Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00270 004780 18972421 na godz. na dobę w sumie
Modlitewnik. Nieplanowane. 280 dni modlitwy za życie zagrożone - ebook/pdf
Modlitewnik. Nieplanowane. 280 dni modlitwy za życie zagrożone - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 9788375697780 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).

Modlitewnik ten i akcja, którą propaguje, to owoc głośnego filmu 'Nieplanowane'. Będąc pod jego wrażeniem, wielu widzów pytało, co dalej możemy zrobić dla sprawy życia. 'Modlitewnik. Nieplanowane' jest odpowiedzią. W jednej ze scen filmu główna bohaterka przyznaje, że według poufnych danych klinik aborcyjnych akcje modlitewne za życie nienarodzone potrafią odwieść od zamiaru aborcji nawet 75% kobiet. Zatem modlitwa to najbardziej skuteczne narzędzie w walce o ochronę życia. Dlatego wszystkich, którzy po seansie Nieplanowane mają potrzebę działania na rzecz życia, gorąco zachęcamy do włączenia się w tę swoistą krucjatę modlitewną. To tylko kilka minut dziennie przez 280 dni, dokładnie tyle, ile pod sercem matki żyje dziecko, zanim przyjdzie na świat.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

280 dni modlitwy za życie zagrożone Imprimatur Kuria Metropolitalna w Krakowie nr 123/2020, 14 stycznia 2020 r. bp Jan Szkodoń, wikariusz generalny ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz ks. dr Stanisław Szczepaniec, cenzor Korekta Marek Chadziński Anna Kendziak Projekt okładki Marta Zdebska Skład Łukasz Sobczyk Zdjęcia na okładce Materiały prasowe do filmu „Nieplanowane” ISBN 978-83-66250-91-8 (oprawa miękka) ISBN 978-83-66560-02-4 (oprawa twarda) © 2020 Dom Wydawniczy „Rafael” ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków tel. 12 411 14 52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl W s t ę p Modlitewnik ten propaguje akcję będą- cą owocem głośnego filmu Nieplanowane. W  jednej ze scen filmu główna boha- terka przyznaje, że według poufnych da- nych klinik aborcyjnych akcje modlitewne za życie nienarodzone potrafią odwieść od zamiaru aborcji nawet 75 procent kobiet. Zatem modlitwa to najbardziej skuteczne narzędzie w walce o ochronę życia. Dlatego wszystkich, którzy po seansie filmu Niepla- nowane mają potrzebę działania na rzecz życia, gorąco zachęcamy do włączenia się w tę swoistą krucjatę modlitewną. Do naszego dzieła zaprosiliśmy 14 auto- rów: dziennikarzy, kapłanów, publicystów, działaczy organizacji katolickich. Wszyst- kich ich łączy fakt angażowania się w ratowa- nie życia nienarodzonych, nieplanowanych i niechcianych dzieci, które już w łonie matki są narażone na uśmiercenie. Każdy z autorów 3 napisał rozważania różańcowe, co łącznie za- owocowało stworzeniem po jednym rozwa- żaniu do codziennej modlitwy o jedno kon- kretne życie przez okres 280 dni – tyle, ile trwa życie dziecka pod sercem matki. Tym samym zachęcamy do włączenia się w dzieło Duchowej Adopcji, które po- lega na zadeklarowaniu i realizacji codzien- nej krótkiej modlitwy oraz odmówieniu jednej tajemnicy różańca w intencji niena- rodzonego, a zagrożonego aborcją dziecka. Krótkie rozważanie do odmawianej tajem- nicy będzie naszym dodatkowym osobi- stym zobowiązaniem. Dla nas to tylko kil- ka minut dziennie, a dla poczętego dziecka – całe życie. ◆◆◆ Na końcu książki znajduje się deklara- cja przystąpienia do dzieła Duchowej Ad- opcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Za- gładą, natomiast codzienna modlitwa dla osoby podejmującej się Duchowej Adopcji – na jej początku. Jarosław Zych 4 Modlitwa codzienna w intencji nienarodzonego dziecka Panie Jezu, za wstawiennictwem Two- jej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świę- tego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziec- ka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. ◆◆◆ Dowolna tajemnica różańca świętego 5 R o z w a ż a n i e 1 Tajemnice radosne 1 ń e i z D Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Dobrze znamy rozmowę Archanioła Gabriela z młodą Maryją. Nie wiemy jed- nak, jaki byłby jej przebieg, gdyby włączył się do niej św. Józef. Zupełnie dla siebie nie- spodziewanie zorientował się, że jego wy- branka jest w ciąży z kimś innym. Wręcz słyszymy jego myśli: „Jak to?”, „Jak mo- gła?”, „Z kim?”, „Co teraz?”, „Może ją odda- lę i... zapomnę?”. Nie wiemy, co by się sta- ło, gdyby nie nocna interwencja anioła... Śmierć dziecka pod sercem kobiety przy- chodzi wtedy, gdy do naszych myśli zapra- szamy „Panią Amnezję”. Gdy zapominamy, że tam żyje KTOŚ, że tej wersji KOGOŚ już nigdy więcej nie będzie. Zapraszającym śmierć jest często mężczyzna, ojciec. Ileż dzieci by się urodziło, gdybyśmy uwierzyli 6 D z i e ń 2 zwiastowaniu życia, jakie dostrzegamy w oczach naszych kobiet? Ile naszych dzieci biegałoby wokół nas, gdybyśmy dojrzeli do bycia tatą? Ile dzieci by żyło, gdybyśmy po- rzucili tchórzostwo? Nawiedzenie św. Elżbiety Ciąża komplikuje wszystko, jest zupeł- nie nie w porę. Odkłada w czasie naukę, ka- rierę, przewraca życie do góry nogami. Ale co miała powiedzieć młoda Miriam? Prze- cież „nie znała jeszcze męża”. Jak się czuła św.  Elżbieta na emeryturze życia, wiedząc, że została mamą? Jednak ich wymiana po- zdrowień nie ma w  sobie nawet grama smutku; przeciwnie, ona błyszczy radością macierzyństwa. Bezcenny jest też dialog serc dwóch maluchów rosnących w swych mamach. Święty Jan Chrzciciel jako pierw- szy rozpoznał w Chrystusie Zbawiciela jesz- cze przed swoim urodzeniem. „Bądźcie jak dzieci” – bądźcie jak dzieci poczęte, bo to one pierwsze rozpoznają twarz Boga. 7 3 ń e i z D Narodzenie Pana Jezusa Nie myślałem, że będzie krzyczeć. Wie- działem, że mam tam być, że mam być mężny, że ma się przy mnie czuć bezpiecz- na. Ale nie sądziłem, że jej ból tak mnie przeszyje, chciałem uciec. Jestem mężem, jestem tatą, dam radę, zostaję. Ale czemu ona krzyczy, czemu to ją musi boleć? Nagle cisza. Może za długa o kilka sekund? I zno- wu krzyk, pierwszy krzyk. Jak piękny, jak delikatny, jak mocny. Łzy popłynęły tacie i mamie, która już zapomniała o bólu. A ja chcę pamiętać. Chcę pamiętać ten cud. 4 ń e i z D Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Ile jest na świecie kobiet, które kuszone groszem oddają swoje ciało, by rosło w nich dziecko dla kogoś innego? Ile z nich potra- fi ofiarować urodzoną przez siebie kruszy- nę w ramiona innej mamy? Lecz ile potem żałuje, że oddało obcym swoje macierzyń- stwo? Kto policzy dziewczyny, którym fał- szywi przyjaciele obiecują spokój, jaki ma nadejść po aborcji? Bo wiele z  nich po 8 D z i e ń 5 „zabiegu” ofiaruje każdą chwilę na szukanie nadziei i wybaczenia. A ile jest takich mam, które ryzykując zdrowie, ofiarują własne życie, by dar Boga urodził się z ich łona, by choć chwilę widział słońce? Za każdą z nich ofiarował się On – nasz Zbawiciel. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni „Gdzie jest moje dziecko?! Nawet przez chwilę go nie widziałam. Co będzie, jeśli mi nie wybaczy, gdy się TAM spotkamy? Jeśli powie, że nie chce mnie znać?” – my- śli uporczywie mama, której przed laty na szpitalnym oddziale tłumaczono, że to tyl- ko tkanka, że to tylko zwykły zabieg. Są takie pytania, które przenikają każdy nasz dzień, które towarzyszą każdej decyzji jak cień. A jeśli ci powiem, że jesteś mamą, że jesteś mamą dla nich? A jeśli ci powiem, że każdą twoją łzę one widzą i znają jej smak? A jeśli powiem, że one ci wybaczyły i ra- zem z Tatą w niebie mówią: „Kocham cię, przebacz sobie!”. 9 Tajemnice światła 6 ń e i z D 7 ń e i z D Chrzest Pana Jezusa w Jordanie W  chwili chrztu Jezusa z  nieba za- brzmiał głos: „Tyś jest mój Syn umiłowa- ny”. Ten głos nie dotyczy jednak tylko Je- zusa ani nawet tylko ochrzczonych. Jezus w wodach Jordanu jednoczy się ze wszyst- kimi ludźmi, również z dziećmi oczekują- cymi narodzenia w  wodach płodowych, by nad każdym z nich mogły wybrzmieć te same słowa miłości. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej W codziennym życiu radość jest często czymś prostym i zwyczajnym, wręcz oczy- wistym. Są jednak sytuacje, gdzie droga do radości wiedzie przez posłuszeństwo, czasem ekstremalne czy nawet heroiczne. Oby każdy mógł usłyszeć wtedy w swoim sercu słowa Maryi: „Zróbcie wszystko, co- kolwiek wam powie”. 10 Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Dobra nowina zmienia perspektywę. Uwalnia nas z tysięcy celów i aspiracji, któ- re wydają się koniecznością, a jednak przy- słaniają nam prawdziwe królestwo przy- chodzące w tym, co małe i niepozorne. Przemienienie na górze Tabor Tylko Jezus jest tym, który wypełnia wszystkie biblijne obietnice. Tylko z Nim nasza zwykła codzienność może zajaśnieć prawdziwą chwałą. Tylko On jest zdol- ny przemienić od środka oblicze naszego świata, jeśli tylko Go do niego zaprosimy. Ustanowienie Eucharystii Jezus w Eucharystii podarował nam sa- mego siebie. Jako Bóg przeniósł w  sferę społeczną, a nawet kosmiczną ten sam dar z siebie, który wcześniej otrzymał indywi- dualnie od Maryi. Oby nas również wciąż uzdalniał do takiego daru. D z i e ń 8 D z i e ń 9 D z i e ń 1 0 11 ◆◆◆ Centralny Ośrodek Krzewienia Ducho- wej Adopcji organizuje dwa razy w roku re- kolekcje formacyjne dla osób pragnących włączyć się w  dzieło krzewienia Ducho- wej Adopcji w swoich środowiskach oraz ogólnopolską pielgrzymkę na Jasną Górę. Terminy oraz szczegółowy plan znajduje się na stronie www. DuchowaAdopcja.info. Zapraszamy do kontaktu: o. Stanisław Jarosz e-mail: o_jarosz191@wp.pl tel. 602 291 013 www.DuchowaAdopcja.info 188 ◆◆◆ Osoby dotknięte grzechem przeciw- ko życiu zachęcamy do odbycia „15 kro- ków wiodących ku uwolnieniu z  ciężaru winy po grzechu aborcji” oraz zapozna- nia się z modlitwami ojca i matki znajdu- jącymi się na stronie www.poaborcji.pl oraz w  książce Wiesławy Grzeszczak- -Kowalskiej pt. Uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji (książkę można na- być w  Centralnym Ośrodku Duchowej Adopcji z  siedzibą na Jasnej Górze oraz w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Niepokalanowie). www.poaborcji.pl 189 Fo r m u ł a p r z y r z e c z e n i a Boże, Ojcze Wszechmogący, Najświętsza Panno, Bo- garodzico Maryjo, wszyscy aniołowie i święci! Wiedzio- ny pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienaro- dzonych, postanawiam i przyrzekam, że od dnia (podać datę) biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć mie- sięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tymi modlitwami będą: jedna tajemnica różańca, moje dowol- ne postanowienia i modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię: Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennic- twem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego niena- rodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a któ- re znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozosta- wili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. Imię i nazwisko ............................................................. w dniu .......................................................................... w kościele pw. .............................................................. ......................................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Modlitewnik. Nieplanowane. 280 dni modlitwy za życie zagrożone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: