Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00262 004836 15202142 na godz. na dobę w sumie
Ministrowie spraw zagranicznych Polski w latach 2005-2014 - ebook/pdf
Ministrowie spraw zagranicznych Polski w latach 2005-2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk Język publikacji: polski
ISBN: 9788364091810 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce Autorka dokonuje porównania działalności trzech szefów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 2005-2014 (Stefan Meller, Anna Fotyga, Radosław Sikorski). Głównym badanym problemem jest wpływ polaryzacji polskiej sceny politycznej na działalność ministrów spraw zagranicznych. Jej analiza nie koncentruje się wyłącznie na opisie działań stricte dyplomatycznych, ale podejmuje też problem wpływu konfliktu politycznego trwającego w Polsce na – jak stwierdza we wstępie Autorka – „działalność ministrów spraw zagranicznych, postrzeganych jako jeden z elementów systemu decyzyjnego”. Tematyka procesów decyzyjnych w polskim aparacie państwowym (a nie tylko w formie teoretycznych rozważań), jest bardzo rzadko podejmowana w naukach społecznych w Polsce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp ........................................................................................ 7 zagranicznych – model łącznikowy, wykonawczy i konfrontacyjny ................................................................... 11 1. Polaryzacja sceny politycznej a działalność ministrów spraw 2. Minister spraw zagranicznych Stefan Meller 3. Minister spraw zagranicznych Anna Fotyga 4. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (październik 2005 – maj 2006) ............................................ 25 (maj 2006 – listopad 2007) .................................................. 49 (2007–2014) ........................................................................... 71 Bibliografi a ................................................................................ 119 Summary ................................................................................... 125 Aneks 1 Wystąpienia ministrów spraw zagranicznych (2006–2014) 1. Informacja ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera na temat polityki zagranicznej RP w 2006 roku ............................ 131 2. Informacja minister spraw zagranicznych Anny Fotygi na temat polityki zagranicznej RP w 2007 roku ............................ 150 3. Informacja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat polityki zagranicznej RP w 2008 roku ............................ 177 4. Informacja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat polityki zagranicznej RP w 2009 roku ............................ 194 5. Informacja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat polityki zagranicznej RP w 2010 roku ............................ 214 6. Informacja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat polityki zagranicznej RP w 2011 roku ............................ 230 7. Informacja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat polityki zagranicznej RP w 2012 roku ............................ 246 8. Informacja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat polityki zagranicznej RP w 2013 roku ............................ 261 9. Informacja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat polityki zagranicznej RP w 2014 roku ............................ 282 dla wszystkich ................................................................................ 303 i Sprawiedliwości ............................................................................ 317 Aneks 2 Fragmenty programów PiS i PO dotyczące polityki zagranicznej z lat 2005–2011 1. PiS: Program 2005. IV Rzeczpospolita – sprawiedliwość 2. PiS: Dbamy o Polskę. Dbamy o Polaków. Program Prawa 3. PO: Polska zasługuje na cud gospodarczy. Program wyborczy 4. PO: By żyło się lepiej. Podstawy programu politycznego 5. PiS: Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości ............................................................................ 343 6. PO: Następny krok. Razem. Program wyborczy 2011 ..................... 359 Platformy Obywatelskiej. By żyło się lepiej. Wszystkim. ................. 324 Platformy Obywatelskiej RP ............................................................ 333 Aneks 3 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 20 maja 2009 roku ............................................................... 367 Wstęp Głównym badanym problemem jest wpływ polaryzacji polskiej sceny politycznej na działalność ministrów spraw zagranicznych w latach 2005–2014. Początek analizowanego okresu wyznacza- ją wybory parlamentarne i prezydenckie przeprowadzone jesienią 2005 r., które stanowią cezurę ze względu na zapoczątkowany wówczas okres dominacji Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, trwający w zasadzie do dziś. Wbrew zapowiedziom w 2005 r. te dwie partie nie tylko nie zdołały utworzyć wspól- nej koalicji, ale rozpoczęły ostrą rywalizację. Tak zwana wojna polsko-polska w specyfi czny sposób wpływała na politykę zagra- niczną, co analizuję na przykładzie trzech kolejnych ministrów spraw zagranicznych: Stefana Mellera, Anny Fotygi i Radosława Sikorskiego. Badany okres kończę na dymisji rządu kierowanego przez Donalda Tuska we wrześniu 2014 r. Zamykało to ważny roz- dział polityki zagranicznej, za kształtowanie której przez siedem lat współodpowiedzialność ponosił Radosław Sikorski. Przejęcie przez Donalda Tuska funkcji szefa unijnej Rady Europejskiej i jego wy- jazd do Brukseli oraz powołanie nowego rządu pod kierownictwem Ewy Kopacz nie oznaczało końca polaryzacji, ale znacząco zmienia- ło scenę polityczną. Nowy minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna w odmienny niż poprzednik sposób starał się realizować swoją misję, co wykracza poza temat tej pracy. Książka składa się z czterech rozdziałów i z załączników. W pierwszym rozdziale przedstawiam trzy modele działalności mi- nistrów spraw zagranicznych, które określam jako łącznikowy, wy- konawczy i konfrontacyjny. Punktem odniesienia jest polaryzacja sceny politycznej, czyli silna rywalizacja między PiS i PO. W myśl 7 Wstęp głównej tezy w pierwszym modelu bezpartyjny Stefan Meller miał być swoistym łącznikiem między rządem a opozycją, w drugim – Anna Fotyga defi niowała swoją rolę jako wykonawcy ustalonych zadań, natomiast wyróżnikiem Radosława Sikorskiego było jego zaangażowanie w konfrontację między PO a PiS. Żaden z tych modeli nie był optymalny z punktu widzenia interesów państwa. Trzeba szukać innych rozwiązań, starając się budować ponadpar- tyjny konsensus w polityce zagranicznej i dążąc do wyłączenia szefa dyplomacji z bieżącej polityki wewnętrznej. W kolejnych rozdziałach przedstawiam uwarunkowania dzia- łalności Stefana Mellera, Anny Fotygi i Radosława Sikorskiego, starając się wyeksponować najważniejsze czynniki wyjaśniające mechanizmy polskiej dyplomacji. Analizując okres urzędowania Mellera, odwołuję się do modeli Grahama Allisona. Stwierdzam, że Stefan Meller wszedł do rządu, licząc, że polityka zagraniczna będzie oparta na tak zwanym modelu racjonalnego aktora, pod- czas gdy praktykę lepiej ilustrują modele procesu organizacyjne- go i uwarunkowań biurokratycznych ze względu na wzrost roli uwarunkowań wewnętrznych. W rozdziale dotyczącym Anny Fotygi opieram się na metodzie poziomów analizy. Oznacza to, że przed- stawiam uwarunkowania polityki zagranicznej tego okresu, biorąc pod uwagę poziom systemu międzynarodowego, polityki wewnętrz- nej oraz indywidualnego decydenta. Uważam, że uwarunkowania na poziomie indywidualnego decydenta, takie jak przypisywane szefowej dyplomacji szczególnie negatywne cechy osobowościowe, nie miałyby większego wpływu na pełnioną przez nią funkcję w od- miennej sytuacji wewnętrznej. W istniejącej zaś zostały wykorzy- stane do osłabiania przeciwnika politycznego. Podczas gdy Stefan Meller pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych przez dziewięć miesięcy, Anna Fotyga dziewiętnaście miesięcy, to Radosław Sikor- ski aż siedem lat. Okres ten wyróżniał się największym stopniem wykorzystania polityki zagranicznej w wewnętrznych rozgrywkach partyjnych, relatywnie słabą pozycją szefa dyplomacji w układzie decyzyjnym, a także różnorodnymi, czasem sprzecznymi celami, które minister starał się realizować. 8 Wstęp Końcowa część książki obejmuje dokumenty, wybrane i upo- rządkowane w taki sposób, aby pozwalały czytelnikowi zajrzeć do źródeł ważnych dla badanego okresu. Wartość dodana polega właśnie na zestawieniu ich w ten konkretny sposób, z poprzedza- jącymi analizami, co ułatwia krytyczną lekturę tekstu. Załączone dokumenty są publicznie dostępne, ale rozproszone, dlatego do- tarcie do nich bywa czasochłonne. Mam nadzieję, że ta lektura skłoni do refl eksji i pobudzi do dalszej dyskusji nad poruszanym tematem. W literaturze naukowej dotyczącej polskiej polityki zagranicz- nej dominuje podejście historyczne na poziomie systemu między- narodowego. Przedmiotem badań stają się najczęściej działania podejmowane przez państwo traktowane jako unitarny podmiot w odniesieniu do zachowań innych aktorów międzynarodowych. Brakuje analizy procesów decyzyjnych w zestawieniu z materiałem faktografi cznym. Niniejsza praca nie przynosi opisu działalności poszczególnych ministrów. Nie jest całościowym przedstawieniem polityki zagra- nicznej Polski w omawianym okresie. Interesuje mnie wpływ po- laryzacji na działalność ministrów spraw zagranicznych, postrze- ganych jako jeden z elementów systemu decyzyjnego. Temat ten w odniesieniu do Polski jest rzadko podejmowany. W niewielu pracach autorzy piszą o mechanizmach decyzyjnych polskiej dy- plomacji, zwłaszcza o uwarunkowaniach na poziomie poszczegól- nych organów lub decydentów. Zapewne wpływa na to między innymi ograniczony dostęp do materiałów archiwalnych i do wia- rygodnych źródeł, a także trudności wynikające z ogromu mate- riałów wymagających analizy. Moim zdaniem, pogłębione badania w tym właśnie obszarze są potrzebne nie tylko z uwagi na wymiar naukowy, ale i na ich wartość praktyczną w obliczu aktualnych wyzwań stojących przed polską dyplomacją. Książka ta powstała jako wynik moich wielomiesięcznych badań dotyczących polskiej polityki zagranicznej. Część z zamieszczonych w tej pracy tekstów została wcześniej opublikowana (na co zwra- cam uwagę w przypisach). Stanowią one element większej, spójnej 9 Wstęp całości i dzięki tej monografi i w taki właśnie sposób mogły zostać przedstawione. Pragnę bardzo podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w przy- gotowaniu tej książki. Szczególnie dziękuję Panom Profesorom Ja- nowi Kofmanowi, Wojciechowi Materskiemu i Wojciechowi Rosz- kowskiemu za wieloletnie wsparcie w pracy badawczej, cierpliwość i życzliwość. Podziękowania składam również wszystkim moim Koleżankom i Kolegom z Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ministrowie spraw zagranicznych Polski w latach 2005-2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: