Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00392 006382 11244163 na godz. na dobę w sumie
Młyn nad Jaworznikiem - ebook/pdf
Młyn nad Jaworznikiem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: ITStart Język publikacji: polski
ISBN: 9788361173878 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> obyczajowe >> proza
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Młyn nad Jaworznikiem autorstwa Affreda Przybyłek, to bardzo ciekawa powieść historyczna o życiu w XIX wieku na terenach granicznych pomiędzy cesarstwami Rosji, Prus i Austrii.

Fragmenty książki www.mlynnadjaworznikiem.pl

Autor o książce:

W atmosferze kultu pracy, rozwoju, wiary w zdobycze naukowe i kulturowe, w zgodzie z hasłami Pozytywistów polskich, czyli „pracy u podstaw i pracy organicznej”, wszelako w wierze w legendy, baśnie, przesądy i zjawiska nadprzyrodzone, toczy się życie społeczności opisane w książce.

Jest druga połowa XIX wieku. Ludzie pomni skutków zniewolenia przez zaborców, skutków zrywów powstańczych, wspomagani skutecznie przez rosnącą świadomość, doskonalą organizacje życia społecznego, dostrzegają korzyści, jakie mogą płynąć z włączenia się, bardziej aktywnie w nurt nienotowanego od wieków rozwoju cywilizacyjnego Europy i Świata.

Z godną podziwu aktywnością starają się nie pozostawać w ogonie fascynujących przemian dziejowych, lecz równać do najlepszych, święcie przekonani, że ta droga właśnie, którą wybierają, wiedzie do poprawy ich stopy życiowej, odzyskania upragnionej niepodległości, budowania wspólnej, lepszej przyszłości dla mieszkańców zaludniających ziemie po obu stronach Brynicy i Przemszy zarówno Czarnej jak i Białej, stanowiących po Kongresie Wiedeńskim (1815 r.) granicę, pomiędzy cesarstwami Rosji, Prus i Austrii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Projekt okładki i stron tytułowych Natalia Degórska Wydawnictwo http://www.itstart.pl email: itstart@itstart.pl ISBN: 978-83-61173-87-8 Copyright © by Alfred Przybyłek, 2015 AUTOR O KSIĄŻCE W atmosferze kultu pracy, rozwoju, wiary w zdobycze na- ukowe i kulturowe, w zgodzie z hasłami Pozytywistów pol- skich, czyli „pracy u podstaw i pracy organicznej”, wsze- lako w wierze w legendy, baśnie, przesądy i zjawiska nad- przyrodzone, toczy się życie społeczności opisane w książce pod tytułem: – „MŁYN NAD JAWORZNIKIEM”. Jest druga połowa XIX wieku. Ludzie pomni skutków zniewolenia przez zaborców, skut- ków zrywów powstańczych, wspomagani skutecznie przez rosnącą świadomość, doskonalą organizacje życia społecz- nego, dostrzegają korzyści, jakie mogą płynąć z włączenia się, bardziej aktywnie w nurt nienotowanego od wieków roz- woju cywilizacyjnego Europy i Świata. Z godną podziwu aktywnością starają się nie pozostawać w ogonie fascynujących przemian dziejowych, lecz równać do najlepszych, święcie przekonani, że ta droga właśnie, którą wybierają, wiedzie do poprawy ich stopy życiowej, odzyska- nia upragnionej niepodległości, budowania wspólnej, lepszej przyszłości dla mieszkańców zaludniających ziemie po obu stronach Brynicy i Przemszy zarówno Czarnej jak i Białej, stanowiących po Kongresie Wiedeńskim (1815 r.) granicę, pomiędzy cesarstwami Rosji, Prus i Austrii. 5 6 CZAS WIELKICH PRZEMIAN XIX wiek pod względem cywilizacyjnym, zmienił Europę bardziej niż, całe poprzedzające go tysiąclecie. Europa po wojnach napoleońskich, po Kongresie Wiedeń- skim (1815 rok), wkroczyła w okres stabilizacji. Dynastie pozbawione tronów przez Napoleona, odzyskały to, czego je pozbawiono, i przywróciły władzę absolutną. Po Kongresie Wiedeńskim (1815 r), na straży uzgodnień tam podjętych, stało tak zwane Święte Przymierze, praktycz- nie, Rosja, Austria i Prusy. Mocarstwa te połączył wspólny lęk przed ruchami rewolu- cyjnymi i wspólna obawa przed utratą zdobyczy uzyskanych na Kongresie Wiedeńskim. Trwająca w Europie stabilizacja, podtrzymywana ustęp- stwami rządzących na rzecz społeczeństw, sprzyjała rozwo- jowi cywilizacyjnemu. Mimo ustępstw rządzących, rosnąca świadomość społeczna i narodowa powodowały powstawanie konfliktów. Narastające w Europie konflikty w imię wolności, w imię równych praw dla wszystkich, przeradzały się w zrywy o cha- rakterze rewolucyjnym, niepodległościowym, narodowym itp., które często połączone z wielkimi ofiarami nie zawsze kończyły się sukcesem. Dla Polski, dla Polaków, wiek XIX był istnym koszmarem. Cechowały go klęski powstań niepodległościowych, wymu- szona wielka emigracja, walka o przetrwanie o zachowanie tożsamości narodowej. Zwykło się przyjmować, że fantastyczny postęp w naukach ścisłych i technice oraz Rewolucja Francuska z jej hasłami – „wolność, równość, braterstwo” – spowodowały zmiany w postrzeganiu świata. 7 Ugruntowywał się – zwłaszcza wśród twórców wszelkich sztuk – nurt filozoficzny zwany romantyzmem, negujący pod- stawy oświeceniowego, racjonalistycznego pojmowania świata, kierującego się przede wszystkim rozumem i do- świadczeniem. Oświeceniowy, racjonalistyczny pogląd panujący do po- czątków XIX wieku, wypierało skutecznie przekonanie, że w hierarchii wartości duch zawsze stoi przed materią, co w efekcie oznaczało, że do poznania świata bardziej przydat- nymi narzędziami od rozumu i doświadczenia są wyobraźnia, geniusz, intuicja i natchnienie. W Europie w Polsce, okres romantyzmu to okres powsta- wania genialnej sztuki. Cechą charakterystyczną dla romantyzmu było – jak nigdy przed tym – zainteresowanie twórców ludem, jego bogatą twórczością, legendami, jego wierzeniami, przesądami itp. Z upływem XIX wieku, romantyzm ( marzycielstwo, fan- tazja, cierpienie), ustępował pola pozytywizmowi (prakty- cyzm, rozwaga i reformy). Z przejawów życia ludzi z niższych warstw społecznych w tym okresie, można domniemywać, że uciskany przez rzą- dzących lud w swoich działaniach praktycznych, dążąc do po- prawienia własnego bytu, do ustanowienia równych praw dla wszystkich, kierował się rozumem, rozwagą i doświadcze- niem, wyłączając z tego kierowania się rozumem, legendy, wierzenia, przesądy i zjawiska nadprzyrodzone, których ro- zumem nie można było pojąć. W takich czasach przyszło żyć Arturowi i innym postaciom pojawiającym się w tej opowie- ści. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Młyn nad Jaworznikiem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: