i magia. Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę 48 Kolory świec: Biały, srebrny i bladoniebieski w odniesieniu do kobiecej łagodności i misteriów Księżyca. Te lśniące i księżycowe kolory są doskonałe na każdy rodzaj zaklęć w mistyczny, księżycowy poniedziałek. Zioła i kwiaty: Jaśmin, malwa, krzew zimozielony, złocień, biała róża, gardenia. Żywność i przyprawy: Melon, arbuz, kokos, mięta. Kryształy, kamienie i metale: Kamień księżycowy, perła i srebro. Wtorek Wtorek uważa się za dzień związany z energią męską. Jest odpowiedni do zaklęć pożądania, erotyzmu, uwodzenia, odwagi, energii i siły do walki o to, w co wierzysz. Jeśli potrzebujesz dodać sobie animuszu, wtorek to idealny dzień. Dla Twojej wyłącznej informacji: jeśli myślisz o gorącym zaklęciu sprowadzającym szalony, namiętny seks, wezwij Lilith, ona Cię nie zawiedzie. Nie będziesz mogła doczekać się wtorkowej nocy! Wpływ astrologiczny/planetarny: Mars. Symbol planetarny: Bogini: Lilith, bogini sumeryjska (Lilith to skrzydlata bogini uwodzenia). Kolory świec: Paleta odważnych, mocnych kolorów: czerwony (namiętność), czarny (ciemniejsza strona miłości) i pomarańczowy (energia: będzie Ci potrzebna). Zioła i kwiaty: Pokrzywa, ostrokrzew, oset, zawilec, lwia paszcza, juka. Żywność i przyprawy: Czosnek, ziele angielskie, pieprz, imbir. Kryształy, kamienie i metale: Hematyt, granat, rubin i żelazo. Zaklęcia miłosne: elementarz 49 Środa Dzień odpowiedni na zaklęcia bystrości umysłu, komunikatywności, inte- ligencji i mądrości, ożywienia, powodzenia i przyspieszenia. Jeśli chcesz poznać nowych ludzi i posunąć swoje sprawy do przodu, środa to idealny dzień. Wpływ astrologiczny/planetarny: Merkury. Symbol planetarny: Bogini: Iris, grecka bogini tęczy i porozumienia, boska posłanniczka (Iris to żeńska odpowiedniczka Merkurego, posłannika bogów o uskrzydlonych sandałach). Kolory świec: Fioletowy i pomarańczowy to kolory tradycyjnie przypisywane planecie Merkury; możesz też stosować tęczową świecę symbolizującą Iris. Zioła i kwiaty: Irys, paproć, lawenda, konwalia. Żywność i przyprawy: Migdał, fasola, koper, pietruszka. Kryształy, kamienie i metale: Opal, agat, awenturyn i rtęć. Czwartek Czwartek to dobry dzień na rzucanie zaklęć wspomagających osiąganie długoterminowych celów, zaklęć dostatku, pewności siebie oraz zaklęć sprowadzających aurę ekstrawagancji i majestatyczności. Czwartek to rów- nież dzień odpowiedni na uczczenie dobrego, pełnego miłości związku. Wpływ astrologiczny/planetarny: Jowisz. Symbol planetarny: Bogini: Junona, rzymska bogini matka. Kolory świec: Zielony i ciemnoniebieski (te kolory Jowisza uosabiają dostatek, pewność siebie i majestatyczność). Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę 50 Zioła i kwiaty: Liście dębu, mniszek lekarski, wiciokrzew (kapryfolium), lilia, hyzop i tawuła. Żywność i przyprawy: Szałwia, goździk i gałka muszkatołowa. Kryształy, kamienie i metale: Szafir, ametyst, turkus i cyna. Piątek Zaklęcia przyjaźni i szczęścia są szczególnie skuteczne w piątek. Z energią tego dnia harmonizują także zaklęcia przyciągania, miłości, piękna, płod- ności, rozkoszy, romansu i przyjemności. Piątek to dobry dzień na romans i słodkie miłosne uwodzenie. Wpływ astrologiczny/planetarny: Wenus. Symbol planetarny: Bogini: Freja i Afrodyta lub Wenus. Freja to nordycka bogini czarów, miłości i magii. Angielska nazwa piątku Friday pochodzi od jej imienia. Afrodyta to grecki odpowiednik rzymskiej Wenus i czczona jest jako bogini piękna, miłości i erotyzmu. Kolory świec: Różowy i morski to kolory tradycyjnie kojarzone z planetą Wenus. Różowy to delikatny, romantyczny kolor, a morski przywodzi na myśl kolor morza, z którego wyłoniła się Afrodyta (Wenus). Zioła i kwiaty: Kocimiętka, wrotycz pospolity, bertram szarolistny, bez, geranium, róża i tulipan. Żywność i przyprawy: Morela, jabłko, truskawka, trzcina cukrowa, pomidor, tymianek, wanilia. Kryształy, kamienie i metale: Kwarc różowy. Zaklęcia miłosne: elementarz 51 Sobota Sobota to dzień zaklęć eliminujących przeszkody i problemy, sprowadza- jących ochronę lub pomagających łagodnie zakończyć związek. Sobota to również dzień idealny na przerwanie działanie zaklęć, które przynoszą rezultaty niezgodne z oczekiwaniami. Nie sądzę jednak, żeby to zastoso- wanie miało Ci się przydać, gdyż wiesz dobrze, czym grozi manipulacja w magii. Wpływ astrologiczny/planetarny: Saturn. Symbol planetarny: Bogini: Hekate, grecka bogini rozdroży, transformacji i magii. Kolory świec: Czarny i ciemnofioletowy to kolory przypisywane Saturnowi; oba kolory są protekcyjne i mają potężną moc. Zioła i kwiaty: Bluszcz, dziewanna, lobelia, ciemiernik, powój i bratek. Żywność i przyprawy: Buraki, pigwa i granat. Kryształy, kamienie i metale: Obsydian, hematyt, gagat i ołów. Mapa odpowiedników Gdzie Czarownica, tam i Sposób Nie ma wszakże cór urody Magicznych jak ty Jak melodia fal szumiących Głos twój w uszach brzmi Lord Byron Mapy odpowiedników magicznych są niezwykle przydatne, ponieważ odpowiadające czy komplementarne akcesoria magiczne są przedstawione w formie listy, w sposób klarowny i służący wygodzie. Mapy te wprost Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę 52 pokazują, jakie obiekty dobrze ze sobą współdziałają. Pozwalają one rów- nież zgromadzić akcesoria niezbędne do przeprowadzenia czarów przy minimum zamieszania. Mapy odpowiedników to niezastąpiona ściąga każdej początkującej Czarownicy. Założę się, że będziesz regularnie korzy- stała z mapy odpowiedników na poszczególne dni tygodnia, aż w końcu poznasz energię i magię, którą ze sobą niosą, jak również energię i magię cyklu i faz Księżyca. Będziesz wówczas mogła funkcjonować w harmonii z naturą i jej magią. Teraz, gdy masz już podstawy wiedzy praktycznej, możemy przejść do kolejnego czarodziejskiego tematu. Nie mam wątpliwości, że kolejny roz- dział tej książki będzie dla Ciebie czarujący. Zaklęcia miłosne: elementarz 53
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Miłosne zaklęcia. Jak zauroczyć mężczyznę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: