Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00225 006979 18968594 na godz. na dobę w sumie
Mistrz programowania. Zwiększ efektywność i zrób karierę - książka
Mistrz programowania. Zwiększ efektywność i zrób karierę - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2650-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> techniki programowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj efektywne narzędzia oraz mistrzowskie techniki pracy!

Każdy profesjonalista marzy o tym, aby w jak najkrótszym czasie zrobić i zarobić jak najwięcej - dotyczy to również programistów. Autor niniejszej książki, Neal Ford, wychodzi naprzeciw tym marzeniom i stawia tezę, że kluczem do sukcesu jest mistrzostwo w posługiwaniu się dostępnymi narzędziami... w połączeniu z określoną metodologią pracy, opartą na mądrości starożytnych myślicieli. Jak uzyskać tę wyrafinowaną efektywność i tworzyć wydajne programy, dowiesz się podręcznika, który trzymasz w rękach.

Książka 'Mistrz programowania. Zwiększ efektywność i zrób karierę' zawiera mnóstwo bezcennych porad, dotyczących korzystania z narzędzi zwiększających produktywność, które możesz zastosować natychmiast! Dowiesz się z niej, jak unikać najczęstszych pułapek oraz w jaki sposób pozbyć się czynników dekoncentrujących, zdążając w kierunku wydajnej i efektywnej pracy. Nauczysz się tworzyć kod o jednolitym poziomie abstrakcji, pisać testy przed napisaniem testowanego kodu, zarządzać cyklem życia obiektów i stosować techniki metaprogramowania. Dzięki temu podręcznikowi zdobędziesz potrzebną wiedzę i przyswoisz sobie najlepszą metodologię pracy - a to szybko doprowadzi Cię do mistrzostwa w Twoim zawodzie.

Zostań najbardziej poszukiwanym i najlepiej opłacanym programistą!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mistrz programowania. Zwiêksz efektywnoœæ i zrób karierê Autor: Neal Ford, David Bock ISBN: 978-83-246-2650-2 Tytu³ orygina³u: The Productive Programmer Format: 168×237, stron: 216 Poznaj efektywne narzêdzia oraz mistrzowskie techniki pracy! • Jak efektywnie zarz¹dzaæ cyklem ¿ycia obiektów? • Jak upraszczaæ trudne zadania przy u¿yciu technik metaprogramowania? • Jak wykorzystaæ m¹droœæ staro¿ytnych filozofów w programowaniu? Ka¿dy profesjonalista marzy o tym, aby w jak najkrótszym czasie zrobiæ i zarobiæ jak najwiêcej — dotyczy to równie¿ programistów. Autor niniejszej ksi¹¿ki, Neal Ford, wychodzi naprzeciw tym marzeniom i stawia tezê, ¿e kluczem do sukcesu jest mistrzostwo w pos³ugiwaniu siê dostêpnymi narzêdziami… w po³¹czeniu z okreœlon¹ metodologi¹ pracy, opart¹ na m¹droœci staro¿ytnych myœlicieli. Jak uzyskaæ tê wyrafinowan¹ efektywnoœæ i tworzyæ wydajne programy, dowiesz siê podrêcznika, który trzymasz w rêkach. Ksi¹¿ka „Mistrz programowania. Zwiêksz efektywnoœæ i zrób karierê” zawiera mnóstwo bezcennych porad, dotycz¹cych korzystania z narzêdzi zwiêkszaj¹cych produktywnoœæ, które mo¿esz zastosowaæ natychmiast! Dowiesz siê z niej, jak unikaæ najczêstszych pu³apek oraz w jaki sposób pozbyæ siê czynników dekoncentruj¹cych, zd¹¿aj¹c w kierunku wydajnej i efektywnej pracy. Nauczysz siê tworzyæ kod o jednolitym poziomie abstrakcji, pisaæ testy przed napisaniem testowanego kodu, zarz¹dzaæ cyklem ¿ycia obiektów i stosowaæ techniki metaprogramowania. Dziêki temu podrêcznikowi zdobêdziesz potrzebn¹ wiedzê i przyswoisz sobie najlepsz¹ metodologiê pracy — a to szybko doprowadzi Ciê do mistrzostwa w Twoim zawodzie. • Tworzenie p³yty startowej • Rejestrator makr • Makra klawiszowe • Wyszukiwanie zaawansowane • Widoki zakorzenione • Automatyzacja interakcji ze stronami WWW • Mapy danych • Projektowanie oparte na testowaniu • Generowanie metryk kodu • Metaprogramowanie Zostañ najbardziej poszukiwanym i najlepiej op³acanym programist¹! Spis treści Przedmowa ....................................................................................................................7 Wstęp .............................................................................................................................9 1. Wprowadzenie ............................................................................................................ 13 14 15 17 Dlaczego książka o produktywności programistów O czym jest ta książka Co dalej I Mechanika ..............................................................................................19 2. Przyspieszenie ............................................................................................................. 21 22 31 44 46 Płyta startowa Akceleratory Makra Podsumowanie 3. Skupienie ......................................................................................................................47 48 50 52 54 56 57 57 57 59 Pozbądź się czynników rozpraszających Wyszukiwanie przebija nawigowanie Wyszukiwanie zaawansowane Widoki zakorzenione Ustawianie atrybutów trwałych Skróty do wszystkich zasobów projektu Używaj kilku monitorów Porządkowanie miejsca pracy na wirtualnych pulpitach Podsumowanie 3 4. Automatyzacja ............................................................................................................ 61 63 63 64 64 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 Nie wynajduj ponownie koła Zapisuj zasoby na dysku Automatyzacja interakcji ze stronami internetowymi Kanały RSS Wykorzystanie Ant do zadań niezwiązanych z kompilacją Wykorzystanie narzędzia Rake do codziennych zadań Wykorzystanie Selenium do odwiedzania stron internetowych Użyj basha do zliczania wyjątków Zastąp pliki wsadowe interpreterem Windows Power Shell Używaj Automatora z Mac OS X do usuwania starych plików Oswajanie wiersza poleceń Subversion Pisanie rozdzielacza plików SQL w języku Ruby Argumenty za automatyzacją Nie strzyż jaka Podsumowanie 5. Kanoniczność ...............................................................................................................79 80 82 83 90 102 Kontrolowanie wersji Kanoniczny komputer kompilujący Pośredniość Niedopasowanie falowe Podsumowanie II Praktyka ................................................................................................105 6. Projektowanie oparte na testowaniu ....................................................................... 107 109 Ewolucja testów 7. Analiza statyczna .......................................................................................................117 118 120 122 124 Analiza kodu bajtowego Analiza kodu źródłowego Generowanie metryk kodu za pomocą programu Panopticode Analiza języków dynamicznych 8. Dobry obywatel ..........................................................................................................127 128 129 129 134 Łamanie zasady hermetyzacji Konstruktory Metody statyczne Zachowania patologiczne 4 | Spis treści 9. Nie będziesz tego potrzebować ............................................................................... 135 10. Starożytni filozofowie ...............................................................................................141 142 143 146 147 Arystotelesowskie własności akcydentalne i istotne Brzytwa Ockhama Prawo Demeter Tradycje programistyczne 11. Kwestionuj autorytety .............................................................................................. 149 150 151 153 Wściekłe małpy Płynne interfejsy Antyobiekty 12. Metaprogramowanie ................................................................................................ 155 156 157 158 160 Java i refleksja Testowanie Javy za pomocą języka Groovy Pisanie płynnych interfejsów Dokąd zmierza metaprogramowanie 13. Metody i SLAP .............................................................................................................161 162 166 Wzorzec composed method w praktyce SLAP 14. Językoznawstwo ........................................................................................................171 Jak do tego doszło 172 175 Dokąd zmierzamy Piramida Oli 179 15. Dobór odpowiednich narzędzi ...................................................................................181 182 186 192 Poszukiwanie idealnego edytora tekstu Wybór właściwego narzędzia Pozbywanie się niechcianych narzędzi 16. Podsumowanie — kontynuujmy dyskusję ............................................................... 195 Dodatki ..................................................................................................197 A Elementy składowe ................................................................................................... 199 Skorowidz ..................................................................................................................207 Spis treści | 5 ROZDZIAŁ 7. Analiza statyczna 117 Jeśli używasz języka programowania o statycznej kontroli typów (jak Java lub C#), masz do dyspozycji doskonałe narzędzie umożliwiające znalezienie takich rodzajów błędów, które bardzo trudno wykryć za pomocą przeglądów kodu i innych standardowych technik. Mowa o analizie statycznej — metodzie wyszukiwania w kodzie określonych oznak wystę- powania nieprawidłowości. Narzędzia do analizy statycznej można podzielić na dwie kategorie: narzędzia przeszukujące skompilowane artefakty (tzn. pliki klas lub kod bajtowy) i narzędzia analizujące pliki źró- dłowe. W rozdziale tym opiszę przykładowe aplikacje każdego z tych rodzajów, a jako przy- kładowego języka użyję Javy, ponieważ zestaw dostępnych narzędzi jest w tym przypadku bardzo bogaty. Należy jednak pamiętać, że nie jest to technika przeznaczona wyłącznie do stosowania w Javie. Z podobnych narzędzi można korzystać we wszystkich najważniejszych językach programowania o statycznej kontroli typów. Analiza kodu bajtowego Analizatory kodu bajtowego szukają w kodzie źródłowym określonych oznak występowania błędów. Wynikają z tego dwa wnioski: po pierwsze, niektóre języki programowania zostały już na tyle dobrze poznane, że w ich skompilowanym kodzie bajtowym można wyszukiwać często występujące wzorce oznaczające błędy, a po drugie, narzędzia te nie znajdują wszyst- kich błędów, lecz tylko takie, których wzorce zostały zdefiniowane. To nie oznacza, że na- rzędzia te są mało przydatne. Niektóre znajdowane przez nie błędy są niezwykle trudne do wykrycia innymi metodami (tzn. przez wielogodzinne bezproduktywne wlepianie wzroku w ekran programu diagnostycznego). Jednym z tego typu narzędzi jest otwarty program FindBugs, będący projektem przygotowanym na Uniwersytecie Maryland. Program ten może działać w kilku trybach: z poziomu wiersza poleceń, zadania Ant lub środowiska graficznego. Graficzny interfejs użytkownika aplikacji FindBugs przedstawiono na rysunku 7.1. FindBugs działa w kilku obszarach, do których należą: Poprawność Program określa prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. Zła praktyka Wykrywa przypadki złamania jednego z podstawowych zaleceń dotyczących pisania kodu (na przykład przesłonięcia metody equals() i jednoczesnego nieprzesłonięcia metody hashCode()). Podejrzane elementy Znajduje niejasne fragmenty kodu, przypadki dziwnych zastosowań, anomalie, kod słabej jakości. W celu zilustrowania sposobu działania programu musiałem znaleźć ofiarę. Padło na otwarty szkielet sieciowy Struts. Odkryłem kilka prawdopodobnie fałszywych alarmów z kategorii złych praktyk, które zostały opisane następująco: „W metodzie equals nie powinno przyj- mować się żadnych założeń dotyczących typu jej argumentów”. Zalecaną praktyką definio- wania metody equals() w Javie jest sprawdzenie rodowodu przekazywanego do niej obiektu w celu upewnienia się, że operacja porównywania ma sens. Oto fragment kodu Struts, który sprawia te problemy. Znajduje się on w pliku ApplicationMap.java: 118 | Rozdział 7. Analiza statyczna Rysunek 7.1. Graficzny klient aplikacji FindBugs entries.add(new Map.Entry() { public boolean equals(Object obj) { Map.Entry entry = (Map.Entry) obj; return ((key == null) ? (entry.getKey() == null) : key.equals(entry.getKey())) ((value == null) ? (entry.getValue() == null) : value.equals(entry.getValue())); } Uważam, że to może być fałszywy alarm, ponieważ mamy tu do czynienia z definicją ano- nimowej klasy wewnętrznej, więc autor prawdopodobnie zawsze zna typy argumentów. Mimo wszystko coś tu jest nie tak. Poniżej przedstawiono oczywisty błąd znaleziony przez FindBugs. Ten fragment kodu znaj- duje się w pliku IteratorGeneratorTag.java: if (countAttr != null countAttr.length() 0) { Object countObj = findValue(countAttr); if (countObj instanceof Integer) { count = ((Integer)countObj).intValue(); } else if (countObj instanceof Float) { count = ((Float)countObj).intValue(); } else if (countObj instanceof Long) { count = ((Long)countObj).intValue(); } else if (countObj instanceof Double) { count = ((Long)countObj).intValue(); } Analiza kodu bajtowego | 119 Przyjrzyj się uważnie ostatniemu wierszowi tego kodu. Znajdujący się tam błąd, należący do kategorii poprawności programu FindBugs, został określony jako „niemożliwe rzutowanie”. Ostatni wiersz powyższego listingu zawsze będzie powodował wyjątek rzutowania klas. W istocie nie ma takiej sytuacji, w której uruchomienie tego kodu nie wywoła problemu. Programista sprawdza, czy obiekt o nazwie countObj jest typu Double, i od razu rzutuje go na typ Long. Aby dowiedzieć się, jak to się stało, wystarczy spojrzeć na znajdującą się wyżej instrukcję if: to jest błąd kopiowania i wklejania. Tego typu błąd trudno jest znaleźć metodą przeglądania kodu — bardzo łatwo go przeoczyć. Najwyraźniej w bazie kodu Struts nie ma testu jednostkowego pokrywającego ten wiersz kodu, ponieważ w przeciwnym razie na- tychmiast by go wykryto. Co gorsza, ten błąd występuje w trzech miejscach kodu Struts: we wspomnianym pliku IteratorGeneratorTag.java i dwa razy w pliku SubsetIteratorTag.java. Powód? Nietrudno zgadnąć. Kod ten został skopiowany i wklejony we wszystkich tych trzech miejscach (FindBugs tego nie wykrył, sam zauważyłem, że te fragmenty są do siebie podejrzanie podobne). Dzięki możliwości zautomatyzowania uruchamiania programu FindBugs przez Ant lub Maven jako części procesu kompilacji aplikacja ta pełni funkcję bardzo taniej polisy ubezpieczenio- wej na wypadek wystąpienia rozpoznawanych przez nią błędów. Oczywiście nie można za- gwarantować w ten sposób, że kod będzie całkowicie wolny od błędów (i nie zwalnia to z obo- wiązku pisania testów jednostkowych), ale program ten może Cię uratować przed paroma nieprzyjemnymi wpadkami. Potrafi on nawet znaleźć takie błędy, które trudno wykryć w testach jednostkowych, na przykład problemy z synchronizacją wątków. Narzędzia do analizy statycznej stanowią łatwy sposób weryfikacji. Analiza kodu źródłowego Narzędzia do analizy kodu źródłowego przeszukują kod źródłowy w celu znalezienia okre- ślonych oznak występowania błędów. W zaprezentowanym przykładzie użyłem otwartego narzędzia Javy o nazwie PMD. Program ten działa z poziomu wiersza poleceń, Ant oraz ma wtyczki do wszystkich najważniejszych środowisk programistycznych. Aplikacja ta znajduje następujące typy nieprawidłowości: Potencjalne błędy Na przykład puste bloki try…catch. Martwy kod Nieużywane zmienne lokalne, parametry i zmienne prywatne. Nieoptymalny kod Marnotrawne użycie łańcuchów. Nadmiernie skomplikowane wyrażenia Wielokrotne użycie kodu spowodowane kopiowaniem i wklejaniem. Duplikaty kodu (obsługiwane przez pomocnicze narzędzie o nazwie CPD) Wielokrotne użycie kodu spowodowane kopiowaniem i wklejaniem. 120 | Rozdział 7. Analiza statyczna PMD można określić jako coś pomiędzy zwykłym narzędziem do sprawdzania stylu (takim jak CheckStyle, które weryfikuje, czy kod został napisany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stylu, na przykład czy zostały zastosowane odpowiednie wcięcia) a programem FindBugs, który analizuje kod bajtowy. Rodzaje błędów, w wykrywaniu których specjalizuje się PMD, pokażę na przykładzie metody napisanej w języku Java: private void insertLineItems(ShoppingCart cart, int orderKey) { Iterator it = cart.getItemList().iterator(); while (it.hasNext()) { CartItem ci = (CartItem) it.next(); addLineItem(connection, orderKey, ci.getProduct().getId(), ci.getQuantity()); } } PMD poinformuje, że metodę tę można zoptymalizować przez dodanie do pierwszego parametru (ShoppingCart cart) modyfikatora final. Dzięki zastosowaniu się do tej rady można zmusić kompilator do wykonania za nas większej ilości pracy. Ponieważ w Javie wszystkie obiekty są przekazywane przez wartość, nie można zmiennej cart przypisać refe- rencji do nowego obiektu wewnątrz tej metody, a próba zrobienia tego spowoduje wystąpienie błędu. PMD oferuje kilka tego typu wskazówek, które pomagają zoptymalizować działanie różnych narzędzi (na przykład kompilatora). Program PMD ma również funkcję wykrywania podejrzanie wyglądających skopiowanych i wklejonych fragmentów kodu (jak wcześniej pokazany kod Struts) o nazwie CPD (ang. Cut-Paste Detector). Interfejs użytkownika CPD został zbudowany przy użyciu biblioteki Swing. Są w nim wyświetlane stan i problematyczny fragment kodu (rysunek 7.2). Sposób jego działania oczy- wiście również jest związany z zasadą DRY, którą opisałem w rozdziale 5. Rysunek 7.2. Narzędzie Cut and Paste Detector programu PMD Analiza kodu źródłowego | 121 Większość podobnych narzędzi do analizy kodu źródłowego ma API dające się dostosować do indywidualnych potrzeb, w którym można utworzyć własne zestawy reguł (takie API ma zarówno FindBugs, jak i PMD). Większość z nich oferuje ponadto tryb interaktywny i, co jeszcze ważniejsze, pozwala uruchamiać się jako część zautomatyzowanych procesów, na przykład ciągłej integracji. Uruchamianie tych narzędzi przed każdym wysłaniem plików do repozytorium jest bardzo prostym sposobem na uniknięcie typowych błędów. Ktoś zadał sobie trud zidentyfikowania błędów, a Ty możesz z tego skorzystać. Generowanie metryk kodu za pomocą programu Panopticode Zagadnienia związane z metrykami kodu wykraczają poza zakres tematyczny tej książki, ale produktywność w ich generowaniu nie. Jeśli chodzi o języki o statycznej kontroli typów (jak Java i C#) jestem wielkim zwolennikiem ciągłego gromadzenia metryk, aby mieć pewność, że problem zostanie rozwiązany możliwie jak najszybciej. Oznacza to, że zwykle mam cały ze- staw narzędzi do mierzenia jakości kodu (włącznie z programami FindBugs i PMD/CPD), które uruchamiam w ramach procesu ciągłej integracji. Konfigurowanie tych wszystkich programów w każdym projekcie jest kłopotliwe. Podobnie jak w przypadku programu Buildix (zobacz podrozdział „Nie wynajduj ponownie koła” w roz- dziale 4.) chciałbym mieć wstępnie skonfigurowaną całą infrastrukturę. W tym właśnie naj- lepszy jest Panopticode. Podobny problem miał kiedyś jeden z moich kolegów (Julias Shaw), ale on zamiast narzekać jak ja, wziął się do roboty. Panopticode1 to program typu open source zawierający mnóstwo wstępnie skonfigurowanych narzędzi do generowania metryk kodu. Jego jądro stanowi plik kompilacji Ant, zawierający wiele projektów open source i ich wstępnie skonfigurowanych plików JAR. Wystarczy podać ścieżkę do swoich plików źródłowych, ścieżkę do bibliotek (innymi słowy, ścieżkę do wszystkich plików JAR potrzebnych do skompilowania projektu) oraz katalog testów, a następnie uruchomić plik kompilacyjny Panopticode. Program zajmie się resztą. Emma Narzędzie typu open source do mierzenia pokrycia kodu testami (zobacz podrozdział „Pokrycie kodu” w rozdziale 6.). Zmieniając jeden wiersz w pliku kompilacji Panoptico- de, można z tego narzędzia przełączyć się na narzędzie Cobertura (kolejny program open source do mierzenia pokrycia kodu źródłowego Javy). CheckStyle Otwarty weryfikator stylu kodu. Można utworzyć dostosowane do własnych potrzeb zestawy reguł za pomocą jednego wpisu w pliku kompilacji Panopticode. JDepend Otwarte narzędzie zbierające metryki numeryczne na poziomie pakietów. 1 Do pobrania pod adresem http://www.panopticode.org. 122 | Rozdział 7. Analiza statyczna JavaNCSS Otwarte narzędzie do mierzenia złożoności cyklomatycznej (zobacz podrozdział „Złożo- ność cyklomatyczna” w rozdziale 6.). Simian Komercyjny program służący do znajdowania powtarzających się fragmentów kodu. Wersję dostępną w Panopticode można bezpłatnie testować przez 15 dni. Po upływie tego czasu należy usunąć program lub za niego zapłacić. Planowane jest umożliwienie jego wymiany na CPD. Panopticode Aggregator Narzędzie przedstawiające raporty wszystkich narzędzi Panopticode w formie tekstowej i graficznej (w postaci schematów). Po uruchomieniu Panopticode przez jakiś czas przeżuwa kod źródłowy, a następnie wypluwa raport zawierający informacje o jego jakości. Program ten tworzy także bardzo ładne sche- maty w postaci zaawansowanych obrazów w formacie SVG (większość przeglądarek potrafi wyświetlać tego typu grafikę). Schematy te mają dwie zalety. Pierwszą z nich jest to, że sta- nowią graficzny obraz wartości określonej metryki. Na przykład na rysunku 7.3 została przedstawiona złożoność cyklomatyczna projektu CruiseControl. Zacienione obszary repre- zentują różne przedziały wartości dla określonej metody. Grube białe linie oznaczają granice pakietów, a cienkie linie — granice klas. Każde pole odpowiada jednej metodzie. Drugą zaletą schematów jest ich interaktywność. To nie jest tylko ładny obrazek — to obra- zek interaktywny. Jeśli rysunek ten zostanie wyświetlony w przeglądarce internetowej, klik- nięcie dowolnego pola spowoduje wyświetlenie po prawej stronie metryk odpowiadającej mu metody. Schematy te umożliwiają przeanalizowanie kodu w celu znalezienia metod i klas, które sprawiają problemy. Panopticode wyświadcza programiście dwie bardzo istotne przysługi. Po pierwsze, nie trze- ba w każdym projekcie ciągle konfigurować tych samych rzeczy. W typowym projekcie kon- figuracja programu trwa nie więcej niż 5 minut. Po drugie, program umożliwia tworzenie schematów, które służą jako agregatory informacji. W projektach zwinnych agregator infor- macji (ang. information radiator) to reprezentacja stanu projektu umieszczona w jakimś wi- docznym miejscu (na przykład w pobliżu ekspresu do kawy). Dzięki niemu członkowie zespołu nie muszą otwierać żadnych załączników, aby sprawdzić stan projektu, ponieważ mogą to zrobić, idąc po kawę. Jeden z rodzajów schematów, jakie można tworzyć za pomocą Panopticode, to ilustracje po- krycia kodu (zobacz podrozdział „Pokrycie kodu” w rozdziale 6.). Jeśli metryka wygląda jak wielka czarna plama, nie jest dobrze. Zwiększanie pokrycia kodu zacznij od znalezienia naj- większej możliwej kolorowej drukarki i wydrukuj na niej swój schemat (właściwie za pierw- szym razem zwykle wystarcza biało-czarna, ponieważ i tak wydruk jest cały czarny). Powieś ten wydruk w widocznym miejscu. Po zakończeniu jakiegoś ważnego etapu pisania testów wydrukuj nowy schemat i powieś go obok poprzedniego. Jest on bardzo skutecznym moty- watorem wszystkich członków zespołu — nikt nie chce być świadkiem ponownego pogrąża- nia się projektu w ciemności. Jest to także dobry sposób na pokazanie kierownikowi, że po- krycie kodu testami jest coraz większe. Kierownicy lubią takie obrazy z rozmachem, a ten na dodatek zawiera użyteczne informacje! Generowanie metryk kodu za pomocą programu Panopticode | 123 Rysunek 7.3. Mapa obrazująca złożoność cyklomatyczną projektu CruiseControl Analiza języków dynamicznych Mimo że języki dynamiczne są uważane za jedne z najefektywniejszych w wielu dziedzinach programowania, brakuje dla nich narzędzi analitycznych, których istnieje mnóstwo dla języ- ków o statycznej kontroli typów. Tworzenie narzędzi do analizy kodu źródłowego języków dynamicznych jest trudniejsze, ponieważ nie można oprzeć się na cechach systemu typów. W przypadku języków dynamicznych bada się głównie złożoność cyklomatyczną (którą można analizować w każdym języku o blokowej strukturze kodu) i pokrycie kodu testami. Przykładowym narzędziem do sprawdzania pokrycia kodu w języku Ruby jest rcov. W Ruby on Rails narzędzie to jest nawet dostępne standardowo (przykładowy raport rcov przedsta- wiono na rysunku 15.1). Do mierzenia złożoności cyklomatycznej można użyć programu Saikuro2. 2 Do pobrania pod adresem http://saikuro.rubyforge.org. 124 | Rozdział 7. Analiza statyczna Z powodu niedostępności typowych statycznych narzędzi analitycznych programiści języka Ruby stali się sprytniejsi. W wyniku tej sytuacji powstało kilka ciekawych propozycji mierze- nia kodu nietypowymi metodami. Jedna z nich to flog3. Program ten analizuje przypisania, rozgałęzienia oraz wywołania, którym nadaje wagę. Przypisuje pewną wartość każdemu wierszowi metody i przedstawia wyniki w następującej postaci (jest to wynik zwrócony dla przykładu SqlSplitter z podrozdziału „Refaktoryzacja programu SqlSplitter w celu umoż- liwienia testowania” rozdziału 15.): SqlSplitter#generate_sql_chunks: (32.4) 20.8: assignment 7.0: branch 3.4: downcase 3.0: + 2.9: == 2.8: create_output_file_from_number 2.8: close 2.0: lit_fixnum 1.7: 1.4: puts 1.4: lines_o_sql 1.2: each 1.2: make_a_place_for_output_files SqlSplitter#create_output_file_from_number: (11.2) 4.8: + 3.0: | 1.8: to_s 1.2: assignment 1.2: new 0.4: lit_fixnum Z tego raportu wynika, że najbardziej złożoną metodą w klasie jest generate_sql_chunks, której wartość wynosi 32.4 (suma wartości znajdujących się pod nią). Najwyższa złożoność w tej metodzie jest związana z przypisaniami. Aby więc ją uprościć, należałoby zacząć od przyjrzenia się instrukcjom przypisania, których jest tam całe mnóstwo. Nietypowym przypadkiem jest język Groovy, ponieważ sam w sobie jest dynamiczny, ale wytwarza kod bajtowy w języku Java. Oznacza to, że można używać standardowych narzę- dzi do analizy kodu Java, ale pod warunkiem że będą one uruchamiane na kodzie bajtowym. Wyniki mogą jednak nie być satysfakcjonujące. Groovy do wykonania niektórych swoich sztuczek potrzebuje utworzenia wielu klas pośrednich i osłonowych, dlatego w raporcie zo- stanie wykazanych wiele klas, których w rzeczywistości nie utworzyłeś. Niektórzy programi- ści zajmujący się tworzeniem narzędzi do analizy kodu napisanego w Javie zaczęli już brać pod uwagę język Groovy (przykładowym narzędziem, które może być stosowane do analizy kodu w tym języku, jest Cobertura), ale ich prace są dopiero w początkowej fazie. 3 Do pobrania pod adresem http://ruby.sadi.st/Flog.html. Analiza języków dynamicznych | 125
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mistrz programowania. Zwiększ efektywność i zrób karierę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: