Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00199 004855 15200845 na godz. na dobę w sumie
Modlitewnik seniora - ebook/pdf
Modlitewnik seniora - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 9788375695335 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Modlitewnik dedykowany osobom w starszym wieku, które chcą pogłębiać swoją więź z Bogiem w tym szczególnym okresie życia. Bogatą treść dobrano bardzo starannie, dostosowano do potrzeb i problemów ludzi w wieku senioralnym, wiele modlitw czy błogosławieństw opatrzono dodatkowymi informacjami o ich pochodzeniu, intencjach, łaskach i obietnicach, które się z nimi wiążą. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MODLITEWNIK S E N I O R A MODLITEWNIK S E N I O R A Panie, do Ciebie się uciekam Imprimatur Kuria Metropolitalna w Krakowie nr 3000/2009, 15 października 2009 bp Jan Szkodoń, wikariusz generalny ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz ks. dr Stanisław Szczepaniec, cenzor Opracowanie Bożena Hanusiak Korekta Agata Chadzińska Anna Kendziak Projekt okładki i skład Andrzej Witek ISBN 978-83-7569-146-7 © 2009 Dom Wydawniczy „Rafael” ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków tel./fax 012 411 14 52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewi­ nienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. (Mt 6,8-15) Wstęp Modlitewnik skierowany jest spe- cjalnie do osób starszych. Warto we wstępie nawiązać do dwóch fragmen- tów Listu Ojca Świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku. Pisze on pięknie o starości, odwołując się do Słowa Boże- go: „W  świetle nauczania i  terminologii biblijnej starość jawi się (...) jako «czas pomyślny», w  którym dopełnia się mia- ra ludzkiego życia; zgodnie z  Bożym za- mysłem wobec każdego człowieka jest to okres, w  którym wszystko współdziała ku temu, aby mógł on jak najlepiej pojąć sens życia i «mądrość serca». «Starość jest czcigodna – czytamy w Księdze Mądrości – nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mą- drość, a miarą starości – życie nieskalane» (4,8-9). Starość to ostatni etap ludzkiego o 7 o Modlitewnik seniora dojrzewania i znak Bożego błogosławień- stwa”1. Naucza stojących już u  schyłku swego ziemskiego pielgrzymowania, za- chęcając do najlepszego wykorzystania ostatnich lat życia: „Wiara rozjaśnia (...) ta- jemnicę śmierci i opromienia swym świa- tłem starość, która nie jest już postrzegana jako bierne oczekiwanie na moment uni- cestwienia, ale jako zapowiedź rychłego już osiągnięcia pełnej dojrzałości. Lata te należy przeżywać w  postawie ufnego zawierzenia Bogu, szczodremu i  miło- siernemu Ojcu; ten czas trzeba twórczo spożytkować, dążąc do pogłębienia życia duchowego przez usilniejszą modlitwę i gorliwą służbę braciom w miłości”2. Modlitwy zawarte w  tym modlitewniku mogą się stać pomocą do pogłębienia zażyłej relacji z Panem, ufnej i pełnej wiary, oraz do 1 List Ojca Świętego Jana Pawła II do ludzi w pode­ szłym wieku, Wydawnictwo Diecezjalne Sando- mierz, 2005, s. 17. 2 Tamże, s. 28. o 8 o Panie, do Ciebie się uciekam służby w Kościele poprzez modlitwę, której tak bardzo wszyscy potrzebują. Ukryte apo- stolstwo w  domu, w  opuszczeniu, samot- ności, połączone z  ofiarowaniem własnych cierpień Bogu, przyczyni się do tego, aby świat uwierzył w  dobrą nowinę o  zbawie- niu. Nie ilość odmawianych przez nas mo- dlitw jest jednak ważna, lecz wiara i miłość, z jaką stajemy przed naszym Stwórcą. Żadna też, najpiękniejsza nawet modlitwa nie za- stąpi najważniejszego – przyjmowania ży- wego Chrystusa w Eucharystii, korzystania z  uzdrawiającej łaski Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania, sakra- mentu namaszczenia chorych ani uczestnic- twa w Najświętszej Ofierze – Mszy Świętej. o 9 o Modlitewnik seniora Modlitwy biblijne Żywe jest bowiem słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. (Hbr 4,12) Magnificat (Łk 1,46-55) Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię – i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, o 12 o Przyjdźcie do Mnie wszyscy, (...) a Ja was pokrzepię (Mt 11,28) jak przyobiecał naszym ojcom – Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Pieśń trzech młodzieńców (Dn 3,52-57) Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców – pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości – chwalebne i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały – chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa – chwalony, sławiony przez wieki ponad wszystko. o 13 o Modlitwy biblijne Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na Cherubach zasiadasz – pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba – pełen chwały i sławny na wieki. Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! Tęsknota za Bogiem i świątynią (Ps 63,2-9) Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę. Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić. Tak błogosławić Cię będę w moim życiu: o 14 o Przyjdźcie do Mnie wszyscy, (...) a Ja was pokrzepię (Mt 11,28) wzniosę ręce w imię Twoje. Dusza moja będzie się syciła niby sadłem i tłustością, Wargi moje radośnie wołać będą, a moje usta Cię chwalić. Gdy wspominam Cię na moim posłaniu, myślę o Tobie podczas moich czuwań. Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Błogosław, duszo moja, Pana (Ps 103,1-18) Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze – święte imię Jego! Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On odpuszcza wszystkie twoje winy, o 15 o Modlitwy biblijne On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, On twoje dni nasyca dobrami, odnawia się młodość twoja jak orła. Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela. Miłosierny Pan i łagodny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę. Nie wiedzie sporu bez końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak trwała jest Jego łaska dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. o 16 o Przyjdźcie do Mnie wszyscy, (...) a Ja was pokrzepię (Mt 11,28) Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat na polu; ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje. A łaskawość Pana na wieki wobec Jego czcicieli, a Jego sprawiedliwość nad synami ich synów, nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by wypełniać Jego przykazania. Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu (Ps 130) Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, wysłuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu! Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, o 17 o Modlitwy biblijne Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza, czeka na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż strażnicy świtu. Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaska i w obfitości u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Prośba o szczęśliwą starość (Ps 71) W Tobie, Panie, moja ucieczka, niech nie doznam wstydu na wieki; o 18 o Przyjdźcie do Mnie wszyscy, (...) a Ja was pokrzepię (Mt 11,28) wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości, nakłoń ku mnie swe ucho i ocal mnie! Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą. Boże mój, wyzwól mnie z rąk niegodziwca, od pięści złoczyńcy i ciemiężyciela. Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, ufności moja od moich lat młodych! Ty byłeś moją podporą od narodzin; od łona matki moim opiekunem. Ciebie zawsze wysławiałem. Jak gdyby cudem stałem się dla wielu, Ty bowiem byłeś potężnym mym wspomożycielem. Usta moje były pełne Twojej chwały, każdego dnia – Twojej sławy. Nie odtrącaj mnie w czasie starości; gdy siły ustaną, nie opuszczaj mnie! Albowiem moi wrogowie o mnie rozprawiają, czyhający na moje życie zmawiają się na mnie. o 19 o Modlitwy biblijne „Bóg go opuścił – mówią – gońcie go, chwytajcie, bo nie ma on wybawcy”. O Boże, nie stój z daleka ode mnie, mój Boże, pośpiesz mi na pomoc! Niech się zawstydzą i niech upadną nastający na moje życie; niech się hańbą i wstydem okryją ci, co szukają mego nieszczęścia! Ja zaś będę zawsze ufał i pomnażał wszelką Twą chwałę. Moje usta będą głosić Twoją sprawiedliwość, przez cały dzień Twoją pomoc, bo nawet nie znam jej miary. Wejdę, głosząc wspaniałe czyny Pana, i będę przypominał Jego tylko sprawiedliwość. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości, i do tej chwili głoszę Twoje cuda. Lecz i w starości, i w wieku sędziwym nie opuszczaj mnie, Boże, gdy [moc] Twego ramienia głosić będę, całemu przyszłemu pokoleniu – Twą potęgę, o 20 o Przyjdźcie do Mnie wszyscy, (...) a Ja was pokrzepię (Mt 11,28) i sprawiedliwość Twą, Boże, sięgającą niebios, którą tak wielkich dzieł dokonałeś; o Boże, któż jest równy Tobie? Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, lecz znowu przywrócisz mi życie i z głębin ziemi znów mnie wydobędziesz. Podnieś moją wielkość i pociesz mnie na nowo! A ja będę Cię wielbić na harfie – Twoją wierność, mój Boże! Będę Ci grał na cytrze, Święty Izraela! Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał, i dusza moja, którą odkupiłeś. Również mój język przez cały dzień będzie głosił Twoją sprawiedliwość, bo okryli się hańbą i wstydem szukający mojego nieszczęścia. o 21 o Modlitwy biblijne
Pobierz darmowy fragment (epub)

Gdzie kupić całą publikację:

Modlitewnik seniora
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: